Stor opbakning til campus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stor opbakning til campus"

Transkript

1 Stor opbakning til campus Opbakningen til campus-dannelse, hvor ungdomsuddannelser flytter helt eller delvist ind i fælles faciliteter, er stor, men dog faldet noget siden en tilsvarende undersøgelse fra I undersøgelsen svarer 119 institutionsledere på ungdomsuddannelser heraf 46 procent campus-ledere. Sidstnævnte gruppe har færrest bekymringer og ser flest fordele ved udviklingen. ANALYSE-BUREAU I TÆNKETANKEN DEA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: LINK TIL ARTIKEL I Stor opbakning til campus Må benyttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 NOTAT CAMPUS OVERRASKER POSITIVT Campus for ungdomsuddannelser er kommet for at blive, og flere og flere campusser skyder op i uddannelseslandskabet. Ny undersøgelse fra DEA viser, at særligt de institutionsledere, som kender campusserne indefra, har positive forventninger til, hvad campus kan føre med sig, mens bekymringerne for campus er størst blandt de ledere, som ikke er på en campus. Institutionslandskabet for de danske ungdomsuddannelser er under forandring. De seneste år har en presset økonomi drevet mange institutioner i armene på hinanden i såkaldte campusser. Efterhånden som campus udbredes, vinder fordele som en styrket indsats for frafaldstruede elever og et fagligt samarbejde på tværs frem som argumenter for nye campusdannelser på tværs af uddannelserne I 2011 kortlagde DEA udbredelsen af campus. Dengang spurgte vi lederne af ungdomsuddannelser til deres holdninger og forventninger til campus. Nu har DEA gentaget spørgeskemaundersøgelsen og fået svar fra 119 ledere af ungdomsuddannelser. Konklusioner DEAs nye campus-undersøgelse viser, at campuslederne er mere positive overfor campusdannelser end lederne, som ikke er på en campus. 79 pct. af campuslederne og 56 pct. af de øvrige institutionsledere er positive overfor udbredelsen af campus. I 2011 var det dog hele 97 pct. af campuslederne, der var positive overfor udviklingen af campusser. På tre år er der altså sket et fald i opbakningen blandt campuslederne. Blandt de øvrige institutionsledere har opbakningen været konstant: I 2011 bakkede 58 pct. om udbredelsen af campus. Undersøgelsen sætter desuden fokus på hhv. de konkrete bekymringer og de muligheder, som campus kan forventes at medføre og viser, hvor udbredt bekymringerne og forventningerne er blandt campusledere og øvrige ledere af ungdomsuddannelser. Der er i dag færre institutionsledere, som er bekymrede for de udfordringer, campus kan medføre, end der var i Blandt de bekymringer, som angives i undersøgelsen, er institutionslederne, som ikke har erfaring med campus, mest bekymrede for, om campus kan betyde øget distance mellem ledelse og henholdsvis elever og lærere, og om campus kan svække uddannelsernes faglige profiler. Det, som bekymrer flest campusledere, er øget kompleksitet i ledelsesopgaven og konflikter mellem fagkulturer. Siden 2011 har flere campusledere fået en positiv forventning til, hvad campus kan føre med sig. Det modsatte gælder lederne, som ikke kender campus indefra. Her er der i dag færre, som har positive forventninger til campus muligheder. I syv ud af de otte forhold, vi har spurgt ind til, er der i dag signifikant flere campusledere end ikkecampusledere, som er positive. Campusledere er særligt positive overfor forhold som et større økonomisk råderum og muligheder for samarbejde med eksterne parter. Mens ikkecampusledere udtrykker skepsis overfor særligt forhold som indsatsen over for de svage elever, fagligheden og mulighederne for samarbejde. Metode I januar og februar 2011 og igen i marts og april 2014 gennemførte DEA en spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere på ungdomsuddannelserne. I 2011 besvarede 157 ungdomsuddannelsesinstitutionsledere vores survey. I 2014 gjorde 119 ledere det samme. Begge gange var svarprocenten ca. 50 pct. 1

3 I 2011 kom 23 pct. af besvarelserne fra ledere af campusser. I 2014 var 46 pct. af besvarelserne fra ledere af campusser. Denne udvikling er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der er kommet flere campusser. I undersøgelsen har vi brugt en bred definition af campus, baseret på ledernes svar. Fakta: Hvad er en campus for ungdomsuddannelser? Flerfaglige institutioner, der enten er: fusionerede og har én øverste ledelse, eller bygningsfællesskaber med en ledelse af hver uddannelse. Campusledere mest positive overfor campus Institutionsledere, som står i spidsen for en campus, er oftere positive overfor udbredelsen af campusser end institutionslederne, der ikke er på en campus. Forskellen mellem de to grupper er signifikant (jf. figur 1). I 2014 er 79 pct. af lederne på campus positive for udbredelsen af campusser. 56 pct. af institutionslederne, der ikke er på en campus, er positive. Men opbakningen fra campuslederne er gået tilbage fra 2011 til I 2011 var næsten alle 97 pct. positive overfor udviklingen, i dag er det 79 pct. Andelen af institutionsledere, som ikke er på campus, og som bakker om op udbredelsen af campus er stort set den samme i 2011 og 2014 hhv. 56 pct. og 58 pct. Ledere uden campuserfaring mest bekymrede Frygten for øget distance mellem ledelse og henholdsvis elever og medarbejdere og bekymringer for, om campus svækker de forskellige uddannelsers faglige profiler, er udbredt blandt ledere, som ikke er på campus. Figur 2 viser, at 58 pct. frygter øget distance og 47 pct. er bekymrede for uddannelsernes faglige egenart. Blandt de ledere, som har erfaring med campus, er bare en fjerdedel bekymret for disse to forhold. Forskellene mellem campusledere og ikkecampusledere er signifikante. Det, som bekymrer flest campusledere, er øget kompleksitet i ledelsesopgaven (43 pct.) og konflikter mellem fagkulturer (35 pct.). Andelen af ikke-campusledere, som bekymrer sig om disse forhold, er nogenlunde den samme som for campuslederne. Figur 2: Udfordringer ved campus Øget distance ml. ledelsen og hhv. elever og medarb.* Svækkelse af de forskellige udd.s faglige profiler* Pladsmangel/utilstrækkelige bygninger Risiko for afskedigelser Konflikter mellem fagkulturer Øget kompleksitet i ledelsesopg. Figur 1: Positiv overfor udbredelsen af campus Ledere af campus 0% 20% 40% 60% 80% Ikke ledere af campus 2014* 2011* % 20% 40% 60% 80% 100% Ledere af campus Ikke ledere af campus Note: Andel som har svaret overvejende positivt eller delvist positivt. Signifikante forskelle (p-værdi < 0,05) markeret med *. Note: Figuren viser summen af besvarelserne: I meget høj grad og i høj grad. Besvarelser fra alle institutionsledere. Signifikante forskelle (p-værdi < 0,05) markeret med *. Fra 2011 til 2014 er bekymringerne for, hvad campus kan medføre, generelt faldet både blandt ledere af campus og ledere, som ikke er på en campus. Dog er der i 2014 flere campusledere, som udtrykker bekymring for forhold som pladsmangel, risiko for afskedigelser og svækkelse uddannelsernes faglige profiler.

4 Kendskab til campus giver positive forventninger Figur 3 viser, at de positive forventninger til, hvilke muligheder campus kan føre med sig, er højst blandt de ledere, som har et indgående kendskab hertil sammenlignet med ikke-campusledere. Med undtagelse af forventningerne til bedre lokaleudnyttelse er de øvrige forskelle mellem de to grupper ledere signifikante. De forhold, som campuslederne har højst forventning til er: øget lokalpolitisk indflydelse (62 pct.), nye muligheder for samarbejde (50 pct.) og en øget bevidsthed om uddannelsernes forskelle og ligheder (46 pct.). Det er samtidig nogle af de forhold, hvor der er størst forskel i forventningerne mellem campusledere og de øvrige ledere. Forventning til bedre økonomiske forhold er også mere udbredt blandt campusledere end blandt øvrige institutionsledere. 30 pct. af campuslederne forventer et større økonomisk råderum, halvt så mange, 15 pct. af de øvrige ledere forventer det samme. 40 pct. af campuslederne forventer en bedre lokaleudnyttelse, 32 pct. af ledere, som ikke er på campus, gør det samme. Når det gælder de faglige potentialer i campus, forventer 22 pct. af campuslederne, at campus kan styrke fagligheden. Kun 4 pct. af lederne, som ikke er på en campus, har samme forventninger. Blandt lederne, som ikke har erfaringer med campus, svarer bare 8 pct., at campus kan styrke indsatsen overfor svage elever. 24 pct. af campuslederne svarer det samme. Figur 3: Muligheder ved campus Nye muligheder for samarb. med eksterne parter* Øget lokalpolitisk indflydelse* Hyppigere deltagelse i udviklingsprojekter* Øget bevidsthed om udd.s forskelle og ligheder* Højnet faglighed* Styrket indsats over for svage elever* Større økonomisk råderum* Bedre udnyttelse af lokaler Ledere af campus % 20% 40% 60% 80% Ikke ledere af campus Note: Figuren viser summen af besvarelserne: I meget høj grad og i høj grad. Besvarelser fra alle institutionsledere. Signifikante forskelle (p-værdi < 0,05) markeret med *. Fra 2011 til 2014 har flere campusledere fået positive forventninger til, hvad campus kan medføre, mens færre ledere fra institutioner, der ikke er campus, i dag har positive forventninger til, hvad campus føre med sig. Det er særligt forhold som indsatsen over for de svage elever, fagligheden og mulighederne for samarbejde, som lederne, der ikke er på campus, er blevet mere skeptiske overfor. Blandt lederne af campusser er det forhold som et større økonomisk råderum og muligheder for samarbejde med eksterne parter, som flere er blevet positive for. Dog er forventningerne til lokaleudnyttelse, højnet faglighed og indsatsen mod svage elever også faldet blandt lederne af campusinstitutioner. 3

5 Politisk perspektivering DEAs undersøgelse viser, at campusserne er bedre end deres rygte. Ledere, der har konkret erfaring med campus er blevet mere positive over for campus muligheder og mindre bekymret for slagsiderne. Og der er bestemt grund til at beskæftige sig med de muligheder, som campus tilbyder. Ikke alle steder er campus et valg. Uddannelsesdækningen i dele af Danmark gør samarbejde mellem flere forskellige uddannelsesinstitutioner til det eneste alternativ ud over lukning. Men campus behøver ikke være en nødløsning. Der er faglige og økonomiske stordriftsfordele ved at dele ressourcer og adresse. En større uddannelsesinstitution, der samler alle lokalområdets unge, giver også en stærk platform for at tiltrække ressourcer, lokalpolitisk indflydelse og erhvervslivets opmærksomhed. Og så er det lettere for en campus end en enkelt institution at styrke de unges overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse og fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. Campus er i forskellig form på vej frem i flere sammenhænge. I løbet af nullerne har vi været vidne til tværfaglige institutionssammenlægninger på de videregående uddannelser. Det er sket, fordi der har været en politisk efterspørgsel efter at styrke faglighed såvel som økonomi, så vi som samfund får mere kvalitet for pengene. Denne udvikling kan meget vel også udfolde sig på ungdomsuddannelserne i endnu højere grad end i dag og det især, hvis de politiske markeringer om at gennemføre en samlet reform af hele ungdomsuddannelsessystemet bliver til en realitet. I så fald er der behov for en udogmatisk tilgang til, hvordan nye ungdomsuddannelser kan forankres institutionelt. Undersøgelsen er delvist finansieret af Industriens Fond At opbygge, lede og udvikle en campus er uden tvivl ikke let, men gribes det rigtigt an, kan fagligheden løftes, de økonomiske rammer forbedres, det eksterne samarbejde kvalificeres og det politiske ønske om, at flere unge får en ungdomsuddannelse, understøttes. Potentialet for campus er også tværdisciplinariteten: At campus kan samle erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. At de unge har mulighed for at få en forståelse af, hvad dem på de andre uddannelser beskæftiger sig med, at de ikke er så anderledes eller måske netop lære deres egenart at kende. Og tænk, hvis vi en dag kunne komme dertil, hvor uddannelserne ikke bare lå sammen, men også gav eleverne mulighed for at have undervisning sammen på kryds og tværs. Så de sprogligt stærke erhvervsskoleelever kunne have engelsk på højniveau med gymnasieeleverne. Og så gymnasieeleverne med ingeniører eller sygeplejersker gemt i maven kunne tage fag med erhvervsskoleeleverne. I dag dæmmer lovgivning og fagkulturer i høj grad op for det. Men er der grund til det?

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere