- et inspirationsnotat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et inspirationsnotat"

Transkript

1 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 1 - et inspirationsnotat Trafikdage på Aalborg Universitet, August 1998

2 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 2 1 Introduktion Formålet med nærværende artikel er at give nogle grove overordnede bud på i hvilket omfang markedskendskab er en afgørende - og ofte negligeret faktor, i forbindelse med restrukturering af jernbanesektoren. Disse forklaringer vil blive forsøgt perspektiveret ved hjælp af udvalgte eksempler fra Østeuropa. Herunder vil der blive lagt særligt fokus på et konsulentprojekt udført for de Ungarske Statsbaner (MAV) med henblik på at øge MAV's kendskab til deres passagermarked (se Ref 2). Endvidere er at restrukturering af jernbaneselskaber i henholdsvis Vesteuropa herunder Danmark og Østeuropa grebet forskelligt an. Det er oplagt, at der er behov for forskellige angrebsvinkler, da såvel jernbanesektorens udgangssituation såvel som det generelle økonomiske klima er meget forskelligt i de to områder. Modsat kunne der være mulighed for, at nogle af erfaringerne fra Østeuropa kunne inspirere til eventuelle yderligere tiltag i Danmark, og måske også til en redefinition af nogle af aktørernes opgaver. I det næste kapitel gives for reference et kort overblik over den historiske udvikling i jernbanens markedsandele. Efterfølgende diskuteres overordnet situationen for jernbaner under restrukturering, og eksempler på de tiltag, der typisk tages i henholdsvis Vesteuropa herunder Danmark og Østeuropa. Derefter gives en præsentation af det ovenfor nævnte konsulentprojekt i Ungarn, der havde til formål som en del af restruktureringen af de Ungarske baner at skaffe kendskab om passagermarkedet, og sikre at dette kendskab blev udbredt og anvendt i organisationen. Det skal bemærkes, at det præsenterede konsulentprojekt kun er en meget lille del af den assistance, der ydes til de Ungarske jernbanesektor i forbindelse med restruktureringen og effektiviseringen af sektoren. Dette perspektiveres afslutningsvist i forhold til markedskendskab. Det forsøges endvidere beskrevet i hvilket omfang erfaringerne omkring markedskendskab og aktiv involvering af eksterne aktører i kommercialiseringen af jernbanesektoren fra Østeuropa kan bruges som inspiration i Vesteuropa.

3 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 3 Det skal understreges, at nærværende artikel ikke er resultatet af et målrettet forskningsprojekt omkring effekten af de forskellige tiltag taget i Danmark og i Vesteuropa eller omkring egnetheden af tiltag taget i Østeuropa for anvendelse i Danmark. Nærværende artikel er et inspirationsnotat skrevet med baggrund i erfaring fra deltagelse - på forskelligt niveau - gennem de sidste fem år i en række projekter omhandlende restrukturering og effektivisering af jernbaner i Østeuropa. Artiklen skal dermed også ses som et forsøg på at inspirere de relevante aktører til en fortsat diskussion omkring yderligere tiltag for at fremme og effektivisere jernbanesektoren. Det skal også bemærkes, at restrukturering af jernbanesektoren er et meget komplekst område, og derfor vil der naturligt i et inspirationsnotat som dette forekomme generaliseringer og forenklinger, der kan give et billede, som bør nuanceres betydeligt, før beslutninger træffes.

4 P N Q R W Ã I D Ã O H G Q $ Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 4 2 Historisk udvikling Jernbaneselskaber i Danmark og resten af Vesteuropa har gennem de sidste mange år konstant tabt markedsandele til de andre transportformer. Endvidere har jernbaneselskaberne i samtlige Vesteuropæiske lande været urentable i den forstand, at de ikke har kunnet leve op til det serviceniveau, som ejerne/politikkerne forventer, uden at modtage meget betydelige subsidier. Der kan være mange grunde til dette herunder lav effektivitet, satsning på tekniske løsninger, der ikke er omkostningseffektive, servicering af urentable markeder osv. Men effekten er tydelig. Jernbaneselskaberne mister markedsandele og penge. I Danmark både på gods- og på passagertransport. I nedenstående figurer (kilde: Ref 3) er for reference vist denne alt for velkendte udvikling med hensyn til markedsandelene for gods- og passagertransport. For det udførte trafikarbejde har dette været stort set konstant for jernbanerne med en lille stigning for persontrafikken og et tilsvarende lille fald for godstrafikken. I Danmark er den nationale godstrafik med bane i dag reelt uden væsentlig betydning for det samlede transport system. *RGVWUDQVSRUWÃ(8ÃODQGH 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% bane vej 30% 20% 10% 0% cu

5 P N V D S Ã I D Ã O H G Q $ Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 5 3DVVDJHUWUDQVSRUWÃ(8ÃODQGH 100% 90% 80% 70% 60% 50% bane ikke-bane 40% 30% 20% 10% 0% cu Fra politisk side/ejerne af jernbaneselskaberne har denne udvikling været uønsket. Derfor er der i de senere år gennemført en lang række forskellige tiltag fra politisk side/jernbaneselskabernes ejere via trafikministerier, finansministerier og i fællesskab af medlemslandene af EU med EU Kommissionen (se for eksempel Ref 1) som instrument for at fremme og effektivisere jernbanetransporten. Disse tiltag har endnu ikke givet markante forbedringer i form af større effektivitet og større markedsandele. I Østeuropa har de nationale jernbaneselskaber ligeledes - siden systemskiftet 1989/ været i fokus med henblik på restrukturering og effektivisering. Her har restruktureringen også været i fokus for ejerne, og kravet om resultater har været mere nødvendigt end i Danmark (og resten af Vesteuropa) af en række grunde. Væsentlige grunde er, at jernbanerne i løbet af kort tid som følge af recession og omlægning af økonomien og i mindre omfang øget konkurrence fra vejtransport mistede meget store trafikmængder ofte en halvering af trafikken, samtidig med at ejeren/staten ganske enkelt ikke har råd til at subsidiere jernbanesektoren i samme omfang som i Danmark (og resten af Vesteuropa). Modsat har dog virket, at jernbaneselskaberne har kunnet opretholde en betydelig indtjening på godstrafik, og for mange af dem er trafikken de seneste år holdt op med at falde eller er endda begyndt at stige igen. I figuren nedenfor er udviklingen for godstransport generelt i Central- og Østeuropa siden 1970 vist. For passagertrafik er data ikke tilgængelige for kørsel i privatbil, og markedsandele kan dermed ikke beregnes. Men generelt er antal passagerkilometer med jernbane halveret fra 1990 til 1995.

6 P N Q R W Ã I D Ã O H G Q $ Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 6 *RGVWUDQVSRUWÃ&((& 100% 90% 80% 70% 60% 50% bane vej 40% 30% 20% 10% 0% cu Det bemærkes, at selvom jernbanen har tabt markedsandele, står jernbanen stadig for over halvdelen af godstransportarbejdet.

7 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 7 3 Jernbaner under restrukturering I såvel Vesteuropa herunder Danmark som Østeuropa er jernbanesektoren i øjeblikket genstand for restrukturering med krav om effektiviseringer. En række forhold, der øger behovet for restrukturering, er de samme. Men som det fremgår af diskussionen ovenfor er der også betydelige forskelle mellem Vest- og Østeuropa. Væsentlige bevæggrunde til restrukturering er givet i skemaet nedenfor. Endvidere er de væsentligste aktører vist. Vesteuropa Østeuropa Tendenser, der medfører krav om restrukturering Konstant faldende markedsandele for jernbanen Opfattet øget behov for alternativ til vejtransport Markant fald i markedsandel efter systemskiftet Behov for at benytte eksisterende kapacitet i transportsystemet Jernbanesektoren er en væsentlig belastning af de offentlige finanser Passagertrafik er en meget væsentlig belastning af offentlige finanser. Godstrafik er en væsentlig indtægtskilde for de offentlige finanser. Mulighed for effektivisering synes åbenlys, og sektoren opfattes som havende et potentiale Mulighed for effektivisering synes åbenlys, og sektoren udgør et vigtigt element i transportsystemet Jernbaneskaberne opfattes som havende manglende kommerciel forståelse Jernbaneselskaberne opfattes som havende manglende kommerciel forståelse Reelle aktører i restruktureringen Jernbaneselskaber Staten (Trafik- og Finansministerier) Jernbaneselskaber Staten (Trafik- og Finansministerier)

8 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 8 Fælles initiativer fra EU medlemslandene gennemført med EU Kommissionen som instrument Initiativer fra EU medlemslandene gennemført med EU Kommissionen som instrument - og med medlemsskab af EU som gulerod Udviklingsbanker, WB, EBRD og EIB, samt bilaterale udviklingsbanker, KfW etc. Ofte med assistance fra konsulenter. Brugerne og potentielle nye brugere Brugerne Tre væsentlige forskelle fra ovenstående tabel og figurer er: Tilstedeværelsen af udviklingsbanker i Østeuropa; betydeligt større markedsandele for jernbanetransport i Østeuropa end i Vesteuropa. Derfor er fokus mere på nuværende brugere og på at fastholde disse end på at forsøge at tiltrække nye brugere; og godstrafik med jernbane er en (betydelig) indtægtskilde for ejeren (staten) i Østeuropa Med basis i de reelle aktører præsenteret i tabellen ovenfor vil restrukturering og effektivisering efterfølgende blive diskuteret.

9 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 9 4 Status for restrukturering I Vesteuropa har hver enkelt land angrebet restrukturering og effektivisering af jernbaner forskelligt. Nogle eksempler, der illustrerer den store spændvidde i metoder, er: Kraftig brug af privatisering og udlicitering i England, men fortsat med betydelige subsidier; et langvarigt forsøg med adskillelse af infrastrukturforvalter og brugere i Sverige; betydelig satsning i ny - og meget dyr - infrastruktur i Frankrig; og forsøg med brug af kontraktstyring på vej i Danmark og betydelig satsning i ny - og meget dyr - infrastruktur mellem landsdelene og nu til Sverige. E- jeren/staten tager i forhold til de operationelle selskaber rollen som regulator, men der er hidtil kun arbejdet i beskedent omfang som "indpisker" i sektoren Spændvidden skal også ses på baggrund af, at jernbanerne udfører meget forskellige opgaver i de forskellige lande. I England er passagertrafikken dominerende, mens godstrafikken er meget vigtig i Sverige. Det er med andre ord ikke sandsynligt at effektiviseringen og for den sags skyld hele reguleringen konkret bedst gribes an på den samme måde i alle lande. Kendetegnende er, at drivkræfterne har været ejeren/staten og de fælles initiativer via EU Kommissionen, om end de sidstnævnte i meget forskellig omfang reelt er implementeret og fungerende i medlemsstaterne. Af de fælles initiativer fra EU's medlemslande, er nogle af de mere betydende: Direktiv om adgang til infrastrukturen og opdeling mellem infrastruktur og operatør, og efterfølgende opfølgningsdirektiver for at fremme, udvide og præcisere forhold relateret til ; Hvidbogen "A Strategy for Revitalising the Community's Railways" udarbejdet af EU Kommissionen og udgivet i 1996 (se Ref 1):

10 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 10 Hvidbogen beskriver meget præcist de principielle krav til den fremtidige jernbanesektor og de principielle problemer i dag. Som hovedårsag til det fortsatte fald i markedsandel nævnes "the main reason is dissatisfaction with the price and quality of rail transport"... Rail is felt not to respond to market changes or customers' needs, as other modes do". Med hensyn til et grundlæggende forretningsprincip for jernbaner fremhæves: "A new kind of railway is needed. It should be first and foremost a business, with management independent and free to exploit opportunities, but answerable for failure". Hvidbogen udgør - selvfølgelig - ikke den fulde sandhed om jernbanesektorens problemer og muligheder. Men det markante fokus på behovet for bedre markedskendskab og behovet for at udvikle jernbanerne i retning af mere forretningsorienterede enheder med ledelsesansvar er bemærkelsesværdigt. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at de tiltag, der er taget hidtil, fokuserer på at: Skabe rammebetingelser (regulere) for at sikre øget konkurrence som instrument for effektiviseringen, hvor tiltagene har været relativt præcise; og stille krav til selskaberne, hvor tiltagene dog har været meget løst formulerede. I de fælles initiativer i EU (se Ref 1) er der således forslag om at skabe en sammenhæng mellem finansiel støtte/subsidier og restrukturering, men konkrete skridt er der fortsat ikke taget/defineret. Selvom generaliseringer er vanskelige, er det altså kendetegnende i Vesteuropa, at fokus er på at regulere og satse på at en fornyet konkurrence i jernbanesektoren - set ud fra de fælles initiativer - og at der fortsat ikke i samme omfang som i Østeuropa stilles markante konkrete krav til sektoren bundet op på den store statsstøtte fra ejerens/statens side. Endvidere er det kendetegnende, at der måske ikke arbejdes tilstrækkeligt målrettet med de eksisterende selskaber for at effektivisere disse. Snarere satses der på, at effektiviseringen skal ske via konkurrencepres og på selskabernes eget initiativ via resultatpres (for eksempel kontraktstyring). Dog således at visse overordnede organisationsændringer gennemføres af ejerne, for eksempel adskillelse i passager- og godsdivisioner. Ejeren/staten og EU Kommissionen har derved valgt ikke at lade sig involvere i den konkrete effektivisering ved at give assistance til kommercialisering og ved at kræve at selskaberne i jernbanesektoren modtager sådan assistance - og anvender de råd de får. Der har været gennemført professionelle konsulentprojekter, men anbefalingerne fra disse er ikke fuldt implementerede i for eksempel DSB. Det forhold at ejeren/staten og EU Kommissionen ikke er direkte invol-

11 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 11 veret i kommercialiseringen har utvivlsomt en række fordele. For det første respekteres princippet om ledelsesuafhængighed for selskaberne i jernbanesektoren. En anden fordel er måske, at ansvaret for en eventuel fortsat manglende effektivisering kan placeres relativt entydigt ved ledelsen af de enkelte jernbaneselskaber og ikke ved ejeren/staten. Med den valgte tilgangsvinkel synes ejeren/staten dermed også at arbejde ud for den forudsætning, at selskaberne i jernbanesektoren - som i stort omfang fortsat er statsejede og politisk orienterede organisationer - selv kan finde ud af at foretage de nødvendige konkrete tiltag for at effektivisere og kommercialisere sektoren. Denne antagelse synes ikke at stemme overens med den generelle opfattelse af, at selskaberne i sektoren har manglende kommerciel forståelse. Samtidig ses der fortsat eksempler på, at når selskaberne i sektoren forsøger at tage kommercielle beslutninger for eksempel udfasning af ikke-rentable services, bliver der ofte reageret fra politisk side. En markant undtagelse fra det fortsatte statsejerskab i jernbanesektoren er England, hvor der er sket en markant restrukturering af det oprindelige jernbaneselskab (BR) i form af etablering af en lang række nye (reelt) privat-ejede selskaber. I Østeuropa er situationen anderledes. Her har jernbanerne haft et konkret behov for at rehabilitere store dele af infrastrukturen, da der generelt har været for lidt vedligeholdelse af banenettet over en årrække. Samtidig har jernbanerne ikke selv likvide midler til denne nødvendige vedligeholdelse, og ejeren/staten har generelt også manglet midler. Det har betydet, at en lang række store og økonomisk rentable vedligeholdelsesprojekter kun har kunnet blive fuldt finansieret ved hjælp af internationale udviklingsbanker. De internationale udviklingsbanker har en klar mission og klare forudsætninger for at give lån. For eksempel er politikken ved EBRD: "The Bank supports a wide range of investments components, provided they are associated with necessary commercialisation and restructuring" (se Ref 4). Verdensbanken har tilsvarende krav til restrukturering, omend Verdensbanken i højere grad fokuserer på restrukturering og kontrol af det samlede økonomiske system i modtagerlandene. Samtidig deltager de internationale udviklingsbanker kun i projekter, hvis disse er dokumenteret økonomisk rentable - via en uvildig undersøgelse gennemført efter internationale bank standarder. Og de internationale udviklingsbanker har i stort omfang krævet, at jernbaneselskaberne udvikler og bruger business planer. Bankerne har aktivt blandt andet arbejdet med at hjælpe selskaberne i sektoren med at udvikle og bruge business planer og med at skaffe den nødvendige information til at udvikle disse planer. Denne involvering synes dog forsøgt gennemført uden at tage ansvaret for egen udvikling fra selskaberne i jernbanesektoren. Det er fortsat vigtigt, at et selskab selv - eventuelt med fornøden assi-

12 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 12 stance - opbygger en plan, som de kan identificere sig med og er opsatte på at implementere. Opbygningen af en business plan kræver betydeligt kendskab til marked og til omkostningsstruktur. Derfor er sådan viden afgørende for opbygningen af business planer og en god brug af business plan konceptet. Da erfaringen i Østeuropa viser, at det ikke altid er tilfældet at selskaberne i jernbanesektoren selv - i udgangssituationen - har den fornødne ekspertise til at skaffe sådan information, har de internationale udviklingsbanker og også EU medlemslandene via EU Kommissionen i stort omfang ydet støtte, og gør det fortsat, til ekstern assistance for at skaffe denne information og medvirke til at bruge denne information aktivt. Denne assistance er nøje overvåget af bankerne og EU Kommissionen. Det skal bemærkes at udviklingsbankerne - undtagen EU medlemslandenes fælles bank, European Investment Bank - ikke lægger afgørende vægt på implementering af EU direktiver eller sammenfald med de såkaldte Helsinki-korridorer 1 for at støtte et jernbaneprojekt. Disse forhold betragtes dermed ikke som afgørende for at sikre en effektivisering af jernbanesektoren i Østeuropa på det nuværende udviklingstrin. Aktør Område Danmark (og resten af Vesteuropa) Østeuropa Jernbaneselskaber Staten (ejer) Mindre personalejusteringer Relativ stærk markedsføring af sektorens synspunkter i forhold til det politiske system Betydeligt fokus på teknologi-tiltag Skabe rammebetingelser Yde subsidier i meget betydeligt omfang Tiltag omkring kontraktstyring Store personalereduktioner i en række tilfælde Relativ stærk markedsføring af sektorens synspunkter i forhold til det politiske system Fokus på fastholdelse af marked Skabe rammebetingelser Nedskære subsidier/stille krav om indtjening Aktiv involvering i definition af ekstern assistance 1 Udvidelse af Trans European Network konceptet til Østeuropa

13 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 13 Fælles initiativer fra EU medlemslande via EU Kommissionen Implementering af direktiver omkring rammebetingelser Krav om implementering af direktiver omkring rammebetingelser Aktiv støtte til kommercialisering af selskaber i sektoren i form af betydelig teknisk assistance direkte til selskaberne Internationale udviklingsbanker - Aktiv støtte til kommercialisering af selskaber i sektoren i form af betydelig teknisk assistance direkte til selskaberne rettet mod kommercialisering herunder markedskendskab. Brugerne Via markedskræfter generelt i Vesteuropa. Dog således at for eksempel i Danmark er visse af sektorens markedsområder beskyttede mod konkurrence fra andre transportformer Krav om økonomisk ansvarlighed, der skal opfyldes for at skaffe lån Via markedskræfter. Passagertransport er ikke beskyttet mod konkurrence fra bussektoren. Krav om viden om brugernes reelle preferencer krævet af udviklingsbanker Det skal bemærkes, at principielt kan staten via pres fra Finansministeriet udøve den samme rolle som udviklingsbankerne, Denne mulige angrebsvinkel er ikke valgt i fuldt omfang i Danmark. I Østeuropa er der jævnfør ovenfor igangsat en lang række aktiviteter for at restrukturere og effektivisere jernbanesektoren. Disse har i et betydeligt omfang været initieret af de internationale udviklingsbanker, da disse også ser restrukturering og effektivisering som en nødvendig forudsætning for at sikre tilbagebetalingen af de lån, som bankerne yder. Udviklingsbankernes motiv for at kræve forandringer i sektoren er således delvist motiveret af et ønske om, at der skal skabes en baggrund for tilbagebetaling af ydede lån, og kravet om forandringer er generelt ikke politisk motiveret. Det bør nævnes for fuldstændighedens skyld, at EBRD bevidst forsøger at fremme involvering af den private sek-

14 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 14 tor i jernbanesektoren, og også at EBRD's mandat indeholder krav om restrukturering som modydelse for lån. Udviklingsbankerne er således ikke rene kommercielle banker. Udviklingsbankerne og delvist EU Kommissionen (på vegne af medlemsstaterne) har således i Østeuropa fungeret som en indpisker. Vel og mærke en indpisker, som ikke bliver påvirket af, at for eksempel en urentabel passagerservice mellem to hovedstæder lukkes som en del af effektiviseringen af jernbanesektoren.

15 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 15 5 Markedskendskab Som et eksempel på, hvad assistance til at styrke restruktureringen kan omfatte vil arbejdsprocessen og udvalgte væsentlige resultater fra et markedsstudie for de Ungarske jernbaner blive præsenteret. Disse resultater vil blive præsenteret i generel form af hensyn til MAV's konkurrencesituation. I foråret 1997 iværksatte EU Kommissionen et projekt omkring passagermarkedet for de Ungarske statsbaner (MAV). Formålene med projektet var: At give et overblik over passagermarkedet i form af et interception survey, der afslører basale karakteristika ved passagerne (alder, køn etc); en identifikation af muligheder for at forbedre servicen på kort og langt sigt for tog og stationer; en kvantitativ vurdering (baseret på Stated Preference metoden) af passagernes præferencer og betalingsvillighed i forbindelse med disse forskellige ændringer i servicen (tog og stationer). Dette skal ses i lyset af behovet for at øge nettoindtjeningen på passagermarkedet ved at tilpasse service bedre til kundernes reelle behov; og endelig indeholdt projektet også en selvstændig teknisk vurdering af MAV's nuværende metode til at indsamle markedsdata (som ikke vil blive omtalt yderligere i nærværende artikel) Projektet blev gennemført i perioden Maj 1997 til Marts Gennem hele projektet var der tæt kontakt via formelle og uformelle koordineringsmøder og samarbejde mellem en arbejdsgruppe fra MAV, ledet af Direktøren for MAV's Passenger Services Department og det eksterne projektteam. Forløbet af undersøgelsen fulgte standard for Stated Preference baserede markedsundersøgelser: brain-storm med jernbanens projekthold, kvalitativ research (her dybdeinterviews med passagerer), opbygning af pilotspørgeskema, pilotinterviews, justering af spørgeskema, gennemførelse af interviews, databehandling (deskriptiv statistik og logit model) og præsentation af resultater på seminar og efterfølgende i rapport (også oversat til Ungarsk).

16 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 16 Stated Preference metoden omfatter opstilling af hypotetiske valgsituationer, hvor respondenterne i hvert tilfælde vælger mellem to alternativer. Efterfølgende opstilles en logitmodel, hvor faktorerne, der indgår i valgene, tildeles værdier i overensstemmelse med respondenternes valg. Endelig sammenholdes værdien af penge (billetpris) med værdien af servicefaktorer for at udlede respondenternes implicitte betalingsvillighed for forskellige forbedringer. Undersøgelsen omhandlede nuværende passagerer i international, intercity, regional og sub-urban trafik. I det følgende vil dog kun blive omtalt intercity og regional trafik. Med hensyn til rejseafstande og kundegrundlag (OD) dækker intercity services og regionale services stort set de samme markeder, og de kan i Danmark sammenlignes med IC tog (IC3) versus IR tog (røde tog). Det skal bemærkes, at for øjeblikket i Ungarn er det kun en begrænset del af trafikken, der gennemføres som intercity. Langt hovedparten af den regionale trafik gennemføres i dag med regionale tog. Generelt kunne det konstateres, at for basale parametre som frekvens og regularitet var der stor tilfredshed med Intercity services og noget mindre tilfredshed med regionale services, uden at de sidstnævnte services blev opfattet som decideret dårlige. Den generelle tilfredshed er præsenteret i tabellen nedenfor. Service Intercity Regional Tilfredshed Påstigningsstation 3,1 3,1 Toget generelt 3,9 3,2 Præcision 4,4 3,3 Frekvens 3,9 3,3 Rejsetid 4,2 3,2 Mulighed for siddeplads 4,3 3,5 Note: 1 = "meget dårlig" og 5 = "meget god" Respondenternes villighed til at betale for forskellige forbedringer blev også undersøgt, og der blev fundet markante forskelle mellem passagerer i intercity og i regionale tog. Generelt var passagerernes ønske om forbedringer meget større for regionale tog end for intercity tog selvom passagerer på regionale tog i gennemsnit kom fra husstande med lavere indkomst end passagerer på intercitytog. Eksempler på resultater er vist nedenfor.

17 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 17 Service Faktor Gennemsnitlig indkomst, index 100 er intercity Intercity Regional WTP per minut for rejsetidsbesparelse 4 Forint/minut svarende til 7% stigning i pris 4 Forint/minut svarende til 13% stigning i pris Tog fri for grafitti og generelt rene - 14% stigning i pris Ingen aflysninger - 17% Aircondition 4% 0% Vinduer, der kan åbnes og god luftcirkulation - 15% Rene toiletter med papir - 19% Note: WTP's kan ikke adderes Service Intercity Regional Faktor Havde mulighed for at bruge bil 64% 41% Havde komfort som første argument for at vælge jernbane Havde hurtig rejsetid som første argument for at vælge jernbane Havde billig transportform som første argument for at vælge jernbane Havde ikke andre reelle muligheder end jernbane 25% 15% 32% 10% 16% 29% 9% 26% Tilfredshed med toget 1 3,9 3,2 Betalingsvilje (WTP) for en pakke af komfortforbedringer 5% stigning i billetprisen 30% stigning i billetprisen Note 1: 1 = "meget dårlig" og 5 = "meget god"

18 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 18 Analysen af regionale services versus intercity services viste generelt: Passagerer i de relativt dårligere regionale tog er villige til at betale betydelige beløb for forbedringer af den basale komfort; passagerer i de relativt gode intercity tog er ikke villige til at betale væsentlige beløb for forbedringer af den allerede gode komfort; regionale passagerer vil hellere have færre og bedre tog end flere tog af nuværende standard; regionale passagerer vil gerne betale et betydeligt beløb for en forbedret regularitet, også selvom regulariteten ikke bedømmes som værende specielt dårlig; regionale passagerer tager i større omfang end intercity passagerer toget, fordi det er billigt, og fordi de ikke har andre muligheder; passagerer tager intercity toget, fordi det er komfortabelt og hurtigt; og hvis regionale passagerer flyttes til bedre tog for eksempel intercity tog, vil de sandsynligvis blive mere loyale overfor toget som transportform Ovenstående resultater benyttes i beslutningsprocessen omkring udskiftning/renovering af tog, hvor der skal satses på forbedringer, hvor der ikke skal satses på forbedringer, i hvilket omfang hurtigere tog vil være en fordel med meget mere. Det skal tilføjes, at efterfølgende gennemfører EBRD i øjeblikket et betydeligt større og mere omfattende projekt omkring MAV's passagertrafik og effektivisering af denne. Dette nye projekt bruger det ovenfor omtalte studie som input for markedskendskab. Med andre ord, markedskendskab opfattes som afgørende for restrukturering og som en betingelse for at yde støtte/lån. Det skal også bemærkes, at projektet i Ungarn ikke er enestående. Markedsanalyser er altid en del af feasibility studier (hvis disse skal accepteres af internationale udviklingsbanker). Endvidere har selvstændige markedsanalyser været første skridt i restrukturering af jernbanesektoren i en række andre lande for eksempel Polen og Slovakiet. Der er endvidere mange eksempler i Østeuropa, hvor arbejdet med markedsanalyser i forbindelse med feasibility studier har medført en øget erkendelse af behovet for at tilpasse services til reelle behov - og at jernbanesektoren ikke altid selv i udgangspositionen kender deres kunders reelle behov.

19 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 19 6 Afrunding Som det fremgår af denne artikel, synes der stadig at være mange løse ender i vores viden om effektive foranstaltninger for restrukturering af jernbaner. Men, der synes samtidig at være en mulighed for, at processen i Danmark kan målrettes yderligere blandt andet ved at følge nogle af de udenlandske/østeuropæiske erfaringer omkring arbejdet med markedskendskab og omkring rollen som indpisker i forhold til den nødvendige effektivisering og restrukturering af sektoren, hvis jernbanesektoren skal opfylde de store forventninger som Staten - og dermed den nuværende ejer - har. De involverede parter kunne måske arbejde endnu mere med at skaffe viden om at tilpasse services til kundernes behov og betalingsvilje - og efterfølgende anvende denne viden ved drifts- og investeringsbeslutninger. En sådan viden er helt afgørende for sektoren, da manglende markedskendskab/forståelse af mange anses for at være den væsentligste grund til sektorens problemer jævnfør EU Kommissionens hvidbog (se Ref 1). I hvilket omfang ejeren/staten vil tage rollen som indpisker fremover afhænger selvfølgelig af en lang række forhold. Men det bemærkes, at EU landene i fællesskab tager denne rolle i Østeuropa via EU Kommissionens Phare program, men ikke i Vesteuropa selvom de Østeuropæiske baner har meget større markedsandele end for eksempel DSB. Endvidere tager en udviklingsbank som EBRD, der er delvist ejet af medlemsstater af EU, rollen som indpisker og kræver restrukturering før der ydes støtte. Det skal afslutningsvist understreges, at processen som den forløber i Østeuropa, både med hensyn til konkrete tiltag og involvering af de forskellige aktører, ikke nødvendigvis er optimal.

20 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 20 7 Referencer

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Finansiering af transportinfrastruktur projekter

Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1 Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1.1 Introduktion Mange nye transportinfrastruktur projekter af både national og international betydning, herunder TransEuropæiske Net projekterne, gennemføres

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer Den Danske Banekonference 5. maj 2015 FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer v. Michael Hansen, senior projektleder, Atkins Planlægning & Arkitektur Konventionel Bane

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?)

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Banebranchen 2011 11. maj 11 Banebranchen 2011 Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Den politiske ramme -Danmark En grøn transportpolitik - januar 2009 Jernbanestrategien: debatoplæg september

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag Bilag2. InnovationMonitor2008 metodeogdatagrundlag November2008 INDHOLD 1.KortomMetodeniInnovationMonitor,2008... 3 2.Benchmarkingmedudgangspunktidenregionalevækstmodel... 3 2.1.Datagrundlagfordenregionalevækstmodel...

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Fremtidens jernbane Fremtidens jernbane Workshop på 80 minutter Ved Banebran årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Jernbane skal erstatte mere flytrafik Måske vil fremtiden umuliggøre indenrigsflyvninger!

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen Finansiering af MEGA infrastrukturprojekter Den Europæiske Investeringsbank (EIB) Adam Bruun og Max Jensen København 11. maj 2011 Den Europæiske Investeringsbank EU s finansieringsinstitution... Grundlagt

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere