Temadag om dataforståelse og ejendomsbegreber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag om dataforståelse og ejendomsbegreber"

Transkript

1 LIFA A/S Rådgiver og informationsformidler Temadag om dataforståelse og ejendomsbegreber eller hvordan er det lige data hænger sammen?

2 Tider Program Indhold Kaffe, velkomst og intro Gennemgang af data i de forskellige grunddataregistre - BBR, ESR, CPR, SVUR m.m Ejendomsbegreberne i dag - Gennemgang med praktiske eksempler Grunddataprogrammet - Fokus på Ejendomsdataprogrammet og delprojekterne heri - Fremtidige ejendoms- og registerbegreber - Hvordan kommer man fra i dag til i morgen? Frokost Grunddataprogrammet - fortsat - Datafordeleren og Serviceplatformen hvad er det, og hvor er forskellen? - Hvad skal man med databaser, når alt bliver Servicebaseret - Services kontra Databaser I dybden med BBR og ESR - Hvilke udfordringer ligger der i brug af disse data? - Hvordan kobler man data? - Praktisk anvendelse til f.eks. høringer Hvordan kan disse data sættes i spil? - Gennemgang af hvordan LIFA i praksis skaber værdi fra disse registerdata gennem KortViser, EjdExplorer og LOIS Statistik

3

4 Frie Grunddata

5 Oversigt Delprogram Ansvarlig Hvorfra Type Ejendomsdata BBR og OIS hos SKAT OIS Hjemmeside* Adressedata GST AWS Webservice Geografiske data GST Kortforsyningen Webservice Persondata Økonomi og Indenrigsministeriet CPR-services Fælleskommunale serviceplatform Webservice & download** Virksomhedsdata Erhvervsstyrelsen CVR.dk Webservice & download Miljødata Danmarks Miljøportal (DMP) DAI Hjemmeside & webservice Datafordeler DIGST - Datamodel DIGST - * Data må kun tilgås som enkeltopslag ** Opslag via services er ikke gratis klikpris

6 Historie for registrene (1976) 1977 SVUR Ny BBR

7 Nøglerne binder det sammen CPR-nr. Adresse Bygn.nr. Matr.nr. Ejd.nr. CVR.nr. CPR ESR BBR MR Plan CVR Ting

8 Oversigt over ejendomsdata SVUR MiniMAKS Matr Matr Ejd ESR Tingbog Matr,Ejd,Adr Matr Ejd Adt Matr Ejdnr,Adr,Matr BBR (ny) DAR (ny) Plansystem DK CPR-nr Adr Matr CVR-nr Adr Adr BBR ID CPR CVR Energi Adr Adr

9 CPR Det Centrale Personregister (CPR) er et centralt, landsdækkende grundregister. Bruges til at tildele alle, der bor i Danmark, et personnummer (CPR-nummer) til brug for sikker identifikation. Det er herudover et formål at registrere grundlæggende personoplysninger om de pågældende, som f.eks. bopælsadresse, som kan videregives til offentlige myndigheder og private, der har en berettiget interesse heri.

10 CPR hvilke oplysninger? De oplysninger, som registreres om borgerne, er: navn, adresse og evt. stilling civilstand (fx gift, ugift, fraskilt, enke, enkemand, registreret partner, tidligere registreret partner) fødselsregistreringsoplysninger (fx oplysninger om fødselssted) statsborgerskab eller evt. andet opholdsgrundlag slægtskab (fx oplysninger om forældre og forældremyndighed) forhold til folkekirken (fx medlem, eller tidligere medlem) evt. oplysninger om umyndighed evt. oplysninger om beskyttelse (fx navne- og adressebeskyttelse) evt. oplysninger fra kommunen og Indenrigsministeriet (fx oplysninger om man er plejebarn eller er anbragt)

11 CPR hvem kan få oplysninger Enhver som kan identificere en anden person overfor en kommune, kan efter CPR-lovens 42, stk. 2, få følgende oplysninger fra CPR om den registrerede person: 1. nuværende navn, medmindre dette er beskyttet, jf. 28, 2. nuværende adresse, medmindre denne er beskyttet, jf. 28, og datoen for flytningen hertil, 3. eventuel stilling, 4. eventuel markering af, at den pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed, jf. 29, stk. 3, 5. eventuel død, datoen for dødsfaldet og afdødes daværende adresse, medmindre denne er beskyttet, jf. 28, 6. eventuel forsvinden og datoen herfor, 7. eventuel udrejse og datoen herfor, eventuel ny adresse i udlandet, medmindre denne er beskyttet, jf. 28, og datoen herfor, 8. eventuel kontaktadresse og datoen herfor og 9. eventuelt værgemål efter værgemålslovens 6, datoen herfor og værgens navn og adresse.

12 ESR ESR er et landsdækkende register, der indeholder oplysninger om ejerforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter. Bruges til: Tildeling af ejendomsnummer i ESR Matrikelregistrering i ESR/PLAN i forbindelse med approbationer, ekspropriationer til-/bortskylning og jordfordeling. Registrering af ejerlejlighedsopdeling i ESR/BBR Registrering af bygning på lejet grund i ESR/BBR Registrering af bygning på umatrikuleret areal i ESR/BBR Registrering af ejendomsoplysninger i henhold ejendomsskatteloven m.m.

13 BBR Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Registret opdateres løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger. Registeret bygger på ESR oprettelse af bygning kræver et ejendomsnummer.

14 BBR bruges til: Ejendomsvurdering i forhold til skattegrundlag og hushandel Vurdering af udstykninger og tilbygninger Udbetaling af boligsikring laves blandt andet på baggrund af BBR-data Forsikringsselskaberne kan bruge BBR- data til at krydskontrollere oplysninger Bankerne bruger BBR til beregningen af lånemuligheder

15 SVUR SVUR indeholder en landsdækkende registrering af vurderingsoplysninger på samtlige ejendomme, herunder oplysninger om ejendoms- og grundværdi. Vurderingsoplysningerne bygger på data om ejendommenes alder, areal, materialer, installationer mv. som kommer fra BBR/ESR/PlansystemDK. Både ESR og SVUR opdateres via årlige ejendomsvurderinger.

16 SVUR SVUR er et centralt, statsligt register. Det er SKAT, der er den registeransvarlige myndighed. Kommunerne anvender SVUR-oplysningerne til beregning af ejendomsskat. SKAT anvender dem til ejendomsvurdering samt statistiske formål. Private former for anvendelse af SVUR Optimering af grundværdi/skattegrundlag for virksomheder Ejendommes prisudvikling

17

18 Matrikel register Matrikelregistret er et landsdækkende register, som indeholder oplysninger i relation til udstykningsloven, landbrugsloven og skovloven. I registret er der oplysninger om arealer, noteringsforhold om fx landbrugsejendomme, fredskov, vej og vandarealer samt ejendomsnumre og journalnumre ved matrikulære sager. Registret er det bærende register i forbindelse med fast ejendom i Danmark samt for angivelse af ejers navn af fast ejendom i Danmark

19 Plansystem PlansystemDK indeholder planer efter planloven, dvs. lokalplaner, kommuneplaner Kommunerne indberetter og har ansvaret for kvaliteten af: lokalplaner (samt byplanvedtægter m.m.) kommuneplaner kommuneplanrammer (områder som danner rammer for lokalplaner) kommuneplantillæg kommuneplanstrategier zonekort byzone og landzone samt sommerhusområder Staten har ansvaret for andre plantemaer, som vises i systemet, fx: kystnærhedszonen (ca. 3 km bred planlægningszone langs kysterne uden for byzone) (er nyhedsaktuel ) strandbeskyttelseslinjen (300 m beskyttelseszone langs kysterne)

20 CVR Det centrale virksomhedsregister (CVR) indeholder information og data om danske virksomheder. Der er tale om en lang række forskellige typer af virksomheder: Aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, enkeltmandsejede, kommanditselskaber, selvejende offentlige institutioner m.v. Personligt ejede virksomheder med en omsætning på under kroner om året (2011) er ikke forpligtet til at lade sig registrere.

21 CVR og P-numre CVR-nummer Danske virksomheder har et CVR-nummer. CVR-nummeret er et 8- cifret nummer, der er unikt for den enkelte virksomhed. Det er således CVR-nummeret, der skal bruges, når en virksomhed ønsker at identificere sig overfor myndigheder og private f.eks. i forbindelse med udstedelse af fakturaer mv. P-nummer Ud over et CVR-nummer får en virksomhed også tildelt ét såkaldt P- nummer (Produktionsenhedsnummer) for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra. P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer. Da virksomheden tildeles et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der således være tilknyttet flere P- numre til samme CVR-nummer.

22 Tinglysning Oplysninger om ejendommen Her bliver bl.a. registreret oplysninger om ejendommens areal, samt hvis ejendommen er en del af en samlet fast ejendom, for eksempel en landbrugsejendom. Ejerforhold Her bliver bl.a. registreret skøder, skifteretsattester, ejendomsdomme, bodelingsoverenskomster og lignende, som beviser, hvem der ejer en given ejendom. Pantsætning Her bliver registreret bl.a. pantebreve, ejerpantebreve, skadesløsbreve, udlæg samt ejerens pantsætning af ejendommen eller retspant. Byrder og servitutter Her bliver tinglyst andre rettigheder over fast ejendom, for eksempel færdselsret, jagtret, aftægtsret, forkøbsret mv.

23 Ejendomsbegreberne i dag Samlet fast ejendom (Matriklen) SFE Bestemt fast ejendom (Tingbog) BFE Vurderingsejendom (ESR) EJD_NR

24 Kan bestå af Samlet fast ejendom Matriklen Et matrikelnummer (jordstykke) To eller flere jordstykker der er noteret sammen Identifikation Matrikelnummer SFE NR

25 Bestemt fast ejendom Tingbogen Kan bestå af: Samlet fast ejendom Umatrikuleret ejendom Ejerlejlighed Bygning på lejet grund/søterritoriet Identifikation Matrikelnummer Matrikelnummer og ejerlejlighedsnummer Den førhen til matrnr xx hørende andel i matrnr yy Øvrige har ingen fastlagt identifikation

26 Vurderingsejendom ESR Kan bestå af: En eller flere samlet fast ejendom Umatrikuleret areal (vejareal) Ejerlejlighed Bygning på lejet grund/søterritoriet Identifikation Ejendomsnummer

27 Situationen i dag 2 matr. nr. udgør én driftsenhed 2 SFE = 2 BFE = 1 VE 4 ejerlejligheder på et matrikel nr 1 SFE = 4 BFE = 5 VE Bygning på umatrikuleret areal 0 SFE = 1 BFE = 1 VE Kolonihavehus på lejet grund 1 SFE = 2 BFE = 1 VE

28 Hvem har vundet?

29 Bestemt Fast Ejendom

30 Grunddataprogrammerne Grunddataprogrammet består af 7 delprogrammer: GD1: Ejendomsdata GD2: Adressedata GD3: Vanddata GD4: Geografiske data GD5: Persondata GD6: Virksomhedsdata GD7: Datafordeleren, Datamodel

31 Ejendomsdataprogrammet

32 Ejendomsdataprogrammets mål Registerdelen af ESR afvikles. Etablering af Ejerfortegnelsen i et selvstændigt register til erstatning for ESR s ejerregistering. Grundregistreringen af SFE, Ejerlejligheder og BPFG sker på en ensartet måde og samles et sted: Matriklen. Grunddataregistrene (Matriklen, BBR, Ejerfortegnelsen) og Tingbogen anvender samme ejendomsidentifikation: BFEnummer. Tidlig og entydig identifikation af faste ejendomme og deres bestanddele. Ejendoms- og bygningsdata kan uden videre genbruges i digitale samspil på tværs af myndigheder og i den private sektor. 15. april 2015

33 Ejendomsdataprogrammets tidligere plan 2010: Oplæg vedr. effektivisering af ejendomsregistreringen og genbrug af ejendomsdata som input til den fællesoffentlig digitaliseringsstrategi : Forprojekt (10.2a) med business case baseret på as-is og to-be analyser af processer, systemer, informationsbehov. 2013: Grunddataprogrammet igangsættes med Ejendomsdataprogrammet som et af i alt 7 delprogrammer 2016: Ejendomsdataprogrammet er implementeret og data og hændelser udstilles på Datafordeleren OBS bliver februar april 2015

34 Ny fælles ejendomsnøgle, BFE-nummer Entydig, uforanderlig nøgle (Ejendommens CPR-nummer ) Anvendes bredt Ejerfortegnelsen Tidlig, entydig registrering i Matriklen af: BPFG Ejerlejlighed Samlet fast ejendom BBR og DAR 15. april 2015 Matriklen Ejendomsskat Digital Tinglysning

35 Ejendomsnummer og BFE-nummer Det nuværende ejendomsnummer udgår. Det vil ikke kunne bruges som en direkte nøgle til ejendomsdata udstillet på Datafordeleren. Ejendomsnummeret bibeholdes i paralleldriftsperioden. I denne periode vil der ifb. tilbagekonverteringen til ESR stadig opstå nye ejendomsnumre. Der etableres en konverteringstabel mellem det nuværende ejendomsnummer og BFE-nummer. Kan omsætte et BFE-nummer til det gamle ejendomsnummer. Kan omsætte et ejendomsnummer til et (eller flere) BFE-numre. Konverteringstabellen vil eksistere i en årrække sandsynligvis også efter afslutning af paralleldriftsperioden. SKAT vil fortsat arbejde med samvurderede ejendomme. Ejendomsvurderinger udstilles med BFE-nummer som nøgle. Ved samvurdering vil vurderingen omfatte flere BFE-numre. SKAT anvender et Vurderings-ID til identifikation af den enkelte vurdering.

36 Vigtige begreber i relation til fremtidige ejendomsdata Ejerfortegnelse Ejendomsadministrator 0..1 Omfatter Ejerskab 1..* Har som afgivende 0..* Har som modtagende 0..* Ejerskifte Matriklen Administrerer 0..* Bestemt Fast Ejendom 1 Placerer 1 Ejendomsbeliggenhed Jordstykke 1 1 Samles i Samlet Fast 1..* 1 1 Ejendom 0..* Er opført på * 0..1 Bygning på lejet grund 0..* Er del af hovedejendom 0..* 0..1 Er del af hovedejendom Ejerlejlighed BBR Er opført på Beskriver Beskriver * 0..* Ligger i Teknisk anlæg 0..* 0..1 Bygning Indgår i 0..* Ligger i 1 0..* Indgår i 1..* Enhed Er opført på 0..* Eksterne begreber Person virksomhed Kommune Adresse

37 Begrebsdefinitioner - Ejerfortegnelse Ejendomsadministrator Identifikation af en Person eller Virksomhed som er administrator af en Bestemt fast ejendom. Ejendomsadministratoren varetager ansvaret overfor offentlige myndigheder vedrørende ejendomme med flere ejere, f.eks. moderejendomme til ejerlejligheder, på vegne af de enkelte ejere. Ejerskab En Person eller Virksomheds ejerskabsandel i forhold til en Bestemt fast ejendom. Der er to aspekter til Ejerskab, det tinglyste og det aktuelle. Det tinglyste ejerskab, som registreres i tingbogen, fastslår hvem der kan disponere over ejendommen, mens det aktuelle ejerskab beskriver, hvem der har forpligtelserne for ejendommen i relation til offentlige myndigheder. Ejerskifte Et Ejerskifte omfatter overdragelse af én Bestemt fast ejendom mellem en eller flere ejere.

38 Begrebsdefinitioner - Matriklen Bestemt fast ejendom En fast ejendom der er 'bestemt', dvs. tilstrækkelig individualiseret, stedbestemt og afgrænset. Opdeles i subtyperne: Samlet fast ejendom, Ejerlejlighed og Bygning på fremmed grund (BPFG). Samlet fast ejendom Ved en Samlet fast ejendom forstås ét matrikelnummer (jordstykke) eller flere matrikelnumre (jordstykker), der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Ejerlejlighed En Ejerlejlighed er en selvstændig Bestemt fast ejendom, som altid er en del af et ejerlejlighedsfællesskab bestående af mindst 2 ejerlejligheder. Typisk er der flere ejerlejligheder som fx i en etageboligbebyggelse eller en erhvervsejendom.

39 Begrebsdefinitioner - Matriklen Bygning på fremmed grund (BPFG) En bygning opført på et jordstykke med anden ejer end bygningen eller en bygning opført på umatrikuleret areal eller søterritoriet, hvor arealet bygningen er opført på har anden ejer end bygningen. Jordstykke Areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel. Jordstykker kan selvstændigt eller i forening danne en Samlet fast ejendom. Matrikulerede arealer er registreret i Matriklen. Som Jordstykker registreres også umatrikulerede arealer i form af offentlige veje optaget i matriklen med litra. Jordstykker kan identificeres entydigt ved en matrikelbetegnelse.

40 Begrebsdefinitioner - Matriklen Ejendomsbeliggenhed Beskriver den Adresse, som anvendes til dannelse af en Bestemt fast ejendoms Beliggenhedsadresse samt den Kommune, der er administrativt ansvarlig for den Bestemte faste ejendom.

41 Nuværende ejendomsdata registre Digital Tinglysning Ejerlejlighed, BPFG Tinglyst ejer Matriklen Samlet fast ejendom BBR og DAR Baseret på ESR ejendomsnummer Ejendomsstamregister BPFG, Faktisk ejer, Ejendomsadministrator

42 Etablering af grunddataregistre Ejerlejlighed Digital Tinglysning (Ejerlejlighed) Tinglyst ejer Matriklen Samlet fast ejendom, Ejerlejlighed, BPFG Faktisk ejer, (Tinglyst ejer) Ejendomsadministrator BPFG BBR og DAR Baseret på Matriklen BFE-nummer Ejerfortegnelsen (Tinglyst ejer), Faktisk ejer, Ejendomsadministrator Ejendomsstamregister

43 Situationen fremover 2 matr. nr. udgør én driftsenhed 2 BFE 4 ejerlejligheder på et matrikel nr. 5 BFE Bygning på umatrikuleret areal 1 BFE Kolonihavehus på lejet grund 2 BFE

44 Ejendomsdataprogrammet gennemgang af hovedpunkter Udvidelse af BBR (GD1) Nyt adresseregister (DAR) (GD2) Matriklens udvidelse (GD1) Ny Ejerfortegnelse (GD1) Dobbelthistorik Datafordeler vs Serviceplatform Lokale databaser i fremtiden

45 Udvidelse af BBR Projektet skal: erstatte ESR s ejendomsbegreb med det nye fælles ejendomsbegreb (bestemt fast ejendom: BFE) sikre at BBR kan fungere uafhængigt af ESR, som udfases. Når projektet er gennemført vil BBR ikke længere være det officielle adresseregister

46 Udvidelse af BBR Sagsbegreberne udvides til at indeholde alle former for BBR sager Der indføres dobbelthistorik mere om det senere Ændringer i begreber: Opgang udgår Fordelingsareal opstår

47 Udvidelse af BBR Der ændres på datastruktur, så Opgang bliver attributdata Før Efter

48 Enheder på erhvervsbygninger Til brug for vurderingen skal der oprettes enheder i erhvervsbygninger Ca bygninger og ejere forventes at blive berørt

49 ENHEDER PÅ ERHVERVSBYGNINGER November 2016 ultimo 2018 _ Skat foretager en landsdækkende indsamling af yderligere data på erhvervsbygninger. _ Ejere af erhvervsbygninger/enheder skal indberette oplysningerne til BBR. _ Ejerne kan få hjælp fra BBR-erhvervsservice i SKAT _ SKAT står for selve registreringen _ Der kommer ny Inddataboks + Ret BBR _ I får ekstraopgaver med at besvare borgerhenvendelser og behandle sager i inddataboksen De nye oplysninger om erhvervsbygninger kommer til at være en del af den kommende ejendomsvurdering. KMD 49

50 Bølgeplan for dataindsamling fra ejere 1. Bølge november 2016 marts 2017: SydKort kommunerne ejere 2. Bølge maj 2017 september 2017: GeoMidt kommunerne ejere 3. Bølge august 2017 december 2017: HRKS + GeoFyn kommunerne ejere 4. Bølge november 2017 marts 2018: GeoNord kommunerne ejere 5. Bølge februar 2018 juni 2018: GeoSjælland kommunerne ejere 6. Bølge juli 2018 oktober 2018: Opsamling på Bølge

51 ENHEDER PÅ ERHVERVSBYGNINGER Indsamling af oplysningerne inddeles i tre typer ejendomme: Simple ejendomme, bliver data genereret automatisk ud fra eksisterende BBR-data og andre databaser ejeren bliver bedt om at rette/og godkende oplysningerne Ret BBR. Mellem-komplicerede ejendomme, ejerne bliver kontaktet af BBR-erhvervsservice (call-centret) som hjælper ejeren med at indberette oplysningerne. Komplicerede ejendomme, bliver gennemgået af SKAT s bygningssagkyndig, der registrerer ejendommene. KMD 51

52 52

53 AREALER AF BOLIG- OG ERHVERVSENHEDER. Bolig- og erhvervsenhedernes arealer opgøres som bruttoarealet medregnet ydervægge og andel af adgangsarealer. Arealet målt til ydersiden af ydervægge, inkl. væg mod adgangsrum og halvdelen af eventuelle skillevægge. Hertil lægges enhedens andel af adgangsarealer KMD 53

54 OPLYSNINGER OM ENHEDER _ Bygning med 2 erhvervsenheder Adresse Anvendelse Arealer Samlet areal Boligareal Erhvervsareal Lukket overdækning Åben overdækning Fælles areal Adgangsareal mv. _ Lejemål B: Butik = (Vejnavn, husnr., bgstav, etage og side) - anvendelse 322, 98 kvm _ Lejemål A: Butik = (Vejnavn, husnr., bgstav, etage og side) - anvendelse 322, 225 kvm _ Evt fælles adgangsareal. KMD DIAS 54

55 LANDBRUGSBYGNINGER 210 Enhed til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o.lign. KMD 211 Svinestald 212 Kvægstald 213 Fjerkræsstald 214 Minkhal 215 Væksthus 216 Foder-/ladebygning (Bygning med ydervægge) 217 Maskinhus, vognport, garage o.a Halmlade/staklade (Bygning uden ydervægge) Anden Bygning til landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofindvinding 55

56 Nyt adresseregister (DAR) Forenklet it-understøttelse I dag Kommunens adresseopgave er fordelt på mange systemer og i fremtiden Færre systemer i spil. Hele opgaven samles i et adresseregister

57 Fælles adressegrundlag for BBR, CPR, CVR Virksomhedsområdet (CVR) Personområdet (CPR) Population register Anvender Business registration Anvender Anvender Bygning/ejendoms området (BBR mv.) Buildings/properties Autoritative adresser Authentic adddresses

58 Adresser i BBR i dag Adresser findes på flere niveauer AAD = Adgangsadresse EAD = Enhedsadresse

59 Adresser i DAR Som planerne er pt. vil BBR levere adresserne som i dag frem til fredag den 17. marts Fra mandag den 20. marts 2017 er det planen at BBR overgår til version 2.0, og adresser vil skulle læses fra DAR 1.0. Det bliver måske i maj i stedet?

60 Begrebsmodel Overblik Vinkelvej tv, 2. th, 1. tv, 1. th, st. tv, st. th, Adgangsadresse*) 7 stk. adresser Adresse adgangspunkt Vejmidte (FOT) vejpunkt Navngiven vej *) Adgangsadressen, er den del af adressen der repræsenterer adgangspunktet (indgangsdøren) og som skiltes med et synligt husnummerskilt. Adgangsadressen bruges til at holde styr på hvilke husnumre der allerede er brugt, til visning på kort (2D) og ved adressesøgning og ruteberegning, fx i GPS.

61 Matriklens udvidelse Gennem projektet indføres et ensartet ejendomsbegreb Bestemt Fast ejendom (BFE) og registreringen af alle typer fast ejendom samles i matriklen De ejendomstyper der samles i Matriklen er: Samlet fast ejendom (Jordstykker) Ejerlejligheder Bygninger på fremmed grund Anlæg på havet

62 Matriklens udvidelse

63 Ny Ejerfortegnelse Ejerfortegnelsen skal være et nyt autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark. Indeholder oplysninger om den eller de personer/virksomheder, som råder over fast ejendom og hvortil meddelelser vedrørende ejendommen kan sendes. indeholder oplysninger om evt. administratorer, der er tilknyttet de enkelte ejendomsejerskaber.

64 Ny Ejerfortegnelse Ejeroplysninger vil på sigt blive automatisk opdateret ud fra hændelser fra Digital Tinglysning forventet 85-95% Resterende opdateringer af Ejerfortegnelsen skal ske manuelt i kommunen som i dag

65 Ny Ejerfortegnelse

66 Ny Ejerfortegnelse Administratorbegrebet udvides til at dække både: administratorer hhv. i forhold til en Bestemt fast ejendom (Ejendomsadministrator) administratorer i relation til en Person eller Virksomhed (Person/virksomhed administrator)

67 Ny Ejerfortegnelse Hvor forsvinder Grundskyld og Bidrag hen, når ESR forsvinder? Når ESR bliver udfaset, skal der etableres en ny løsning til arbejdsopgaverne i forbindelse med ejendomsskat og ejendomsbidrag.

68 Ny Ejerfortegnelse Derfor er KOMBIT nu i gang med at anskaffe en it-løsning, der kan håndtere opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag, der i dag er en del af ESR Hvor udstilles disse data så? Ikke i Datafordeler (ikke grunddata) Serviceplatformen er kun for kommuner

69 Historik og dobbelthistorik Nyt begreb som kan være svært helt at få hånd om. Væsentlige begreber er: Valid time (hvornår gælder data) Transaction time (hvornår blev data registreret/ændret)

70 Overblik

71 Eksempel Aktuelle data Historik Dobbelt historik Registreret fra 1/ til fejlen opdages i 2003

72 Datafordeler og Serviceplatformen VS

73 Begge ønsker at opfylde

74 Datafordeleren: Ny fællesoffentlig infrastruktur

75 Datafordeleren hvad kan den? Distribuerer grunddata Filbaseret (som CVR og CPR i dag) Som services (som Serviceplatformen) Services er primært data fra ét register, der er meget få services som udstiller data fra flere registre Laver kun nye services som understøtter konkrete sagsrelaterede arbejdsgange - andre skal udstilles af andre udbydere

76 Datafordeleren hvad kan den? Foretager levering af rå-data Sammenstilling af data skal altså ske hos kunden i fagsystem eller database CPR-data var ikke med i første omgang, men kommer også her dog med betaling

77 Serviceplatformen: Ny fællesoffentlig infrastruktur

78 Serviceplatformen hvad kan den? Distribuerer lige nu grunddata Hvad skal vi så med den når datafordeleren er på plads? Bruges af alle monopolbruds udbud Vil kunne lave special views som skal bruges af kommunale fagsystemer, som ikke findes på datafordeleren

79 Serviceplatformen hvad kan den? Er tænkt til at skulle distribuere fag-data som ikke betegnes som grunddata

80 Serviceplatformen og CPR-data Distribuere CPR-data, og kan holde lokal kopi af CPR-registret opdateret Udstiller kopidata som er et døgn gamle De nuværende services udstiller ikke alle CPR-data om en person Abonnementsservicen gør mangler dog enkelte felter i forhold til DPR

81 Får vi så fremover kun 1 eller 2 steder at hente data? Nej der vil fortsat være flere steder: Datafordeler Serviceplatformen FLIS DAI GeoDanmark-data PlansystemDK SKAT (grundskyld og dækningsafgift) OIS?

82 og hvad er så planen? Skal man helt udfase databaser og udelukkende basere sig på services? Vi mener ikke det vil være tilrådeligt, hvis man ønsker at arbejde med data og lave analyser på data Services skal dog bruges hvor det giver mening og værdi

83 og hvad er så planen? Hvad med Datafordeler/Serviceplatformen Her er stadig mange ubekendte Udstiller Datafordeleren de samme services som Serviceplatformen til monopolbrudssystemer? Hvad bliver prisudviklingen på Serviceplatformen? Hvad bliver prisen på CPR-data fra Datafordeleren?

84 CPR-/CVR-projektet CPR-/CVR-projektet har til formål at reducere, ikke eliminere, kommunernes udgifter til registre, der er kopier af CVR og CPR Projektet har til formål at sikre, at man kun betaler for de data man har behov for, og kun betaler og opdaterer én kopi af disse data

85 Hvad gør andre? Ballerup Kommune Samler alle data i LOIS som en Masterdatakilde, og LIFA sørger for at hente data fra relevant kilde Udstiller data til fagsystemer som ikke er i monopolbrudsudbud Helsingør Kommune Har hentet data fra CPR-kontoret til man kunne hente dem fra Serviceplatformen og måske på sigt fra Datafordeleren LIFA skifter kilden

86 Gennemgang af udfordring og anvendelse af BBR og ESR som data er i dag Data i BBR Eksempler på udfordringer i registre Eksempler på anvendelse

87 Datastruktur i BBR i dag Grund: Et eller flere jordstykker som udgør et samlet areal i samme SFE-ejendom Bygning: Fysiske struktur Enhed: Beboelses-/erhvervsenhed Teknisk anlæg: Separat struktur

88 Begreber Brugsenhed Er en samling af BBR begreberne Bygning, Enhed og Tekniske anlæg, som ønskes afgrænset til en bestemt anvendelse eller funktion, som f.eks. Ejerlejlighed Grund Ved Grund forstås det Jordstykke, hvorpå Bygning og Teknisk anlæg er beliggende. For at flere Jordstykker kan høre til samme Grund, skal de i Matriklen være samnoteret og geografisk sammenhængende. Bygning En Bygning består af en eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed, og som skærmer mod vejrliget. En Bygning skal som minimum bestå af et tag.

89 Begreber fortsat Enhed Et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang. Enheden skal være afgrænset og skal være fysisk adskilt fra andre enheder. En Enhed kan være opdelt i Rum, som fysisk befinder sig inde i enheden. En Enhed kan være et kælderrum eller et loftsrum. Teknisk anlæg En stedfæstet, klart afgrænset konstruktion, der er opført til et bestemt formål, og som ikke karakteriseres som en bygning. Et Teknisk anlæg kan være fritstående, placeret inde i en Bygning, eller nedgravet i jorden. Et fritstående Teknisk anlæg kan i specielle tilfælde være en Bygning på fremmed grund.

90 Struktur i BBR i dag Væsentligt at kende strukturen for at vide, hvad der skal findes hvor Væsentligt at vide, at der kan være forskel på det som umiddelbart kan ses, og det som registreres

91 Udfordringer i brug af data Eksempler på opmærksomhedspunkter ved brug af BBR-data Hvad er en adresse? Udfordringer ved dannelse af adresselister Registermæssigt Ved udpegning i GIS

92 Eksempel: antal bygninger Bygning 1 Bygning 3

93 Eksempel: vand og afløb Grund: Blandet afløbsforhold Byg 1 = Ældre nedsivning Byg 3 = Samletank

94 Objektstatus i BBR Objektstatus i BBR historisk arkiv Der findes 4 forskellige status på et objekt (bygning, enhed, teknisk anlæg osv.) Objektstatus kan bruges til at lave analyser på f.eks. erhvervsarealer m 2 aktuelt (kode 1 - Bygning - stamdata) På vej (kode 3 - Byggesag) Nedrevet (kode 2 - Udgået bygning)

95 Udfordringer i brug af data Der findes en række adresser i ESR som ikke findes i BBR Ejendomme uden bygninger (skovejendomme o.l.) Ejendomme oprettes i ESR inden jordstykket udskilles Ejendomsnumre ændrer tilknytning til matrikelnummer

96 Adresser er ikke en entydig nøgle Nøgler er ikke ens i de forskellige registre, f.eks. husnummer BBR: Ét felt: 1A ESR: Ét felt: 001A CVR: To felter: 1 samt A

97 Udfordringer ved dannelse af Data i flere registre Adresselister Data skal hentes og sammenstilles på samme måde fra ESR, CVR og CPR Undgå flere breve til én person Koble ejere, beboere og virksomheder men hvordan sørger man for ikke at sende flere breve til én borger som både er ejer, beboer og virksomhedsejer på adressen?

98 lidt flere udfordringer Ejer/administrator i ESR For at få navnene på alle ejere af ejendomme skal man søge på både ejere og administratorer Hvem ejer jorden? (Ejerstatus) En ejer er ikke bare en ejer. Der er forskellig status og de er lige så væsentlige

99 Zonestatus i ESR og PlanDK Zonestatus er registreret i ESR Det autoritive register er dog PlanDK nu ESR skal manuelt vedligeholdes via kommunikation mellem planfolk og ESRfolk

100 Skal jeg anvende adressepunkt eller jordstykke som valg ved dannelse af flettelister? Markeringer på landet Markeringer i byen

101 Nøglerne binder det sammen CPR-nr. Adresse Bygn.nr. Matr.nr. Ejd.nr. CVR.nr. CPR ESR BBR MR Plan CVR Ting

102 På landet

103 I byen

104 Hvordan får jeg så værdi af disse data? the LIFA way LOIS databasen EjdExplorer LOIS Statistik Analyser FLIS

105

106 LOIS OIS CPR CVR GST LOIS BBR ESR SVUR PLANDK CVR CPR MiniMAKS LOIS Statistik DPR Konverter E&M Konverter LOIS er en lokal database baseret på OIS-data, med mulighed for integration af data fra andre kilder såsom CVR, CPR Matrikelkort og andre kortdata m.m. Lokal database, min. MS SQL 2008 R2 Kommunale data Skole Veje SQL Social

107 EjdExplorer LIFA OIS Webservice LOIS EjdExplorer E&M WebGIS Herunder Spatial Suite

108 EjdExplorer Hvad kan EjdExplorer? Simpelt opslagsværktøj enkeltopslag Avanceret udtræk masseudtræk Adresseudtræk høringsmodul Virksomhedsopslag Borgeropslag Kommunikerer med GIS Avanceret SQL værktøj vedligehold

109 EjdExplorer Live demo af EjdExplorer

110 DATA! Hvorfor investerer offentlige og private virksomheder i (big)data? Hvori er udfordringen?

111 LOIS Statistik - Informationsbank baseret på data fra LOIS og andre datakilder

112 Hvad er LOIS Statistik Datawarehouse for registerdata som: Kategoriserer data fra CPR, BBR, ESR, CVR Samkører data på tværs af registrene Geokoder alle oplysninger og refererer dem til tilgængelige distrikter i systemet Leverer nøgletal for alle distrikter indenfor mere end 30 forskellige emner Indeholder min. 5 års kvartalsbaseret historik

113 LOIS Statistik Kommunens mange data kommer omgående i arbejdstøjet når de er omdannet til ordnede informationer til brug i mange forskellige forvaltningsgrene. Sundhed og pleje Børn og Unge Plan Teknik og Miljø Borgmesterforvaltningen

114 LOIS Statistik Informationer er klar og opdateres dagligt Hurtig leverance og genberegning Stor fleksibilitet Alle variable kan beregnes på kryds og tværs Informationer er 1:1 med registrene Informationer kan vises på de platforme I allerede bruger og kender

115 STATISTIK

116 LIFA kan levere udtræksprogrammel til oprettelse af følgende datasæt: Mere end 30 geografiske nøgletal baseret på: Personer baseret på data fra CPR-registeret Familier udledt af data fra CPR-registeret Husstande udledt af data fra CPR-registeret Flytninger udledt af data fra CRR-registeret Boliger baseret på samkørte data fra CPR og BBR Bygninger baseret på data fra BBR Enheder baseret på data fra BBR Virksomheder baseret på data fra CVR FLIS-data (kommunale fagsystemer) Hvilke boliger står tomme i dag? Er der vækst i antallet af børnefamilier? Hvilke boligområd er tiltrækker tilflyttere? Hvor mange enlige ældre bor i store boliger? Hvad er effekten af kommunens forebyggen de indsatser? Hvor mange 0-6- årige er der i vores landsbyer? Hvor bosætter singlerne sig?

117 LOIS Statistik - personer Personalder Husstande (natbefolkning) Børnetal/-andel Civilstand Statsborgerskab Stemmeret Flyttemønstre Plus flere afledte/kombinerede oversigter heraf

118 LOIS Statistik -boliger Boligart/form Boligstørrelse Beboelsesstatus Ejerforhold Installationsmangler

119 LOIS Statistik - familier Enlige mænd Enlige kvinder Ægtepar af forskelligt køn (har ægtefællehenvisning i CPR) Ægtepar af samme køn (har ægtefællehenvisning i CPR) Registreret partnerskab (har partnerskabshenvisning i CPR) Samlevende par (et par, bestående af to personer af hver sit køn, med mindst et fællesbarn boende i hjemmet) Samboende par (et par, bestående af to personer af hver sit køn, ingen fællesbørn - max aldersforskel på 15 år og ikke i familie med hinanden) Ikke hjemmeboende børn under 18 år Familiens størrelse Antal hjemmeboende børn Yngste hjemmeboende barns alder Ældste hjemmeboende barns alder

120 LOIS Statistik - husstande Enlige mænd Enlige kvinder Ægtepar af forskelligt eller samme køn (har ægtefællehenvisning i CPR) Øvrige par (Registreret partnerskaber, samlevende - og samboende par) Ikke hjemmeboende børn under 18 år Andre husstande bestående af flere familier Husstandens størrelse Antallet af familier i husstanden Antal børn i husstanden En lang række boligoplysninger knyttet til den enkelte husstand (boligens art, type, størrelse mv.)

121 LOIS Statistik - bygninger Opvarmningskilder Installationer Bygningsalder Ombygningsår Materialer Installationsmangler

122 LOIS Statistik - virksomheder Antal arbejdspladser Branchefordeling (DST og KOB) Opstartsår Skatteforhold

123 Muligheder for at krydse variable Mænd over 75 år som er ugifte eller enkemænd Mænd over 75 år som er ugifte/enkemænd, bor i parcelhuse over 175 kvm, opført i perioden , opvarmet med oliefyr Mænd over 75 år som er ugifte/enkemænd, bor i parcelhuse over 175 kvm, opført i perioden , opvarmet med oliefyr som samtidig bor mere end 10 km fra et aktivitetscenter og modtager hjemmepleje.

124 STATISTIK CPR Alder delt på aldersgrupper Alder gennemsnit Alder ældste person Familier/Husstande Børn Civilstand delt på type Statsborgerskab Stemmeberettigede Flytninger BBR Boligstørrelse Boligtyper Bygningsalder Ejerforhold Ombygningsår Opvarmningsform Tagmaterialer Ubeboede boliger Ubebyggede matrikler Utidssvarende boliger Varmeinstallation CVR Arbejdspladser Brancher delt på type Opstartsår Virksomhedsskat

125 Mange kilder ensrettes (FLIS på UBU-området) Aktuelle data Rettes ikke i registreringer Historik Import af data Borger CPR Økonomi (KMD) Økonomi (Prisme) Aktiviteter (KMD Børn og Voksne) Aktiviteter (DUBU) Personale (KMD) Personale (SilkeborgLøn) Aktiviteter (AS2007)

126 Hvilke data er tilgængelige i FLIS på Datamartniveau? Ældre Borger Fravær Personale Skole Tværgående Udsatte børn og unge (UBU) Voksenhandicapområdet (VH) Økonomi

127 Eksempler Socioøkonomisk kortlægning Unge mødre Interne flytninger Monitorering af udsatte boligområder Erhvervsstrategi Bosætningsstrategi Sundhedsprofilen GIS-analyser Middellevetid

128 Fakta-ark

129

130 Databaseret planlægning For at kunne målrette indsatser og planlægning har kommunerne behov for at kende sine borgere og forstå mønstre i bosætning og erhvervsudvikling. Nødvendigt at gå fra gutfeelings- til vidensbaseret beslutningstagen for at lykkes med sine prioriteringer indenfor et begrænset økonomisk råderum. Det svære, første trin består i at omdanne data til operationelle informationer, som herefter kan omsættes til viden.

131 Databaseret planlægning Erhvervsstrategi Hvordan målrettes areal- og anvendelsesplanlægning ift. erhvervsudviklingen? Hvilke væksterhverv/erhvervsklynger findes, som behøver en særlig understøttende hånd planlægningsmæssigt? Hvad efterspørger virksomhederne af konkrete fysiske og geografiske lokaliseringer Bosætningsstrategi for børnefamilier Hvilken demografisk- og boligprofil har de tilflyttende børnefamilier? Hvordan er udviklingen? Hvor bosætter børnefamilierne sig rent geografisk? Og hvilken profil har disse områder? Og mange flere

132 Tak for i dag Vi kommer altid gerne forbi til en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer Preben Lisby tlf Henrik Skov tlf

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Socioøkonomisk kortlægning

Socioøkonomisk kortlægning LIFA A/S Landinspektører, rådgiver og informationsformidler Socioøkonomisk kortlægning Brian Damsgaard Fredericia Kommune Allan Larsen - LIFA I did not do it Men det har godt nok været spændende at overtage.

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 2.0 20. februar 2017 0 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Mapning mellem OIS og Datafordeleren

Mapning mellem OIS og Datafordeleren Mapning mellem OIS og Datafordeleren Status: Godkendt Version: 1.0 Dato: 20.12.2017 Forord Implementeringen af det fællesoffentlige grunddataprogram medfører en række grundlæggende ændringer i forvaltningen

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 1.0.0 21. juni 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler,

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering 2017-2018 Tilgængelighed Geodata og GIS systemet skal være tilgængeligt for alle Borgere og Kommunens ansatte kan have

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Statistikmodul. om at få mere ud af de data, som I allerede har

Statistikmodul. om at få mere ud af de data, som I allerede har Statistikmodul om at få mere ud af de data, som I allerede har Motivation for projektet I LOIS databasen findes rigtig mange data, som i mange tilfælde er svære at få sat ordentlig i spil. Kun de kommuner

Læs mere

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata H Ø R I N G Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Sendt elektronisk til sdfe@sdfe.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning mv. af den

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler, principper, arkitektur

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode , Firhuse 7, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 8861 Beliggenhed: Firhuse 7 Adresse: Firhuse 7 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Landbrug, bebygget, mindst,55 Ha. Ejer Christian Hessel

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

GRUNDDATAPROGRAMMET. En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner. v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT

GRUNDDATAPROGRAMMET. En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner. v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT GRUNDDATAPROGRAMMET En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse

ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse Dokumentet beskriver det nuværende ejendomsstamregister (ESR) i form af funktionalitet, begreber, informationsindhold og snitflader til andre systemer. Dokumentets

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) BEK nr 195 af 07/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j. nr. 07/08217

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering Bilag 2: Aftaletekster for grunddata (Bilag til dagsordenspunkt 2: Grunddata initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). 21. maj 2012 Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR:

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR: Køge kommune, Ejbyvej 19, : 259 Køge kommune Ejendomsnummer: 15331 Beliggenhed: Ejbyvej 19 Adresse: Ejbyvej 19 Postnummer: Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika

Læs mere

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292 Vejle, Vorkvej 73, 64 Egtved : 63 Vejle Ejendomsnummer: 3117 Beliggenhed: Vorkvej 73 Postnummer: 64 Egtved Vurderingskreds: 6 Benyttelse: Andre vurderinger. Ejer Hovedejer GILDECENTERFONDEN, c/o SCT GEORGS

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Januar 2000 1 q 5 a 5 b 4 l 2 ag 4 k 2 c 24 b For at opnå en entydig betegnelse af alle jordlodder i Danmark har Kort & Matrikelstyrelsen besluttet,

Læs mere