REVISOR P O S T E N. SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed. SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISOR P O S T E N. SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed. SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom"

Transkript

1 S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom SIDE 4 Springet som selvstændig SIDE 5 Køb af bolig i udlandet SIDE 7 Investering i udenlandske aktier kræver struktur og disciplin SIDE 8 Vi noterer at

2 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed Hvis virksomheden er moden til et generationsskifte, og børnene ikke kan eller ikke vil drive virksomheden videre, kan medarbejderne nogle gange være et oplagt alternativ. Medarbejderne må forventes at have begrænsede økonomiske ressourcer, og derfor vil finansieringen næsten altid være en udfordring. I denne artikel beskrives udvalgte metoder til at lette finansieringsbyrden. Kun overdragelse af selskaber beskrives. SLANKNING AF SELSKABET FØR SALGET Det bør overvejes, om virksomheden kan slankes før salget ved at afhænde driftsfremmede aktiver og udlodde overskydende likviditet. Hvis virksomheden drives fra egne ejendomme, kan det overvejes at sælge ejendommen eventuelt til hovedaktionæren og herefter fortsætte driften fra den samme men nu lejede ejendom. Salg til hovedaktionæren kan i de fleste tilfælde ske til den offentlige ejendomsværdi, som ofte vil være lavere end markedsværdien. Salget vil udløse skatter i selskabet, men kan samtidig give hovedaktionæren mulighed for skattemæssige afskrivninger. Udlodning af udbytte til hovedaktionæren beskattes som aktieindkomst. Som led i forberedelserne bør det overvejes at etablere en holdingstruktur via en skattefri aktieombytning. Inden for de seneste par år er praksis for aktieombytning blevet skærpet, og der stilles større krav til den erhvervsmæssige begrundelse for en aktieombytning. Generationsskifte er ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at give tilladelse til en aktieombytning. HOLDINGSTRUKTUR FOR DE NY EJERE (MEDARBEJDERNE) Fra starten bør der etableres en fornuftig holdingstruktur, hvor medarbejderne individuelt erhverver et holdingselskab, som dernæst i fællesskab erhverver et moderselskab, som til sidst ejer driftsselskabet. Sambeskatning selskab ejet direkte eller indirekte af Ændringen af sambeskatningsreglerne medarbejderne medfører skattepligt for vedtaget i foråret 2005 medfører obligatorisk sambeskatning, når et moderskabet ejes af et moderselskab, der har den tidligere ejer, medmindre driftsselselskab besidder stemmemajoriteten i ejet driftsselskabet i mindst tre år. I det datterselskabet (driftsselskabet). Sambeskatningen indtræder fra overtagelsesgere ejer først ske, når midlerne trækkes tilfælde vil beskatningen hos den tidlitidspunktet. ud i personligt regi i form af udbytte Modsat tidligere giver det mulighed eller aktieavance ved salg/likvidation af for, at moderselskabets renteudgifter moderselskabet. kan modregnes i datterselskabets driftsoverskud allerede fra overtagelsen. sælge til medarbejderne med succession. Ejeren kan undgå beskatning ved at Succession betyder, at medarbejderne Udlodning overtager sælgers skatteforpligtelse. Udbytte kan ske skattefrit til selskaber, Som kompensation for denne skatteforpligtelse er det naturligt at nedsætte som ejer mindst 20% af kapitalen i det selskab, som udlodder udbyttet. Ejerskabet skal være opfyldt i en sammenhænsættes til markedsværdien minus 20% salgssummen. Salgssummen kan nedgende periode på mindst 1 år, og udbyttet skal ske i ejertiden. medarbejderen beskattes af fordelen. af sælgerens normale avance, uden at Kravet om ejerandel nedsættes til 15% Betingelserne for, at medarbejdere kan fra 1. januar 2007 og yderligere ned til overtage aktierne med succession, er 10% fra 1. januar følgende: Medarbejderen skal inden for de 4 Senere salg seneste, afsluttede indkomstår have Hvis medarbejderne efterfølgende været fuldtidsbeskæftiget i sammenlagt 3 år i virksomheden. ønsker at sælge deres aktier i driftsselskabet, kan det ske på forskellige niveauer. Et fælles salg af hele driftsselskabet skæftiget på overdragelsestidspunk- Medarbejderen skal være fuldtidsbe- kan hensigtsmæssigt ske ved, at det fælles moderselskab sælger aktierne. Salget Der skal være tale om overdragelse af tet. vil være skattefrit, når moderselskabet hovedaktionæraktier. Hvis hovedaktionæren har gennemført en aktieom- har ejet driftsselskabet i mindst tre år. Nettoprovenuet kan herefter udloddes bytning, er det altså aktier i holdingselskabet, der skal overdrages. skattefrit til de individuelle holdingselskaber. Der skal overdrages aktier med Enkelte medarbejderes udtræden mindst 15% af stemmeværdien i selskabet. kan enten ske ved, at det individuelle holdingselskab sælger aktier i det fælles De aktier, der overdrages, må ikke moderselskab, eller ved at medarbejderen sælger sit individuelle holdingsel- et selskab med passiv pengeanbrin- være "pengetankaktier", dvs. aktier i skab. gelse og/eller udlejning af fast ejendom. Det individuelle holdingselskab opnår skattefrihed af aktieavancen efter en ejertid på mindst tre år. OPDELING I AKTIEKLASSER Medarbejdernes salg af det individuelle holdingselskab er skattepligtig uanset at slanke selskabet tilstrækkeligt forud Hvis det ikke er muligt umiddelbart varigheden af ejerskabet. for overdragelsen, kan det overvejes at ændre vedtægterne, således at den SALG MED SUCCESSION hidtidige ejer får en forlods udbytteret Salget af driftsselskabet til et moder- svarende til værdien af goodwill og frie

3 reserver på tidspunktet for opdelingen. Dermed kan medarbejderne tegne aktier i virksomheden til kurs pari. Når de nuværende aktionærer har modtaget det i vedtægterne fastsatte forlods udbytte, ophører forskellen i udbytteret terne, og medarbejderne får herefter andel i udbyttet svarende til ejeran delen. Metoden med at opdele kapitalen i en yderligere aktieklasse blev godkendt i en bindende for håndsbesked fra Ligningsrådet den 18. juni AFSLUTNING Det kræver omhyggelig rådgivning, når medarbejdere skal overtage den virksomhed, hvor de er ansat. Ovenfor er nogle af de skattemæssige problemstillinger berørt. Mindst lige så vigtigt er det dog at sørge for, at de mere bløde forudsætninger for virksomhedsoverdragelsen er til stede. Herunder at den hidtidige ejer reelt slipper kontrollen og overfører kontaktnettet af bl.a. kunder og leverandører. Jan Nygaard Tax director 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom For mange virksomheder er køb af fast ejendom eller leje heraf en beslutning med vidtrækkende økonomiske konsekvenser. I denne artikel behandles de økonomiske overvejelser i forbindelse med beslutningen om, hvorvidt bygninger skal lejes eller ejes. RISIKOMÆSSIGE OVERVEJELSER VED EJE Alle investeringer er forbundet med en vis risiko. Dette gælder naturligvis også for investeringer i fast ejendom. Den økonomiske risiko består både i risikoen for, at bygningerne falder i værdi og må sælges til en lavere pris end anskaffelsesprisen, og risikoen ved, at der påløber omkostninger, uagtet at bygningerne ikke benyttes. På trods af det nuværende forholdsvist lave renteniveau, vil renteudgifterne om længere perioder. parter i perioden og at der kan være tale årligt udgøre 4-6% af bygningernes Et andet forhold, der kan medføre en anskaffelsessum. Rentebelastningen, reel risiko ved at leje, er, hvis man som kombineret med afdrag på gælden i lejer selv skal indrette lokalerne, f.eks. bygningerne, betyder, at den samlede til et mere specialiseret formål. En sådan likviditetsbelastning ved at have tomme indretning vil ofte ikke have nogen bygninger stående, kan være ganske stor. salgsværdi, hvorved der kan opstå et Derudover kan en investering i forkerte betydeligt tab (både når bygningen ejes bygninger blive meget kostbar. Risikoen og lejes). ved køb af fast ejendom afhænger i høj Derudover kan udlejer forlange grad af, hvilken type af fast ejendom der bygningen leveret tilbage i den stand, er tale om. Jo mere specialiseret en bygning er, jo større er risikoen, idet alterbetydende med, at lejer ved fraflytning den oprindeligt havde, hvilket er ensnative anvendelsesmuligheder vil være skal afholde yderligere omkostninger til begrænsede. Beliggenheden har naturligvis også stor indflydelse, idet adgangen istandsættelse. til infrastruktur mv. er meget afgørende DRIFTSØKONOMISKE for mange virksomheder. ASPEKTER En væsentlig økonomisk forskel mellem RISIKOMÆSSIGE eje og leje af bygninger er, at der normalt sker løbende pristalsregulering af OVERVEJELSER VED LEJE Risikoen ved at leje bygninger er som huslejeudgiften, mens udgiften (i form udgangspunkt lavere end ved at eje af rentebelastningen) vil være fast ved dem. Risikoen ved leje vil primært bestå køb af bygninger. Der skal sædvanligvis af huslejebetalinger i den del betales et huslejedepositum (uforrentet) af opsigelsesperioden, ved leje af bygninger. der ligger ud over fraflytningstidspunktet. tage udgangspunkt i en forrentning af Fastsættelsen af huslejen vil typisk Det er dog vigtigt at bygningernes anskaffelsessum og vil være opmærksom være baseret på den gældende markedsrente. Der vil således være en vis sam- på, at der kan indgås tidsbegrænsede lejekontrakter køb og lejeudgiften. På grund af pristalsmenhæng mellem rentebelastningen ved med uopsigelighed fra begge tede depositum vil det derfor ud fra reguleringen af huslejen og det uforren- en

4 4 driftsøkonomisk betragtning ofte være bedre stand, end den var ved købet af i ikke-afskrivningsberettigede bygninger, mest lønsomt at købe bygningerne. bygningen. Her gælder naturligvis, at der når blot bygningen anvendes erhvervs- Vedligeholdsomkostninger vil ved leje udelukkende kan afskrives skattemæs- mæssigt. typisk blive afholdt af udlejer og vil der- sigt på forbedringer på afskrivningsbe- Ved leje af bygninger skelnes der for ikke belaste lejer likviditetsmæssigt. rettigede bygninger, jf. ovenfor. ligeledes mellem forbedring og vedlige- Likviditetsmæssigt vil køb af bygnin- Ved et efterfølgende salg af bygnin- holdelse, idet forbedringer vil være at ger ofte være mere belastende end leje, gerne vil de foretagne afskrivninger betragte som indretning i lejede lokaler da der skal afdrages på gælden, ligesom blive genbeskattede, i det omfang salgs- og derfor skal afskrives over lejeperio- der skal præsteres en vis egenfinansie- summen er højere end den nedskrevne den. Løbende vedligeholdelse kan fra- ring. værdi. Afhængig af de individuelle drages straks. forhold kunne der også være tale om Der er fradragsret for den løbende SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER ejendomsavanceskat ved salg af bygnin- huslejebetaling, ligesom der er fradrags- VED KØB AF BYGNINGER gerne. ret for andre udgifter, der måtte være På en række erhvervsbygninger kan der Ved om- eller tilbygning af eksisteren- pålagt lejer. foretages skattemæssige afskrivninger. de afskrivningsberettigede bygninger er Dette gælder f.eks. for produktions- der mulighed for at foretage en såkaldt SAMMENFATNING bygninger, butikker, lagerbygninger, straksafskrivning på op til 5% af bygnin- Det fremgår af ovenstående, at der er en landbrugsbygninger, hoteller mv. Der gens anskaffelsessum. række faktorer, der skal overvejes ved kan afskrives med op til 5% årligt. Der Der er fradragsret for andre drifts- leje contra eje af bygninger. Fordelene kan ikke afskrives på kontorbygninger, udgifter såsom renter, ejendomsskatter, og ulemperne varierer og vil afhænge medmindre disse ligger i umiddelbar forsikringer mv. af forholdene i den enkelte virksomhed. tilknytning til en afskrivningsberettiget Generelt vil virksomhederne dog opnå bygning. SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER større fleksibilitet og lavere risiko ved at Der er løbende fradrag for vedlige- VED LEJE AF BYGNINGER leje bygninger mod til gengæld at skulle holdelse, hvorimod forbedringer af Indretningsomkostninger kan afskrives betale herfor. bygningen kan afskrives med 5% årligt. Forbedringer defineres som afholdte omkostninger, der bringer bygningen i over den periode, lejekontrakten er indgået, dog minimum 5 år. Afskrivningsretten gælder også for indretninger Christian S. Christiansen Manager Springet som selvstændig Forberedelse, rådgivning, netværk og en klar strategi for salg er nøglen til succes som selvstændig. Danmark har brug for iværksættere. Og det handler ikke udelukkende om at skabe de store industrieventyr som f.eks. Danfoss og Lego. Nej, Danmark har også brug for de små iværksættere, som ikke nødvendigvis skaber en hel masse arbejdspladser, men som alligevel yder en hel masse til samfundsøkonomien. De bidrager med fleksibilitet, dynamik og effektivitet og skaber vækst omkring sig. De har leverandører, de køber serviceydelser, og de leverer deres ydelser til andre små virksomheder hjulene snurrer. FORBEREDELSE GODT BEGYNDT Forberedelse, forberedelse, forberedelse. Så enkelt kan det vel egentlig siges. Det er jo vigtigt, at iværksætteren tænker så meget som muligt igennem, før virksomheden er etableret. Det handler om idégrundlaget, om markedet og ikke mindst om økonomi. Den bedste træningsbane for en iværksætter i startfasen er forretningsplanen, hvor han arbejder med en detaljeret beskrivelse af virksomheden og en plan for drift og udvikling. En forretningsplan skal selvklart også forholde sig til de hårde tal. Hvad koster det at etablere virksomheden, hvor skal finansieringen komme fra. Og hvilken økonomi skal der til for at få det til at løbe rundt, så afdragene kan betales, og iværksætteren kan leve af det. Revisoren er en uundværlig medspiller i denne fase. Forretningsplanens formål er dobbelt - både at få formuleret en klar strategi for virksomheden, som man kan holde sig til i opstartsfasen, og samtidig også have noget man kan måle efter, når virksomheden er i gang. Det er nemlig utrolig vigtigt, at iværksætteren har et konkret værktøj, der kan støtte ham i ikke bare at lade stå til, men kan sikre, at han hele tiden har overblik over, hvordan udviklingen er, så han er i stand til at agere hurtigt. Desuden vil forretningsplanen være et vigtigt grundlag for pengeinstituttets kreditvurdering. Forretningsplanen bør derfor indeholde elementer, der belyser iværksætterens personlige egenskaber som drive, faglig baggrund, kontaktskabende evner og lederevner. RÅDGIVNING NETVÆRK Mange iværksættere oplever at stå helt alene med deres virksomhed, og undersøgelser peger også på, at det er en af

5 hovedårsagerne til, at for mange af de små virksomheder knækker halsen det første år. Ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen har iværksættere, der har fået rådgivning, en bedre overlevelsesgrad, 75% mod 62%. Der findes som bekendt en hel masse tilbud om rådgivning, både af offentlig og privat karakter. Hvilke typer rådgivning, der passer til den enkeltes behov, varierer naturligvis. Det er en god idé altid at søge professionel assistance til regnskaber. Det er det klogeste og kan sammenlignes med en god investering, fordi lovgivningen er så kompliceret, og fordi iværksætteren hermed bl.a. sikrer sig de skattemæssigt bedste økonomiske løsninger. Netværk er en anden effektiv måde at få inspiration på og hjælp til at drive sin virksomhed. Alle mennesker er en del af flere både formelle og uformelle netværk. For iværksætteren handler det om at bruge dette netværk maksimalt. Det kan være alt fra at få nogle til at udbrede kendskabet til virksomheden til folk i netværket, der har noget viden og kompetencer, som man kan bruge. Det er også en god idé at blive medlem af et eller flere netværk med ligestillede iværksættere. Sådanne netværk bliver mere og mere udbredte, fordi iværksættere oplever at det både giver viden og skaber kunder. ErhvervsSparring er et sådant initiativ. som kombinerer det bedste af rådgivnings- og netværkstilbuddene. Der etableres omkring 40 iværksætterklubber fordelt over hele landet, hvor iværksættere kan få sparring af erfarne erhvervsfolk. Klubkonceptet indebærer, at man samtidig kommer ind i et godt netværk med andre selvstændige med alle de muligheder, det rummer. Typisk foregår sparringen i sparringsgrupper sammensat af fire iværksættere og to erhvervsfolk, men det er også muligt at få en-til-en-sparring. Erhvervs- Sparring blev etableret i slutningen af 2004, og der er allerede 12 klubber over hele landet. SALG MARKETING Alt for mange iværksættere glemmer at have en salgs- og marketingplan for deres virksomhed. Måske er de ikke klar over, hvilke fordele der er ved at have sådan et værktøj. Selv om det er banalt, er det vigtigt at huske iværksætteren på, at det ikke hjælper at have verdens bedste produkt, hvis ikke man er i stand til at sælge det. Der findes næsten ingen produkter, der sælger sig selv. Derfor skal salg og marketing indgå i forretningsplanen, og det er vigtigt, at der er afsat ressourcer til det. Det handler bl.a. om en målrettet hjemmeside, om indbydende brochuremateriale, og om at virksomheden råder over manpower, der kan få budskabet ud over rampen. MAN MÅ RISIKERE, MEN DER ER ET SIKKERHEDSNET Der er altid en vis risiko, og man kan ikke planlægge sig ud af alt. Med a-kassesystemet er der heldigvis et ordentligt sikkerhedsnet for selvstændige, hvis det går galt, og man må dreje nøglen i den forkerte retning. Undersøgelser fra USA viser, at selvstændige, som er gået konkurs en gang, ofte får succes anden gang, de starter. Her kunne Danmark tage ved lære og få en lempeligere konkurslovgivning. Det vil uden tvivl give flere lyst til at starte igen, hvis det var nemmere. 5 Keith Fobian Administrerende direktør, DANA Køb af bolig i udlandet På grund af de høje boligpriser i Danmark køber flere og flere boliger i I denne artikel gennemgås alene de overordnede skattemæssige regler i henholdsvis dende land, at det primært er det pågældende land, der har beskatningsretten udlandet, som for de flestes vedkommende Danmark og i enkelte lande ved til ejendommen. Ofte har Danmark dog bruges til ferieboliger. Nogle har endvidere det formål, at de senere vil flytte permanent til boligen i udlandet. Når man køber en bolig i udlandet, skal man være opmærksom på flere forhold, ud over at man ønsker at bo billigt, nyde solen og varmen eller den gode mad. I nogle lande kan man f.eks. ikke erhverve jorden, men alene leje jorden for en årrække. Alternativet skal ejeren af ejendommen måske være et selskab, hvilket kan give skattemæssige problemstillinger i Danmark. Det anbefales altid ved køb af bolig i udlandet at indhente den nødvendige rådgivning til økonomisk og juridisk bistand samt oplysninger om de skattemæssige regler. køb af feriebolig. Vi gør opmærksom på, at det ikke er en udtømmende gennemgang af disse regler, og reglerne vil være anderledes, hvis man tager fast ophold i den udenlandske bolig. Nedenfor er vist en generel oversigt, over hvilke skatter mv. der er i udvalgte lande. GLOBALSKAT En person, der har sin primære bolig i Danmark, og som køber en feriebolig i udlandet, er både skattepligtig til udlandet og Danmark af den udenlandske ejendom. For at undgå at betale skat i begge lande er der i de fleste tilfælde indgået dobbeltbeskatningsaftaler, hvor det er aftalt mellem Danmark og det pågæl- også en beskatningsret. I den danske skatteberegning skal der derfor gives et nedslag for eventuelle udenlandske skatter, både for så vidt angår dansk ejendomsværdiskat og skat i udlandet i forbindelse med salg af ejendommen. Skat i Danmark I Danmark skal værdien af ejendommen medtages på den danske selvangivelse, som om den var beliggende i Danmark. Benyttes ejendommen helt eller delvist til privat brug, skal der betales ejendomsværdiskat af boligen i Danmark. Frankrig og Danmark har dog en speciel aftale, som medfører, at der ikke skal betales ejendomsværdiskat i Danmark af en ejendom beliggende i Frankrig. Ejendomsværdiskatten udgør 1% af

6 6 bestemmelser i ejendomsavancebeskatningsloven: ejendommen har været benyttet til privatbrug grundarealet ikke overstiger m 2. Skal der betales en ejendomsavanceskat i Danmark, vil der i den danske skat som udgangspunkt blive givet et nedslag for eventuelle udenlandske skatter ved et salg. ejendomsværdien op til kr og 3% af resten. Ejendomsværdiskatten på udenlandske ejendomme beregnes på grundlag af den mindste værdi af handelsværdien 1. januar i indkomståret og anskaffelsessummen. Betales en lignende skat i udlandet, vil den danske ejendomsværdiskat blive nedsat med den udenlandske skat, som f.eks. den svenske fastighetsskat. Renteudgifter vedrørende lån til køb af ejendommen er fradragsberettiget, uanset til hvilket brug ejendommen benyttes. Hvis lånet er i udenlandsk valuta, er kursgevinst og -tab skattepligtigt/fradragsberettiget, hvis gevinsten/ tabet i året har oversteget kr Udlejning af ejendommen Udlejes ejendommen helt eller delvist, skal der på den danske selvangivelse opgøres et resultat af dette i henhold til danske regler. Resultatet kan som for danske ejendomme opgøres efter følgende to metoder: 40%-reglen Lejeindtægten - reduceret med et bundfradrag på kr og 40% af det resterende beløb - beskattes som kapitalindkomst. Derudover skal der betales ejendomsværdiskat for hele året. Regnskabsmetoden Efter denne metode beskattes nettoresultatet fra udlejningen som kapitalindkomst. Nettoresultatet opgøres som lejeindtægten minus faktiske udgifter i udlejningsperioden, f.eks. provision til udlejningsbureau, fællesudgifter, afskrivning på inventar, vedligeholdelse mv. Der skal kun betales ejendomsværdiskat i de perioder, hvor ejendommen er til egen rådighed. Anvendes ejendommen 100% til udlejning, opgøres den skattepligtige indtægt efter de almindelige regler for udlejningsejendomme. Virksomhedsskatteordningen/kapitalafkastordningen kan i denne situation anvendes, hvilket betyder, at renteudgifterne helt eller delvist vil kunne modregnes i den personlige indkomst og dermed få en højere skatteværdi. Uanset om ejendommen udlejes helt eller delvist, vil der i den danske skat blive givet et nedslag for betalt udenlandsk skat af resultatet af udlejningen, dog maksimalt med den skat der betales i Danmark. Salg af ejendommen Når ejendommen sælges, skal der ikke betales en skat af avancen i Danmark, hvis ejendommen opfylder fritagelses- SKAT I UDLANDET Hvis en persons eneste forhold til udlandet er ejerskabet af en feriebolig, og der ikke er taget fast ophold i denne, vil personen kun være begrænset skattepligtigt af denne i det pågældende land. I nogle lande er man pligtig til at udfylde en selvangivelse, særligt i den situation hvor ejendommen udlejes. Beskatningen af ejendomme er meget forskellig fra land til land. Det er derfor vigtigt at rådføre sig med eksperter i udenlandske skatteregler, så både den udenlandske og den danske skat bliver korrekt. Formueskat I nogle lande betales der en formueskat. I Danmark blev formueskatten afskaffet i I Tyrkiet og Italien betales der ikke formueskat, men det skal man f.eks. i Frankrig, Spanien og Sverige. I Sverige betales ligeledes en fastighetsskat, som sammenlignes med den danske ejendomsværdiskat, hvorfor der i den danske ejendomsværdiskat gives et nedslag med den betalte fastighetsskat. I Spanien betales ligeledes en skat ud over formueskatten, som kan modregnes i den danske ejendomsværdiskat. Denne skat er dog mindre end den danske ejendomsværdiskat, hvorfor der i denne situation også betales dansk ejendomsværdiskat. Udlejning af ejendommen Hvis ejendommen udlejes fuldt ud, skal der betales skat af lejeindtægten i udlandet. Beregningsmetoden er forskellig fra land til land. De fleste lande beskatter et nettoresultat. Spanien beskatter dog bruttoresultatet. En udenlandsk skat vil blive modreg-

7 net i den danske skat. Der har dog været begrænsninger for, hvor stor en skat der kan modregnes. Salg af ejendom I f.eks. Sverige og Frankrig sker der beskatning i forbindelse med salg af ejendommen. Ved salg af ejendom i Sverige udgør skatten 30% af 2/3 af fortjenesten. I Frankrig nedtrappes beskatningen, afhængig af hvor længe ejendommen har været ejet. Har ejendommen været ejet i 16 år eller mere, er fortjenesten skattefri. I Tyrkiet skal der betales skat, hvis ejendommen har været ejet i mindre end 4 år. 7 SKEMA Ejendomsværdiskat Sverige Spanien Frankrig Thailand Ja Minus udenlandsk skat Ja Minus udenlandsk skat Skat i udlandet Ja Ja Nej Nej Beskatning ved udlejning Ja Ja Ja Ja Formueskat Ja Ja Ja Nej Skat ved salg Ja Ja Ja Ja Nej Ja Karin Kool Ammitsøe HRS/TAX Investering i udenlandske aktier kræver struktur og disciplin Danske aktieinvestorer har i en årrække HVAD KARAKTERISERER EN placeret en større del af deres opsparing GOD AKTIEINVESTERING? i udenlandske aktier end i danske aktier. Det er væsentligt, at man, inden udvælgelsesproceduren sættes i gang, ved, Denne trend kan bl.a. aflæses i formuesammensætningen i danske investeringsforeninger. Ved udgangen af 2005 havde have i sin portefølje. Og her opstår hvilke typer af aktier man ønsker at medlemmer investeret 734 mia. spørgsmålet naturligvis: Hvad karakteriserer en god aktieinvestering? kr. gennem investeringsforeninger. Heraf var ca. 250 mia. kr. i udenlandske aktier, I Investeringsforeningen Jyske Invest mens kun ca. 30 mia. kr. var placeret i har vi på baggrund af analyser af udviklingen på de globale aktiemarkeder de danske aktier. Hvis man vælger at gå ind på det globale aktiemarked som privat investor, gode aktieinvestering karakteriseres af: seneste 15 år fundet frem til, at den ligger der en stor udfordring i hele tiden 1. Lav valuation dvs. at den aktuelle at holde sig ajour med markedsudviklingen. På globalt plan findes der ca. indtjeningsevne aktiekurs er lav i forhold til selskabets børsnoterede selskaber at vælge 2. Godt momentum dvs. at selskabets imellem. Og det er praktisk talt umuligt indtjening og aktiekurs er i en stigende trend for private investorer at overskue alle investeringsmulighederne. Derfor er 3. God finansiel styrke dvs. at selskabet ikke har unødig gæld. mange private investorers valg af aktier ofte påvirket af irrationelle, følelsesbetonede vurderinger. udelukkende havde investeret i aktier Hvis man i perioden fra 1990 til 2005 Samtidig offentliggøres der hver dag med de karakteristika, ville man have ca aktieanalyser hver med sine fået et gennemsnitligt årligt afkast, der anbefalinger af, hvilke aktier man bør var 8% over det gennemsnitlige afkast købe, og hvilke man bør sælge. I den på de globale aktiemarkeder. sammenhæng er det vigtigt, at man holder fokus på de mest objektive og rationelle analyser, når de investeringsinteressante aktier skal udvælges. INVESTERINGSFORENINGER HAR KOMPETENCEN Rigtig mange investorer vælger at lægge ansvaret for deres investeringer i hænderne på en investeringsforening, som har kompetencen til at overskue og vurdere de mange investeringsmuligheder. Investeringsforeninger tilbyder netop den struktur og disciplin i aktieforvaltningen, som sikrer, at investorernes penge til enhver tid er sat i de investeringer, der i forhold til markedsudviklingen giver de bedste afkast. Den grundlæggende idé bag en investeringsforening er, at medlemmerne af foreningen går sammen om at få mest ud af deres opsparing. I Danmark er formålet med foreningerne udelukkende at pleje medlemmernes investeringer og give et godt afkast inden for trygge rammer. En investeringsforening er ejet af medlemmerne, og det er dem, der får hele overskuddet, når udgifter til køb, salg og administration af værdipapirer er betalt. Bjarne Staael Afdelingsdirektør, Jyske Invest

8 8 AKTUELLE DATOER Dato Diskonto Nationalbankens udlånsrente Vi noterer at september 2006 Den kommune, man er tilmeldt på denne dato, er afgørende for kommuneskatteprocenten for november 2006 Betaling af moms for virksomheder med kvartalsvis afregning. 20. november 2006 Sidste frist for betaling af acontoskat og frivillig indbetaling for selskaber og foreninger. MINDSTERENTEN 1/1 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% Fra 6. juni ,00% 2,15% Fra 2. december ,25% 2,40% Fra 17. februar ,50% Fra 3. marts ,50% 2,75% Fra 9. juni ,75% 3,00% ET INDKOMSTREGISTER Med det overordnede formål at skabe arbejdsbesparelser for myndigheder, borgere og virksomheder er der vedtaget en lov om etablering af et fælles indkomstregister, et e-indkomst system. Det fælles indkomstregister skal indeholde oplysninger om indkomstforhold og arbejdsomfang. De udbetalende arbejdsgivere og myndigheder skal kun foretage én månedlig indberetning til registret. Da registret skal medføre mindst mulig belastning for arbejdsgiverne, kan man vælge at foretage indberetninger med kortere intervaller, hvis det passer bedre til virksomhedens arbejdsrytme. Oplysningerne kan bl.a. anvendes af A-kasser, sociale myndigheder til brug til f.eks. dagpengeudbetaling og pensioner, SU og SKAT, ATP, Lønmodtagernes Garantifond og Feriegiro, samt til statistisk brug. De myndigheder, der har brug for oplysningerne, kan herefter hente dem i registret og behøver ikke ulejlige hverken borgere eller virksomheder yderligere. Endvidere har Dansk Arbejdsgiverforening til brug for udarbejdelse af statistikker adgang til de oplysninger, deres medlemmer har indberettet. Loven har virkning fra 1. juni 2006, og registret forventes at være fuldt etableret 1. januar OPHOLD I SOMMERBOLIG I DANMARK KAN MEDFØRE FULD SKATTEPLIGT Skatterådet har truffet en afgørelse, som man bør være opmærksom på. Sagen vedrører en kunstner, som i en årrække har haft og fortsat har fast bopæl i Schweiz. Samtidig ejer hun en ejendom på en ø i Danmark. Den pågældende ejendom er et helårshus, der ved dispensation har fået sommerhusstatus, og som derfor kun må benyttes i 183 dage om året. Inden for sine ophold i Danmark planlagde hun at åbne et galleri i ejendommen, hvorfra hun ville sælge sine egne værker, som blev medbragt fra Schweiz. Galleriet skulle have åbent 8-12 weekender om året. Skatterådet kom til det resultat, at der ville indtræde fuld skattepligt til Danmark fra den første dag, hun opholdt sig i Danmark, efter at galleriet blev åbnet. Skatterådet har altså i den forbindelse lagt vægt på, at der uanset ejendommens sommerhusstatus er tale om et helårshus. Herefter gælder de almindelige regler, hvorefter der indtræder fuld skattepligt, når man tager ophold i et helårshus, og dette ophold ikke skyldes ferie eller lignende. Den mulighed, man almindeligvis har for at opholde sig i Danmark i 183 dage om året, træder derfor ud af kraft i den pågældende situation. Kunstnerens ville fortsat have centrum for sine livsinteresser i Schweiz, og der vil derfor opstå en dobbeltdomicilsituation, som medfører, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten kommer i spil. FULDT SKATTEPLIGTIG EFTER EMIGRATION PÅ GRUND AF SOMMERHUS Hvis man overvejer at flytte til udlandet, skal man være opmærksom på, at man muligvis fortsat vil være fuldt skattepligtig til Danmark. Hovedreglen i dansk skatteret er, at man kun er fuldt skattepligtig, hvis man har en helårsbolig her. Når man derfor flyttet til udlandet og opgiver sin bolig, ophører den fulde skattepligt. Efter planloven har man ret til at benytte sit sommerhus til helårsbolig, når man er over 65 år, over 60 år og får pension eller efterløn eller er førtidspensionist. Betingelsen er blot, at man har ejet sommerhuset i 8 år, og der skal ikke søges om tilladelse. Skatterådet har truffet to afgørelser, der omhandler disse forhold. I den ene fastslås, at en folkepensionist, der ville nyde sit otium i Spanien, fortsat ville være fuldt skattepligtig, hvis han beholdt sit sommerhus i Danmark, som han havde haft i 36 år, og som aldrig havde været anvendt til helårsbeboelse. Den anden afgørelse fastslår det samme for en efterlønsmodtager, der ligeledes ville flytte til Spanien, og som efter flytningen regnede med at ville opholde sig i sommerhuset ca. 2½ måned om året. Imidlertid fastslår afgørelsen, at da retten til benyttelse er knyttet til ejeren, så bortfalder den, hvis ejendommen overdrages til en ægtefælle, som ikke opfylder de objektive betingelser i planloven. Jytte Hjorth Skattekonsulent Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 3. juli 2006

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere