K^Si H Nørtoft Trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K^Si H Nørtoft Trivsel"

Transkript

1 K^Si H Nørtoft Trivsel,^'S en personlig relation W Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Faaborg-Midtfyn: "Proaktive Unge" Rette valg af uddannelse Ansøgeroplysninger: Nørtoft Trivsel Sdr. Højrupvejen Ringe Kontaktperson: Erling Nørtoft ICC. Cert.Business Coach, socialrådgiver Mobil: erlinq(g)noertoft-trivsel.dk Baggrund og formål med Projektet Regeringen har sat et mål om at 95 % af de kommende ungdomsgenerationer gennemfører en uddannelse i Beskæftigelsesministeriet har ligeledes i udmeldingen til indsatsområder for anvendelsen af LBR midler i 2012 udvalgt de mange unge uden uddannelse som indsatsområde. Den høje frafaldsprocent hører til blandt de højeste i EU. Sammenlignet med de andre EU-lande ligger Danmark nummer 19, når man ser på hvor mange, der får en uddannelse umiddelbart efter folkeskolen. Frafaldet på ungdomsuddannelserne er et stigende problem, og mange af de unge ender på kontanthjælp i en kortere eller længere penode. Årsagerne til det voldsomme frafald på ungdomsuddannelserne skyldes dels de boglige krav, men også at de unge mangler personlig støtte, respons og opmærksomhed i uddannelses-forløbet, ligesom mange er usikre på, om de er gode nok, idet de ofte har en lav selvopfattelse. Nørtoft Trivsel har udviklet et projekt, som skal hjælpe, støtte og motivere unge til at vælge og efterfølgende fastholdelse dem til den valgte ungdomsuddannelse, idet fokus lægges på personlig udvikling og en modenhedsfremme som gør, at de unge står stærkere i forhold til de krav uddannelses institutionerne stiller. Målgruppen og formål 4, i'j-i^é-w^- å>,,

2 HØii Nørtoft Trivsel ^ J/% en personlig relation Nørtoft Trivsel har udviklet et coachingkoncept, hvor formålet er at gøre de unge i stand til at træffe mere bevidste valg, hvor større ansvarsfølelse og ejerskab af de beslutninger der bliver truffet bliver en del den unges identitet. Vi ønsker at gøre de unge mere proaktive, give dem ansvaret for eget liv tilbage og give de værktøjerne og muligheder til at træffe de valg der er de rigtige for den enkelte. Vi vil klæde dem på til at blive i stand til at sætte bevidste mål for deres liv, sådan at de bliver i stand til at mærke ordentlig efter hvad der er det rette for netop dem. Der findes i dag mange muligheder for de unge for at få hjælp. Dette projekt, vil gøre de unge i stand til at finde ud af hvad de vil rent uddannelsesmæssigt og gøre dem i stand til at opsøge den rette hjælp og sparring. En netop offentliggjort undersøgelse, fra Folkesundhed og kvalitetsudvikling, viser at op mod 39 % af unge studerende føler sig stressede og at de mange valg og muligheder, er en del af årsagen til følelsen af stress. Dette projekt gør dem i stand til at træffe de rigtige valg undervejs, det er det grundlæggende for, at de er modtagelige overfor den hjælp andre fagpersoner kan tilbyde i forhold til valg og gennemførelse af en uddannelse. Hvis ikke den unge selv ved hvad vedkommende vil, så bliver det en ren gættekonkurrence, for både den unge og de velmenende fagpersoner. Ejerskabet og ansvaret for beslutning udebliver hos den unge, hvilket vi tror, er en stor del af årsagen til det store frafald. Beslutningen er blot endnu et forsøg på at tilfredsstille andres behov, herunder forældre, lærere og vejledere mv. Angsten for, hvad der dog kunne ske hvis lysten slap fri og blev synlig og alt blev kaos inden i og uden for én selv er så stor at det måske er et flertal der lever i nøjsom glædesfattig pligtfuldhed maskeret under hensynet til andre. Det vil vi gerne hjælpe de unge med at ændre! Vi vil give dem livsmodet tilbage og følelsen af at de er velkomne. Vi vil hjælpe dem med at finde retten til følelser og retten til at handle med selvværdet i behold, vi vil give dem retten til at eksistere og føle sig velkomne. At føle sig overflødig som ung går ud over både selvværdet og selvtilliden. Vi har udviklet et coachingkoncept der gør de unge i stand til at mærke efter og træffe bevidste valg. Det vil give dem nogle positive oplevelser frem for flere nederlag. De vil få øget selvværd og selvtillid, de bliver i stand til at opsøge den rette hjælp og vejledning. De vil føle sig ønsket, værdsat og mere ligeværdige. De vil få en oprigtig følelse af at de er værdsat, og at der er brug for dem. Vi vil give dem ansvaret tilbage, gennem forløbet lærer dem også hvordan de kan hjælpe og støtte hinanden, til at tage et fælles ansvar for hinanden og være en ressource for hinanden. De lærer at investerer i deres egen fremtid, væk fra offerrollen og i stedet lære at træffe et proaktivt valg gennem indre motivation. Effekten vil være, at flere vil gå i gang med en uddannelse, frafaldet vil blive mindsket, da det er bevidste valg der ligger bag, de er klar over konsekvenserne ^Vfe^«r#* ****** Zøkf *^^^1iø t

3 il ^tlå^ Nørtoft Trivsel ^NXJ/^?> en personlig relation af deres valg. De bliver klædt på til at følge deres mål og planer. De bliver i stand til at tackle frygt, usikkerhed, modstand og tilbageskridt mv. De bliver i stand til at bede om den rette hjælp og selv tage et ansvar for egen situation. Formålet med projektet er at rust de unge til at gennemføre et uddannelsesforløb i egen energi og selvdisciplin. Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år. Coachingforløbene bliver tilbudt holdvis/klassevis. Det kan være 9. & 10. klasser, klasser på ungdomsuddannelser mv. Her ud over er det tiltænkt, at det skal tilbydes til unge som jobcentret er i kontakt med, det kan være kontakthjæipsmodtagere, forsikrede ledige og unge sygedagpengemodtagere. Her vil det også foregå holdvis, og forløbet kan afholdes parallelt med den beskæftigelsesrettede indsats der i forvejen er iværksat fra jobcentrets side. Ud over holdforløbende vil der i et vist omfang være mulighed for at tilbyde coachingsessioner til den enkelte unge hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt. Forankringsmæssigt er det planen at coachingkonceptet skal munde ud en inspirationsdag til lærer, vejledere, sagsbehandlere, jobkonsulenter mv. Formålet med det er at erfaringerne videre gives og at de fagpersoner der fremadrettet skal arbejde med de unge bliver klædt på til det og får muligheden for at videreføre konceptet og implementere erfaringerne i deres arbejde med de unge. Projektet er ikke et alternativ til den vejledning der i forvejen findes, men projektet skal ses som et supplement og et nyt værktøj til at hjælpe de unge med at træffe de rette valg og efterfølgende holde fast i dem. Målsætning og succeskriterier Målsætningen er at de unge som enten på kontanthjælp, dagpenge eller evt. sygemeldte bliver klædt på tii at træffe et bevidst valg om fremtidig uddannelse. Vi forventer at 80 % af denne målgruppe enten påbegynder en uddannelse, eller får søgt om optagelse på en uddannelse med henblik på en opstart når det er muligt. I den ventetid der evt. vil være indtil opstart på en uddannelse forventer vi at de selv vil gøre en aktiv indsats til at blive klar til studiestart. Dette gennem den nødvendige forberedelse til det, omlægning af vaner mv. samt evt. et arbejds- eller praktikforløb som de selv er aktive for at iværksætte sammen med jobcentret. For de unge som allerede er i uddannelsessystemet på en ungdomsuddannelse forventer vi at frafaldsprocenten vil falde. For de unge som evt. vælger et skift fra en uddannelse til en anden, her forventer vi at der ikke kommer noget slip i x?? *-; ** ~- _ t - *#" *> %* -* -(*'* *<y*»&^?92fr&&'

4 ^ ' Nørtoft Trivsel en personlig relation forløbet, forstået på den måde at skiftet kommer til at foregå i et tæt samspil med den unge, nuværende uddannelsessted, det nye uddannelsessted og den unges uddannelsesvejleder. Formålet med det er at inden den unge stopper et sted så er der en plan for hvad der efterfølgende skal ske, og at denne plan bliver iværksat med det samme. For elever i 9. kl. og 10. kl. her forventer vi at 95 % af dem bliver i stand til at træffe et bevidst valg om efterfølgende uddannelse, og også får søgt om optagelse. Projektforløb Projektperioden vil være fra 1. marts december 2012 Projektbeskrivelse Gennem et coachingforløb giver vi de unge en grundig indføring i coaching og dets metoder. Via coachingen, motivationsarbejde og den proces vi sætter i gang hjælper vi de unge til at blive proaktive og derved give dem det bedste grundlag for at træffe et bevidst valg om deres fremtidige uddannelse og studie. Effekten vil være at flere vil træffe det rigtige valg, og derved undgår at vælge det forkerte studie. Ligeledes vil flere vælge at gå i gang med en videregående uddannelse da de bliver mere bevidste om deres ansvar for eget liv og konsekvenserne ved vælge at videreuddanne sig kontra konsekvenserne ved at lade være. En del af konceptet er, at de unge ved selvstudie arbejder med deres egne mål mellem de moduler vi har, herved bliver det en kontinuerlig løbende proces de har iværksat. En anden effekt af vores forløb vil være at de hver især får et større kendskab til egne reaktionsmønstre, udfordringer, svage og stærke sider mv. Vi hjælper den enkelte elev til at blive den bedste udgave af sig selv, med succes oplevelser, øget selvværd og livsglæde til følge. Konceptet omfatter følgende: 5 coachingsessioner på holdniveau a 3 timers varighed. Deltagerantal pr. hold vil være ca. 20 personer. Sessionerne afholdes med 2-4 ugers mellemrum. Holdene kan enten bestå af hele skoleklasser, en udvalgt elevskare, eller borgere der er i kontakt med jobcentret som enten er ledige eller sygemeldte. Sessionerne vil omfatte coaching og motivationsarbejde, formålet er at give de unge ejerskab i deres valg af videregående uddannelse og give dem de rette redskaber til at træffe et bevidst valg. Således at flere vælger at påbegynde en uddannelse og rent faktisk også gennemfører den.

5 f^m, Nørtoft Trivsel,v</^/ en personlig relation W De får en grundig indføring i coachingbegrebet og de lærer hvordan de kan bruge coaching som et bevidst og effektivt værktøj til at fastsætte og opnå realistiske mål som de selv har taget ejerskab og ansvar for. Vi hjælper kort sagt de til at få det optimale ud af dem selv og deres valg, med øget succes, selvværd og livsglæde til følge. Undervejs vil følgende elementer bl.a. indgå: motivationsarbejde målafklaring, og hvordan holdes fokus på målet så det opnås"? Hvad kan forhindre Jer i at opnå jeres mål? forventningsafstemning, samt at gøre dem realistiske struktur og planlægning frygt feedback, sige hvad man gerne vil have, samt bede andre om hjælp sige fra, grænsesætning og lytte til egne grænser energi, hvad giver energi og hvad tager energi Hvordan træffes bevidste valg konsekvenser hvordan de bliver proaktive Herudover vil der som sagt blive planlagt et kursusforløb for fagpersoner, hvor de vil blive introduceret til coaching og motivationsarbejde som arbejdsmetode, samt introduceret til en model i hvordan de kan implementere projektets resultater og erfaringer i deres fremadrettede arbejde. Planen er at der afholdes 4 holdforiøb for de unge, i alt vil ca. 80 unge få muligheden for at være med. Her vil der desuden være mulighed for et coachingforløb sideløbende med til ca. 8 unge, hvis det vurderes at de vil have behov for det Herudover er det planen at der afvikles 1 inspirationsdag for fagpersoner, så i alt ca. 20 medarbejdere vil få muligheden for at blive klædt på til at videreføre erfaringerne og implementere dem. De valgte metoder handler om at få deltagerne til at se sig selv, og styrke de ressourcer de besidder, for derigennem tage ansvar for deres egen situation. Deltagerne skal se muligheder frem for begrænsninger, og der vil være fokus på de positive aspekter af at træffe et bevidst valg om uddannelse. Undervisere og kompetencer Nørtoft Trivsel har over 7 års erfaring som ekstern aktør til både arbejdsmarkedsforvaltninger og børne- ungeafdelinger. Vi er uddannede socialrådgivere og ICC Certificerede Coaches, hvor de grundlæggende metoder

6 ^i;i Nørtoft Trivsel VXJ/^/ en personlig relation til dette projekt udspringer fra. Vi har erfaringer med projektarbejde via projekter fra arbejdsmarkedsstyrelsen, LBR projekter og lign. Vi har stor erfaring og gode resultater i vores arbejde som mentorer, hvor vi i andre kommuner hjælper borgere tilbage på arbejdsmarkedet via vores helhedsorienterede indsats. Vi er landets førende indenfor mentorforløb til sygemeldte, og benyttes bla. af CABI som eksterne oplægsholdere vedr. vores erfaringer og resultater på mentorområdet Ud over dette har vi opnået gode resultater med nedbringelse af sygefravær på arbejdspladser, trivselsundersøgelser, coaching mv., og til sidst men ikke mindst har vi gode erfaringer fra vores arbejde med udsatte unge og deres familier. Alt i alt vil det være yderst kompetente medarbejdere der vil varetage dette projekt. Jobcentret Jobcentrets rolle vil være at formidle tilbuddet til de unge som ønskes tilknyttet projektet, det kan evt. være i kraft af at projektet bliver tilkoblet et aktiverings tilbud som de unge i forvejen er en del af. Dette projekt kan køres sideløbede med den anden beskæftigelsesrettede indsats der evt. i forvejen er iværksat. Unge er evt. er i VIP kan inviteres ind på undervisningsdage og deltage i dem sideløbende med deres praktik. Unge under 18 år som har afsluttet folkeskolen men endnu ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse er også tiltænkt at kunne være i målgruppen. Det forventes at Jobcentret sammen med Uddannelsesvejledningen er behjælpelige med at formidle kontakten til dem. Nørtoft Trivsel søger for kontakten til skoler og uddannelsesinstitutioner i kommunerne med henblik på information om projektet og muligheden for at deltage. Lokaler Det forventes at projektet kan afholdes sammen med anden aktivitet der i forvejen er iværksat. Herved forstået således, at det forventes at de skoler som evt. ønsker et hold tilknyttet også stiller lokaler til rådighed. Det forventes ligeledes at Jobcentret stiller lokaler til rådighed i forhold til afholdelse af forløbende for de unge som jobcenteret er i kontakt med. Ved afholdelse af inspirationsdagen for medarbejdere er det planlagt at leje egnet lokale til dette.

7 %^f **5>. %^å Nørtoft Triv en personlig relation Evaluering De unge vil udfylde et evalueringsskema efter det sidste modul. Sammendrag af disse evalueringer sammenholdt med vores bliver fremsendt til LBR, og det øvrige Jobcenter i det omfang det ønskes. Budget Omkostninger Projektledelse Hold coaching, 4 hold a kr. pr. hold Individuel coaching. 8 unge a 4 timer, timepris 400 kr. Inspirationsdag til personale kr kr kr kr. Noter Administration, telefon, mv kr. 05 Lokaleleje vedr. inspirationsdag kr. 06 Kørsel lait kr kr. 07 Noter: 01 - Projektledelse, 32 timer a 400 kr. pr. time. Dækker ledelse, forberedelse, evaluering mv Holdcoaching, 4 hold a 5 coachingsessioner på 3 timers varighed, i alt 15 coachingsessioner pr. hold. Gennemsnitlig 20 unge pr. hold Individuel coaching: Mulighed for 4 individuelle coachingsessioner til 8 unge, tilbydes de unge der skønnes at kunne profitere af dette Inspirationsdag: dækker udgifterne til forberedelse, og afholdelse af inspirationsdagen ekskl. lokaleleje og forplejning Administration, telefon mv. Dækker kontorhold, frimærker, telefon mv Lokaleleje: Dækker udgifterne til dagsmødet ved inspirationsdagen 20 personer x 400 kr Kørsel: Dækker kørsel i forbindelse med afholdelse af coachingsessioner og inspirationsdag Budgettet er opstillet eksklusiv moms. xgy "it-yå

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere