Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen. 4 Hypotesetest (F-test)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen. 4 Hypotesetest (F-test)"

Transkript

1 Kursus 02402/02323 Introducerende Statistik Forelæsning 11: Tovejs variansanalyse, ANOVA Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby Danmark Oversigt 1 2 Model 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen 4 5 Post hoc sammenligninger 6 Model kontrol Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Udvikling af TV hos Bang & Olufsen Lyd- og billedkvalitet måles med det menneskelige måleinstrument: Bang & Olufsen data i R: ## # Getting the Bang and Olufsen data from the lmertest-package: library(lmertest) # (Udviklet af os) data(tvbo) # Each of 8 assessors scored each of 12 combinations 2 times # Let's look at only a single picture and one of the two reps: # And let us look at the sharpness TVbosubset <- subset(tvbo,picture==1 & Repeat==1)[,c(1, 2, 9)] sharp <- matrix(tvbosubset$sharpness, nrow=8, byrow=t) colnames(sharp) <- c("tv3", "TV2", "TV1") rownames(sharp) <- c("person 1", "Person 2", "Person 3", "Person 4", "Person 5", "Person 6", "Person 7", "Person 8") Vi har udviklet et værktøj, som bla. bruges af B&O til variansanalyse: PanelCheck (Viser Panelcheck programmet med TV data) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 library(xtable) xtable(sharp) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29

2 Bang & Olufsen data i R: Tovejs variansanalyse - eksempel TV3 TV2 TV1 Person Person Person Person Person Person Person Person Samme data som for envejs, dog ved vi nu at forsøget var inddelt i blokke Gruppe A Gruppe B Gruppe C Blok Blok Blok Blok dvs. tre grupper på fire blokke el. tre behandlinger på fire personer el. tre afgrøder på fire marker (deraf blokke) el. lign. Envejs vs. tovejs ANOVA Completely randomized design vs. Randomized block design Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Tovejs variansanalyse - eksempel Samme data som for envejs, dog ved vi nu at forsøget var udført på fire blokke (personer) Behandling A Behandling B Behandling C Blok Blok Blok Blok Besvar: Er der signifikant forskel (i middel) på grupperne A, B og C? Variansanalyse (ANOVA) kan anvendes til analysen såfremt observationerne i hver gruppe kan antages at være normalfordelte (dog med mange samples dækker CLT) ## Observationer y <- c(2.8, 3.6, 3.4, 2.3, 5.5, 6.3, 6.1, 5.7, 5.8, 8.3, 6.9, 6.1) ## Behandlinger (grupper, afgrøder) treatm <- factor(c(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3)) ## Blokke (personer, marker) block <- factor(c(1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4)) ## Til formler senere (k <- length(unique(treatm))) (l <- length(unique(block))) ## Plots par(mfrow=c(1,2)) ## Plot histogrammer inddelt ved behandlinger plot(treatm, y, xlab="treatments", ylab="y") ## Plot histogrammer inddelt ved blokke plot(block, y, xlab="blocks", ylab="y") Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29

3 Model Tovejs variansanalyse, model Model Estimater af parametrene i modellen Opstil en model hvor afvigelsen ɛ ij N(0, σ 2 ) og i.i.d. µ er middelværdi for alle målinger α i angiver effekt for behandling i β j angiver niveau for blok i der er k behandlinger og l blokke j tæller målinger i grupperne, fra 1 til n i for behandling i Vi kan beregne estimater af parametrene (ˆµ og ˆα i, og ˆβ j ) ˆµ =ȳ = 1 k l ˆα i = 1 l ˆβ j = ( 1 k ## Sample mean (muhat <- mean(y)) ## Sample mean for hver behandling (alphahat <- tapply(y, treatm, mean) - muhat) ## Sample mean for hver blok (betahat <- tapply(y, block, mean) - muhat) j=1 i=1 j=1 y ij ˆµ ) y ij ˆµ i=1 y ij Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen Tovejs variansanalyse, opspaltning og ANOVA tabellen Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen Formler for kvadratafvigelsessummer Med modellen kan den totale variation i data opspaltes: SST = SS(Tr) + SS(Bl) + SSE Tovejs hentyder til, at der er to faktorer i forsøget Metoden kaldes variansanalyse, fordi testningen foregår ved at sammenligne varianser Kvadratafvigelsessum ("den totale varians") (samme som for envejs) SST = i=1 j=1 (y ij ˆµ) 2 Kvadratafvigelsessum for behandling ("Varians forklaret af behandlingdel af modellen") SS(T r) = l i=1 ˆα 2 i Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29

4 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen Formler for kvadratafvigelsessummer Tovejs ANOVA: hypotese om forskellig effekt af behandling Kvadratafvigelsessum for blokke (personer) ("Varians forklaret af blokdel af modellen") SS(Bl) = k Kvadratafvigelsessum af residualer ("Varians tilbage efter model") SSE = i=1 j=1 j=1 ˆβ 2 j (y ij ˆα i ˆβ j ˆµ) 2 Vi vil nu sammenligne (flere end to) middelværdier µ + α i i modellen Opstil hypotesen Under H 0,T r følger H 0,T r : α i = 0 for alle i H 1,T r : α i 0 for mindst et i F T r = SS(T r)/(k 1) SSE/((k 1)(l 1)) en F-distribution med k 1 og (k 1)(l 1) frihedsgrader Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Tovejs ANOVA: hypotese om forskelligt niveau for personer (blokke) Vi vil nu sammenligne (flere end to) middelværdier µ + β i i modellen Opstil hypotesen Under H 0,Bl følger H 0,Bl : β i = 0 for alle i H 1,Bl : β i 0 for mindst et i F Bl = SS(Bl)/(l 1) SSE/((k 1)(l 1)) F-fordeling og hypotese for behandlinger ## Husk, dette er under H0 (altså vi regner som om H0 er sand): ## Sekvens til plot xseq <- seq(0, 10, by=0.1) ## Plot F fordelingens tæthedsfunktion plot(xseq, df(xseq, df1=k-1, df2=(k-1)*(l-1)), type="l") ## Kritisk værdi for signifikans niveau 5 pct. cr <- qf(0.95, df1=k-1, df2=(k-1)*(l-1)) ## Tegn den i plottet abline(v=cr, col="red") ## Test statistikkens værdi: ## Værdien (Ftr <- (SSTr/(k-1)) / (SSE/((k-1)*(l-1)))) ## p-værdien er da (1 - pf(ftr, df1=k-1, df2=(k-1)*(l-1))) en F-distribution med l 1 og (k 1)(l 1) frihedsgrader Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29

5 F-fordeling og hypotese for blokke ## Husk, dette er under H0 (altså vi regner som om H0 er sand): ## Sekvens til plot xseq <- seq(0, 10, by=0.1) ## Plot F fordelingens tæthedsfunktion plot(xseq, df(xseq, df1=l-1, df2=(k-1)*(l-1)), type="l") ## Kritisk værdi for signifikans niveau 5 pct. cr <- qf(0.95, df1=l-1, df2=(k-1)*(l-1)) ## Tegn den i plottet abline(v=cr, col="red") ## Test statistikkens værdi: ## Værdien (Fbl <- (SSBl/(l-1)) / (SSE/((k-1)*(l-1)))) ## p-værdien er da (1 - pf(fbl, df1=l-1, df2=(k-1)*(l-1))) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Variansanalysetabel Variations- Friheds- Kvadrat- Gns. kvadratafv. Test- p- kilde grader afvi. sum sum størrelse F værdi Source of Deg. of Sums of Mean sum of Test- p- variation freedom squares squares statistic F value Behandling k 1 SS(T r) MS(Tr) = SS(Tr) k 1 Block l 1 SS(Bl) MS(Bl) = SS(Bl) Residual (k 1)(l 1) SSE MSE = Total n 1 SST anova(lm(y ~ treatm + block)) l 1 SSE (k 1)(l 1) F Tr = MS(Tr) MSE F Bl = MS(Bl) MSE ## Analysis of Variance Table ## ## Response: y ## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) ## treatm e-05 *** ## block * ## Residuals ## --- ## Signif. codes: 0 '***' '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 P (F > F Tr ) P (F > F Bl ) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Post hoc sammenligninger Post hoc konfidensinterval Post hoc sammenligninger Post hoc parvis hypotesetest Som ved envejs, skift (n k) frihedsgrader ud med (k 1)(l 1) (og brug MSE fra tovejs). Gøres med enten behandlinger eller blokke En enkelt forudplanlagt sammenligning af forskelle på behandling i og j findes ved ( 1 ȳ i ȳ j ± t 1 α/2 MSE + 1 ) n i n j hvor t 1 α/2 er fra t-fordelingen med (k 1)(l 1) frihedsgrader. Hvis alle kombinationer af parvise konfidensintervaller brug formlen M gange, men med α Bonferroni = α/m Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 In enkelt forudplanlagt hypotesetest på α signifikansniveau om forskel af behandling i og j udføres ved og H 0 : µ i = µ j, H 1 : µ i µ j ȳ i ȳ j t obs = ( ) (1) MSE ni nj p value = 2P (t > t obs ) hvor t-fordelingen med (k 1)(l 1) frihedsgrader anvendes Hvis alle M = k(k 1)/2 kombinationer af hypotesetests: korrigeret signifikans niveau α Bonferroni = α/m Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29

6 Model kontrol Model kontrol Varians homogenitet Normalfordelingsantagelse Se på box-plot om spredning af residualer ser ud til at afhænge af gruppen ## Gem fittet fit <- lm(y ~ treatm + block) ## Box plot par(mfrow=c(1,2)) plot(treatm, fit$residuals, y, xlab="treatment") ## Box plot plot(block, fit$residuals, xlab="block") Se på qq-normal plot ## qq-normal plot af residualer qqnorm(fit$residuals) qqline(fit$residuals) ## Eller med et Wally plot require(mess) qqwrap <- function(x, y,...) {qqnorm(y, main="",...); qqline(y)} ## Kan vi se et afvigende qq-norm plot? wallyplot(fit$residuals, FUN = qqwrap) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29 Oversigt Oversigt 1 2 Model 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen 4 5 Post hoc sammenligninger 6 Model kontrol Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 11 Foråret / 29

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA)

Variansanalyse (ANOVA) 3 / 46 2 / 46 4 / 46 Faculty of Health Sciences Indhold dag 2 Variansanalyse (ANOVA) Ulla B Mogensen Biostatistisk Afd., SUND, KU. Mail: ulmo@sund.ku.dk T-testet fra dag 1 Ensidet variansanalyse. Modelkontrol.

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Charlotte Horsted Terkel Christiansen Health Economics Papers 2004:3 Indhold Instrumenter til måling af sundhedsstatus

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Er fritiden forsvundet?

Er fritiden forsvundet? Jens Bonke Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Udgivet

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Titel: Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Redaktion: DELTA

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest Del 3 Beboerne 15 måneder efter Ask Elklit, Tóra Petersen og Keld Molin Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Abstract...

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold

Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold Erik Strøjer Madsen 1,2 Tor Eriksson 1 Valdemar Smith 3,2 Mogens Dilling-Hansen 4,2 Abstract The paper examines the dispersion

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Mere hjælp til Afrika

Mere hjælp til Afrika 27/4-2007 Mere hjælp til Afrika Hvad vil man opnå? Af Martin Paldam, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 1 Trykt i Økonomi og Politik 80(2) 2-20, 2007 1. Indledning til et pinagtigt emne Der findes

Læs mere

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Oplysning 23 En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Om at skrive BSc-opgave i anvendt statistik. Der findes matematikere (i hvert fald matematikstuderende), der mener, at den rene matematik

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere