Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver."

Transkript

1 Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet i denne vejledning, findes i HTML- eller PDF-filerne på den medfølgende cd-rom. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i vejledningen "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen.

2 Oversigt over navne og funktioner på enhedens betjeningspanel Denne illustration viser maskinens betjeningspanel med fuldt installeret ekstraudstyr [Startside]-tast Tryk her for at få vist [Startside]. Se "Brug af [Startside]-skærmen" for yderligere oplysninger. 2. Funktionstaster Funktioner for funktionstasterne er ikke registreret på forhånd fra fabrikken. Du kan registrere ofte anvendte funktioner, programmer og websider. Se mere om funktionstaster i vejledningen Getting Started. 3. Displaypanel Viser tasterne for de enkelte funktioner, betjeningsstatus eller meddelelser. Se mere om brug af skærmbilleder på betjeningspanelet i vejledningen Getting Started. 4. [Nulstil]-tast Tryk her for at slette aktuelle indstillinger. 5. [Program]-tast (kopimaskine, dokumentserver, fax og scanner) Tryk her for at registrere ofte anvendte indstillinger eller slette registrerede indstillinger. Se mere om registrering af ofte anvendte funktioner i vejledningen Convenient Functions. Tryk her for at programmere standardindstillinger for, hvad der skal vises i startdisplayet, når tilstande ryddes eller nulstilles, eller når der tændes for strømmen. Se mere om emnet i vejledningen Convenient Functions. 6. [Afbryd]-tast Tryk her, hvis du vil afbryde et job for at kopiere. Se mere om funktionen i vejledningen Copy/ Document Server. 7. Indikator for hovedafbryder Denne indikator lyser, når du tænder på hovedafbryderen. 8. [Energisparer]-tast Tryk her for at skifte mellem lavenergitilstand og dvaletilstand. Se mere om energibesparelse i vejledningen Getting Started. Når enheden er indstillet til lavenergitilstand, lyser [Energisparer]-tasten. I dvaletilstand blinker [Energisparer]-tasten langsomt. 9. [Log ind/log ud]-tast Tryk her for at logge ind eller ud. 10. [Brugerfunktioner/Tæller]-tast Brugerfunktioner Tryk her for at ændre standardindstillingerne, så de passer til dine behov. Se mere om adgang til brugerfunktioner i vejledningen Connecting the Machine/System Settings. Tæller Tryk her for at kontrollere eller udskrive tællerstanden. Se mere om tællere i vejledningen Maintenance and Specifications. Du kan se, hvor du skal bestille forbrugsstoffer, og hvor du skal ringe hen, hvis der opstår fejl. Du kan også udskrive disse oplysninger. Se mere om emnet i vejledningen Maintenance and Specifications.

3 11. [Forenklet display]-tast Tryk her for at skifte til det forenklede display. Se mere i vejledningen Getting Started. 12. [ # ]-tast (Enter-tast) Tryk her for at bekræfte indtastede værdier eller angivne elementer. 13. [Start]-tast Tryk her for at starte kopiering, udskrivning, scanning eller afsendelse. 14. [Prøvekopi]-tast Tryk her for at udskrive ét sæt kopier eller udskrifter for at kontrollere kvaliteten, inden der udskrives flere sæt. Se mere om emnet i vejledningen Copy/ Document Server. 15. [Stop]-tast Tryk her for at stoppe et igangværende job i kopi-, scanner-, fax- eller printerfunktionen. 16. [Slet]-tast Tryk her for at slette et indtastet tal. 17. Taltaster Brug disse taster til indtastning af antal kopier, faxnumre samt data for den valgte funktion. 18. [Kontrollér status]-tast Tryk her for at kontrollere maskinens systemstatus, driftsstatus for de enkelte funktioner og aktuelle job. Du kan også få vist en joboversigt samt info om vedligeholdelse af maskinen. 19. Data ind-indikator (fax- og printertilstand) Blinker, når maskinen modtager udskriftsjob eller LAN-faxdokumenter fra en computer. Se vejledningerne Fax og Print. 20. Kommunikationsindikator, indikator for modtaget fax, indikator for fortrolig fil Kommunikerer-indikator Lyser konstant under faxafsendelse og -modtagelse. Indikator for modtaget fax Lyser konstant, mens data - dog ikke filer til personlige bokse eller med hukommelseslås - modtages og lagres i faxhukommelsen. See mere i vejledningen Fax. Indikator for fortrolig fil Lyser konstant, mens der modtages data til personlige bokse. Blinker, mens der modtages filer med hukommelseslås. Se mere i vejledningen Fax. 21. Adgangsindikator Lyser, når en lagerenhed indsættes i kortpladsen. 22. Kortpladser Bruges til at indsætte et SD-kort eller et USB-stik. Forenklet display Hvis der trykkes på tasten {Forenklet display}, skifter skærmen til det forenklede display. Bogstaver og taster vises i et større format, så betjeningen bliver nemmere. Visse taster vises ikke i det forenklede display.

4 Lynvejledning - kopi Tips Papirformat Papirformat Du kan kontrollere papirformatet vha. skalaen på glaspladen. Automatisk belysning Mørke originaler kopieres, så baggrunden ikke gengives. Automatisk papirvalg Et egnet papirformat vælges automatisk. Kopiering (Se vejledningen Paper Specifications and Adding Paper) A Tryk på {Startside}-tasten i øverste venstre side af displayet, og tryk derefter på [Kopimaskine]- ikonet på skærmbilledet [Startside]. B Tryk på {Nulstil}-tasten. C Placér originalerne. Glasplade (forside nedad) Reducér/forstør Automatisk reducér/forstør Grundlægggende kopiering A Tryk på [Auto. red. / forstør]. B Vælg papirformatet. C Placér originalerne, og tryk på {Start}-tasten. Forudindstillet reducér/forstør A Tryk på [Reducér / Forstør]. B Vælg en zoom-procent, og tryk på [OK]. C Placér originalerne, og tryk på {Start}-tasten. (Papirformat vælges automatisk.) Papirbesparelse A Se, om originalen er 1-sidet eller 2-sidet (duplex). B Tryk på [Dup./Komb./Serie]. C Vælg type af original og kopi og/eller retningen. D Placér originalerne, og tryk på {Start}-tasten. Duplex Grundlægggende kopiering 1-sidet 2-sidet To 1-sidede ark kopieres over på et 2-sidet ark. ADF (forside opad) ARDF 2-sidet 2-sidet Et 2-sidet ark kopieres over på et 2-sidet ark. ADF til duplexscanning i én kørsel Kombinér 1-sidet kombinering Flere 1-sidede eller 2-sidede originaler kopieres på den ene side af et ark. D Foretag de ønskede indstillinger. E Indtast antallet af kopier. F Tryk på {Start}-tasten. Valg af farvetilstand A Vælg farvetilstand. Farvekopiering 2-sidet kombinering Flere 1-sidede originaler kopieres Flere 2-sidede originaler på begge sider af et ark. kopieres på begge sider af et ark. Se mere om kombinering i vejledningen Copy/ Document Server.

5 Efterbehandling af dokumenter Grundlægggende kopiering Dokumentserver Grundlægggende kopiering Hæftning A Tryk på [Efterbehandling]. B Vælg en hæfteposition (kopierne sorteres automatisk). C Tryk på [OK]. D Indtast antallet af kopier. E Placér originalerne, og tryk på tasten {Start}. Hvorfor bruge dokumentserveren? Du kan lagre ofte anvendte dokumenter centralt og udskrive dem efter behov. Netværksbelastningen reduceres. Anvendelse i kopitilstanden A Tryk på [Gem fil]. B Indtast et filnavn, et brugernavn eller et password. C Angiv om nødvendigt en mappe til lagring af dokumentet. D Tryk på [OK]. Hulning A Tryk på [Efterbehandling]. B Vælg en hulleposition (kopierne hulles). C Tryk på [OK]. D Indtast antallet af kopier. E Placér originalerne, og tryk på {Start}. Hæftning og hulning kan udføres samtidig. Efterbehandlingsmulighederne afhænger af konfigurationen. E Placér originalerne. F Vælg scanningsindstillinger for originalen. G Tryk på tasten {Start}. Maskinen lagrer de scannede originaler i hukommelsen og kopierer ét sæt. Find dit dokument ved at trykke på tasten {Startside} i øverste venstre side af displayet, og tryk på [Dokumentserver]-ikonet på [Startside]- skærmen. Se mere om emnet i vejledningen Copy/ Document Server. Avancerede funktioner Reducér/forstør Zoom: Gengivelsesforholdet kan angives i trin af 1 %. Forstørrelse: Det vandrette og lodrette gengivelsesforhold kan angives individuelt. Seriekopiering Kopierer for- og bagsiden af en 2-sidet original på 2 ark. Booklet A / B Kopierer to eller flere originaler i rækkefølge. Grundlægggende og avanceret kopiering Redigér/Stempel Billedgentagelse/Dobbelte kopier: Originalbilledet kopieres flere gange. Centrering: Billedet flyttes til midten. Slet: Midten og/eller alle fire sider af originalbilledet slettes. Stempel: Kopierne udskrives med dato, sidenummer osv. Omslag/Skilleark Forside / bagside: Fremstil omslag. Titelblad: Bestemte sider af originalen kopieres på titelbladsark. Kapitlerne i denne vejledning henviser til vejledningerne på den medfølgende cd-rom; Copy/ Document Server.

6 Lynvejledning - fax Afsendelse af en fax A Angiv en transmissionstilstand: Hukommelsestransmission eller Omgående transmission (vælges ved at trykke på [Omg. TX]) B Placér originalen. Glasplade (forside nedad) Transmission Programmering af en destinationstast... (Se vejledningen Connecting the Machine/ System Settings ) A Tryk på tasten {Brugerfunk./Tæller}. B Tryk på [Adressebogsstyring]. C Kontrollér, at [Programmér/Skift] er valgt. D Tryk på [Nyt program]. E Tryk på [Skift], angiv brugeroplysninger, og tryk på [OK]. ADF (forside opad) ARDF F Tryk på [Faxdest.]. G Tryk på [Skift] under Faxdestination, indtast faxnummeret med taltasterne, og tryk på [OK]. ADF til duplexscanning én kørsel i H Tryk på [OK]. I Tryk på [Afslut]. J Tryk på tasten {Brugerfunk./Tæller}. C Vælg de ønskede scanningsindstillinger. D Angiv en destination. E Tryk på {Start}-tasten. Hvis du vælger hukommelsestransmission, kan du sende til flere destinationer på én gang. I så fald skal du angive destinationer efter trin 4 og trykke på tasten {Start}. For at sende til internetfax, eller mappe skal du trykke på [Internetfax], [ ] eller [Mappe] for at ændre overførselstype. Afsendelse af en fax til dokumentserveren A Tryk på [Gem fil]. B Vælg [Send og gem]. C Indtast om nødvendigt brugernavn, filnavn og password, og tryk på [OK]. D Angiv en destination, og tryk på {Start}-tasten. Afsendelse af fax via dokumentserveren: A Tryk på [Vælg gemt fil]. Lagring af et dokument B Vælg de dokumenter, der skal sendes, og tryk på [OK]. C Angiv en destination, og tryk på {Start}-tasten.

7 Afsendelse på et bestemt tidspunkt (send senere) Andre transmissionsfunktioner Med denne funktion kan maskinen sende faxen på et senere tidspunkt via hukommelsestransmission. Fordel: Du kan udnytte lave telefontakster uden at skulle være ved maskinen. A Placér originalen, og vælg de ønskede scanningsindstillinger. B Tryk på [Afs.funktion]. C Tryk på [Send senere]. Annullering af en afsendelse Hukommelse + omgående transmission Før scanning af originalen = før der trykkes på {Start}-tasten: A Tryk på tasten {Nulstil}-tasten. Mens originalen scannes A Tryk på {Stop}-tasten. B Tryk på [Annullér scanning] eller [Annullér TX]. Hukommelse Efter originalen er scannet A Tryk på {Stop}-tasten. B Tryk på [Standbyfilliste]. C Vælg den fil, du vil annullere. D Tryk på [Stop transmission], og tryk på [OK]. E Tryk på [Afslut]. Transmission D Indtast tidspunktet med taltasterne, og tryk på [#]. E Tryk to gange på [OK]. Avancerede faxfunktioner Se vejledningen i Fax : - SUB/SEP-koder (Andre transmissionsfunktioner) Personlige oplysninger kan beskyttes med en SUB/SEP-kode ved faxoverførsel, da man kun kan modtage eller udskrive faxdokumentet, hvis man kender koden. Udskrivning af en journal Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Der bliver automatisk udskrevet en journal efter 50 overførsler. Du kan også anmode om en journal ved at følge nedenstående procedure. A Tryk på [TX/RX-Status/Udskriv]. B Vælg [Udskriv journal]. - Udskrevne rapporter: Du modtager besked, hvis en fax er blevet gemt, sendt eller ikke er blevet overført. - LAN-faxfunktioner: Afsendelse af fax fra en computer. C Vælg en udskrivningstype: - [Alle] - [Udskriv efter filnr.] - [Udskriv pr. bruger] D Tryk på {Start}-tasten. E Tryk på [Afslut] to gange. Kapitlerne i denne vejledning henviser til vejledningerne på den medfølgende cd-rom; Fax Machine/ System Settings. og Connecting the

8 Lynvejledning - scanner For at bruge scannerfunktionerne skal flere indstillinger konfigureres på forhånd. For yderligere oplysninger om disse funktioner, se vejledningen Connecting the Machine/ System Settings og Scan på den medfølgende cdrom. Scanningstyper Tilgængelige scanningsfunktioner: For Scan til [Til] skal angives, inden du vælger destination(er). Tryk evt. på [Cc] eller [Bcc], og vælg derefter destination(er). H Scan kun til Angiv -afsenderen. Afhængigt af sikkerhedsindstillingerne kan brugeren, der er logget på, være angivet som [Afsendernavn]. A Scan til B Scan til mappe (SMB/FTP/NCP) C Scan med WSD (Web Services on Devices) D Gem på harddisk E Gem til lagerenhed F Scan til leveringsserver G Scan via TWAIN-driver Se mere om C, E, F, og G i vejledningen Scan på den medfølgende cd-rom. Tryk på [Afsendernavn] for at angive afsenderen. Vælg en afsender. Tryk på [OK]. For bekræftelse via skal du trykke på [Besked om modt.]. I Scan kun til Indtast eventuelt en emnelinje. Tryk på [Emne]. Indtast emnet. Tryk på [OK]. J Tryk på {Start}-tasten. Brug af Scan til /scan til mappe Grundlæggende procedure for afsendelse af scannede filer til og mappe A Tryk på {Startside}-tasten i øverste venstre hjørne af betjeningspanelet, og tryk på [Scanner]-ikonet på [Startside]-skærmen.. B Kontrollér, at alle tidligere indstillinger er slettet. Tryk på {Nulstil}-tasten, hvis en tidligere indstilling stadig vises. C Tryk på fanen [ ] eller [Mappe]. D Ilæg originaler. E Angiv eventuelt scanningsindstillinger i henhold til originalen, der skal scannes. F Tryk evt. på [Send filtype / Navn] for at angive indstillinger såsom filnavn og filformat. G Angiv destination(er). Du kan angive flere destinationer.

9 Lagring af filer på maskinens harddisk Lagring af filer på maskinens harddisk Opbevaring og lagring af scannede dokumenter A Tryk på {Startside}-tasten i øverste venstrehjørne af betjeningspanelet, og tryk på [Scanner]-ikonet på [Startside]-skærmbilledet. B Kontrollér, at alle tidligere indstillinger er slettet. Tryk på {Nulstil}-tasten, hvis en tidligere indstilling stadig vises. C Ilæg originaler. D Tryk på [Gem fil]. E Tryk på [Gem på harddisk]. F Angiv eventuelt [Brugernavn], [Filnavn], og [Password]. G Tryk på [OK]. H Tryk eventuelt på [Scanneindstillinger] for at angive indstillinger som opløsning og scanningsformat. Registrering af en -destination (Se vejledningen Connecting the Machine/ System Settings ) A Tryk på tasten {Brugerfunk./Tæller}. B Tryk på [Adressebogsstyring]. C Kontrollér, at [Programmér/Skift] er valgt. D Vælg det navn, som du vil registrere en adresse for. Tryk på navnetasten, eller indtast det registrerede nummer med taltasterne. E Tryk på [ ]. F Tryk på [Skift] under " -adresser". G Indtast adressen. H Tryk på [OK]. For oplysninger om registrering af mapper, se vejledningen Connecting the Machine/ System Settings. I Tryk på {Start}-tasten. For yderligere oplysninger om at gemme til en lagerenhed, se vejledningen Scan på den medfølgende cd-rom. Hvorfor bruge harddisken? Du kan lagre scannede filer på maskinens harddisk til senere (delt) brug. (Se vejledningen Scan.) Visning af lagrede filer på maskinens harddisk Opbevaring og lagring af scannede dokumenter A Tryk på {Startside}-tasten i øverste venstre hjørne af betjeningspanelet, og tryk på [Scanner]-ikonet på [Startside]-skærmbilledet. B Tryk på [Vælg gemt fil]. Listen over lagrede filer fremkommer. Kapitlerne i denne vejledning henviser til vejledningerne på den medfølgende cd-rom; Scan og Connecting the Machine/System Settings.

10

11 INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses vejledningerne...6 Symboler, der anvendes i vejledningerne...6 Modelspecifikke oplysninger...7 Navne på vigtige funktioner Maskinens egenskaber Reduktion af omkostninger...9 Nem konvertering af dokumenter til elektroniske formater...11 Registrering af destinationer...12 Mere effektiv betjening af maskinen...13 Tilpasning af [Startside]-skærmbilledet Kopiering med forskellige funktioner...15 Udskrivning af data ved hjælp af forskellige funktioner...17 Brug af lagrede dokumenter Afsendelse og modtagelse af fax uden papir...19 Afsendelse og modtagelse af fax via internettet...21 Afsendelse og modtagelse af fax ved brug af maskinen uden en installeret faxenhed...23 Brug af fax og scanner i et netværksmiljø Integration af tekst i scannede filer Forhindring af informationslækage (sikkerhedsfunktioner)...26 Central kontrol af scanningsforhold og distribution Overvågning og indstilling af maskinen via en computer...28 Forhindring af uautoriseret kopiering Sådan kommer du i gang Oversigt over komponenternes navne og funktioner Oversigt over ekstraudstyr...35 Oversigt over det eksterne ekstraudstyrs funktioner...35 Ændring af visningssproget...48 Sådan bruges skærmbilledet [Startside] Tilføjelse af ikoner til [Startside]-skærmbilledet Registrering af funktioner i et program Eksempel på programmer...56 Tænd/sluk for strømmen...60 Tænd for strømmen

12 Sluk for strømmen...60 Når godkendelsesskærmen vises Brugerkode-godkendelse via betjeningspanelet Pålogning via betjeningspanelet Aflogning via betjeningspanelet...62 Placering af originaler Placering af originaler på glaspladen Placering af originaler i den automatiske dokumentføder Kopimaskine Grundlæggende procedure...67 Auto. red. / forstør...69 Duplexkopiering...71 Angivelse af retning for original og kopi Kombineret kopiering sidet kombinering sidet kombinering...77 Kopiering på brugerdefinerede papirformater fra bypassbakken Kopiering på kuverter Kopiering på kuverter fra bypassbakken...81 Kopiering på kuverter fra kassetten...82 Sortering...83 Ændring af antal sæt...84 Lagring af data i dokumentserveren Fax Grundlæggende procedure for transmissioner (hukommelsestransmission)...87 Afsendelse af originaler via glaspladen (hukommelsestransmission)...89 Registrering af en faxdestination Sletning af en faxdestination...91 Transmission, mens forbindelsen til destinationen kontrolleres (omgående transmission) Afsendelse af originaler via glaspladen (omgående transmission)...94 Annullering af en transmission...95 Annullering af en transmission, inden originalen scannes...95 Annullering af en transmission, mens originalen scannes

13 Annullering af en transmission, efter originalen er blevet scannet...96 Lagring af et dokument Afsendelse af lagrede dokumenter Manuel udskrivning af journalen Printer Lyninstallation Visning af printerdriverens egenskaber Standardudskrivning Når PCL 6-printerdriveren anvendes Udskrivning på begge sider af ark Ved brug af PCL 6-printerdriveren Typer af 2-sidet udskrivning Kombination af flere sider til en enkelt side Ved brug af PCL 6-printerdriveren Kombinationstyper Udskrivning på kuverter Konfiguration af kuvertindstillinger via betjeningspanelet Udskrivning på kuverter med printerdriveren Lagring og udskrivning med dokumentserveren Lagring af dokumenter i dokumentserver Styring af dokumenter, der er lagret i dokumentserveren Scanner Grundlæggende procedure, når der bruges Scan til mappe Oprettelse af en delt mappe på en computer, der kører Windows/bekræftelse af en computers oplysninger Registrering af en SMB-mappe Sletning af en registreret SMB-mappe Manuel indtastning af destinationsstien Grundlæggende procedure for afsendelse af scannede filer via Registrering af en -destination Sletning af en -destination Manuel indtastning af en -adresse Grundlæggende procedure til lagring af scannede filer

14 Kontrol af en lagret fil valgt fra listen Angivelse af filtype Angivelse af scanneindstillinger Dokumentserver Lagring af data Udskrivning af lagrede dokumenter Web Image Monitor Visning af startside Påfyldning af papir og toner Forholdsregler ved ilægning af papir Ilægning af papir i kassetterne Ilægning af papir i bypassbakken Udskrivning fra bypassbakken med printerfunktionen Ilægning af papir i kassette 3 (elevatorkassette) Ilægning af papir i elevatorkassetten Ilægning af papir med fast retning eller 2-sidet papir Anbefalede papirformater og -typer Kraftigt papir Kuverter Påfyldning af toner Afsendelse af faxer eller scannede dokumenter, når maskinen er løbet tør for toner Kassering af brugt toner Problemløsning Når et statusikon vises Når indikatorlampen for tasten [Kontrollér status] lyser eller blinker Når maskinen afgiver en biplyd Når du har problemer med betjeningen af maskinen Når flere funktioner ikke kan udføres samtidigt Meddelelser, der vises i kopi-/dokumentserverfunktionen Viste meddelelser under brug af faxfunktionen Når der er et problem med angivelse af netværksindstillingerne Når funktionen Ekstern fax ikke kan bruges Viste meddelelser under brug af printerfunktionen

15 Meddelelser, der vises på betjeningspanelet ved brug af printerfunktionen Meddelelser, der udskrives i fejllogge eller -rapporter ved brug af printerfunktionen Viste meddelelser ved brug af scannerfunktionen Meddelelser, der vises på betjeningspanelet ved brug af scannerfunktionen Meddelelser, der vises på klientcomputeren Når andre meddelelser vises Når der er et problem med scanning eller lagring af originaler Når Startside-skærmbilledet ikke kan redigeres Når adressebogen opdateres Når data ikke kan sendes pga. et problem med destinationen Når maskinen ikke kan betjenes pga. et problem med brugercertifikatet Når der opstår et problem ved pålogning Når brugeren mangler rettigheder til at udføre en handling Når LDAP-serveren ikke kan bruges INDEKS

16 Sådan læses vejledningerne Symboler, der anvendes i vejledningerne I denne vejledning anvendes følgende symboler: Angiver forhold, du skal være opmærksom på, når du anvender maskinen, samt sandsynlige årsager til papirstop, beskadigelse af originaler eller tab af data. Sørg for at læse disse oplysninger. Angiver yderligere oplysninger om maskinens funktioner samt instruktioner til løsning af brugerfejl. Dette symbol vises i slutningen af et afsnit. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevante oplysninger. [ ] Angiver navnene på tasterne på maskinens display eller betjeningspanel. Angiver, at vejledningen findes i en fil på en medfølgende cd-rom. (hovedsageligt Europa og Asien), (hovedsageligt Europa) eller (hovedsageligt Asien) (hovedsageligt Nordamerika) Funktionsforskellene for modellerne i Region A og Region B er angivet med de to ovenstående symboler. Læs oplysningerne under det symbol, der svarer til regionen for den model, du anvender. Yderligere oplysninger om disse symboler findes under S.7 "Modelspecifikke oplysninger". 6

17 Modelspecifikke oplysninger I dette afsnit beskrives, hvordan du kan identificere den region, din maskine tilhører. Der er påsat et mærkat på bagsiden af maskinen på den nedenfor angivne position. Mærkatet indeholder oplysninger om den region, din maskine tilhører. Læs oplysningerne på mærkatet. CUV010 Følgende oplysninger gælder for den enkelte region. Læs oplysningerne under det symbol, der svarer til din maskines region. (hovedsageligt Europa og Asien) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region A-model: CODE XXXX -27, V (hovedsageligt Nordamerika) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region B-model: CODE XXXX V I denne vejledning anvendes to måleenheder: meter og tommer. Hvis din maskine er en region A- model, skal du benytte de metriske angivelser. Hvis din maskine er en region B-model, skal du benytte angivelserne i tommer. Hvis din maskine er en region A-model, og der er trykt "CODE XXXX -27" på mærkaten, henvises der også til " (hovedsageligt Europa)". Hvis din maskine er en region A-model, og der er trykt "CODE XXXX -29" på mærkatet, henvises der også til " (hovedsageligt Asien)". 7

18 Navne på vigtige funktioner I denne vejledning henvises der til vigtige funktioner som følger: Automatisk duplexdokumentføder ARDF Automatisk dokumentføder ADF (i denne vejledning henviser "ADF" til ARDF'en og ADF'en til duplexscanning). Elevatorkassette Elevatorkassette 8

19 1. Maskinens egenskaber Du kan foretage en søgning afhængigt af det, du ønsker at udføre. Reduktion af omkostninger BRL059S Udskrivning af flersiders dokumenter på begge sider af arkene (duplexkopiering) Se vejledningen "Copy/ Document Server". Udskrivning af flersiders dokumenter og modtagne faxer på et enkelt ark ("Kombinér"- funktion (kopimaskine/fax)) Se vejledningen "Copy/ Document Server". Se vejledningen Fax. Udskrivning af modtagne faxer på begge sider af ark (2-sidet udskrift) Se vejledningen Fax. Konvertering af modtagne faxer til elektroniske formater (papirløs fax) Se vejledningen Fax. Afsendelse af filer fra computeren uden at udskrive dem (LAN-fax) Se vejledningen Fax. Kontrol af papirforbrug (skærmbilledet [Information]) Se []vejledningen "Getting Started". Reduktion af el-forbrug Se "Energibesparelse". 9

20 1. Maskinens egenskaber Se vejledningen Connecting the Machine/ System Settings. 10

21 Nem konvertering af dokumenter til elektroniske formater Nem konvertering af dokumenter til elektroniske formater BQX138S Afsendelse af scannede filer Se vejledningen "Scan". Afsendelse af URL'en for den mappe, hvor de scannede filer er lagret Se vejledningen "Scan". Lagring af scannede filer i en delt mappe Se vejledningen "Scan". Lagring af scannede filer på medier Se vejledningen "Scan" Integration af tekstoplysninger i scannede filer Se vejledningen "Scan". Konvertering af overførte faxer til elektroniske formater og afsendelse af dem til en computer Se vejledningen "Fax". Styring og brug af dokumenter, der er konverteret til elektroniske formater (dokumentserver) Se vejledningen "Copy/ Document Server". 11

22 1. Maskinens egenskaber Registrering af destinationer BRL060S Brug af betjeningspanelet til registrering af destinationer i adressebogen Se vejledningen Fax. Se vejledningen Scan. Brug af Web Image Monitor til registrering af destinationer fra en computer Se vejledningen Fax. Hentning af destinationer, der er registreret i maskinen, til LAN-fax-driverens destinationsliste Se vejledningen Fax. 12

23 Mere effektiv betjening af maskinen Mere effektiv betjening af maskinen BQX139S Registrering og brug af ofte anvendte indstillinger (program) Se vejledningen Convenient Functions. Registrering af ofte anvendte indstillinger som startindstillinger (Prgr. som standarder (kopimaskine/dokumentserver/fax/scanner)) Se vejledningen Convenient Functions. Registrering af ofte anvendte udskriftsindstillinger for printerdriveren Se vejledningen Print. Ændring af startindstillinger i printerdriveren til ofte anvendte udskriftsindstillinger Se vejledningen Print. Tilføjelse af genveje til ofte anvendte programmer eller websider Se vejledningen Convenient Functions. Ændring af rækkefølge for funktions- og genvejsikoner Se vejledningen Convenient Functions. 13

24 1. Maskinens egenskaber Tilpasning af [Startside]-skærmbilledet Ikonerne for de enkelte funktioner vises på skærmbilledet [Startside]. DA CUM001 Du kan tilføje genveje til ofte anvendte programmer eller websider til [Startside]-skærmbilledet. Programmerne eller websiderne kan nemt hentes ved at trykke på genvejsikonerne. Du kan kun få vist de funktions- og genvejsikoner, som du bruger. Du kan ændre rækkefølge for funktions- og genvejsikoner. Yderligere oplysninger om funktionerne på skærmbilledet [Startside] findes i vejledningen Getting Started[]. Yderligere oplysninger om tilpasning af skærmbilledet [Startside] findes i vejledningen Convenient Functions[]. 14

25 Kopiering med forskellige funktioner Kopiering med forskellige funktioner CJQ601 Du kan tage kopier i fuldfarve. Du kan ændre farvekopitilstand afhængigt af originaltypen og den ønskede efterbehandling. Se vejledningen "Copy/ Document Server". Du kan udskrive stempler på kopier. Stempler kan indeholde baggrundsnumre, scannede billeder, datoer og sidetal. Se vejledningen "Copy/ Document Server". Du kan justere farvetonerne og billedkvaliteten på dine kopier. Yderligere oplysninger om farvejustering findes i vejledningen "Copy/ Document Server". Yderligere oplysninger om billedjustering findes i vejledningen "Copy/ Document Server". Du kan reducere eller forstørre dokumentet. Funktionen Red./forstør aut. gør maskinen i stand til at registrere originalformatet automatisk. Den gør også maskinen i stand til at vælge en passende zoom baseret på det angivne papirformat. Hvis originalretningen ikke stemmer overens med det papir, du kopierer til, roterer maskinen originalbilledet 90 grader, så det passer til kopi-papiret. Se vejledningen "Copy/ Document Server". Med kopifunktioner som Duplex, Kombinér, Booklet A og Booklet B kan du kopiere mange sider på enkeltark og dermed spare papir. Yderligere oplysninger om duplexkopiering findes i vejledningen "Copy/ Document Server". Yderligere oplysninger om kombineret kopiering findes i vejledningen "Copy/ Document Server". Yderligere oplysninger om kombineret kopiering findes i vejledningen "Copy/ Document Server". Du kan kopiere på forskellige typer papir, som f.eks. kuverter og transparenter. 15

26 1. Maskinens egenskaber Se vejledningen "Copy/ Document Server". Derudover kan du bruge efterbehandleren til at sortere, hæfte og hulle kopierne. Se vejledningen "Copy/ Document Server". 16

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Kopi-/dokumentserverreference

Kopi-/dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/dokumentserverreference 1 3 4 Placering af originaler Kopiering Dokumentserver Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og opbevar den i nærheden for

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Nem betjeningsvejledning

Nem betjeningsvejledning Nem betjeningsvejledning Grundlæggende INDHOLD Forord Hvordan håndbøgerne er opdelt... Hvad kan du med denne maskine... Betjeningspanel... Kopifremstilling... Dette kan maskinen (Skærmbilledet Grundlæggende

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger Version 2.0 09/09 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Sådan kommer du i gang Ilægning af papir Problemløsning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sådan kommer du i gang Før

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Indhold Logge på UCSyd s stationære computere.... 2 Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Udskrivning fra offentlig tilgængelige

Læs mere

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG MODELL AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG FORMÅLET MED KEY OPERATOR-PROGRAMMER PROGRAMMERING AF KEY OPERATOR-KODEN BRUG AF KEY OPERATOR- PROGRAMMER LISTE OVER

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN SP 8300DN Sort-hvid A3-laserprinter Printer SP 8300DN 50 S/h s/min. Højtydende og driftsikker s/h-laserprinter Laserprinteren SP 8300DN leverer en stærk kombination af høj hastighed, alsidighed og driftsikkerhed.

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Vejledning for systemindstillinger

Vejledning for systemindstillinger MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for systemindstillinger Indhold Om denne vejledning......................... 2........................... 4 SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Adgang til (Generelt):........

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows SHARP CORPORATION Copyright 2013-2015 SHARP CORPORATION Alle rettigheder forbeholdes. 1 Indholdsfortegnelse 1 Oversigt... 4 2 Noter om brug... 5 3

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere