INDHOLDSFORTEGNELSE 6.1. IDENTIFIKATION, FORSTÅELSE OG KARAKTERISTIK AF DE IMPLICEREDE AKTØRER OG DERES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE 6.1. IDENTIFIKATION, FORSTÅELSE OG KARAKTERISTIK AF DE IMPLICEREDE AKTØRER OG DERES"

Transkript

1 KAPITEL 1. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING INTRODUKTION PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING UNDERSPØRGSMÅL VALG AF DELKOMPONENTER FRA BESSIP PRÆSENTATION AF DEN EMPIRISKE KONTEKST...7 KAPITEL 2. TEORETISK FORSTÅELSESRAMME POLICY-REFORMER SOM INSTITUTIONELLE FORANDRINGER SKIFTET I BISTANDSFORMER: FRA PROJEKTBISTAND TIL INSTITUTIONELLE SEKTORREFORMER PRINCIPAL-AGENT TEORIEN: OPERATIONALISERING AF DEN AKTØRORIENTEREDE INSTITUTIONALISME RATIONAL CHOICE TEORIEN PRINCIPAL-AGENT TEORIEN KRITIK AF PRINCIPAL-AGENT TEORIEN: RATIONAL CHOICE INSTITUTIONALISME; BEGRUNDELSE FOR VALG AF TEORI RATIONAL CHOICE INSTITUTIONALISME...22 RATIONAL CHOICE INSTITUTIONALISMENS GYLDIGHED...23 KAPITEL 3. EMPIRI OG ANALYSESTRATEGI EMPIRIEN SOM UDGANGSPUNKT EVALUERINGSRAPPORTERNE EKSPERTINTERVIEW SPØRGESKEMA ANALYSESTRATEGI...30 KAPITEL 4. PROGRAMLEDELSE IDENTIFIKATION, FORSTÅELSE OG KARAKTERISTIK AF DE IMPLICEREDE AKTØRER OG DERES RELATIONER SOM DET SÅ UD FREM TIL INDGÅELSEN AF BESSIP (1998) INTENDEREDE FORANDRINGER FORSTÅELSE AF MULIGHEDER OG FORHINDRINGER I IMPLEMENTERINGEN DELKONKLUSION...59 KAPITEL 5. KAPACITETSOPBYGNING OG DECENTRALISERING IDENTIFIKATION, FORSTÅELSE OG KARAKTERISTIK AF DE IMPLICEREDE AKTØRER OG DERES RELATIONER SOM DET SÅ UD FREM TIL INDGÅELSEN AF BESSIP (1998) INTENDEREDE FORANDRINGER FORSTÅELSE AF MULIGHEDER OG FORHINDRINGER I IMPLEMENTERINGEN DELKONKLUSION...75 KAPITEL INDLEDNING IDENTIFIKATION, FORSTÅELSE OG KARAKTERISTIK AF DE IMPLICEREDE AKTØRER OG DERES RELATIONER SOM DET SÅ UD FREM TIL INDGÅELSEN AF BESSIP (1998) INTENDEREDE FORANDRINGER FORSTÅELSE AF MULIGHEDER OG FORHINDRINGER I IMPLEMENTERINGEN

2 6.4. DELKONKLUSION KAPITEL 7. MULIGHEDERNE FOR OPNÅELSEN AF BESSIP S MÅLSÆTNINGER FRA ET PERSPEKTIV OM STI-AFHÆNGIGHED KAPITEL 8. KONKLUSION EFTERSKRIFT LITTERATURLISTE: BILAG 1 - LANDEFAKTA FOR ZAMBIA BILAG BILAG 3 - ORGANIGRAM OVER MOE / BESSIP (ANNO 1999)

3 Forkortelsesliste: AIMES: Action to Improve English, Mathematics and Science. AFTWB: Africa Technical Department World Bank. AWP: Annual Work Plans. BESSIP: Basic Education Sub-Sector Investment Programme. CVU: Center for Videregående Uddannelse. DEB: District Education Boards. DoP: Director of Planning. DPU: Danmarks Pædagogiske Universitet. EFA: Education for All. ESIP: Education Sector Investment Programme. FTC: Financial Technical Committee. GRZ: Government of Republic of Zambia. JSC: Joint Steering Committee. MASA: Management, Audit and Self-Assessment. MIT: Management Implementation Team. MMD: The Movement for Multi-Party Democracy. MoE: Ministry of Education. MoESP: Ministry of Education Strategic Plan. MoF: Ministry of Finance. PCC: Programme Co-ordinating Committee. PEO: Provincial Education Offices PRP: Primary Reading Programme. PS: Permanent Secretary. PSRP: Public Service Reform Programme Public Sector Reform Programme SPARK: Skills Participation Access and Relevant Knowledge. SPRINT: School Programme of In-Service for the Term. TED: Teacher Education and Deployment. TESSIP: Technical Education Sub-Sector Investment Programme. TRC: Teachers Ressource Centre. 3

4 TTC: Teacher Training College. UNIP: The National Independence Party. ZAMSIF: Zambia Social Investment Fund. ZATEC: Zambian Teacher Education Course. ZCSS: The Zambia Community School Secretariat Forkortelser for donororganisationer: ADEA: DfID: GTZ: IMF: JICA: Sida: UNICEF: USAID: Association for the Development of Africa. Department for International Development (United Kingdom). Deutche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH. International Monetary Fund. Japanese International Cooperation Agency. Swedish International Development Cooperation Agency. United Nations Children s Fund. United States Agency for International Development. Generelle forkortelser: CBO: EFA: EMIS: FTI: HIPC: HIV/AIDS: MOU: NGO: PRSP: SWAp: TA: Community-Based Organization. Education for All. Education Management Information System. Education for All Fast Track Initiative. Highly Indebted Poor Countries. Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome. Memorandum of Understanding. Non-Governmental Organisation. Poverty Reduction Strategy Paper. Sector-Wide Approach. Technical Advisor/Technical Assistance. 4

5 Indledning 1.1 Introduktion Med Jomtien-forhandlingerne i 1990 blev der sat globalt fokus på uddannelse som en menneskeret og samtidig en mulig løsning på verdens fattigdomsproblemer. Uddannelse anses således for at være en vigtig faktor for udviklingen af fattige samfund og i kampen for udryddelse af fattigdom. Disse intentioner blev ekspliciteret med Dakar-erklæringen fra 2000, hvor 164 lande ratificerede erklæringen og således forpligtigede sig til at skaffe Uddannelse for alle 1 (Education for All, herefter EFA) inden år I Zambia har der gennem tiden været adskillige tiltag på uddannelsesområdet, som alle har søgt at effektivisere og forbedre den uddannelsesmæssige situation, der endnu ikke har medført de positive forandringer, som uddannelse ifølge tankerne bag både Jomtien- og Dakar-erklæringerne kan lede til. I 1998 igangsatte en kreds af internationale donorer i fællesskab med den zambiske regering og undervisningsministerium (Ministry of Education, herefter MoE) et nyt program, der var fokuseret på den primære uddannelse Basic Education Sub-Sector Investment Programme (herefter BESSIP) hvor en række nye fokuspunkter så dagens lys. Programmet består af 9 komponenter som tilsammen har til formål at give et mere effektivt uddannelsessystem med et større antal børn indskrevet i grundskolen samt et større udbytte af undervisningen. 1.2 Problemfelt Efter at have studeret BESSIP og de forskellige delkomponenter var det vores vurdering, at programmet var grundigt og multifacetteret, og fremstod som et velovervejet og gennemarbejdet program med nogle fornuftige tiltag, der kunne hjælpe den overordnede målsætning om 1 EFA består af seks mål: 1. Tilbud til de yngste. 2. Alle børn i skole. 3. Uddan unge og voksne. 4. Halver analfabetismen. 5. Piger i skole. 6. God kvalitet i skolerne. I vores projekt vil vi primært søge, at inddrage målsætningerne to og seks, der er mest relateret til grundskolen og dermed de komponenter vi har valgt at fokusere på. 5

6 uddannelse for alle på vej. På trods af dette fandt vi dog, at flere af de kilder vi konsulterede forholdt sig tvivlende overfor, hvorvidt programmet kunne opfylde EFA-målene inden Da vi i første omgang godtog resultaterne af forhandlingsprocessen, faldt vores interesse derfor på implementeringsdelen af processen, idet vi mente, at det kunne være her, forklaringen på den manglende tiltro til programmet kunne findes. Grunden til at vi mener, det kan være relevant at kigge på implementeringsprocessen er, at det er i dette led aktørerne handler dvs. at det er i dette led i programcyklusen, at ord og målsætninger skal omsættes til handling. Ligeledes fremhæver seks af vores ti respondenter, at implementeringsprocessen er det afgørende for, at EFA-målene ikke opnås i Zambia. I projektet vil vi derfor undersøge implementeringens betydning for opnåelsen af BESSIP s overordnede målsætninger, hvilket gøres ved at se på de institutionelle forandringer, der er forbundet med tre af de centrale delkomponenter. Det institutionelle perspektiv som vi bruger som vores teoretiske forståelsesramme, som vi vil forklare i kapitel 2, handler i al sin enkelhed om de spilleregler, som vi som aktører agerer efter. Forandringer i disse regler er styret af de aktører, der handler for eller imod de eksisterende rammer - så ved at forsøge at indkredse disse forandringer indfanger vores fokus, de forskellige aktørers måder at agere på. Ved hjælp af vores teoretiske forståelse kan vi således bruge aktørernes handlinger som baggrund for at påpege nogle muligheder og forhindringer i forhold til implementeringen af de enkelte delkomponenters målsætninger og dermed opnåelsen af de overordnede målsætninger for BESSIP, der på grundskoleområdet søger at opfylde EFA-målene. 1.3 Problemformulering Hvilke muligheder og forhindringer er der forbundet med det zambiske undervisningsministeriums konkrete forsøg på at opnå uddannelse for alle (EFA) gennem BESSIP? 1.4 Underspørgsmål 6

7 Med muligheder og forhindringer forstår vi aktørrelaterede forhold, der enten gør implementeringen nemmere eller sværere, forstået ud fra opnåelsen af målet med den enkelte delkomponent i BESSIP (jf. afsnit 1.5). De følgende underspørgsmål vil blive behandlet kronologisk i hver analysedel med undtagelse af underspørgsmål fire, der vil blive besvaret i et separat kapitel som opsamling af de tre analysedele: 1. Hvordan var den institutionelle strukturering af relationerne mellem aktørerne før BESSIP? 2. Hvilke formelle forandringer i forhold til den institutionelle strukturering af aktørernes relationer indebar BESSIP? 3. Hvilken betydning har skiftet i den institutionelle strukturering for opnåelsen af målene med BESSIP? 4. Hvilken betydning har sti-afhængighed (path-dependence) i forhold til BESSIP-strategierne i uddannelsessektoren? 1.5 Valg af delkomponenter fra BESSIP Da det vil være for omfattende at analysere implementeringen af alle delkomponenterne i BESSIP, har vi valgt at fokusere på de tre delkomponenter, der hedder: Programme Management, Decentralization and Capacity Building samt Teacher Development, Deployment and Compensation. Grunden til at vi netop har valgt at se nærmere på disse tre komponenter er, at vi mener, at de supplerer hinanden, idet de alle omhandler et forskelligt led i styringskæden. Ved at beskæftige os med tre forskellige delkomponenter kan vi altså sige noget om forskellige niveauer i forhold til implementeringen af BESSIP. Desuden er der en sammenhæng mellem de tre delkomponenter, idet de alle omhandler institutionelle reformer, og ligeledes alle tre indeholder et klart element af kapacitetsopbygning henholdsvis centralt, decentralt og lokalt. 1.6 Præsentation af den empiriske kontekst 7

8 Formålet med dette afsnit er at give et overblik over Zambias historie i nyere tid og udviklingen i den politiske og økonomiske situation. Dette skal ses som et fundament til at analysere og vurdere den aktuelle situation på baggrund af. Vi er bevidste om, at en unilineær historie ikke er mulig, og at en multifacetteret forklaringsmodel er nødvendig, men for overskuelighedens skyld, har vi valgt at koncentrere os om enkelte historiske kardinalpunkter, som vi mener har relevans for forandringerne i den zambiske uddannelsessektor. Den zambiske kontekst I 1964 blev Zambia selvstændigt efter at have været underlagt andre siden 1890; først under British South Africa Company som var engageret i metal og mineraludvinding, og fra 1923 som en britisk koloni. Ved uafhængigheden blev Zambia betragtet som et af de bedst stillede lande i Afrika med særdeles lyse fremtidsudsigter grundet den store mineral og metalrigdom, som fandtes inden for rigets grænser især kobberproduktion var særdeles veludviklet og betydningsfuld. 40 år senere ser situationen ganske anderledes ud; Zambia har udviklet sig til at blive et af verdens fattigste lande med en befolkning der sulter, er underernæret og uden de store fremtidsudsigter. En væsentlig del af populationen er smittet med AIDS, og mulighederne for at få arbejde endsige komme i skole og få en at kvalificeret uddannelse er ikke de bedste. Kenneth Kaunda, Ved uafhængigheden blev Kenneth Kaunda valgt som præsident, og med ham skete der store omvæltninger i det zambiske samfund. Kaunda iværksatte omfattende sociale reformer, intensiverede indsatsen på uddannelsesområdet og påbegyndte opførelse af skoler, hospitaler m.m. fra nu af skulle mennesket sættes i centrum. Ydermere skulle der fokuseres på den afrikanske befolkning, og der skete således en omfattende afrikanisering. På det økonomiske område var der optimisme op gennem 1960 erne, værdien på kobber fortsatte med at stige og da denne omfattede ca. 80 % af landets eksport, var der på daværende tidspunkt ikke nogen grund til at bekymre sig. I starten af 1970 erne begyndte kobberpriserne at falde, og med oliekrisen i 1973 blev situationen hurtig vendt i Zambia. Dette forstærkedes af, at andre 8

9 statslige virksomheder også oplevede en deroute forårsaget af ineffektiv ledelse og bureaukrati samt korruption (Holm 1997: 91). Løsningen på situationen blev optagelse af kortsigtede IMF-lån, som skulle sikre økonomisk stabilitet. På daværende tidspunkt forestillede man sig, at krisen kun var midlertidig, og at de internationale kobberpriser hurtigt ville stige igen, men da dette ikke var tilfældet, fik den zambiske regering ikke mulighed for at opretholde budgetterne, da lånene skulle tilbagebetales med dyre renter; Zambia var fanget i gældsfælden. I 1983 henvendte regeringen sig til Verdensbanken for at få hjælp via deres langsigtede lån. Konditionerne for at optage disse lån var implementering af strukturtilpasningsprogrammer. Disse var konstrueret ud fra et neoliberalt teorisæt, som implicerede nødvendigheden af, at markedsøkonomisk politik blev fulgt, da økonomisk vækst kun kunne lade sig gøre ved hjælp af økonomisk stabilisering (Cypher & Dietz 1997: 216 og 578). Der blev således fokuseret på de frie markedskræfters spil, opstramning af den offentlige sektor og nedtoning af statens rolle. Dette førte til at regeringen i 1987 valgte at afbryde samarbejdet med IMF og Verdensbanken og erklære, at landet ikke havde til hensigt at afdrage gælden til de to institutioner med samme rate som foreskrevet, hvilket førte til at restancen selvfølgelig voksede (Verdensbanken 2004). Kaunda-regeringen formåede ikke selv at få landet på fode, og i 1989 måtte de igen henvende sig til IMF og Verdensbanken og bede om bistand; endnu engang fulgte kravet om strukturtilpasning dog på mere rigide betingelser. Befolkningens utilfredshed med Kaunda resulterede i, at de i 1991 valgte Frederick Chiluba, i håb om at han kunne gøre det bedre end forgængeren. Herefter er fulgt yderligere to demokratiske valg senest i 2001 der dog ikke har ændret meget på de elendige forhold, der fulgte efter den økonomiske krise, og som landet dermed har været underlagt lige siden 1970 erne. Situationen i dag Den langfristede offentlige udlandsgæld opgjordes i 2000 til mio. US dollars. Zambia er af Verdensbanken klassificeret som tilhørende gruppen af højt forgældede lande, og er samtidig af FN klassificeret som tilhørende gruppen af de mindst udviklede lande i verden. Den nuværende regering under ledelse af præsident Levy Patrick Mwanawasa har iværksat et omfattende reformprogram, i hvilket bekæmpelse af korruption er et væsentligt element. Der er enighed mellem regeringen, oppositionen og civilsamfundet om nødvendigheden af en omfattende 9

10 revision af forfatningen, men endnu ikke om fremgangsmåden herfor. En ny forfatning, der også vil omfatte valgreformer, ventes først at være på plads efter valget i På det administrative område er man i gang med gennemførelsen af et offentlig sektorreformprogram, og regeringen har for nylig præsenteret en decentraliseringspolitik. Zambia vedtog endvidere i 2001 en strategisk plan til bekæmpelse af HIV/AIDS. Uanset disse spæde positive tiltag kan epidemiens negative økonomiske og sociale effekt ikke undervurderes. Det vurderes i dag, at der er op mod forældreløse børn, og dette tal ventes at stige til 1,2 millioner i Uddannelsessektoren led særligt under den økonomiske nedgang i 1980 erne og begyndelsen af 1990 erne. I 2003 indregistreredes alene 68,5% af børn i den skolepligtige alder i folkeskolen og kun 65% af disse gennemførte den obligatoriske del. For så vidt angår læse- og skrivefærdigheder nåede kun omkring 35% af eleverne i 5. klasse, det anbefalede niveau i Tallet for matematiske færdigheder var 39%. Udlandsgælden er fortsat anselig, men ventes, ifølge Danida, i vidt omfang eftergivet i forbindelse med international gældslettelse under HIPC-initiativet i 2005 (2004b: 2-3). Disse eftergivelser er iværksat under dette projekts tilblivelse og inddraget i projektet. Kapitel 2. Teoretisk forståelsesramme Dette kapitel indeholder dels en afklaring af vores to supplerende teoretiske tilgange i projektet og dels en kritisk diskussion af deres anvendelighed og gyldighed. De to teorier, Principal-agent teorien og Douglass C. North s institutionelle tilgang, som vi har valgt at tage udgangspunkt i, har til formål at gøre os opmærksomme på problemstillinger i implementeringen af BESSIP, som udgør det empiriske felt i dette projekt. Teorierne skal altså hjælpe os til at fokusere på nogle af de centrale områder, der har betydning for mulighederne og forhindringerne for implementeringen af uddannelse for alle i Zambia inden Vi vil således starte med at afklare, hvad vi mener med institutioner og institutionelle forandringer, og hvordan policy-reformer kan opfattes som institutionelle forandringer. 10

11 2.1. Policy-reformer som Institutionelle forandringer Ifølge Douglas North 2 er institutioner de strukturer, der determinerer menneskelig ageren: A framework within which human interaction takes place. (North 1990: 4) Dette er en meget bred definition, som dækker over både formelle regler og uformelle begrænsninger forstået som handlingsstyrende normer, konventioner og selvpålagte regler for opførsel samt de håndhævelsesmekanismer, der knytter sig til henholdsvis de formelle regler og de uformelle begrænsninger (North 1993: 36). Dvs. at institutioner, ifølge North, er de strukturer, mennesker selv pådrager menneskelig interaktion, og som er med til at determinere de individuelle valg graden af overensstemmelse mellem de institutionelle begrænsninger og de valg, som individerne foretager i de institutionelle kontekster, afhænger dog af effektiviteten af håndhævelsesmekanismerne (North 1993: 35-36). Institutioner består altså dels af formelle regler såsom de love og reguleringer, som alle i samfundet skal følge, og dels af vaner, værdier og normer, der ikke har de samme juridiske sanktionsmuligheder tilknyttet som de formelle regler, hvis de ikke bliver fulgt. Til gengæld indebærer de nogle sociale sanktioner, i fald de bliver overtrådt. En policy-reform kan dermed ses som en institutionel reform eller forandring, idet den er en formel regel eller lov, der skal følges af alle de individer og grupper, som reformen omhandler, og som desuden indebærer en eller anden form for håndhævelsesmekanisme formel eller reel hvis den ikke efterleves. Ifølge North sker institutionel forandring som følge af de valg og handlinger, aktørerne foretager. Ændringer i formelle regler vil fremkomme som resultat af en ændret lovgivningspraksis, en ændret konstitution, vedtagelsen af en policy-reform eller lignende. En tilsigtet institutionel forandring vil altså ske som et resultat af en vurdering hos aktørerne af fordelene ved at omstrukturere indenfor det eksisterende institutionelle set-up, set i forhold til fordelene ved at hellige ressourcerne til at ændre det eksisterende institutionelle set-up (North 1993: 37), hvilket kan illustreres således: 2 Douglas C. North er økonom og Nobelprismodtager - uddannet ved University of California, Berkeley. Har gennem sin karriere fokuseret på at modificere den neoklassiske økonomis antagelser. Siden slutningen af 1970 erne har han interesseret sig for institutionsbegrebet og herunder haft det formål at styrke den økonomiske forklaring af institutionelle forandringer (nobelprize.org/economics/ laureates/1993/north-autobio.html) 11

12 Figur 1 Illustration af North s forståelse af forholdet mellem institution og valg/handling. Det institutionelle set-up Valg og handlinger Det institutionelle set-up Vil dette perspektiv kunne anvendes i forhold til alle typer af policy-reformer? Som vi vil vende tilbage til, har denne teori en tro på denne overordnede forklaringsmodel som universel, mens det er det institutionelle set-up og dets betydning for aktørernes valg og handlinger, der skal undersøges i det konkrete forskningsprojekt. 2.2 Skiftet i bistandsformer: Fra projektbistand til institutionelle sektorreformer For at vise det institutionelle perspektivs relevans i forhold til bistandsområdet, herunder uddannelsessektoren, skitserer vi kort den overordnede udvikling i de relevante bistandsformer fra et institutionelt perspektiv. I 1980 erne skete der ifølge Martens et skift i sammensætningen af bistandshjælp således, at støtten gik fra at være udelukkende investeringsprojekter til at fokusere på policy- og institutionelle reformer. Grunden til dette var dels en stigende opmærksomhed på, at modtagerlandene manglede et egnet politisk miljø til at få bistandshjælpen til at fungere i samfund med frie markedskræfter, og dels donorernes bekymring for den forringede økonomiske situation som mange af udviklingslandene befandt sig i i begyndelsen af 1980 erne (Martens 2001: 19). Ifølge Sida (2000) kan årsagerne også findes i den dårlige funktionalitet som kendetegnede projektbistanden mange steder: 12

13 The use of Sector Wide Approach to Development (SWAp) is being strongly advocated as a response to the weakness inherent in the traditional project-based approach to development. These weaknesses are normally related to fragmentation and resource utilisation, lack of coherence, poor national ownership, donor and supply driven interventions etc. (Sida 2000: 1) Dette skift fandt også sted i Zambia, og i forhold til långiverne betød det at, hvor man efter at have lavet mere kortsigtede låneaftaler med IMF og Verdensbanken i 1983 lavede et Structural Adjustment Progamme (SAP) 3 og i 2002 et Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) 4. Altså en øget tidshorisont, samt en større fokusering på den offentlige sektor i Zambia og dens mulighed for at deltage aktivt i udviklingen der på langt sigt fokuserer på fattigdomsbekæmpelse. De internationale bilaterale donorer fulgte i store træk udviklingen i relationen mellem den zambiske regering og de multilaterale långivere. Men blev derudover i midten af 1990 erne presset fra de hjemlige regeringer 5 og interessegrupper i forhold til at levere bedre resultater. Udviklingen imod et partnerskabsbaseret sektorprogram kom dermed først rigtigt i gang henimod slutning af 1990 erne trods forsøg allerede i starten af årtiet. Fordelene ved SWAp tilgangen er således: Partnerskab ejerskab og dialog. Det nationale perspektiv ikke det lokale Et samlet budget (pool og ikke basket). Problemet der kan være ved disse donorfinancierede policy-reform programmer er, ifølge Martens, at de overfører fremmede institutioner til en indenlandsk institutionel struktur. For at disse reformer kan blive succesfulde, må de overførte institutioner ikke bare blive de jure (formelt) integreret i modtagerlandets formelle institutioner, men skal også indlejres de facto (reelt) i landets uformelle socioøkonomiske institutioner, dvs. de uformelle institutioner der har så stor en 3 Grundet voldsom devaluering og sociale uroligheder brød GRZ med IMF og Verdensbanken i Efter at GRZ indså at de allerede var dybt vævet ind i disse to långiveres økonomiske spind blev de økonomisk tvunget tilbage i låneprogrammer i Igen i 1991 skete der et brud mellem GRZ og långiverne - denne gang var det långiverne der afbrød samarbejdet. Efter regeringsskiftet i 1991 og de efterfølgende forhandlinger har parterne enedes til dags dato. 4 Der blev allerede i 2000 udfærdiget et interim PRSP (www.imf.org) 5 Ifølge Wood (2003: 12) havde næsten alle donorerne repræsenteret i den zambiske uddannelsessektor policyforpligtelser til at arbejde imod en SWAp-tilgang. 13

14 indflydelse, at de kan være en hindring for succesfulde policy-reformer. Dette indebærer, at de jure forandringerne har indflydelse på de de facto handlinger, som aktørerne der er underlagt reglerne foretager (Martens 2002b: 26-27). Som det fremgår af ovenstående, skal policy-reformer ikke bare være formelle institutionelle forandringer de skal også indlejres i de uformelle institutioner for at være effektive og dermed succesfulde. De policy-reformer der vedtages under BESSIP i Zambia, kan altså ikke bare anskues som formelle institutionelle forandringer, men er også udtryk for et ønske om uformelle institutionelle forandringer. Ifølge North har ændringer i uformelle begrænsninger normer, konventioner og værdier de samme kilder til forandring som de formelle regler, dog sker de uformelle begrænsninger mere gradvist og nogle gange ganske ubevidst, idet aktørerne udvikler alternative handlemønstre i overensstemmelse med deres oplevede evaluering af fordele og omkostninger i forhold til deres adfærd. (North 1993) (Martens 2002b: 27) Ændringer i de uformelle begrænsninger sker altså ofte som følge af ændringer i de formelle regler. Grunden til dette er, at de implicerede aktører ofte til at begynde med vil være utilfredse med tiltag, der indbefatter dem, og som kræver, at de pludselig skal handle anderledes, end de har været vant til, hvilket skyldes det uformelle institutionelle set-up, som de handler ud fra. Hvis aktørerne derfor pålægges at ændre deres adfærd som følge af nogle formelle institutionelle forandringer, og aktørerne gør dette enten af frygt for de sanktioner der ellers ville blive sat i værk mod dem eller pga. de positive incitamenter, der er ved at handle på denne måde så vil de sandsynligvis også efterhånden gradvist tilpasse eller ændre de uformelle institutionelle begrænsninger, som de handler ud fra, så disse ikke står i kontrast til de formelle institutionelle regler (North 1993: 37f) (Martens 2002b: 27). Aktørerne kan dog også vælge ikke at følge de ændrede formelle regler, hvilket vil betyde, at de ikke behøver at omstrukturere de uformelle begrænsninger, de handler ud fra, men samtidig må aktørerne så være parate til at tage de sanktioner, som en afvisning af de formelle regler evt. måtte føre med sig (Vandenberg 2002: 224). I så fald kan man tale om, at der er vedtaget en de jure regel, men at der de facto ikke er sket en institutionel forandring. Årsagen til, at institutionelle forandringer i de uformelle begrænsninger sker så gradvist som de gør, hænger ifølge North sammen med, at drivkræfterne dvs. forholdende der gør, at den nuværende 14

15 praksis er den, der lønner sig bedst ofte vil filtrere vurderingen af cost og benefit på en sådan måde, at det eksisterende institutionelle system vil blive favoriseret (North 1993: 37f). Der er altså en stærk reproducerende kraft i de etablerede økonomiske og politiske organisationer og institutioner, som af North betegnes path-dependence eller sti-afhængighed. Både de eksisterende organisationers interesser som producerer path-dependence, og aktørernes mentale modeller som producerer ideologier, rationaliserer den eksisterende institutionelle matrix, og påvirker dermed aktørernes opfattelser til gunst for fremgangsmåder, der opfattes som værende i de eksisterende organisationers interesse (North 1993: 38). Både eksterne ændringer og ikke-intenderede konsekvenser af eksisterende organisationers policies kan svække dem og give grobund for nye organisationer med andre interesser og dermed ændre the path /stien. De kritiske aktører i disse situationer vil være aktører, der får forøget deres (begrænsede) frihed, og som, ud fra deres opfattelse af situationen, kan ændre eller skabe organisationer med andre interesser (North 1993: 38). På baggrund af ovenstående diskussion af hvordan institutionelle forandringer finder sted som følge af aktørernes valg og handlinger, kan vi altså forstå implementeringen af de forskellige tiltag under BESSIP som formelle institutionelle forandringer. Hermed kan vi sige noget om mulighederne og forhindringerne for opnåelsen af uddannelse for alle gennem BESSIP idet vi, ved at se på, hvordan aktørerne handler i forhold til de institutionelle reformer, kan undersøge, om disse formelle institutionelle forandringer eller policy-reformer bliver indlejret i de uformelle institutioner. 2.3 Principal-agent teorien: Operationalisering af den aktørorienterede institutionalisme Til at belyse underspørgsmålene i forhold til hver af de tre delkomponenter har vi valgt at tage udgangspunkt i Principal-agent teorien, da denne tilgang giver os mulighed for at vurdere de aktører 6, som vi empirisk identificerer ud fra deres gensidige relationer. Dette er specielt relevant, da de aktører der indgår i policy-processen enten har en økonomisk eller hierarkisk styret relation. Baggrunden for at disse forhold gør valget af teorien oplagt, vil vi forsøge at uddybe i de følgende afsnit. 6 Vi tager ligesom North udgangspunkt i at aktører kan forstås som både individuelle og kollektive. 15

16 Principal-agent teorien har sit udspring i Rational Choice teorien, hvor individer ses som rationelt handlende ud fra en egennyttemaksimerende tankegang Rational Choice teorien Rational Choice er en nyere skole indenfor det positivistiske videnskabsideal og opstod i starten af 1960 erne, hvor man begyndte at anvende økonomiske principper til at behandle sociologiske emner. Teoriens analyse af menneskelig ageren tager altid udgangspunkt i individet som analyseenhed og ethvert socialt fænomen kan således beskrives som summen af en række aktørers handlinger og tanker. Denne metodologiske individualisme bevirker, at man for at kunne analysere mennesker og forhold mellem disse er nødt til at kende årsagssammenhængene for at kunne forklare, hvorfor de handler og tænker om de gør. Disse enkle og få forudsætninger vil generere enkle teorier, og hvis de skal forbedres eller gøres mere gyldige, kan der slækkes på en eller flere af de opstillede regler. Analyseenheden i denne teori er en aktør i en valgsituation og det antages at pågældende vælger de handlingsalternativer der maksimerer egennytten - på denne baggrund kan teorien karakteriseres som valghandlingsteori (Hagen 2002: 221). Positivismen kritiseres bl.a. af hermeneutikken, som anfører at verden ikke kan observeres objektivt, og at forskerens teoretiske ståsted altid vil determinere udgangspunktet for undersøgelserne og således logisk nok påvirke svarmulighederne. Forskeren er selvfølgelig en del af den historiske kontekst og påvirket af denne, og vil altid være subjektiv i forhold til sit emne objektiviteten er således uholdbar. Et andet centralt kritikpunkt er, at positivismen er overfladisk og ikke går i dybden med emnet samt at det ikke er muligt at opstille universelle regler som gælder uafhængig af tid og kontekst Principal-agent teorien Principal-agent forholdet opstår, når en principal (arbejdsgiver) ønsker at uddelegere en opgave til en agent (arbejdstager), fordi han enten ikke selv har tid til at løse opgaven, eller fordi han ikke er lige så kvalificeret. 16

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemstilling... 5 1.3 Problemformulering... 12 1.4 Kapiteloversigt... 13 2. Metode... 15 2.1 Metodisk grundlag... 15 2.2 Empiriovervejelser...

Læs mere

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

FRA OMVENDT RESULTATLØN TIL RESULTATLØN. Et bud på et mere hensigtsmæssigt og motiverende aflønningssystem for danske familieplejere

FRA OMVENDT RESULTATLØN TIL RESULTATLØN. Et bud på et mere hensigtsmæssigt og motiverende aflønningssystem for danske familieplejere FRA OMVENDT RESULTATLØN TIL RESULTATLØN Et bud på et mere hensigtsmæssigt og motiverende aflønningssystem for danske familieplejere Et speciale af Natascha Mannemar Jensen Institut for Statskundskab, Aarhus

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

E-læring - selvfølgelig?

E-læring - selvfølgelig? Cand. merc. Strategi, Organisation og Ledelse (SOL) Videregående Projekt (VIP) E-læring - selvfølgelig? En diskursanalyse om italesættelsen af e-læring på en uddannelsesinstitution: er e-læring et effektivt

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Rekruttering af sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen Opgaveløser: Julie Præst Wilche Vejleder: Pia Vedel Ankersen

Læs mere

Mere tid til Folkeskole

Mere tid til Folkeskole Mere tid til Folkeskole Mindre papirnusseri til kommunerne mere til eleverne Af Hans Christian Bøgdal Lauridsen, Vejleder: Erik Bækkeskov Forvaltning K2, Insitut for Samfund og Globalisering 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

1. Indhold 2. Figurer... 8

1. Indhold 2. Figurer... 8 Side 2 af 116 Side 3 af 116 Side 4 af 116 1. Indhold 2. Figurer... 8 3. Tabeller... 8 4. Ord- og forkortelsesliste... 9 5. Problemfelt... 11 5.1 Problemformulering... 14 5.2 Afgrænsning... 14 6. Projektdesign...

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

1 PROBLEMFELT...3 2 METODE...8 3 SUNDHEDSVÆSENET I USA...16 4 SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER...21

1 PROBLEMFELT...3 2 METODE...8 3 SUNDHEDSVÆSENET I USA...16 4 SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER...21 1 PROBLEMFELT...3 1.1 DE ØKONOMISKE PROBLEMER...3 1.2 EN SUNDHEDSREFORM ER VEDTAGET...4 1.3 KAN SUNDHEDSREFORMEN LØSE PROBLEMERNE?...5 1.4 PROBLEMFORMULERING...7 2 METODE...8 2.1 BEGREBSAFKLARING...8 2.2

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Udarbejdet af: Charlotte Vig Rasmussen Jacob Degn Andersen Jakob Hein Mikkelsen Mick Jelsdal Jørgensen Vejleder: Poul Wolfsen Bachelorprojekt Maj 2009

Læs mere