Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl Malervangen 1, Glostrup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup."

Transkript

1 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen: Kenn Erik Hansen Jesper Rasmussen Vibeke Rømming Afbud: Ulrik Brock Hoffmeyer Charlotte Frantsen, Nordflex, deltog under punkt 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forsikringsåret Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt 4. Oversigt over underskrevne pantebreve 5. Aktionsliste 6. Godkendelse af budgetter for 2014 for afdeling 1 Tranevænget, afdeling 3 Maglelund, afdeling 4 Tranehaven, afdeling 6 Moserne, afdeling 12 Gillesager/Lindeager, afdeling 13 Silergården og afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund 7. Godkendelse af styringsdialogskemaer for afdeling 1 Tranevænget, afdeling 3 Maglelund, afdeling 4 Tranehaven, afdeling 6 Moserne, afdeling 12 Gillesager/Lindeager, afdeling 13 Silergården og afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund 8. Afdeling 13 Silergården - godkendelse af forslag til pilotforsøg om PCB 9. Afdeling 13 Silergården - supplerende PCB-undersøgelser og fugeforsegling

2 10. Afdeling 13 Silergården - godkendelse af forcering af udskiftning af vandindstallationer 11. Afdeling 13 Silergården - HP4 Idekonkurrence 12. Afdeling 13 Silergården - puljeansøgning 13. Afdeling 13 Silergården - bygherrerådgivning 14. Afdeling 4 Tranehaven - kollektiv råderet - badeværelser 15. Afdeling 4 Tranehaven - kollektiv råderet - køkkener 16. Afdeling 6 Moserne - kollektiv råderet - køkkener 17. Forebyggelse af tab på fraflyttere 18. Kås-statistikker - udviklingen af beboersammensætningen i Tranemosegårds afdelinger (bilag) 19. Regler og rettigheder for organisationsbestyrelsen 20. Valg til BO-VESTs Miljøudvalg 21. Årsberetning Tranemosegårdbladet 23. Orientering om status på udskiftning af vandledninger i jord og bygninger samt udskiftning af køkkenfaldstammer i afdeling 3 Maglelund 24. Orientering om status på Helhedsplanen i afdeling 12 Gillesager/Lindeager 25. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe Larsen 26. Orienteringssager BIB, v/ Dorthe Larsen 27. Orienteringssager BL, v/ Allan Nielsen 28. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme, v/ Hugo Thuge 29. Orienteringssager fra administrationen 30. Næste møde 31. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen i den foreliggende form. 2. Forsikringsåret 2012 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Charlotte Frantsen fra Nordflex gennemgik den udsendte forsikringsrapport. 2

3 Skadesprocenten er faldet. Den høje forsikring i 2011 skyldes primært det store skybrud i juli. Glasskadeforsikringen er nu uden selvrisiko og dækningen er derfor steget. Der arbejdes hen imod at der skal knyttes en fast taksator for alle 7 Tranemosegårdafdelinger. Der har været servicebesøg i alle afdelinger for at se på afdelingernes stand. Det ser meget flot ud alle steder. Tendensen for 2013 ser ud til, at skadesprocenten er faldende. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Charlotte Frantsen fra Nordflex deltager i mødet og fortæller om udviklingen i forsikringsåret Bilag: Nordflex's årsrapport om forsikringsåret Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt Bestyrelsen tog oversigterne til efterretning. Pengene fra trækningsretten skal øremærkes vand- og varmemålere i alle afdelinger. På kapitaloversigten er der et underskud på grund af rentetab. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigterne til efterretning. Bilag: Opgørelser over dispositionsfonden, arbejdskapitalen, trækningsretten samt kapitaloversigten 4. Oversigt over underskrevne pantebreve Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Bilag: Oversigt over underskrevne pantebreve 3

4 5. Aktionsliste Bestyrelsen tog listen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager listen til efterretning. Administrationen lovede på sidste møde at følge op på de nye regler omkring dispositionsfondens dækning af tab på fraflyttere: Lejemål der er opsagt inden den 1. april 2013 skal dækkes af afdelingen selv. Lejemål der opsiges efter den 1. april 2013 dækkes af dispositionsfonden, når maxudgiften for afdelingen er nået. Bilag: Aktionslisten 6. Godkendelse af budgetter for 2014 for afdeling 1 Tranevænget, afdeling 3 Maglelund, afdeling 4 Tranehaven, afdeling 6 Moserne, afdeling 12 Gillesager/Lindeager, afdeling 13 Silergården og afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Bestyrelsen godkendte budgetter for 2014 for afdeling 1 Tranevænget, afdeling 3 Maglelund, afdeling 4 Tranehaven, afdeling 6 Moserne, afdeling 12 Gillesager/Lindeager, afdeling 13 Silergården og afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetterne for 2014 for afdeling 1 Tranevænget, afdeling 3 Maglelund, afdeling 4 Tranehaven, afdeling 6 Moserne, afdeling 12 Gillesager/Lindeager, afdeling 13 Silergården og afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund. Huslejestigning/huslejenedsættelse i 2014 i %: Afdeling 1 Tranevænget, 2,12%, godkendt på beboermøde den Afdeling 3 Maglelund, -2,06%, godkendt på beboermøde den Afdeling 4 Tranehaven, 4,16%, godkendt på beboermøde den Afdeling 6 Moserne, 2,61%, godkendt på beboermøde den Afdeling 12 Gillesag/Lindeager 0,00%, godkendt på beboermøde den Afdeling 13 Silergården, 2,68%, godkendt på beboermøde den Afdeling 15 Gurrlund/Bjerrelund, 1,35%, godkendt på beboermøde den

5 Bilag: Budgetter for 2014 for afdeling 1 Tranevænget, afdeling 3 Maglelund, afdeling 4 Tranehaven, afdeling 6 Moserne, afdeling 12 Gillesager/Lindeager, afdeling 13 Silergården og afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund 7. Godkendelse af styringsdialogskemaer for afdeling 1 Tranevænget, afdeling 3 Maglelund, afdeling 4 Tranehaven, afdeling 6 Moserne, afdeling 12 Gillesager/Lindeager, afdeling 13 Silergården, afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund samt organisationen Bestyrelsen godkendte styringsdialogskemaerne med følgende kommentarer: Afdeling 1 Tranevænget: Det skal tilføjes, at der har været udført isolering af gavle. Til næste møde ønsker bestyrelsen en indstilling om udførelse af termografering af gavlene i Tranevænget så man kan lave en sammenligning af "afdeling 1" med afdeling 3 og "afdeling 2" med afdeling 4, 5 og 6, der også skal termograferes. Da afdeling 1, 4 og 6 ligner hinanden meget, skal spørgsmålet Er boligområdet tidssvarende kvalitetssikres. Afdeling 13 Silergården: Stamdataoplysningerne skal tjekkes, da antal boliger ikke er rigtigt. Organisationen: Den særlige indsats der er behov for i afdelingerne, bedes uddybes til næste år. Ved afdeling 15 skal indsatsen omkring udlejning fjernes fra listen. Spørgsmålene omkring ledelsesskik og evaluering af bestyrelsesarbejdet, skal snarest sættes på dagsordenen. Spørgsmålet omkring afdelinger med væsentlige problemer og/eller kritiske nøgletal, bedes til næste gang nuanceres mere end et X. Generelt for alle afdelinger ønskes at hvor der står I/T, så vidt som muligt skal være udfyldt, hvis oplysningerne ligger klar. Administrationen indstiller, - at bestyrelsen drøfter og godkender styringsrapporterne for Tranemosegårds boligafdelinger til brug for styringsdialogen med Brøndby Kommune. - at bestyrelsen drøfter og godkender styringsrapporten for boligorganisationen til brug for styringsdialogen med Brøndby Kommune samt særligt forholder sig til afsnittet Konklusion og Ledelse og beboerdemokrati. Beskrivelse: BO-VEST og boligorganisationen skal til dialogen med Brøndby Kommune beskrive vores virksomhed og boligafdelingerne i en såkaldt styringsrapport. Der skal udarbejdes 5

6 en styringsrapport for hver boligafdeling samt en styringsrapport for boligorganisationen. Styringsrapport for afdelingerne Til brug for dialogen med Brøndby Kommune om boligafdelingerne er styringsrapporterne for de enkelte boligafdelinger baseret på 2012-regnskaberne. Driftsledere, byggeadministrationen og boligsociale medarbejdere i BO-VEST har givet input til boligafdelingernes styringsrapporter. Styringsrapporterne er herefter udsendt til afdelingsbestyrelserne for deres kommentarer, som efterfølgende er tilføjet rapporterne. Følgende afdelinger har indsendt deres bemærkninger: Gillesager/Lindeager og Gurrelund/Bjerrelund. I styringsrapporten for afdelingerne er stamdata, økonomiske nøgletal samt fraflytningsprocenterne genereret automatisk fra BL. BO-VEST har konstateret, at fraflytningsprocenterne i styringsrapporten ikke er korrekte. I kommentarfeltet har BO-VEST derfor oplyst den reelle fraflytningsprocent for Styringsrapport for boligorganisationen Organisationsbestyrelsen skal ligeledes udfylde en styrringsrapport for boligorganisationen. Denne er vedlagt med administrationens forslag til drøftelse. Bestyrelsen skal særligt forholde sig til afsnittene Konklusion og Ledelse og beboerdemokrati. Styringsrapporten for boligorganisationen er baseret på 2012-regnskabet. Oplysning om sager afgjort ved beboerklagenævnet vil BO-VEST fremadrettet registrere på boligorganisation, sagsart og opgørelse, så det næste år vil fremgå af styringsrapporten. Organisationens styringsrapport bliver i år suppleret med kommunens vurdering af samarbejdet med BO-VEST og boligorganisationen ift. 1) Anvisning og udlejning 2) Boligsociale projekter og helhedsplaner 3) Organisationen og afdelingernes budgetter og regnskaber 4) Beboerdemokratiet. Afdelinger med væsentlige problemer eller kritiske nøgletal Hvis der er igangsat en større renovering eller en helhedsplan i en boligafdeling generer dette automatisk et kryds i rubrikken Væsentlige problemer i styringsrapporten for organisationen. Tidsplan: Tilblivelsen af styringsrapporterne for afdelingerne og organisationen har fulgt følgende tidsplan: Juni 2013 Input fra driftsledere, byggeadministration, boligsociale medarbejdere m.fl. til Styringsrapporten August 2013 Styringsrapporterne sendt ud til kommentering i afdelingsbestyrelserne 6

7 September 2013 September oktober december 2013 Organisationsbestyrelserne behandler styringsrapporterne Styringsrapporterne uploades til kommunerne Styringsdialogmøde med Ishøj Kommune og VA/BO-VEST Styringsdialogmøde med Albertslund Kommune og VA/BO-VEST Derudover skal der planlægges styringsdialogmøder med Greve og Brøndby Kommuner Relevant for strategien: Styringsdialogen understøtter BO-VEST s strategiske hovedspor om, at vores beboere er i fokus. Gennem styringsdialogen kan boligorganisationen og kommunen drøfte løsninger på fælles lokale problemstillinger i boligområderne. Lovgrundlag: Reglerne om indførelse af styringsdialog som redskab i samarbejdet mellem det kommunale tilsyn og boligorganisationerne er trådt i kraft den 1. januar Regelgrundlaget for den nye styringsmodel fremgår af følgende bestemmelser: 5b, 6a 6f og 164 i lov om almene boliger m.v. 71 og 109 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Vurdering: Styringsrapporterne er et godt redskab til dialogen med kommunerne, hvor fælles udfordringer og løsninger i boligafdelingerne kan drøftes. I 2012 blev et planlagt fyraftensmøde omkring styringsdialogen aflyst pga. manglende tilmeldinger. Med fordel kan styrringsrapporternes nuværende form og indhold herunder BO-VESTs egne opstillede kriterier - evalueres på et nyt fyraftensmøde i 2013/2014. Bilag: - Oplysningsskemaer for boligafdelingerne - Oplysningsskema for organisationen 8. Afdeling 13 Silergården - godkendelse af forslag til pilotforsøg om PCB Bestyrelsen godkendte at bevilge kr. eks. moms fra dispositionsfonden til pilotforsøget om PCB. 7

8 Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der som led i de fælles initiativer blandt de involverede boligafdelinger, gennemføres to typer pilotforsøg. 1. Forsøg med midlertidige afværgeforanstaltninger forsøg i 6 boliger foreslås gennemført hos T13 i Tranumparken Forsøg med permanente renoveringstiltag forsøg i 2 boliger foreslås gennemført hos BAB. Beskrivelse: Baggrunden for indstillingen er følgende: 1. Midlertidige afværgeforanstaltninger forsøg i 6 boliger, foreslås gennemført hos T13 i Tranumparken 1, idet der her foreligger et friskt datagrundlag, jf. de netop overstående supplerende målinger i TP1. I praksis medfører dette, at 6 ud af de 7 boliger, der skal fugeforsegles i T1, bliver fugeforseglet som fælles pilotforsøg, hvor boligafdelingerne deles om udgifterne. Der henvises til andet indstillingspunkt vedr. T13 Silergården supplerende PCB undersøgelser og fugeforsegling. 2. Forsøg med permanente renoveringstiltag forsøg i 2 boliger, der foreslås gennemført hos BAB. Disse to forsøg skal bidrage til afklaring af, hvilke tiltag der skal udføres som en permanent løsning. Det må forventes, at ikke blot de PCB-holdige fuger (primære kilder A) skal fjernes, men også at fugekanter/kontakt-flader (sekundære kilder B) og de kontaminerede indvendige overflader (tertiære kilder C) må forventes at skulle behandles. A: Fjernelse af primære kilder Arbejdet omfatter fjernelse af PCB-holdige fugematerialer omkring facadepartier, vinduer og enkelte dørpartier. Ligeledes må det forventes, at en del af gulvene i lejlighederne må udskiftes, idet fugerne visse steder er placeret under gulvet. B: Fjernelse af sekundære kilder I forbindelse med fjernelse af de primære kilder (fugerne) behandles også de (sekundære kilder1) kanter/kontaktflader, hvor der har siddet fuger. C: Behandling af tertiære kilder Behandlingen af de kontaminerede indvendige overflader (tertiære kilder) vil forventeligt være nødvendig for at kunne opnå en tilstrækkelig reduktion af PCB-niveauet i lejlighederne. For bedre at kunne bedømme effekten af de enkelte tiltag anbefaler Golder, at de afprøves og dokumenteres. Økonomi: 8

9 Udgifter til pilotforsøgene har SBS foreløbigt budgetteret til i alt 2,7 mio. Kr. Udgifterne foreslås fordelt således: BAB kr. PAB kr. T kr. I alt kr. Fordelingen mellem BAB, PAB og T13 i forholdet 2:2:1, svarer til fordelingen af PCB forurenede højhuse i Brøndby Strand. T13's udgift til pilotforsøgene på kr. foreslås finansieret ved tilskud fra dispositionsfonden idet udgiften dog vil blive søgt indeholdt i de støtteberettigede udgifter i skema A. Det specificerede budget for pilotforsøgene er under udarbejdelse og vil blive fremsendt til bestyrelsen som selvstændigt bilag inden mødet. Det skal bemærkes, at iværksættelse af pilotforsøgene medfører, at udgiften til fugeforseglinger i de i alt 7 boliger med indehold af pcb, der overstiger 2000 ng/ PCB total /m3 luft reduceres væsentligt, idet arbejdet i de seks boliger nu overføres til at indgå som en del af de fælles pilotforsøg, hvor udgiften deles mellem parterne. Tidsplan: Som angivet i anden indstilling for organisationsbestyrelsen, er følgende planlagt: Fugeforseglingen startes i uge 39 (25,26,27. september 2013). Lejemål Fugeforseglingen startes (af hensyn til runde mærkedage hos beboeren) 1. oktober Pilotforsøgene i BAB er ikke endeligt afklaret, men forventes afsluttet i februar Afdeling 13 Silergården - supplerende PCB-undersøgelser og fugeforsegling Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at orienteringen vedrørende de PCB-resultater af undersøgelserne og forsegling af fuger i alle lejemål med forekomster på over ng PCB total/m3 luft, tages til efterretning. Beskrivelse: Som tidligere godkendt af bestyrelsen, har Golder Associates gennemført indeklimaundersøgelser for PCB i Tranumparken 1 i 12 supplerende lejemål. Disse undersøgelser er nu afsluttet. Undersøgelserne viser, at der blot er yderligere to lejemål havde en forekomst på over 2000 ng/ PCB total /m3 luft. 9

10 Tidligere undersøgelser havde afdækket fem lejemål med en forekomst på over 2000 ng/ PCB total /m3 luft. I alt skal syv lejemål således have foretaget fugeforsegling. Fugeforseglingen foretages i lejligheder med luftkoncentrationer over ng PCB total/m3 luft med henblik på midlertidigt at nedbringe PCB i indeluften. Der henvises til andet indstillings-punkt vedr. T13 Forslag til pilotforsøg om PCB. Rådgiverne hos Golder har givet udtryk for, at det har været en meget positiv og problemfri proces, alle beboerne har været hjemme og har været imødekommende. Når den endelige rapport foreligger, planlægger administrationen at udsende en generel orientering for beboerne i TP1. Tidsplan: 6 ugers varsling er udsendt. Fugeforseglingen opstartes i uge 39 (25,26,27. september 2013). Lejemål Fugeforseglingen (opstartes aht. runde mærkedage) 1. oktober Bilag: Tidsplan T13/ Silergården PCB rev. 1 den 8. august 2013 (tidligere vedlagt) Rapport på indeklimaundersøgelser forligger ultimo uge 38 - eftersendes 10. Afdeling 13 Silergården - godkendelse af forcering af udskiftning af vandindstallationer Bestyrelsen besluttede at der til næste møde skal laves en ny dagsordensindstilling idet der manglede yderligere forhold der skulle medtages. Bestyrelsen besluttede ligeledes, at afdelingen så vidt som muligt selv skal afholde udgifter af mindre beløb og søge at få disse indarbejdet i landsbyggefondens støtte ordninger. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der igangsættes ajourføring/ opdatering af budget for udskiftning af vandinstallation suppleret med prissætning af sekundavand, indenfor en økonomisk ramme på i alt kr ,- inkl. moms. Beskrivelse: I afdelingen er der et ønske om at forcere udskiftning af vandinstallationer samt medtage rørføring for sekundavand. Administrationen har rettet henvendelse til Ai a/s, der tidligere har udarbejdet udkast til projektoplæg. Der foreligger diverse materiale på føringsveje m.v., men materialet er af ældre dato, og derfor skal ajourføring/ opdatering og budgetter suppleres med prissætning for sekundavandsrørføring. Dette arbejde kan igangsættes straks og kan forventes færdigt i slutningen af oktober 10

11 starten af november Det skal bemærkes, at spørgsmålet om udskiftning af vandinstallationer blev drøftet på et projektmøde den 10. september 2013 med deltagelse af repræsentanter fra SBS og boligadministrationerne. Der var enighed om rørenes dårlige forfatning og behovet for udskiftning. Der opnåedes dog ikke umiddelbart tilslutning til at forcere rørudskiftning i forhold til HP4 idet nogle fandt, at dette kunne begrænse de kreative muligheder i den endelige HP4 helhedsplan. Økonomi: Administrationen har modtaget overslag på i alt kr ,- inkl. moms. Administrationen indstiller, at udgiften bevilges fra dispositionsfonden, idet udgiften vil blive forsøgt indarbejdet i budgettet for helhedsplanen HP4. Det skal bemærkes, at det er administrationens vurdering, at disse udgifter helt eller delvist vil kunne indgå som støtteberettiget udgift i helhedsplanen. 11. Afdeling 13 Silergården - HP4 Idekonkurrence Bestyrelsen besluttede, at Dorthe Larsen og Ulrik Brock Hoffmeyer tager initiativ til at indkalde de 4 organisationsbestyrelsesformænd og de 4 direktører til et møde om dommerkomiteens sammensætning. Idekonkurrencen foreslås udskudt 1 måned. Budgettet for idekonkurrencen blev godkendt af bestyrelsen. Pengene tages fra arbejdskapitalen. : Administrationen indstiller, at der som led i udviklingen af en samlet helhedsplan i Brøndby Strand udskrives en idekonkurrence indenfor et samlet budget på kr. 2,205 mio. inkl. moms, der fordeles mellem afdelingerne i forhold til fordelingsnøgle. T13 s andel udgør kr ,- inkl. moms der foreslås finansieret ved tilskud fra dispositionsfonden. På grundlag af nedenstående økonomi, vil dele af udgifterne senere blive indarbejdet i budget for helhedsplanen. Beskrivelse: Idekonkurrence: Som tidligere godkendt af bestyrelsen, har administrationen igangsat oplæg til idekonkurrencen. Udbudsbekendtgørelsen om prækvalifikation til idekonkurrencen er uploadet i EU's portal SIMAP for offentlige udbud i Europa torsdag, den 12. september Udkast til konkurrenceprogram er udarbejdet på grundlag af oplæg til den fælles HP4- helhedsplan og beslutningsgrundlaget for valg af konkurrencemodel 5a den såkaldte 11

12 drejebog fra juni måned, der tidligere er udleveret til afdelings- og organisationsbestyrelsen. Programmet er endvidere kommenteret af Per Zwinge og advokatfirmaet Viltoft. Udkast til konkurrenceprogrammet, der er fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 13. september 2013, skal nu igennem en kommenteringsrunde dels af projektgruppen, og i afdelingsbestyrel-serne samt det fælles byggeudvalg. De samlede udgifter, der er forbundet med afholdelse af konkurrencen, fremgår af nedenstående budgetskema Her er endvidere angivet de beløb, der tidligere er meldt ud i forbindelse med drejebogen for valg af konkurrencemodel 5a (juni 2013). SBS har været i kontakt med LBF for at afklare, hvilke beløb LBF vil støtte disse konkurrence-omkostninger med. Skemaet er derfor suppleret med en kolonne, der viser omfanget af den støtte LBF vil bidrage med. LBF har tilkendegivet, at de kun kan støtte en del af udgifterne, i alt svarende til ca. en sjettedel. Dommerkomitéen skal jf. Danske Ark bestå af lægdommere og fagdommere i forholdet 2:1. Lægdommerne kan være repræsentanter fra de enkelte afdelings- og/eller organisationsbe-styrelser. Størrelsen af dommerpanelet har været til drøftelse i projektgruppen. Der har ikke været muligt indtil nu at nå til enighed i afdelingsbestyrelserne om antallet af medlemmer fra boligafdelinger-ne. Det har været projektgruppens anbefaling, at sammensætte en relativt lille gruppe, der til gengæld kunne være meget operationel. Projektgruppen foreslår, at den samlede dommerkomité består af 12 deltagere: 8 lægdommere og 4 fagdommere samt at BB s fire afdelinger kun har stemmeantal som to afdelinger ved en eventuel afstemning i dommerkomitéen. Idekonkurrencen vil have følgende hovedforløb: - En prækvalifikation, hvor der udpeges 8 tværfaglige teams - En 1. fase, som har en mere overordnet og idémæssig karakter. 4 teams ud vælges til at gå videre - En afsluttende 2. fase, som har en mere detaljeret og konkret karakter - Herefter udpeges en konkurrencevinder, der vil blive tildelt dels en præmie i form af et fast beløb. Konkurrencevinderen vil dog stå for bearbejdning af vinderforslaget til brug for det videre rådgiverudbud, samt vil blive tilknyttet igennem alle følgende faser i rollen som designkonsulent/-koordinator. Opnås ikke enighed om repræsentation i dommerkomiteen, vurderes det i projektgruppen, at det kan blive nødvendigt at aflyse den allerede annoncerede arkitektkonkurrence. Pga. eventuelle efterfølgende krav, er der en frist for afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyresen om at træffe beslutning om deltagelse i dommerkomitéen senest den 17. oktober. 12

13 Styregruppe Den uenighed, der har været om størrelsen af dommerpanelet i projektgruppen, har aktualiseret spørgsmålet om at etablere en styregruppe jf. organisationsdiagrammet af februar Dette punkt vil blive behandlet på førstkommende projektgruppe møde den 17. september 2013 og en indstilling er tilsendt boligafdelingernes formænd med opfordring til etablering af en styregruppe. Økonomi: Den samlede konkurrence økonomi er på kr. 2,205 mio. inkl. moms. T13 andel er opgivet til kr ,- inkl. moms. LBF støtte for T13s vedkommende med kr ,- inkl. moms. T13 andel bliver samlet kr ,- inkl. moms, disse er delt jf. tidligere vedtagene fordelings-nøgle. Administrationen indstiller, at T13's andel på kr bevilges fra dispositionsfonden. Landsbyggefondens andel på kr vil blive indarbejdet i budget for helhedsplanen. Tidsplan: Tidsplanen vedr. godkendelse af konkurrenceprogrammet ser således ud: Fra nu og september måned ud: Kommentering i projektgruppen og løbende tilretning. Uge 41 og 42 (anden og tredje uge i oktober): Kommentering i afdelingerne. Konkurrencen i perioden november december 2013 (første udvælgelsesfase). Ultimo januar til primo marts 2014 (anden udvælgelsesfase). Endelig bedømmelse og udvælgelse af det vindende forslag inden påsken Bilag: Tidsplan 4. juli Økonomiskema: Beløb i skemaet er budgettal inklusiv moms. Drejebog af juni 2013 Vederlag første fase 8 x ,- = ,- Vederlag anden fase 4 x ,- = ,- Konkurrenceprogram September 2013 v. 3 fagdommere 8 x ,- = ,- 4 x ,- = ,- Indstillet scenarie September 2013 v. 4 fagdommere 8 x ,- = ,- 4 x ,- = ,- LBF er indstillet på at dække 1 x ,- = ,- 1 x ,- = ,- Vinderpræmie 0,5 1,0 mio Intet Fagdommere Ej angivet (anslået) (anslået) 1 fagdommer Cirka Rejsegodtgørelse til kon- Ej angivet Godtgørelse for 13

14 kurrencedeltagere spørgemøde/besigtigelse 1 deltager Cirka I alt, inklusiv moms 2,0 2,5 mio , Cirka Fordeling: BAB, Rheumpark PAB, Afd T BB, Afd Afdeling 13 Silergården - puljeansøgning Bestyrelsen godkendte forslaget under forudsætning af, at der ikke er egenbetaling og arbejdstimer af større grad. Administrationen indstiller, at der med udgangspunkt i HP4-samarbejdet udarbejdes ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om tilskud til særlige udviklingsprojekter. Udgifterne til udarbejdelse af ansøgninger andrager i alt kr ,- inkl. moms. Beskrivelse: MBBL har p.t. to puljer i udbud : En forsøgs- og udviklingspulje samt en energiplanpulje. Der er på begge puljer en ansøgningsfrist den 1. oktober. MBBL forventer i år at give tilskud i størrelsesordenen kr kr. per projekt til 5-8 projekter. SBS har forelagt forslag til to projekter overfor projektgruppen, som der kan ansøges om støtte til. Forslag til følgende to projekter: - Afdelingsbestyrelsen som proaktiv frivillighedsorganisator. - Billiggørelse af drift i almene boligafdelinger Foreløbige udkast til projektbeskrivelser er vedlagt. Begge ovennævnte forslag ligger under puljen Forsøg og udvikling i den almene boligsektor 2013, hvortil støtten gives uden egenfinansiering. Projekter under energiplanpuljen vurderes derimod ikke umiddelbart attraktive for boligafdelingerne, idet der kun gives 50 % i støtte, og idet projekterne handler specifikt om udarbejdelse af energiplaner. Projektgruppen har været positiv overfor ideen om at søge disse midler til to projekter. De endelige ansøgninger vil blive forelagt afdelings og organisationsbestyrelserne når disse foreligger. 14

15 Økonomi: SBS har oplyst, at honorar andrager ca. 30 rådgivertimer pr. ansøgning. Administrationen har modtaget overslag på i alt kr ,- inkl. moms til fordeling i henhold til fordelingsnøglen giver dette en T13 andel på kr ,- inkl. moms. Administrationen indstiller, at ovenstående midler til disse ansøgninger bevilges. Det kan oplyses, at de øvrige boligorganisationer har meddelt deres tilslutning til forslaget. Bilag: Foreløbige udkast til ansøgning om Afdelingsbestyrelsen som proaktiv frivillighedsorganisator Ansøgning om billiggørelse af drift i almene boligafdelinger. 13. Afdeling 13 Silergården - bygherrerådgivning Bestyrelsen godkendte, at der afholdes honorarudgifter inden for en ramme på yderligere kr., med forbehold for afdelingsbestyrelsens godkendelse. Pengene tages fra dispositionsfonden. Det indstilles, at der godkendes afholdt honorarudgifter indenfor en ramme på yderligere kr ,- idet det bemærkes, at det fortsat er administrationens vurdering, at de samlede udgifter kan indeholdes i den samlede støtteberettigede udgift i det kommende skema A for HP4. en sker med forbehold for afdelingsbestyrelsens godkendelse. Beskrivelse: Samarbejdet med Rambøll/ Arkitektur, Landskab og Proces (Rambøll) er afsluttet indenfor den tidligere ansøgte økonomiske ramme præsenteret i indstilling fra den 27. juni 2013, som omhandlede bistand i forhold til kvalitetssikring og koordinering af arbejdet frem til SBS s oplæg til HP4 samt medvirken ved udvikling af idékonkurrencen. Der forestår stadig et behov for rådgivning i forbindelse med det fortsatte arbejde optil konkurrencen og under konkurrenceudvælgelsen. Som angivet i anden indstilling vedr. HP4 idekonkurrence vil der over efteråret 2013 og i foråret 2014 være behov for at byggeudvalget har en rådgiver at sparre med. Det vil være naturligt at dette foregår i et fortsat samarbejde med Rambøll v. Per Zwinge. Herudover vil der i ovenstående periode være brug for at Rambøll medvirker ved beboer- og projektgruppemøder i T13 om den fortsatte helhedsplan HP4. Det bør nævnes, at de øvrige boligselskaber modtager rådgivning fra SBS rådgivning omkring ovenstående spørgsmål. 15

16 Økonomi: Sammen med Rambøll er det vurderet, at det er nødvendigt at anvende ca. 220 timer til bistand i forhold til medvirken ved rådgivning i forbindelse med det forsatte arbejde optil konkurrencen og under konkurrenceudvælgelsen. Endvidere vil der være brug for Rambølls medvirken ved beboer- og projektgruppemøder i T13 om det fortsatte arbejde omkring helhedsplan HP4. I alt anmodes bestyrelsen således om at godkende, at der kan disponeres yderligere udgifter indenfor en ramme på kr ,- inkl. moms. 14. Afdeling 4 Tranehaven - kollektiv råderet - badeværelser Bestyrelsen godkendte beboermødets beslutning om midlertidigt stop for kollektiv råderet for badeværelser. Det indstilles, at bestyrelsen godkender beboermødets beslutning om stop for kollektiv råderet vedr. badeværelser. Beskrivelse: Afdelingsmødet besluttede på møde den 9. september 2013 at godkendte afdelingsbestyrelsens forslag om stop for kollektiv råderet på badeværelser. Da afdelingen snart skal have udskiftet vandrør og faldstammer, stiller afdelingsbestyrelsen forslag om at den kollektive råderet for modernisering af badeværelser stoppes. Derved kommer afdelingen ikke til at betale for arbejder, som sandsynligvis skal laves om, når udskiftningen starter. Vurdering: Administrationen anbefaler at godkende beslutningen, da det kan påføre afdelingen ekstra udgifter, at lade den eksisterende ordning vedr. kollektiv råderet på badeværelser fortsætte. 15. Afdeling 4 Tranehaven - kollektiv råderet - køkkener Bestyrelsen godkendte beboermødets beslutning dog besluttede de, at det er varmemester, administrationen og afdelingsbestyrelsen i fællesskab, der i en overgangsperiode skal være med til at beslutte standarden i afdelingen. 16

17 Det indstilles, at bestyrelsen godkender beboermødets beslutning om at varmemesteren kan beslutte at der skal skiftes køkken i lejemål i forbindelse med fraflytning. Beskrivelse: Afdelingsmødet besluttede på møde den 9. september 2013, at godkende afdelingsbestyrelsens forslag om at give varmemesteren mandat til at beslutte, at der skal indsættes nyt køkken i forbindelse med at et lejemål fraflyttes. Varmemesteren kan beslutte udskiftningen, hvis der skal bruges mange penge på at istandsætte det eksisterende køkken, uden at det giver et godt og funktionelt køkken. Istandsættes køkkenet, har den nye beboer stadig mulighed for at benytte sig af den kollektive råderet, og pengene, der er brugt på istandsættelse, har derfor været spildt. Kommende beboere vil blive gjort opmærksomt på, at der skal nyt køkken i lejemålet og at det medfører en huslejestigning, i forbindelse med at lejligheden bliver tilbudt. I det omfang, der er muligt, vil den nye beboer få mulighed for selv at få indflydelse på køkkenindretning / materialevalg. Forslaget blev enstemmigt vedtaget på beboermødet den 9. september Økonomi: Der kan maksimalt bruges kr ,- på udskiftning af køkken i afdelingen. Med den nuværende rente på 4,5% giver det en huslejestigning på kr. 622,- i 10 år. Vurdering: Administrationen anbefaler at godkende beslutningen, da det vil være med til at reducere afdelingens udgifter til reparationer i gamle køkkener. 16. Afdeling 6 Moserne - kollektiv råderet - køkkener Bestyrelsen godkendte beboermødets beslutning. Det indstilles at, bestyrelsen godkender beboermødets beslutning om at varmemesteren kan beslutte at der skal skiftes køkken i lejemål i forbindelse med fraflytning. Beskrivelse: Afdelingsmødet besluttede på møde den 12. september 2013, at godkende afdelingsbestyrelsens forslag om at give varmemesteren mandat til at beslutte, at der skal indsættes nyt køkken i forbindelse med at et lejemål fraflyttes. 17

18 Varmemesteren kan beslutte udskiftningen, hvis der skal bruges mange penge på at istandsætte det eksisterende køkken, uden at det giver et godt og funktionelt køkken. Istandsættes køkkenet, har den nye beboer stadig mulighed for at benytte sig af den kollektive råderet, og pengene, der er brugt på istandsættelse, har derfor været spildt. Kommende beboere vil blive gjort opmærksomt på, at der skal nyt køkken i lejemålet og at det medfører en huslejestigning, i forbindelse med at lejligheden bliver tilbudt. I det omfang, der er muligt, vil den nye beboer få mulighed for selv at få indflydelse på køkkenindretning / materialevalg. Forslaget blev enstemmigt vedtaget på beboermødet den 12. september Økonomi: Der kan maksimalt bruges kr ,- på udskiftning af køkken i afdelingen. Med den nuværende rente på 4,5% giver det en huslejestigning på kr. 725,- i 10 år. Vurdering: Administrationen anbefaler at godkende beslutningen, da det vil være med til at reducere afdelingens udgifter til reparationer i gamle køkkener. 17. Forebyggelse af tab på fraflyttere Bestyrelsen diskuterede orienteringen. Alle vedligeholdelsesreglementer bør kvalitetssikres af administrationen og sendes til afdelingsbestyrelsen med råd og vejledning så de er tidssvarende. En idé er at administrationen laver en pjece hvor beboere opfordres til at bruge af vedligeholdelseskontoen i boperioden men at de altid kan få hjælp på ejendomskontoret, hvis de ønsker det. Bestyrelsen ønskede ikke at indføre et generelt sundhedstjek. Hver afdeling kan tage et tjek op, hvis der er behov derfor i afdelingen. Bestyrelsen ønskede ikke turnusordninger i forbindelse med vedligeholdelsen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beskrivelse: I forlængelse af Tranemosegårds diskussion om store tab på fraflytninger er administrationen blevet bedt om at fremkomme med eventuelle mulige tiltag for at minimere fremtidig tab på fraflytninger. Et af tiltagene, som kan have en mærkbar effekt er projektet Orden i økonomien giver ro i sindet. Projektet skal overordnet forebygge udsættelser af beboere som følge af manglende betaling og dermed den efterfølgende istandsættelse af lejemålene. Dette 18

19 tiltag er i gang. Projektet vil løbende blive evalueret blandt andet med henblik på en sammenligning af effekten af tab på fraflyttere. Et andet tiltag, der kan anbefales til afdelingerne, er at gennemføre sundhedstjek. Her vil ejendomskontorets medarbejdere komme rundt i samtlige lejemål og af den vej få iværksat vedligeholdelse af de lejemål, som er meget kritiske i forhold til lejers pligt til at vedligeholde boligen i boperioden. Dette vil sikre opretholdelse af lejemålenes vedligeholdelsesstandard, og minimere udgifterne ved fraflytning. Der er også den mulighed, at man kikker på hvordan B-ordningen administreres. Lige nu er det sådan, at vedligeholdelsen 100% er lagt ud til beboerne. Man kunne i stedet for dele ordningen, således at det er beboerne, der selv bestemmer om /hvornår, de vil have malet, mens det er afdelingen, der løbende vedligeholder gulvene eller nogle af gulvene. Lovgivningen åbner ligeså op for muligheden for turnusarbejde. Det kunne i afdelingerne vedtages, at fremadrettet var det afdelingen, der står for lakering af køkkengulvene som turnus hvert andet eller hvert tredje år. Ovenstående muligheder sikrer lejemålenes vedligeholdelsesstandard og minimer udgifterne ved fraflytning. 18. Kås-statistikker - udviklingen i beboersammensætningen i Tranemosegårds afdelinger Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til næste møde. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Udvikling i gennemsnitsindkomsten Nedenstående Tabel 1 viser udviklingen i gennemsnitsindkomsterne fra 2007 til 2011 opgjort i kr. Tabel 1. Udviklingen i gennemsnitsindkomsterne afd kr. kr. kr. kr. kr

20 Brøndby Kommune I tabel 2 er udviklingen opgjort i form af et indeks med 2007 = 100,0. Tabel 2 Udviklingen i gennemsnitsindkomster, indeks afd Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks 1 100,0 106,1 105,5 108,6 109, ,0 100,3 100,2 100,5 103, ,0 103,8 104,6 105,4 103, ,0 104,4 102,3 102,9 103, ,0 105,5 111,9 106,9 107, ,0 102,5 100,1 98,8 99, ,0 104,2 104,0 108,4 106,6 Kommunen 100,0 103,7 102,6 104,1 104,9 Forbrugerpriser 100,0 103,4 104,7 107,5 110,5 Som det fremgår i tabellen er gennemsnitsindkomsten i afd. 13 lavere i 2011 end i For alle afdelinger og for Brøndby Kommune gælder det, at stigningen i gennemsnitsindkomsten i 2011 er mindre en den vækst, der i perioden har været i forbrugerprisindekset, der i 2011 ligger på 110,5. Udvikling i andel af beboere af anden etnisk herkomst Tabel 3 angiver udviklingen i andelen af beboere af anden etnisk herkomst. Afd ,0 9,5 9,1 9,3 10,0 20

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Indkaldelse til: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK).

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK). REFERAT Emne: Byggeudvalgsmøde Afdeling: VA afd. 10 Hyldespjældet Dato: Den 20. juni 2013 kl. 18.30-20:00 Sted: Hyldespjældets ejendomskontor 25. juni 2013 AGF/NBJ Til stede: Byggeudvalget: Vinie Hansen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde.

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. REFERAT 20. februar 2012 /MEK Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Referat af: Merete Ø. Krapper Afholdt den: 30. januar 2012 kl. 18.00 i Hyldespjældets beboerhus Deltagere: Byggeudvalget,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere