Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings svar til Udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings svar til Udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved"

Transkript

1 Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings svar til Udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Ændring af reglerne om støttetid, begrænsninger i adgangen til Statens Uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelser, nye støttesatser for hjemmeboende, ændret satsregulering i perioden , øget støtte til befordringsgodtgørelse m.v.) Generelt om reformen I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er vi i mod besparelser på uddannelse og kæmper for en SU, der er til at leve af. Den SU-reform, der blev vedtaget i april 2013 er en kontant besparelse på elever og studerendes levevilkår. Det vil have alvorlige konsekvenser for alle de unge, der i dag og fremover skal gennemføre en uddannelse i Danmark. Regeringens har en række målsætninger på uddannelsesområdet, heriblandt målet om at 95 % skal have en ungdomsuddannelse, at vi skal være den bedst uddannede generation nogensinde og at uligheden i uddannelsessystemet skal fjernes. For at sikre, at de målsætninger kan opfyldes, er det nødvendigt, at der er en klar sammenhæng mellem målsætningerne og de midler der bliver afsat til uddannelse. For det betaler sig, at investere i uddannelse. Danmarks investeringer i uddannelse giver resultater. Højtuddannede undgår i højere grad ledighed og forbliver beskæftiget under den økonomiske krise. Det viser OECD s publikation Education at a Glance I Danske Gymansieelevers Sammenslutning mener vi ikke, at der er sammenhæng mellem regeringens SUreform og regeringens uddannelsesmålsætninger. Endvidere stiller vi os kritiske overfor den generelle tendens til, at uddannelse bliver økonomisk underprioriteret i en tid hvor ledigheden er høj. Som det også påpeges i ovenstående afsnit, viser adskillelige undersøgelser, at uddannelse er vejen ud af krisen. Det kan derudover vække undren, at regingen og uddannelsesministeren ikke har lyttet mere til de, af ministeren selv, nedsatte rådgivende organer i forhold til SU-spørgsmål. Allerede inden reformforslaget blev fremlagt, udtrykte SU-rådet følgende i sit indspark til en hurtigere-igennem-reform: SU-rådet opfordrer til ikke at skære i SU-satserne og ej heller skære i det antal år, de studerende har mulighed for at modtage støtte. Senere, d. 8. marts fremgår det af referatet af et møde i SU-rådet at rådet er stadig bekymret for, at reformen vil risikere at få en social slagside. Både ministerens rådgivende organer, bl.a. SU-rådet og Gymnasierådet samt elev- og studenterorganisationer, er bekymrede for, hvilke konsekvenser SU-reformen vil have for elever og studerende. Det er vores opfattelse, at SU-reformen ændrer væsentligt i det nuværende SU-system og derudover berører en række områder ikke blot økonomisk, men også fagligt. Dette gælder i særdeleshed forslaget om at ændre i reglerne for GSK-kurser. Ændring i reglerne om støttetid Forslaget om, at fjerne det sjette SU-år for studerende, der bruger over to år om at komme fra deres ungdomsuddannelse til en videregående uddannelse, vil ramme socialt skævt. Derudover vil forslaget vil medvirke til at presse de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet. Hvilket må siges, at være en dårlig prioritering i en tid, hvor det økonomisk set, er bedre at fastholde unge i uddannelse, i stedet for at de ender på overførselsindkomster. Det er vigtigt, at de unge, har gode forudsætninger for at søge ind på en videregående uddannelse. I stedet for at straffe de elever, der starter på en ungdomsuddannelse mere end 2 år efter afsluttet

2 ungdomsuddannelse, skal der sættes ind med mere og bedre studie- og overgangsvejledning og bedre muligheder for brobygning og studiepraktik. Dette vil sikre, at flere unge starter hurtigere på en videregående uddannelse samt, at frafaldet og omvalget i de videregående uddannelser mindskes. Forslaget vil især ramme de uddannelsesfremmede unge hårdt. Unge hvis forældre ikke har en videregående uddannelse, har større tendens til heller ikke selv at få en lang uddannelse. 39 % af de 25- årige, hvis forældre ikke har en uddannelse efter folkeskolen, har heller ikke selv har fået det.2 Samtidig kommer knap hver fjerde studerende på de lange videregående uddannelser fra hjem, hvor mindst en af forældrene har en lang videregående uddannelse.3 Vi er derudover bekymrede for, at udsigten til at skulle stifte gæld i tilfælde af forsinkelser i de videregående uddannelser, vil bidrage til at afskrække en gruppe unge fra at starte på en lang videregående uddannelse. Det er vigtigt, at vi sikrer at unges uddannelse ikke bestemmes af forældrenes uddannelsesniveau. Hvis vi skal bryde med den sociale arv i uddannelsessystemet, er vi nødt til at sikre at alle unge har lige vilkår at søge ind på. Økonomisk og tidsmæssigt pres, vil have alvorlige negative konsekvenser for en stor gruppe uddannelsesfremmede unges valg af og mulighed for at gennemføre en uddannelse. Desuden vil forslaget presse de unge, der er tvunget til at tage suppleringskurser. De ændrede regler for GSK-kurser betyder, at kursister fremover vil være et helt år eller mere om at tage tre manglende niveauer, idet de vil kunne tage ét niveau i forbindelse med hver eksamenstermin (vintertermin og sommertermin). De unge, der ikke direkte efter afsluttet ungdomsuddannelse, er afklarede med deres valg af videregående uddannelse, vil derudover i høj opleve et øget tidspres, hvis supplering er nødvendig for at de kan søge ind på en videregående uddannelse. Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK) I dag er mere end studenter tvunget til at tage suppleringskurser, før de kan starte på en videregående uddannelse. Dette skyldes i høj grad den manglende sammenhæng mellem de fag og studieretninger der udbydes samt indførelsen af specifikke adgangskrav i 2008/2009. Derfor mener vi i Danske Gymnasielevers Sammenslutning, at man i stedet for at straffe eleverne for at systemet er usammenhængende, burde sikre at der er sammenhæng mellem de gymnasiale uddannelser og adgangskravene på de videregående uddannelser. Forsalget vil ramme især de socialt og bogligt svage elever. Disse vil ikke have samme forudsætninger for at gennemgå pensum i et suppleringsfag på 3-6 uger, som elever der er fagligt stærke. Det er vigtigt at eleverne ikke blot presses igennem kurserne for at kunne komme ind på en videregående uddannelse, men at de faktisk har mulighed for at arbejde dybdegående med stoffet, så de bliver dygtige til faget. Det er især HF-kursister, der rammes af reglen, idet der på HF er færre, der har højniveaufag, matematik b samt 2. fremmedsprog. For denne gruppe elever, kan det blive meget problematisk at skulle gennemføre deres supplering som turbokurser. Dette gælder eksempelvis elever, der skal læse 2. fremmedsprog 0-b på et turbokursus. Vi ser det som en faglig forringelse, at de unge tvinges til at lære fag på 2-6 uger, der normalt tager et helt år. Det er ikke optimalt i forhold til det faglige udbytte, hverken for eleverne, lærerne eller de uddannelsesinstitutioner, der modtager eleverne. I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er vi meget bekymrede for, at de nye regler for GSK vil have den modsatte effekt end ønsket. Vi tror ikke, at det vil få de unge hurtigere igennem, specielt grundet, at der kun er 2 eksamensterminer årligt (udover sygeeksamen). Derudover frygter vi, at elever der har faglige udfordringer, vil falde fra undervejs eller helt undlade at søge ind på GSK.

3 Vi tror på, at bedre vejledning i de gymnasiale uddannelser, en øremærkning af studieretningerne i STX samt en gennemgang af de specifikke adgangskrav, vil kunne få de unge både hurtigere og bedre igennem. Dette bekræftes i en rapport om GSK-ansøgernes valg fra 2011 foretaget af Rambøll for undervisningsministeriet. Resultaterne af denne rapport taler sit tydeligt sprog, og bekræfter at antallet af GSK-kursister kan minskes bl.a. ved at vejlede eleverne bedre, mens de er i de gymnasiale uddannelser. SU til højst fem ungdomsuddannelser Lige nu mangler ca elever en praktikplads, og har derfor ikke mulighed for at gennemføre den uddannelse de er startet på. Det betyder, at mange unge er tvunget til at skifte uddannelse eller helt at falde fra. Samtidig er studievejledningen mangelfuld og mange unge har aldrig mødt deres vejleder. Det er absurd at regeringen vælger at straffe de unge, der gerne vil gennemføre en erhvervsuddannelse, fordi regeringen endnu ikke taget hånd om praktikpladsproblematikken. Derudover vil forslaget ramme de unge, der har sociale eller psykiske problemer. Hvis ikke der bliver taget hånd om den gruppe unge, vil forslaget bidrage til, at en gruppe unge, der i forvejen har stor risiko for ikke at gennemføre eller falde fra, aldrig gennemfører en ungdomsuddannelse. At sætte en begrænsning på, hvor mange ungdomsuddannelser, unge kan påbegynde, kan blive en glidebane. Venstre foreslog under SU-forhandlingerne, at grænsen skulle være 3 påbegyndte ungdomsuddannelser. I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er vi bekymrede for, at grænsen på sigt vil blive nedsat, således at den vil ramme endnu flere unge. Endelig er det skræmmende, at et enkelt fag på HF, tæller som en påbegyndt ungdomsuddannelse, såfremt der er mere end 23 ugentlige undervisningstimer med SU. Dette betyder, at man lynhurtigt kan ramme loftet for 5 ungdomsuddannelser, selvom man blot har taget et enkelt eller to fag som HF-enkeltfag. Det er derudover vigtigt at understrege, at den gråzone der er i forhold til, hvorvidt et skift fra et gymnasium til et andet (uden afbrydelse) tæller som ny påbegyndelse. Her er det DGS klare holdning, at et skoleskift ikke skal tælle som en ny påbegyndelse, idet eleven ikke forlænger uddannelsen ved at skifte undervejs. I stedet for at skabe barrierer for de unge, skal vi sikre at der er ordentlig vejledning til alle og at der er et relevant uddannelsestilbud til alle. I dag er der en del unge, som efter folkeskolen bliver erklæret ikkeuddannelsesparate, er funktionelle analfabeter eller har andre udfordringer, der gør det svært at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Disse unge ender med at cykle rundt i systemet, fordi der ikke er et relevant tilbud til dem. Det er vores håb, at regeringen i forbindelse med den nye FLEXuddannelse, vil have denne gruppe unge i tankerne. Ændret SU til hjemmeboende Forslaget om at skære i SU en for de hjemmeboende, forringer levevilkårene for alle hjemmeboende elever og studerende. Samtidig med, at der skæres i SU en har brugerbetalingen på ungdoms- og videregående uddannelser de sidste par år været stødt stigende. SU en er i forvejen den laveste overførselsindkomst i Danmark og derfor betyder selv mindre besparelser meget for elever og studerendes levevilkår. Besparelserne på den hjemmeboende SU vil ramme socialt skævt. Børn af forældre der har en lav indkomst, har ringere mulighed for at gennemføre en uddannelse end børn med forældre, der har en høj indkomst, ifølge Danmarks Statistik. Desuden vil elever og studerende, der er fagligt udfordrede, have større risiko for at falde fra, fordi det økonomiske pres øges og de dermed kan have svært ved at betale for basale nødvendigheder derhjemme og i forbindelse med uddannelsen.

4 Desuden ved vi, at mange unge betaler husleje for at bo hjemme, bl.a. for at bidrage til, at familiens økonomi kan hænge sammen.4 Når børnepengene frafalder, er mange familier afhængige af at deres børn bidrager økonomisk til husholdningen. Samtidig står mange voksne uden job pga. krisen og det er med til at skabe et yderligere pres på de familier, der i forvejen har mindst. Når alle hjemmeboende elever og studerende får mindre i SU, vil flere skulle bruge mere tid på erhvervsarbejde, og vil derfor have mindre tid til at koncentrere sig om deres uddannelse. Desuden er der stor mangel på studiejobs og derfor vil rigtig mange unge blive ramt meget alvorligt af en kontant besparelse på SU en. Økonomisk pres gør hverken elever og studerende hurtigere eller dygtigere, men skaber til gengæld en social skævvridning i vores uddannelsessystem. Afdæmpet satsregulering af SU En afdæmpet statsregulering af SU en vil have stor økonomisk betydning for elever og studerendes levevilkår. Hvis SU en fremover stiger mindre end i dag, vil elever og studerende blive endnu mere økonomisk pressede. Det betyder, at flere skal tage erhvervsarbejde ved siden af studierne, hvilket er en af de væsentlige årsager, til at studerende i dag forsinkes. Hvis SU en udhules og forskellen mellem SUbeløbet og almindelige lønninger øges, mister SU en sin købekraft, og studerende får endnu sværere ved at betale for husleje, mad, brugerbetaling på uddannelsen osv. Konklusion Afslutningsvis er det Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings holdning, at vi er i mod enhver forringelse af SU en, da vi ser det som en forringelse af det samlede uddannelsessystem. Vi ærger os over, at regeringen med SU-reformen bryder med sine egne målsætninger. Vi ved, at uddannelse er vejen frem og det der skal sikre det danske samfund i fremtiden. Derfor er det helt essentielt, at elever og studerende har mulighed for at gennemføre en uddannelse. Vi ser det som en nødvendighed at investere i uddannelse, frem for at spare. De investeringer vi foretager nu, vil have positive effekter fremadrettet og et positivt økonomisk afkast på længere sigt. Det er vigtigt, at vi har en veluddannet ungdom i Danmark og det får vi kun, hvis vi sikrer, at vi har et uddannelsessystem der er sammenhængende og af høj kvalitet. Vedhæftet kan I finde elevorganisationernes bud på, hvordan vi skaber et bedre uddannelsessystem og hvordan vi i stedet for at skære i elever og studerendes levevilkår, kan sikre et system, der er effektivt og gør elever og studerende så dygtige som muligt. Forslaget er fremlagt for både uddannelsesministeren og undervisningsministeren samt ordførerne på ungdomsuddannelsesområdet. Kildehenvisninger: 1http://fivu.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/oecd-uddannelse-betaler-sig 2http://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/ unge-uden-uddannelse.aspx 3DeFacto marts 2013, De studerendes sociale baggrund, uddannelsesvalg og erhvervsarbejde 4http://politiken.dk/uddannelse/ECE /hjemmeboende-gymnasieelever-skal-bruge-su-til-huslejen/ På vegne af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS

5 Formand, Malene Nyborg Kontakt: eller

6 Høringssvar Elevrådsbekendtgørelse Det fremlagte forslag til revidering af elevrådsbekendtgørelsen, indeholder en række ændringer, der er med til at styrke elevdemokratiet på de gymnasiale uddannelser. Vi har dog ét meget væsentligt ændringsforslag til bekendtgørelsen, som ikke er kommet med i det udkast, der er sendt i høring. Ændringsforslaget er blevet drøftet med ministeren. 1. Der skal tages højde for fusionsskoler med forskellige uddannelser På institutioner med flere forskellige uddannelser (fusionsskoler) skal hver uddannelse have en elev repræsenteret i skolens bestyrelse. I dag ser vi, at eleverne kun er berettiget til én stemme i skolebestyrelsen. Dette er et problem på de skoler, hvor flere uddannelser er samlet på et sted og har en fælles skolebestyrelse. For at sikre at elevernes holdninger bliver varetaget bedst muligt, er det nødvendigt, at hver uddannelse har ret til at have én elevrepræsentant i skolebestyrelsen. Derudover er det nødvendigt at sikre, at eleverne på de forskellige uddannelser har lige muligheder for at blive hørt og få indflydelse i skolens bestyrelse. Det kan være uhensigtsmæssigt, at en elevrepræsentant, skal deltage i en diskussion om indholdet i en anden uddannelse end vedkommendes egen. Denne har ikke de samme forudsætninger for at kende og repræsentere eleverne, som de der går på den pågældende uddannelse. Et velfungerende elevdemokrati er vigtigt på alle uddannelsesinstitutioner. Elevernes mulighed for at være repræsenteret i skolebestyrelsen, skal ikke afhænge af, hvorvidt institutionen udbyder én eller flere uddannelser og har selvstændig eller fælles skolebestyrelse. Opsummerende ændringsforslag Danske Gymnasieelevers Sammenslutning ønsker at ændre i bekendtgørelsen, således at der i 5, tilføjes: stk. 3. Ved de i 1, nr. 1 og 2 nævnte institutioner, der har fælles bestyrelse, udpeger elevrådet på hver af de i nr. 1 og 2 nævnte institutioner ét medlem til institutionens bestyrelse, som har stemmeret. På vegne af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) og Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO) For yderligere oplysninger eller kommentarer, kontakt: Malene Nyborg, Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Mail: Tlf.:

7 Høringssvar harmonisering af klageadgang Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Erhvervsskolernes Elevorganisation og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning vil med dette høringssvar tilkendegive vores bekymringer i forhold til ministeriets forslag om harmonisering af klageadgangen på de gymnasiale uddannelser. Vi forudser en række negative konsekvenser af den foreslåede ændring, som vi håber ministeriet vil være opmærksomme på og tage meget alvorligt. Vi er imod en harmonisering af klageadgangen, der vil forringe retssikkerheden for elever på de gymnasiale uddannelser. Baggrund for forslaget Den nuværende lovgivning sikrer at elever har mulighed for at indbringe klager til ministeriet vedrørende såvel skøns- som retslige forhold. Muligheden for at indbringe en klage til ministeriet er helt essentielt, da det sikrer elevernes retssikkerhed. Klager angående skønsmæssige eller pædagogiske forhold dækker over en række centrale spørgsmål i uddannelsen, herunder karakterer, eksamen, merit, individuel kompetencevurdering samt faglige spørgsmål. Vi er skeptiske over for de foreslåede ændringer, da vi i forvejen ser en række problematikker i forhold til den procedure ministeriet i dag behandler klager fra elever på de gymnasiale uddannelser efter. Det fremgår af ministeriets forslag, at Prøvelsen i disse klagesager er da også i praksis begrænset, således at der ikke sker en nærmere efterprøvning af skolens leders faglige skøn, men alene ses på, om reglerne er fulgt. Dette bør ikke være præcedens for håndteringen af klagesager i ministeriet. Klager af skønsmæssig karakter, skal naturligvis behandles på lige fod med klager af retslig karakter, som det også fremgår tydeligt af 39 i lov om uddannelsen til studentereksamen (STX) (gymnasieloven). At man ønsker at ændre lovgivningen for at formalisere den procedure der følges nu, ser vi som dybt problematisk. Den gældende lovgivning skal sikre at klager af både skøns- og retslig karakter behandles i ministeriet. I stedet for at ændre lovgivningen for at formalisere ministeriets procedurer, bør man sikre at den gældende lovgivning faktisk bliver overholdt. At den ikke bliver overholdt i praksis i dag, ser vi som en krænkelse af elevernes retssikkerhed, som man nu vil krænke yderligere med det fremsatte forslag. Manglende fakta om antallet af klager I ministeriet udkast til forslag om harmonisering af klageadgangen, fremgår det at ministeriet har ingen statistik over, hvor mange eksaminander der klager over forhold vedrørende prøverne, idet de fleste klager afgøres endeligt af den enkelte skole. Vi anser det for problematisk at ministeriet vælger at begrænse klageadgangen yderligere, uden at have et overblik over, hvor mange elever der klager over skøns- eller retslige forhold på de gymnasiale uddannelser. At meget få elever indsender klager til ministeriet, er ikke nødvendigvis retvisende for, hvor mange elever der indbringer en klage for rektoren på den enkelte skole eller hvor mange elever der overvejer at indbringe en klage, men af forskellige årsager undlader at gøre dette. Konsekvenser af ændring af klageadgang på de videregående uddannelser De studerende på de videregående uddannelser, har i mange år kun haft klageadgang til ministeriet i forbindelse med retlige spørgsmål, men har dog haft adgang til delvist uafhængige ankenævn i sager angående eksamensbedømmelser og meritafgørelser. Denne begrænsede klageadgang i faglige og pædagogiske spørgsmål har langt fra vist sig at være nok til at sikre de studerendes retssikkerhed. De

8 studerendes har i høj grad oplevet store problemer med f.eks. klager over forkert opgavebedømmelse, chikane, aflysning af undervisning, fejl i eksamensplaner, fejl i tilmeldinger og afmeldinger af fag og eksaminer osv. Studenterrådet ved Københavns Universitet modtog i 2011 over en periode på 3 måneder omkring 300 henvendelser fra studerende med klager over bl.a. administrative problemer, undervisere, eksamensforhold osv., som de studerende ikke vidste, hvor de skulle gå hen med. Størstedelen af klagerne angik faglige og pædagogiske forhold på universitetet. De mange problemer for de studerendes retssikkerhed førte til, at man fra januar 2013 på Københavns Universitet har ansat en studenterambassadør, der skal være en uafhængig instans, som skal vejlede og bistå studerende i klagesager. Erfaringerne fra de videregående uddannelser viser således, at de begrænsede klagemuligheder i praksis slet ikke er tilstrækkelige for at sikre de studerendes retssikkerhed. Konsekvenser af harmonisering af lovgivningen for de gymnasiale ungdomsuddannelser På baggrund af de ovenstående bekymringer i forhold til den nuværende lovgivning, ser vi i LH, EEO og DGS tre hovedområder, hvor de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen kan have negative konsekvenser. 1. Klageadgang i forhold til klager af pædagogisk- eller skønsmæssig karakter Man antager at, det udelukkende er nødvendigt at indbringe klager over retslige forhold til ministeriet. Men lovgivningen er meget bredt formuleret og der er ingen konkrete retningslinjer for pædagogiske anliggender på gymnasieområdet. Den pædagogiske praksis er derfor meget forskellig fra skole til skole. På baggrund af dette, er det nødvendigt, at elever også kan klage til ministeriet over afgørelser i pædagogiske eller skønsmæssige anliggender. 2. Færre elever vil klage over pædagogiske forhold Vi er bekymrede for, at ændringerne vil have en præventiv effekt, således at færre elever klager over pædagogiske forhold. Når man begrænser klageadgangen, er den naturlige konsekvens, at antallet af klager vil falde. Dette betyder at der vil være flere elever, der ikke har mulighed for at få revurderet deres sag. Dette er en klokkeklar forringelse af elevernes retssikkerhed. 3. De foreslåede ændringers konsekvenser for de videregående uddannelser Erfaringer fra de videregående uddannelser viser tydeligt, at der er behov for, at studerende kan klage over faglige og pædagogiske afgørelser til en af skolen uafhængig instans. For at sikre eleverne på de gymnasiale uddannelsers retssikkerhed, er det nødvendigt at der er mulighed for at indbringe klagesager for ministeriet. På vegne af Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Erhvervsskolernes Elevorganisation og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning For yderligere uddybning, kontakt: Malene Nyborg, Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) eller

9 Høringssvar Øget mulighed for at hævet faget matematik til B-niveau i stx-uddannelsen I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er som udgangspunkt positive overfor forslaget om at sidestille matematik med de naturvidenskabelige fag i forhold til kravet om, at mindst et af disse fag i stxuddannelsen skal vælges på B-niveau. Ændringen forventes at resultere i en reduktion af antallet af elever med behov for gymnasial supplering. Dog skal man samtidig være meget opmærksom på den formodede ændring i antallet af elever med naturgeografi på B-niveau, biologi på B-niveau og latin. På vegne af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS For yderligere oplysninger, kontakt: Malene Nyborg, Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning eller

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag Folketinget

Læs mere

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG

RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato December, 2011 RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK-ANSØGERNES VALG INDHOLD 1. Resumé 1 2. Sammenfatning

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

Forslag. Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. februar 2013 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146 Feltperiode: Den 19.-20. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.004 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4 VEJLEDNING Indberetning af påbegyndt ungdomsuddannelse Af Lars Petersen 1 Baggrund Af SU lovens 13 (se Bilag 1)fremgår det hvilke ungdomsuddannelser, der gives uddannelsesstøtte til. I stk. 2 er angivet,

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk hvor er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk Indhold 4 6 10 14 18 Forord DGS Faglighedsundersøgelse 2014 Udfordringer Løsninger Opsummering

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Vores uddannelse skal sikre vores egen fremtid og samtidigt sikre Danmarks fremtidige velfærd.

Vores uddannelse skal sikre vores egen fremtid og samtidigt sikre Danmarks fremtidige velfærd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 DGS Principprogram Senest revideret på DGS' Landsmøde 24-26. april 2015 Dette er DGS principprogram.

Læs mere

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet God gennemførsel Danske Studerendes Fællesråds bud på tiltag, der kan bidrage til hurtigere og bedre gennemførsel og et mere fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem. Danske Studerendes Fællesråd

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

UDKAST December 2014. Forslag. til

UDKAST December 2014. Forslag. til UDKAST December 2014 Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

AC - Sekretariatet. Brugerbetaling på uddannelser, pro et contra. Den 5. maj 2010 BBA Sagsnr. 201000269

AC - Sekretariatet. Brugerbetaling på uddannelser, pro et contra. Den 5. maj 2010 BBA Sagsnr. 201000269 AC - Sekretariatet Den 5. maj 2010 BBA Sagsnr. 201000269 Brugerbetaling på uddannelser, pro et contra Det danske gratisprincip for uddannelser udfordres fra forskellig side, men fortalerne for brugerbetaling

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Uddannelse for de mange Ulighed, kultur og magt i uddannelsessystemet. Lars Olsen, journalist og forfatter

Uddannelse for de mange Ulighed, kultur og magt i uddannelsessystemet. Lars Olsen, journalist og forfatter Uddannelse for de mange Ulighed, kultur og magt i uddannelsessystemet Lars Olsen, journalist og forfatter Disposition: En fortælling fra Nordjylland Hvad skal Danmark leve af og hvad skal de unge mestre?

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Udtalelser Delegeretmødet 2010

Udtalelser Delegeretmødet 2010 Udtalelser Delegeretmødet 2010 Indhold Lokaletilskud er afgørende for et mangfoldigt foreningsliv 2 Skab sammenhæng og helhed i unges muligheder og liv nedsæt en ungdomskommission NU! 3 DUF: Nødvendigt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE GUX Nuuk 53 lærere 10 spor i 2014 21 klasser 487 elever pr. 1. august 2014 GUX Aasiaat 35 lærere 9 spor i 2014 20 klasser 425 elever pr. 1. august

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet

Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55 77

Læs mere