er årsagerne til fravalget af kollektiv transport forud for 50-60% af de rejser, som ikke bliver foretaget m ed kollektiv transport i dag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "er årsagerne til fravalget af kollektiv transport forud for 50-60% af de rejser, som ikke bliver foretaget m ed kollektiv transport i dag."

Transkript

1 Indledning Det har gennem mange år været en udbredt opfattelse, at en vækst i den kollektive transports m arkedsandele skulle skabes især gennem fysiske forbedringer.erfaringer viser dog, at m an bør se mere nuanceret på mulighederne for at generere yderligere kollektive rejser.det kan nemlig ske m ed udgangspunkt i det allerede eksisterende system.det forudsætter dog, at informationen til kunderne i højere grad gøres individuel og relevant for den enkelte og at negative holdninger og fordom me over for det kollektive udbud nedbrydes gennem en målrettet markedsføring. For det er ikke kun fysiske forhindringer, der danner barrierer for et brug af kollektiv transport.faktisk viser erfaringerne at folks forestillinger om det kollektive system s m anglende egenskaber både er en større, men også nemmere nedbrydelig barriere.erfaringerne viser med andre ord at: manglende viden om hvordan det eksisterende kollektive udbud kan dække ens transportbehov sam t en generel negativ opfattelse af den kollektive transports konkurrenceevne, er årsagerne til fravalget af kollektiv transport forud for 50-60% af de rejser, som ikke bliver foretaget m ed kollektiv transport i dag. En oversigt over de barrierer, der kan forhindre et tilvalg af kollektiv transport, er illustreret i nedenstående figur. Vores viden om forholdet m ellem fysiske og derved reelle barrierer, og de subjektive og især holdningsbaserede barrierer har været udgangspunkt for det projekt, HT og DSB gennem det seneste år har været en del af.projektet, der løber i UITP-regi sam men med 40 andre udenlandske trafikselskaber, er koordineret af det tyske trafikforskningsinstitut Socialdata Gm bh.ved Werner Brög.

2 Projektets form ål og struktur Projektets prim ære form ål har været at få be- eller afkræftet hypotesen om, at m ere individuel information sideløbende m ed en målrettet holdningsbearbejdning kan få en række testfamilier til at benytte kollektiv transport hyppigere.samtidig har vi undersøgt effekten af at give ikkekunder m ulighed for at prøve det kollektive transportudbud gratis i en periode. Tre undersøgelser Projektet, som endnu ikke er afsluttet, blev påbegyndt i maj 96 m ed en spørgeskem aundersøgelse i henholdsvis Taastrup, Lyngby og Birkerød. Undersøgelsen var henvendt til husstande m ed: 1 min.to voksne mellem 18 og 60 år 2 een og kun een bil, der ikke blev anvendt i arbejdet Undersøgelsen skulle dels afdække husstandsm edlemmernes rejseadfærd på en given hverdag dels screene for husstande, som ville være interesserede i løbende at m odtage informationsmateriale fra HT og DSB.950 husstande passede på profilen og ønskede at høre nærm ere fra HT og DSB. Yderligere 2 gange inden for et år ville husstandene modtage spørgeskem aer, hvori der skulle redegøres for medlemmernes rejseadfærd.første efterundersøg else blev g ennem ført i ja nuar 97.Anden efterundersøg else blev g ennem ført m aj/juni 97. Tre testgrupper De 950 husstande som svarede på den første spørgeskem aundersøgelse blev inddelt i tre testgrupper: Kontrolgruppen Kontrolgruppen består af 450 husstande og vil, når projektet er afsluttet, kun have m odtaget tre spørgeskem aer.kontrolgruppen er indeholdt i undersøgelsen, fordi vi har ønsket at spore evt.sæsonpåvirkninger af husstandens rejsem ønster. Mailgruppen Mailgruppen består af 250 husstande og har, ud over spørgeskem aerne, modtaget "holdningspåvirkende inform ationsm ateriale" i tre om gange fordelt over efterå ret 96.Inform ationsm aterialet er gennem gået nedenfor. Rejsehjem melsgruppen Rejsehjem melgruppen m odtog, ud over informationsmaterialet, tilbud om 14 dages kort til bus og tog i alle zoner samt tilbud om deltagelse i to kulturelle arrangem enter.87% af husstandene tog imod tilbuddet om gratis rejsehjem mel.hen mod en trediedel af husstandene tog imod de kulturelle tilbud.

3 Tre henvendelser Fra slutningen af august til slutningen af oktober har vi tre gange skrevet til mail- og rejsehjem melsgruppen.foruden at ville bearbejde de fordom me ikke-kunder har oparbejdet omkring den rejsetid og -pris, der er forbundet m ed at benytte kollektiv transport, forsøgte vi også gennem henvendelserne at nedbryde de informationsbarrierer, som vi på forhånd havde en antagelse om eksisterede.et af midlerne hertil var en til projektet etableret "hot-line" til HTs Kundeservice.Her var et redskab, som familierne kunne benytte i deres daglige rejseplanlægning.samtidig opfordrede vi husstandene til at bruge hot-linen til at få be- eller afkræftet deres fordom me især om rejsehastigheden, idet ikke brugere af kollektiv transport næsten altid overvurderer den tid, det tager. Oversigt over tilsendt m ateriale til grupperne Delresultaterne Da analysedelen af projektet endnu ikke er afsluttet, kan vi indtil videre kun præsentere delresultater.og kun resultater, som er relevante ifht. hypoteserne gennem gået ovenfor.det vil sige m ålinger af evt.bevægelser i m arkedsandele transportm idlerne im ellem. Mailgruppen Sammenholdt m ed bevægelserne hos kontrolgruppen, har påvirkningerne af mailgruppen haft en effekt. For m ens kontrolgruppen grundet sæsonudsving øger deres forbrug af bus m ed ca.5%, har m ailgruppen øget deres forbrug m ed hele 13%.Altså en forskel på 7-8 procentpoint. Men effekten slår alene ud på bussernes markedsandel.der kan ikke spores nogen nævneværdig ændring for togs m arkedsandel hos m ailgruppen. Det kan skyldes at inform ationsbarrieren er større for bus end for tog og at ny og især individuel inform ation derfor udvider m ulighederne for brug af bus.

4 Rejsehjem melgruppen I den gruppe, som bl.a.også fik gratis rejsehjem mel er der tale om markante forbedringer i transportandelene hos såvel HT som DSB (bem ærk at den gratis rejsehjem l var gyldig de første fjorten dage i septem ber og m ålingen af deres adfærd blev først foretaget i decem ber/januar). Stigningen i brugen af bus hos rejsehjem melgruppen er mellem 12-13% større end hos kontrolgruppen. For togene er differencen m ellem kontrolgruppen og rejsehjem melgruppen næsten 10 procentpoint.og i modsætningen til resultaterne hos m ailgruppen sker væksten ikke på bekostning af de um otoriserede transportm idler.væksten sker alene på bekostning af adfærden "bil som passager".

5 Midlertidig konklusion Skal man drage nogle midlertidige konklusioner på baggrund af delresultaterne og de erfaringer vores internationale partnere i projektet har haft, må det være, at det er m uligt at forbedre den kollektive transports m arkedsandele markant, alene ved: gennem skriftlig kommunikation at nedbryde fordom me og negative holdninger over for den kollektive transport gennem dialog at give såvel kunder som ikke-kunder en individuel og derved relevant inform ation om det kollektive system s brugsm uligheder ifht.deres specifikke transportbehov at give ikke-kunder m ulighed for omkostningsfrit at opnå praktiske erfaringer med, hvordan det kollektive netværk kan modsvare deres behov for transport

Kan man øge valgdeltagelsen?

Kan man øge valgdeltagelsen? C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Kan man øge valgdeltagelsen? Analyse af mobiliseringstiltag ved

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Giv racismen det røde kort

Giv racismen det røde kort Evaluering af kampagnen Giv racismen det røde kort Spillerforeningen i Danmark [December 2011] Giv racismen det røde kort [Indholdsfortegnelse] Indledning 2 Hovedkonklusioner og anbefalinger 3 Evalueringens

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere