V. H Fig. 1. Mogenstrup. Ydre, set fra Sydøst. MOGENSTRUP KIRKE HAMMER HERRED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V. H. 1929 Fig. 1. Mogenstrup. Ydre, set fra Sydøst. MOGENSTRUP KIRKE HAMMER HERRED"

Transkript

1 V. H Fig. 1. Mogenstrup. Ydre, set fra Sydøst. MOGENSTRUP KIRKE HAMMER HERRED Kirken, der er Anneks til Nestelsø, har samme Ejerhistorie som Hovedsognets. Den overgik til Selveje 1. Okt Kirken ligger vel efter Sædvane ret centralt i Sognet, men paafaldende ensomt, paa en lille Højning i det skovrige, bakkede Terræn, der i Syd skraaner ned mod Fladsaa (Snesere Aa). Trods Navnet (1292 Magnustorp) synes der heller ikke i ældre Tid at have været nogen Bondeby nær Kirken, ved hvis Placering man derfor kan have taget Hensyn til S. Mogens Kilde 1, den i Kirkeskoven udspringende Helligkilde, hvis Væld sank ved Anlægget af Chausséen syd for Kirken 1824 og som nu er omdannet til et moderne Springvand lige ved Aabredden; Kildeblokken staar endnu i Vaabenhuset. Kirkegaardsmuren er, med Undtagelse af Sydøsthjørnet, sengotisk, af Kamp, Munkesten og enkelte Kridtkvaderskifter. I Vest staar en Dobbeltportal med fladbuet Port og Dør og med lave Kamtakker over begge Aabninger. Indenfor og sammenbygget med Østmuren laa en ligeledes sengotisk Kirkelade, der ødelagdes veden Brand Den maalte i det ydre 8,50 4,23 m og var

2 MOGENSTRUP KIRKE 751 opført af store Munkesten ( ,5 13,5 9 9,5 cm) i Munkeskifte med iblandet Kamp. Ved Museets Undersøgelse efter Branden var den nordre og østre Mur allerede fjærnede; i de andre Mure var der foruden en fladbuet Vestdør kun en smal Glug med Trappestik. Murresterne lod sig ikke restaurere og er nu helt forsvundne. I Kirkens Regnskab 1682 nævnes, at der blev givet 3 Dlr. for Stenene af Kirkeladen at afbryde, og blandt Indtægterne anføres 20 Dlr. for 2000 Mursten fra Mogenstrup til Nestelsø. Bygningen har romansk Kor og Skib, det sidstnævnte med Vestforlængelse fra gotisk Tid, samt tre sengotiske Tilbygninger: Taarn, Vaabenhus mod Syd Fig. 2. Mogenstrup. Plan. 1:300. Maalt af Helge Holm 1916 (Aage Roussell 1930). og Sakristi paa Korets Nordside. Den romanske Kirke, nu Koret og Skibets østre Del, er opført af Kampesten med Detailler af Kridt. Graniten er ordnet i nogenlunde regelmæssige Skifter, ret stærkt tilhugget, især i Hjørnerne og i den fremspringende, uprofilerede Sokkel. Koret har af oprindelig Enkeltheder kun bevaret den øverste Del af et Nordvindue; i Østgavlen spores nu intet Vindu. Skibet, hvis Murhøjde er o. 5 m, har ligesom Kirker paa Stevns sikkert kun haft eet Vindue i hver Langside. Sydvinduet viser sig som Yderniche, o. 100 cm højt og o. 250 cm over Sokkelen. De over Hvælvene synlige indre Vinduesbuer er af Kridtkvadre. Dørene har begge bevaret deres rundbuede Inderpartier. Over Syddøren sidder i Væggen et 26 cm højt, 6 cm fremtrædende, skægget Mandshoved, grovt udført og af ret ubestemmelig Alder. Norddøren er tilmuret allerede i sengotisk Tid (se Kalkmalerier). Triumfbuens profilerede Kragbaand, med Rundstav under et hulet Led, er af Kridtsten. Væggene synes for Størstedelen at have staaet grovt pudsede uden Kvaderriller. Gotiske Ændringer og Tilbygninger, der alle er af Munkesten i Munkeskifte. Korets Hvælv, som efter Kalkmalerierne at dømme maa være indbygget o. 1425, har spidse Vægbuer og pærestavprofilerede Ribber, der dog mødes i et lille, uprofileret Topkors (ingen Overribber). Ikke meget senere er Skibets Hvælv indbyggede; de har noget afvigende og indbyrdes forskellige Detailler, idet Rib-

3 752 HAMMER HERRED bernes Midtled er helt cirkulært, meget svært i Vestfaget, spinklere i Østfaget (brede Overribber, hvis nedre Del er endnu bredere). Foruden Sydvinduerne er de østre Taggavle, baade paa Kor og Skib, gotisk ombyggede. Korgavlen har syv Kamtakker og fem Spærstik-Højblændinger, Triumfgavlen nu kun en enkelt Toptinde. Efter Hvælvslagningen fik Skibet, hvis romanske Vestgavl blev helt nedbrudt, en Vestforlængelse med Munkestensmure. Af dennes Vinduer er det søndre sikkert oprindeligt, ialfald det spidsbuede Spejl (ogsaa den nu fladbuede Lysning synes tidligere at have været spidsbuet), medens det fladrundbuede Nordvindue er yngre. Det Indre, hvis Vægge har spidsbuede Sparenicher, overdækkes et af Hvælv med Halvstensribber, Toprude og buklede Kapper (forsænkede, brede Overribber med enkelte Bindertrin). Samtidig med Vestforlængelsen, ved Aar 1500, rejstes det lave Taarn, mellem hvis Munkesten der er blandet enkelte Skifter af raa Kamp. Taarnbuen er spids; Taarnrummet, hvis Vestvindue har været spidsbuet i tilsvarende Blænding, overdækkes af et Hvælv med Kvartstensribber; dette kan næppe være helt samtidigt med Væggene, idet disse har været hvidkalkede op til Mellemstokværkets Gulv. I Sydvæggen spores mod Sædvane en fladbuet, nu helt tilmuret Dør. Trappehuset, som dækker denne Dør, og hvis Mure ikke er i Forbandt med Taarnet, er sikkert først tilføjet paa Reformationstiden; dets Vindeltrappe har den gængse sengotiske Konstruktion med fladbuede Binderstik, men ingen Spindel. Da Trappens fladbuede Loftsdør er jævnaldrende med selve Taarnet, maa der oprindelig have været en Træstige. Over det mørke Mellemstokværk har Klokkestokværket tre fladbuede Glamhuller, det vestre tvillingdelt med to rundbuede Aabninger, det søndre og det nu noget ødelagte nordre kun tvedelt af en lodret Stav uden Buestik. Mod Øst kunde der blot blive Plads til to smaa, fladbuede Aabninger, en paa hver Side af Skibets Tag. De stejle femtakkede Gavle har hver fem spidsbuede Højblændinger over Bombjælkehuller; i det samtidige Taarntag, med 3 Sæt Hanebaand, er der baade Dragerstol og Krydsbaand (Huljerns Stregnumre). Ved en Reparation er i Taarnets Vestmur indsat Jernankrene KTBR 1780, henvisende til Holmegaards Ejerpar. Vaabenhuset synes at være bygget af samme Murmester som Taarnet. Den fladbuede Syddør sidder i et slankt, spidsbuet Felt, der skærer op i Blændingsgavlen med dens tre spidsbuede Højblændinger under tre brede Kamtakker. I det Indre har hver af Sidevæggene to fladbuede Spareblændinger, af hvilke Vestvæggens søndre foruden et nyere Vindue omfatter et lille, uregelmæssigt brudt Hul, hvorigennem en Haand kan naa ind til en spinkel Pengeblok, der maa have været bestemt til Kildeoffer (S ). Sydvest for Vaabenhuset ligger en stor flad Kampesten, som maaske har tjent til Sæde for Kilderejsende.

4 MOGENSTRUP KIRKE 753 Fig. 3. Mogenstrup. Kalkmaleri i Korhvælvets Østkappe. E. Rothe 1912 Sakristiet, der er bæltemuret med Kridtkvadre, har de for Tiden o typiske Detailformer. Et af en ny Dør brudt Østvindue har været fladbuet ligesom Nordvinduet. Den svagt udkragende Gesims er paa Østmuren bloktandmuret; den syvtakkede Gavl har en rig, vandret delt Blændingsdekoration med to Cirkler, et Spidsbuefelt og talrige Pibefelter, de fleste ganske flade; i fire lidt dybere Felter er Hængestavene facetskaarne. Rummet har fladbuet Dør til Koret og Krydshvælv med Kvartstensribber, der mødes i et lille Halvstenskryds (ingen Overribber). Om forskellige Reparationer i Løbet af 1600 erne giver Kirkens Regnskaber følgende Oplysninger blev Sydsiden af Kirketaget omlagt, 1638 Nordsiden. Til sidstnævnte Arbejde, som udførtes af Morten Murmester fra Vordingborg for 27 Dlr.,»hvilket synes at være vel dyrt«, købtes 700 Oversten hos Pottemageren i Lundby blev Sydsiden igen omlagt, denne Gang af Niels Murmester fra Næstved, som fik 20 Dlr. Der købtes 400»Fladsten«og 6 Karle tog i 3 Dage Oversten af Kirkeladen og bar dem til Kirken købtes der atter 700 Tagsten til Sydsiden blev Kirkens Vinduer, der var ødelagt af Fjenden, istandsat var Kirken vel ved Magt. 48

5 754 HAMMER HERRED Kirken, som blev restaureret 1872, staar hvidkalket med Undtagelse af de romanske Mures moderne Savskiftegesims. I Vinduerne sidder Trækarme. De for Størstedelen fornyede Tagværker er hængt med Vingetegl; Taarnets gamle Tagværk har dog Munketagsten. E. Rothe 1912 Fig. 4. Mogenstrup. Kalkmaleri, Korsdragning, i Skibets tilmurede, romanske Norddør. KALKMALERIER Korets Hvælv er o dekoreret og signeret af Morten Maler (Fig. 3). I Østkappen ses Kristus som Verdensdommer, siddende paa Regnbuen og omgivet af de fire Evangelisters Tegn. I Skriftbaandet om Frelserens Hoved læses Minusklerne:»Martinus bene fecit«(»morten har gjort det vel«). Dækket af dette Figurbillede sporedes ved Istandsættelsen et tidligere Farvelag, et Livets Træ flankeret af to Fantasidyr, en Drage og en Løve, svarende til det sivagtige Træ med to fantastiske hornede Klovdyr, som ses i Nordkappen. Iøvrigt er Malingen rent ornamental. De to andre Kapper fyldes af Stregranker med Blade, Roser og Slyngtraade og alle de øvre Kappeflige af den for Maleren typiske Skelroset 2. Samtidig med eller lidt yngre end Korhvælvet er maaske et Ornament paa Undersiden af Skibets Gjordbue, grønne Palmetblade omgivne af røde Spidsovalbaand. I Skibets Østhvælv har der været et stort Kristushoved. I Skibets tilmurede Norddør findes et Korsdragningsbillede(Fig.4)fra o. 1475, noget plumpt, træsnitagtigt tegnet. Frelserens Følge fylder den perspektivisk viste Byport. Baggrunden er formet som et bakket Landskab med Træer, Himmelen fyldt af røde Stjerner. Paa Dørkarmen er lette Ranker, røde og grønne. Maleriet er sikkert af samme Haand som i Vordingborg, Mesteren fra Kristiern l s Kapel i Roskilde 3. Ogsaa paa begge Sider af Døren har der været Figurbilleder. Paa Sakristiets Hvælv ses en noget ødelagt Cirkelslagskive, blaagraa og rød, fra o (sml. Stege S. 216).

6 MOGENSTRUP KIRKE 755 Malerierne blev undersøgte og restaurerede af Eigil Rothe , efter at Verdensdommermaleriet havde staaet afdækket en Snes Aar, uden at Fundet var indberettet til Museet blev Kirken indentil stafferet af en Murmester, som hertil købte Kønrøg, Lim og Brunrødt for 1 Dlr. (Rgsk.). INVENTAR Alterbordet er muret opad Korets Østvæg, pudset og dækket af ny glat Bræddebeklædning. Paa Alterfløjlet sidder et ældre Messingskors med Sølvsol (som i Roholte S. 553) fra Beg. af 1800 erne. Et rødt Alterklæde nævnes 1663, og købtes for Kildeofferet et nyt blommet Caphes (Rgsk.) blev Alteret og Foden deromkring ophøjet med Mursten (Rgsk.), sikkert til den nye Altertavle. Altertavlen er et Gibsrelief ( H. M cm): Kristus i Emaus, i en brunmalet Fig. 5. Mogenstrup. Sengotisk Bispefigur. og forgyldt»klassisk«ramme med Søjler. Tre Altertavler kendes dels fra Høyens Beskrivelse 4 dels fra Kirkens Regnskaber. 1)»fra Chr. 5.s Tid, raa Arkitektur, 6 Malerier af»den kridagtige Maler«: Skabelsen, Paaskelam, Kobberslange i Ørken, Fødsel, Nadver, Korsfæstelse« siges, at de var signerede af Hans Lauridsen i Næstved, hvad der stemmer med Regnskabet over Blokkepengene. Han havde faaet 10 Dlr. paa Haanden for at renovere Altertavle, Pulpitur og Skriftestol, og Værket havde været færdigt, var han ikke med andet Arbejde i Bringstrup Kirke blevet forhindret. Høyens Datering skyldes sikkert Malerierne, men Tavlen har utvivlsomt været ældre, en seksdelt Tavle fra o Antagelig er den identisk med den Altertavle, som 1649 blev hentet fra Køngøe (Køng) med to Vogne, og som Mogenstrup Kirke maa have faaet foræret derfra (Rgsk.). 2)»med Sanctus Nicolaus (Biskop velsignende og med...? i højre Haand). Alm. Arbejde uden Spor af Berg eller Brüggemanns Stil« siges, at»ved Muren staar S. Nicolai Billede, forgyldt«. Dette Billede er vistnok identisk med en i Skibet opstillet Figur, o. 85 cm høj, sengotisk o. 1500, forestillende 48*

7 756 HAMMER HERRED en siddende, med højre Haand velsignende Biskop, nu uden Stav (Fig. 5). Egetræet er renset. 3)»Snitværk Marie Kroning. 2 musicerende Englechor i Skyerne; plumpt, uden Forhold. Fløjene malede: Gethsemane, Tornekroning, Hudfletning, Pilatus vadsker sine Hænder, forfærdelig Disproportion, men i Farver ganske som Fløjet til S. Knuds Alter i Næstved«. Endvidere findes to Figurer af Eg, 51 cm høje, forestillende Marcus og Lucas, fra o Baade S. Nicolaj og disse Figurer siges at være kommet andetsteds fra, muligvis fra Holmegaard. Alterkrucifikser med Figurer af Elfenben. 1)15 cm høj, fra omtrent ) 20 cm høj, vistnok fra 1800 erne, nu anbragt paa Skibets Sydvæg over Døren, tidligere i den nuværende Altertavles Trekantgavl, som nedtoges, da Kalkmalerierne blev restaureret. Altersølv. Kalk, 20,2 cm høj, med nitunget Fod, der langs Randen har en graveret Versalindskrift :»H. Albert Christensøn An 1665 V. H Fig. 6. Mogenstrup. Prædikestol af Abel Schrøder Jørgen Jensøn Mads Andersøn KW (ɔ: Kirke Wærger) til Monstrup Kircke«, samt Næstveds Bymærke og Mestermærke for Dionys Willadsen (Olrik 610); riflet Skaft, flad Knop, der ved fordybede Linjer deles i Flige og ni Rudefelter, hvori graveret Versaler:»Jesus A 1665«; gammelt Bæger. Disk med Hjulkors; uden Mærker. Kalk og Disk blev 1612»optoet«hos Hans Guldsmed (Rgsk.). Oblatæske, oval, af kbh. Prøvesølv 1857, Mestermærke: J. Lund. Messehagel, købt for 60 Dlr. i Vordingborg 1648 (Rgsk.). Alterstager, 48 cm høje, balusterprofilerede, maaske de to Lysestager af Messing, som købtes 1617 for 12 Rdl. (Rgsk.).

8 MOGENSTRUP KIRKE 757 Font af Granit, romansk, af een Sten; den cylinderformede Kumme, Tvm. 60 cm., har om Overkanten en Fals, 1 cm dyb; Rundstav om Skaftet; intet Afløb. Staar nu i Skibet foran Norddøren. Fad af sydtysk Arbejde, 63 cm i Tvm., med Bebudelsesscene omgivet af Minuskelring og Hjort- og Hundfrise; paa Randen samme Frise og Fabrikationsstempel: RS, købt 1617 for 6 Rdl. (Rgsk.). Kande af Tin, med graveret Kirkenavn (som Fensmark); i Bunden stemplet: Svanberg Krucifiks blev købt»en liden Bjælke, som Krucifikset staar paa«(rgsk.). Prædikestol (Fig. 6) i Bruskbarok fra 1633 af Abel Schrøder, i Plan og mange Enkeltheder svarende til Nestelsøstolen. I Storfelterne, hvis Arkader er roligere og mere renaissancemæssige, staar Figurer af Evangelisterne, Kristus med Verdenskuglen, og Paulus, alle paa Konsoller over Indskriftkartoucher. Hjørnehermerne forestiller Tro, Haab, Kærlighed, Retfærdighed, Klogskab, Styrke. Paa det profilsvungne Postament er i tre fladsnittede Kartoucher skaaret fordybede Versaler:»H: Jens Niel- søn F: Sogne prest«,»peder B. P søn i Pestrup K: W:«,»Anno 1633«. Stolen er nu renset for Farver, Fig. 7. Mogenstrup. Kildeblok i Vaabenhusets Vestmur. M. M men Feltet mod Væggen har dog bevaret gammel broget Staffering. Samtidig, sekssidet Himmel, hvis Underside har et Felt med gennembrudt Bladværk og nedhængende Blomst; over Gesimsen tre Topstykker med reliefskaaret JHS, kronet af Verdenskuglen, C 4, og Lensmanden Fr. Reedtz Vaaben. Mellem Topstykkerne staar Engle med Lidelsesredskaber. Ifølge Regnskabet for 1632 kostede Egetømmeret til Prædikestolen 10 Dlr., ½ Tylt gode Fyrredeller 7½ Mark, medens Snedkeren, hvis Navn ikke anføres, fik 70 Dlr. i Arbejdsløn blev Prædikestolen stafferet i 4 Uger af 3 Malere, som fik 50 Dlr. i Løn, 31½ Dlr. i Kostpenge købtes et dobbelt Timeglas (Rgsk.). Nyere Stoleværk med udsavede Topstykker og Døre. Ved Prædikestolen staar et Panel fra o blev der anskaffet 23 nye Kirkestole, for 109 Dlr., og

9 758 HAMMER HERRED en ny Skriftestol; 1651 kom der 5 nye Stole, for 31 Dlr., af Næstvedarbejde (Rgsk.). Pulpituret siges 1755 at have samme Vers som i Nestelsø. Dør, nævnt 1755, med Indskrift:»Hr. Peder Sognepræst til Mogenstrup Kirke Hemming Kirkeværge Peder Bruno Kirkeværge Rasmus Jensen fautor (dvs.: Velynder) 1555«. To Præstetavler fra 1850 erne. Jernbeslaaet firsidet Pengeblok i Vaabenhusets nordøstlige Hjørne med ti Pengespalter, en i Jernet, ni i Træet anskaffedes en ny Blok i Kirken, velbeslagen og bunden med Jern (Rgsk.). Kildeblok i Vaabenhusets Vestmur, af jernbeslaaet Eg, 52 cm høj, 16,5 cm bred, og med en Pengespalte foroven. Pengene blev lagt i Blokken gennem den fladbuede Aabning over den (Fig. 7) 5. Fire Pengetavler fra Slutn. af 1700 erne; i Sakristiet. Klokker. 1) Mellem Akantusbladfriser:»Gloria in excelsis Deo me fecit Johan Barthold Holtzmann Hafniae«. Paa Klokkelegemet:»Her Otto Krabbe Frue Birgitte Skeel Omstøbt Aar 1735«. Tvm. 67 cm. 2) Med samme Indskrifter. Tvm. 85 cm. Fig. 8. Mogenstrup købtes en Klokke af Johan Bannermand paa Gavnøgaard. Af Købesummen, 60 Dlr., betalte Kirken 24 Dlr., Sognefolket Resten købtes for Blokkepengene en Klokke af Mag. Ludvig i Herlufmagle for 55 Dlr. (Rgsk.). KILDER OG HENVISNINGER Regnskabsbog (LA). Regnskaber (RA). Kaldsbog begyndt 1738 (ved Embedet), (LA). Præsteindberetninger 1755 (NM), 1758 (LA). Museumsindberetninger af M. Mackeprang 1909 og C. M. Smidt Revideret af C. A. J og V. H Aug. F. Schmidt: Helligkilder, Nr Beckett: Danmarks Kunst II, Samme Værk II, Høyens Notebog XIII, 1832 (NM) siges (i Kaldsbogen), at der i de to Blokke samles en temmelig Del Penge hver S. Hans Dag, formedelst Kilde- og Markedsfærdsel maatte Præsten overfor Stiftsøvrigheden aflægge Regnskab for Anvendelsen af Blokkepengene. Hans Formænd havde plejet at lade en Del igen uddele til de Fattige, en Del anvende til Kirkens Fornødenhed. Kilden besøgtes kun af fattige Folk, som gav i det højeste 3 og 5 Skilling, saa at Summen kunde blive Slettedalere, undertiden mindre. Uddelingen fandt Sted anden Dagen efter, og de Fattiges Antal kunde være 5 eller 600. For Blokkepengene blev Kilden renset og nyt Brøndværk anskaffet (Rgsk.). Sml. Alterklæde, Altertavle, Klokker.

Af Tryggevælde Lensregnskaber 1595 96 fremgaar det, at Lellinge som Kronens LELLINGE KIRKE

Af Tryggevælde Lensregnskaber 1595 96 fremgaar det, at Lellinge som Kronens LELLINGE KIRKE Fig. 1. Lellinge, Ydre, set fra Sydøst. V. H. 1932 LELLINGE KIRKE BJEVERSKOV HERRED Af Tryggevælde Lensregnskaber 1595 96 fremgaar det, at Lellinge som Kronens Kirke ydede Gæsteri til Lensmanden. Fra Kronen

Læs mere

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår Fig. 1. Ydre, set fra vest. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the west. GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED Tienden (bispetienden) af Gierslev med tilhørende kapel i Løve blev af Absalon og Peder Sunesen henlagt

Læs mere

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. VIBY KIRKE NING HERRED Kongen har sandsynligvis fra gammel tid haft patronatsretten over Viby kirke. 1 Byen var ifølge

Læs mere

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED I modsætning til herredets øvrige kirker hørte Skodborg til Slesvig stift (jfr. indledningen p. 37); den var et biskoppeligt patronat

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund.

Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund. 1089 Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund. fabjerg kirke skodborg herred Kirken er o. 1350 omtalt

Læs mere

GESTEN KIRKE ANST HERRED

GESTEN KIRKE ANST HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1991. Südostansicht der Kirche. GESTEN KIRKE ANST HERRED Sognet nævnes første gang 1329; 1 kirken var måske én af de fire nabokirker til Bække, som 1231 ydede en

Læs mere

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren.

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren. 1333 Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren. engbjerg kirke vandfuld herred Sognet (»Engæbyærgh«) er tidligst nævnt 1231 i Kong Valdemars Jordebog. 1 O. 1350 blev

Læs mere

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. El. M. 1857 OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Kirken, der var viet Vor Frue (jfr. klokke nr. 1 p. 2604), skal i ældre tid have været anneks til Nordborg 1 ; efter reformationen

Læs mere

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east.

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. HAMMER KIRKE VRADS HERRED Kirken, der er indviet til Maria Magdalene 1 (jfr. altertavlefigur), er nævnt første gang

Læs mere

6314 KIRKERNE I SILKEBORG

6314 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen 2004. The church seen from the south east. ALDERSLYST KIRKE Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige

Læs mere

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309 Fig. 1. Nørregade ved århundredskiftet med den gamle kirkes tårn set fra nordøst. Foto i KglBibl. - Bildaufnahme von Nørregade mit dem Turm der alten Kirche von Nordosten, um 1900. HOLSTEBRO KIRKE NOTER

Læs mere

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Otto Norn fot. 1943. The church in the landscape seen from the north east. 1943. TAMDRUP KIRKE NIM HERRED HISTORISK INDLEDNING. Kirken i Tamdrup, der er opført

Læs mere

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter (fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter (fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel 25 FAGORDBOG Der henvises i almindelighed til opslagsværker som O. Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 1300-1700, Kbh. 1881-1918; Ordbog over det danske Sprog, udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab,

Læs mere

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. Section of copper engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

828 NYERE KIRKER I KOLDING

828 NYERE KIRKER I KOLDING 827 Fig. 1. Kirken set fra øst med hovedtrappe og sidepavilloner. Foto AM 2008. The church viewed from the east with the entrance steps and side pavilions. KRISTKIRKEN Oversigt. Den store kirke vest for

Læs mere

Liber Daticus Chronik der Gemeinde Toftlund.

Liber Daticus Chronik der Gemeinde Toftlund. Liber Daticus Chronik der Gemeinde Toftlund. De første 17 sider i Liber Daticus er skrevet på tysk med en gotisk skrift, der til tider er lidt ulæselig. Forfatteren af disse sider er sandsynligvis pastor

Læs mere

indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase

indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase 1798 hatting herred Opbygningen, der i alt væsentligt er udført i gammeldags bruskbarok, danner fire høje fag, af hvilke de midterste udgør to fløjdøre. Fagene har forneden felter med bruskværksindfatning

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. 2417 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. Vor Frue Kirke NOTER s. 2590 Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af ordene ask eller asp

Læs mere

FAGORD. berapning, afretning af en ufuget murflade med et tyndt lag mørtel, der lader stenene skinne igennem.

FAGORD. berapning, afretning af en ufuget murflade med et tyndt lag mørtel, der lader stenene skinne igennem. FAGORD Forældede gloser, særlig kendte fra kirkeregnskaberne, er betegnede med. ådring, malet efterligning af glathøvlet træ med årer. ås, åsbjælke, tømmer, der ligger på langs i et tagværk og bærer spærene;

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. April Maj Juni 2005. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. April Maj Juni 2005. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN April Maj Juni 2005 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken 2 2.kvartal 2005 Det sker i Folkekirken Oplæsningsaften

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere

H ELSINGØR KIRKEGÅRD*

H ELSINGØR KIRKEGÅRD* N.E. 1964 Fig. 1. Helsingør kirkegård. Ligvognshuset i Nygade, opført 1824 efter tegning af tømrermester G. Ochsner (p. 547). H ELSINGØR KIRKEGÅRD* Allerede i sidste halvdel af 1500-tallet meldes byens

Læs mere

S. JOHANNES KIRKE. under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og

S. JOHANNES KIRKE. under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og Fig. 1. Kirken set fra vest. HW fot. 1998. - Kirche von Westen. S. JOHANNES KIRKE Kirken i byens vestre del er indviet 27. nov. 1955, 1. søndag i advent. Den er tegnet af kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness,

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Festskrift 2009 Udgivet af Ranum menighedsråd Redaktion: John Vestergaard Grafisk tilrettelæggelse og sats: Per Eskildsen Tryk: Grafisk Hus Løgstør A/S Foto: forsidebilledet,

Læs mere

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg hans krongaard kristensen Intra monasterium de danske herreklostres totalanlæg Udtrykket intra monasterium er hentet fra benediktinerregelen og kan oversættes til: inden for klostret. I artiklen her skal

Læs mere