Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 7. december Sted: Universitetsparken 1. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 7. december 2012. Sted: Universitetsparken 1. Lisa Ibenfeldt Schultz."

Transkript

1 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 12. DECEMBER 2012 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 7. december 2012 Sted: Universitetsparken 1 UNIVERSITETSPARKEN KØBENHAVN Ø Referent: Lisa Ibenfeldt Schultz TLF DIR Til stede: Martin Zachariasen Pawel Winter Camilla Jørgensen Dina Riis Egholm Anya Kjærsig Lisa Ibenfeldt Schultz FAX MOB REF: LIIS SAG: / Sagsnr. oplyses ved henv. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af mødet den 11. oktober Meddelelser fra ledelsen 4. Meddelelser fra B-siden 5. Gennemgang af opgavelisten 6. Konkrete arbejdsmiljøhændelser 7. Indflytning på HCØ 8. Brandøvelse og brandslukningskursus 9. Psykologisk bistand og krisehjælp 10. APV-resultater 11. Administrativ reorganisering

2 12. MUS-processen ny procedure for afrapportering 13. SU-forretningsorden 14. TR-aftale 15. Nye lønaftaler på SCIENCE 16. Gymnasiekoordinator 17. Timesatser for eksterne undervisere 18. Suggestion box 19. Eventuelt SIDE 2 AF 7 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Lisa Schultz nævnte, at emnet danskkurser for udenlandske medarbejdere er foreslået behandlet under punkt 19 eventuelt. 2. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. Camilla Jørgensen bemærkede, at anden sætning i sidste punkt under 3. Meddelelser fra ledelsen skal affattes således: Camilla Jørgensen oplyste supplerende, at målet er 10 phdstuderende i , hvoraf 7 8 allerede har opnået ekstern finansiering. 3. Meddelelser fra ledelsen Martin Zachariasen havde følgende meddelelser: Flytningen en planlagt til at være afsluttet i slutningen af januar De studerende beholder foreløbig kantinen med det vilkår, at ESS, som overtager lokalerne på 2. sal og 3. sal kan udvide med kantinens areal. DIKU indgår en brugsaftale med kantineforeningen, hvori det indgår som et vilkår, at ESS kan overtage lokalet med kort varsel. SCIENCE-IT overtager mødelokale A+B, som omdannes til kontorer. Biblioteket skal afstås, men kan benyttes indtil det er taget i brug af de nye brugere af bygningen. DIKU har foreslået, at e-science-uddannelsen nedlægges, således at de enkelte fagelementer forankres på de eksisterende uddannelser. Forslaget om nedlæggelse af uddannelsen er til høring hos de ansvarlige for fysik-uddannelserne. Som svar på et spørgsmål fra Camilla Jørgensen oplyste Martin Zachariasen, at e-science Centrets status er uafklaret, men at aktivitetsniveauet har været begrænset. Eksempelvis er det kun DIKU, som deltager i forskeruddannelsesprogrammet. Kenny Erleben udarbejder et forslag til integrering af post.docs og phd-studerende i uddannelsesbudgettet i det omfang disse kan påtages sig undervisningsopgaver. Pawel Winter bemærkede, at

3 det kan være vanskeligt at sondre mellem phd-studerendes institut- og gruppetimer. Endvidere bemærkede Pawel Winter, at den nuværende opgavefordeling overlader mange planlægningsopgaver på grupperne, hvilket kan være vanskeligt, hvis der er konflikter i gruppen. Martin Zachariasen bekræftede, at det er overladt til grupperne at udarbejde et oplæg til fordeling af undervisningsopgaver, da det er mest hensigtsmæssigt, at planlægningen foretages tæt på de berørte medarbejdere. Fakultetssekretariatet har udsendt udkast til strategi i intern høring og medarbejderne opfordres til at komme med individuelle kommentarer. De årlige lønforhandlinger er afsluttede og de har bl.a. resulteret i, at Inge Hviid Jensen er udnævnt til specialkonsulent, CITI bliver en del af DIKU pr. 1. januar Samtidig nedlægges CITIs styregruppe og beslutninger angående tværfaglige uddannelser henlægges under KUUR. Finn Kensing vil referere til DIKUs institutleder. Camilla Jørgensen bemærkede, at forskningsansøgninger udarbejdet af CITI herefter skal følge DIKUs procedurer. KU skal ansætte 67 personer i akut-job, heraf 24 på SCIENCE, hvilket indebærer, at der skal oprettes et enkelt akutjob på DIKU. Der vil blive oprettet et akutjob som betjent, således at betjenten primært kan bistå i forbindelse med flytningen. Stillingen er foreløbig i 6 måneder og det vil afhænge af instituttets økonomi, om stillingen kan forlænges. SIDE 3 AF 7 4. Meddelelser fra B-siden Pawel Winter oplyste, at han havde opfordret VIP-ansatte på DIKU til at påtages sig opgaven som tillidsrepræsentant eller som medlem af samarbejdsudvalget, da han selv ikke kan fortsætte som medlem af samarbejdsudvalget samtidig med, at han er fungerende sektionsleder. Der var ingen interessetilkendegivelser, da fristen udløb den 10. december Leif Søndergård har tilkendegivet, at han fortsat gerne vil være tillidsrepræsentant for VIP-ansatte på DIKU. Martin Zachariasen tilkendegav, at han vil foretrække en intern tillidsrepræsentant, som kender de øvrige ansatte. Dina Riis Egholm oplyste, at hun havde deltaget i en arbejdsmiljømesse, som bl.a. viste eksempler på fordele ved motion i arbejdstiden. Ellers var der ingen overraskelser i forhold til de allerede kendte tilbud. 5. Gennemgang af opgavelisten

4 Ad 1) Forskningsudvalgets opfølgning på DIKUs handleplan. Camilla Jørgensen oplyste, at forskningsudvalget i maj måned havde drøftet et sæt performance measures og at der vil blive udarbejdet et oplæg i forbindelse med behandlingen af Renner-skemaet. Ad 2) Studerendes deltagelse i LT-møder. Afløses i 2013 af det nye institutråd, Ad 3) TAP-arbejdsopgaver. Skemaer er under udarbejdelse. Ad 4) Dokumentation af rengøring. Tages op i FAMU og evt. i SLT. Ad 5) Staffmøder på Amager implementeres, Ad 6) Beredskabsplan. Afventer fælles koncept. Ad 7) og 8) Møde med revygruppen og kantineforeningen om førstehjælp. Implementeres Ad 9) Førstehjælpskurser for ansatte. Implementeres SIDE 4 AF 7 Punkt slettes. Dina Riis Egholm oplyste, at der kun havde været to interesserede i influenzavaccination. 6. Konkrete arbejdsmiljøhændelser Ingen. 7. Indflytning på HCØ Anya Kjærsig omtalte støjproblemer i to af de nye kontorer. Lisa Schultz foreslog, at DIKU beder arbejdsmiljøkonsulenterne forholde sig til problemer med støj fra kælderen og støj fra personer i vandrehallen i lokalet i vandrehallen. 8. Brandkursus Anya Kjærsig oplyste, at der er tilrettelagt et kursus af 3 timers varighed (2 timer teori og 1 time praksis) med 20 deltagere fra medarbejdere fra DIKU og SCIENCE-IT og studerende fra DIKU. Gartnerne vil afspærre parkeringspladsen af til den praktiske øvelse. 9. Psykologisk bistand og krisehjælp Udvalget tog orienteringen til efterretning. 10. APV-resultater - trivselsundersøgelsen Martin Zachariasen henviste til side 03 i trivselsundersøgelsen og bemærkede, at DIKUs resultat ifølge udtalelser fra Rambøll - svarer til de fleste andre organisationer. Tilliden til topledelsen er mindre end tilliden til den nærmeste ledelse. Dette synes dog ikke at påvirke de ansattes arbejdsglæde.

5 Pawel Winter ønskede oplyst, om der er planlagt initiativer til at forbedre de ansattes tillid til topledelsen. SIDE 5 AF 7 Camilla Jørgensen nævnte, at fusionen har betydning for trivslen, hvorfor det vil være interessant at sammenligne med fakulteter, som ikke fusionerer. Martin Zachariasen oplyste, at der findes trivselsrapporter for de enkelte sektioner og de vil blive sendt til sektionslederne og til arbejdsmiljørepræsentanterne med henblik på drøftelse på sektionsniveau med deltagelse af arbejdsmiljørepræsentanterne. Dina Riis Egholm påpegede, at en enkelt person havde oplyst problemer med chikane og mobning. Lisa Schultz foreslog, at udvalget opdaterer mobbepolitikken og udsender en anbefaling om at konsultere Arbejdstilsynets hjemmeside med rådgivning om mobning. Anya Kjærsig foreslog, at det undersøges, om Rambøll kan sende information direkte til den berørte person. APV-resultater Fysisk arbejdsmiljø Martin Zachariasen opsummerede resultatet af undersøgelsen således, at der er tre hovedproblemer: Utilstrækkelig rengøring Overbelastede toiletter Konsekvenser af fortætningen på Nørre Campus I forhold til processen for behandlingen af rapporten og eventuelt flere data fra HSU foreslog Martin Zachariasen: 1. Ledelsesmøde i januar 2013 med deltagelse af arbejdsmiljørepræsentanterne, 2. Staff-møde i januar/februar 2013, 3. Arbejdsmiljøtjek efter flytningen. Anya Kjærsig foreslog, at der allerede nu iværksættes initiativer for at finde passende stole til medarbejdere med rygproblemer. Martin Zachariasen tilsluttede sig forslaget og forbeholdt sig ret til at godkende indkøb af nye stole, hvis udgifterne er usædvanligt høje. 11. Administrativ reorganisering

6 Martin Zachariasen henviste til det udsendte materiale og tilføjede, at den nye struktur indebærer, at NCI formelt bliver nedlagt og at opgaverne bliver videreført under Kemisk Institut. DIKU skal således indgå en aftale med Kemisk Institut om de tjenester, som nu leveres af NCI. Dog vil visse opgaver i forbindelse med regnskab og 2 medarbejdere fra NCI, som varetager disse opgaver blive overført til fakultetssekretariatet. De vil sandsynligvis bevare den fysiske placering på Nørre Campus. Der ansættes en administrationschef på samtlige institutter. SIDE 6 AF 7 Som svar på et spørgsmål fra Pawel Winter, oplyste Martin Zachariasen, at medarbejdere fra NCI ikke skal flytte til DIKU, men det er sandsynligt, at DIKU får behov for en yderligere AC-TAP-medarbejder til at varetage yderligere opgaver i forbindelse med VIP-ansættelser, herunder især med tilrettelæggelse af prøveforelæsninger. Da det er uafklaret, om regnskabsmedarbejdere fra NCI skal flytte fysisk, er det også uafklaret, om der bliver ledige kontorer. Som svar på et spørgsmål fra Camilla Jørgensen, oplyste Martin Zachariasen, at Navision vil blive implementeret fra 1. januar Det indebærer dog ikke nødvendigvis, at institutterne straks herefter vil kunne trække rapporter fra systemet, da det ikke er en eksisterende funktionalitet i systemet. 12. MUS-processen Udvalget tog den foreslåede nye proces til efterretning. 13. SU-forretningsorden Lisa Schultz oplyste, at fakultetssekretariatet havde meddelt, at den nye forretningsorden alene er relevant for de fusionerede institutter, hvorfor DIKU ikke behøver at udarbejde en ny forretningsorden. Udvalget besluttede at fortsætte med den eksisterende forretningsorden. 14. TR-aftale Martin Zachariasen nævnte, at han foretrækker, at instituttet har en intern VIP-tillidsrepræsentant. Pawel Winter henviste til, at han havde forsøgt at rekruttere. 15. Nye lønaftaler på SCIENCE

7 Udvalget tog forslaget til efterretning og besluttede, at undlade at ændre DIKUs kriterier for kvalifikationstillæg. B-siden hører medarbejderne, hvis det endnu er muligt at komme med bemærkninger. 1 SIDE 7 AF Gymnasiekoordinator Udvalget tog forslaget til efterretning. 17. Timesatser for eksterne undervisere Pawel Winter udbad sig tid til at overveje forslaget nærmere. 18. Suggestion box Intet 19. Eventuelt Dina Egholm orienterede om en plan for arbejdsmiljøgranskning af Niels Bohr Bygningen (tidligere Niels Bohr Science Park) og bemærkede, at hun i processen vil fokusere på problemer med støj og på kulde/varme. Pawel Winter foreslog, at DIKU promoverer danskkurser for udenlandske ansatte og eventuelt indfører en ordning, hvorefter kurser giver mulighed for fradrag i undervisningsforpligtelsen. Martin Zachariasen anbefalede, at de eksisterende tilbud kortlægges og at anvendelige tilbud annonceres i velkomstbrochuren. 1 Pawel Winter har efterfølgende kontaktet Leif Søndergård, som oplyste, at det ikke længere er muligt at fremsætte bemærkninger. Forslaget sendes derfor ikke i intern høring.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 11. MARTS 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 11. marts 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T R E F E R A T 20. OKTOBER 2014 Forum Akademisk Råd AR (AR 4/2014) Mødedato: Torsdag d.

Læs mere

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 4. juni 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent:

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 4. juni 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent: INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 9. JUNI 2010 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS Møde afholdt: 4. juni 2010 Sted: 22.2.56 NJALSGADE 120 LOKALE 22.2.45 DK

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april 2008. Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede:

CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april 2008. Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T CSU MØDEREFERAT 28. APRIL 2008 Forum CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING Møde afholdt: 25. april 2008 Sted: Udvalgsværelse 4 Referent: Til stede: Pearl Boberg Henriksen

Læs mere

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere