- et inspirationsnotat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et inspirationsnotat"

Transkript

1 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 1 - et inspirationsnotat Trafikdage på Aalborg Universitet, August 1998

2 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 2 1 Introduktion Formålet med nærværende artikel er at give nogle grove overordnede bud på i hvilket omfang markedskendskab er en afgørende - og ofte negligeret faktor, i forbindelse med restrukturering af jernbanesektoren. Disse forklaringer vil blive forsøgt perspektiveret ved hjælp af udvalgte eksempler fra Østeuropa. Herunder vil der blive lagt særligt fokus på et konsulentprojekt udført for de Ungarske Statsbaner (MAV) med henblik på at øge MAV's kendskab til deres passagermarked (se Ref 2). Endvidere er at restrukturering af jernbaneselskaber i henholdsvis Vesteuropa herunder Danmark og Østeuropa grebet forskelligt an. Det er oplagt, at der er behov for forskellige angrebsvinkler, da såvel jernbanesektorens udgangssituation såvel som det generelle økonomiske klima er meget forskelligt i de to områder. Modsat kunne der være mulighed for, at nogle af erfaringerne fra Østeuropa kunne inspirere til eventuelle yderligere tiltag i Danmark, og måske også til en redefinition af nogle af aktørernes opgaver. I det næste kapitel gives for reference et kort overblik over den historiske udvikling i jernbanens markedsandele. Efterfølgende diskuteres overordnet situationen for jernbaner under restrukturering, og eksempler på de tiltag, der typisk tages i henholdsvis Vesteuropa herunder Danmark og Østeuropa. Derefter gives en præsentation af det ovenfor nævnte konsulentprojekt i Ungarn, der havde til formål som en del af restruktureringen af de Ungarske baner at skaffe kendskab om passagermarkedet, og sikre at dette kendskab blev udbredt og anvendt i organisationen. Det skal bemærkes, at det præsenterede konsulentprojekt kun er en meget lille del af den assistance, der ydes til de Ungarske jernbanesektor i forbindelse med restruktureringen og effektiviseringen af sektoren. Dette perspektiveres afslutningsvist i forhold til markedskendskab. Det forsøges endvidere beskrevet i hvilket omfang erfaringerne omkring markedskendskab og aktiv involvering af eksterne aktører i kommercialiseringen af jernbanesektoren fra Østeuropa kan bruges som inspiration i Vesteuropa.

3 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 3 Det skal understreges, at nærværende artikel ikke er resultatet af et målrettet forskningsprojekt omkring effekten af de forskellige tiltag taget i Danmark og i Vesteuropa eller omkring egnetheden af tiltag taget i Østeuropa for anvendelse i Danmark. Nærværende artikel er et inspirationsnotat skrevet med baggrund i erfaring fra deltagelse - på forskelligt niveau - gennem de sidste fem år i en række projekter omhandlende restrukturering og effektivisering af jernbaner i Østeuropa. Artiklen skal dermed også ses som et forsøg på at inspirere de relevante aktører til en fortsat diskussion omkring yderligere tiltag for at fremme og effektivisere jernbanesektoren. Det skal også bemærkes, at restrukturering af jernbanesektoren er et meget komplekst område, og derfor vil der naturligt i et inspirationsnotat som dette forekomme generaliseringer og forenklinger, der kan give et billede, som bør nuanceres betydeligt, før beslutninger træffes.

4 P N Q R W Ã I D Ã O H G Q $ Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 4 2 Historisk udvikling Jernbaneselskaber i Danmark og resten af Vesteuropa har gennem de sidste mange år konstant tabt markedsandele til de andre transportformer. Endvidere har jernbaneselskaberne i samtlige Vesteuropæiske lande været urentable i den forstand, at de ikke har kunnet leve op til det serviceniveau, som ejerne/politikkerne forventer, uden at modtage meget betydelige subsidier. Der kan være mange grunde til dette herunder lav effektivitet, satsning på tekniske løsninger, der ikke er omkostningseffektive, servicering af urentable markeder osv. Men effekten er tydelig. Jernbaneselskaberne mister markedsandele og penge. I Danmark både på gods- og på passagertransport. I nedenstående figurer (kilde: Ref 3) er for reference vist denne alt for velkendte udvikling med hensyn til markedsandelene for gods- og passagertransport. For det udførte trafikarbejde har dette været stort set konstant for jernbanerne med en lille stigning for persontrafikken og et tilsvarende lille fald for godstrafikken. I Danmark er den nationale godstrafik med bane i dag reelt uden væsentlig betydning for det samlede transport system. *RGVWUDQVSRUWÃ(8ÃODQGH 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% bane vej 30% 20% 10% 0% cu

5 P N V D S Ã I D Ã O H G Q $ Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 5 3DVVDJHUWUDQVSRUWÃ(8ÃODQGH 100% 90% 80% 70% 60% 50% bane ikke-bane 40% 30% 20% 10% 0% cu Fra politisk side/ejerne af jernbaneselskaberne har denne udvikling været uønsket. Derfor er der i de senere år gennemført en lang række forskellige tiltag fra politisk side/jernbaneselskabernes ejere via trafikministerier, finansministerier og i fællesskab af medlemslandene af EU med EU Kommissionen (se for eksempel Ref 1) som instrument for at fremme og effektivisere jernbanetransporten. Disse tiltag har endnu ikke givet markante forbedringer i form af større effektivitet og større markedsandele. I Østeuropa har de nationale jernbaneselskaber ligeledes - siden systemskiftet 1989/ været i fokus med henblik på restrukturering og effektivisering. Her har restruktureringen også været i fokus for ejerne, og kravet om resultater har været mere nødvendigt end i Danmark (og resten af Vesteuropa) af en række grunde. Væsentlige grunde er, at jernbanerne i løbet af kort tid som følge af recession og omlægning af økonomien og i mindre omfang øget konkurrence fra vejtransport mistede meget store trafikmængder ofte en halvering af trafikken, samtidig med at ejeren/staten ganske enkelt ikke har råd til at subsidiere jernbanesektoren i samme omfang som i Danmark (og resten af Vesteuropa). Modsat har dog virket, at jernbaneselskaberne har kunnet opretholde en betydelig indtjening på godstrafik, og for mange af dem er trafikken de seneste år holdt op med at falde eller er endda begyndt at stige igen. I figuren nedenfor er udviklingen for godstransport generelt i Central- og Østeuropa siden 1970 vist. For passagertrafik er data ikke tilgængelige for kørsel i privatbil, og markedsandele kan dermed ikke beregnes. Men generelt er antal passagerkilometer med jernbane halveret fra 1990 til 1995.

6 P N Q R W Ã I D Ã O H G Q $ Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 6 *RGVWUDQVSRUWÃ&((& 100% 90% 80% 70% 60% 50% bane vej 40% 30% 20% 10% 0% cu Det bemærkes, at selvom jernbanen har tabt markedsandele, står jernbanen stadig for over halvdelen af godstransportarbejdet.

7 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 7 3 Jernbaner under restrukturering I såvel Vesteuropa herunder Danmark som Østeuropa er jernbanesektoren i øjeblikket genstand for restrukturering med krav om effektiviseringer. En række forhold, der øger behovet for restrukturering, er de samme. Men som det fremgår af diskussionen ovenfor er der også betydelige forskelle mellem Vest- og Østeuropa. Væsentlige bevæggrunde til restrukturering er givet i skemaet nedenfor. Endvidere er de væsentligste aktører vist. Vesteuropa Østeuropa Tendenser, der medfører krav om restrukturering Konstant faldende markedsandele for jernbanen Opfattet øget behov for alternativ til vejtransport Markant fald i markedsandel efter systemskiftet Behov for at benytte eksisterende kapacitet i transportsystemet Jernbanesektoren er en væsentlig belastning af de offentlige finanser Passagertrafik er en meget væsentlig belastning af offentlige finanser. Godstrafik er en væsentlig indtægtskilde for de offentlige finanser. Mulighed for effektivisering synes åbenlys, og sektoren opfattes som havende et potentiale Mulighed for effektivisering synes åbenlys, og sektoren udgør et vigtigt element i transportsystemet Jernbaneskaberne opfattes som havende manglende kommerciel forståelse Jernbaneselskaberne opfattes som havende manglende kommerciel forståelse Reelle aktører i restruktureringen Jernbaneselskaber Staten (Trafik- og Finansministerier) Jernbaneselskaber Staten (Trafik- og Finansministerier)

8 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 8 Fælles initiativer fra EU medlemslandene gennemført med EU Kommissionen som instrument Initiativer fra EU medlemslandene gennemført med EU Kommissionen som instrument - og med medlemsskab af EU som gulerod Udviklingsbanker, WB, EBRD og EIB, samt bilaterale udviklingsbanker, KfW etc. Ofte med assistance fra konsulenter. Brugerne og potentielle nye brugere Brugerne Tre væsentlige forskelle fra ovenstående tabel og figurer er: Tilstedeværelsen af udviklingsbanker i Østeuropa; betydeligt større markedsandele for jernbanetransport i Østeuropa end i Vesteuropa. Derfor er fokus mere på nuværende brugere og på at fastholde disse end på at forsøge at tiltrække nye brugere; og godstrafik med jernbane er en (betydelig) indtægtskilde for ejeren (staten) i Østeuropa Med basis i de reelle aktører præsenteret i tabellen ovenfor vil restrukturering og effektivisering efterfølgende blive diskuteret.

9 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 9 4 Status for restrukturering I Vesteuropa har hver enkelt land angrebet restrukturering og effektivisering af jernbaner forskelligt. Nogle eksempler, der illustrerer den store spændvidde i metoder, er: Kraftig brug af privatisering og udlicitering i England, men fortsat med betydelige subsidier; et langvarigt forsøg med adskillelse af infrastrukturforvalter og brugere i Sverige; betydelig satsning i ny - og meget dyr - infrastruktur i Frankrig; og forsøg med brug af kontraktstyring på vej i Danmark og betydelig satsning i ny - og meget dyr - infrastruktur mellem landsdelene og nu til Sverige. E- jeren/staten tager i forhold til de operationelle selskaber rollen som regulator, men der er hidtil kun arbejdet i beskedent omfang som "indpisker" i sektoren Spændvidden skal også ses på baggrund af, at jernbanerne udfører meget forskellige opgaver i de forskellige lande. I England er passagertrafikken dominerende, mens godstrafikken er meget vigtig i Sverige. Det er med andre ord ikke sandsynligt at effektiviseringen og for den sags skyld hele reguleringen konkret bedst gribes an på den samme måde i alle lande. Kendetegnende er, at drivkræfterne har været ejeren/staten og de fælles initiativer via EU Kommissionen, om end de sidstnævnte i meget forskellig omfang reelt er implementeret og fungerende i medlemsstaterne. Af de fælles initiativer fra EU's medlemslande, er nogle af de mere betydende: Direktiv om adgang til infrastrukturen og opdeling mellem infrastruktur og operatør, og efterfølgende opfølgningsdirektiver for at fremme, udvide og præcisere forhold relateret til ; Hvidbogen "A Strategy for Revitalising the Community's Railways" udarbejdet af EU Kommissionen og udgivet i 1996 (se Ref 1):

10 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 10 Hvidbogen beskriver meget præcist de principielle krav til den fremtidige jernbanesektor og de principielle problemer i dag. Som hovedårsag til det fortsatte fald i markedsandel nævnes "the main reason is dissatisfaction with the price and quality of rail transport"... Rail is felt not to respond to market changes or customers' needs, as other modes do". Med hensyn til et grundlæggende forretningsprincip for jernbaner fremhæves: "A new kind of railway is needed. It should be first and foremost a business, with management independent and free to exploit opportunities, but answerable for failure". Hvidbogen udgør - selvfølgelig - ikke den fulde sandhed om jernbanesektorens problemer og muligheder. Men det markante fokus på behovet for bedre markedskendskab og behovet for at udvikle jernbanerne i retning af mere forretningsorienterede enheder med ledelsesansvar er bemærkelsesværdigt. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at de tiltag, der er taget hidtil, fokuserer på at: Skabe rammebetingelser (regulere) for at sikre øget konkurrence som instrument for effektiviseringen, hvor tiltagene har været relativt præcise; og stille krav til selskaberne, hvor tiltagene dog har været meget løst formulerede. I de fælles initiativer i EU (se Ref 1) er der således forslag om at skabe en sammenhæng mellem finansiel støtte/subsidier og restrukturering, men konkrete skridt er der fortsat ikke taget/defineret. Selvom generaliseringer er vanskelige, er det altså kendetegnende i Vesteuropa, at fokus er på at regulere og satse på at en fornyet konkurrence i jernbanesektoren - set ud fra de fælles initiativer - og at der fortsat ikke i samme omfang som i Østeuropa stilles markante konkrete krav til sektoren bundet op på den store statsstøtte fra ejerens/statens side. Endvidere er det kendetegnende, at der måske ikke arbejdes tilstrækkeligt målrettet med de eksisterende selskaber for at effektivisere disse. Snarere satses der på, at effektiviseringen skal ske via konkurrencepres og på selskabernes eget initiativ via resultatpres (for eksempel kontraktstyring). Dog således at visse overordnede organisationsændringer gennemføres af ejerne, for eksempel adskillelse i passager- og godsdivisioner. Ejeren/staten og EU Kommissionen har derved valgt ikke at lade sig involvere i den konkrete effektivisering ved at give assistance til kommercialisering og ved at kræve at selskaberne i jernbanesektoren modtager sådan assistance - og anvender de råd de får. Der har været gennemført professionelle konsulentprojekter, men anbefalingerne fra disse er ikke fuldt implementerede i for eksempel DSB. Det forhold at ejeren/staten og EU Kommissionen ikke er direkte invol-

11 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 11 veret i kommercialiseringen har utvivlsomt en række fordele. For det første respekteres princippet om ledelsesuafhængighed for selskaberne i jernbanesektoren. En anden fordel er måske, at ansvaret for en eventuel fortsat manglende effektivisering kan placeres relativt entydigt ved ledelsen af de enkelte jernbaneselskaber og ikke ved ejeren/staten. Med den valgte tilgangsvinkel synes ejeren/staten dermed også at arbejde ud for den forudsætning, at selskaberne i jernbanesektoren - som i stort omfang fortsat er statsejede og politisk orienterede organisationer - selv kan finde ud af at foretage de nødvendige konkrete tiltag for at effektivisere og kommercialisere sektoren. Denne antagelse synes ikke at stemme overens med den generelle opfattelse af, at selskaberne i sektoren har manglende kommerciel forståelse. Samtidig ses der fortsat eksempler på, at når selskaberne i sektoren forsøger at tage kommercielle beslutninger for eksempel udfasning af ikke-rentable services, bliver der ofte reageret fra politisk side. En markant undtagelse fra det fortsatte statsejerskab i jernbanesektoren er England, hvor der er sket en markant restrukturering af det oprindelige jernbaneselskab (BR) i form af etablering af en lang række nye (reelt) privat-ejede selskaber. I Østeuropa er situationen anderledes. Her har jernbanerne haft et konkret behov for at rehabilitere store dele af infrastrukturen, da der generelt har været for lidt vedligeholdelse af banenettet over en årrække. Samtidig har jernbanerne ikke selv likvide midler til denne nødvendige vedligeholdelse, og ejeren/staten har generelt også manglet midler. Det har betydet, at en lang række store og økonomisk rentable vedligeholdelsesprojekter kun har kunnet blive fuldt finansieret ved hjælp af internationale udviklingsbanker. De internationale udviklingsbanker har en klar mission og klare forudsætninger for at give lån. For eksempel er politikken ved EBRD: "The Bank supports a wide range of investments components, provided they are associated with necessary commercialisation and restructuring" (se Ref 4). Verdensbanken har tilsvarende krav til restrukturering, omend Verdensbanken i højere grad fokuserer på restrukturering og kontrol af det samlede økonomiske system i modtagerlandene. Samtidig deltager de internationale udviklingsbanker kun i projekter, hvis disse er dokumenteret økonomisk rentable - via en uvildig undersøgelse gennemført efter internationale bank standarder. Og de internationale udviklingsbanker har i stort omfang krævet, at jernbaneselskaberne udvikler og bruger business planer. Bankerne har aktivt blandt andet arbejdet med at hjælpe selskaberne i sektoren med at udvikle og bruge business planer og med at skaffe den nødvendige information til at udvikle disse planer. Denne involvering synes dog forsøgt gennemført uden at tage ansvaret for egen udvikling fra selskaberne i jernbanesektoren. Det er fortsat vigtigt, at et selskab selv - eventuelt med fornøden assi-

12 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 12 stance - opbygger en plan, som de kan identificere sig med og er opsatte på at implementere. Opbygningen af en business plan kræver betydeligt kendskab til marked og til omkostningsstruktur. Derfor er sådan viden afgørende for opbygningen af business planer og en god brug af business plan konceptet. Da erfaringen i Østeuropa viser, at det ikke altid er tilfældet at selskaberne i jernbanesektoren selv - i udgangssituationen - har den fornødne ekspertise til at skaffe sådan information, har de internationale udviklingsbanker og også EU medlemslandene via EU Kommissionen i stort omfang ydet støtte, og gør det fortsat, til ekstern assistance for at skaffe denne information og medvirke til at bruge denne information aktivt. Denne assistance er nøje overvåget af bankerne og EU Kommissionen. Det skal bemærkes at udviklingsbankerne - undtagen EU medlemslandenes fælles bank, European Investment Bank - ikke lægger afgørende vægt på implementering af EU direktiver eller sammenfald med de såkaldte Helsinki-korridorer 1 for at støtte et jernbaneprojekt. Disse forhold betragtes dermed ikke som afgørende for at sikre en effektivisering af jernbanesektoren i Østeuropa på det nuværende udviklingstrin. Aktør Område Danmark (og resten af Vesteuropa) Østeuropa Jernbaneselskaber Staten (ejer) Mindre personalejusteringer Relativ stærk markedsføring af sektorens synspunkter i forhold til det politiske system Betydeligt fokus på teknologi-tiltag Skabe rammebetingelser Yde subsidier i meget betydeligt omfang Tiltag omkring kontraktstyring Store personalereduktioner i en række tilfælde Relativ stærk markedsføring af sektorens synspunkter i forhold til det politiske system Fokus på fastholdelse af marked Skabe rammebetingelser Nedskære subsidier/stille krav om indtjening Aktiv involvering i definition af ekstern assistance 1 Udvidelse af Trans European Network konceptet til Østeuropa

13 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 13 Fælles initiativer fra EU medlemslande via EU Kommissionen Implementering af direktiver omkring rammebetingelser Krav om implementering af direktiver omkring rammebetingelser Aktiv støtte til kommercialisering af selskaber i sektoren i form af betydelig teknisk assistance direkte til selskaberne Internationale udviklingsbanker - Aktiv støtte til kommercialisering af selskaber i sektoren i form af betydelig teknisk assistance direkte til selskaberne rettet mod kommercialisering herunder markedskendskab. Brugerne Via markedskræfter generelt i Vesteuropa. Dog således at for eksempel i Danmark er visse af sektorens markedsområder beskyttede mod konkurrence fra andre transportformer Krav om økonomisk ansvarlighed, der skal opfyldes for at skaffe lån Via markedskræfter. Passagertransport er ikke beskyttet mod konkurrence fra bussektoren. Krav om viden om brugernes reelle preferencer krævet af udviklingsbanker Det skal bemærkes, at principielt kan staten via pres fra Finansministeriet udøve den samme rolle som udviklingsbankerne, Denne mulige angrebsvinkel er ikke valgt i fuldt omfang i Danmark. I Østeuropa er der jævnfør ovenfor igangsat en lang række aktiviteter for at restrukturere og effektivisere jernbanesektoren. Disse har i et betydeligt omfang været initieret af de internationale udviklingsbanker, da disse også ser restrukturering og effektivisering som en nødvendig forudsætning for at sikre tilbagebetalingen af de lån, som bankerne yder. Udviklingsbankernes motiv for at kræve forandringer i sektoren er således delvist motiveret af et ønske om, at der skal skabes en baggrund for tilbagebetaling af ydede lån, og kravet om forandringer er generelt ikke politisk motiveret. Det bør nævnes for fuldstændighedens skyld, at EBRD bevidst forsøger at fremme involvering af den private sek-

14 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 14 tor i jernbanesektoren, og også at EBRD's mandat indeholder krav om restrukturering som modydelse for lån. Udviklingsbankerne er således ikke rene kommercielle banker. Udviklingsbankerne og delvist EU Kommissionen (på vegne af medlemsstaterne) har således i Østeuropa fungeret som en indpisker. Vel og mærke en indpisker, som ikke bliver påvirket af, at for eksempel en urentabel passagerservice mellem to hovedstæder lukkes som en del af effektiviseringen af jernbanesektoren.

15 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 15 5 Markedskendskab Som et eksempel på, hvad assistance til at styrke restruktureringen kan omfatte vil arbejdsprocessen og udvalgte væsentlige resultater fra et markedsstudie for de Ungarske jernbaner blive præsenteret. Disse resultater vil blive præsenteret i generel form af hensyn til MAV's konkurrencesituation. I foråret 1997 iværksatte EU Kommissionen et projekt omkring passagermarkedet for de Ungarske statsbaner (MAV). Formålene med projektet var: At give et overblik over passagermarkedet i form af et interception survey, der afslører basale karakteristika ved passagerne (alder, køn etc); en identifikation af muligheder for at forbedre servicen på kort og langt sigt for tog og stationer; en kvantitativ vurdering (baseret på Stated Preference metoden) af passagernes præferencer og betalingsvillighed i forbindelse med disse forskellige ændringer i servicen (tog og stationer). Dette skal ses i lyset af behovet for at øge nettoindtjeningen på passagermarkedet ved at tilpasse service bedre til kundernes reelle behov; og endelig indeholdt projektet også en selvstændig teknisk vurdering af MAV's nuværende metode til at indsamle markedsdata (som ikke vil blive omtalt yderligere i nærværende artikel) Projektet blev gennemført i perioden Maj 1997 til Marts Gennem hele projektet var der tæt kontakt via formelle og uformelle koordineringsmøder og samarbejde mellem en arbejdsgruppe fra MAV, ledet af Direktøren for MAV's Passenger Services Department og det eksterne projektteam. Forløbet af undersøgelsen fulgte standard for Stated Preference baserede markedsundersøgelser: brain-storm med jernbanens projekthold, kvalitativ research (her dybdeinterviews med passagerer), opbygning af pilotspørgeskema, pilotinterviews, justering af spørgeskema, gennemførelse af interviews, databehandling (deskriptiv statistik og logit model) og præsentation af resultater på seminar og efterfølgende i rapport (også oversat til Ungarsk).

16 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 16 Stated Preference metoden omfatter opstilling af hypotetiske valgsituationer, hvor respondenterne i hvert tilfælde vælger mellem to alternativer. Efterfølgende opstilles en logitmodel, hvor faktorerne, der indgår i valgene, tildeles værdier i overensstemmelse med respondenternes valg. Endelig sammenholdes værdien af penge (billetpris) med værdien af servicefaktorer for at udlede respondenternes implicitte betalingsvillighed for forskellige forbedringer. Undersøgelsen omhandlede nuværende passagerer i international, intercity, regional og sub-urban trafik. I det følgende vil dog kun blive omtalt intercity og regional trafik. Med hensyn til rejseafstande og kundegrundlag (OD) dækker intercity services og regionale services stort set de samme markeder, og de kan i Danmark sammenlignes med IC tog (IC3) versus IR tog (røde tog). Det skal bemærkes, at for øjeblikket i Ungarn er det kun en begrænset del af trafikken, der gennemføres som intercity. Langt hovedparten af den regionale trafik gennemføres i dag med regionale tog. Generelt kunne det konstateres, at for basale parametre som frekvens og regularitet var der stor tilfredshed med Intercity services og noget mindre tilfredshed med regionale services, uden at de sidstnævnte services blev opfattet som decideret dårlige. Den generelle tilfredshed er præsenteret i tabellen nedenfor. Service Intercity Regional Tilfredshed Påstigningsstation 3,1 3,1 Toget generelt 3,9 3,2 Præcision 4,4 3,3 Frekvens 3,9 3,3 Rejsetid 4,2 3,2 Mulighed for siddeplads 4,3 3,5 Note: 1 = "meget dårlig" og 5 = "meget god" Respondenternes villighed til at betale for forskellige forbedringer blev også undersøgt, og der blev fundet markante forskelle mellem passagerer i intercity og i regionale tog. Generelt var passagerernes ønske om forbedringer meget større for regionale tog end for intercity tog selvom passagerer på regionale tog i gennemsnit kom fra husstande med lavere indkomst end passagerer på intercitytog. Eksempler på resultater er vist nedenfor.

17 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 17 Service Faktor Gennemsnitlig indkomst, index 100 er intercity Intercity Regional WTP per minut for rejsetidsbesparelse 4 Forint/minut svarende til 7% stigning i pris 4 Forint/minut svarende til 13% stigning i pris Tog fri for grafitti og generelt rene - 14% stigning i pris Ingen aflysninger - 17% Aircondition 4% 0% Vinduer, der kan åbnes og god luftcirkulation - 15% Rene toiletter med papir - 19% Note: WTP's kan ikke adderes Service Intercity Regional Faktor Havde mulighed for at bruge bil 64% 41% Havde komfort som første argument for at vælge jernbane Havde hurtig rejsetid som første argument for at vælge jernbane Havde billig transportform som første argument for at vælge jernbane Havde ikke andre reelle muligheder end jernbane 25% 15% 32% 10% 16% 29% 9% 26% Tilfredshed med toget 1 3,9 3,2 Betalingsvilje (WTP) for en pakke af komfortforbedringer 5% stigning i billetprisen 30% stigning i billetprisen Note 1: 1 = "meget dårlig" og 5 = "meget god"

18 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 18 Analysen af regionale services versus intercity services viste generelt: Passagerer i de relativt dårligere regionale tog er villige til at betale betydelige beløb for forbedringer af den basale komfort; passagerer i de relativt gode intercity tog er ikke villige til at betale væsentlige beløb for forbedringer af den allerede gode komfort; regionale passagerer vil hellere have færre og bedre tog end flere tog af nuværende standard; regionale passagerer vil gerne betale et betydeligt beløb for en forbedret regularitet, også selvom regulariteten ikke bedømmes som værende specielt dårlig; regionale passagerer tager i større omfang end intercity passagerer toget, fordi det er billigt, og fordi de ikke har andre muligheder; passagerer tager intercity toget, fordi det er komfortabelt og hurtigt; og hvis regionale passagerer flyttes til bedre tog for eksempel intercity tog, vil de sandsynligvis blive mere loyale overfor toget som transportform Ovenstående resultater benyttes i beslutningsprocessen omkring udskiftning/renovering af tog, hvor der skal satses på forbedringer, hvor der ikke skal satses på forbedringer, i hvilket omfang hurtigere tog vil være en fordel med meget mere. Det skal tilføjes, at efterfølgende gennemfører EBRD i øjeblikket et betydeligt større og mere omfattende projekt omkring MAV's passagertrafik og effektivisering af denne. Dette nye projekt bruger det ovenfor omtalte studie som input for markedskendskab. Med andre ord, markedskendskab opfattes som afgørende for restrukturering og som en betingelse for at yde støtte/lån. Det skal også bemærkes, at projektet i Ungarn ikke er enestående. Markedsanalyser er altid en del af feasibility studier (hvis disse skal accepteres af internationale udviklingsbanker). Endvidere har selvstændige markedsanalyser været første skridt i restrukturering af jernbanesektoren i en række andre lande for eksempel Polen og Slovakiet. Der er endvidere mange eksempler i Østeuropa, hvor arbejdet med markedsanalyser i forbindelse med feasibility studier har medført en øget erkendelse af behovet for at tilpasse services til reelle behov - og at jernbanesektoren ikke altid selv i udgangspositionen kender deres kunders reelle behov.

19 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 19 6 Afrunding Som det fremgår af denne artikel, synes der stadig at være mange løse ender i vores viden om effektive foranstaltninger for restrukturering af jernbaner. Men, der synes samtidig at være en mulighed for, at processen i Danmark kan målrettes yderligere blandt andet ved at følge nogle af de udenlandske/østeuropæiske erfaringer omkring arbejdet med markedskendskab og omkring rollen som indpisker i forhold til den nødvendige effektivisering og restrukturering af sektoren, hvis jernbanesektoren skal opfylde de store forventninger som Staten - og dermed den nuværende ejer - har. De involverede parter kunne måske arbejde endnu mere med at skaffe viden om at tilpasse services til kundernes behov og betalingsvilje - og efterfølgende anvende denne viden ved drifts- og investeringsbeslutninger. En sådan viden er helt afgørende for sektoren, da manglende markedskendskab/forståelse af mange anses for at være den væsentligste grund til sektorens problemer jævnfør EU Kommissionens hvidbog (se Ref 1). I hvilket omfang ejeren/staten vil tage rollen som indpisker fremover afhænger selvfølgelig af en lang række forhold. Men det bemærkes, at EU landene i fællesskab tager denne rolle i Østeuropa via EU Kommissionens Phare program, men ikke i Vesteuropa selvom de Østeuropæiske baner har meget større markedsandele end for eksempel DSB. Endvidere tager en udviklingsbank som EBRD, der er delvist ejet af medlemsstater af EU, rollen som indpisker og kræver restrukturering før der ydes støtte. Det skal afslutningsvist understreges, at processen som den forløber i Østeuropa, både med hensyn til konkrete tiltag og involvering af de forskellige aktører, ikke nødvendigvis er optimal.

20 Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 20 7 Referencer

Europaudvalget 1998-99 EUU Alm.del Bilag 187 Offentligt

Europaudvalget 1998-99 EUU Alm.del Bilag 187 Offentligt Europaudvalget 1998-99 EUU Alm.del Bilag 187 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Europaudvalget (Alm. del - bilag 187) transportministerråd (Offentligt) Medlemmerne

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik

Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik Jane Ildensborg-Hansen TetraPlan A/S Kronprinsessegade 46 E 1306 København K Tlf. 33 73 71 00, Fax: 33 73 71 01 E-mail: jih@tetraplan.dk Homepage:

Læs mere

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Trafikplanlægger Jane Ildensborg-Hansen, TetraPlan A/S, København (jih@tetraplan.dk) Indledning Banedanmark arbejder pt. på at tilvejebringe

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg

Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg Jan Kragerup, civ. ing., Ph.D., NIRAS Indledning NIRAS med franske Systra som underrådgiver løser for Udenrigsministeriet (Naboskabsprogrammet) en

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Hvad nu hvis vi gjorde det anderledes? Oplæg til Banekonferencen 14. maj 2014

Hvad nu hvis vi gjorde det anderledes? Oplæg til Banekonferencen 14. maj 2014 Hvad nu hvis vi gjorde det anderledes? Oplæg til Banekonferencen 14. maj 2014 Hvorfor ikke gøre det anderledes? Udbud skaber innovation, kundefokus og optimering. Andre transportformer (bus, luftfart)

Læs mere

Samrådsspørgsmål om 4. jernbanepakke/psoforordningen

Samrådsspørgsmål om 4. jernbanepakke/psoforordningen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål om 4. jernbanepakke/psoforordningen Side 1 af 7 Samrådsspørgsmål AF stillet efter ønske fra

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

HT: "Buspassagerers vurdering af en busrejses service-elementer - en Stated Preference analyse", februar 1995, COWIconsult.

HT: Buspassagerers vurdering af en busrejses service-elementer - en Stated Preference analyse, februar 1995, COWIconsult. Trafikdage på AUC, 22. august 1995: Civ.ing., lic.tech. Preben Vilhof, COWIconsult: Passagerernes vurdering af en busrejses serviceparametre.. I det følgende gengives kapitel 1: Sammenfatning fra rapporten

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Analyse af jernbanesektorens fremtidige organisering

Analyse af jernbanesektorens fremtidige organisering Analyse af jernbanesektorens fremtidige organisering v/ Lasse Winterberg, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Side 1 Sektoranalyse for jernbanen Analyse ved McKinsey & Company og Struensee & Co.

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL Af Jan Kragerup, NIRAS, og Bent Jacobsen, RAMBØLL RESUMÉ Sammenligning af driftsøkonomi for bus- og banetransport vanskeliggøres ofte af de mange forskelle, som eksisterer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Sikkerhedskonference 2013

Sikkerhedskonference 2013 DI Transport 31. OKT 13 Sikkerhedskonference 2013 4. Jernbanepakke i et dansk perspektiv Den fælles ambition om det indre (transport-)marked Hvorfor pakkerne? Etableringen af et indre europæisk jernbanemarked

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0509/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Hannes Swoboda,

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0922 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0922 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0922 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Grund og nærhedsnotat om forslag

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

Tidsværdi for gods i Sverige

Tidsværdi for gods i Sverige Tidsværdi for gods i Sverige Mogens Fosgerau 1 og Mikkel Birkeland, COWI 1 Indledning COWI har sammen med INREGIA i Stockholm gennemført en undersøgelse af tidsværdien for gods for SIKA, Statens Institut

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Dette er en beskrivelse af en analyse, som Søfartsstyrelsen - med støtte fra Den Danske Maritime Fond

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Analyser af situationen i yderområderne

Analyser af situationen i yderområderne Analyser af situationen i yderområderne Præsentation af kapitel IV i Dansk Økonomi, Forår 2015 19. august 2015 Plan Hvor er yderområderne? Hvilke udfordringer har de? Hvilke økonomiske argumenter er der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Seminar Oslo 7.september 2011. Maria Marquard NVL og Nationalt center for kompetenceudvikling

Seminar Oslo 7.september 2011. Maria Marquard NVL og Nationalt center for kompetenceudvikling Den nordiske voksenlærer en kortlægning af kompetencekrav til voksenlærere og uddannelsesmuligheder inden for det voksenpædagogiske område i de nordiske lande Seminar Oslo 7.september 2011 Seminarets formål

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske

Læs mere

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn.

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Copyright DTU Transport 2008 Hvad er DTU Transport CTT = Center for Trafik og Transport på DTU DTF = Danmarks TransportForskning

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Trafikplanlægning - Intro

Trafikplanlægning - Intro Trafikplanlægning - Intro Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 5-9-2006, kl. 8.30-10.15 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Jernbanekonkurrence og passagervækst. Banekonferencen 14 May 2014

Jernbanekonkurrence og passagervækst. Banekonferencen 14 May 2014 Jernbanekonkurrence og Banekonferencen 14 May 2014 Denne præsentation Passagervæksten og trafikplanen Hvad kan tiltrække flere togpassagerer? Kan øget konkurrence hjælpe med at nå målene? Ny rapport om

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere