Fig. 1. Ishøj. Ydre, set fra Nordøst. ISHØJ KIRKE SMØRUM HERRED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fig. 1. Ishøj. Ydre, set fra Nordøst. ISHØJ KIRKE SMØRUM HERRED"

Transkript

1 Fig. 1. Ishøj. Ydre, set fra Nordøst. ISHØJ KIRKE SMØRUM HERRED Kirken, som er Stiftslandsbykirke, ejedes efter Reformationen af Kongen 1. Dens Ejendomsforhold falder iøvrigt sammen med Torslundes (S. 513), til hvilken den er Anneks. Efter et Sagn skulde Kirken have været bygget paa Kirkegaardsbakken ved Tranekilde, men da Troldene rev Murene ned om Natten, blev Kirken flyttet til sit nuværende Sted 2. Kirken ligger paa en svag Højning i den nordvestlige Udkant af den meget langstrakte By. Kirkegaarden hegnes af en sengotisk, nu hvidtet Mur af Munkesten i Munkeskifte, der i Øst staar paa en flere Skifter høj Syld af raa, kløvede Kampesten. I Øst er der en oprindelig, fladbuet og falset Fodgængerportal med tre glatte Kamtakker. I Syd, hvor Muren er fornyet paa et kort Stræk i Tilslutning til Sydøsthj ørnet, staar der en ny-gotisk Portal, en Kopi af den middelalderlige Kirkegaardsportal i Torslunde. Mod Vest er et større Stykke af Muren fjernet i Forbindelse med en nyere Kirkegaardsudvidelse. Kirken bestaar af romansk Kor og Skib, sengotisk Vesttaarn samt et Vaabenhus i Syd, vistnok ogsaa sengotisk. Orienteringen har sydlig Afvigelse.

2 ISHØJ KIRKE 531 Fig. 2. Ishoj. Plan. 1:300. Maalt af El. M Den romanske Kridtstenskiτke er i moderne Tid blevet næsten fuldstændig skalmuret udvendig med glatte Kridtkvadre, hvis jævne Skiftegang uden Overfalsninger dog sikkert gengiver gamle Forhold (sml. Indre). Stenene i Skibets Vestgavl, der staar bevaret under Taarnet, er glattede, saa de kun udviser svage Spor af den forudgaaende Tildannelse med Skarøkse. Fugerne er strøget ud i Plan med Stenene, til Tider let indtrykkede, men ikke beskaarne. Saavel Sokkel som Gesims paa Kor og Skib er nye, men vistnok i oprindelig Form (Rgsk.), den første har Skraakant over Kvartrundstav, og den sidste er affaset. Af Korets oprindelige Vinduer er kun det østre bevaret; det staar som udvendig Blænding og maaler o. 150x66 cm og i Lysningen o. 29 cm. Skibet, hvis Murhøjde er o. 4,25 m, synes i hver Langmur at have haft to Vinduer, hvoraf de vestre er bevarede. Nordvinduet, der er helt tilmuret, ses udvendig og maaler her o. 165x65 cm (o. 210 cm over Sokkel); Sydvinduet, der staar som en udvendig Blænding, synlig fra Vaabenhusloftet, maaler o. 70 cm i Bredden; Lysningen, der har Fals, maaler o. 29 cm. Den o. 100 cm brede, rundbuede Norddørs Plads markeres i det ydre ved Lodfuger i den nye Skalmur; Syddøren er omdannet. Det Indre er haardt glatpudset 1862 (Rgsk.), men over Hvælvene staar de romanske Murflader med glatte Kridtkvadre i regelmæssig Skiftegang uden Overfalsninger og i varierende Skiftehøjde. Den spidsbuede Triumfbue, omdannet 1846 (Rgsk.), flankeres af o. 130 cm høje, rundbuede, i Plan retkantede Sidealternicher, der halvvejs dækkes af de gotiske Hvælvingspiller. Ændringer og Tilføjelser. I gotisk Tid, vel o , blev der indbygget Hvælvinger i Kor og Skib, alle simple Krydshvælv med Halvstens Ribber og 34*

3 532 SMØRUM HERRED Kapper, samt spidse Skjold- og Gjordbuer over falsede Vægpiller. Korhvælvet er langs Kappekanterne prydet med smaa Rundstave, men trods disse og Forskelligheder i Pillernes Plan er der næppe nogen videre Aldersforskel paa Hvælvene; hertil svarer, at Oversiderne er ens, uden Forstærkninger af nogen Art. Samtidig med Hvælvene var sikkert de 1877 nedrevne Kamtakker paa Kor og Skib (sml. Fig. 3); 1674 havde Skibet elleve Kamtakker (Rgsk.). Det sengotiske Taarn, formodentlig fra o. 1450, er over en Syld af meget store Kampesten overvejende muret af Munkesten i Munkeskifte, men skalmuret i Øst, Syd og Vest (Rgsk.), hvorved Aldersbestemmelsen vanskeliggøres. Paa Nordsiden, der er bedre bevaret, ses nærmest Skibet en Rest Bæltemuring ialt otte Skifter Kridtkvadre, kun eet Munkeskifte fra hinanden. Bæltemuringen har rimeligvis strakt sig om hele Taarnets Underdel; under den bevarede Del i Nord er der Tilløb til Mønstermurværk af sortbrændte Bindere. Taarnrummet, hvis spidse Bue mod Skibet er falset og i Vederlagshøjde forsynet med forsænkede, runde Gesimsled, vistnok af moderne Puds, dækkes af et samtidigt, simpelt Krydshvælv med Halvstens Skjoldbuer og Ribber, hvis halvrunde Profil synes at være trukket i Cementpuds. Paa Oversiden er der Helstens rulskiftemurede Ribbeforstærkninger med Trinkamme samt Toprude. Et tilmuret, indvendig smiget og udvendig falset Vestvindue er maaske et omdannet gotisk; mod Syd og Nord ny-gotiske Vinduer. I det med Taarnet samtidige Trappehus paa Sydsiden er der bevaret større Partier af gammelt Murværk; over den udvidede, fladbuede og lige gennemløbende Underdør er der to Savskifter, adskilt ved en Blændingsfrise (fire aftrappede Blændinger, fire Skifter høje). Trappen er mod Sædvane venstresnoet, og den fladbuede Overdør har dobbelt Rulskiftestik, kantet af et Løberskifte. I det mørke Mellemstokværk er Væggenes nedre Dele i stor Udstrækning sat af Kridtkvadre, hvoraf een bærer Aarstallet Klokkestokværket har til hver Side to spidsbuede, falsede Glamhuller, flankeret af Cirkelblændinger, der alle ligesom de ens Taggavle med syv falsede Højblændinger under samme Antal Kamtakker er ommuret i oprindelig Form (sml. Fig. 3). Vaabenhuset, der over en Syld af smaa Kampesten er opført af Munkesten, synes at være sengotisk. Øst- og Sydmuren er i moderne Tid skalmuret i Munkeskifte, hvilket formentlig gengiver oprindelige Forhold, hvorimod et Stykke gammelt Murværk i Krydsskifte paa Vestmuren sikkert maa henføres til 1681, da denne»opsattes af nyt«(rgsk.). Flankemurene har ny Bloktandgesims, og den 1877 ommurede Gavl har tre aftrappede Blændinger, den midterste med Hængestav, under fem Kamtakker. Den fladbuede Syddør og Østvinduet er nye havde det indre Stenbænke ved Langmurene (Rgsk.). Kirken staar nu med blanke Mure, stærkt præget af Hovedistandsættelserne 1862 og (den sidste ved Arkitekt J. D. Herholdt). Fra den første

4 ISHØJ KIRKE 533 Fig. 3. Ishoj for Restaureringen Efter Sjællands Stiftslandsbykirker. hidrører i Hovedsagen kun det tykke, glatte Pudslag i Kirkens Indre, medens den sidste omfatter den næsten fuldstændige Skalmuring af Kirkens udvendige Murværk, Langmurenes romaniserende Vinduer samt de glatte Kamme paa Kor og Skib, kronet af henholdsvis et Kors og en Vase af Kridt. Tagværkerne er nye, af Fyr, og hængt med Vingetegl. Ifølge Regnskaberne fra 1666 repareredes Taarnets og Vaabenhusets Tage med Munketegl stammende fra Torslunde Kirke. KALKMALERIER Ifølge Lærer Mengel (1847) afskrabedes ved»den forhaandenværende Reparation«en Del gamle Kalklag, hvorved gotiske Kalkmalerier fremkom. I Korets Østkappe:»Guddommen med Glorie omgiven af en Regnbue; i den søndre: Djævelen med en Tudsefod, den anden kan ei kjendes, en lang Hale, trædende i Ild og, som det synes, ifærd med at kaste een eller flere Kandidater i Flammerne; i den vestre: en Figur med Retfærdighedens Vægtskaal o.a. m.; i den nordre blandt andre mindre tydelige: en Engel blæsende i en Lur eller Trompeet. I Skibets som og i Taarnets Hvælvinger er ligeledes Figurer anbragte, som dog formedelst Afskrabningen ei saa let kunne tydes.«1815 (Rgsk.) blev Koret malet med Limfarve af Maler H. J. Ehlers:»Vægge, Gevølvter med adskillige Marmorreringer og Sirater, paa Væggen bag Alterbordet et stort Gardin grøn og rød med Guld kulørte Fryndser«.

5 531 SMØRUM HERRED Fig. 4. Ishøj. Figurer fra Prædikestol (S. 536). INVENTAR Alterbordet er et simpelt Fyrretræspanel, forfærdiget 1846 af Snedker Schjel- lerup (Rgsk.). Alterklæde, nævnt 1817, af rødt Silkedamask (Inventarium). Alterprydelse, nyere, af Eg, et Krucifiks med Maria og Johannes; det høje Fodstykke har Smaastatuetter af Kristus, siddende i en Trekløverportal, flankeret af de tolv Apostle; skaaret 1937 af I. N. Sandrup. Altertavle, Maleri fra 1846, den velsignende Kristus, af H. Eddelien, i samtidig, rundbuet Portalramme med Smaaspir, leveret af Snedker N. Schjellerups Enke, Roskilde, efter Tegning af Eddelien (Rgsk.). Nu i Ligkapellet. Fra 1805, da den gamle Altertavle fjernedes (Kaldsbog), og til 1846 prydedes Alteret kun af et Kors 3. Paa Altertavle fra 1611 stod (1758): Anno MDCXI bleff denne Altertaffle paa Kirkens egen Bekaastning giortt, stafferid oc opsatt, Slotzhern paa Kiøbe- haffns Slott var da erlig oc welbyrdig Mand Jørgen Kaass til Gielskowf. Kong. Mayes. Ridefogit sammested Knud Jørgensen, Sogenprst H. Klaus Foert«. Altersølv. Kalk fra Den ottetungede Fod er over en tilsvarende Fodplade drevet op i to Afsæt; Skaftet er ottekantet; den ovale Knop har paa Over- og Undersiden otte spidse Tunger, hvorimellem smaa Ruder med graverede Versaler:»Ao IESUS«. Paa Fodpladen Næstveds Bystempel 1688 og Mestermærke for Dionis Willadsen (Olrik 610). Det høje Bæger er udført af N. Christensen (Rgsk.) og bærer graveret Kursiv:»Forbedret i Januari

6 ISHØJ KIRKE 535 Fig. 5. Ishøj. Stolestade 1631 Fig. 6. Ishøj. Prædikestol, malet 1620 (S. 536). (S. 535). 1821«. Disk med graveret Cirkelkors og under Bunden Kursiv:»Cura Mag. I. Braem 1688«(»paa Foranledning af I. B.«), indrammet af to sammenbundne Grene. Kalk og Disk blev stjaalet 1684 (Rgsk.). Rund Oblatæske med Københavns Byvaaben 1864 og Mestermærke: F. Dahl. Ny Alterkande af Plet, i Empirestil. Fire Vinflasker paa en Pot nævnes 1817 (Inventarium). Alterstager, sengotiske, 32 cm høje, svarende til Torslunde (S. 522). Messehageler. 1) 1679, af karmoisinrødt Fløjl med Guldkniplinger. 2) 1773, af rødt Fløjl med Kors og Kanter af Guldgalioner. 3) 1849, af karmoisinrødt Silkefløjl med Guldgalioner (Rgsk.). Alterskranke med otte Jernbalustre, forfærdiget 1846 af Smed F. C. Christensen (Rgsk.) anskafîedes et nyt Gelænder om Alterfoden med behørige Gesimser og Døre (Rgsk.). Font, nyere, af Granit, efter Tegning af Arkitekt Chr. Hansen solgtes en Font af Sten ved Auktion i Roskilde Domkirke udførtes en Font af Snedker Hurup; den maledes som Porfyr af H. J. Ehlers (Rgsk.). Daabsfad fra o. 1550, af sydtysk Arbejde. I Bunden Bebudelsen omgivet af Minuskelring, paa Randen Hjort-ogHund-Frise. Daabskande af Tin, svarende til Torslunde (S. 522). Prædikestol (Fig. 6) med malet, nu forsvundet Aarstal 1620, nær beslægtet med Torslunde (S. 523). Af de fem Storfelter har de fire Smaastatuetter af

7 536 SMØRUM HERRED Evangelisterne, indrammede i Arkader omtrent som i Torslunde, men med skællagte Pilastre med et indskudt, dobbelt Fodstykke, i hvis øvre Afsnit er skaaret Evangelistnavne. Det midterste Felt indeholder et Relief, Kristi Opstandelse (Fig. 7), i Arkade med omkringløbende Ramme og uden Fodstykke. Paa Hjørnerne staar store Figurer (Fig. 4) af 1) Peter, 2) Moses, 3) Kristus med Verdenskuglen, 4) Johannes Døberen og 5) Paulus (Sværdet mangler). Kun een af de ejendommelige Volutkapitæler over Figurerne er bevaret, de andre er erstattet af forskelligt udformede Smaabaldakiner. Af Krumknægtene paa Gesimsens Hjørner er kun levnet de nederste Dele; Postamentfremsprin- gene bærer Englehoveder fra 1844 (Rgsk.). Stolen hviler paa en Stolpe med barokke Bladvolutter og affasede Hjørner, til den ene Side forstærket med en Knægt. De oprindelige Farver, der kun var sparsomt bevaret, fremdroges og suppleredes Figurerne er graagule med gyldent Haar, Træværket rødt, sort og brunt med Guld og sparsom Anvendelse af Lasurer og Sølv. I Posta- ment- og Frisefelterne ny gylden Fraktur paa blaa Bund. Ved Restaureringen fandtes kun et enkelt Skriftsted, 1. Peter 1, 23. Aarstallet 1620 og Bogstaverne H K F S P (Hr. Klaus Foert Sognepræst), der tidligere fandtes paa Stolen (Mengel), er nu forsvundet. Stoleværket er fra 1631, meget naivt snedkret. Hver Gavlplanke (Fig. 5) har over et fælles Postament med grove, fladsnittede Masker to nedad tilspidsende Pilastre med kanneleret Skaft under et lille, rektangulært Brystfelt, der for det meste har Fladsnitslyng; de mangler Kapitæl, men afsluttes med et lille skraat»tag«med tre Hulsnit; over Arkitravlisten er der et Frisefelt med vekslende Fladsnitornamenter, Reliefversaler eller begge Dele; mod Syd staar paa Gavl Nr. 1:»Anno 1631 blef disse Stole giort, oc da vor H. 2) Klavs Foert Sogneprest oc Oluf 01u[fsøn] i Thrangilde Kyrkejværge]«3) Jacob Johanjsøn] 5) Anders Albs [Albertsøn] 6) Olluf Olesøn. Mod Nord: 2) Jesumonogram 3) Karen Tom D[atter] 5) Byrgete Laus 6) C K D. Kun de to østligste Gavle mod Syd har bevaret deres oprindelige Afslutning, et lavt, rundbuet Gavlfelt med et groft skaaret Englehoved. Mellem disse to Gavle findes en Dør for Opgangen til Prædikestolen med et Portalfelt, der har hesteskoformet Bue og Fladsnit i Buevinkler og paa Pilastre. Ved Indgangens Østside sidder et tilsvarende Panel paa fire Fag, hvis Pilastre dog er glatte. Stoleværket er brunmalet med sort, rødt, gult og blaat paa Listerne. Degnestol havde (1758) Aarstallet 1553 og Bogstaverne O L L A V. Laas fra 1700 rne og et Klinkefald med snoet Jernring sidder nu paa den moderne Plankedør i Kirkegaardens østre Fodgængerlaage. Pulpitur havde (1758) Indskriften:»An(n)o 1631, der erlig oc velbyrdig Olle Brokenhus til Hiulebierge vaar Kongl. Majt. Befalnings Mand paa Kiø-

8 ISHØJ KIRKE 537 benhaffns Slot, er dette Pulpetud bevilget at motte staffens« opsatte Tømrermester Zimmers et Pulpitur, der 1815 erstattedes af et nyt; det maledes 1819 af Anders Hansen og fjernedes 1846 (Rgsk.). Pengetavle af Eg med udsavet Brædt. Klokker. 1) Fireliniet Indskrift:»Me fezit Mester Claves van Dam Anno Psal. 122 Jeg glader(!) mig veed det, som er sagdt til mig, vi ville gaae i Herrens Hus. Der at erlig oc velbyrdig Mand Niels Wind til Grundit vaar Slodtsherre paa Kiøbenhafns Slodt, oc Wolf Rafîn Ridefogidt, er denne Klocke giordt til Ishøye Kircke. Sognepræst samme Tid Her Hendrick Hansen Buck oc Kirckeverg Albret Nielsen Tranegilde«. Under Indskriften to Borter med Laurbærblade paa Rammelinierne; den øverste har Barokslyng og Masker, den nederste Akantusblade. Paa Klokkelegemet et kronet C 4. Fig Ish j- Prædikestoisfeit Hankene har Skiveornamenter. Tvm. 112 cm. (S. 536). 2) Versaler mellem Laurbærbladfriser:»Soli Deo gloria. Me fecit Clavs van Dam Anno 1649«(»Gud alene Æren. C. D. gjorde mig«). Derunder et Bundt af store, nedadvendte Blade. Tvm. 103 cm. Gammel Klokkestol af Eg til to Klokker. GRAVMINDER Gravsten. O Jacob Johansen, Søn af Hr. Johan Vetsel, fordum Sognepræst i Rersløf, Sognefoged her i Sognet og boende i Trankilde, gift med Karren Thomis Daater»paa 4 Aars Tid«, død 2. Juni 1634, 22 Aar gl. Under den latinske Gravskrift den antikke Formel:»Sit tibi terra levis«(»gid Jorden maa vorde dig let«) og fire sammenskrevne Navnetræk: BA, M I R, XR (IVR?) og HIR posuerunt (o: lagde Stenen). Gotlandsk Kalksten, 148 x 79 cm, med fordybede Versaler. I Hjørnerne Cirkler med store Blomster, mellem de øvre Jesumonogram, mellem de nedre Timeglas over Kranie med korslagte Knogler. I Korgulvet. KILDER OG HENVISNINGER Regnskaber (RA), , , , , (div. Aar), , , (LA). Synsprotokoller , (LA).

9 538 SMØRUM HERRED Beregninger og Overslag over Bygningsarbejder ved Stiftskirkerne (LA). Kaldsbog (LA). Præsteindberetning til Hofman 1758 (LA). Brev 1847 fra Skolelærer Mengel, Ishøj (NM). Museumsindberetninger af Poul Nørlund 1914, E. Moltke og C. G. Schultz A. L. Clemmensen og J. B. Løffler: Sjællands Stiftslandsbykirker S. 28 f Fortegnelse over Kirkerne i Danmark o (RA). 2 Danske Sagn III, I. P. Mynster: Visitatsbøger (ed. Bj. Kornerup) I, Stiftslandsbykirker S Ved Ole Søndergaard. Fig. 8. Ishøj 1798.

V. H. 1929 Fig. 1. Mogenstrup. Ydre, set fra Sydøst. MOGENSTRUP KIRKE HAMMER HERRED

V. H. 1929 Fig. 1. Mogenstrup. Ydre, set fra Sydøst. MOGENSTRUP KIRKE HAMMER HERRED V. H. 1929 Fig. 1. Mogenstrup. Ydre, set fra Sydøst. MOGENSTRUP KIRKE HAMMER HERRED Kirken, der er Anneks til Nestelsø, har samme Ejerhistorie som Hovedsognets. Den overgik til Selveje 1. Okt. 1916. Kirken

Læs mere

STORE FUGLEDE ARS HERRED

STORE FUGLEDE ARS HERRED Fig. 1. Kirken, set fra øst. HJ fot. 1987. - The church seen from the east. STORE FUGLEDE ARS HERRED Ifølge præsterækketavlen fra 1600'rnes slutning (s. 1630) skal kirken være grundlagt 1290 af Olaus,

Læs mere

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED I modsætning til herredets øvrige kirker hørte Skodborg til Slesvig stift (jfr. indledningen p. 37); den var et biskoppeligt patronat

Læs mere

Af Tryggevælde Lensregnskaber 1595 96 fremgaar det, at Lellinge som Kronens LELLINGE KIRKE

Af Tryggevælde Lensregnskaber 1595 96 fremgaar det, at Lellinge som Kronens LELLINGE KIRKE Fig. 1. Lellinge, Ydre, set fra Sydøst. V. H. 1932 LELLINGE KIRKE BJEVERSKOV HERRED Af Tryggevælde Lensregnskaber 1595 96 fremgaar det, at Lellinge som Kronens Kirke ydede Gæsteri til Lensmanden. Fra Kronen

Læs mere

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår Fig. 1. Ydre, set fra vest. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the west. GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED Tienden (bispetienden) af Gierslev med tilhørende kapel i Løve blev af Absalon og Peder Sunesen henlagt

Læs mere

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. VIBY KIRKE NING HERRED Kongen har sandsynligvis fra gammel tid haft patronatsretten over Viby kirke. 1 Byen var ifølge

Læs mere

KALVSLUND KIRKE RIBE HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1995. Südostansicht der Kirche.

KALVSLUND KIRKE RIBE HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1995. Südostansicht der Kirche. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1995. Südostansicht der Kirche. KALVSLUND KIRKE RIBE HERRED Sognet nævnes første gang ved midten af 1300'rne i håndskriftet Ribe Oldemoders kirkeliste, hvor det er

Læs mere

GESTEN KIRKE ANST HERRED

GESTEN KIRKE ANST HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1991. Südostansicht der Kirche. GESTEN KIRKE ANST HERRED Sognet nævnes første gang 1329; 1 kirken var måske én af de fire nabokirker til Bække, som 1231 ydede en

Læs mere

MALLING KIRKE. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west.

MALLING KIRKE. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west. MALLING KIRKE NING HERRED På et ukendt tidspunkt er Malling blevet inkorporeret i fællesbordet

Læs mere

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. El. M. 1857 OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Kirken, der var viet Vor Frue (jfr. klokke nr. 1 p. 2604), skal i ældre tid have været anneks til Nordborg 1 ; efter reformationen

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund.

Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund. 1089 Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund. fabjerg kirke skodborg herred Kirken er o. 1350 omtalt

Læs mere

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren.

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren. 1333 Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren. engbjerg kirke vandfuld herred Sognet (»Engæbyærgh«) er tidligst nævnt 1231 i Kong Valdemars Jordebog. 1 O. 1350 blev

Læs mere

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east.

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. HAMMER KIRKE VRADS HERRED Kirken, der er indviet til Maria Magdalene 1 (jfr. altertavlefigur), er nævnt første gang

Læs mere

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten.

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten. 1677 Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten. trans kirke vandfuld herred Trans Kirke (»transæ«) er o. 1350 registreret i Ribe

Læs mere

6314 KIRKERNE I SILKEBORG

6314 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen 2004. The church seen from the south east. ALDERSLYST KIRKE Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige

Læs mere

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309 Fig. 1. Nørregade ved århundredskiftet med den gamle kirkes tårn set fra nordøst. Foto i KglBibl. - Bildaufnahme von Nørregade mit dem Turm der alten Kirche von Nordosten, um 1900. HOLSTEBRO KIRKE NOTER

Læs mere

Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE. historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård. Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer

Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE. historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård. Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer SØLLERØD KIRKE1 Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer 2011 2 3 Søllerød Kirke Udgivet af Rudersdal Museer

Læs mere

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Otto Norn fot. 1943. The church in the landscape seen from the north east. 1943. TAMDRUP KIRKE NIM HERRED HISTORISK INDLEDNING. Kirken i Tamdrup, der er opført

Læs mere

FAGORD. berapning, afretning af en ufuget murflade med et tyndt lag mørtel, der lader stenene skinne igennem.

FAGORD. berapning, afretning af en ufuget murflade med et tyndt lag mørtel, der lader stenene skinne igennem. FAGORD Forældede gloser, særlig kendte fra kirkeregnskaberne, er betegnede med. ådring, malet efterligning af glathøvlet træ med årer. ås, åsbjælke, tømmer, der ligger på langs i et tagværk og bærer spærene;

Læs mere

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter (fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter (fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel 25 FAGORDBOG Der henvises i almindelighed til opslagsværker som O. Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 1300-1700, Kbh. 1881-1918; Ordbog over det danske Sprog, udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab,

Læs mere

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. Section of copper engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from

Læs mere

828 NYERE KIRKER I KOLDING

828 NYERE KIRKER I KOLDING 827 Fig. 1. Kirken set fra øst med hovedtrappe og sidepavilloner. Foto AM 2008. The church viewed from the east with the entrance steps and side pavilions. KRISTKIRKEN Oversigt. Den store kirke vest for

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

S. JOHANNES KIRKE. under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og

S. JOHANNES KIRKE. under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og Fig. 1. Kirken set fra vest. HW fot. 1998. - Kirche von Westen. S. JOHANNES KIRKE Kirken i byens vestre del er indviet 27. nov. 1955, 1. søndag i advent. Den er tegnet af kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness,

Læs mere

indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase

indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase 1798 hatting herred Opbygningen, der i alt væsentligt er udført i gammeldags bruskbarok, danner fire høje fag, af hvilke de midterste udgør to fløjdøre. Fagene har forneden felter med bruskværksindfatning

Læs mere

Liber Daticus Chronik der Gemeinde Toftlund.

Liber Daticus Chronik der Gemeinde Toftlund. Liber Daticus Chronik der Gemeinde Toftlund. De første 17 sider i Liber Daticus er skrevet på tysk med en gotisk skrift, der til tider er lidt ulæselig. Forfatteren af disse sider er sandsynligvis pastor

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

H ELSINGØR KIRKEGÅRD*

H ELSINGØR KIRKEGÅRD* N.E. 1964 Fig. 1. Helsingør kirkegård. Ligvognshuset i Nygade, opført 1824 efter tegning af tømrermester G. Ochsner (p. 547). H ELSINGØR KIRKEGÅRD* Allerede i sidste halvdel af 1500-tallet meldes byens

Læs mere

Otterup Kirke. Pastor Lose og andre kilder

Otterup Kirke. Pastor Lose og andre kilder Pastor Lose og andre kilder Den mest detaljerede kilde til Otterup kirkes ældre historie er Pastor E.V. Loses Historiske fortællinger, Skeby og Otterup Sogne og til dels deres nærmeste omegn især i ældre

Læs mere