Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings svar til Udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings svar til Udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved"

Transkript

1 Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings svar til Udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Ændring af reglerne om støttetid, begrænsninger i adgangen til Statens Uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelser, nye støttesatser for hjemmeboende, ændret satsregulering i perioden , øget støtte til befordringsgodtgørelse m.v.) Generelt om reformen I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er vi i mod besparelser på uddannelse og kæmper for en SU, der er til at leve af. Den SU-reform, der blev vedtaget i april 2013 er en kontant besparelse på elever og studerendes levevilkår. Det vil have alvorlige konsekvenser for alle de unge, der i dag og fremover skal gennemføre en uddannelse i Danmark. Regeringens har en række målsætninger på uddannelsesområdet, heriblandt målet om at 95 % skal have en ungdomsuddannelse, at vi skal være den bedst uddannede generation nogensinde og at uligheden i uddannelsessystemet skal fjernes. For at sikre, at de målsætninger kan opfyldes, er det nødvendigt, at der er en klar sammenhæng mellem målsætningerne og de midler der bliver afsat til uddannelse. For det betaler sig, at investere i uddannelse. Danmarks investeringer i uddannelse giver resultater. Højtuddannede undgår i højere grad ledighed og forbliver beskæftiget under den økonomiske krise. Det viser OECD s publikation Education at a Glance I Danske Gymansieelevers Sammenslutning mener vi ikke, at der er sammenhæng mellem regeringens SUreform og regeringens uddannelsesmålsætninger. Endvidere stiller vi os kritiske overfor den generelle tendens til, at uddannelse bliver økonomisk underprioriteret i en tid hvor ledigheden er høj. Som det også påpeges i ovenstående afsnit, viser adskillelige undersøgelser, at uddannelse er vejen ud af krisen. Det kan derudover vække undren, at regingen og uddannelsesministeren ikke har lyttet mere til de, af ministeren selv, nedsatte rådgivende organer i forhold til SU-spørgsmål. Allerede inden reformforslaget blev fremlagt, udtrykte SU-rådet følgende i sit indspark til en hurtigere-igennem-reform: SU-rådet opfordrer til ikke at skære i SU-satserne og ej heller skære i det antal år, de studerende har mulighed for at modtage støtte. Senere, d. 8. marts fremgår det af referatet af et møde i SU-rådet at rådet er stadig bekymret for, at reformen vil risikere at få en social slagside. Både ministerens rådgivende organer, bl.a. SU-rådet og Gymnasierådet samt elev- og studenterorganisationer, er bekymrede for, hvilke konsekvenser SU-reformen vil have for elever og studerende. Det er vores opfattelse, at SU-reformen ændrer væsentligt i det nuværende SU-system og derudover berører en række områder ikke blot økonomisk, men også fagligt. Dette gælder i særdeleshed forslaget om at ændre i reglerne for GSK-kurser. Ændring i reglerne om støttetid Forslaget om, at fjerne det sjette SU-år for studerende, der bruger over to år om at komme fra deres ungdomsuddannelse til en videregående uddannelse, vil ramme socialt skævt. Derudover vil forslaget vil medvirke til at presse de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet. Hvilket må siges, at være en dårlig prioritering i en tid, hvor det økonomisk set, er bedre at fastholde unge i uddannelse, i stedet for at de ender på overførselsindkomster. Det er vigtigt, at de unge, har gode forudsætninger for at søge ind på en videregående uddannelse. I stedet for at straffe de elever, der starter på en ungdomsuddannelse mere end 2 år efter afsluttet

2 ungdomsuddannelse, skal der sættes ind med mere og bedre studie- og overgangsvejledning og bedre muligheder for brobygning og studiepraktik. Dette vil sikre, at flere unge starter hurtigere på en videregående uddannelse samt, at frafaldet og omvalget i de videregående uddannelser mindskes. Forslaget vil især ramme de uddannelsesfremmede unge hårdt. Unge hvis forældre ikke har en videregående uddannelse, har større tendens til heller ikke selv at få en lang uddannelse. 39 % af de 25- årige, hvis forældre ikke har en uddannelse efter folkeskolen, har heller ikke selv har fået det.2 Samtidig kommer knap hver fjerde studerende på de lange videregående uddannelser fra hjem, hvor mindst en af forældrene har en lang videregående uddannelse.3 Vi er derudover bekymrede for, at udsigten til at skulle stifte gæld i tilfælde af forsinkelser i de videregående uddannelser, vil bidrage til at afskrække en gruppe unge fra at starte på en lang videregående uddannelse. Det er vigtigt, at vi sikrer at unges uddannelse ikke bestemmes af forældrenes uddannelsesniveau. Hvis vi skal bryde med den sociale arv i uddannelsessystemet, er vi nødt til at sikre at alle unge har lige vilkår at søge ind på. Økonomisk og tidsmæssigt pres, vil have alvorlige negative konsekvenser for en stor gruppe uddannelsesfremmede unges valg af og mulighed for at gennemføre en uddannelse. Desuden vil forslaget presse de unge, der er tvunget til at tage suppleringskurser. De ændrede regler for GSK-kurser betyder, at kursister fremover vil være et helt år eller mere om at tage tre manglende niveauer, idet de vil kunne tage ét niveau i forbindelse med hver eksamenstermin (vintertermin og sommertermin). De unge, der ikke direkte efter afsluttet ungdomsuddannelse, er afklarede med deres valg af videregående uddannelse, vil derudover i høj opleve et øget tidspres, hvis supplering er nødvendig for at de kan søge ind på en videregående uddannelse. Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK) I dag er mere end studenter tvunget til at tage suppleringskurser, før de kan starte på en videregående uddannelse. Dette skyldes i høj grad den manglende sammenhæng mellem de fag og studieretninger der udbydes samt indførelsen af specifikke adgangskrav i 2008/2009. Derfor mener vi i Danske Gymnasielevers Sammenslutning, at man i stedet for at straffe eleverne for at systemet er usammenhængende, burde sikre at der er sammenhæng mellem de gymnasiale uddannelser og adgangskravene på de videregående uddannelser. Forsalget vil ramme især de socialt og bogligt svage elever. Disse vil ikke have samme forudsætninger for at gennemgå pensum i et suppleringsfag på 3-6 uger, som elever der er fagligt stærke. Det er vigtigt at eleverne ikke blot presses igennem kurserne for at kunne komme ind på en videregående uddannelse, men at de faktisk har mulighed for at arbejde dybdegående med stoffet, så de bliver dygtige til faget. Det er især HF-kursister, der rammes af reglen, idet der på HF er færre, der har højniveaufag, matematik b samt 2. fremmedsprog. For denne gruppe elever, kan det blive meget problematisk at skulle gennemføre deres supplering som turbokurser. Dette gælder eksempelvis elever, der skal læse 2. fremmedsprog 0-b på et turbokursus. Vi ser det som en faglig forringelse, at de unge tvinges til at lære fag på 2-6 uger, der normalt tager et helt år. Det er ikke optimalt i forhold til det faglige udbytte, hverken for eleverne, lærerne eller de uddannelsesinstitutioner, der modtager eleverne. I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er vi meget bekymrede for, at de nye regler for GSK vil have den modsatte effekt end ønsket. Vi tror ikke, at det vil få de unge hurtigere igennem, specielt grundet, at der kun er 2 eksamensterminer årligt (udover sygeeksamen). Derudover frygter vi, at elever der har faglige udfordringer, vil falde fra undervejs eller helt undlade at søge ind på GSK.

3 Vi tror på, at bedre vejledning i de gymnasiale uddannelser, en øremærkning af studieretningerne i STX samt en gennemgang af de specifikke adgangskrav, vil kunne få de unge både hurtigere og bedre igennem. Dette bekræftes i en rapport om GSK-ansøgernes valg fra 2011 foretaget af Rambøll for undervisningsministeriet. Resultaterne af denne rapport taler sit tydeligt sprog, og bekræfter at antallet af GSK-kursister kan minskes bl.a. ved at vejlede eleverne bedre, mens de er i de gymnasiale uddannelser. SU til højst fem ungdomsuddannelser Lige nu mangler ca elever en praktikplads, og har derfor ikke mulighed for at gennemføre den uddannelse de er startet på. Det betyder, at mange unge er tvunget til at skifte uddannelse eller helt at falde fra. Samtidig er studievejledningen mangelfuld og mange unge har aldrig mødt deres vejleder. Det er absurd at regeringen vælger at straffe de unge, der gerne vil gennemføre en erhvervsuddannelse, fordi regeringen endnu ikke taget hånd om praktikpladsproblematikken. Derudover vil forslaget ramme de unge, der har sociale eller psykiske problemer. Hvis ikke der bliver taget hånd om den gruppe unge, vil forslaget bidrage til, at en gruppe unge, der i forvejen har stor risiko for ikke at gennemføre eller falde fra, aldrig gennemfører en ungdomsuddannelse. At sætte en begrænsning på, hvor mange ungdomsuddannelser, unge kan påbegynde, kan blive en glidebane. Venstre foreslog under SU-forhandlingerne, at grænsen skulle være 3 påbegyndte ungdomsuddannelser. I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er vi bekymrede for, at grænsen på sigt vil blive nedsat, således at den vil ramme endnu flere unge. Endelig er det skræmmende, at et enkelt fag på HF, tæller som en påbegyndt ungdomsuddannelse, såfremt der er mere end 23 ugentlige undervisningstimer med SU. Dette betyder, at man lynhurtigt kan ramme loftet for 5 ungdomsuddannelser, selvom man blot har taget et enkelt eller to fag som HF-enkeltfag. Det er derudover vigtigt at understrege, at den gråzone der er i forhold til, hvorvidt et skift fra et gymnasium til et andet (uden afbrydelse) tæller som ny påbegyndelse. Her er det DGS klare holdning, at et skoleskift ikke skal tælle som en ny påbegyndelse, idet eleven ikke forlænger uddannelsen ved at skifte undervejs. I stedet for at skabe barrierer for de unge, skal vi sikre at der er ordentlig vejledning til alle og at der er et relevant uddannelsestilbud til alle. I dag er der en del unge, som efter folkeskolen bliver erklæret ikkeuddannelsesparate, er funktionelle analfabeter eller har andre udfordringer, der gør det svært at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Disse unge ender med at cykle rundt i systemet, fordi der ikke er et relevant tilbud til dem. Det er vores håb, at regeringen i forbindelse med den nye FLEXuddannelse, vil have denne gruppe unge i tankerne. Ændret SU til hjemmeboende Forslaget om at skære i SU en for de hjemmeboende, forringer levevilkårene for alle hjemmeboende elever og studerende. Samtidig med, at der skæres i SU en har brugerbetalingen på ungdoms- og videregående uddannelser de sidste par år været stødt stigende. SU en er i forvejen den laveste overførselsindkomst i Danmark og derfor betyder selv mindre besparelser meget for elever og studerendes levevilkår. Besparelserne på den hjemmeboende SU vil ramme socialt skævt. Børn af forældre der har en lav indkomst, har ringere mulighed for at gennemføre en uddannelse end børn med forældre, der har en høj indkomst, ifølge Danmarks Statistik. Desuden vil elever og studerende, der er fagligt udfordrede, have større risiko for at falde fra, fordi det økonomiske pres øges og de dermed kan have svært ved at betale for basale nødvendigheder derhjemme og i forbindelse med uddannelsen.

4 Desuden ved vi, at mange unge betaler husleje for at bo hjemme, bl.a. for at bidrage til, at familiens økonomi kan hænge sammen.4 Når børnepengene frafalder, er mange familier afhængige af at deres børn bidrager økonomisk til husholdningen. Samtidig står mange voksne uden job pga. krisen og det er med til at skabe et yderligere pres på de familier, der i forvejen har mindst. Når alle hjemmeboende elever og studerende får mindre i SU, vil flere skulle bruge mere tid på erhvervsarbejde, og vil derfor have mindre tid til at koncentrere sig om deres uddannelse. Desuden er der stor mangel på studiejobs og derfor vil rigtig mange unge blive ramt meget alvorligt af en kontant besparelse på SU en. Økonomisk pres gør hverken elever og studerende hurtigere eller dygtigere, men skaber til gengæld en social skævvridning i vores uddannelsessystem. Afdæmpet satsregulering af SU En afdæmpet statsregulering af SU en vil have stor økonomisk betydning for elever og studerendes levevilkår. Hvis SU en fremover stiger mindre end i dag, vil elever og studerende blive endnu mere økonomisk pressede. Det betyder, at flere skal tage erhvervsarbejde ved siden af studierne, hvilket er en af de væsentlige årsager, til at studerende i dag forsinkes. Hvis SU en udhules og forskellen mellem SUbeløbet og almindelige lønninger øges, mister SU en sin købekraft, og studerende får endnu sværere ved at betale for husleje, mad, brugerbetaling på uddannelsen osv. Konklusion Afslutningsvis er det Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings holdning, at vi er i mod enhver forringelse af SU en, da vi ser det som en forringelse af det samlede uddannelsessystem. Vi ærger os over, at regeringen med SU-reformen bryder med sine egne målsætninger. Vi ved, at uddannelse er vejen frem og det der skal sikre det danske samfund i fremtiden. Derfor er det helt essentielt, at elever og studerende har mulighed for at gennemføre en uddannelse. Vi ser det som en nødvendighed at investere i uddannelse, frem for at spare. De investeringer vi foretager nu, vil have positive effekter fremadrettet og et positivt økonomisk afkast på længere sigt. Det er vigtigt, at vi har en veluddannet ungdom i Danmark og det får vi kun, hvis vi sikrer, at vi har et uddannelsessystem der er sammenhængende og af høj kvalitet. Vedhæftet kan I finde elevorganisationernes bud på, hvordan vi skaber et bedre uddannelsessystem og hvordan vi i stedet for at skære i elever og studerendes levevilkår, kan sikre et system, der er effektivt og gør elever og studerende så dygtige som muligt. Forslaget er fremlagt for både uddannelsesministeren og undervisningsministeren samt ordførerne på ungdomsuddannelsesområdet. Kildehenvisninger: 1http://fivu.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/oecd-uddannelse-betaler-sig 2http://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/ unge-uden-uddannelse.aspx 3DeFacto marts 2013, De studerendes sociale baggrund, uddannelsesvalg og erhvervsarbejde 4http://politiken.dk/uddannelse/ECE /hjemmeboende-gymnasieelever-skal-bruge-su-til-huslejen/ På vegne af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS

5 Formand, Malene Nyborg Kontakt: eller

6 Høringssvar Elevrådsbekendtgørelse Det fremlagte forslag til revidering af elevrådsbekendtgørelsen, indeholder en række ændringer, der er med til at styrke elevdemokratiet på de gymnasiale uddannelser. Vi har dog ét meget væsentligt ændringsforslag til bekendtgørelsen, som ikke er kommet med i det udkast, der er sendt i høring. Ændringsforslaget er blevet drøftet med ministeren. 1. Der skal tages højde for fusionsskoler med forskellige uddannelser På institutioner med flere forskellige uddannelser (fusionsskoler) skal hver uddannelse have en elev repræsenteret i skolens bestyrelse. I dag ser vi, at eleverne kun er berettiget til én stemme i skolebestyrelsen. Dette er et problem på de skoler, hvor flere uddannelser er samlet på et sted og har en fælles skolebestyrelse. For at sikre at elevernes holdninger bliver varetaget bedst muligt, er det nødvendigt, at hver uddannelse har ret til at have én elevrepræsentant i skolebestyrelsen. Derudover er det nødvendigt at sikre, at eleverne på de forskellige uddannelser har lige muligheder for at blive hørt og få indflydelse i skolens bestyrelse. Det kan være uhensigtsmæssigt, at en elevrepræsentant, skal deltage i en diskussion om indholdet i en anden uddannelse end vedkommendes egen. Denne har ikke de samme forudsætninger for at kende og repræsentere eleverne, som de der går på den pågældende uddannelse. Et velfungerende elevdemokrati er vigtigt på alle uddannelsesinstitutioner. Elevernes mulighed for at være repræsenteret i skolebestyrelsen, skal ikke afhænge af, hvorvidt institutionen udbyder én eller flere uddannelser og har selvstændig eller fælles skolebestyrelse. Opsummerende ændringsforslag Danske Gymnasieelevers Sammenslutning ønsker at ændre i bekendtgørelsen, således at der i 5, tilføjes: stk. 3. Ved de i 1, nr. 1 og 2 nævnte institutioner, der har fælles bestyrelse, udpeger elevrådet på hver af de i nr. 1 og 2 nævnte institutioner ét medlem til institutionens bestyrelse, som har stemmeret. På vegne af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) og Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO) For yderligere oplysninger eller kommentarer, kontakt: Malene Nyborg, Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Mail: Tlf.:

7 Høringssvar harmonisering af klageadgang Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Erhvervsskolernes Elevorganisation og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning vil med dette høringssvar tilkendegive vores bekymringer i forhold til ministeriets forslag om harmonisering af klageadgangen på de gymnasiale uddannelser. Vi forudser en række negative konsekvenser af den foreslåede ændring, som vi håber ministeriet vil være opmærksomme på og tage meget alvorligt. Vi er imod en harmonisering af klageadgangen, der vil forringe retssikkerheden for elever på de gymnasiale uddannelser. Baggrund for forslaget Den nuværende lovgivning sikrer at elever har mulighed for at indbringe klager til ministeriet vedrørende såvel skøns- som retslige forhold. Muligheden for at indbringe en klage til ministeriet er helt essentielt, da det sikrer elevernes retssikkerhed. Klager angående skønsmæssige eller pædagogiske forhold dækker over en række centrale spørgsmål i uddannelsen, herunder karakterer, eksamen, merit, individuel kompetencevurdering samt faglige spørgsmål. Vi er skeptiske over for de foreslåede ændringer, da vi i forvejen ser en række problematikker i forhold til den procedure ministeriet i dag behandler klager fra elever på de gymnasiale uddannelser efter. Det fremgår af ministeriets forslag, at Prøvelsen i disse klagesager er da også i praksis begrænset, således at der ikke sker en nærmere efterprøvning af skolens leders faglige skøn, men alene ses på, om reglerne er fulgt. Dette bør ikke være præcedens for håndteringen af klagesager i ministeriet. Klager af skønsmæssig karakter, skal naturligvis behandles på lige fod med klager af retslig karakter, som det også fremgår tydeligt af 39 i lov om uddannelsen til studentereksamen (STX) (gymnasieloven). At man ønsker at ændre lovgivningen for at formalisere den procedure der følges nu, ser vi som dybt problematisk. Den gældende lovgivning skal sikre at klager af både skøns- og retslig karakter behandles i ministeriet. I stedet for at ændre lovgivningen for at formalisere ministeriets procedurer, bør man sikre at den gældende lovgivning faktisk bliver overholdt. At den ikke bliver overholdt i praksis i dag, ser vi som en krænkelse af elevernes retssikkerhed, som man nu vil krænke yderligere med det fremsatte forslag. Manglende fakta om antallet af klager I ministeriet udkast til forslag om harmonisering af klageadgangen, fremgår det at ministeriet har ingen statistik over, hvor mange eksaminander der klager over forhold vedrørende prøverne, idet de fleste klager afgøres endeligt af den enkelte skole. Vi anser det for problematisk at ministeriet vælger at begrænse klageadgangen yderligere, uden at have et overblik over, hvor mange elever der klager over skøns- eller retslige forhold på de gymnasiale uddannelser. At meget få elever indsender klager til ministeriet, er ikke nødvendigvis retvisende for, hvor mange elever der indbringer en klage for rektoren på den enkelte skole eller hvor mange elever der overvejer at indbringe en klage, men af forskellige årsager undlader at gøre dette. Konsekvenser af ændring af klageadgang på de videregående uddannelser De studerende på de videregående uddannelser, har i mange år kun haft klageadgang til ministeriet i forbindelse med retlige spørgsmål, men har dog haft adgang til delvist uafhængige ankenævn i sager angående eksamensbedømmelser og meritafgørelser. Denne begrænsede klageadgang i faglige og pædagogiske spørgsmål har langt fra vist sig at være nok til at sikre de studerendes retssikkerhed. De

8 studerendes har i høj grad oplevet store problemer med f.eks. klager over forkert opgavebedømmelse, chikane, aflysning af undervisning, fejl i eksamensplaner, fejl i tilmeldinger og afmeldinger af fag og eksaminer osv. Studenterrådet ved Københavns Universitet modtog i 2011 over en periode på 3 måneder omkring 300 henvendelser fra studerende med klager over bl.a. administrative problemer, undervisere, eksamensforhold osv., som de studerende ikke vidste, hvor de skulle gå hen med. Størstedelen af klagerne angik faglige og pædagogiske forhold på universitetet. De mange problemer for de studerendes retssikkerhed førte til, at man fra januar 2013 på Københavns Universitet har ansat en studenterambassadør, der skal være en uafhængig instans, som skal vejlede og bistå studerende i klagesager. Erfaringerne fra de videregående uddannelser viser således, at de begrænsede klagemuligheder i praksis slet ikke er tilstrækkelige for at sikre de studerendes retssikkerhed. Konsekvenser af harmonisering af lovgivningen for de gymnasiale ungdomsuddannelser På baggrund af de ovenstående bekymringer i forhold til den nuværende lovgivning, ser vi i LH, EEO og DGS tre hovedområder, hvor de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen kan have negative konsekvenser. 1. Klageadgang i forhold til klager af pædagogisk- eller skønsmæssig karakter Man antager at, det udelukkende er nødvendigt at indbringe klager over retslige forhold til ministeriet. Men lovgivningen er meget bredt formuleret og der er ingen konkrete retningslinjer for pædagogiske anliggender på gymnasieområdet. Den pædagogiske praksis er derfor meget forskellig fra skole til skole. På baggrund af dette, er det nødvendigt, at elever også kan klage til ministeriet over afgørelser i pædagogiske eller skønsmæssige anliggender. 2. Færre elever vil klage over pædagogiske forhold Vi er bekymrede for, at ændringerne vil have en præventiv effekt, således at færre elever klager over pædagogiske forhold. Når man begrænser klageadgangen, er den naturlige konsekvens, at antallet af klager vil falde. Dette betyder at der vil være flere elever, der ikke har mulighed for at få revurderet deres sag. Dette er en klokkeklar forringelse af elevernes retssikkerhed. 3. De foreslåede ændringers konsekvenser for de videregående uddannelser Erfaringer fra de videregående uddannelser viser tydeligt, at der er behov for, at studerende kan klage over faglige og pædagogiske afgørelser til en af skolen uafhængig instans. For at sikre eleverne på de gymnasiale uddannelsers retssikkerhed, er det nødvendigt at der er mulighed for at indbringe klagesager for ministeriet. På vegne af Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Erhvervsskolernes Elevorganisation og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning For yderligere uddybning, kontakt: Malene Nyborg, Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) eller

9 Høringssvar Øget mulighed for at hævet faget matematik til B-niveau i stx-uddannelsen I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er som udgangspunkt positive overfor forslaget om at sidestille matematik med de naturvidenskabelige fag i forhold til kravet om, at mindst et af disse fag i stxuddannelsen skal vælges på B-niveau. Ændringen forventes at resultere i en reduktion af antallet af elever med behov for gymnasial supplering. Dog skal man samtidig være meget opmærksom på den formodede ændring i antallet af elever med naturgeografi på B-niveau, biologi på B-niveau og latin. På vegne af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS For yderligere oplysninger, kontakt: Malene Nyborg, Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning eller

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN UNGDOMSUDDANNELSERNES UDFORDRINGER UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN BAGGRUNDSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Et udfordret ungdomsuddannelsessystem kræver nye løsninger 6 Udfordringer i overblik 8 Reformer

Læs mere

Flere veje til ingeniørfaget

Flere veje til ingeniørfaget Til: Fra: Hovedbestyrelsen Uddannelsesudvalget Notat 22. januar 2013 Flere veje til ingeniørfaget Flere veje til ingeniørfaget 2 Forord 60 % af en ungdomsårgang skal ifølge regeringen i fremtiden have

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN Dette notat giver et overblik over fremdriftsreformen, dens konsekvenser og giver nogle råd til, hvordan man kan arbejde med den. Notatet består af følgende dele: Den politiske

Læs mere

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012).

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012). Fredag den 13. april 2012 (D) 1 (Fremsættelse 29.03.2012). 68. møde Fredag den 13. april 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til ministeren for sundhed

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere

LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL

LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL I fokus 6/ Program for 11/ Halvårsberetning landsmødet Indholdsfortegnelse 4 Praktisk info 5 Kære elev 7 Workshops 8 Ordbog 10 Forretningsorden 13 Økonomisk beretning

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Formandens skriftlige beretning 2013-2014 Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

KRITISKE ANALYSER SOCIALT SKÆV "SU - REFORM" FRA SRSF:

KRITISKE ANALYSER SOCIALT SKÆV SU - REFORM FRA SRSF: 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Minirapport SOCIALT SKÆV "SU - REFORM" FRA SRSF: SU skal forringes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Hurtigt gennem uddannelsessystemet

Hurtigt gennem uddannelsessystemet december 2010 Hurtigt gennem uddannelsessystemet Resume IDA har gennemført en analyse blandt de studerende medlemmer for at nuancere og perspektivere debatten om SU-reformer og incitamenter for hurtig

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere