Sådan gør vi det til en god skole. Principper på. Christianshavns Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan gør vi det til en god skole. Principper på. Christianshavns Skole"

Transkript

1 Sådan gør vi det til en god skole. Principper på Christianshavns Skole

2 Indholdsfortegnelse Målsætningen... 3 Principper for specialundervisning... 4 Principper for arbejdsfordeling... 7 Principper for skemalægning... 8 Principper for skole/hjem samarbejde Principper for skolebestyrelse Principper for karaktergivning Principper for videreuddannelse Principper for lærernes deltagelse i efter-videreuddannelse Principper for prioritering af optagelse af elever til BH-kl. og 1. kl Principper for vikardækning på Christianshavns Skole Principper for lejrskoler og hytteture på mellemtrin Principper for salg Principper for sponsering Principper for team dannelse Principper for budgetlægning og brug af forskellige konti Principper for klassedannelse i 7. klasse Principper for hest/føl ordning mellem 3. klasse og 5. klasse Principper for udformning af elevplaner på Christianshavns Skole Principper for fællessamlinger på Christianshavns Skole Ordensregler ude og inde hovedskolen Filialens aftaler om ordensregler: Skole og samfund har samlet en oversigt over principper for samtlige skoler i København. Her følger forslag til emneområder, der kan laves principper om: Ansættelsesudvalg, vedligeholdelse, elevindflydelse, erhvervspraktik, hjemsendelse, årsplan, fotografering, fællesarrangementer i skoletiden, ferieplanlægning, SSP-samarbejde, godkendelse af undervisningsmidler.

3 Målsætningen Christianshavns Skole vil arbejde for: At eleverne oplever tryghed, arbejdsglæde og lyst til lærdom. At det er spændende at gå i skole, og at eleverne bliver gode kammerater store som små. At lærere og elever i samarbejde udvikler demokratiske beslutningsprocesser, så alle inddrages og har lyst til at være med. At de grundlæggende færdigheder opbygges og anvendes i undersøgende arbejdsformer, der bevarer nysgerrighed og fantasifuldhed, samt udvikler handlekompetence. At der er et nært samarbejde med forældre og det omgivende samfund. At fremme en livlig debat som led i skolens videre udvikling. Derfor har vi organiseret: Med få lærere om den enkelte klasse. Med 2-lærerordning i indskolingen. Med tæt kontakt mellem skole og hjem. Med værkstedsundervisning og projektarbejde. Med faste traditioner gennem året. Med hyttetur/lejrskole på de fleste klassetrin. Med faste udflugter til Naturskolen i Hørsholm. Med løbende fælles efteruddannelse af lærerne.

4 Principper for specialundervisning 4 lærere fra specialcentret varetager undervisningen for klassetrin: Fordeling af specialundervisningstimer med 1 støttecenterlærer ansvarlig for undervisningen pr. klassetrin: 2. klassetrin i alt 9 timer 3. klassetrin i alt 9 timer 4. klassetrin i alt 9 timer 5. klassetrin i alt 9 timer På 5. klassetrin forventes det, at de elever der har gået i læsegruppe prioriteres med timer til fortsat støtteundervisning. Undervisningens indhold: Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med teamets lærere, støttecenterlærer og funktionslærer. Intensive kurser á 10 ugers varighed udenfor klassen. Klasselæsekurser. Undervisningens karakter tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov og resultater fra læseprøver. Evaluering og prøvetagning af OS + SL-prøver på klassetrinet i november og maj mdr. Der afholdes forældremøder om støttens karakter med klasselærer og støttecenterlærer. Indstilling til skolepsykolog: Klasselæreren er overordnet ansvarlig for støtteforanstaltninger og ressourcetildeling omkring egne indstillede elever. Klasselæreren udformer indstillingerne i samarbejde med støttecenterlærer med henblik på individuelle handleplaner for eleverne. På og 8. klassetrin varetager teamets lærere støtteundervisningen i samarbejde med funktionslærer. Timerne er fordelt udenfor klassens skema: 6. klasse : 2 lærere x 4 timer 7. klasse : 2 lærere x 2 timer 8. klasse : 2 lærere x 2 timer

5 Undervisningens indhold: Undervisningens karakter tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov og resultater fra læseprøver. Forældrene orienteres om støttens karakter, som kan omfatte: dansk, matematik, andre sprogfag. Funktionslæreren tilrettelægger med klassetrinets lærere. Undervisningen kan tilrettelægges som intensive kurser: ressourcetildelingen samles som længere forløb. Undervisningen / støtten kan gives løbende. Specialcentret. Der afholdes 1 støttecenterkonference med skolepsykolog, støttecenterlærere og funktionslærer 4 x årligt: før efterårsferie, før jul, før påske og før sommerferie. Der afholdes støttecenterkonference for lærerne i støttecentret og funktionslærer 1 gang om måneden. Indhold for konference Evaluering - individuelle handleplaner for elever henvist til støtteundervisning. Indhold for støttecenterkonference Resultater af læseprøver gennemgås med henblik på støtteforanstaltninger for de enkelte elever / handleplaner. Funktionslærer informerer fra konference med ledelse og skolepsykologer. Plan for læseprøver tilrettelægges. Der tilrettelægges materialeindkøb m.m. Funktionslærerens arbejde Funktionslæreren er den koordinerende lærer i specialundervisningen mellem lærere, støttecenterlærere, skolepsykologer og ledelse. Funktionslæreren tager individuelle læseprøver på elever henvist til skolepsykolog eller støtteforanstaltninger i klasserne. Funktionslærer informere og indkalder til konference i støttecenter.

6 Fælles konference for skoleleder, funktionslærer og skolepsykologer: Der afholdes fælles konference 1 x mdl. = ca. 16 møder årligt. Konferencen i april afholdes med læsegruppelæreren. Her evalueres afgående læsegruppe. Kommende læsegruppe visiteres. Der er afsat 10 ugl. t. til læsegruppen fordelt over 5 dage 1 helt skoleår.

7 Principper for arbejdsfordeling Generelle principper: 1. At Planche med alle de timer der kendes hænges op på lærerværelset senest 1. uge før første fagfordeling. 2. At alle de timer man ønsker at fortsætte med er skrevet på med kuglepen senest 14 dage efter. 3. Herefter og indtil den endelige fagfordeling skriver man med blyant sine ønsker gerne ind over hinanden. 4. Arbejdsfordelingen sker på et åbent fordelingsmøde. Der kan ikke træffes individuelle forhåndsaftaler, som binder den åbne fagfordeling. 5. Specialundervisnings-, 1. klasse- og akkordfordelingen afklares inden fagfordelingen. 6. Det tilstræbes, at den enkelte lærers undervisningstimetal ligger tæt på gennemsnittet af skolens samlede undervisningstimetal. 7. Alle deletimer kan anvendes som 2-lærertimer 8. Der etableres lærerteam omkring hver klasse, som fordeler alle klassens timer/fag imellem sig, efter teamets egne ønsker. 9. Det tilstræbes, at den enkelte lærer har sine timer i få klasser og i samme afdeling. 10. Klasselærerfunktionen bør være kontinuerlig, i den enkelte afdeling. 11. Klasselærerfunktionen kan varetages af flere af klassens lærere, og ingen bør være klasselærer i mere end én klasse. 12. Ønsker om at fortsætte med timer inden for et arbejdsområde prioriteres. Arbejdsområder afgives kun, hvis særlige forhold gør sig gældende. Godkendt på pr. d

8 Principper for skemalægning Klasselæreren bør have sin klasse hver dag. Lektionerne til specialundervisningen- og to-sprogsundervisningen lægges mellem kl , dog fra og med 5. klasse må de godt ligge senere. Det henstilles, at læsegruppens timer parallellægges og bør så vidt muligt lægges uden for sprog- og matematikundervisningen. De kreative fag (hå, bk, id, sl) skemalægges i dobbeltlektioner. Praktisk/musiske fag spredes over flere af ugens dage. Svømning lægges 40 gange á 1½ time. Hjemkundskab lægges så vidt der er muligt i moduler á 3 timer for 6/7. kl. Engelsk, tysk og fransk skemalægges ikke i forlængelse af hinanden. Eleverne starter skoledagen så tidligt som muligt. Der må ikke være mellemtimer for eleverne. Mellemkorets timer bør ligge så tidligt som muligt. Der tages så vidt muligt hensyn til lærerønsker om time- og fagplacering i skemaet Der tages hensyn til læreres kursusdeltagelse. Det tilstræbes, at lærere ikke skal vandre mellem Hovedskole og Filial i et modul. Der skemalægges en dag med fælles sluttidspunkt for alle til mødedag. M3-klasserne har idræt sammen med en eller flere 8. klasser. Det tilstræbes at børnehaveklasserne får skemalagt nogle timer i gymnastiksalen. Godkendt på pr. den

9 Principper for skole/hjem samarbejde. Christianshavns Skole lægger vægt på, at der eksisterer et velfungerende skole/hjem samarbejde, som er under stadig udvikling. Introduktion til nye forældre Christianshavns Skole ønsker at inddrage de nye elevers forældre i et tæt samarbejde. - Skolen afholder introduktionsmøde før skolestart. - Skolen uddeler præsentationsmateriale, hvoraf det fremgår, hvem vi er, og hvad vi vil, hvad skolen forventer af børn og forældre, samt hvad de kan forvente af Christianshavns Skole. Information til forældre Christianshavns Skole betragter barnets faglige og sociale udvikling som et fælles anliggende for skole og hjem. Derfor inddrages forældrene aktivt som ressource i diskussionen af barnets udvikling og fremtidige planer. - Klasselæreren er ansvarlig for, at hjemmene får løbende nyhedsbreve, eksempelvis uge- eller månedsbreve. - Forældremøder planlægges i samarbejde med forældrene. - Forældremøderne forberedes med udsendelse af hel- eller halvårsplan. Lærerne redegør endvidere enten i skriftlig eller mundtlig form for de faglige og pædagogiske tanker bag undervisningsplanen. Endvidere fremlægger lærerne en evaluering af den forudgående halvårsperiodes forløb og diskuterer den med forældrene. Forældremødet kan ud over at beskæftige sig med klassens arbejde dreje sig om forskellige temaer. - Der afholdes som grundregel 2 forældremøder og 2 forældresamtaler årligt. De enkelte klasser kan dog vælge at fordele de eksisterende timer, der er afsat til disse møder anderledes, eksempelvis ved at holde flere møder med færre deltagere på lærersiden el. lign. Forældresamtalen Christianshavns Skole betragter forældresamtaler som en vigtig del af skole/hjem samarbejdet og omsorgen for det enkelte barn. Målet med forældresamtalen er at gøre status over den forløbne periode for det enkelte barn og diskutere, hvad der skal ske fremover. Derfor er det vigtigt, at forældrene får mulighed for at forberede sig. - Forældresamtaler forberedes ved hjemsendelse af en form for samtaleblad. - Form og indhold diskuteres på et forældremøde.

10 Kontaktforældre De valgte kontaktforældre i alle skolens klasser repræsenterer forældrene i tilrettelæggelsen af skole/hjem samarbejdet og i kontakten til bestyrelsen. Kontaktforældrene udgør et vigtigt bindeled mellem forældre og skole. Alle klasser vælger på skoleårets førstkommende forældremøde kontaktforældre, der varetager kontakten til skolebestyrelsen og medvirker ved planlægning af forældremøder m.v. Bestyrelsen afholder 2-3 kontaktforældremøder årligt, der skal sikre, at der foregår en livlig debat om aktuelle emner vedrørende skolen og hjemmet med deltagelse fra både skolen og forældrene.

11 Principper for skolebestyrelse Bestyrelsen fastlægger de overordnede pædagogiske principper for skolens virke og udvikling i et samarbejde mellem lærere, elever og forældre. Bestyrelsen afholder månedlige møder med deltagelse af repræsentanter for lærere, forældre og elever. Bestyrelsen diskuterer ved de nævnte kontaktforældremøder forskellige temaer med kontaktforældrene. Bestyrelsen informerer løbende i Nyhedsbrev, der indeholder information fra skolen til hele forældrekredsen.

12 Principper for karaktergivning Der gives karakterer i klasse. Der gives en standpunktskarakter ultimo nov. og en årskarakter primo juni i 8. kl. Der gives to standpunktskarakterer medio okt. og ultimo jan. og en årskarakter ultimo maj i 9. kl.

13 Principper for videreuddannelse Kurser til tap`erne styres af ledelsen. Udvalgets sammensætning. Repræsentanter fra skolens ledelse, tillidsrepræsentant/suppleant, mødeleder og repræsentant fra udviklingsgruppen. Udvalgets Opgave: Fastlægge skolens behov for efteruddannelse i forhold til skolen målsætning og aktuelle krav. Vurdering af den enkeltes behov. Fastlægge principper for deltagelse i efter-videreuddannelse. Fastlægge timeforbruget til efter-videreuddannelse det pågældende skoleår. Prioritering. Principper for lærernes deltagelse i efter-videreuddannelse. 1. Alle lærere har ret og pligt til efter-videreuddannelse. 2. Der skelnes mellem: a. Efteruddannelse der bringer læreren ajour med den pædagogiske udvikling. b. Efteruddannelse der gør læreren fagligt bedre til jobbet. c. Lærerens personlige udvikling. d. Videreuddannelse-folkeskolerellevant-speciallæreruddannelse-linjefag-talepædagog. 3. I prioriteringen af ønsker tages der hensyn til følgende sideordnede vurderinger: a) Skolens aktuelle behov. b) Skolens målsætning. c) De enkelte lærerteams behov. d) Den enkelte lærers udvikling. 4. Kursusafgifter betales af skolen. 5. Ved uenighed er det ledelsen der træffer beslutningen.

14 Principper for prioritering af optagelse af elever til BH-kl. og 1. kl 1. Bor i grunddistrikt. 2. Bor udenfor grunddistrikt, men den ene forældre bor i grunddistrikt. 3. Bor udenfor grunddistrikt, men har søskende på skolen. 4. Bor udenfor grunddistrikt, men går i børnehave på Christianshavn. 5. I øvrigt kan inspektøren efter vurdering af de specielle forhold i hver enkelt sag dispensere fra princip 2-4.

15 Principper for vikardækning på Christianshavns Skole. Skolen har en "fast" stab af studerende der daglig betjener skolen ved lærers fravær. Det er ikke altid at vores vikarstab kan dække skolens behov. Vi bliver derfor nødt til at bruge de faste lærere som midlertidige vikarer. Dette foregår efter følgende principper: I klasser med 2 lærere tages den ene ud (værkstedstimer fredes så vidt muligt) Specialundervisning aflyses efter følgende retningslinier. a) Obs-lærere bruges når de er ledige b) Aflysning af støtte/fremmedsprogstimer. c) Periodetimer i læsekurser og læsegrupper bør ikke aflyses 8. og 9. klasse gives fri i ydertimerne. Hvis det undtagelsesvis skulle ske for en 7. klasse at de hjemsendes i ydertimerne uden forvarsel, vil eleverne få en seddel med fra kontoret om årsagen hertil. 6. klasser og nedefter må aldrig hjemsendes uden forvarsel. 8. og 9. klasserne får fritime, enten fordi læreren er fraværende eller er taget fra klassen som vikar i en lavere klasse. I disse timer, som vi søger at begrænse til det minimale, har læreren forinden givet klassen en opgave for.

16 Principper for lejrskoler og hytteture på mellemtrin. En hyttetur á 3 dage pr. klasse placeret i 2. kl. og 8. kl.. En lejrskole á 5 dage pr. klasse placeret i 5. kl. En klatretur á 2 dage pr. klasse placeret i 7. kl. Hytteture: Skolen kan trække på en fond, Stavnsbo fonden, som p.t. kan tildele hver elev 50 kr. til hyttetur. Hvis man vælger ikke at benytte dette tilskud, kan dette godt spares op til en senere hyttetur eller udflugt. Forældrebetalingen er frivillig på ca. 50 kr. pr. dag (skolebestyrelsen har givet beføjelse til, at der kan indkræves kostpenge).

17 Principper for salg Skolen har salg til fordel for børnenes kontor. Skolebestyrelsen mener ikke, at elevernes skoletid skal anvendes til salgsarbejde, men salg til fordel for almennyttige formål med gevinst til den sælgende klasse kan bevilges efter ansøgning til skolebestyrelsen. Principper for sponsering Skolebestyrelsen finder det vigtigt, at skolens børn opfattes som borgere og ikke som forbrugere, hvorfor vi har vedtaget at reklamemateriale, som sendes uopfordret til skolen, skal godkendes af skolebestyrelsen inden det fordeles til eleverne.

18 Principper for team dannelse 1. Omkring hver børnehaveklasse dannes et lærerteam bestående af klasselærer og max. 2 øvrige lærere. 2. Begge køn skal så vidt muligt være repræsenteret. 3. Et lærerteam skal sammensættes så fagligt bredt som muligt. 4. Det tilstræbes, at teamet fungerer i hele skoleforløbet og kan suppleres med enkelte faglærere.

19 Principper for budgetlægning og brug af forskellige konti Økonomiudvalgets ansvarsområde. - at udarbejde budgetforslag. - at udarbejde principper og retningslinier for brug af de forskellige konti. - at fordele restbeløb efter prioriterings lister. - at holde justeringsmøder angående ændringer i budgettal. Kalender for udvalgsarbejdet. Ultimo januar: Endeligt budget og overordnet prioriteringsliste udarbejdes af økonomiudvalget incl. repræsentanter fra skolebestyrelsen. Marts: Økonomiudvalget fremlægger endeligt budget og overordnet prioriteringsliste for skolebestyrelsen og Pædagogisk Råd. Maj/Juni: Efter afsluttet fagfordeling udarbejdes team, trin og fagudvalg, bog/materiale ønsker for kommende skoleår. De prioriterede lister afleveres til økonomiudvalget senest 14 dage før sommerferien. Efter efterårsferien: Alle konti lukkes excl. materiale forbrugende fag. Fag udvalg justerer de prioriterede lister. Primo november: Økonomiudvalg og repræsentanter fra Skolebestyrelsen gennemgår årets forbrug og fordeler restsummen. Kontobeskrivelse: Klassekonto: Administreres af klassens lærerteam. Kontoen bruges til undervisningsformål (som f.eks. engangsbøger, udgifter til ture, klasse arrangementer etc.) Denne konto bruges ikke til fællesbøger, men til evt. erstatning af bortkomne materialer fra CU.

20 Fællesbøger: Bruges hovedsageligt til supplering af eksisterende undervisningssystemer (taskebøger) indkøb af nye systemer sker kun efter prioriteret liste fra de enkelte fagudvalg. Trinkonto: Administreres af de forskellige team på henholdsvis på indskolings-, mellem og udskolings trinnet. Kontoen bruges til undervisningsformål (som opbygning af værksteder, fælles arrangementer etc.). Øvrige Fagkonti: Bruges hovedsageligt til supplering og indkøb af materialer indenfor den enkelte faggruppe. Indkøb sker i samarbejde mellem de lærere der p.t. danner faggruppen.

21 Principper for klassedannelse i 7. klasse. Det er et princip, at en sammenlægning eller deling skal foregå ud fra pædagogiske og sociale hensyn til såvel klasser som enkeltelever og med det sigte at danne velfungerende klasser i relation til samarbejde, kammeratskab, arbejdsindsats og faglig indsigt. Der ligge følgende overvejelser til grund for et princip om sammenlægning: Det er godt for eleverne at indgå i nye sociale relationer. Fagligt set er det en fordel at møde nye sparringspartnere. Det er muligt at bryde det til enhver tid bestående faglige og sociale hierarki Mulighed for at positionere sig på ny. Skabe positiv forstyrrelse. Det tilstræbes at alle klasser er lige store og med en ligelig kønsfordeling. Skoleledelsen beslutter i samarbejde med de ansatte, hvordan en sammenlægning eller deling skal foregå. Skolebestyrelsen orienteres løbende. Skolen skal i videst muligt omfang iværksætte aktiviteter i de nye klasser med det formål at skabe et positivt trivsels- og læringsmiljø. Der afsættes arbejdstid og et budget til sociale arrangementer, der kan ryste klasserne sammen. Skolebestyrelsen anbefaler, at der snarest efter ny klassedannelse dannes klasseforældreråd bestående af repræsentanter fra alle implicerede klasser, som hjælp til det sociale liv i de nye klasser. Særligt opmærksomhedskrævende børn (fysisk, psykisk, socialt, fafligt) fordeles hensigtsmæssigt i klasserne. Ved arbejdsfordelingen skal de involverede lærere på kommende 6. klassetrin tildeles 5 timer til arbejdet med at fordele eleverne i nye klasser. Godkendt på PR d

22 Principper for hest/føl ordning mellem 3. klasse og 5. klasse Strukturen omkring hest/føl mellem 3. kl. elevernes føl/hest ordning med 5.kl. Den nedenfor nævnte struktur kan medvirke til et længere varigt frugtbart forløb. 1. Alle 3.kl. og 5. kl. elever skal vide hvem de er føl el. hest for, inden sommerferien kl. skriver et personligt brev til den, de skal være hest for. 3. I Grøn uge modtages alle 3.kl. af deres venskabsklasser og tilbringer dagen sammen. 4. Klasserne skal i løbet af skoleåret have mindst to undervisningsdage sammen. En af disse dage er en fest (i undervisningstiden), som arrangeres af 5.kl. 5. At der tilstræbes at der laves et fagligt forløb, hvor det er eleverne i 5.kl., som underviser eleverne i 3.kl. Vedtaget på PR

23 Principper for udformning af elevplaner på Christianshavns Skole Elevplaner er faglige planer. De sociale kompetencer omtales ved skolehjemsamtaler. Der opstilles mål for eleven, der skrives i elevplanen. Elevplanen laves 1. gang om året og hjemsendes til forældre før skolehjemsamtalen i efteråret. Indskolingen: - Elevplanen deles i de 3 faglige hovedområder: De musisk/kreative fag, de humanistiske fag og de naturfaglige fag. - Der gives tilbagemelding på 3 niveauer: o Opfylder mål o Opfylder hovedparten af de opstillede mål o Opfylder enkelte af de opstillede mål - Det skal sikres der meldes tilbage indenfor alle 3 faglige hovedområder. Mellemtrinet: - Elevplanen deles i de 3 faglige hovedområder: De musisk/kreative fag, de humanistiske fag og de naturfaglige fag. - Der gives tilbagemelding på 3 niveauer: o Opfylder mål o Opfylder hovedparten af de opstillede mål o Opfylder enkelte af de opstillede mål - Det skal sikres der meldes tilbage indenfor alle 3 faglige hovedområder. Udskolingen: - Elevplanen deles i alle fag. - Der gives tilbagemelding på 3 niveauer: o Opfylder mål o Opfylder hovedparten af de opstillede mål o Opfylder enkelte af de opstillede mål - Endvidere gives der separat karakter i 8. og 9. klasse i alle fag, på nær idræt, hvor der gives en udtalelse. Godkendt på skolebestyrelsesmødet d

24 Principper for fællessamlinger på Christianshavns Skole - Dato for fællessamling fastlægges på sidste afd. møde før sommerferien 1 fællessamling til hver afdeling i rækkefølgen: udskolingen mellemtrin indskolingen - Indhold og ansvarsfordeling aftales på afdelingsmøde i de respektive afdelinger Indhold Det er elevernes fællessamling det er dem der styrer samlingen. - strukturen for fællessamlingen skal være aftalt og godkendt af lærerne fra afdelingen - der skal være en tydelig ledelse af samlingen - minimum 1 lærer skal have godkendt optrædener husk målgruppen er 6 år 15 år. Husk et ordentligt sprog. Faste punkter til fællessamling - Min. 1 fællessang - Nyt fra elevrådet, tages kun med hvis de har noget nyt at fortælle - Nyt fra lærerne, tages kun med hvis de har noget nyt at fortælle - Nyt fra ledelsen, tages kun med hvis de har noget nyt at fortælle Rammerne - Program og fællessang skal ud til skolens klasser senest 1 uge før fællessamling så musiklærerne kan øve med klasserne. - Al brug af musikanlæg skal aftales i god tid med PJ, JØ, NG - Program mailes rundt på Lærerintra til alle. - Klasselæreren gennemgår programmet med sin klasse og snakker god opførsel før fællessamlingen. - Scenen opstilles i samarbejde med pedellerne dagen før fællessamlingen, evt. så der er mulighed for at øve i første modul før fællessamlingen. - Alle elever sidder sammen med sin klasse, hvor de er blevet anvist plads i salen. - Klassens lærer er i umiddelbar nærhed af klassen, så der bevares en god stemning omkring fællessamlingen. Godkendt på PR møde , med tilføjelse PR d

25 Ordensregler ude og inde hovedskolen Samvær Vi vil hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Alle skal være trygge i skolen. Sammen med klasselæreren skal hver klasse løbende snakke om, hvordan vi kan hjælpe hinanden og hvordan vi passer på tingene ude og inde Hovedskolen 3., 4., 5. og 6. klasse kan kun opholde sig inde i frikvartererne, når der er en lærer tilstede sammen med dem. Indeordning indebærer kun ophold i klasserne ikke på gangene. Eleverne skal inden frikvarteret bestemme sig for enten at være inde eller ude, de skal ikke pendle mellem klasse og gård. 7., klasse har indeordning men skal opholde sig i klasseværelser på eget klassetrin. 7., klasse kan gå udenfor skolen i frikvartererne, hvis der er skriftlig tilladelse fra forældrene. Al brug af legetøj med hjul minus cykler foregår på skaterbanen i den store gård, så man ikke generer dem der bruger f.eks. løbebanen. Boldspil foregår i boldbur, på hockeybanen, omkring basketkurven, på ostebaner og på gruseren. Sneregler Eleverne må kun kaste med sne på gruseren ved gymnastiksal, samt bag træerne ved huggegården. Vedtaget på PR

26 Filialens aftaler om ordensregler: Udeordning: Alle børn skal være ude i frikvartererne. Hvis vejret er meget dårligt kan gårdvagterne beslutte, at børnene må være i klasserne og gårdvagterne har så tilsyn indenfor i stedet for. Vælger en lærer selv at lade børnene være inde i frikvarteret, skal man blive sammen med børnene i klassen. Børnene må først sendes til frikvarter når dette starter. Vælger læreren at sende børnene tidligere ud skal man gå med og have tilsyn med børnene indtil gårdvagten kommer. Vælger man at holde pauser udendørs i timerne skal det foregå i den store gård. Det er forstyrrende i den lille gård for de klasser, der har vinduer mod gården. Klatring: Børnene må klatre i træerne i skolegården bortset fra det ved skuret. Der må ikke klatres på hegnene. Cykler m.v.: Man må ikke køre på cykel. Skateboard, rulleskøjter og løbehjul må bruges i frikvartererne. Boldspil: Læderbolde må kun bruges på fodboldbanen Når der er 20 børn på fodboldbanen må man sige nej til nye deltagere. Man må spille fodbold med bløde bolde i den lille gård og ved redskabsskuret ved Philip De Lange. Alle andre boldspil end fodbold må spilles udenfor fodboldbanen, hvis man husker at tage hensyn til de andre børn. Når boldene ryger udenfor grunden må de hentes af børnene, hvis de har fået lov af en lærer. Det er forbudt at kravle over hegnet til børnehaven!! Sneregler: Ved snevejr må man kun kaste med sne på fodboldbanen. Ved snevejr er fodboldbanen til dette, og fodbolden har 2. prioritet.

27 Gangregler: Man går på gangene og løber ikke! Man taler på gangene og råber ikke! Man går ned ad trapperne og rucher ikke på gelænderet. Indskolingsteamet, september 2011.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 28. januar 2015 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

Principper for Kastrupgårdsskolen

Principper for Kastrupgårdsskolen Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub... 2 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Første skoledag efter sommerferien, sidste dag inden jul og sidste skoledag før sommerferien:

Første skoledag efter sommerferien, sidste dag inden jul og sidste skoledag før sommerferien: PALS: Skolen arbejder med modellen PALS se skolens hjemmeside. Ved introduktionsmødet til 0. klasse orienteres om PALS. Første skoledag efter sommerferien, sidste dag inden jul og sidste skoledag før sommerferien:

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige skolegang.

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 8. juni 2016 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

5. udgave LPS januar 2012

5. udgave LPS januar 2012 5. udgave LPS januar 2012 Undervisningens organisering. Skolen følger kommunens vejledende timefordelingsplan. Evt. ændringer i timefordelingsplanen tilknyttet den pædagogiske selvforvaltning er skolelederens

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

MÅLSÆTNING OG PÆDAGOGISKE PRINCIPPER

MÅLSÆTNING OG PÆDAGOGISKE PRINCIPPER MÅLSÆTNING OG PÆDAGOGISKE PRINCIPPER Brårup Skole Målsætning og Pædagogiske Principper MÅL FOR BØRNENE PÅ BRÅRUP SKOLE Børnene skal have oplevelser med /muligheder for: At opleve, at de er betydningsfulde,

Læs mere

Åløkkeskolen. Skolebestyrelsens principper pr. 13. april 2010 Revideret pr. 30. september 2011 fsv. angår afsnittet om samarbejde med Vestre Skole.

Åløkkeskolen. Skolebestyrelsens principper pr. 13. april 2010 Revideret pr. 30. september 2011 fsv. angår afsnittet om samarbejde med Vestre Skole. Åløkkeskolen Skolebestyrelsens principper pr. 13. april 2010 Revideret pr. 30. september 2011 fsv. angår afsnittet om samarbejde med Vestre Skole. Helle Potter, skolebestyrelsesformand Søren Lohmann, skoleleder

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Indskoling (0-2 klasse) Tidligere år Fortsat et team om indskoling (2 lærere) Bevægelse hver morgen 15 min varetaget af idrætslærer.

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD - din rolle som forældre i bestyrelsen i dit barns dagtilbud

Læs mere

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Side 1 af 5 Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Skolens navn: Korup Skole Skoleår: 08/09 Værdigrundlag for skole-hjemsamarbejdet, Korup

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X Skolebestyrelsen Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00 Sted: NSS, lærerværelset Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Jesper Daugaard, Per

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed.

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Nørrelandsskolen Skolebestyrelsens principper Vedtaget, juni 2009 Indledning: Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Et princip er en grundtanke, der rummer et

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08.

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08. Mellemtrinnet på Vinderød Skole (08/09). På Vinderød skole går man på Mellemtrinnet i 4. 5. og 6. klasse (fra skoleåret 09/10: 3. 6. kl.) Man har hjemklasse i den årgang, man hører til, men en del aktiviteter

Læs mere

Skolebestyrelsen på Ulstrup skole udarbejder principper ud fra følgende grundtanke:

Skolebestyrelsen på Ulstrup skole udarbejder principper ud fra følgende grundtanke: Skolebestyrelsen Ved Ulstrup Skole er skolebestyrelsen sammensat af 7 forældre, 2 medarbejderrepræsentanter valgt af skolens personale og 2 elever valgt af eleverne. Skolens leder og dennes stedfortræder

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen Planlægning Hvorfor? Indflydelse Bedre overblik Fokus på det konkrete/aktuelle Nå det I gerne vil (og skal) Mulighed for opfølgning og

Læs mere

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Udgivet af Christianshavns Skoles skolebestyrelse August 2011 Indledning Man kunne fristes til at spørge om det virkelig

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer Kontaktforældre på Hornbæk Skole Tips, ideer og retningslinjer Forord En god skole skabes ikke kun af søde elever og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasselokaler og

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Skolebestyrelsens principper og retningslinjer Indhold

Skolebestyrelsens principper og retningslinjer Indhold Skolebestyrelsens principper og retningslinjer Indhold 1. Buerup Skoles strategi... 2 2. Princip vedr. forældremøder... 2 3. Princip vedr. brugerbetaling og sponsorering... 2 4. Princip vedr. budget...

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis.

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis. Introduktion Dette dokument beskriver Princip for forældremøder på Kirsebærhavens Skole. Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole FAGLIGHED TRIVSEL LOKAL SAMMEN- HÆNGSKRAFT 1. Formål Med mottoet Vores skole - Vores ansvar arbejder vi med respekt og ansvar for hinanden, og det er den sunde fornuft,

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Handleplan i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen på Avedøre Skole og SFO

Handleplan i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen på Avedøre Skole og SFO Handleplan i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen på Avedøre Skole og SFO Hovedområde Beskrevet problematik fra kommentarerne Handleplan Tilfredshed med undervisningen Undervisningens kvalitet

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere