Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel MBBL-REF: Version: Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 27. februar 2014 Fil: GD1 Ejendomsdata - Målarkitektur - Bilag B Begrebsmodel ver docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon med udkast til model og initiel beskrivelse af begreber primært i forhold til MBBL Tilrettet efter begrebsworkshop Noter i forhold til den videre proces indføjet i dokumentet Udkast til kapitel 2 og 5 udarbejdet. Beskrivelser og livscyklusdiagrammer fra MBBL indarbejdet Rettelser og uddybning af beskrivelser fra GST og MBBL indarbejdet Kommentarer fra skriftlig kvalitetssikring indarbejdet i dokumentet (med ændringsmarkering). Største ændring er, at Fordelingsareal og Rum udgår af modellen på dette niveau. De forventes genindført i den mere detaljerede Informationsmodel sammen med Byggesag m.m Kommentarer fra skriftlig kvalitetssikring afstemt og indføjet. Klargjort som bilag C i forhold til målarkitekturdokumentet Indarbejdet kommentarer fra skriftlig kvalitetssikring. Klargjort til behandling på styregruppemøde. S&D KH S&D LF S&D KH S&D LF S&D KH S&D KH S&D KH S&D LF S&D KH S&D LF S&D LF S&D KH Godkendt af styregruppe MBBL PLL Afklaring af udeståender vedrørende ejerskab indarbejdet, herunder ændring af informationsindhold i Aktuelt ejerskab og Ejendomsadministrator S&D LF Godkendt af styregruppen MBBL PLL Konsekvensrettelser som følge af ændringer i løsningsarkitekturerne MBBL PLL Eksternt review v/ Rasmus Strange Petersen, S&D MBBL_PLL Indarbejdet QA-kommentarer MBBL_PLL Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL AFGRÆNSNING UDESTÅENDER af 34 - MBBL-REF:

3 1.4 METODE Begrebs- og informationsmodel Beskrivelse af begreber Beskrivelse af relationer Navngivning og præsentation PROCES LÆSEVEJLEDNING BEGREBSOVERBLIK GRUNDDATA NUVÆRENDE EJENDOMSBEGREBER HOVEDELEMENTER I FORANDRINGEN BEGREBSOVERBLIK FAST EJENDOM BEGREBSMODEL BEGREBSMODEL FAST EJENDOM BEGREBERNES LIVSCYKLUS Livscyklus for ejerforhold Livscyklus for Bestemt fast ejendom og matrikulære forhold Livscyklus for Bygninger og boliger BEGREBER TINGLYSNINGSRETTEN Tinglyst ejerskab Aktuelt ejerskab Ejendomsadministrator GST/MATRIKLEN Bestemt fast ejendom Samlet fast ejendom Bygning på fremmed grund Ejerlejlighed Jordstykke Umatrikuleret areal MBBL/BBR Bygning Teknisk anlæg Brugsenhed Enhed Etage EKSTERNE BEGREBER Adresse Person Virksomhed RELATIONER RELATIONSANSVAR RELATIONSBESKRIVELSER Tinglysningsretten GST/Matriklen MBBL/BBR af 34 - MBBL-REF:

4 - 4 af 34 - MBBL-REF:

5 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentets formål er at give et overblik over den fælles begrebsmodel i forhold til etablering af en effektiv ejendomsforvaltning med genbrug af ejendomsdata. Scope for modellen er de begreber, som er en del af de fælles grunddata ikke modeller for den interne registeropbygning hos de enkelte aktører. Grunddata handler som navnet siger grundlæggende om data og udstilling af disse, så de kan anvendes på tværs af fagområder og systemer. Til dette formål er der behov for modeller over grunddata på forskellige abstraktionsniveauer. Den overordnede model hertil begrebsmodellen beskrevet i dette dokument - anvendes som et fælles styringsredskab i forhold til grunddata på ejendomsområdet, og danner således rammerne for det efterfølgende arbejde hos de enkelte aktører med en detaljering af begrebsmodellen til informationsmodeller m.m. Dokumentet er et bilag til ejendomsdataprogrammets målarkitektur. 1.2 Afgrænsning Begrebsmodellen har fokus på begreber af betydning for udstilling af grunddata. Derfor er interne forretningsbegreber hos den enkelte aftalepartner ikke medtaget i modellen kun de begreber som kommunikeres til andre gennem grunddataudstilling. Begreber i relation til sagsbehandling eksempelvis ifm. byggesagsbehandling er ikke medtaget i modellen. Tilsvarende gælder for Matriklens og BBR s begreber relateret til forvaltningen af sager. Eventuelt behov for at udstille disse data afklares af de enkelte aftalepartnere I forbindelse med en efterfølgende udarbejdelse af løsningsarkitektur i forhold til den enkelte aftalepartners løsning. Det definerede informationsindhold er den foreløbige antagelse som i arbejdet med løsningsarkitekturen i hhv. BBR, Ejerfortegnelsen og Matriklen kan blive ændret. Begrebsmodellen kan f.eks. blive ændret i forlængelse af fastlæggelsen af myndighedsbehandlingen og datavasken. 1.3 Udeståender I relation til Bestemt fast ejendom skal der defineres en beliggenhedsadresse. GD1 styregruppen besluttede den 3. dec. 2013, at beliggenhedsadressen placeres i Matriklen. 1.4 Metode Begrebs- og informationsmodel Begrebsmodellen indeholder en beskrivelse af de enkelte forretningsbegreber, væsentligt informationsindhold knyttet til disse samt relationer mellem begreber. Der er fokus på overblik med henblik på en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. - 5 af 34 - MBBL-REF:

6 I forhold til normal praksis omkring begrebsmodeller er der her fokus på også at få beskrevet det vigtigste informationsindhold knyttet til hvert enkelt begreb. Årsagen hertil er, at der I forbindelse med grunddataprogrammet ændres grundlæggende på de registre, som tilsammen indeholder ejendomsdata. I stedet for sammenstilling af ejendomsdata gennem oprettelse af en række kopiregistre, vil det sammenhængende overblik fremover blive etableret gennem services, der sammenstiller informationer fra forskellige grundregistre. Det er derfor vigtigt, at der skabes et overblik over denne sammenhæng, hvilket netop er formålet med den fælles begrebsmodel. For at kunne leve op til dette formål er det nødvendigt, at begrebsmodellen medtager det vigtigste informationsindhold knyttet til hvert enkelt begreb. Informationsmodellen vil indeholde elementer, som detaljeret beskriver de enkelte forretningsbegreber, disses informationsindhold og relationer mellem begreber. Der er fokus på detaljer og på at opnå en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. Inden for den givne kontekst medtages alle forretningsbegreber med en uddybende og fyldestgørende beskrivelse inkl. alt væsentligt forretningsmæssigt informationsindhold. Informationsmodellen anvendes i forbindelse med udarbejdelse af servicebeskrivelser og andre snitflade beskrivelser, til kravspecificering m.m. Der udarbejdes en (lagrings) informationsmodel til beskrivelse af registeropbygningen og en (udvekslings) informationsmodel, som beskriver strukturen i de udstillede services (hhv. grunddata og vedligeholdelsesservices). Disse to typer af informationsmodeller kan være identiske, men der vil også være situationer, hvor de udstillede data har en anden struktur end den der anvendes i de enkelte registre Beskrivelse af begreber Beskrivelse af de enkelte begreber gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. Begrebsnavn Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Den myndighed, som har ansvaret for det pågældende begreb. Alternative termer for begrebet eksempelvis som følge af forskellig praksis i de eksisterende systemer eller forskellige termer i lovgivningen. Kort definition af begrebet Uddybende beskrivelse af begrebet herunder væsentlige forretningsregler, som ikke direkte fremgår af tilhørende relationer. Begrebets forretningsmæssige identifikation/nøgle identificeret gennem relationer (fremmednøgler fra andre begreber) og/eller nogle af begrebets attributter (informationsindhold) Informationsindhold: Attributnavn Kort beskrivelse af attribut/gruppe af attributter Eksempler: Beskrivelse af relationer Et par eksempler på forekomster af begrebet. Beskrivelse af de enkelte relationer gennemføres i nedenstående skabelon. - 6 af 34 - MBBL-REF:

7 <Begrebsnavn> <Relationsnavn> <Begrebsnavn> Relationsansvar: Det begreb, som har ansvaret for oprettelse og vedligeholdelse af den pågældende relation. Kort definition af relationen Navngivning og præsentation Uddybende beskrivelse af relationen herunder væsentlige forretningsregler af betydning for oprettelse og vedligeholdelse af relationen. De enkelte begreber er navngivet i ental eksempelvis Jordstykke. Når der i beskrivelser i dokumentet refereres til det pågældende begreb gøres dette ved anvendelse af kursiv eksempelvis Jordstykke. På de enkelte relationer i de grafiske modeller, er der I forbindelse med navngivningen angivet en læseretning, som angiver hvor fremmednøgler i forhold til relationen placeres. Eksempelvis er relation mellem begreberne Bygning og Jordstykke angivet som: og skal læses som Bygning er opført på Jordstykke. Identifikation (UUID) af Jordstykke placeres i dette eksempel på begrebet Bygning. I de grafiske modeller er der anvendt nedenstående symboler: Begreber inden for scope af Fast ejendom. Begreber med tilknyttet geoobjekt i form af et punkt eller en flade. Betyder at det er muligt at skabe relationer mellem disse objekter gennem disses geografiske placering (via en spatiel analyse ). Eksterne begreber begreber med en ansvarsplacering hos andre delprogrammer, er angivet med stiplet kant. 1.5 Proces Begrebsmodellen og dokumentet her er etableret med udgangspunkt i resultaterne fra forstudieprojektet 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, som blev gennemført 4. kvartal 2012, som oplæg til vedtagelsen af grunddataprogrammet. Bearbejdningen af dette udgangspunkt frem til modellen beskrevet i dokumentet her er gennemført i følgende hovedproces: Afholdelse af 1. begrebsworkshop den 10. januar Her blev hovedbegreber, dokumentationsstruktur og den videre proces fastlagt. Fokus var på hovedbegreber, de vigtigste relationer mellem disse samt myndigheds ansvarsplacering af de enkelte begreber i forhold til Tinglysningsretten, Geodatastyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Begrebsmodelen blev på denne workshop fastlagt tilstrækkeligt detaljeret til, at de enkelte aftalepartnere efterfølgende kunne arbejde videre med hvert deres scope. Detaljering af begrebsmodel med beskrivelse af begreber og det mest væsentlige informationsindhold i forhold til disse. - 7 af 34 - MBBL-REF:

8 Dette arbejde foregik hos de enkelte aftalepartnere med sparring fra sekretariatet i det omfang behov herfor blev identificeret. Sammenskrivning og udsendelse af begrebsmodel. Kommentarer og beskrivelser fra de forskellige aftalepartnere indarbejdet, og den opdaterede begrebsmodel udsendt til skriftlig kvalitetssikring. Indarbejdelse af kommentarer fra 2. workshop. Kommentarer fra den skriftlige kvalitetssikring afstemt mellem parterne og indarbejdet i dokumentet. 1.6 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitlet: Kapitel 2 Begrebsoverblik Indeholder et overblik over hovedbegreber inden for Fast ejendom samt en kort beskrivelse af forandringen i forhold til de nuværende ejendomsbegreber. Overbliksmodellen er beskrevet på et politiker niveau. Kapitel 3 Begrebsmodel. Indeholder en grafisk begrebsmodel beskrevet vha. UML. Ud over selve modellen er livscyklus for de enkelte begreber beskrevet i dette kapitel. Kapitel 4 Begrebsbeskrivelser. Indeholder en beskrivelse af de enkelte begreber grupperet i forhold til myndighedsansvar for de pågældende begreber. Kapitel 5 Relationsbeskrivelser. indeholder en beskrivelse af de enkelte relationer herunder ansvarsplacering for de enkelte relationer. - 8 af 34 - MBBL-REF:

9 2. Begrebsoverblik 2.1 Grunddata Moderniseringen af grunddata omfatter i første omgang personer, virksomheder, fast ejendom (ejerskab, matrikler, bygninger m.m.), adresser og geografiske data jf. nedenstående overordnede model. Figur 1. Grunddataprogrammets overordnede begreber. De forskellige oplysninger hænger naturligt sammen og vil med grunddataprogrammet blive harmoniseret både teknisk og begrebsmæssigt, således disse passer sammen og kan anvendes i digitale sags- og forretningsgange både inden for det offentlige og hos de private aktører. Scope for begrebsmodellen i dette dokument er det begreb, som i den overordnede model kaldes for Fast Ejendom inkl. relationer til ejere (personer og/eller virksomheder) af fast ejendom samt til adresser hørende til forskellige enheder i den faste ejendom. 2.2 Nuværende ejendomsbegreber Der er i dag en meget kompleks sammenhæng mellem ejendomsdata i de primære statslige ejendomsregistre. Årsagen hertil er, at de enkelte registre er skabt i en tid uden det store behov for en dynamisk dataudveksling mellem disse registre. Konsekvensen heraf er, at de tre grundlæggende registre anvender hver sit ejendomsbegreb og forskellige nøgler til identifikation af fast ejendom: Matriklen anvender begrebet Samlet fast ejendom, hvor nøglen er SFE nummeret. En Samlet fast ejendom kan bestå af flere Jordstykker, der identificeres ved matrikelbetegnelsen. Har til formål at identificere og geografisk stedfæste jordstykker/arealer på jordoverfladen, hvortil der kan stiftes ejendomsret og andre rettigheder. Samlet fast ejendom er et ejendomsretligt begreb defineret i Udstykningsloven. - 9 af 34 - MBBL-REF:

10 Tingbogen anvender begrebet Bestemt fast ejendom, hvor nøglen er en matrikelbetegnelse eventuelt suppleret med et løbenummer i forhold til ejerlejligheder, bygninger på fremmed grund m.m. Begrebet dækker Tinglysningens behov for identifikation og afgrænsning af ejendomme, hvorover der kan stiftes og registreres rettigheder. Bestemt fast ejendom er et ejendomsretligt begreb med et ophav i Tinglysningsloven. Vurderingen anvender begrebet Vurderingsejendom med det 10-cifrede kommunale ejendomsnummer som nøgle. Begrebet "Vurderingsejendom anvendes af SKAT og en række andre myndigheder. Vurderingsejendom er et økonomisk funderet begreb, som omfatter den økonomiske enhed, der skal undergives beskatning. Vurderingsejendom har sit hjemmelsmæssige afsæt i ejendomsvurderingen og er juridisk hægtet op på vurderingsloven. 2.3 Hovedelementer i forandringen Et væsentligt element i grunddataprogrammets begrebsmodel er, at fast ejendom samles omkring begrebet Bestemt fast ejendom, som identificerer: En Samlet fast ejendom omfattende et eller flere matrikulerede arealer inkl. bygninger herpå med samme ejer. En bestemt fast ejendom - i tingbogens forstand - men som er fysisk afgrænset. Omfatter ejendomstyperne ejerlejlighed og bygning på fremmed grund (bygning opført på et matrikuleret areal med anden ejer end bygningen). Indtil videre vil begrebet Vurderingsejendom blive bibeholdt hos SKAT - dels af hensyn til historiske vurderinger dels fordi den nuværende samvurdering af flere ejendomme ikke forventes afskaffet på kort sigt af 34 - MBBL-REF:

11 2.4 Begrebsoverblik Fast ejendom Nedenstående model illustrerer hovedbegreber inden for scope af Fast ejendom : Brugsenhed Figur 2. Ejendomsdatabegreber i forhold til grunddata begreb Fast ejendom. Under Tinglysningsretten etableres begreber til håndtering af ejerforhold til fast ejendom. Det drejer sig grundlæggende om tre begreber: Tinglyst ejerskab, som indeholder en tinglysning af et ejerskab/ejerskabsandel med dertil hørende servitutter. Aktuelt ejerskab, som normalt er identisk med det tinglyste ejerskab, men da der kan være tale om ejerskifter (eksempelvis ved dødsfald eller virksomhedsovertagelse), som ikke tinglyses, kan den aktuelle ejer være en anden end den tinglyste ejer. Det aktuelle ejerskab anvendes bl.a. ved opkrævning af ejendomsskat m.v. Ejendomsadministrator. En ejer eller alle ejere i fællesskab kan vælge ikke selv at håndtere administration af en fast ejendom, men overlade dette til en administrator (person eller virksomhed). Hos Geodatastyrelsen registreres alle faste ejendomme, som Bestemt fast ejendom. Der kan her være tale om tre former for Bestemt fast ejendom: Samlet fast ejendom, som omfatter et eller flere Jordstykker med derpå opførte Bygninger og Tekniske anlæg, såfremt Bygningerne og de Tekniske anlæg ikke er registreret som Bygning på fremmed grund. Bygning på fremmed grund, som identificerer én Bygning opført på et Jordstykke, som ejes af en anden end bygningens ejer. Bygning på fremmed grund kan også placeres på et umatrikuleret areal af 34 - MBBL-REF:

12 Ejerlejlighed, som omfatter en samling af en eller flere Enheder, Bygninger og/eller Tekniske anlæg registreret i Bygnings- og boligregistret (BBR), samt ejerlejlighedens andel af fællesarealerne og grunden i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal. Derudover er der hos Geodatastyrelsen begrebet Jordstykke, som beskriver et areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel. Hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) registreres i BBR de fysiske ejendomme i form af bygninger, lejligheder, tekniske anlæg m.m.: Bygning, som omfatter den fysiske bygning med en eventuel detaljering i etager, enheder, rum og arealer til fordeling mellem flere enheder. Tekniske anlæg, som beskriver en stedfast, klart afgrænset teknisk konstruktion, der er opført til et bestemt formål. Brugsenhed, som omfatter en administrativ samling af en eller flere Bygninger, Enheder, og/eller Tekniske anlæg eksempler på Brugsenhed kan være ejerlejligheder, andelslejligheder lejelejligheder, sammenbyggede bygninger og annekser til sommerhuse af 34 - MBBL-REF:

13 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed Figur 3. Begrebsmodel for ejendomsdata. Relationerne til Adresse detaljeres i løsningsarkitekturerne. Under Tinglysningsrettens ansvar etableres følgende begreber: Tinglyst ejerskab Indeholder en tinglysning af et ejerskab/ejerskabsandel med dertil hørende servitutter. Aktuelt ejerskab Indeholder det ejerskab, som anvendes I forbindelse med opkrævning af ejendomsskat, kommunikation til ejendommens ejer, m.v. Normalt identisk med tinglyst ejerskab af 34 - MBBL-REF:

14 Der kan være ejerskifter (eksempelvis ved dødsfald eller virksomhedsovertagelse), som ikke tinglyses, hvorfor den aktuelle ejer kan være en anden end den tinglyste ejer. Ejendomsadministrator Indeholder oplysninger i forhold til en fast ejendom, som ikke administreres af ejeren selv, men af en administrator (person eller virksomhed herunder også udlændinge uden CPR-nummer og foreninger uden CVR-nummer). En ejer eller alle ejere i fællesskab kan vælge ikke selv at håndtere administration af en fast ejendom, men overlade dette til en administrator. Under Geodatastyrelsens ansvar etableres følgende begreber: Bestemt fast ejendom Identificerer de tre hovedejendomstyper i forhold til fast ejendom: - En Samlet fast ejendom omfattende et eller flere Jordstykker inkl. bygninger herpå med samme ejer. - Bygning på fremmed grund bygning på fremmed grund består normalt af én bygning. Er to bygninger sammenbygget, således at de ikke kan nedrives hver for sig, vil Bygning på fremmed grund bestå af begge bygninger. - Ejerlejlighed, hvor ejeren ejer selve Ejerlejligheden som særejendom. Jordstykke Areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel. Jordstykker kan selvstændigt eller i forening danne en Samlet fast ejendom. Under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ansvar etableres følgende begreber: Bygning En Bygning består af en eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed, og som skærmer mod vejliget. En Bygning består som minimum af en overdækning (et tag) Teknisk anlæg Et Teknisk anlæg er en stedfast, klart afgrænset konstruktion, der er opført til et bestemt formål, og som ikke karakteriseres som en Bygning. Brugsenhed Ved en Brugsenhed forstås en administrativ samling af BBR begreber, og kan bestå af en eller flere Bygninger, Enheder og Tekniske anlæg Enhed Ved en Enhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang. Enheden skal være afgrænset og skal være fysisk adskilt fra andre Enheder. Etage Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en Bygning. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end en halv etage højde, regnes ikke som en samlet Etage. Endvidere indføres begreberne Rum (Et rum er det mindste volumen i en bygning, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv, og som ikke yderligere fysisk er opdelt) og Fordelingsareal (Ved fordelingsarealet forstås det fællesareal, der skal fordeles imellem et antal enheder) af 34 - MBBL-REF:

15 3.2 Begrebernes livscyklus Livscyklus for ejerforhold Livscyklus for ejerforhold er beskrevet ens på tværs de underliggende begreber Aktuelt ejerskab, Tinglyst ejerskab og Ejendomsadministrator. Figur 4. Livscyklus for Ejerforhold Livscyklus for Bestemt fast ejendom og matrikulære forhold Livscyklus for Bestemt fast ejendom er beskrevet ens på tværs de underliggende begreber Samlet fast ejendom, Bygning på fremmed grund og Ejerlejlighed. Indholdet i de enkelte statusskift vil være forskelligt for hhv. Samlet fast ejendom, Bygning på fremmed grund og Ejerlejlighed. I afsnit beskrives de enkelte statusskift nærmere. Jordstykke har samme livscyklus som Samlet fast ejendom. Figur 5. Livscyklus for begrebet Bestemt fast ejendom og de underliggende begreber i Matriklen af 34 - MBBL-REF:

16 3.2.3 Livscyklus for Bygninger og boliger Livscyklus de enkelte begrebet defineret som beskrevet nedenfor: Begrebet Bygning : Begrebet Teknisk anlæg : Figur 6. Livscyklus for begrebet Bygning. Figur 7. Livscyklus for begrebet Teknisk anlæg af 34 - MBBL-REF:

17 Begrebet Brugsenhed : Figur 8. Livscyklus for begrebet Brugsenhed. Begrebet Enhed : Figur 9. Livscyklus for begrebet Enhed af 34 - MBBL-REF:

18 Begrebet Etage : Figur 10. Livscyklus for begrebet Etage af 34 - MBBL-REF:

19 4. Begreber 4.1 Tinglysningsretten Tinglyst ejerskab Tinglyst ejerskab Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Informationsindhold: Eksempler: Tinglysningsretten En tinglysning af en Person eller Virksomheds adkomst og ejerskab til en Bestemt fast ejendom med dertil hørende servitutter tilknyttet Jordstykket. Sammensættes af Bestemt fast ejendom og Person/Virksomhed Slutseddel dato Skøde dato Tinglyst dato Aktuelt ejerskab Aktuelt ejerskab Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Tinglysningsretten En Person eller Virksomheds (herunder udlændinge og andre uden et CPR/CVR-nummer) ejerskabsandel i forhold til en Bestemt fast ejendom. Definerer den andel af en Bestemt fast ejendom, som ejes af en given Person eller Virksomhed - uanset om ejerskabet er tinglyst eller ej. De eksterne begreber Person og Virksomhed er defineret som alle personer og virksomheder, uanset om disse er identificeret ved CPR- / CVR nummer eller ej, hvorfor der ikke er behov for alternative ejeroplysninger. Til en given Bestemt fast ejendom vil summen af Ejerskaber udgøre 100% Der kan til ejerskabet være tilknyttet en Administrator. Sammensættes af Bestemt fast ejendom og Person/Virksomhed. Informationsindhold: Status/livscyklus I henhold til livscyklusdiagrammet. Tinglyst Ejerskifteoplysninger Ejerandel Ja Nej Købt andel, Overtagelsesdato, Overdragelsesmåde, Afståelsesdato, Slutseddel-/Købsaftaledato, Skøde- /Anmeldelsesdato, Betalingsforpligtelsesdato Ejerens andel af den samlede ejendom - 19 af 34 - MBBL-REF:

20 Ejers statuskode Ejet før Hovedejer 1 Ligestillingsejer 2 Medejer Eksempler: Person ejer 50% af en Bestem fast ejendom (BFE-nummer ###) Virksomhed ejer 100% af en Bestem fast ejendom (BFE-nummer ###). Enke der sidder i uskiftet bo, uden tinglyst skifteretsattest, er både den juridiske og faktiske ejer af boets faste ejendomme Ejendomsadministrator Ejendomsadministrator Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Eksempler: Tinglysningsretten Identifikation af en Person eller Virksomhed (herunder udlændinge og andre uden et CPR/CVR-nummer) som er administrator i forhold til et Aktuelt ejerskab. Ejendomsadministratoren er knyttet til et eller flere Ejendomsejerskab og administrere således ikke nødvendigvisen hel Bestemt fast ejendom. De eksterne begreber Person og Virksomhed er defineret som alle personer og virksomheder, uanset om disse er identificeret ved CPR- / CVR nummer eller ej, hvorfor der ikke er behov for alternative administratoroplysninger. Bestemmes af Person/Virksomhed Status/livscyklus Administratorkode I henhold til livscyklusdiagrammet. Løs Fast Boligadministrator A/S administrere en given Bestemt fast ejendom for en enke der sidder i uskiftet bo. 4.2 GST/Matriklen Bestemt fast ejendom Bestemt fast ejendom Ejerskab: Geodatastyrelsen Synonymer: Identificerer en fast ejendom Identificerer de tre grundlæggende ejendomstyper i forhold til fast ejendom: En Samlet fast ejendom omfattende et eller flere Jordstykker inkl. bygninger herpå med samme ejer se nedenfor under subtypen. Bygning på fremmed grund se nedenfor under subtypen. Ejerlejlighed se nedenfor under subtypen. Forretningsnøgle: BFE-nummer Informationsindhold: Entydig unik nøgle UUID BFE-nummer Unik forretningsvendt nøgle af 34 - MBBL-REF:

21 Status/livscyklus I henhold til livscyklusdiagrammet. Til hvert statusskift skal der være tilknyttet metadata der beskriver tilstanden og dermed anvendelsesområdet. Overordnet kan statusskiftene inddeles i to kategorier: Information noget er på vej Kvalificeret kan anvendes aktivt De to første statusskift Oprettet og Myndighedshøring skal kun anvendes aktivt af parterne der indgår direkte i processen. Der er tale om kategori "Information" og der vil ikke blive stiftet rettigheder og truffet afgørelser på dette grundlag. Når status er Myndighedsgodkendt vil der kunne tinglyses betinget skøde på de fremtidige ejendomme. Pant kan først lyses når status er GST-godkendt. Eksempler: Samlet fast ejendom: Matrikelbetegnelse 12 b, Åby By, Åby (parcelhusgrund) bebygget med ét parcelhus Samlet fast ejendom Samlet fast ejendom Ejerskab: Synonymer: Bygning på fremmed grund: 2 bygninger benævnt bygn.nr. 42a og 42b Sundbyøster, København opført på matrikelbetegnelsen 18 bs, Sundbyøster, København med en anden ejer end den der ejer det matrikulerede areal. Ejerlejlighed: ejerlejlighed på adressen Gimles Alle 25, 6.th, 2300 Kbh. S Geodatastyrelsen Ét matrikelnummer (jordstykke) eller flere matrikelnumre (jordstykker), der ifølge notering i Matriklen skal holdes forenet - 21 af 34 - MBBL-REF:

22 Forretningsnøgle: Informationsindhold: Eksempler: Samlet fast ejendom er Matriklens ejendomsbegreb. Udstykningsloven definerer en samlet fast ejendom som: 1) ét matrikelnummer (jordstykke) eller 2) flere matrikelnumre (jordstykker), der ifølge notering i Matriklen skal holdes forenet. Arealer optaget som offentlige veje med matrikelnummer 7000 med tilhørende litra omfattes af begrebet. I Udstykningslovens forstand er der ikke tale om Samlet fast ejendom. Arealer uden matrikelbetegnelse og vejlitra håndteres efter særlige regler om umatrikulerede arealer. Begrebet er knyttet til arealer på jordoverfladen, som er afgrænset af et matrikelskel og her fået tildelt en matrikelbetegnelse. Hvis der til en Samlet fast ejendom hører andel i en fælleslod, udgør andelen en del af den samlede faste ejendom Parcelhusgrunde vil normalt kun bestå af et Jordstykke, hvorimod landbrugsejendomme ofte består af flere Jordstykker. En Samlet fast ejendom, f.eks. en landbrugsejendom, kan omfatte arealer i forskellige ejerlav og kommuner. Det skal besluttes, om Samlet fast ejendom skal stilles til rådighed som selvstændigt objekt. Subtype af Bestemt fast ejendom Notering på ejendomsniveau Ejendomstype Arbejderbolig, Landbrugsejendom, Familiejendom og Landbrug uden beboelse. Skal evt. tilføje typerne: Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder Hovedreglen, hvor bygningerne er samejede forventes ikke noteret. Matrikelbetegnelse 12 b, Åby By, Åby er en parcelhusgrund bebygget med ét parcelhus og udgør én Samlet fast ejendom Bygning på fremmed grund Bygning på fremmed grund Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Geodatastyrelsen En bygning opført på et areal eller på søterritoriet/havet med anden ejer end bygningen. En Bygning på fremmed grund består normalt af én bygning. Er to bygninger sammenbygget, således at de ikke kan nedrives hver for sig, vil Bygning på fremmed grund bestå af begge bygninger. En Bygning på fremmed grund kan også bestå af et selvstændigt Teknisk anlæg (ikke vist som relation i begrebsmodellen, idet der er tale om et specialtilfælde). Subtype af Bestemt fast ejendom Informationsindhold: Konturareal Areal som det er indberettet til matriklen at bygningen dækker Ejendomstype Bygning på fremmed grund Bygning på fremmed grund, opdelt i ejerlejligheder Bygning på søterritoriet og umatrikuleret areal - 22 af 34 - MBBL-REF:

23 Eksempler: Bygningsnummer Geometri Fortløbende nummer evt. med litra indenfor moderejendommen eller ejerlavet afhængig af praksis i den tidligere retskreds. Informationen ajourføres ikke for nyoprettelser af Bygning på fremmed grund, men bevares bagudrettet af hensyn til sammenhængen til de tinglyste dokumenter. Bygningens geometriske afgrænsning foot-print. Pilotprojektet for datavasken vil vise i hvilket omfang der kan etableres geometri bagudrettet. Fremadrettet forventes der at blive etableret bygningsgeometri. Bygn.nr. 42a Sundbyøster, København opført på Jordstykket med matrikelbetegnelsen 20 bs, Sundbyøster, København med en anden ejer end den Jordstykket. Begrebet dækker tillige visse tekniske anlæg bestemt til varig forbliven på stedet, herunder også visse anlæg på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone Ejerlejlighed Ejerlejlighed Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Geodatastyrelsen En Ejerlejlighed er en selvstændig Bestemt fast ejendom, som altid er en del af et ejerlejlighedsfællesskab bestående af mindst 2 ejerlejligheder. Typisk er der flere ejerlejligheder som fx i en etageboligbebyggelse eller en erhvervsejendom. Hver Ejerlejlighed har en selvstændig identitet, således at der kan tinglyses rettigheder på hver enkelt Ejerlejlighed. Ejeren af en Ejerlejlighed ejer selve lejligheden som særejendom, mens jordstykke, trapper m.v. normalt ejes af alle ejerlejlighedsejere i fælles sameje efter ejerlejlighedernes fordelingstal. Subtype af Bestemt fast ejendom Informationsindhold: Fordelingstal tæller Udgør sammen med nævneren ejerlejlighedens medejendomsret som ideel anpart af moderejendommen. Eksempler: Fordelingstal nævner Ejerlejlighedsnummer Samlet areal Ejendomstype l Udgør sammen med tælleren ejerlejlighedens medejendomsret som ideel anpart af moderejendommen. Fortløbende nummer indenfor moderejendommen. Det samlede areal i kvadratmeter af den særejendom, som ejerlejligheden omfatter (svarer til det tidligere begreb tinglyst areal).. Ejerlejlighed (medejer af grunden) Ejerlejlighed i bygning på fremmed grund Ejerlejlighed på adressen Gimles Alle 25, 6.th, 2300 Kbh. S - 23 af 34 - MBBL-REF:

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th Hørsholmsgade 28 Generelle oplysninger Beliggenhed Hørsholmsgade 28 Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København Matrikelnummer 2769 Ejendomsnummer 260429 Moderejendomsnummer 0 Zone Byzone Ejendommen benyttes

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro 1 af 14 06-09-2014 23:31 - Danmarks største uafhængige boligside Login Opret bruger Forside Søg ejerbolig Søg lejebolig Kortsøgning Tvangsauktioner Mit Boliga Boliga Selvsalg iboligen Vigtig meddelelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik

OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik Version 1.5.0 Versionshistorik VERSION Beskrivelse 1.2.0 Energimærkedata tilføjet (CO33900T) 1.3.0 Plan2dk data tilføjet (CO35000T CO36700T ) IPLAN OIS SLETTET (CO14000T-CO14400T) 1.5.0 MiniMaks data tilføjet

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel - Et nødvendigt skridt mod en mere effektiv og moderne ejendomsregistrering Jon Vestergaard Jacobsen og Afgangsspeciale 2012, landinspektøruddannelsens

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Statusnotat for Ejendommen H C Andersens Vej 51 79, 4700 Næstved

Statusnotat for Ejendommen H C Andersens Vej 51 79, 4700 Næstved Statusnotat den 06. april 2006 A. Ejerlejlighedsforeningen Ejerlejlighedsforeningen H. C. Andersens Vej 51-79 formål er, at administrere bygningerne13 eq, 13 ep og 13 eo Lille Næstved by, Herlufsholm sogn.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørernbedet Tlf. 66 5699 Postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Vej / hus. Vdist 6 09 11 ygn. F8 = Jyllingevej 9 001

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken

Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken Metodenotat 14. maj 2014 Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet udgiver i fællesskab Boligmarkedsstatistikken, som

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

Ejendomsoversigt 18-12-2014

Ejendomsoversigt 18-12-2014 Generelle oplysninger Ejendomsnr: 8529 Vejkode: 763 Vejnavn: Sandgraven Husnr: 3 Etage: Side/dørnr: Hovedejer Beliggenhed: Sandgraven 3 Matrikulært areal: 2.650 Heraf vejareal: 0 Areal til vurdering: 2.650

Læs mere

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS MATR. NR.: 2 24 G og 63 B Sigerslev By, Store Heddinge. ADRESSE: Mandehoved 9 4660 Store Heddinge KOMMUNE: Ejendommen er beliggende i Stevns Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Sortedam Dossering 41D, st. tv, 2200 København N Sagsnr.: NB9109 Dato: 05-10-2015 Beskrivelse: Denne lejlighed

Læs mere

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01 This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 1 Subject Area BBR Beskrivelse Subject area BBR indeholder den

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rummelig udlejningsejendom med tre lejemål og fælles gårdhave Dampmøllegade

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østre Alle 71A, 3250 Gilleleje 5.950.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111734 4.623

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Anmelder: Foreløbig. På ejendommen er opført en 8-etages bygning inkl. kælder. Bygningen anvendes til beboelse og hotel.

Anmelder: Foreløbig. På ejendommen er opført en 8-etages bygning inkl. kælder. Bygningen anvendes til beboelse og hotel. Matr. nr. 421ez Randers Markjorder Randers Kommune Anmelder: Bjørn Christiansen er Jordsmonnet 2 8900 Randers J.nr.: 20-252 Der gøres opmærksom på, at nærværende anmeldelse og fortegnelse samt tilhørende

Læs mere

Statusnotat for Ejendommen Terrassehaven 4700 Næstved

Statusnotat for Ejendommen Terrassehaven 4700 Næstved Statusnotat den 14. marts 2007 A. Ejerlejlighedsforeningen Ejerlejlighedsforeningen Terrassehavens formål er, at administrere bygningerne Parkvej 154 matr. nr. 10 EÆ, Parkvej 152 matr. nr.10 FG og Bogensevej

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053 SALGSOPSTILLING Ejendom, som kan anvendes til både bolig og/eller erhverv - synlig beliggenhed 206 m² p.t. er registreret til beboelse + 177 m² kælder m/integreret garage med ialt 4 porte. Åderupvej 71,

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere