10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppe Oprettet: 18. januar 2012 Udskrevet: 23. januar 2012 Fil: 10 2a Arbejdspakke 2 - Processer ift ejerskifte ver 1.0

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Procesbeskrivelser fra 1. workshop oprettet i skabelon til beskrivelse af processer Procesbeskrivelse tilrettet efter 2. workshop og internt review Procesbeskrivelser klargjort til interessent review herunder er diagrammer indsat i dokumentet Procesbeskrivelser tilrettet efter review og klargjort til Spor 2 PHU-S&D og HTE-S&D PHU-S&D og HTE-S&D PHU-S&D og HTE-S&D HTE-S&D Klargjort til styregruppeaflevering KH-S&D Opdateret til version 1.0 efter godkendelse på styregruppemøde KH-S&D Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND... 4 PROCES... 4 METODE... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRINCIPPER FOR FREMTIDIG REGISTRERING AF EJERSKIFTE... 6 PROCES 2.1 EJERSKIFTE - TINGLYST... 7 NUVÆRENDE PROCES... 7 FREMTIDIG PROCES (TO-BE)... 9 SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 2.2 EJERSKIFTE IKKE-TINGLYST NUVÆRENDE PROCES (AS-IS) FREMTIDIG PROCES (TO-BE) SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES HÅNDTERING AF CPR-HÆNDELSER DØDSFALD, FLYTNING TIL/FRA UDLAND NUVÆRENDE PROCES (AS-IS) FREMTIDIG PROCES (TO-BE) af 40 - EBST-REF:

3 SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 2.4 VEDLIGEHOLDELSE AF EJEROPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER OM EJENDOMMENS ADMINISTRATOR NUVÆRENDE PROCES (AS-IS) FREMTIDIG PROCES (TO-BE) SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 40 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til ejerskifte inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet 10.2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra d. 22. september til d. 25. oktober I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt torsdag den 22. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring ejerskifte inkl. nuværende systemunderstøttelse. Deltagere: KL, KOMBIT, Kerteminde Kommune, Viborg Kommune, Skatteministeriet, samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt onsdag den 29. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Gennemgang af forslag til fremadrettede processer ift. ejerskifte inkl. fremtidig systemunderstøttelse. Identifikation af stikord vedrørende gevinster, infrastruktur- og grunddataforbedringer og forudsætninger. Deltagere: KL, KOMBIT, Kerteminde Kommune, Viborg Kommune, Skatteministeriet, samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. - 4 af 40 - EBST-REF:

5 De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: Proces 2.1 Ejerskifte - tinglyst Proces 2.2 Ejerskifte ikke-tinglyst Proces 2.3 Håndtering af CPR-hændelser (dødsfald, flytning til/fra udlandet) Proces 2.4 Vedligeholdelse af ejeroplysninger herunder oplysninger om ejendommens administrator Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig proces inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 2.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer. - 5 af 40 - EBST-REF:

6 Principper for fremtidig registrering af ejerskifte De fremtidige processer for ejerskifte bygger på følgende principper: Oplysninger om ejerskabsændringer opsamles på een gang og ved kilden med henblik på registrering i den fællesoffentlige Ejerfortegnelse (NY). I de tilfælde hvor kilden er tinglysningen, er det tinglysningen, der ajourfører Ejerfortegnelsen. Informationer i relation til ejerskifte opbevares som strukturerede data i Ejerfortegnelsen. Grunddata skal være udstyret med en unik identifikation (UUID), status, metadata og historik Ejerfortegnelse skal indeholde aktuel ejer, overtagelsesdato, ejerandel og andre oplysninger, som er nødvendige for kommuner (ejendomsskat og bidrag) og SKAT (ejendomsværdiskat). Andre processer og systemer kan anvende data fra Ejerfortegnelsen. Der sendes ikke dokumenter rundt i systemet. I stedet hentes aktuelle informationer i Ejerfortegnelsen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. - 6 af 40 - EBST-REF:

7 Proces 2.1 Ejerskifte - tinglyst Nuværende proces Figur 1. Ejerskifte - tinglyst nuværende proces Frekvens: Der er ikke lovkrav om tinglysning af ejerskifte, men de fleste ejerskifter tinglyses. Der er ca tinglysninger af ejerskifte årligt. Desuden registreres ejerskifter i kommunerne. Dette sker på grundlag af oplysninger fra tingbogen, ca. 50% af disse behandles manuelt af kommunale sagsbehandlere. Tinglysningsretten (DSS) modtager en anmeldelse fra ejer/anmelder om at få tinglyst ejerskifte. Anmeldelsen er indberettet på tinglysning.dk af ejeren eller en anden med fuldmagt fra ejeren f.eks. advokat Tinglysning af ejerskifte Tinglysningsretten (DSS) henter vurderingsoplysninger fra SKAT for at kunne sammenligne salgspris med den aktuelle vurdering til brug for beregningen af tinglysningsafgiften. Oplysningerne hentes i VUR. - 7 af 40 - EBST-REF:

8 Anmelder kan modtage flere beskeder om status på tinglysningen undervejs i forløbet. Når tinglysningen er afsluttet, sendes der en elektronisk kvittering eller afvisning til anmelder. Samtidig sendes elektroniske beskeder (tinglysningshændelser) til SKAT og kommunernes EDBcentral (p.t. KMD). SKAT registrerer automatisk salgssummen bl.a. til brug for analyser (jf. Arbejdspakke 5: Ejendomsvurdering) Vurdering af hændelse Ejerskiftet kontrolleres elektronisk i hos kommunernes EDB-central, før ejerskiftet gøres tilgængeligt for den enkelte kommune. Hvis visse krav er opfyldt, kan den kommunale registering gennemføres automatisk, resten sagsbehandles manuelt i den enkelte kommune. Forventningerne var 60% maskinelle ejerskifter, men det er snarere 50%. Alle kommuner kan bruge denne automatik fra 1/1 2012, hvor det kommer med i KMDs basispakke til Struktura Ejer Sagsbehandling De sager, der ikke kan køre automatisk, skal sagsbehandles manuelt (fordelingen er forskellig fra kommune til kommune). Nogle gange kontaktes anmelder undervejs. Eksempler på udfordringer: Bygninger på lejet grund har ofte forkert ejd.nr forkert ejer og udredning af ejerandele, da DSS ikke oplyser før- og efter andele med i anmeldelsen. Problemer med ideelle anparter og ejendomme under udstykning. DSS anvender bygningsnumre, som kommunen ikke kender (BLG Bygning på lejet grund) Delsalg (100% handel ift. tingbogen), men delsalg set ift. ESR, bl.a. pga. forskelle i ejendomsbegreberne (Bestemt Fast Ejendom og Vurderingsejendom) Ved salg til og fra til det offentlige ifm fritagelse fra ejd.skat. Tinglysning af skifteretsattester Handler hvor kommunen har bevilget fritagelse efter ejendomsskattelovens 7 og 8 Ved salg hvor kommunen har bevilget Lån til betaling af ejendomsskat Ajourfør ESR Kommunen registrerer ejerskiftet i ESR, og der bliver automatisk sendt informationer herom til en lang række abonnenter/systemer: Eksempelvis Social og Pension, Forbrugerafregning, Ejendomsskatteberegning Aflys betinget skøde Hvis ejerskiftet sker på grundlag af et betinget skøde, sker tinglysningen med frist. Hvis betingelsen ikke er opfyldt, når tidsfristen udløber, vil tinglysningen af betinget skøde blive aflyst af Tinglysningsretten (DSS). I givet fald vil kommunen og SKAT få besked om aflysningen (udsletningshændelse). Efterfølgende fortsættes i procesarbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag. - 8 af 40 - EBST-REF:

9 2.1.7 Tilbagefør ejerskifte Kommunen tilbagefører ejerskiftet i ESR. Tilbageførslen resulterer i, at der bliver sendt informationer herom til en lang række abonnenter Udtræk liste over ejerforhold (evt.) Kommunen bestiller lister hos KMD til forskellige formål. Det drejer sig primært om udtræk til løsning af driftsmæssige opgaver, hvor kendskab til ejerforhold er krævet. F.eks. nabohøringer, orienterings skrivelser til ejere i forbindelse med offentliggørelse af lokalplaner mv. Efter Tilbagefør ejerskifte og Sagsbehandling fortsættes i procesarbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag. ESR kopierer seneste måned ændringer i ejeroplysninger til SKAT (månedlig replikering) for ajourføring af SVUR. Fremtidig proces (To-Be) Figur 2. Ejerskifte - tinglyst fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Vurdering af hændelse Sagsbehandling Ajourfør ESR Tilbagefør ejerskifte Udtræk liste over ejerforhold (evt.) - 9 af 40 - EBST-REF:

10 Ændres: - Tilføjes: Ajourfør ejerfortegnelse Ajourfør ejerfortegnelse Når der er tinglyst et ejerskifte (2.1.1 Tinglysning af ejerskifte uændret) eller et ejerskifte er tilbageført (2.1.4 Tilbagefør tinglysning - uændret), skal tinglysningsretten samtidig ajourføre Ejerfortegnelsen med ejeroplysninger, overtagelsesdato mv. Hvis den automatiske opdatering af Ejerfortegnelsen ikke lykkes, fortsættes i proces 2.2: Manuelt ejerskifte. Det kan eksempelvis være de 10% sager, der vedrører ejerandele. De øvrige delprocesser (To-Be) er identiske med de eksisterende delprocesser (As-Is). Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 3. Ejerskifte - tinglyst nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: Tinglysningsret: etl ikke alle sager kan afvikles automatisk. SKAT: VUR leverer ejendomsvurderingerne til Tinglysning af ejerskifte. SVUR er et internt fagsystem. Der er ingen manuelle processer i relation til Tinglyst ejerskifte hos SKAT af 40 - EBST-REF:

11 Kommunen: ESR (via KMD Structura front-end). Fra ESR kopieres seneste måneds ændringer i ejeroplysninger til SVUR (månedlig replikering til SKAT), og der sendes daglige ajourføringer til en lang række eksterne abonnenter. Fremtidig systemunderstøttelse Figur 4. Ejerskifte - tinglyst fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse: Tinglysningsret: etl og Ejerfortegnelse. I Ejerfortegnelsen skal overtagelsesdato, ny aktuel ejer og andre data herom registreres (data som i dag er i ESR). SKAT: VUR og nyt SVUR. Der er fortsat ingen manuelle processer hos SKAT i relation til Tinglyst ejerskifte hos SKAT. Datafordeleren anvendes til at hente data fra grundregistrene. Eksterne abonnenter kan også hente grunddata via datafordeleren af 40 - EBST-REF:

12 Proces 2.2 Ejerskifte ikke-tinglyst Nuværende proces (As-Is) Figur 5. Ejerskifte ikke-tinglyst nuværende proces Frekvens: Ca sager årligt (75 sager i snit * 98 kommuner) Kommune underrettes om ejerskiftet fra forskellige kilder. Ikke-tinglyste ejerskifter er specielle i den forstand, at der ofte er særlige relationer mellem den, der overdrager og den, der modtager ejendommen, f.eks. længstlevede i et ægteskab, overdragelse til et familiemedlem (oftest børn) og virksomhedsoverdragelser. Derved udskydes (spares) tinglysningsafgiften pt ,- kr. Virksomhedsoverdragelser giver særlige udfordringer i forhold til at få ajourført ejers CVR-nr. Kommunen stiller krav om dokumentation af ejerskifte, f.eks. en købsaftale med begge parters underskrift eller en skifteretsattest i tilfælde, hvor skiftet ikke er tinglyst. Dog forlanges der tinglyst skifteretsattest, når der søges om lån til betaling af ejendomsskat og det bevilges. Registrering af ejerskifter på ejendomme, som er under udstykning, håndteres under Procesarbejdspakke 1: Ejendomsdannelse Registrer anmeldt ejerskifte (sagsbehandling) Kommunen registrerer ejerskiftet i ESR (lig Sagsbehandling) af 40 - EBST-REF:

13 Efter fortsættes i procesarbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag. Når ejerskiftet er registreret i ESR, vil der bliver sendt informationer herom til en lang række abonnenter. ESR s ejeroplysninger kopieres til SKAT (månedlig replikering). Note: virksomhedsoverdragelse, fx skift i TDC selskabsstruktur, eller DSB, og overdragelse mellem kommuner ved kommunalreformen, kan sniges i tingbogen. I Viborg lytter man nu via KMD på CVR hændelser. SPÆNDENDE NY DEL I BUSINESS CASEN. Fremtidig proces (To-Be) Figur 6. Ejerskifte ikke-tinglyst fremtidig proces Frekvens: Ca sager årligt (de sager er dem fra Proces 2.1, der manuelt skulle registreres, hvilket svarer 10% af alle tinglysninger af ejerskifte) Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: Registrer anmeldt ejerskifte (sagsbehandling) Tilføjes: Registrer ejerskifte (sagsbehandling) De manuelle sager fra proces 2.1 Tinglys ejerskifte skal håndteres sammen med ikke-tinglyste ejerskifte-sager i den fremtidige proces. Sagsbehandleren i kommunen registrerer ændrede ejerforhold i Ejerfortegnelsen (nyt) af 40 - EBST-REF:

14 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 7. Ejerskifte ikke-tinglyst nuværende systemunderstøttelse As-Is systemunderstøttelse: Kommunen: ESR og kommunale fagsystemer. Fra ESR kopieres ejeroplysninger til SVUR (månedlig replikering til SKAT), og der sendes daglige ajourføringer til en lang række eksterne abonnenter. Fremtidig systemunderstøttelse Figur 8. Ejerskifte ikke-tinglyst fremtidig systemunderstøttelse - 14 af 40 - EBST-REF:

15 To-Be systemunderstøttelse: Kommune: I Ejerfortegnelsen skal ejerforholdskode, overtagelsesdato, ny aktuel ejer og andre data om herom registreres (relevante data som i dag er i ESR). Derudover anvendes eksterne fagsystemer (som As-Is) Eksterne parter kan hente grunddata via datafordeleren af 40 - EBST-REF:

16 Proces Håndtering af CPR-hændelser dødsfald, flytning til/fra udland Nuværende proces (As-Is) Figur 9. CPR-hændelser nuværende proces Frekvens:. Der dør ca årligt. Hvis 40% af dem er ejendomsejere, så er det anslået sager årligt. Flytning til udlandet er ca sager årligt (er det korrekt - meget lavt???). Kommune modtager via KMD CPR-hændelserne: Dødsfald og flytning til/fra udlandet Afklar og registrer administratoroplysninger Ved dødsfald registreres automatisk Boet efter... under navn, og adressen fjernes. I Viborg Kommune sættes den sidst kendte adresse manuelt ind, den adresse afdøde var registreret på f.eks. plejehjem, men det gør alle kommuner ikke (f.eks. gør Kerteminde ikke). Kommunen finder bobestyrer ved at rette henvendelse til Skifteretten evt. via SKAT. Bobestyren indsættes som administrator på ejendommen, ofte er det længstlevende ægtefælle, der indsættes som administrator. Hvis kommunen ikke er aktiv med hensyn til at indhente oplysning om bobestyrer, sendes skattebillet til skifteretten, som sender den tilbage til kommunen med oplysning om bobestyrer af 40 - EBST-REF:

17 2.3.2 Afklar og registrer adresse Når en person flytter til udlandet, skal det registeres i CPR. Kommunen får en liste, hvor der både står cpr.nr. og evt. hvilke ejendomme, personen ejer (kobling af data fra P-Data og ESR). Kommunen registrerer den udenlandske adresse i ESR. Fra ESR kopieres oplysninger til SKAT (månedlig replikering). Flytninger efter første adresse i udlandet opfanges ikke. Derfor kommer skattebilletten ofte retur for denne type, fordi adressaten er ubekendt (25-50 retur i Viborg Kommune årligt jf. proces 2.4) Flytning fra udlandet til Danmark opfanges ikke. Selv om kommunen via P-data får denne oplysning, sker der ikke en automatisk opdatering, fordi der er noteret en alternativ adresse på ejendommen. Disse hændelser opdages først ved modtagelse af returpost jf. proces 2.4 Vedligeholdelse af ejeroplysninger eller ved gennemgang af listen over alternativ adresser jf. proces Fremtidig proces (To-Be) Figur 10. CPR-hændelser fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Afklar og registrer administratoroplysninger (opgave flyttet til skifteretten > 2.3.3) Ændres: Afklar og registrer adresse Tilføjes: Ajourfør ejerfortegnelse med administrator (bobestyrer) - 17 af 40 - EBST-REF:

18 2.3.3 Ajourfør ejerfortegnelse med administrator (bobestyrer) Skifteretten skal overtage opgaven med at indsætte bobestyrer som administrator for ejendommen. Det vil være optimalt, hvis der samtidig sørges for tinglysning af skifteretsattest. Flytning til og fra udlandet håndteres automatisk, da det forventes understøttet via brug af CPR/CVR. CVR- og CPR-registeret forventes at havde den udenlandske adresse. Flytninger fra første adresse i udlandet til ny udenlandsk adresse resulterer oftest i returpost, med mindre ejer giver meddelelse til folkeregister om den nye adresse i udlandet. Returpost håndteres i Proces 2.4 Vedligeholdelse af ejeroplysninger. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 11. CPR-hændelser nuværende systemunderstøttelse As-Is systemunderstøttelse: Fødekæden starter i CPR, data overføres til KMD s P-data, hvorefter ESR s ejerfelt opdateres automatisk eller kommunen modtager en liste med CPR-hændelser (papir eller elektronisk). Kommunen: Registrerer i ESR. Opklaringer sker via mail, opringning, brev. Fra ESR overføres data til SVUR som i de andre processer Hvad skifteretten har vides ikke. Folkeregister (kommune): CPR-klient - 18 af 40 - EBST-REF:

19 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 12. CPR-hændelser fremtidig systemunderstøttelse To-Be systemunderstøttelse: Skifteretten modtager eller henter CPR-hændelser fra/i CPR-registeret. Som en del af bobehendlingen ajourføres Ejerfortegnelsen via en Ejerfortegnelseklient af 40 - EBST-REF:

20 Proces 2.4 Vedligeholdelse af ejeroplysninger, herunder oplysninger om ejendommens administrator Nuværende proces (As-Is) Figur 13. Vedligeholdelse af ejeroplysninger nuværende proces Frekvens: Returpost: i Viborg Kommune. Ca om året på landsplan (ekskl. Returpost fra skifteretten (dødsfald). Øvrige opdateringer: ca henvendelser om året på landsplan Kontrol af alternativ adresser: ca rettelser årligt Kommunen modtager returpost eller får direkte henvendelser, der kan resultere i ændring af ejeroplysninger, herunder oplysninger om ejendommens administrator f.eks. når ejeren er foreninger (sport, spejder mv.). Kommunen foretager kun rettelser vedrørende ejendomme i egen kommune af 40 - EBST-REF:

21 2.4.1 Sagsbehandling af returpost Når kommunen modtager returpost undersøges disse nærmere. Det kan være nødvendigt med CVR-opslag og evt. korrektioner til folkeregisteret (CPR) Ajourfør ejer-/administratoroplysninger Kommunen ajourfører ejer-/administratoroplysninger enten som en konsekvens af returpost (ekskl. Skifteret) eller ved direkte henvendelser/ønsker om at oprette, ændre eller slette administrator eller ajourføre alternativ adresse. Henvendelserne sker via post, telefon, mail. Fra ESR kopieres ejeroplysninger til SKAT (månedlig replikering) Kontrol af alternativ adresser Kommunen kan bestille en liste hos KMD vedrørende ejere og administratorer med alternativ adressering. Listen fortæller, hvad der er registreret i ESR samt, hvad der er registreret i henholdsvis CPR og CVR (P-data/V-data). Er der uoverensstemmelser, findes der ud af, hvad der er korrekt og der foretages ændring i ESR. Det kan eksempelvis være en ejer, der tidligere havde bopæl i udlandet, og som er flyttet til Danmark igen. Denne liste bestilles typisk en gang årligt forud for ejendomsskatteberegningen. Det kan være nødvendigt med CPR-/CVR-opslag Ajourføring af ejeroplysninger, hvor ejeren er en virksomhed, giver særlige udfordringer. Idet kommunerne ikke underrettes om adresseændringer for virksomheder. CVR udstiller i dag ikke hændelser af 40 - EBST-REF:

22 Fremtidig proces (To-Be) Figur 14. Vedligeholdelse af ejeroplysninger fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Kontrol af alternativ adresser Ændres: Ajourfør ejer-/administratoroplysninger Tilføjes: - Kontrollen af de alternative adresser skulle blive overflødig, når vi ser på de fremtidige processer. Der kommer fortsat returpost pga. de flytninger i udlandet fra en udenlandsk adresse til en anden udenlandsk adresse, der ikke håndteres automatisk (proces 2.3 CPR-hændelser). Ajourføringen af ejer-/administratoroplysninger skal ikke foretages i ESR men i Ejerfortegnelsen. Derudover er opgaverne de samme som i de nuværende processer af 40 - EBST-REF:

23 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 15. Vedligeholdelse af ejeroplysninger nuværende systemunderstøttelse As-Is systemunderstøttelse:. Kommunen: Internet opslag, KRAK etc. og ESR for at afklare returpost. Kommune: ESR-struktura til kontrol af alternativ adresser og ajourføring af ejer- /administratoroplysninger CVR/V-data, CPR/P-data og ESR danner grundlaget for listen til kontrol af alternativ adresser. Erhvervs- og selskabsstyrelsen (E&S): CVR-klient anvendes til CVR-opslag i forbindelse med returpost Folkeregisteret (kommunen): CPR-klient anvendes til CPR-opslag i forbindelse med returpost og evt. til korrektioner af CPR-registeret. Stadig månedlig til SVUR fra ESR som i de andre processer af 40 - EBST-REF:

24 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 16. Vedligeholdelse af ejeroplysninger fremtidig systemunderstøttelse To-Be systemunderstøttelse: Kommunen: Internet opslag, KRAK etc. for at afklare returpost. Kommune: Brug af Ejerfortegnelse klient til ajourføring af ejer- /administratoroplysninger Erhvervs- og selskabsstyrelsen (E&S): CVR-klient anvendes til CVR-opslag i forbindelse med returpost og kontrol af alternativ adresser Folkeregisteret (kommunen): CPR-klient anvendes til CPR-opslag i forbindelse med kontrol af alternativ adresser og evt. til korrektioner af CPR-registeret i forbindelse med returpost af 40 - EBST-REF:

25 Bilag - Procesdiagrammer Figur 1. Ejerskifte - tinglyst nuværende proces - 25 af 40 - EBST-REF:

26 Figur 2. Ejerskifte - tinglyst fremtidig proces - 26 af 40 - EBST-REF:

27 Figur 3. Ejerskifte - tinglyst nuværende systemunderstøttelse af 40 - EBST-REF:

28 Figur 4. Ejerskifte - tinglyst fremtidig systemunderstøttelse af 40 - EBST-REF:

29 Figur 5. Ejerskifte ikke-tinglyst nuværende proces - 29 af 40 - EBST-REF:

30 Figur 6. Ejerskifte ikke-tinglyst fremtidig proces - 30 af 40 - EBST-REF:

31 Figur 7. Ejerskifte ikke-tinglyst nuværende systemunderstøttelse - 31 af 40 - EBST-REF:

32 Figur 8. Ejerskifte ikke-tinglyst fremtidig systemunderstøttelse - 32 af 40 - EBST-REF:

33 Figur 9. CPR-hændelser nuværende proces - 33 af 40 - EBST-REF:

34 Figur 10. CPR-hændelser fremtidig proces - 34 af 40 - EBST-REF:

35 Figur 11. CPR-hændelser nuværende systemunderstøttelse - 35 af 40 - EBST-REF:

36 Figur 12. CPR-hændelser fremtidig systemunderstøttelse - 36 af 40 - EBST-REF:

37 Figur 13. Vedligeholdelse af ejeroplysninger nuværende proces - 37 af 40 - EBST-REF:

38 Figur 14. Vedligeholdelse af ejeroplysninger fremtidig proces - 38 af 40 - EBST-REF:

39 Figur 15. Vedligeholdelse af ejeroplysninger nuværende systemunderstøttelse - 39 af 40 - EBST-REF:

40 Figur 16. Vedligeholdelse af ejeroplysninger fremtidig systemunderstøttelse - 40 af 40 - EBST-REF:

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Overblik over danske myndigheders brug

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Titel: Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Specialisering: 9. semester Projektpraktik Tema: Faglig og professionel udvikling Projektgruppe: L9LM-08 Deltager: Lars Peter Larsen Vejleder: Bent

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere