10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppe Oprettet: 18. januar 2012 Udskrevet: 23. januar 2012 Fil: 10 2a Arbejdspakke 2 - Processer ift ejerskifte ver 1.0

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Procesbeskrivelser fra 1. workshop oprettet i skabelon til beskrivelse af processer Procesbeskrivelse tilrettet efter 2. workshop og internt review Procesbeskrivelser klargjort til interessent review herunder er diagrammer indsat i dokumentet Procesbeskrivelser tilrettet efter review og klargjort til Spor 2 PHU-S&D og HTE-S&D PHU-S&D og HTE-S&D PHU-S&D og HTE-S&D HTE-S&D Klargjort til styregruppeaflevering KH-S&D Opdateret til version 1.0 efter godkendelse på styregruppemøde KH-S&D Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND... 4 PROCES... 4 METODE... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRINCIPPER FOR FREMTIDIG REGISTRERING AF EJERSKIFTE... 6 PROCES 2.1 EJERSKIFTE - TINGLYST... 7 NUVÆRENDE PROCES... 7 FREMTIDIG PROCES (TO-BE)... 9 SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 2.2 EJERSKIFTE IKKE-TINGLYST NUVÆRENDE PROCES (AS-IS) FREMTIDIG PROCES (TO-BE) SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES HÅNDTERING AF CPR-HÆNDELSER DØDSFALD, FLYTNING TIL/FRA UDLAND NUVÆRENDE PROCES (AS-IS) FREMTIDIG PROCES (TO-BE) af 40 - EBST-REF:

3 SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 2.4 VEDLIGEHOLDELSE AF EJEROPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER OM EJENDOMMENS ADMINISTRATOR NUVÆRENDE PROCES (AS-IS) FREMTIDIG PROCES (TO-BE) SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 40 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til ejerskifte inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet 10.2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra d. 22. september til d. 25. oktober I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt torsdag den 22. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring ejerskifte inkl. nuværende systemunderstøttelse. Deltagere: KL, KOMBIT, Kerteminde Kommune, Viborg Kommune, Skatteministeriet, samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt onsdag den 29. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Gennemgang af forslag til fremadrettede processer ift. ejerskifte inkl. fremtidig systemunderstøttelse. Identifikation af stikord vedrørende gevinster, infrastruktur- og grunddataforbedringer og forudsætninger. Deltagere: KL, KOMBIT, Kerteminde Kommune, Viborg Kommune, Skatteministeriet, samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. - 4 af 40 - EBST-REF:

5 De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: Proces 2.1 Ejerskifte - tinglyst Proces 2.2 Ejerskifte ikke-tinglyst Proces 2.3 Håndtering af CPR-hændelser (dødsfald, flytning til/fra udlandet) Proces 2.4 Vedligeholdelse af ejeroplysninger herunder oplysninger om ejendommens administrator Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig proces inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 2.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer. - 5 af 40 - EBST-REF:

6 Principper for fremtidig registrering af ejerskifte De fremtidige processer for ejerskifte bygger på følgende principper: Oplysninger om ejerskabsændringer opsamles på een gang og ved kilden med henblik på registrering i den fællesoffentlige Ejerfortegnelse (NY). I de tilfælde hvor kilden er tinglysningen, er det tinglysningen, der ajourfører Ejerfortegnelsen. Informationer i relation til ejerskifte opbevares som strukturerede data i Ejerfortegnelsen. Grunddata skal være udstyret med en unik identifikation (UUID), status, metadata og historik Ejerfortegnelse skal indeholde aktuel ejer, overtagelsesdato, ejerandel og andre oplysninger, som er nødvendige for kommuner (ejendomsskat og bidrag) og SKAT (ejendomsværdiskat). Andre processer og systemer kan anvende data fra Ejerfortegnelsen. Der sendes ikke dokumenter rundt i systemet. I stedet hentes aktuelle informationer i Ejerfortegnelsen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. - 6 af 40 - EBST-REF:

7 Proces 2.1 Ejerskifte - tinglyst Nuværende proces Figur 1. Ejerskifte - tinglyst nuværende proces Frekvens: Der er ikke lovkrav om tinglysning af ejerskifte, men de fleste ejerskifter tinglyses. Der er ca tinglysninger af ejerskifte årligt. Desuden registreres ejerskifter i kommunerne. Dette sker på grundlag af oplysninger fra tingbogen, ca. 50% af disse behandles manuelt af kommunale sagsbehandlere. Tinglysningsretten (DSS) modtager en anmeldelse fra ejer/anmelder om at få tinglyst ejerskifte. Anmeldelsen er indberettet på tinglysning.dk af ejeren eller en anden med fuldmagt fra ejeren f.eks. advokat Tinglysning af ejerskifte Tinglysningsretten (DSS) henter vurderingsoplysninger fra SKAT for at kunne sammenligne salgspris med den aktuelle vurdering til brug for beregningen af tinglysningsafgiften. Oplysningerne hentes i VUR. - 7 af 40 - EBST-REF:

8 Anmelder kan modtage flere beskeder om status på tinglysningen undervejs i forløbet. Når tinglysningen er afsluttet, sendes der en elektronisk kvittering eller afvisning til anmelder. Samtidig sendes elektroniske beskeder (tinglysningshændelser) til SKAT og kommunernes EDBcentral (p.t. KMD). SKAT registrerer automatisk salgssummen bl.a. til brug for analyser (jf. Arbejdspakke 5: Ejendomsvurdering) Vurdering af hændelse Ejerskiftet kontrolleres elektronisk i hos kommunernes EDB-central, før ejerskiftet gøres tilgængeligt for den enkelte kommune. Hvis visse krav er opfyldt, kan den kommunale registering gennemføres automatisk, resten sagsbehandles manuelt i den enkelte kommune. Forventningerne var 60% maskinelle ejerskifter, men det er snarere 50%. Alle kommuner kan bruge denne automatik fra 1/1 2012, hvor det kommer med i KMDs basispakke til Struktura Ejer Sagsbehandling De sager, der ikke kan køre automatisk, skal sagsbehandles manuelt (fordelingen er forskellig fra kommune til kommune). Nogle gange kontaktes anmelder undervejs. Eksempler på udfordringer: Bygninger på lejet grund har ofte forkert ejd.nr forkert ejer og udredning af ejerandele, da DSS ikke oplyser før- og efter andele med i anmeldelsen. Problemer med ideelle anparter og ejendomme under udstykning. DSS anvender bygningsnumre, som kommunen ikke kender (BLG Bygning på lejet grund) Delsalg (100% handel ift. tingbogen), men delsalg set ift. ESR, bl.a. pga. forskelle i ejendomsbegreberne (Bestemt Fast Ejendom og Vurderingsejendom) Ved salg til og fra til det offentlige ifm fritagelse fra ejd.skat. Tinglysning af skifteretsattester Handler hvor kommunen har bevilget fritagelse efter ejendomsskattelovens 7 og 8 Ved salg hvor kommunen har bevilget Lån til betaling af ejendomsskat Ajourfør ESR Kommunen registrerer ejerskiftet i ESR, og der bliver automatisk sendt informationer herom til en lang række abonnenter/systemer: Eksempelvis Social og Pension, Forbrugerafregning, Ejendomsskatteberegning Aflys betinget skøde Hvis ejerskiftet sker på grundlag af et betinget skøde, sker tinglysningen med frist. Hvis betingelsen ikke er opfyldt, når tidsfristen udløber, vil tinglysningen af betinget skøde blive aflyst af Tinglysningsretten (DSS). I givet fald vil kommunen og SKAT få besked om aflysningen (udsletningshændelse). Efterfølgende fortsættes i procesarbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag. - 8 af 40 - EBST-REF:

9 2.1.7 Tilbagefør ejerskifte Kommunen tilbagefører ejerskiftet i ESR. Tilbageførslen resulterer i, at der bliver sendt informationer herom til en lang række abonnenter Udtræk liste over ejerforhold (evt.) Kommunen bestiller lister hos KMD til forskellige formål. Det drejer sig primært om udtræk til løsning af driftsmæssige opgaver, hvor kendskab til ejerforhold er krævet. F.eks. nabohøringer, orienterings skrivelser til ejere i forbindelse med offentliggørelse af lokalplaner mv. Efter Tilbagefør ejerskifte og Sagsbehandling fortsættes i procesarbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag. ESR kopierer seneste måned ændringer i ejeroplysninger til SKAT (månedlig replikering) for ajourføring af SVUR. Fremtidig proces (To-Be) Figur 2. Ejerskifte - tinglyst fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Vurdering af hændelse Sagsbehandling Ajourfør ESR Tilbagefør ejerskifte Udtræk liste over ejerforhold (evt.) - 9 af 40 - EBST-REF:

10 Ændres: - Tilføjes: Ajourfør ejerfortegnelse Ajourfør ejerfortegnelse Når der er tinglyst et ejerskifte (2.1.1 Tinglysning af ejerskifte uændret) eller et ejerskifte er tilbageført (2.1.4 Tilbagefør tinglysning - uændret), skal tinglysningsretten samtidig ajourføre Ejerfortegnelsen med ejeroplysninger, overtagelsesdato mv. Hvis den automatiske opdatering af Ejerfortegnelsen ikke lykkes, fortsættes i proces 2.2: Manuelt ejerskifte. Det kan eksempelvis være de 10% sager, der vedrører ejerandele. De øvrige delprocesser (To-Be) er identiske med de eksisterende delprocesser (As-Is). Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 3. Ejerskifte - tinglyst nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: Tinglysningsret: etl ikke alle sager kan afvikles automatisk. SKAT: VUR leverer ejendomsvurderingerne til Tinglysning af ejerskifte. SVUR er et internt fagsystem. Der er ingen manuelle processer i relation til Tinglyst ejerskifte hos SKAT af 40 - EBST-REF:

11 Kommunen: ESR (via KMD Structura front-end). Fra ESR kopieres seneste måneds ændringer i ejeroplysninger til SVUR (månedlig replikering til SKAT), og der sendes daglige ajourføringer til en lang række eksterne abonnenter. Fremtidig systemunderstøttelse Figur 4. Ejerskifte - tinglyst fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse: Tinglysningsret: etl og Ejerfortegnelse. I Ejerfortegnelsen skal overtagelsesdato, ny aktuel ejer og andre data herom registreres (data som i dag er i ESR). SKAT: VUR og nyt SVUR. Der er fortsat ingen manuelle processer hos SKAT i relation til Tinglyst ejerskifte hos SKAT. Datafordeleren anvendes til at hente data fra grundregistrene. Eksterne abonnenter kan også hente grunddata via datafordeleren af 40 - EBST-REF:

12 Proces 2.2 Ejerskifte ikke-tinglyst Nuværende proces (As-Is) Figur 5. Ejerskifte ikke-tinglyst nuværende proces Frekvens: Ca sager årligt (75 sager i snit * 98 kommuner) Kommune underrettes om ejerskiftet fra forskellige kilder. Ikke-tinglyste ejerskifter er specielle i den forstand, at der ofte er særlige relationer mellem den, der overdrager og den, der modtager ejendommen, f.eks. længstlevede i et ægteskab, overdragelse til et familiemedlem (oftest børn) og virksomhedsoverdragelser. Derved udskydes (spares) tinglysningsafgiften pt ,- kr. Virksomhedsoverdragelser giver særlige udfordringer i forhold til at få ajourført ejers CVR-nr. Kommunen stiller krav om dokumentation af ejerskifte, f.eks. en købsaftale med begge parters underskrift eller en skifteretsattest i tilfælde, hvor skiftet ikke er tinglyst. Dog forlanges der tinglyst skifteretsattest, når der søges om lån til betaling af ejendomsskat og det bevilges. Registrering af ejerskifter på ejendomme, som er under udstykning, håndteres under Procesarbejdspakke 1: Ejendomsdannelse Registrer anmeldt ejerskifte (sagsbehandling) Kommunen registrerer ejerskiftet i ESR (lig Sagsbehandling) af 40 - EBST-REF:

13 Efter fortsættes i procesarbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag. Når ejerskiftet er registreret i ESR, vil der bliver sendt informationer herom til en lang række abonnenter. ESR s ejeroplysninger kopieres til SKAT (månedlig replikering). Note: virksomhedsoverdragelse, fx skift i TDC selskabsstruktur, eller DSB, og overdragelse mellem kommuner ved kommunalreformen, kan sniges i tingbogen. I Viborg lytter man nu via KMD på CVR hændelser. SPÆNDENDE NY DEL I BUSINESS CASEN. Fremtidig proces (To-Be) Figur 6. Ejerskifte ikke-tinglyst fremtidig proces Frekvens: Ca sager årligt (de sager er dem fra Proces 2.1, der manuelt skulle registreres, hvilket svarer 10% af alle tinglysninger af ejerskifte) Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: Registrer anmeldt ejerskifte (sagsbehandling) Tilføjes: Registrer ejerskifte (sagsbehandling) De manuelle sager fra proces 2.1 Tinglys ejerskifte skal håndteres sammen med ikke-tinglyste ejerskifte-sager i den fremtidige proces. Sagsbehandleren i kommunen registrerer ændrede ejerforhold i Ejerfortegnelsen (nyt) af 40 - EBST-REF:

14 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 7. Ejerskifte ikke-tinglyst nuværende systemunderstøttelse As-Is systemunderstøttelse: Kommunen: ESR og kommunale fagsystemer. Fra ESR kopieres ejeroplysninger til SVUR (månedlig replikering til SKAT), og der sendes daglige ajourføringer til en lang række eksterne abonnenter. Fremtidig systemunderstøttelse Figur 8. Ejerskifte ikke-tinglyst fremtidig systemunderstøttelse - 14 af 40 - EBST-REF:

15 To-Be systemunderstøttelse: Kommune: I Ejerfortegnelsen skal ejerforholdskode, overtagelsesdato, ny aktuel ejer og andre data om herom registreres (relevante data som i dag er i ESR). Derudover anvendes eksterne fagsystemer (som As-Is) Eksterne parter kan hente grunddata via datafordeleren af 40 - EBST-REF:

16 Proces Håndtering af CPR-hændelser dødsfald, flytning til/fra udland Nuværende proces (As-Is) Figur 9. CPR-hændelser nuværende proces Frekvens:. Der dør ca årligt. Hvis 40% af dem er ejendomsejere, så er det anslået sager årligt. Flytning til udlandet er ca sager årligt (er det korrekt - meget lavt???). Kommune modtager via KMD CPR-hændelserne: Dødsfald og flytning til/fra udlandet Afklar og registrer administratoroplysninger Ved dødsfald registreres automatisk Boet efter... under navn, og adressen fjernes. I Viborg Kommune sættes den sidst kendte adresse manuelt ind, den adresse afdøde var registreret på f.eks. plejehjem, men det gør alle kommuner ikke (f.eks. gør Kerteminde ikke). Kommunen finder bobestyrer ved at rette henvendelse til Skifteretten evt. via SKAT. Bobestyren indsættes som administrator på ejendommen, ofte er det længstlevende ægtefælle, der indsættes som administrator. Hvis kommunen ikke er aktiv med hensyn til at indhente oplysning om bobestyrer, sendes skattebillet til skifteretten, som sender den tilbage til kommunen med oplysning om bobestyrer af 40 - EBST-REF:

17 2.3.2 Afklar og registrer adresse Når en person flytter til udlandet, skal det registeres i CPR. Kommunen får en liste, hvor der både står cpr.nr. og evt. hvilke ejendomme, personen ejer (kobling af data fra P-Data og ESR). Kommunen registrerer den udenlandske adresse i ESR. Fra ESR kopieres oplysninger til SKAT (månedlig replikering). Flytninger efter første adresse i udlandet opfanges ikke. Derfor kommer skattebilletten ofte retur for denne type, fordi adressaten er ubekendt (25-50 retur i Viborg Kommune årligt jf. proces 2.4) Flytning fra udlandet til Danmark opfanges ikke. Selv om kommunen via P-data får denne oplysning, sker der ikke en automatisk opdatering, fordi der er noteret en alternativ adresse på ejendommen. Disse hændelser opdages først ved modtagelse af returpost jf. proces 2.4 Vedligeholdelse af ejeroplysninger eller ved gennemgang af listen over alternativ adresser jf. proces Fremtidig proces (To-Be) Figur 10. CPR-hændelser fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Afklar og registrer administratoroplysninger (opgave flyttet til skifteretten > 2.3.3) Ændres: Afklar og registrer adresse Tilføjes: Ajourfør ejerfortegnelse med administrator (bobestyrer) - 17 af 40 - EBST-REF:

18 2.3.3 Ajourfør ejerfortegnelse med administrator (bobestyrer) Skifteretten skal overtage opgaven med at indsætte bobestyrer som administrator for ejendommen. Det vil være optimalt, hvis der samtidig sørges for tinglysning af skifteretsattest. Flytning til og fra udlandet håndteres automatisk, da det forventes understøttet via brug af CPR/CVR. CVR- og CPR-registeret forventes at havde den udenlandske adresse. Flytninger fra første adresse i udlandet til ny udenlandsk adresse resulterer oftest i returpost, med mindre ejer giver meddelelse til folkeregister om den nye adresse i udlandet. Returpost håndteres i Proces 2.4 Vedligeholdelse af ejeroplysninger. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 11. CPR-hændelser nuværende systemunderstøttelse As-Is systemunderstøttelse: Fødekæden starter i CPR, data overføres til KMD s P-data, hvorefter ESR s ejerfelt opdateres automatisk eller kommunen modtager en liste med CPR-hændelser (papir eller elektronisk). Kommunen: Registrerer i ESR. Opklaringer sker via mail, opringning, brev. Fra ESR overføres data til SVUR som i de andre processer Hvad skifteretten har vides ikke. Folkeregister (kommune): CPR-klient - 18 af 40 - EBST-REF:

19 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 12. CPR-hændelser fremtidig systemunderstøttelse To-Be systemunderstøttelse: Skifteretten modtager eller henter CPR-hændelser fra/i CPR-registeret. Som en del af bobehendlingen ajourføres Ejerfortegnelsen via en Ejerfortegnelseklient af 40 - EBST-REF:

20 Proces 2.4 Vedligeholdelse af ejeroplysninger, herunder oplysninger om ejendommens administrator Nuværende proces (As-Is) Figur 13. Vedligeholdelse af ejeroplysninger nuværende proces Frekvens: Returpost: i Viborg Kommune. Ca om året på landsplan (ekskl. Returpost fra skifteretten (dødsfald). Øvrige opdateringer: ca henvendelser om året på landsplan Kontrol af alternativ adresser: ca rettelser årligt Kommunen modtager returpost eller får direkte henvendelser, der kan resultere i ændring af ejeroplysninger, herunder oplysninger om ejendommens administrator f.eks. når ejeren er foreninger (sport, spejder mv.). Kommunen foretager kun rettelser vedrørende ejendomme i egen kommune af 40 - EBST-REF:

21 2.4.1 Sagsbehandling af returpost Når kommunen modtager returpost undersøges disse nærmere. Det kan være nødvendigt med CVR-opslag og evt. korrektioner til folkeregisteret (CPR) Ajourfør ejer-/administratoroplysninger Kommunen ajourfører ejer-/administratoroplysninger enten som en konsekvens af returpost (ekskl. Skifteret) eller ved direkte henvendelser/ønsker om at oprette, ændre eller slette administrator eller ajourføre alternativ adresse. Henvendelserne sker via post, telefon, mail. Fra ESR kopieres ejeroplysninger til SKAT (månedlig replikering) Kontrol af alternativ adresser Kommunen kan bestille en liste hos KMD vedrørende ejere og administratorer med alternativ adressering. Listen fortæller, hvad der er registreret i ESR samt, hvad der er registreret i henholdsvis CPR og CVR (P-data/V-data). Er der uoverensstemmelser, findes der ud af, hvad der er korrekt og der foretages ændring i ESR. Det kan eksempelvis være en ejer, der tidligere havde bopæl i udlandet, og som er flyttet til Danmark igen. Denne liste bestilles typisk en gang årligt forud for ejendomsskatteberegningen. Det kan være nødvendigt med CPR-/CVR-opslag Ajourføring af ejeroplysninger, hvor ejeren er en virksomhed, giver særlige udfordringer. Idet kommunerne ikke underrettes om adresseændringer for virksomheder. CVR udstiller i dag ikke hændelser af 40 - EBST-REF:

22 Fremtidig proces (To-Be) Figur 14. Vedligeholdelse af ejeroplysninger fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Kontrol af alternativ adresser Ændres: Ajourfør ejer-/administratoroplysninger Tilføjes: - Kontrollen af de alternative adresser skulle blive overflødig, når vi ser på de fremtidige processer. Der kommer fortsat returpost pga. de flytninger i udlandet fra en udenlandsk adresse til en anden udenlandsk adresse, der ikke håndteres automatisk (proces 2.3 CPR-hændelser). Ajourføringen af ejer-/administratoroplysninger skal ikke foretages i ESR men i Ejerfortegnelsen. Derudover er opgaverne de samme som i de nuværende processer af 40 - EBST-REF:

23 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 15. Vedligeholdelse af ejeroplysninger nuværende systemunderstøttelse As-Is systemunderstøttelse:. Kommunen: Internet opslag, KRAK etc. og ESR for at afklare returpost. Kommune: ESR-struktura til kontrol af alternativ adresser og ajourføring af ejer- /administratoroplysninger CVR/V-data, CPR/P-data og ESR danner grundlaget for listen til kontrol af alternativ adresser. Erhvervs- og selskabsstyrelsen (E&S): CVR-klient anvendes til CVR-opslag i forbindelse med returpost Folkeregisteret (kommunen): CPR-klient anvendes til CPR-opslag i forbindelse med returpost og evt. til korrektioner af CPR-registeret. Stadig månedlig til SVUR fra ESR som i de andre processer af 40 - EBST-REF:

24 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 16. Vedligeholdelse af ejeroplysninger fremtidig systemunderstøttelse To-Be systemunderstøttelse: Kommunen: Internet opslag, KRAK etc. for at afklare returpost. Kommune: Brug af Ejerfortegnelse klient til ajourføring af ejer- /administratoroplysninger Erhvervs- og selskabsstyrelsen (E&S): CVR-klient anvendes til CVR-opslag i forbindelse med returpost og kontrol af alternativ adresser Folkeregisteret (kommunen): CPR-klient anvendes til CPR-opslag i forbindelse med kontrol af alternativ adresser og evt. til korrektioner af CPR-registeret i forbindelse med returpost af 40 - EBST-REF:

25 Bilag - Procesdiagrammer Figur 1. Ejerskifte - tinglyst nuværende proces - 25 af 40 - EBST-REF:

26 Figur 2. Ejerskifte - tinglyst fremtidig proces - 26 af 40 - EBST-REF:

27 Figur 3. Ejerskifte - tinglyst nuværende systemunderstøttelse af 40 - EBST-REF:

28 Figur 4. Ejerskifte - tinglyst fremtidig systemunderstøttelse af 40 - EBST-REF:

29 Figur 5. Ejerskifte ikke-tinglyst nuværende proces - 29 af 40 - EBST-REF:

30 Figur 6. Ejerskifte ikke-tinglyst fremtidig proces - 30 af 40 - EBST-REF:

31 Figur 7. Ejerskifte ikke-tinglyst nuværende systemunderstøttelse - 31 af 40 - EBST-REF:

32 Figur 8. Ejerskifte ikke-tinglyst fremtidig systemunderstøttelse - 32 af 40 - EBST-REF:

33 Figur 9. CPR-hændelser nuværende proces - 33 af 40 - EBST-REF:

34 Figur 10. CPR-hændelser fremtidig proces - 34 af 40 - EBST-REF:

35 Figur 11. CPR-hændelser nuværende systemunderstøttelse - 35 af 40 - EBST-REF:

36 Figur 12. CPR-hændelser fremtidig systemunderstøttelse - 36 af 40 - EBST-REF:

37 Figur 13. Vedligeholdelse af ejeroplysninger nuværende proces - 37 af 40 - EBST-REF:

38 Figur 14. Vedligeholdelse af ejeroplysninger fremtidig proces - 38 af 40 - EBST-REF:

39 Figur 15. Vedligeholdelse af ejeroplysninger nuværende systemunderstøttelse - 39 af 40 - EBST-REF:

40 Figur 16. Vedligeholdelse af ejeroplysninger fremtidig systemunderstøttelse - 40 af 40 - EBST-REF:

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Mine emner Finanssektoren Konkurrenter og samarbejdspartnere Udviklingen e-nettet

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 010 version 1.5 Inden du starter (1/3) Hvornår skal en tinglysningsfuldmagt benyttes? I de tilfælde, hvor en person ikke

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Notat Matrikel og Jura J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 20. juni 2012 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over hvilke oplysninger

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SKØDE Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SÆLGER/OVERDRAGER: ZELOT REAL ESTATE ApS Holmegårdsvej

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR..205 - LANDBRUG Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr...205. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Den digitale tingbog er på vej

Den digitale tingbog er på vej Den digitale tingbog er på vej Tinglysningsmotor, digital signatur og internettet. Arbejdet med udformningen af den nye digitale tingbog er i fuld gang i Domstolsstyrelsen. Af chefkonsulent Anja Olsen,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere