Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale"

Transkript

1 Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Svend Aage Eghøj, 3F Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Gitte Stokholm TR for Ergoterapeutforeningen uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut, Radiograf og Bioanalytiker Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Lene Iversholt TR for AC EVU Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn Lis Mulvad Kingo TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Didde Auring TR for Dansk Socialrådgiverforening (DS) - Den sociale Højskole Niels Kvium, TR for AC - Læreruddannelsen i Jelling Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Ledelsesrepræsentanter: Erik Knudsen Rektor (Formand) Keld Vorup Sørensen Studierektor Læreruddannelsen Allan Kjær Hansen - Ressourcedirektør Jan Michael Laursen uddannelseschef Pædagoguddannelsen i Jelling Jens Kjær Larsen CFU chef Jørgen Hansen - EVU chef Lars Lynge Nielsen Studierektor Pædagoguddannelsen Ulla Mulbjerg - studierektor for sundhedsuddannelserne Søren Pedersen, Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Fraværende: Alice Rasmussen Studierektor Samfundsfaglige uddannelser Herudover til stede: Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe (til stede ved punkt 4) Side 1/13

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Resortomlægning Budget Strategi kommunikation Opfølgning på emus-skema og -vejledning Ansatte på særlige vilkår (fleksjob) i UCL pr. 30. september Kriterier ved afsked af TAP-medarbejdere Råd og udvalg (Udsat til næste møde, 5. december 2011) Opfølgning på kursusdag for HSU-medlemmer (Udsat til næste møde, 5. december 2011) Status på bygningsløsning i UCL Campusstrategi Korte punkter Eventuelt Side 2/13

3 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsordenen godkendes. Medarbejdersiden anmodede om at udsætte punkterne 8 og 9 til næste møde, den 5. december 2011, hvilket blev imødekommet. Dagsorden godkendt. 2. Resortomlægning Det indstilles, at HSU tager orientering om ressortomlægning og regeringsgrundlag vedr. uddannelse til efterretning. Erik Knudsen orienterede: I forbindelse med regeringsskiftet i september er der bl.a. for Professionshøjskolerne sket en ressortomlægning. Professionshøjskolerne er flyttet fra Undervisningsministeriet over i det nye Ministerium for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser. I daglig tale benævnes det som Uddannelsesministeriet. Organiseringen af det nye ministerium blev meldt ud fredag den 28. oktober I ministeriet er uddannelser fra de gamle videnskabs-, undervisnings-, kultur- og erhvervsministerier samlet. Ministeriet består af ét departement og 3 styrelser (bilag vedr. organisering vedlagt referatet): 1. Styrelsen for forskning og innovation 2. Styrelsen for Professions- og kunstneriske uddannelser 3. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Det forventes, at Finansloven 2012 kommer til at ligge tæt op ad det allerede udmeldte finanslovsforslag fra den tidligere regering (august 2011). Der signaleres to ting fra det nye ministerium, som man skal hæfte sig ved: Mangfoldighed herunder et større samspil mellem ministeriet og uddannelserne omkring opgaver og roller bl.a. med henblik på at få de studerende hurtigere gennem uddannelsessystemet. Organiseringen herunder et tættere samspil med ministeriet og en hyppig mødefrekvens mellem ministeriet og uddannelserne, som ikke er kendt tidligere. Handlepunkter: Bilag vedr. organisering af Uddannelsesministeriet vedlagt dette referat (BILAG 2.2). Konklusion: HSU tog orienteringen til efterretning. Side 3/13

4 3. Budget 2012 Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Allan Kjær Hansen orienterede: Notatet (bilag 3.1) beskriver de grundlæggende principper og status på budgetprocessen for Finanslovsforslag 2012 fremlægges den 3. november Det forventes kun i begrænset omfang, at der vil komme ændringsforslag, der vil påvirke sektoren i forhold til den tidligere regerings Finanslovsforslag 2012 (august 2011). Hvis den nye regerings Finanslovsforslag 2012 giver anledning til justeringer, vil de berørte afdelinger blive indkaldt til møde af økonomiafdelingen snarest herefter. Budget 2012 skal fremlægges til godkendelse i direktionen til godkendelse medio november Selvom Globaliseringsmidlerne, som vi kender dem i dag udløber i 2012, er det vedtaget i direktionen at indarbejde disse frem til Der er budgetteret med 25 mio. kr. pr. år i overslagsårerne. Herudover er det i direktionen vedtaget, at Globaliseringsmidlerne overføres til de enkelte direktionsmedlemmers områder. F.eks. overføres midler til Jørgen Thorslunds område, hvorefter han i samspil med rektorerne aftaler fordelingen mellem de enkelte uddannelser. Den interne buffer til finansiering af evt., udsving på den enkelte uddannelse på 2 pct., kan som noget nyt bruges på uddannelserne til udvikling og omstilling. Denne anvendelse kan dog alene ske, såfremt omkostningen kan håndteres inden for de økonomiske rammer. Fremadrettet bidrager fællesadministrationen til finansiering af IT opgaven. Kontorartikler flyttes til de enkelte budgetområder, som samtidig får tildelt midler til dækning af disse omkostninger. Fremadrettet skilles grunduddannelsesøkonomien fra udviklingsøkonomien ved, at tildelte midler fra U&V (finansieret af globaliserings- og udviklingsmidler), placeres i uddannelsernes fællesafdelinger. Alle uddannelser (undtaget U&V) bidrager med 4,5 pct. til campusløsning og 1,5 pct. til campusstrategi. Det forventes ikke, at der skal bidrages til campusstrategi fra 2014, da erfaringerne fra pilotprojekterne på dette tidspunkt bør være indarbejdet i de fremtidige campusløsninger. I perioden er de fremtidige bygningsløsninger i UCL indarbejdet i budgetterne. Bemærkninger fra medarbejdersiden: 1. Hvorfor skal U&V have særstatus i forhold til ikke at bidrag til campusløsning og strategi?. 2. Når fællesadministrationen fremadrettet skal bidrage til IT opgaven. Vil der så ske en reduktion i uddannelsernes bidrag? Side 4/13

5 3. Hvorfor skal der spares op, når regnskabet er godt, og kan et overskud gå tilbage til uddannelserne? 4. Hvor stor skal egenkapitalen optimalt set være for en institution som UCL?. 5. Hvad betyder lokalaftalen for budgetlægningen (der er særaftaler for flere afdelinger bl.a. U&V)? 6. Er de oplistede punkter på side 1 i notatet nye tiltag? 7. Det er svært at forstå indhold og sammenhæng i budgetter og regnskab. Der efterlyses mere fyldestgørende referater. Svar fra ledelsessiden: AD 1) Der bliver rettet op på en fejl fra 2009 og 2010, så det bliver tale om en status quo situation. Der er alene tale om teknik. AD 2) Ja. AD 3) Hvert år startes der så at sige forfra. Overskuddet fra 2010 er tilført egenkapitalen. Budgettet laves ikke med overskud for øje udover 2 pct. af omsætningen, som svarer til 10 mio. kr. Følgelig kan der ikke disponeres i forhold til et overskud, som ikke er kendt. En relativ god egenkapital gør det nemmere at drive virksomhed, da vi så ikke er så økonomisk sårbare. AD 4) Det giver god mening at have en vurdering af, hvad der anses for en passende egenkapital. Dette undersøges. AD 5) Forskelligheder mellem uddannelserne kan altid diskuteres, så det vil ikke være hensigtsmæssigt at lave differentierede budgetskabeloner. Der er kontinuerligt samarbejde mellem afdelingerne og økonomiafdelingen med fokus på at holde budgetterne. AD 6) Nej. AD 7) Der arbejdes kontinuerligt på at tydeliggøre referaterne og informations-flowet (tal kontra prosa). Det er forståeligt, at medarbejdersiden kan have svært ved forståelsen af aktuelle emne, da det ikke er indenfor den enkeltes daglige arbejdsområde. Side 5/13

6 Slutteligt blev der fra studierektor Søren Pedersen ytret ønske om, at EVU budgetterer mere optimistisk, da forsigtige budgetter afleder mindre køb ved uddannelserne, og dermed påvirkes uddannelsernes budget. Der kunne indarbejdes en reguleringsmekanisme, som giver uddannelserne en buffer i forhold til personaletimer. Handlepunkter: Niveau for en passende egenkapital undersøges. Konklusion: HSU tog i forlængelse af ovenstående drøftelse orienteringen til efterretning. 4. Strategi kommunikation Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe orienterede med afsæt i vedlagte bilag om kommunikationsstrategien i UCL i relation til strategi Visionen: Vi skaber fremtidens velfærd i Danmark. Mission: Uddannelser med mening, mennesker og muligheder Kommunikationsstrategien tager afsæt i corporate branding. For UCL betyder corporate branding et redskab, der har til formål at tiltrække flere studerende, og at kendskabet til uddannelserne skal øges, men ikke kendskabet til UCL som organisation. Kendskabet skal øges ved at skærpe profilen til de enkelte ydelser og uddannelser, samt udnytte UCL s relationer. Dette være sig til dimittender fra grunduddannelserne, kursisterne fra EVU og CFU s kontakter til skolerne. Herudover skal den interne kommunikation styrkes af strategiske satsningsområder og det fælles mål for UCL. Ledernes kommunikationsevner skal styrkes. Målgruppen er eksternt studerende og kursister, og internt medarbejderne. I bilaget side 9 angives 10 bud på et stærkere UCL brand. Bemærkninger fra medarbejdersiden: 1. Er der en politik for, hvad der kan komme på Ajour? 2. Det foreslås at droppe Ajour, og indføre noget, der ligner en netavis. 3. Hvilken rolle spiller de sociale medier (Facebook mv.)? Kommer de på forsiden? Svar fra Carsten Vikkelsøe: Side 6/13

7 AD 1) Fremadrettet laves der kategorier for informationen på Ajour. AD 2) Netavis kunne tænkes at være en fremadrettet løsning. AD 3) Det er ikke afgjort, hvor tilgangen til de sociale medier placeres, men ønsket er hermed noteret. Handlepunkter: Bilag vedr. oplæg om kompetencestrategi vedlagt dette referat (BILAG 4.1). Konklusion: HSU tog drøftelse orienteringen til efterretning. 5. Opfølgning på emus-skema og -vejledning Det indstilles, at HSU godkender: emus-skema emus-vejledning Der fremkom en enkelt bemærkning om at rette portefolie til kompetenceprofil. Herefter er emus- skema og vejledning godkendt. Handlepunkter: Tilrette emus-vejledning portfolie til kompetenceprofil. Konklusion: HSU godkendte med den enkelte bemærkning ovenfor emus-skema og vejledningen. 6. Ansatte på særlige vilkår (fleksjob) i UCL pr. 30. september 2011 Det indstilles, at HSU tager oversigt over ansatte på særlige vilkår til efterretning. Efter gældende regler om løntilskudsansættelser og virksomhedspraktik skal der i alle danske virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansat- Side 7/13

8 te og antallet af personer, der er i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud (herunder ansatte i fleksjob). Rimelighedskravet betyder, at der skal være mindst fem ordinært ansatte pr. person, der er i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud. Ansættelsesmyndigheden har ikke mulighed for at fravige dette "rimelighedskrav". UCL opfylder dette rimelighedskrav. Indledningsvis blev det konstateret, at der var fejl i oversigten. Løn- og Personalekontoret gennemgår tallene og kvalitetssikrer dem. De vedlægges som særligt notat til referatet. Aftalen som tidligere er indgået i HSU (bilag 6.1) blev drøftet. Følgende blev forslået til justering af teksten: Hvis medarbejderen ikke ønsker, at tillidsrepræsentanten skal deltage i den årlige opfølgningssamtale, skal denne orienteres. Den lokale sagsbehandler inviteres til den årlige opfølgningssamtale. Side 1, 5. afsnit Rene opbevaringsjob kan ikke anerkendes slettes. Bemærkninger fra medarbejdersiden: 1. Er der afdelinger på TAP-området, som har op til 50 pct. ansatte på særlige vilkår? Svar fra ledelsessiden: AD 1) Nej. I visse lokale afdelinger kan andelen være relativ høj, men disse er en del af større afdelinger, så samlet set er andelen væsentlig lavere. Handlepunkter: Aftalen for Job på særlige vilkår tilrettes med ovenstående bemærkninger. Oversigten over antal medarbejdere på job på særlige vilkår kvalitetssikres og vedlæges referat (BILAG 6.2). Konklusion: HSU tog orientering med ovenstående bemærkninger til efterretning. 7. Kriterier ved afsked af TAP-medarbejdere Det indstilles, at HSU godkender de foreslåede kriterier til brug ved afskedigelse begrundet i institutionens forhold, gældende for det teknisk/administrative personale. Side 8/13

9 Allan Kjær Hansen orienterede: Da det erfaringsmæssigt har vist sig, at de i HSU vedtagne afskedskriterier ikke er dækkende for TAP medarbejderne, har HSU tidligere besluttet, at der skulle udarbejdes kriterier til brug ved vurdering af denne medarbejdergruppe. Kriterierne tænkes alene anvendt i de situationer, hvor det er nødvendigt at afskedige TAP medarbejdere grundet institutionens forhold Arbejdsgruppen bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter har nu udarbejdet omtalte afskedskriterier. Den samlede kvalifikationsvurdering er specificeret i tre elementer; faglige kvalifikationer, opgavevaretagelse og personlige kvalifikationer. Skema med kriterierne er udarbejdet til brug i processen. Der var enighed om, at værktøjet kan anses som et godt analyseværktøj. Bemærkninger fra medarbejdersiden: 1. Dækker afskedskriterierne alle TAP medarbejdere? 2. Kriterierne bør være med som bilag i ansættelses- og afskedigelsespolitikken, så er det nemmere at finde når det er ét dokument? 3. Side 1 i bilag 7.1 angiver, at oplistningen af objektive kriterier, men på side 2 skal de personlige kriterier vurderes. Dermed er ikke alene tale om objektive kriterier. Det forslås, at slette Objektive på side 1? Svar fra ledelsessiden: AD 1) Ja. AD 2) Ja. AD 3) Ja, dette er der enighed i. Herudover blev der fra ledelsens side ytret ønske om, at : Bilag 7.1, side 1, 3. afsnit..der er bedst kvalificeret bliver konkretiseret. Der laves tilhørende procespapir (hvem gør hvad og hvornår) Kvalifikationsvurderingen alene er et hjælpepapir, som ikke arkiveres på p- sagen. Erik Knudsen bekræftede, at vurderingen alene er et hjælpepapir. Side 9/13

10 Handlepunkter: Vejledning og skema indsættes som bilag i UCL s ansættelses- og afskedigelsespolitik. Arbejdsgruppen indarbejder/udarbejder: Objektivt slettes side 1 i vejledning (bilag 7.1). Konkretisering i vejledning (bilag 7.1), side 1, 3. afsnit..der er bedst kvalificeret Udarbejdelse af procespapir. Konklusion: HSU godkendte såvel vejledning som skema, når ovenstående handlepunkter er indarbejdet. Vejledning, skema og procesbeskrivelse medtages som orientering ved næste møde, den 5. december Råd og udvalg (Udsat til næste møde, 5. december 2011) På baggrund af mundtligt oplæg fra Helle Waagner, indstilles det, at HSU drøfter, hvordan det fungerer. 9. Opfølgning på kursusdag for HSU-medlemmer (Udsat til næste møde, 5. december 2011) Det indstilles, at HSU godkender, at der skal arbejdes med følgende punkter: 10. Status på bygningsløsning i UCL Det indstilles at HSU tager orienteringen til efterretning Allan Kjær Hansen orienterede: Vejle: Der arbejdes pt. på at lave byggeprogram (lokalebehov) for bygningsløsningen i Vejle. Processen skal køres i november. Byggeprogrammet skal afleveres til de rådgivende ingeniører. Det egentlige udbud ventes gennemført i januar Ledere og medarbejdere inddrages for at kvalificere byggeprogrammet. Odense: Side 10/13

11 Der arbejdes aktuelt på at undersøge om det er muligt at få del i en pulje, der understøtter arbejdsmiljøaktiviteter i forbindelse med etableringen af nye arbejdspladser. Aktiviteterne skal foregå i Bemærkninger fra medarbejdersiden: 1. Hvilke medarbejdere inddrages for at kvalificere byggeprogrammet, og hvem udpeger disse? 2. Svar fra ledelsessiden: AD 1) Byggeprogrammet er en bred rammebeskrivelse. Følgelig er der ikke på nuværende tidspunkt tale om at nedsætte et byggeudvalg. Alle grupper på Soldalen bliver repræsenteret i gruppen. Sørens Pedersen aftaler repræsentation for Sygeplejerskeuddannelsen. Allan Kjær Hansen for de resterende grupper på Soldalen. Herudover blev der fra ledelsens side spurgt til, hvorvidt CFU er med i Campus Vejle. Allan Kjær Hansen anførte, at der var overvejelser om, hvorvidt planen skulle justeres bl.a. med, hvorvidt løsningen skal indeholde EVU og nye uddannelser. CFU s krav til lokaler adskiller sig fra de øvrige uddannelsers. Konklusion: HSU tog orienteringen til efterretning. 11. Campusstrategi Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Pilotprojekterne fra første runde, blev den 27. september drøftet og godkendt i styregruppen. Projektgrupperne har fået tilsendt en bevillingsskrivelse med angivelse af den økonomiske ramme. Der bliver igangsat pilotprojekter på Middelfartvej, Soldalen og Jelling. Signal arkitekterne er på vej rundet til de tre pilotprojekter. Bemærkninger fra medarbejdersiden: 1. Der har været flere ansøgninger end de tre nævnte. Hvorfor er det netop de tre udvalgte, der er blevet udvalgt? Side 11/13

12 Svar fra ledelsessiden: AD 1) Styregruppen for campusstrategien har truffet denne beslutning. Der er udarbejdet en oversigt over projekter, som der søgt til. Handlepunkter: Bilag over ansøgte projekter vedlægges dette referat (BILAG 11.1). Konklusion: HSU tog orienteringen til efterretning. 12. Korte punkter Mødeplan for HSU-møder 2012 bookes i HSU-medlemmernes kalendere: Soldalen - den 19. marts Blangstedgårdsvej - den 4. juni Soldalen - den 10. september Blangstedgårdsvej - den 5. november Soldalen - den 3. december Nyt fra HAU se dagsorden. Opsplitning af U&V og EVU s LSU HSU tog orienteringen til efterretning. 13. Eventuelt Alan Kjær Hansen orienterede om, at der skal udarbejdes en kompetencestrategi for TAP-medarbejderne. Der udarbejdes kommissorium (som vil læne sig tæt op ad kompetencestrategi for uddannelsesfaglige medarbejdere), som sendes til godkendelse ved formand og næstformand af HSU. Kommissoriet medtages som orientering ved næste HSU-møde. Side 12/13

13 Foreløbige punkter til næste HSU møde - 5. december 2011 Budgetopfølgning 3. kvartal 2011 Budget 2012 Opfølgning fraværsstatistik Lønforhandlinger 2012 tidsplan Opfølgning på kursusdag for HSU-medlemmer Status på bygningsløsning i UCL Campusstrategi Korte punkter herunder til orientering: 1. kommissorium vedr. kompetencestrategi for TAP-medarbejdere 2. Tilrettet vejledning, skema samt procesbeskrivelse for afskedigelse af TAP-medarbejdere. 3. Status for datering af dokumenter (politikker mv.) 4. Seniorpolitik NÆSTE MØDE I HSU, MANDAG DEN 5. DECEM- BER 2011, KL PÅ SOLDALEN Side 13/13

14 Uddannelsesministeriet Ministeren Morten Østergaard Særlig rådgiver Departementet Uffe Toudal Pedersen Koncerncenter HR, It og service Styrelsen for Forskning og Innovation Konst. direktør: Hans Müller Pedersen Vicedirektør: NN Styrelsen for Professions- og Kunstneriske uddannelser Direktør: Inge Mærkedahl Vicedirektør: Peter Grønnegård Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Direktør: Jens Peter Jacobsen Vicedirektør: Anders Geertsen Koncern statistik- og analyse Koncern akkreditering Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Uffe Toudal Pedersen Info Alle i FIVU 28. oktober 2011

15 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kommunikation i UCL Carsten Vikkelsøe Oplæg til HSU 31. oktober 2011 UNIVERSITY COLLEGE I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk

16 Strategi 2015: Vision og mission Vision: Før: Vi skaber sammenhængskraft, vækst og udvikling i velfærdssamfundet NU: Vi skaber fremtidens velfærd i Danmark Ved at lave Mission: Uddannelser med mening, mennesker og muligheder Og hvordan kommunikerer vi så det? I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk

17 Corporate branding - kommunikationsstrategi Hvad vil vi gerne være kendt for? Hvad er omverdenens billede af os? Hvem er vi? For UCL betyder corporate branding: Øget kendskab til vores ydelser (især uddannelser) og mindre organisationen UCL eksternt Kendskab til ydelser øger mulighederne for at nå organisationens mål (fx tiltrække endnu flere studerende, de bedste undervisere eller flere projektmidler) Sammenhængskraft i organisationen (ved at tydeliggøre det, vi arbejder hen imod) Synliggør vores eksistensberettigelse overfor omverdenen (ved at vise alt det, vi gør godt) I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk

18 Branding er det ikke kun for dem, der laver tandpasta? I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk

19 Hvad vil vi satse på? Internt Styrke kommunikationen af strategiske satsningsområder og det fælles mål for UCL. Styrke ledernes kommunikationsevner Eksternt De studerende og kursister har ikke en relation til UCL, men forholder sig til den uddannelser de læser (jf. undersøgelse foretaget af analysebureauet Wilke i sommeren 2010). Derfor vil det være meget vanskeligt at skabe et samlet billede hos modtageren af et UCL. Arbejde mere målrettet med at skærpe profilen af de enkelte ydelser og uddannelser i en relation, hvor UCL s tydeligt lader sig identificere, men ikke er det primære. Og generelt bør vi blive bedre til at udnytte UCL s mange relationer: dimittender fra grunduddannelserne, EVU s kursister og CFU s kontakter til skolerne. I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk

20 Vigtigste målgrupper Medarbejdere Eksternt Potentielle studerende på grunduddannelser Potentielle kursister på efter-videreuddannelse Potentielle brugere af CFU s ydelser I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk

21 Budskabshierarki Hvad kan I tilbyde? I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk

22 Hvordan gør vi det? Cen står for den centraliserede massekommunikation i UCL for eksempel gennem Ajour, intranet, ucl.dk, stormøder, nytårskure etc. Lok står for den lokale og ofte interpersonelle kommunikation, for eksempel når nærmeste leder oversætter eller gør budskabet nærværende for sine medarbejdere. Indtil i dag har arbejdet i kommunikationsenheden primært taget udgangspunkt i det ene ben Cen. Stil: Der er brug for at gå på to ben fokus vil derfor rettes mod at kvalificere den lokale indsats. det nære og konkrete, vise resultatet og gerne i dialog. Ud over de åbenlyse kvaliteter ved at kommunikere i øjenhøjde, karakteriserer denne tilgang samtidig også UCL s kerneydelser, som har menneskelige relationer i centrum. I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk

23 10 veje til et stærkere UCL brand 1. Velkommen til nye medarbejdere - revision af personalehåndbog og intro til nye medarb. 2. Personaleevents - Personaledag og Løb med UCL 3. Intern kommunikationsplatform Intranet hvor Ajour integreres 4. Kommunikativt kompetenceløft kurser og sparring med ledelsen og projektledere 5. Intern formidling af strategi Intern formidling af strategiske satsningsområder - Campus, Stjerneprojekter 7. Online strategi med øget fokus på brugerne, sociale medier og lokal forankring (korte sigt: relancering og redesign) Mindre koncern og mere selvstændige subsite med ydelsen i front: sygeplejerske.ucl.dk, uddannelse af decentrale webredaktører, 8. Lokal og central presseindsats minikurser for studerende og medarbejdere, så de bedre kan levere historie, der er interessante for pressen. Alle ledergrupper (grundudd, EVU, CFU m.fl.) skal hvert kvartal levere mindst en historie til KE om uddannelse med mening, mennesker og muligheder. 9. Markedsføring af uddannelser events og messer. Mere online og mindre print 10. Visuel identitet strammes op og udvides skabelonværktøj til grafisk produktion I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk

24 Et konkret eksempel på mindre UCL og mere ydelse Afsenders styrkeforhold Central/koncern Decentral/lokal I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk

25 Tak for i dag! I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT I ucl.dk

26 Ansatte på særlige vilkår i UCL pr. 30. september HK 3F FOA Håndværkere Prosa DM Socialrådgivere SKAF DJØF I alt Økonomi 2 2 Løn og Personale 2 2 Bygninger IT 1 1 Fællesområdet 1 1 Bibliotek 4 4 Læreruddannelsen på Fyn PIO Radiograf 1 1 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 1 1 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 1 Socialrådgiveruddannelsen CFU 1 1 EVU 2 2 I alt

27 Notat Afdeling/enhed: Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato: Udarbejdet af: krla4 Journalnummer: Dokumentnavn: rubricering af projekter Dokumentnummer: Rubricering af projekter Nedenfor er de indsendte pilotprojektforslag rubriceret i forhold til hvornår de implementeres. Derudover er der også en række projekter som ikke er udvalgt til implementeringen. Udvælgelsen er foretaget på baggrund af en række kriterier. De overordnede kriterier er, at pilotprojekterne skal teste en række miljøer, som dels udfordrer indgroede vaner, dels understøtter nye, aktivitetsbaserede (tværfaglige) samarbejds- og læringsformer. Alt sammen med henblik på at forberede en sammenflytning af uddannelserne til eet fælles campus. Det er afgørende for et succesfuldt udfald, at der er brugere til de enkelte pilotprojekter, som tager ejerskab til indretningerne og er med til at drive dem. Der vil halvvejs i forløbet blive evalueret og evt. justeret på projektet. De projekter der er udvalgt til på kort sigt at kunne implementeres er dem, der skaber stor synlighed og ikke er for ressourcetunge. Det er vigtigt at projekterne skaber en umiddelbar synlighed omkring campusprojektet. De projekter som er udvalgt til at kunne implementeres på mellemlangt sigt er de projekter som dels er lidt mere omfangsrige og dels i højere grad går ind og tager fat om de mentale ombygninger. To projekter er ind til videre tænkt implementeret på længere sigt, idet begge projekter i deres nuværende form og forudsætning skal redefineres inden de vil være relevante i campusregi. Endelig er der en rækkeprojekter som ikke i denne omgang er blevet udvalgt. Det drejer sig blandt andet om flere af de meget kort beskrevet projekter fra Blangstedgaardsvej (21, 24,25,26,28) samt de projekter som beskæftiger sig med udemiljøet. 1.1 Projekter der kan implementeres på kort sigt (start i maj måned): 1. Udvikling af dynamiske læringsmiljøer og undervisningsfaciliteter, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 2. Studiepladser i gangarealer, Læreruddannelsen på Fyn 3. Combirum, Læreruddannelsen på Fyn og Studie- og læringscafe, læreruddannelsen på Fyn 4. Fra lukket gymnastiksal til åbent læringsrum, Pædagoguddannelsen Jelling Side 1/3

28 1.2 Projekter der kan implementeres på mellemlangt sigt (Start i oktober måned): 5. Lucernemarken som oase for undervisning og udvikling, Pædagoguddannelsen og U&V 6. Den sociale højskole, tilgængelighed 7. Sammenhæng mellem rammer for arbejdsmiljø og studiemiljø generelt, Fysioterapeutuddannelsen 8. Learning Support Center, Blangstedgaardsvej a. Forslag omkring studiearbejdspladser b. CFU åbner dørene for studerende og ansatte 9. Fremskudt studieadministration med kvikskranke, Studieadministrationen Blangstedgaardsvej 10. Fleksible arbejdspladser 11. den sundhedsfaglige træningsbane 1.3 Projekter der kan implementeres på længere sigt: 12. Æstetiske læringsrum, Pædagoguddannelsen Jelling 13. Internationalt center, International enhed 1.4 Projekter som ikke udvælges: 14. mobilplatforme, Sygeplejerske- og pædagoguddannelsen i Sven borg 15. Udvikling af færdighedslaboratorium i Svendborg, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 16. Det fysiske miljø i en campusløsning, Pædagoguddannelsen i Odense 17. Uderum, Læreruddannelsen på Fyn 18. Fælles booking system, Biblioteket 19. Learning support center Jelling, Læreruddannelsen Jelling 20. Twin Campi, Lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling 21. IT Understøttet undervisning, Lederråd sundhedsuddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen Blangstedgaardsvej 22. Øvelaboratorie som fælles undervisningsmiljø, Blangstedgaardsvej 23. Undervisning ude i samfundet, Blangstedgaardsvej Side 2/3

29 24. studiemiljø, Ergoterapeutuddannelsen 25. Undervisningslokaler / læringsmiljøer med fokus på peer Learning, Fysioterapeutuddannelsen 26. Udveksling af bibliotekarer Side 3/3

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Mødereferat HSU - udkast

Mødereferat HSU - udkast Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 25. januar 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.06 Journalnummer: Til stede Fraværende Erik Knudsen Rektor (Formand) Karsten Agergaard

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Mødereferat - MED (fællesadministrationen)

Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Si Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Mødedato: 12-okt-2010 Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:00 Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) (Videokonference) Sekretariatschef

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Lokale 3 Journalnummer: 7000-1037-2014

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. december 2010 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: Til stede Fraværende Herudover til stede: Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 14. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 12 Journalnummer: 88868 Medlemmer: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Derfor gennemfører vi Operation MOVE

Derfor gennemfører vi Operation MOVE U N I V E R S I T Y C O L L E G E L I L L E B Æ L T Derfor gennemfører vi Operation MOVE UNIVERSITY COLLEGE 2011 stod på Innovation det hed NEW WAYS Evalueringen på vores 360 graders ledermåling i 2010

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Referat Lederrådsmøde

Referat Lederrådsmøde Referat Lederrådsmøde Mødedato: Tirsdag den 11. januar 2011 Starttidspunkt: kl. 9.00 Sluttidspunkt: kl. 12.00 Mødested: Mødelokale: Asylgade Jørgens kontor Journalnummer: Deltagere: Jørgen Hansen Anne

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 30. april 2012 kl. 15-18 Selandia Park 6 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 30. april 2012 kl. 15-18 Selandia Park 6 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 30. april 2012 kl. 15-18 Selandia Park 6 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 21. september 2015 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle Mødelokale 3.210 (3. sal) Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet

Referat fra bestyrelsesmødet Referat fra bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødelokalet på

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 28. oktober Tid: Kl. 15.30-18.30 2013 Sted: Campus Viborg, Prinsens

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Indledning. Rammeaftale

Indledning. Rammeaftale RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE FOR ADJUNKTER OG LEKTORER SAMT ANDRE UNDERVISERE (OVERGANGSORDNING) VED UC SYDDANMARK MED HOVEDBESKÆFTIGELSE VED UC SYDDANMARKS PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard,

Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard, Mødeforum: Uddannelsesudvalget Socialrådgiveruddannelsen Dato: 30. september 2009 Tid: Kl. 12.00 15.30 Sted: Lokale 1484/232 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Torben Rugholm Trine Quist, Søren Jul

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. november 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere