Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1"

Transkript

1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese af dagsorden Landsbypede Vauering af diaogmøder pr. december Erfamøde om nærdemokrati Afhodese af diaogmøde i Tved Orientering Næste møde Lukket - Svendborgboggen

2 Nærdemokratiudvaget s møde den Godkendese af dagsorden Besutning i Nærdemokratiudvaget den : Godkendt. 2. Landsbypede 11/8225 Besutningstema: Drøftese vedr. andsbypede. Sagsfremstiing: Udvaget har tidi drøftet andsbypedeordning, det bev i den forbindese aftat at der skue tages kontakt ti Jobcentret. Der findes forskeige ordninger af andsbypedeer, de feste funr dog hovedsageigt som forsøgsordninger. Overordnet er der to finansieringsmodeer: 1. Hvor der aves faste job og finansieringen sker ved at same beøb fra forskeige områder, eer ved afsætning af mider. 2. Projekter der tænkes ind i beskæftigesesindsatsen og igger i Jobcentrets regi. Det er aftat at Jobcenterchef Birgit Bagge ger på mødet, for at orientere om de erfaringer de har hørt om i forhod ti, hvis opgaven igger i Jocentret s regi, samt hvike evt. muigheder der kunne være. Indstiing: Ti drøftese. Besutning i Nærdemokratiudvaget den : Drøftet. Nærdemokratiudvaget opfordrer Arbejdsmarkedsudvaget ti at overveje at gøre andsbypenken ti en de af beskæftigesesindsatsen. 3. Vauering af diaogmøder 1

3 Nærdemokratiudvaget s møde den /42403 Besutningstema: Nærdemokratiudvaget er nu igennem 17 af 19 diaogmøder, det er i den forbindese aftat at der ska ske en evauering af disse møder. Sagsfremstiing: Der ska tages stiing ti hvordan og hvad udvaget ønsker at vauere på, og hvad ska det anvendes ti. Hvordan vi vi ave vaueringen: Det bør overvejes, om det er en evauering der ønskes avet, eer om det er, hvordan vi gerne ser at mødeformerne ska være i fremtiden. I forbindese med der ska ses på den poitiske struktur, ska der i januar måned være et fokusgruppeinterview, hvor Nærdemokratiudvagets kontaktpersoner inviteres ti at komme med bidrag ti deres opfattese af det okae demokrati. Det samme har Erhvervsivet og Brugerbestyreser været inviteret ti. Hovedspene, som der ægges op ti på nuværende tidspunkt, er: Hvordan opever du det okae demokrati i Svendborg Kommune Hvad er et godt okat demokrati for dig Hvike ideer har du ti styrkese af det okae demokrati i Svendborg Kommune I den forbindese vie det være en muighed at udvide fokusgruppeinterviewet, såedes at det også kommer ti at omhande diaogmøderne. Der vi på dette tidspunkt mange afviket 2 diaogmøder, men såfremt det er det fremadrettede der fokuseres på, vi det være en god muighed for at tae med Kontaktpersonerne og høre, hvad de tænker. Dette kunne være en muighed. Det vi sevføgeig også være muigt at ave en spørgeskemaundersøgese. Der ska også tages stiing ti, om vi vi invovere poitikere i vaueringen, eer den de vi komme frem, når man drøfter videre om den poitiske organisering. Indstiing: Ti drøftese og besutning. Besutning i Nærdemokratiudvaget den : Interview med kontaktpersoner godkendt. Herudover ska tænkes i hvordan man kan få kontakt ti andre bor, f.eks. eektronisk. Inddrag poitikere i Temamøde, samt inddrage administration. 2

4 Nærdemokratiudvaget s møde den Tænke på hvordan man arbejder med metodeudviking af møderne. 4. pr. december /8293 Besutningstema: Opsaming på diaogmøder pr. december Sagsfremstiing: Der har nu været afhodt diaogmøder i Kirkeby, Gudbjerg, Lundby, Vestre, Stenstrup, Thurø, Nordre, Gudme, Oerup, Oure, Rantzausminde/Egense, Sundhøj, Østre, Hømarken, Byen, Skårup og Hesseager områderne. Ti fere af møderne har der været forskeige sp, som skue afkares internt i kommunen. Status på disse sp er beskrevet i opsamingsskemaet. Indstiing: Opsaming tages ti efterretning. Biag: Åben - Tota opsaming på diaogmøderne Besutning i Nærdemokratiudvaget den : Taget ti efterretning. Nærdemokratiudvaget vi gerne kvittere for det stykke arbejde der påægges i Direktørområderne, i forbindese med forberedese af Diaogmøderne, og de efterføgende besvareser der ska ske. 5. Erfamøde om nærdemokrati 11/19223 Besutningstema: Drøftese af erfamøde om nærdemokrati. Sagsfremstiing: Der er udsendt forespørgse ti Sikeborg, Viborg, Hobæk, Vordingborg, Hadersev, Faaborg-Midtfyn, Ringkøbing-Skjern, Veje, Sønderborg og Næstved kommuner om de er interesseres i at ge i et poitisk erfamøde om nærdemokrati. 3

5 Nærdemokratiudvaget s møde den Af muige emner ti erfamødet har føgende været drøftet: Hvordan engar man byen? Borgerdiaog, borgerinddragese Kodeks for godt nærdemokrati Unge og borgerdiaog Endvidere tænkes det, at en kommune fremægger erfaringer fra område, de har arbejdet med. Der er kontakt ti konsuent med henbik på tibud ti at faciitere dagen, samt opæg. Der ska overvejes hvordan man deer økonomien imeem de gende kommuner. Såfremt der ikke er et passende geranta afyses arrangementet. Indstiing: Drøftese af erfamødet. Besutning i Nærdemokratiudvaget den : Udvaget tog orientering ti efterretning. Udvaget vi gerne have viden om praktiske eksemper, samt hvad sker der de næste år. Opæg kunne være omkring: Hvad forventes der at ske de næste år. Hvordan kan man inddrage og få fat bor eer grupper af bor som man ikke har kontakt ti. Hvike vikår ska der være tistede i okaområderne for at skabe udviking. Samarbejde med andre udvag, diemmaer. 6. Afhodese af diaogmøde i Tved 10/11932 Besutningstema: Afhodese af diaogmøde i Tved. Sagsfremstiing: Diaogmødet i Tved ønskes af hensyn ti kaender sammenfad fyttet fra 12. januar ti den 19. januar Den foresåede ændring har været drøftet med kontaktpersonen for okaområdet, og dette giver ingen probemer. 4

6 Nærdemokratiudvaget s møde den Indstiing: Diaogmøde i Tved afhodes den 19. januar Besutning i Nærdemokratiudvaget den : Godkendt. 7. Orientering Besutning i Nærdemokratiudvaget den : Der har været søgt om tiskud ti uddannese fra Kommunekredits fond, dette er desværre ikke imødekommet. 8. Næste møde Sagsfremstiing: Torsdag den 26. januar 2012 k Besutning i Nærdemokratiudvaget den : Godkendt. 9. Lukket - Svendborgboggen

7 Nærdemokratiudvaget s møde den Underskriftsbad: Mødet suttede k.: 18:25 Arne Ebsen Pia Dam Mogens Stampe Jens Munk Mette Kristensen 6

8 Biag: 4.1. Tota opsaming på diaogmøderne Udvag: Nærdemokratiudvaget Mødedato: 08. december K. 16:30 Adgang: Åben Biagsnr: /11

9 Kirkeby - tibagemeding er givet ti kontaktperson 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov har fået besked på, at der er kommet nye andsdækkende reger, som gør hans ideer om andbrugsparceer/ store parceer het umuige. Byrådet har afsat mider speciet ti udviking i "andområderne". Inden ænge vi vi tage fat på Reginahaven for at se om det kan ykkes at få noge ender ti at nå sammen. Kommunepantiæg Panafdeing De har kontakt med Regner i en anden sag, som han ønsker at fremme først. Men de har snakket om at snakke videre om Kirkeby. Offentig transport Skoestruktur Padsprobemer i Børnehuset Skoe og daginstitution generet Nærdemokrati Gudbjerg 14/10 24 Trafiksikring af Byvej / Tegværksvej Oprensning af gadekær på Byvej Offentig transport: muighed for borgerne i Gudbjerg. Muighed for udstykning af byggegrunde ti både Undersøgese af transport behov Teebusordning Skoe, foreninger, daginstitutioner Vuggestuepadser Padsprobemer i børnehaven Børnecentertanken Trafikdæmpning Muigt at ansøge mider fra LAG Burde overveje små busser og mere feksibe øsninger Udstykning på area som kirken ejer 1

10 parcehuse og andes/ædrevenige boiger i Gudbjerg. Gudbjerg skoes beståen Skoen som kutur/foreningesamingssted Børnecentertanken Andet Annoncering i oka avis Direktionssekr. /der ønskes annoncering i den okae avis Lundby 11/11 30 Børnepasning Pacering af institution på Sydtåsinge Offentig transport: Mangende kendskab ti teebusordning muighed for borgerne i Lundby. Aktiviteter i området Sammenægning af am. bib. og skoebib. Evt. et sevbetjeningsbib. Sangaften Nye egefaciiteter Ideer om mutibane med asfat Lundby skoes fremtid Aktiv gese i skoebestyreser Sikring af skoevej Stort ønske om cykesti Vindmøer Støjmåinger på private ejendomme Vestre 2/12 11 Skoen som kuturet Vigtigt at skoen biver anvendt mødested Pads bag ved skoen kunne anvendes ti egepads Opfordring ti at kontakte LAG Trafik forhod Fartdæmpning ved 5. maj pads kan være probematisk. Afsætningspads ved skoen. Kun stregafmærkning ved cykestier. Opfordring ti at Mijø og Teknik taer Sker øbende, hvor det er reevant 2

11 Vestre byde fremover Nærdemokrati og skoedistrikter sammen med beboer og skoe i området. Stoppe udbygning med butikker da det giver trafikmæssige probemer. Lokapan for området ved den game AMU-skoe kommer i hørring. Stenstrup Tibagemeding er givet ti kontaktperson 13/1 85 Lokapaner for nye boigområder i Stenstrup Drøftese af Foderstofområdet, Sioområdet, Lundebakken og Hostrupvej. Der bev spurgt ti puje vedr. nedrivningsmider Trafik Nedæggese af togstop ved Stenstrup Syd kommunen kender ikke noget ti dette. Trafiksikkerhedspan der ska udarbejdes en ny i Borgerne vi gerne invoveres i denne proces. Stationsvej der aves forsøg med bedre trafikreguering og der begrænses for kørse m. store astbier. Der bev udtrykt bekymring om rydning af sne på cykestier. Der var ønske om muighed for at de som normat ikke kører med skoebusser kunne gøre dette i situationer, hvor det kan være farigt at sende børnene ud på vejene Pan/ Kan Svendborg søge mider fra nedrivningspuj en. B&U/Kan børnene køre med skoebussen om vinteren? Svendborg kan ikke søge nedrivningspujen jf. Indenrigs- og sundhedsministeriet. Såfremt der taes om skoebussen fra Vester Skerninge Bierne, der kører som ukket skoebuskørse er kørsen omfattet af den kontrakt, som Svendborg Kommune har med Vester Skerninge Bierne. 3

12 I fg, kontrakten er skoebuskørsen kun for befordringsberettigede skoebørn. Henvisning fra motorvej der var ønske om et skit med henvisning ti Stenstrup fra motorvejen Drøftese af buskørse og teeordning ny pan for buskørse i 2012 Status på skoestrukturen Ungdomsskoen Pt. kub på den game materiaegård. Pejehjemskøkkenet Der er ikke paner om at genåbne køkkenet på pejehjemmet. Der everes fremover mad fra Det god madhus. Idrætshaen Haen vi gerne stå udenfor kommunens ordning. Det er Indenrigsministeriet som ska godkende ordningen. Thurø Tibagemeding er givet ti kontaktperson 27/1 14 Børnepasning på Thurø Nedæggese af vuggestuer har medført venteister ti dagpeje. Ansættese af 1 yderi dagpejer pr. ¼. Bekymring over fæes områdeedese M&T/Er der muighed for at få et skit op med henvisning ti Stenstrup fra motorvejen? M&T er af den opfattese at Stenstrup Borgergruppe ønsker, at der ska skites ti Stenstrup fra Kværndrup. Afkørsen i Kværndrup igger i Fåborg-Midtfyn Kommune. Borgergruppen må rette henvendese ti Fåborg_Midtfyn Kommune med ansøgning om ønske ti skitning ved Kværndrup afkørsen. Der er skitet med Stenstrup ved afkørse 15 - Kirkebyafkørsen. Dette er den korteste vej ti Stenstrup via det overordnede vejnet. 4

13 Status på skoestruktur vi medføre for ens institutioner. Forundring over anvendese af dyre indkøbsaftaer. Der er afsat 50 mi. kr. over 2 år ti renovering. Fere argumenter for at bygge en ny mindre skoe. Information vedr. fytning af eever ti Hømarksskoen bev efteryst. Vigtigt at tænke på skoeveje ifm transport fra Thurø ti Hømarksskoen, herunder også vinterkørse muighed for skoebuskørse? B&U/Kan skoebørnene kører med bussen om vinteren? For befordring af eever gæder føgende reger se ink: vice/barn/mit+barn+og+skoen/bef ordring+af+skoeeever Dog ska det bemærkes at kmgrænsen for de yngste ændres pr i fg. byrådsbesutning 15.2., pkt. 4: /Byr%C3%A5det/ %20Referat%20af%20Referat. aspx#4 Trafik Krydset Bergmannsvej/Kirkestræde/Rof Krakesvej. Krydset Brovej/Bergmannsvej ønskes prioriteret op. M&T/Er det noget I kan tage med i jeres arbejde med Trafiksikkerhed spanen? Trafiksikkerhedspanen ska revideres når den har virket i 3 år, dvs. i udgangen af Lokaiteter udpeges på baggrund af anta uhed, skoevej og utryghed. Så vi ved ikke om krydset Brovejen/Bergmannsvej biver prioriteret. Vores investeringer ska gå ti steder, hvor vi får mest trafiksikkerhed for pengene. 5

14 Nordre tibagemeding er givet ti kontaktperson 10/2 40 Nordre skoes ukning Drøftese af forskeige muigheder ift Beboerhus/meembørn/ungdomskub/b odbane Tibud ti børn fra 4. ti 6. kasse Muighed for anvendese af Nordre skoe indti sag K,P&E/Hvem ska borgerne kontakte hvis de vi arbejde på at få et Beboerhus? B&U/ arbejdes der på oprettese af juniorkubber på skoerne? B&U/ Kan areaerne og bygningen evt. bruges indti Nordre Skoe er sogt? Der ska tages kontakt ti Kutur og Fritidschef, Peter Larsen Skoe og Dagtibud henviser ti pkt. 5 på Børn og Unge udvagsmødet den , hvor organisering af juniorkubber bev behandet. Skoe og Dagtibud henviser ti Kutur og Pan Link ti Børn og Unge udvagsmødet: /Udvaget%20for%20B%C3%B8rn %20og%20Unge/ %20Referat%20af%20Referat aspx#5 Hvis saget af Nordre Skoe fader på pads biver skoetandægekinikken samt de grønne areaer foran SFO overdraget ti området en beboerforening som eksisterer i dag. Pan og kutur/fritid har haft 2 møder med beboergruppen. Fodbodbanen på den anden side af vejen vi bive sat ti sag ti boiger. Med hensyn ti sag påregnes der i første omgang en afkaring senere i 6

15 Vagdistrikt Trafik Næste vag vi bive afhodt på Nordre skoe. Herefter er der ikke taget stiing ti hvor vaghandingen ska afvikes. Er det muigt at ade skoebørnene køre gratis med bussen? B&U juni, men sådanne forhandinger har det med at trække ud. For befordring af eever gæder føgende reger se ink: vice/barn/mit+barn+og+skoen/bef ordring+af+skoeeever Dog ska det bemærkes at kmgrænsen for de yngste ændres pr i fg. byrådsbesutning 15.2., pkt. 4: /Byr%C3%A5det/ %20Referat%20af%20Referat. aspx#4 Naturnetværk Forsag om at ave sti/cykestiforbindese ud angs Trappebækken forbi Rideskoen. K,U og E/Hvem ska Nordre Byde kontakte for at gå videre med et sådant ønske? Hvis saget af Nordre Skoe fader på pads biver skoetandægekinikken samt de grønne areaer foran SFO overdraget ti området en beboerforeninge som eksisterer i dag. Pan og kutur/fritid har haft 2 møder med beboergruppen. Fodbodbanen på den anden side af vejen vi bive sat ti sag ti boiger. Forhandinger om sag af Nordre Skoe forventes er på går her i juni, 7

16 Nærdemokrati i Nordre Byde Gudme tibagemeding er givet ti kontaktperson 10/3 21 Udbygning i Gudme mhp tifytning De kommunae institutioners eksistens i Gudme Trafik Diaog om nærdemokrati i bydeen. Paner om etabering af daginstitution i Gudme. Cykestier sikker skoevej Snerydning Lukning af Højsagervej evauering Gryagervænget/Søvænget Der bev ifm ukning af Højagervej besuttet at der skue evaueres borgerne vi gerne inddrages i denne evauering sp. M&T om hvad status er på dette? Status på skoestruktur Andet Hjertestartere Sp. om Svendborg Kommune vi give tiskud ti dette? men sådanne forhandinger kan trække ud. Mijø og Teknik har ikke panagt, hvornår de aver en evauering. Har været foreagt Nærdemokratiudvaget. Ska behandes i Sundheds- og Forebyggesesudvaget den 9. juni Besutningen bev at Sundheds- og Forebyggesesudvagets 8

17 stiingtagen ti henvendesen afventer en samet sagsbeskrivese vedr. hjertestartere i Svendborg Kommune, som udarbejdes, når Sundhedsstyresens anbefainger vedrørende hjertestartere foreigger i efteråret Oerup 25/3 10 Busdrift Bekymring for ukning af rute 202. Drøftese af information/kommunikation. Cykesti Egensevej er meget trafikeret der manger cykesti Støtte ti foreningsivet Drøftese af vikår for foreningerne Skoestruktur Drøftese af finansiering Oure tibagemeding er givet ti kontaktpersonen 14/4 15 Skoestruktur Sp. vedr. begrundese for at ukke Sct. Michae Skoe. Sp. vedr. fremtidige anvendese af skoen. Beboerhus Der var et ønske om etabering af et beboerhus. Der bev henvist ti at tage kontakt ti Fritidsafdeingen Drift af Oure stadion Det er fritidsafd. som har ansvaret for at passe areaet i dag. Skoebusser Skoebus ti Skårup skoe Er der muighed for at ade de større børn køre med skoebussen ti Skårup mod betaing? Orientering er givet ti Fritidsafd. Det er muig at ade børn, der ikke er kørsesberettiget, køre med de amindeige åbne busser. (Rute 451, 452 og 454) Det kan dog ikke ade sig gøre i de busruter, der udeukkende 9

18 transporterer de eever der er kørsesberettiget, som kører der hvor der ikke er et bustibud ti eeven med de amindeige åbne busforbindeser. (Vester Skerninge Bierne kører disse ruter) I skoeåret 2011/2012 vi enkete ruter bive omagt så det er busforbindeser ti Skårup Ruterne er: Rute 451 Ruten ti Skårup forænges, bandt andet så eever fra Oure og Vejstrup kan komme ti Skårup Skoe. Rute 452 Ruten har fået en morgenafgang ti Skårup Skoe. Om eftermiddagen kan man tage rute 451 / 454 og skifte ti rute 452 i Oure eer 453 ved Gudmehaen. Eever, der ska fra Skårup Skoe ti Lundeborg om eftermiddagen, kan tage rute 451 / 454 ti Oure og skifte ti rute 452 ti Lundeborg. Rute 453 og 454 Der er avet enkete justeringer af ruterne og tipasset afgangstiderne ti skoerne. 10

19 Skoevej Trafiksikker vej meem Oure og Skårup bev drøftet. Rantzausminde/Egense Tibagemeding er givet ti kontaktperson 12/5 30 Trafik Stiforbindese meem forsamingshus og Rantzausminde skoe Snerydning Kan skoebørn køre gratis med busserne om vinteren? Hvad vi man gøre for at etabere en trafiksikker vej meem Oure og Skårup? Er der paner om stiforbindese meem forsamingshus og Rantzausminde skoe? B&U Se tidi svar på dette sp. Hvis man er kørsesberettiget, jf. fokeskoeoven 26 stk. 1, men ikke kan komme i skoe med disse ruter, kan man kontakte sin skoe for i stedet at komme med de ukkede skoebusser i området. Mijø og Teknik foresår i deres prioritering, at der etaberes en cykesti. Der er ikke paner om en stiforbindese meem forsamingshus og Rantzausminde skoe For befordring af eever gæder føgende reger se ink: vice/barn/mit+barn+og+skoen/bef ordring+af+skoeeever Dog ska det bemærkes at kmgrænsen for de yngste ændres pr i fg. byrådsbesutning 15.2., pkt. 4: 11

20 /Byr%C3%A5det/ %20Referat%20af%20Referat. aspx#4 Chikane Rantzausmindevej Fodgænger overgang ved Brugsen mere sikker Cykkeforbindese ti Oerup Fokus på at børn cyker ti skoe i stedet for bitransport Etabering af ny omfartsvej muighed for hjæp fra staten Cykestiprojekt ved Hvidkide M&T er der paner om at gøre noget ved sikkerheden ift fodgænger overgang + muighed for etabering af bytorv. Er der paner om at etabere en cykeforbindes e ti Oerup? Påtænker B&U at iværksætte noget ift at få børnene ti at cyke mere? Har staten muighed for at bidrage ti etabering af ny omfartsvej? Hvad sker der med cykestiprojekt et omkring Hvidkide? Der er ikke paner om at gøre noget ved sikkerheden ift fodgænger overgangen ved Brugsen eer etabering af bytorv. Etabering af cykeforbindese ti Oerup tænkes ind i Tankefudprojektet. Der kører pt. en kampagne for at få børn ti at cyke mere. Endvidere er der panagt en cykekampagne efter sommerferien. Der er desværre ikke muighed for at få hjæp fra staten. Cykestiprojektet er vejdirektoratets projekt. Mijø og Teknik ved, at der er probemer i forhod ti Hvidkide. 12

21 Udstykninger Forsamingshusets roe Busforbindese ti Oerup Der ønskes muighed for udstykninger Forsamingshusets roe i fremtiden. Kan det tænkes ind i andre sammenhænge+ Kan kommunen tænke forsamingshus et ind i Tankefudproje ktet. fra Pan: Det er opagt at tænke Forsamingshuset i Egense ind Tankefudprojektet. Der har aerede fere gange i de sidste 4 år været afhodt borgermøder i forsamingshuset, hvor først idéer og forsag ti Tankefud bev formueret og senere gode diskussioner omkring forsaget ti Masterpan for Tankefud og atid med god og konstruktiv debat med over 100 fremmødte. Når seve byudvikingen når frem ti området ved Skovsbo og Egense (nok tidigst om 5-8 år) vi Forsamingshuset og udeareaerne omkring naturigt kunne indgå som et støttepunkt for det fokeige iv også med nye beboere. Der er panagt for fremtidig skoe i området nord for Skovsbogård, så hee området er vigtigt for den fremtidige offentige service ti den nye byde. Dato Sundhøj 8/9 13 Webpota ør gsmå 13

22 Tåsinge som attraktivt sted at være for såve turist, bosiddende og erhvervsdrivende Mindre stramme reger f.eks. omkring annoncering ved hovedvej, f.eks. kan noge små erhvervsdrivende som igger udenfor det der kades by få ov, medens at en erhvervsdrivende som er bosat i Bjerreby ikke kan få ov. Kunne der ikke empes på sådanne reger? M&T - Kan der empes på regerne for annoncering ved hovedvejen? Svendborg Kommune administrerer skitning efter føgende retningsinier: I byzone regueres skitning med afsæt i okapaner og/eer kommunepanen. I andzone regueres skitning med afsæt i naturbeskyttesesoven og/eer kommunepanen. Kort fortat er tanken bag disse retningsinier, at der primært må skites i forbindese med områder udagt ti erhvervs-, butiks- og centerformå - atså i områder, hvor offentigheden naturigt forventer at finde skitning i tiknytning ti eksempevis butikker og virksomheder. Der er fere begrænsninger i forhod ti at skite i eksempevis boigområder eer i andzone. Her er retningsinierne baseret på, at skitningen ska være så diskret, at den ikke ændrer væsentigt på opevesen af området. Het overordnet set - og gædende for både by- og andzone, er det kommunens hodning, at skitning ska fremtræde enke og informativ, og at den ska afstemmes efter omgiveserne bebyggede og andskabeige karakter. Det bev drøftet om det var muigt, at ave steder rundt på Tåsinge hvor kajakroer kunne trække deres kajakker op, og der måske kunne aves sheters ti overnatning. M&T Er det muigt at ave steder rundt på Tåsinge ti kajakroerne? Kajakroere: Der bev efteryst steder, hvor kajakroere kunne gå i and og evt. overnatte i sheters. Der findes aerede enkete steder på Tåsinge, 14

23 hvor kajakroere kan gå i and, f.eks. ved Skovbae, Stjov, Vemmenæs Færgehavn og Skansen, men der manger overnatningspadser. Svendborg Kommune og Naturturisme er ved at udarbejde en natur- og friuftspoitik, hvor etabering af primitive overnatningspadser ti kajakroere vi indgå i panægningen. Der bev udtrykt, at det ti private naturmæssige initiativer var svært at få tiskud, det skue normat være af mere offentig karakter eer i foreninger. M&T Har I kendskab ti om private kan søge tiskud ti naturmæssige initiativer? I givet fad hvor? Langt de feste eksisterende støtteordninger ti naturprojekter kan søges af private odsejere. På NaturErhvervstyresens hjemmeside findes en fortegnese over eksisterende tiskudsordninger: dsguide.aspx?id=152 Her findes ordninger, der støtter fere forskeige initiativer ti forbedring af natur og mijø, b.a. natur- og mijøprojekter, Natura 2000-projekter, peje af græs- og naturareaer, private vådområdeprojekter mm. Derudover aver Svendborg Kommune mange naturprojekter sammen med private odsejere. B.a. forberedese ti afgræsning ved at rydde tigroede areaer og etabere hegn ti kreaturer, vandhuer ti padder, fugetårne, 15

24 stier mm. Interesserede odsejere opfordres ti at henvende sig ti Mijø og Teknik, hvis man er interesserede i at ave naturprojekter. Veje Bedre sikring af kryds i Lundby f.eks. ysreguering, det kan være meget svært at komme ud. I øjebikket hvor der er vejarbejde på både Langeandsbroen og Svendborg Sundbroen kan det være næsten umuigt og noget værre end normat. Hvad tænker kommunen om reguering af dette kryds? M&T Er der paner om bedre sikring af kryds i Lundby? Kryds i Lundby.Er det kryds ud ti rute 9? Rute 9 er statsvej, så det er Vejdirektoratet, der har ansvar for krydset. VD er i gang med en trafiksanering gennem Lundby. Der etaberes nye heer såkadte byporte - ved bygrænsen i begge ender af Sundbrovej for at få hastigheden ned. Desuden hæver vi cykestien i krydsene Sundbrovej/Evira Madigans Vej og Sundbrovej/ Lundbyvej, for at tvinge hastigheden yderi ned for de krydsende biister. Endeig etaberer vi bå cykefeter ved overkørserne ti servicestationen. Den eksisterende gadebeysning forænges, så den når ud ti bygrænsen. Tidspan detaiprojekt efterår 2011/udførese medio Se mere på under Vejprojekter 16

25 Der bev spurgt ti hvem der har ansvaret for at kontakte en odsejer/entreprenør der ikke fjerner jord og ignende fra vejene efter markkørse, er det poitiet eer kommunen? Der er stort set atid jord på Søren Loksvej/Knasterhovvej. M&T Hvem har ansvaret for at kontakte en odsejer m.v. der ikke fjerner jord eer ign. fra vejene? Vejmyndigheden tager kontakt ti den pågædende, hvis vi kender forurener, og beder om rengøring af vejen. Hvis forurener ikke er kendt, kontakter vejmyndighed poitiet, som står for opkaring og påbud om rengøring. Færdsesoven 87 Vindmøer Der havde i forbindese med mødet været et direkte sp som Mijø og teknik har svaret spørn direkte på. Spørn var ikke het tifreds med svaret idet der ikke var svaret på hvem der havde give ov ti at de to møer måtte køre med et højere omdrejningsta en de i første omgang havde fået ov ti. M&T - Hvem har givet ov ti at de to møer må køre med et højere omdrejningsta end de i første omgang havde fået ov ti? Projekt for 3 vindmøer i området ved Skovbae Der bev fra borgerne spurgt om man ikke kunne bive hodt orienteret om hvad der kommer af materiae i denne sag så man kan føge med? Der er en borger som gerne vi modtage opysningerne på vegne af de andre bor. Østre byde 22/9 11 Trafikforhod Transport og afæsning om morgenen Pan Er der muighed for øbende få information om projektet med de 3 vindmøer i Skovbae? Born har naturigvis muigheden for, at kontakte Panafdeingen for at høre ti status på sagen. Samtidig vi Panafdeingen gerne bidrage med en øbende orientering om denne sags udviking i forhod ti den poitiske behanding, såedes at materiae der biver fremsendt ti poitisk behanding i Udvag for Kutur og Pan angående denne sag også vi bive fremsendt ti born som har kontaktet afdeingen 17

26 ved Ørkidskoen Aktivitetsmuigheder for unge samt muigheder foder for beboerne i områderne. Hømarken 13/10 30 Sikre skoevej Probemer med fodgængerovergang Nyborvej samt krydsning ved G. Skårupvej og Linkenkærsvej samt Nyborgvej/Østre skoevej. Probemer vedr. snerydning af cykestier og fodgængerovergang. Bedre busbetjening af området Probemer med de nye busruter der er i høring. Vedigehodese af parkområdet G. Skårupvej og Stevneskovvej Hundeskov Markering/information om mountainbikeres brug af skovområdet Ridning i skove og på stier Knaertkørse i park og på stisystemet Titag for unge i Graffiti og peje. M&T har kigget på området og vedigehodesen svarer ti det man gør andre steder. M&T har ikke kunne finde et egnet område ti en hundeskov. Skov og Naturstyresen vi gerne hjæpe med finansiering. M&T opfordres derfor ti at genoverveje muigheden. Drøftese af brugen af skoven. M&T har haft møde med Mountainbikekubben og Oureskoerne. M&T vurderer ikke at ridning i skovområdet har et omfang der berettiger ti anæg af særige ridestier og spor. Borgerne vi tage kontakt ti poitiet ang. hastigheden af knaertkørseen. Ønske om titag ti unge der vi have 18

27 bydeen Byen 27/10 9 Svendborg som cykeby Udnyttese af byens rum og torve Aktiviteter ved det game banearea ved havnen sorte fin. Probematik omkring Nyborgvej som skier de to dee af byen. Orientering om projekt Sund i Hømarken Forsag om yskryds der sikrer fortrinsret ti cykister. Ensretning af gader, som måske også kan skaffe fere p-padser. Drøftese af om torvet ska være bifrit. Probematik ift behov for p-padser. Evt. modeer der kan tigodese fere behov/ønsker. Fokus på aktiviteter ti børn fere muigheder bev drøftet. Skårup tibagemeding er givet ti kontaktperson 10/11 31 Renovering af kirkesti Ønske om vedigehodese. M&T sår stien 1 gang årigt og det vurderes at der ikke er muighed for yderi. Udbedring af cykesti Primært drøftese af cykesti mod Oure mod Oure samt Tvedsiden M&T er der muighed for at kommentere på forsag ti cykesti? Etabering af cykesti meem Vejstrup og Øster Åby er et af de projekter, som er bevet prioriteret i 8 mio. kr. pujen ti skoevejsprojekter. Anæg og Ejendom er i gang med at finde rådgiver ti projektering af cykesti. Der ska undersøges aternativ cykerute. Der ska erhverves jord ti cykestiprojektet. 19

28 Projekteringen igangsættes i 2011 med forventning om at udføresen kan ske i efteråret Cykesti ti Tved kendes der ikke noget ti. Kutur- og Idrætscenter Orientering om projektet. Opfordring om hjæp ifm opstart af sådanne projekter. Lejemå? Kunne Kommunen være behjæpeig med indsaming af viden K, U &P - Vi bibioteket eje sig ind i centret? Der en positiv indstiing ti at ade bibioteket fytte ind i nyt byggeri i Skårup. Probemerne er af økonomisk karakter: - der er ikke pt. budget ti at betae en eje for okaerne - et evt sag af de nuværende bygninger vi ikke afhjæpe driftssituationen, men vi i bedste fad kunne bidrage ti at dække de engangs investeringer der er forbundet med fytning. Herti kommer at et sag vanskeiggøres af de kausuer der er på en fremtidig anvendese af bygningen. Udbyggese af Tweenkub Kubben er for 4. ti 6. kasse og i øjebikket er det 100 medemmer, hviket er hvad kubben kan kare. I øjebikket er kubben i okaer ved haen, disse dees med andre. Dette B&U - Vi kommunen være behjæpeig med en Det er såedes vanskeigt at komme videre uden en udvidese af budgettet. : Der er for indeværende ikke muighed for at opsætte pavion eer ignende ti tween-kubben i Skårup. Dette vie indebære ikke- 20

29 Etabering af højskoe/anvendese af seminarium giver store udfordringer, så man håber meget på at byggeriet af Kutur- og idrætscentret kommer i gang. Der bev spurgt ti om kommunen evt. kunne være behjæpeig med en skurvogn/paviion eer ignende indti man er færdige med byggeriet, dette kunne give idt mere pads. Orientering om projektet. Behov for at undersøge muighederne for etabering af en højskoe på seminariet. Behov for opbakning fra kommunen. skurvogn/pavi ion eer ign, indti man er færdig med byggeriet, dette vi kunne give noget mere pads? Ikke noget sp. budgetterede anægsudgifter. Bemærkninger fra Panafd.: Skårup Seminarium igger i et område, der er udagt ti offentig service Kommunens Pan afd. har modtaget et ønske fra ejer af Skårup Seminarium, University Coege Liebæt, om ændring af eksisterende pangrundag for ejendommen, så der var muighed for mange forskeige anvendeser. Det er dog ikke muigt at udforme en okapan, der kan spænde over så vidt forskeige funktioner for den samme ejendom. Pan har derfor udarbejdet et samet materiae - procespan for fremtidig anvendese af Skårup Seminarium - der er udeveret ti ejer - se nedenfor! Materiaet indehoder opysninger om gædende pangrundag, kuturmijøregistrering, fredning og 21

30 andre hensyn, der ska iagttages ved fremtidig anvendese af ejendommen. Endvidere er seve panproces ved evt. ændret pangrundag skitseret. I forængese heraf er det desuden overfor ejeren af Skårup Seminarium opyst at Det er kendt, at der aerede er en meget aktiv borgergruppe med et højskoe ideprojekt i det tidi Skårup Seminarium. Der er tae om hee ejendommen. Der er dannet en forening, en skoekreds, som har ti formå at udarbejde grundag for en højskoe med start i okt Højskoen i Skårup. Det forventes at Foreningen kontakter fonde i forbindese med ejendomskompekset. 200 års historie og Danmarks første seminarium - som ovenstående højskoe ide er opstået ud fra - er et uamindeigt udgangspunkt for ny anvendese af et ejendomskompeks som bør vægtes. Ejeren er bedt om at vende tibage så snart der er nyt i sagen. Badebro i Skårupøre Orientering om status på badebro. M&T - Ansøgningen om ny badebro i 22

31 Genopsætning af badebro giver probemer pga tiadese. Busdrift I forbindese med ny buspan fra 2012 nedægges rute 209 som kører over Skårupøre og Åbyskov ti Skårup. Dette vi være en stor forringese for borgerne i dette område, og det vi være svært for ædre at komme ti æge m.v. Der opfordres ti at man revurderer panen. Det er svært at forstå hvad teetaxaordningen mere præcist går ud på. Hesseager ingen sp 24/11 35 Afhodese af Drøftese af budgetborgermøder og borgermøder forsag om fæestransport ti møderne. Betegnese Svendborg Sikre skoeveje Der bev gjort opmærksom på, at det ind imeem kniber med opføgning når der indberettes ti kommunen om huer i vejen og man savnede en større og mere opsøgende interesse fra Borgerforening en har en forventning om at kommunen sikrer at Borgerforening en igen kan sætte en badebro op. Er Svendborg Kommune i gang med dette? Skårupøre ud for iskiosken er under behanding, og den ska foreægges Udvaget for Mijø og Teknik (januar 2012) før den kan afgøres. Jeg kan også opyse dig om, at jf. kommunens retningsinjer som er udarbejdet efter Kystdirektoratets vejedning om behanding af brosager, ska ae broer, der har været nedtaget mere end 1 år, genbehandes med ny ansøgning om bro, før de må opføres. 23

32 Borgerkonference i Oerup poitikerne. Der hvor der ikke er gadebeysning, er vejene angt fari i ygtetændingstiden end veje i byområder Der er prioriteret og igangsat fere projekter. Har borgerne probemer med at komme igennem er man vekommen ti at tage fat i Nærdemokratiudvaget. Drøftese af borgerkonferencen. Begrebet yderområder bør i øvrigt erstattes med begrebet de centrae andsbyer var et budskab. Landdistriktspoitik Landsbypede Borgerkonferencen bev fremhævet som et godt eksempe på, hvordan nærdemokrati kan udfodes Fra nærdemokratiudvaget bev der givet udtryk for, at panstrategien og anddistriktspoitikken netop ska formuere de overordnede må for kommunens udviking herunder udviking af anddistrikterne. Det hander både om fasthodese og udviking. Der er iværksat forskeige piotprojekter rundt i andet med andsbypede. Udvaget sætter sagen på dagsorden først i 2012 med henbik på at afkare, om og hvordan initiativet kan reaiseres. 24

33 Kommunikation med yderområderne Drøftese af diaog med kommunens administration og svartider. Generet er opysninger fra diaogmøderne videregivet ti de reevante personer i Svendborg Kommune via referaterne fra diaogmøderne. 25

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Opsaming på Nærdemokratiudvagets diaogmøder Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MAJ 2013 Denne edningsprotoko

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MARTS 2014 Denne edningsprotoko

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Lidt nyt fra grupperådet, som har afhodt et møde i august, desværre uden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Koding Kommune Børneområdet Kvaitetsrapport for Børnehuset Hejs 2016 Leder: Hee Schneider børn tota 85 80 børn i børnehave 74 70 børn i vuggestue/småbørnsgruppe 11 10 Børn i speciagruppe 0 0 Børnenes fordeing

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013

Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013 Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013 Året 2013 har for en stor dels vedkommende stået i Ølskurets tegn, både internt i foreningen, men måske mest i medierne. Specielt har det netop

Læs mere

Oprydning på sojakagen i gang i år

Oprydning på sojakagen i gang i år 15. januar 1998 6. årgang nr.1 BRYGGEBLADET Oprydning på sojakagen i gang i år Fjernese af kviksøvforurening ventes at vare de næste 10-15 år Leder og æserindæg. SIDE2&3 Sådan så det ud da koranægget bev

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen Afbud:, Pia Dam, Mogens Stampe Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2014 Se mere på www.naagruppe.dk Kort Dengang & godt det var sommer... Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Grupperådet vi gerne ønske jer ae en rigtig gædeig

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Udover Lokalrådet medlemmer mødte der 11 borgere op. Lokalrådets formand Ole Lange bød velkommen og gennemgik aftenens program, som var følgende:

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

T Skov- og Naturstyrelsen 1989-93

T Skov- og Naturstyrelsen 1989-93 J. medarb. Sagsnr. SN ~\\YdA Mijøministeriet T Skov- og Naturstyresen 1989-93 Sagstekst: Erindring: tekst/dato r, t r ((' C"... G. jour.nr. Sagshenvisning Akt. nr.: 6 Svar på akt. nr.; q..... MILJØ & ENERGI

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 9. årgang Nr. 3 jui - oktober 2010 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Hyggeig arbejdsørdag i Hønsehuset Lørdag den 29. maj havde vi en hyggeig, men effektiv

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016

Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Beskæftigesespoitik 03-06 Indsatspan 03 Indedning Beskæftigesespoitik 03-06 beskriver den overordnede poitik og strategi på baggrund af de væsentigste udfordringer på beskæftigesesområdet i Ringsted kommune

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

(Redegørelse for problemstillinger om anvendelse af provenu ved frasalg, modregning i bloktilskud og finansiering af stranded costs)

(Redegørelse for problemstillinger om anvendelse af provenu ved frasalg, modregning i bloktilskud og finansiering af stranded costs) 21. JNI 2013 J.nr.: 7504166 SFS/JNO Modemisering af affadssektoren (Redegørese for probemstiinger om anvendese af provenu ved frasag, modregning i boktiskud og finansiering af stranded costs). INDLEDNING

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 1 APRIL 2013 99. ÅRGANG Udgivet af: Artieriofficersforeningen ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Sekretær: Kasserer: Medemskab: Oberst B. Mejhom, Danske

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Stædighed betaler sig

Stædighed betaler sig 1. årgang nr. 11 BRYGG-EBLADET I sidste uge ankom et skib ti Isands Brygge på en noget usædvanig måde. Stædighed betaer sig Stædig ejer sparer beboere for 154.000 i 1994 og tjener sev 27.000 At sev det

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Henvendelser til Helsingør Kommune angående busomlægning 2015

Henvendelser til Helsingør Kommune angående busomlægning 2015 Henvendelser til Helsingør Kommune angående busomlægning 2015 Dato: 08.12.2015 Borger: Gitta Kristensen fra Bistrup 340 er pr. 13. december 2015 omlagt. Der vil derfor ikke fremover være busforbindelse

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2011 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe BUSK-weekend I Grupperådet har hodt sit første møde efter sommerferien og vi detager i

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. juni 2016 Journal nr. 15/22296 Login cow Sagsbehandler Connie Weiss Fallesen Telefon direkte 76 16 13 30 E-mail cow@esbjergkommune.dk Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE LKALPLAN N R. 18 FR ET MRÅDE VEST FR SRØVEJ TL PLEJEHJEM G BESKYTTEDE BLGER SKÆLSKØR KMMUNE Stempe kr. Matr. nr. 7a,, 7dk, 7d og 7 dm Hesseby by, Eggesevinage (Ejcrcjighedsnr.) Gade og husnr. Akt: Skab

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 2 apr. - jun. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet I dette nummer kan I æse referatet fra den vebesøgte spejderfest/generaforsaming,

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 14-02-2013 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk, Mette Kristensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1.

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr. Am Brand FORSIKRING Midtermoen 7 2100 København Ø Teefon 35 47 47 47 ambrand.dk Am. Brand Droneforsikring Betingeser Nr. 8701 Indhodsfortegnese Vejedning 1 10 Fæesbestemmeser 1 Hvem dækker forsikringen?

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Lokalplan nr. 266. .gform% i Gassum e. - liben/lav boligomrk. Purhus Kommune Januar 2000. U, II I m*n m3 I tnxn m7 I 1030 m2 I 1330 m2 I

Lokalplan nr. 266. .gform% i Gassum e. - liben/lav boligomrk. Purhus Kommune Januar 2000. U, II I m*n m3 I tnxn m7 I 1030 m2 I 1330 m2 I Lokapan nr. 266 - for et omride ti bo - iben/av boigomrk.gform% i Gassum e, 4 m bred st U, II I m*n m3 I tnxn m7 I 1030 m2 I 1330 m2 I 1030 m2 Vandhu r -4 m bred markvej (vejret) 1 I 1060 m2 1200 m2..

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Renset for bus, cykelforhold, skoler og dagpasning

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Renset for bus, cykelforhold, skoler og dagpasning Opsaming på Nærdemokratiudvagets diaogmøder Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER

FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER Tværfat'g samarbejcsmøder for at v.ur.der.e, køerdinere øg wt. nytænie i'aii!jsatsep cg tibed eg dermed bar~ e vejenfør ien ø ASkede fe.famj!ifg

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere