Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Version: 2.0 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 16. februar 2016

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon med udkast til model og initiel beskrivelse af begreber primært i forhold til MBBL Tilrettet efter begrebsworkshop Noter i forhold til den videre proces indføjet i dokumentet Udkast til kapitel 2 og 5 udarbejdet. Beskrivelser og livscyklusdiagrammer fra MBBL indarbejdet Rettelser og uddybning af beskrivelser fra GST og MBBL indarbejdet Kommentarer fra skriftlig kvalitetssikring indarbejdet i dokumentet (med ændringsmarkering). Største ændring er, at Fordelingsareal og Rum udgår af modellen på dette niveau. De forventes genindført i den mere detaljerede Informationsmodel sammen med Byggesag m.m Kommentarer fra skriftlig kvalitetssikring afstemt og indføjet. Klargjort som bilag C i forhold til målarkitekturdokumentet Indarbejdet kommentarer fra skriftlig kvalitetssikring. Klargjort til behandling på styregruppemøde. S&D KH S&D LF S&D KH S&D LF S&D KH S&D KH S&D KH S&D LF S&D KH S&D LF S&D LF S&D KH Godkendt af styregruppe MBBL PLL Afklaring af udeståender vedrørende ejerskab indarbejdet, herunder ændring af informationsindhold i Aktuelt ejerskab og Ejendomsadministrator S&D LF Godkendt af styregruppen MBBL PLL Konsekvensrettelser som følge af ændringer i løsningsarkitekturerne Udkast til en version 2.0 af målarkitekturen med tilpasninger i henhold til revideret aftalegrundlag, erfaringer fra arbejdet med løsningsarkitekturer mv. Begreberne Tinglyst ejerskab og Samlet enhed fjernet og Ejendomsbeliggenhed tilføjet. Derudover tilføjelse/tilpasning af relationer. MBBL PLL S&D KH Klargjort til behandling i PL-forum S&D KH Tilrettet med kommentarer fra registerprojekter. S&D KH Høringsversion til GD1 styregruppen SDFE ASLEN Godkendt af styregruppen SDFE ASLEN - 2 af 32 -

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL AFGRÆNSNING UDESTÅENDER METODE Begrebs- og informationsmodel Beskrivelse af begreber Beskrivelse af relationer Navngivning og præsentation PROCES LÆSEVEJLEDNING BEGREBSOVERBLIK GRUNDDATA NUVÆRENDE EJENDOMSBEGREBER HOVEDELEMENTER I FORANDRINGEN BEGREBSOVERBLIK FAST EJENDOM BEGREBSMODEL BEGREBSMODEL FAST EJENDOM BEGREBERNES LIVSCYKLUS Livscyklus for ejerforhold Livscyklus for Bestemt fast ejendom og matrikulære forhold Livscyklus for Bygninger og boliger BEGREBER EJERFORTEGNELSEN (GST) Ejerskab Ejerskifte Ejendomsadministrator MATRIKLEN (GST) Bestemt fast ejendom Samlet fast ejendom Bygning på fremmed grund Ejerlejlighed Jordstykke Ejendomsbeliggenhed BBR (SKAT) Bygning Teknisk anlæg Enhed Etage EKSTERNE BEGREBER Adresse Kommune Person Virksomhed af 32 -

4 5. RELATIONER RELATIONSANSVAR RELATIONSBESKRIVELSER Ejerfortegnelsen (GST) Matriklen (GST) BBR (SKAT) af 32 -

5 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentets formål er at give et overblik over den fælles begrebsmodel i forhold til etablering af en effektiv ejendomsforvaltning med genbrug af ejendomsdata. Scope for modellen er de begreber, som er en del af de fælles grunddata ikke modeller for den interne registeropbygning hos de enkelte aktører. Grunddata handler som navnet siger grundlæggende om data og udstilling af disse, så de kan anvendes på tværs af fagområder og systemer. Til dette formål er der behov for modeller over grunddata på forskellige abstraktionsniveauer. Den overordnede model hertil begrebsmodellen beskrevet i dette dokument - anvendes som et fælles styringsredskab i forhold til grunddata på ejendomsområdet, og danner således rammerne for det efterfølgende arbejde hos de enkelte aktører med en detaljering af begrebsmodellen til informationsmodeller m.m. Dokumentet er et bilag til ejendomsdataprogrammets målarkitektur. 1.2 Afgrænsning Begrebsmodellen har fokus på begreber af betydning for udstilling af grunddata. Derfor er interne forretningsbegreber hos den enkelte aftalepartner ikke medtaget i modellen kun de begreber som kommunikeres til andre gennem grunddataudstilling. Begreber i relation til sagsbehandling eksempelvis ifm. byggesagsbehandling er ikke medtaget i modellen. Dog indeholder såvel Matrikel- som BBR-modellen begreber relateret til forvaltningen af sager. Eventuelt behov for at udstille disse data afklares af de enkelte aftalepartnere I forbindelse med en efterfølgende udarbejdelse af løsningsarkitektur i forhold til den enkelte aftalepartners løsning. Det definerede informationsindhold er den foreløbige antagelse som i arbejdet med løsningsarkitekturen i hhv. BBR, Ejerfortegnelsen og Matriklen (herunder Beliggenhedsadressen) kan blive ændret. Begrebsmodellen kan f.eks. blive ændret i forlængelse af fastlæggelsen af myndighedsbehandlingen og datavasken. 1.3 Udeståender Bygninger og Tekniske anlæg på umatrikulerede arealer: ESR indeholder oplysninger om umatrikulerede arealer. Disse arealer er ikke stedfæstede og kendes ikke af Matriklen. I BBR er der et behov for at bygninger og tekniske anlæg opført på umatrikulerede arealer får tildelt et BFE-nummer, og i Ejerfortegnelsen er der et behov for at tilknytte et ejerskab til arealerne. I regi af Matriklens udvidelse gennemføres en datavask af forekomsterne af umatrikulerede arealer. Derefter tages stilling til, om der ønskes en løsning for de resterende forekomster i ESR. GST påtager sig i givet fald at etablere løsningen, således at kommunerne, uden at der skal foretages væsentlige ændringer i andre systemer (f.eks. BBR), kan registrere de umatrikulerede arealer med reference til matriklen. En afklaring af en løsning på dette område udestår og er derfor ikke medtaget i begrebsmodellen. - 5 af 32 -

6 1.4 Metode Begrebs- og informationsmodel Begrebsmodellen indeholder en beskrivelse af de enkelte forretningsbegreber, væsentligt informationsindhold knyttet til disse samt relationer mellem begreber. Der er fokus på overblik med henblik på en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. I forhold til normal praksis omkring begrebsmodeller er der her fokus på også at få beskrevet det vigtigste informationsindhold knyttet til hvert enkelt begreb. Årsagen hertil er, at der I forbindelse med grunddataprogrammet ændres grundlæggende på de registre, som tilsammen indeholder ejendomsdata. I stedet for sammenstilling af ejendomsdata gennem oprettelse af en række kopiregistre, vil det sammenhængende overblik fremover blive etableret gennem services, der sammenstiller informationer fra forskellige grundregistre. Det er derfor vigtigt, at der skabes et overblik over denne sammenhæng, hvilket netop er formålet med den fælles begrebsmodel. For at kunne leve op til dette formål er det nødvendigt, at begrebsmodellen medtager det vigtigste informationsindhold knyttet til hvert enkelt begreb. Informationsmodellen vil indeholde elementer, som detaljeret beskriver de enkelte forretningsbegreber, disses informationsindhold og relationer mellem begreber. Der er fokus på detaljer og på at opnå en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. Inden for den givne kontekst medtages alle forretningsbegreber med en uddybende og fyldestgørende beskrivelse inkl. alt væsentligt forretningsmæssigt informationsindhold. Informationsmodellen anvendes i forbindelse med udarbejdelse af servicebeskrivelser og andre snitflade beskrivelser, til kravspecificering m.m. Der udarbejdes en (lagrings) informationsmodel til beskrivelse af registeropbygningen og en (udvekslings) informationsmodel, som beskriver strukturen i de udstillede services (hhv. grunddata og vedligeholdelsesservices). Disse to typer af informationsmodeller kan være identiske, men der vil også være situationer, hvor de udstillede data har en anden struktur end den der anvendes i de enkelte registre Beskrivelse af begreber Beskrivelse af de enkelte begreber gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. Begrebsnavn Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Den myndighed, som har ansvaret for det pågældende begreb. Alternative termer for begrebet eksempelvis som følge af forskellig praksis i de eksisterende systemer eller forskellige termer i lovgivningen. Kort definition af begrebet Uddybende beskrivelse af begrebet herunder væsentlige forretningsregler, som ikke direkte fremgår af tilhørende relationer. Begrebets forretningsmæssige identifikation/nøgle identificeret gennem relationer (fremmednøgler fra andre begreber) og/eller nogle af begrebets attributter (informationsindhold) Informationsindhold: Attributnavn Kort beskrivelse af attribut/gruppe af attributter af 32 -

7 Eksempler: Et par eksempler på forekomster af begrebet Beskrivelse af relationer Beskrivelse af de enkelte relationer gennemføres i nedenstående skabelon. <Begrebsnavn> <Relationsnavn> <Begrebsnavn> Det begreb, som har ansvaret for oprettelse og vedligeholdelse af den pågældende relation. Kort definition af relationen Navngivning og præsentation Uddybende beskrivelse af relationen herunder væsentlige forretningsregler af betydning for oprettelse og vedligeholdelse af relationen. De enkelte begreber er navngivet i ental eksempelvis Jordstykke. Når der i beskrivelser i dokumentet refereres til det pågældende begreb gøres dette ved anvendelse af kursiv eksempelvis Jordstykke. På de enkelte relationer i de grafiske modeller, er der I forbindelse med navngivningen angivet en læseretning, som angiver hvor fremmednøgler i forhold til relationen placeres. Eksempelvis er relation mellem begreberne Bygning og Jordstykke angivet som: og skal læses som Bygning er opført på Jordstykke. Identifikation (UUID) af Jordstykke placeres i dette eksempel på begrebet Bygning. I de grafiske modeller er der anvendt nedenstående symboler: Begreber inden for scope af Fast ejendom. 1.5 Proces Begreber med tilknyttet geoobjekt i form af et punkt eller en flade. Betyder at det er muligt at skabe relationer mellem disse objekter gennem disses geografiske placering (via en spatiel analyse ). Eksterne begreber begreber med en ansvarsplacering hos andre delprogrammer, er angivet med grå baggrund. Begrebsmodellen og dokumentet her er etableret med udgangspunkt i resultaterne fra forstudieprojektet 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, som blev gennemført 4. kvartal 2012, som oplæg til vedtagelsen af grunddataprogrammet. Bearbejdningen af dette udgangspunkt frem til modellen beskrevet i dokumentet her er gennemført i følgende hovedproces: Afholdelse af 1. begrebsworkshop den 10. januar Her blev hovedbegreber, dokumentationsstruktur og den videre proces fastlagt. Fokus var på hovedbegreber, de vigtigste relationer mellem disse samt myndigheds ansvarsplacering af de enkelte begreber i forhold til Tinglysningsretten, Geodatastyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. - 7 af 32 -

8 Begrebsmodelen blev på denne workshop fastlagt tilstrækkeligt detaljeret til, at de enkelte aftalepartnere efterfølgende kunne arbejde videre med hvert deres scope. Detaljering af begrebsmodel med beskrivelse af begreber og det mest væsentlige informationsindhold i forhold til til disse. Dette arbejde foregik hos de enkelte aftalepartnere med sparring fra sekretariatet i det omfang behov herfor blev identificeret. Sammenskrivning og udsendelse af begrebsmodel. Kommentarer og beskrivelser fra de forskellige aftalepartnere indarbejdet, og den opdaterede begrebsmodel udsendt til skriftlig kvalitetssikring. Indarbejdelse af kommentarer fra 2. workshop. Kommentarer fra den skriftlige kvalitetssikring afstemt mellem parterne og indarbejdet i dokumentet. Målarkitekturen er med udgangspunkt i revideret aftalegrundlag, erfaringer fra arbejdet med løsningsarkitekturer, en revideret implementeringsplan mv. opdateret maj Grundlaget for denne opdatering er etableret gennem en række mindre workshops og skriftlig dialog mellem Ejendomsdataprogrammets registerprojekter. 1.6 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitlet: Kapitel 2 Begrebsoverblik Indeholder et overblik over hovedbegreber inden for Fast ejendom samt en kort beskrivelse af forandringen i forhold til de nuværende ejendomsbegreber. Overbliksmodellen er beskrevet på et politiker niveau. Kapitel 3 Begrebsmodel. Indeholder en grafisk begrebsmodel beskrevet vha. UML. Ud over selve modellen er livscyklus for de enkelte begreber beskrevet i dette kapitel. Kapitel 4 Begrebsbeskrivelser. Indeholder en beskrivelse af de enkelte begreber grupperet i forhold til myndighedsansvar for de pågældende begreber. Kapitel 5 Relationsbeskrivelser. indeholder en beskrivelse af de enkelte relationer herunder ansvarsplacering for de enkelte relationer. - 8 af 32 -

9 2. Begrebsoverblik 2.1 Grunddata Moderniseringen af grunddata omfatter i første omgang personer, virksomheder, fast ejendom (ejerskab, matrikler, bygninger m.m.), adresser og geografiske data jf. nedenstående overordnede model. Figur 1. Grunddataprogrammets overordnede begreber. De forskellige oplysninger hænger naturligt sammen og vil med grunddataprogrammet blive harmoniseret både teknisk og begrebsmæssigt, således disse passer sammen og kan anvendes i digitale sags- og forretningsgange både inden for det offentlige og hos de private aktører. Scope for begrebsmodellen i dette dokument er det begreb, som i den overordnede model kaldes for Fast Ejendom inkl. relationer til ejere (personer og/eller virksomheder) af fast ejendom samt til adresser hørende til forskellige enheder i den faste ejendom. 2.2 Nuværende ejendomsbegreber Der er i dag en meget kompleks sammenhæng mellem ejendomsdata i de primære statslige ejendomsregistre. Årsagen hertil er, at de enkelte registre er skabt i en tid uden det store behov for en dynamisk dataudveksling mellem disse registre. Konsekvensen heraf er, at de tre grundlæggende registre anvender hver sit ejendomsbegreb og forskellige nøgler til identifikation af fast ejendom: Matriklen anvender begrebet Samlet fast ejendom, hvor nøglen er SFE nummeret. En Samlet fast ejendom kan bestå af flere Jordstykker, der identificeres ved matrikelbetegnelsen. Har til formål at identificere og geografisk stedfæste jordstykker/arealer på jordoverfladen, hvortil der kan stiftes ejendomsret og andre rettigheder. Samlet fast ejendom er et ejendomsretligt begreb defineret i Udstykningsloven. - 9 af 32 -

10 Tingbogen anvender begrebet Bestemt fast ejendom, hvor nøglen er en matrikelbetegnelse eventuelt suppleret med et løbenummer i forhold til ejerlejligheder, bygninger på fremmed grund m.m. Begrebet dækker Tinglysningens behov for identifikation og afgrænsning af ejendomme, hvorover der kan stiftes og registreres rettigheder. Bestemt fast ejendom er et ejendomsretligt begreb med et ophav i Tinglysningsloven. Vurderingen anvender begrebet Vurderingsejendom med det 10-cifrede kommunale ejendomsnummer som nøgle. Begrebet "Vurderingsejendom anvendes af SKAT og en række andre myndigheder. Vurderingsejendom er et økonomisk funderet begreb, som omfatter den økonomiske enhed, der skal undergives beskatning. Vurderingsejendom har sit hjemmelsmæssige afsæt i ejendomsvurderingen og er juridisk hægtet op på vurderingsloven. 2.3 Hovedelementer i forandringen Et væsentligt element i grunddataprogrammets begrebsmodel er, at fast ejendom samles omkring begrebet Bestemt fast ejendom, som identificerer: En Samlet fast ejendom omfattende et eller flere matrikulerede arealer. En bestemt fast ejendom - i tingbogens forstand - men som er fysisk afgrænset. Omfatter ejendomstyperne Ejerlejlighed og Bygning på fremmed grund (bygning opført på et Jordstykke med anden ejer end bygningen). Indtil videre vil begrebet Vurderingsejendom blive bibeholdt hos SKAT - dels af hensyn til historiske vurderinger dels fordi den nuværende samvurdering af flere ejendomme ikke forventes afskaffet på kort sigt af 32 -

11 2.4 Begrebsoverblik Fast ejendom Nedenstående model illustrerer hovedbegreber inden for scope af Fast ejendom : Figur 2. Ejendomsdatabegreber i forhold til grunddata begreb Fast ejendom. Under Geodatastyrelsen etablerer ifb. Ejerfortegnelsen begreber til håndtering af ejerforhold til fast ejendom. Det drejer sig grundlæggende om to begreber: Ejerskab, som identificerer hhv. et Faktisk ejerskab og et Tinglyst ejerskab. Normalt er det faktiske ejerskab identisk med det tinglyste ejerskab, men da der kan være tale om ejerskifter (eksempelvis ved dødsfald eller virksomhedsovertagelse), som ikke tinglyses, kan den faktiske ejer være en anden end den tinglyste ejer. Det faktiske ejerskab anvendes bl.a. ved opkrævning af ejendomsskat m.v. Ejendomsadministrator. En ejer eller alle ejere i fællesskab kan vælge ikke selv at håndtere administration af en fast ejendom, men overlade dette til en administrator (person eller virksomhed). Hos Geodatastyrelsen ifb. Matriklen registreres alle faste ejendomme, som Bestemt fast ejendom. Der kan her være tale om tre former for Bestemt fast ejendom: Samlet fast ejendom, som omfatter et eller flere Jordstykker med derpå opførte Bygninger og Tekniske anlæg, såfremt Bygningerne og de Tekniske anlæg ikke er registreret som Bygning på fremmed grund. Bygning på fremmed grund, som identificerer én Bygning opført på et Jordstykke, som ejes af en anden end bygningens ejer. Bygning på fremmed grund kan også placeres på et umatrikuleret areal af 32 -

12 Ejerlejlighed, som omfatter en samling af en eller flere Enheder, Bygninger og/eller Tekniske anlæg registreret i Bygnings- og boligregistret (BBR), samt ejerlejlighedens andel af fællesarealerne og grunden i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal. I tilknytning til en Bestemt fast ejendom registreres en Ejendomsbeliggenhed, som dels indeholder ejendommens identificerende adresse, dels den kommune som administrerer den pågældende ejendom. Derudover er der hos Geodatastyrelsen begrebet Jordstykke, som beskriver et areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel. Hos SKAT (MBBL) registreres i BBR de fysiske ejendomme i form af bygninger, lejligheder, tekniske anlæg m.m.: Bygning, som omfatter den fysiske bygning med en eventuel detaljering i etager, enheder, rum og arealer til fordeling mellem flere enheder. Tekniske anlæg, som beskriver en stedfast, klart afgrænset teknisk konstruktion, der er opført til et bestemt formål. Enhed, som beskriver et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang. Enheden skal være afgrænset og skal være fysisk adskilt fra andre Enheder af 32 -

13 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Figur 3. Begrebsmodel for ejendomsdata. (Relationerne til eksterne begreber detaljeres i løsningsarkitekturer) Under Geodatastyrelsens ansvar etableres følgende begreber ifb. Ejerfortegnelsen: Ejerskab Indeholder hhv. et Faktisk ejerskab og et Tinglyst ejerskab. Faktisk ejerskab anvendes I forbindelse med opkrævning af ejendomsskat, kommunikation til ejendommens ejer, m.v. Normalt identisk med tinglyst ejerskab. Der kan være ejerskifter (eksempelvis ved dødsfald eller virksomhedsovertagelse), som ikke tinglyses, hvorfor den faktiske ejer kan være en anden end den tinglyste ejer. Ejerskifte Indeholder oplysninger om ejerskifter, herunder handelsoplysninger. Dvs. oplysninger ifb. overdragelse af én Bestemt fast ejendom mellem ejere. Ejendomsadministrator Indeholder oplysninger i forhold til en fast ejendom, som ikke administreres af ejeren selv, men af en administrator (person eller virksomhed herunder også udlændinge - 13 af 32 -

14 uden CPR-nummer og foreninger uden CVR-nummer). En ejer eller alle ejere i fællesskab kan vælge ikke selv at håndtere administration af en fast ejendom, men overlade dette til en administrator. Under Geodatastyrelsens ansvar etableres følgende begreber ifb. Matriklen: Bestemt fast ejendom Identificerer de tre hovedejendomstyper i forhold til fast ejendom: - En Samlet fast ejendom omfattende et eller flere Jordstykker - Bygning på fremmed grund bygning på fremmed grund består normalt af én bygning. Er to bygninger sammenbygget, således at de ikke kan nedrives hver for sig, vil Bygning på fremmed grund bestå af begge bygninger. - Ejerlejlighed, hvor ejeren ejer selve Ejerlejligheden som særejendom. Jordstykke Areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel. Jordstykker kan selvstændigt eller i forening danne en Samlet fast ejendom. Ejendomsbeliggenhed Indeholder oplysninger om ejendommens beliggenhed (identificerende adresse) samt om hvilken kommune, der administrerer den pågældende ejendom. Under SKATs ansvar etableres følgende begreber: Bygning En Bygning består af en eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed, og som skærmer mod vejliget. En Bygning består som minimum af en overdækning (et tag) Teknisk anlæg Et Teknisk anlæg er en stedfast, klart afgrænset konstruktion, der er opført til et bestemt formål, og som ikke karakteriseres som en Bygning. Enhed Ved en Enhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang. Enheden skal være afgrænset og skal være fysisk adskilt fra andre Enheder. Etage Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en Bygning. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end en halv etage højde, regnes ikke som en samlet Etage. Endvidere indføres i løsningsarkitekturen begreberne Rum (Et rum er det mindste volumen i en bygning, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv, og som ikke yderligere fysisk er opdelt) og Fordelingsareal (Ved fordelingsarealet forstås det fællesareal, der skal fordeles imellem et antal enheder). 3.2 Begrebernes livscyklus Livscyklus for ejerforhold Livscyklus for ejerforhold er beskrevet ens på tværs de underliggende begreber Ejerskab, Ejerskifte og Ejendomsadministrator af 32 -

15 Figur 4. Livscyklus for Ejerforhold Livscyklus for Bestemt fast ejendom og matrikulære forhold Livscyklus for Bestemt fast ejendom er beskrevet ens på tværs de underliggende begreber Samlet fast ejendom, Bygning på fremmed grund og Ejerlejlighed. Indholdet i de enkelte statusskift vil være forskelligt for hhv. Samlet fast ejendom, Bygning på fremmed grund og Ejerlejlighed. I afsnit beskrives de enkelte statusskift nærmere. Jordstykke har samme livscyklus som Samlet fast ejendom. Figur 5. Livscyklus for begrebet Bestemt fast ejendom og de underliggende begreber i Matriklen Livscyklus for Bygninger og boliger Livscyklus de enkelte begrebet defineret som beskrevet nedenfor: - 15 af 32 -

16 Begrebet Bygning : Figur 6. Livscyklus for begrebet Bygning. Begrebet Teknisk anlæg : Figur 7. Livscyklus for begrebet Teknisk anlæg af 32 -

17 Begrebet Enhed : Figur 8. Livscyklus for begrebet Enhed. Begrebet Etage : Figur 9. Livscyklus for begrebet Etage af 32 -

18 4. Begreber 4.1 Ejerfortegnelsen (GST) Ejerskab Aktuelt ejerskab Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Geodatastyrelsen Informationsindhold: Status/livscyklus En Person eller Virksomheds (herunder udlændinge og andre uden et CPR/CVR-nummer) ejerskabsandel i forhold til en Bestemt fast ejendom. Definerer en Person eller Virksomheds (herunder udlændinge og andre uden et CPR/ CVR nummer) ejerforhold i relation til en Bestemt fast ejendom. Der er to aspekter til Ejerskab, det tinglyste og det faktiske. Det tinglyste ejerskab, som registreres i tingbogen, fastslår hvem der kan disponere over ejendommen, mens det faktiske ejerskab beskriver, hvem der har forpligtelserne for ejendommen i relation til offentlige myndigheder, herunder hvem der skal svare ejendomsskat. Tinglyst ejerskab træder i kraft fra den dato hvor ejerskabet anmeldes til tinglysning. Faktisk ejerskab træder i kraft fra den dato, hvor ejeren overtager ejendommen. Sammensættes af Bestemt fast ejendom og Person/Virksomhed. Primær kontakt Ejerforholdskode Faktisk ejerandel Tinglyst ejerandel Begrænsning Ejet før I henhold til livscyklusdiagrammet. Angiver at ejeren er den ansvarlige kontakt i forhold til offentlige myndighed, for den ejendom som Ejerskabet omfatter Kode der klassificerer ejeren af ejendommen. Den andel af ejendommen, som det offentlige regner ejeren som ejer af, f.eks. i forbindelse med beregning af ejendomsskat. Den andel af ejendommen som ejeren har tinglyst adkomst til Markering af, at ejeren ifølge tinglysning, har begrænset dispositionsret til ejendommen Markering af om ejerskabet falder ind under bestemmelsen om ejendomme ejet siden Eksempler: Person ejer 50% af en Bestemt fast ejendom (BFE-nummer ###) Virksomhed ejer 100% af en Bestemt fast ejendom (BFE-nummer ###). Enke der sidder i uskiftet bo, uden tinglyst skifteretsattest, er den faktiske ejer af boets faste ejendomme af 32 -

19 4.1.2 Ejerskifte Ejerskifte Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Geodatastyrelsen Overdragelse af et eller flere Ejerskaber fra en ejerkreds til en anden. Et Ejerskifte omfatter overdragelse af én Bestemt fast ejendom mellem en eller flere ejere. De Ejerskaber som Ejerskiftet omfatter Informationsindhold: Status/livscyklus I henhold til livscyklusdiagrammet. Eksempler: Overtagelsesdato Anmeldelsesdato Betinget Frist Afstået andel Modtaget andel Handelsoplysninger Dato for købers overtagelse af den købte andel af ejendommen Dato for anmeldelse til tinglysning Angivelse af, om Ejerskiftet er betinget Dato for frist udløb for tinglysningsmeddelelser tinglyst med frist Den andel af tidligere ejers andel af ejendommen, som en ejer har afstået ved dette ejerskifte Den andel af ejendommen som en ejer har modtaget ved dette ejerskifte Opslysninger til brug for ejendomsvurderingen Person B har et eksisterende ejerskab, hvor han ejer 50% af en Bestemt fast ejendom. Person A køber 50% af Person B s Ejerskab af ejendommen. Dvs. Person B afstår 50% af ejendommen og Person B modtager 25% af ejendommen. Handlen anmeldes til Tinglysningsretten d. 1/ med overtagelsesdato 1/ Ejendomsadministrator Ejendomsadministrator Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Tinglysningsretten Informationsindhold: Status/livscyklus Eksempler: Identifikation af en Person eller Virksomhed (herunder udlændinge og andre uden et CPR/CVR-nummer) som er administrator af en Bestemt fast ejendom. Ejendomsadministratoren varetager ansvaret overfor offentlige myndigheder vedrørende ejendomme med flere ejere, f.eks. moderejendomme til ejerlejligheder, på vegne af de enkelte ejere. Ejendomsadministratoren er ikke nødvendigvis selv en af ejendommens ejere, men vil ofte være en person eller virksomhed, som påtager sig dette som en service over for ejerne. Bestemmes af Person/Virksomhed I henhold til livscyklusdiagrammet. Boligadministrator A/S administrere en given Bestemt fast ejendom for en enke der sidder i uskiftet bo af 32 -

20 4.2 Matriklen (GST) Bestemt fast ejendom Bestemt fast ejendom Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Geodatastyrelsen En fast ejendom der er 'bestemt', dvs. tilstrækkelig individualiseret, stedbestemt og afgrænset. Identificerer de tre grundlæggende ejendomstyper i forhold til fast ejendom: En Samlet fast ejendom omfattende et eller flere Jordstykker se nedenfor under subtypen. Bygning på fremmed grund se nedenfor under subtypen. Ejerlejlighed se nedenfor under subtypen. Ejendomsbegrebet Bestemt fast ejendom er defineret og afgrænset nærmere af den retspraksis, som er opstået i tilknytning til tinglysningslovens 10, stk. 1. BFE-nummer Informationsindhold: Entydig unik nøgle BFE-nummer Status/livscyklus UUID Unik forretningsvendt nøgle. I henhold til livscyklusdiagrammet. Eksempler: Samlet fast ejendom: Matrikelbetegnelse 12 b, Åby By, Åby (parcelhusgrund) bebygget med ét parcelhus Samlet fast ejendom Samlet fast ejendom Ejerskab: Synonymer: Bygning på fremmed grund: 2 bygninger benævnt bygn.nr. 42a og 42b Sundbyøster, København opført på matrikelbetegnelsen 18 bs, Sundbyøster, København med en anden ejer end den der ejer det matrikulerede areal. Ejerlejlighed: ejerlejlighed på adressen Gimles Alle 25, 6.th, 2300 Kbh. S Geodatastyrelsen Ét matrikelnummer (jordstykke) eller flere matrikelnumre (jordstykker), der ifølge notering i Matriklen skal holdes forenet - 20 af 32 -

21 Forretningsnøgle: Samlet fast ejendom er Matriklens ejendomsbegreb. Udstykningsloven definerer en samlet fast ejendom som: 1) ét matrikelnummer (jordstykke) eller 2) flere matrikelnumre (jordstykker), der ifølge notering i Matriklen skal holdes forenet. Arealer optaget som offentlige veje med matrikelnummer 7000 med tilhørende litra omfattes af begrebet. I Udstykningslovens forstand er der ikke tale om Samlet fast ejendom. Arealer uden matrikelbetegnelse og vejlitra håndteres efter særlige regler om umatrikulerede arealer. Begrebet er knyttet til arealer på jordoverfladen, som er afgrænset af et matrikelskel og her fået tildelt en matrikelbetegnelse. Hvis der til en Samlet fast ejendom hører andel i en fælleslod, udgør andelen en del af den samlede faste ejendom Parcelhusgrunde vil normalt kun bestå af et Jordstykke, hvorimod landbrugsejendomme ofte består af flere Jordstykker. En Samlet fast ejendom, f.eks. en landbrugsejendom, kan omfatte arealer i forskellige ejerlav og kommuner. Det skal besluttes, om Samlet fast ejendom skal stilles til rådighed som selvstændigt objekt. Subtype af Bestemt fast ejendom Informationsindhold: Notering på ejendomsniveau Arbejderbolig, Landbrugsejendom, Familiejendom og Landbrug uden beboelse. Eksempler: Matrikelbetegnelse 12 b, Åby By, Åby er et jordstykke og udgør én Samlet fast ejendom Bygning på fremmed grund Bygning på fremmed grund Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Geodatastyrelsen Informationsindhold: Konturareal En bygning opført på et areal eller på søterritoriet/havet med anden ejer end bygningen. En Bygning på fremmed grund består normalt af én bygning. Er to bygninger sammenbygget, således at de ikke kan nedrives hver for sig, vil Bygning på fremmed grund bestå af begge bygninger. En Bygning på fremmed grund kan også bestå af et selvstændigt Teknisk anlæg (ikke vist som relation i begrebsmodellen, idet der er tale om et specialtilfælde). Subtype af Bestemt fast ejendom Areal som det er indberettet til matriklen at bygningen dækker Geometri Bygningens geometriske afgrænsning fremadrettet defineret ved enten et punkt eller en polygon ( footprint ). Pilotprojektet for datavasken vil vise i hvilket omfang der kan etableres geometri bagudrettet af 32 -

22 Eksempler: Bygn.nr. 42a Sundbyøster, København opført på Jordstykket med matrikelbetegnelsen 20 bs, Sundbyøster, København med en anden ejer end den Jordstykket. Begrebet dækker tillige visse tekniske anlæg bestemt til varig forbliven på stedet, herunder også visse anlæg på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone Ejerlejlighed Ejerlejlighed Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Geodatastyrelsen En Ejerlejlighed er en selvstændig Bestemt fast ejendom, som altid er en del af et ejerlejlighedsfællesskab bestående af mindst 2 ejerlejligheder. Typisk er der flere ejerlejligheder som fx i en etageboligbebyggelse eller en erhvervsejendom. Hver Ejerlejlighed har en selvstændig identitet, således at der kan tinglyses rettigheder på hver enkelt Ejerlejlighed. Ejeren af en Ejerlejlighed ejer selve lejligheden som særejendom, mens jordstykke, trapper m.v. normalt ejes af alle ejerlejlighedsejere i fælles sameje efter ejerlejlighedernes fordelingstal. Subtype af Bestemt fast ejendom Informationsindhold: Fordelingstal tæller Udgør sammen med nævneren ejerlejlighedens medejendomsret som ideel anpart af hovedejendommen. Fordelingstal nævner Udgør sammen med tælleren ejerlejlighedens medejendomsret som ideel anpart af hovedejendommen. Ejerlejlighedsnummer Fortløbende nummer indenfor hovedejendommen. Samlet areal Det samlede areal i kvadratmeter af den særejendom, som ejerlejligheden omfatter (svarer til det tidligere begreb tinglyst areal).. Eksempler: Ejerlejlighed på adressen Gimles Alle 25, 6.th, 2300 Kbh. S Jordstykke Jordstykke Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Geodatastyrelsen Areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel. Jordstykker kan selvstændigt eller i forening danne en Samlet fast ejendom. Matrikulerede arealer er registreret i Matriklen. Som Jordstykker registreres også umatrikulerede arealer i form af offentlige veje optaget i matriklen med litra. Jordstykke-ID eller Matrikelbetegnelsen - 22 af 32 -

23 Informationsindhold: Matrikelbetegnelsen Består af matrikelnummer (tal plus litra) og ejerlav (landsejerlavsnummer). Eksempler: Entydig unik nøgle Jordstykke-ID Status/livscyklus Arealtype Registreret areal Vejareal Noteret areal Notering på jordstykkeniveau Geometri Administrativt tilhørsforhold UUID Heltal Matrikelbetegnelse: 12 b, Åby By, Åby. I henhold til livscyklusdiagrammet. Offentlig vej, Privat vej, Jernbane, Kirke, Kirkegård, Byens gade, Fælles grusgrav, Dige/dæmning, Fælles drift, Kanal, Strand, Fælles vanding; Brugsretsareal og Fælleslod. Det autoritative registerareal. Adskiller sig oftest fra kortarealet. Det autoritative registerareal. Adskiller sig oftest fra kortarealet. F.eks. Fredskovsareal, Strandareal, Klitareal. Disse adskiller sig oftest fra kortarealet. Jordrente, Stormfald, Fredskov, Strandbeskyttelse, Klitfredning og Jordforurening registreres med forskellige attributter tilknyttes afhængig af type. SFE-tilhørsforhold. Jordstykkets geometriske afgrænsning. F.eks. Kommune, Region og Kirkesogn Ejendomsbeliggenhed Ejendomsbeliggenhed Ejerskab: Synonymer: Geodatastyrelsen Beskriver den Adresse, som anvendes til dannelse af en Bestemt fast ejendoms Beliggenhedsadresse samt den Kommune, der er administrativt ansvarlig for den Bestemte faste ejendom. Ejendomsbeliggenhed har ingen status, da den altid eksisterer for en Bestemt fast ejendom. Begge relationer vil som udgangspunkt blive beregnet automatisk ud fra et sæt forretningsregler, men de kommunale medarbejdere kan vælge efterfølgende at ændre de automatisk beregnede relationer ved henvendelse til Geodatastyrelsen. Forretningsmæssig Id Den Bestemte fast ejendom som Ejendomsbeliggenhed placerer. Informationsindhold: Manuelt angivet Adresse Manuelt angivet kommune Angiver en manuel ændring af den automatisk beregnede adresse. Angiver en manuel ændring af den automatisk beregnede kommune. Eksempler: En ejendom med BFE-nummer er tilknyttet adressen Hovedvejen 10 og administreres af Odense kommune af 32 -

24 4.3 BBR (SKAT) Bygning Bygning Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: SKAT Informationsindhold: Bygning ID Status/livscyklus Bygningsnummer Eksempler: Teknisk anlæg En Bygning består af en eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed, og som skærmer mod vejliget. En Bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Bygning ID eller Bygningsnummer i forhold til det Jordstykke Bygning er opført på. Klassifikation Byggedatoer Materialer Arealer Indretning Byggesag Forsyningsoplysninger Sikringsoplysninger Energioplysninger Sikkerhedsklassifikation UUID I henhold til livscyklusdiagrammet. Fortløbende nummer der identificerer bygningen i relation til andre bygninger på samme jordstykke. Anvendelse (helårsbeboelse, produktion, lager, handel, institution), form (fritliggende hus i et plan, etagebygning, parkeringshus, hal, garage, etc.) Opførelsesdato, seneste om-/tilbygningsdato etc. Ydervæg, tag, asbestholdig etc. Samlet bygningsareal, samlet boligareal, samlet erhvervsareal, adgangsareal, areal carport, areal af udnyttet del af tagetage, areal af lovligbeboelse i kælder, etc. Antal etager, afvigende etager, sikringsrum pladser, antal lejligheder, etc. Byggetilladelsesdato, Dato for nabohøring Afløb, opvarmning, varmeinstallation Forsikring, selvrisiko, dato for pålæg, etc. Fjernvarme-, el-, olie-, naturgasforbrug Fritliggende enfamiliehus til helårsbeboelse på Gjorslevvej 11A, 2720 Vanløse Garage på Stubbegårdsparken 230, Næsby Strand Teknisk anlæg Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: SKAT En stedfast, klart afgrænset konstruktion, der er opført til et bestemt formål, og som ikke karakteriseres som en bygning. Et Teknisk anlæg kan være fritstående eller placeret inde i en Bygning. Et fritstående Teknisk anlæg kan i specielle tilfælde være en Bygning på fremmed grund.(fremgår ikke pt. af begrebsmodellen) Entydig unik nøgle eller Anlægsnummer i forhold til Jordstykke Teknisk anlæg er opført på - 24 af 32 -

25 Informationsindhold: Entydig unik nøgle Status/livscyklus Anlægsnummer Eksempler: Byggedatoer Klassifikation Anvendelse Enhedsspecifikation Udformning Sikkerhedsklassifikation Olietanke Vindmøller Gylletanke Siloer UUID I henhold til livscyklusdiagrammet. Fortløbende nummer der identificerer det tekniske anlæg i relation til andre tekniske anlæg på samme jordstykke. Etableringsdato, til-/ombygningsdato, etc. Tank, el-skab, swimmingpool, etc. Indhold, effekt, etc. Fabrikat, type, fabrikationsnr., typegodkendelsesnr., ekstern reference Placering, størrelsesklasse, højde, rumfang, placering, sløjfning etc Enhed Enhed Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: SKAT Et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang. Enheden skal være afgrænset og skal være fysisk adskilt fra andre enheder. En enhed kan være opdelt i rum. Entydig unik nøgle Informationsindhold: Entydig unik nøgle Eksempler: Status/livscyklus Klassifikation Sikkerhedsklassifikation Arealer Indretning Tilladelser Dato for indflytning Offentlig støtte UUID I henhold til livscyklusdiagrammet. Anvendelse (helårsbeboelse, produktion, lager, handel, institution), boligtype (beboelseslejlighed, blandet erhverv og bolig, enkeltværelse, fællesbolig, fritidsbolig etc.) Samlet areal, beboelsesareal, erhvervsareal, overdækket areal etc. Antal værelser, toiletforhold, badeforhold etc. Godkendt tom bolig, lovlig anvendelse, delvis ibrugtagelse, kondemneret boligenhed etc. Villa på adressen Astrupvej 19, 2700 Brønshøj Ejerlejlighed på adressen Gimles Alle 25, 6.th, 2300 Kbh. S. Lejelejlighed på adressen Gimles Alle 40, st., 2300 Kbh. S. Butikslokaler på adressen Jernbane Alle 45, 2720 Vanløse. Lagerlokale i bagbygning på adressen Jernbane Alle 45 A, 2720 Vanløse af 32 -

26 4.3.4 Etage Etage Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: SKAT Informationsindhold: Entydig unik nøgle Eksempler: Et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end en halv etage højde, regnes ikke som en samlet etage. Definition af de enkelte Etager tilfører ikke forretningsmæssigværdi til beskrivelsen af alle typer Bygninger. Entydig unik nøgle eller Etagebetegnelse i forhold til Etagens opdeling af Bygning Status/livscyklus Etagebetegnelse Arealer Sikkerhedsklassifikation UUID I henhold til livscyklusdiagrammet. Kælder, stue, 1 sal, etc. Samlet areal af etage, areal af udnyttet del af tagetage, areal af lovligbeboelse i kælder, etc af 32 -

27 4.4 Eksterne begreber I relation til grunddataprogrammets overordnede begreber er der tre hovedbegreber, som ejendomsdata har relationer til. Begreberne er defineret og beskrevet uden de respektive aftaler under grunddataprogrammet, hvorfor de ikke defineres nærmere her. Dokumentet begrænser sig til en kort definition af disse begreber baseret på definitionen i den fællesoffentlige begrebsmodel Adresse Adresse Ejerskab: SKAT (Grunddataprogrammets delaftale 2) Kommune Sammensat betegnelse som anvendes til at beskrive beliggenheden af en ejendom, bygning, lejlighed el., almindeligvis ved at referere til administrative enheder, postnumre, vejnavne ol., suppleret af en mere præcis identifikation som fx husnummer og lejlighedsbetegnelse. Adresse er opdelt i subtyperne Adresse i Danmark og Adresse i udlandet. I forhold til ejendomsdata er det Adresse i Danmark, som anvendes. Kommune Ejerskab: Grunddataprogrammet Et myndighedsregister over landets kommuner Person Person Ejerskab: CPR-kontoret (Grunddataprogrammets delaftale 5) Virksomhed Virksomhed En specifik fysisk person, som er genstand for offentlig forvaltning. Bemærk! I forhold til ejendomsdata kan en Person både være personer med et tildelt CPR-nummer og personer uden et sådant eksempelvis udlændinge. Ejerskab: Erhvervsstyrelsen (Grunddataprogrammets delaftale 6) En virksomhed er en enhed, uanset dens retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet, og er genstand for offentlig forvaltning. Bemærk! I forhold til ejendomsdata kan en Virksomhed både være en virksomhed med et tildelt CVR-nummer og en virksomhed uden et sådant eksempelvis foreninger og udenlandske administratorer af 32 -

28 5. Relationer 5.1 Relationsansvar I forbindelse med de forskellige begreber og relationerne imellem disse er det vigtigt at få fastlagt hvor ansvaret for oprettelse og vedligeholdelse de enkelte relationer er placeret hvilke begreber holder relationen (fremmednøglen til det andet begreb). Dette ansvar er defineret i de enkelte relationsbeskrivelser i afsnit 5.2 og på oversigtsform her nedenfor. Ejerforhold - Eksterne relationer: Relationer til Matriklen: Relationer til eksterne begreber: (Person og Virksomhed) Matriklen - Eksterne relationer: Relationer til Ejerforhold: Relationer til BBR: Relationer til eksterne begreber: (Adresse) Relationer til eksterne begreber: (Kommune) BBR - Eksterne relationer: Relationer til Matriklen: Relationer til eksterne begreber: (Adresse) Begreberne Ejerskab og Ejendomsadministrator har ansvaret for vedligehold af relationer til Bestemt fast ejendom. Begreberne Ejerskab og Ejendomsadministrator har ansvaret for vedligehold af relationer til de eksterne begreber Person og Virksomhed. Vedligeholdes I forbindelse med Ejerfortegnelsens begreber. Vedligeholdes I forbindelse med BBR s begreber (Bygning, Teknisk anlæg og Enhed) hhv. gennem geografisk placeringer i det omfang geokodning er gennemført. Adresseoplysninger i forhold til Jordstykke vedligeholdes gennem geografisk placeringer i Adresseregistret. Ejendomsbeliggenhed har ansvaret for vedligehold af relation til Adresse. Ejendomsbeliggenhed har ansvaret for vedligehold af relation til Kommune. Begreberne Bygning, Teknisk anlæg og Enhed har ansvaret for at vedligehold af relationer til Matriklens begreber omkring Bestemt fast ejendom og Jordstykke. I det omfang Bygning og Teknisk anlæg er geokodet vedligeholdes relationen gennem geografisk placering. Begrebet Enhed har ansvaret for vedligehold af relationer til det ekstern begreb Adresse. Adresse (Grunddataprogrammets delaftale 2) har ansvaret for at vedligeholde adresser i forhold til begrebet Bygning og Teknisk anlæg (der ikke er beliggende i en bygning) enten som en direkte - 28 af 32 -

29 adresserelation eller gennem den geografiske placering, når geokodning er gennemført. 5.2 Relationsbeskrivelser Ejerfortegnelsen (GST) Ejerskab omfatter Bestemt fast ejendom Ejerskab har ansvaret for relationen Relationen udpeger den Bestemte faste ejendom, som ejerskab vedrører. Ejerskabet kan være delt mellem flere ejere efter givne forholdstal. Relationen udpeger den ejer/de ejere, som skal undergives opkrævning af ejendomsskat m.v. Der vil være situationer, hvor der ikke er udpeget en ejer af en Bestemt fast ejendom, f.eks. fordi Ejerskabet ikke er kendt på tidspunktet, eller fordi Ejerskabet findes gennem ejendommens tilhørsforhold til andre ejendomme, hvis ejere gennem dette Ejerskab har en andel i den pågældende ejendom, f.eks. vil dette være tilfældet for moderejendomme til ejerlejlighedsfællesskaber. Ligesom der findes ejendomme hvortil der ikke er fastlagt et egentligt ejerskab. Ejerskifte har som modtaggende Ejerskab Ejerskifte har ansvaret for relationen Relationen udpeger et Ejerskab, som opnår en ny eller forøget ejerandel i en Bestemt fast ejendom ved Ejerskiftet. Ejerskifte har som afgivende Ejerskab Ejerskifte har ansvaret for relationen Relationen udpeger et Ejerskab, som afgiver sin ejerandel i en Bestemt fast ejendom helt eller delvist ved Ejerskiftet. Ejendomsadministrator administrerer Bestemt fast ejendom Ejendomsadministrator har ansvaret for relationen Relationen udpeger den Bestemt fast ejendom, som Ejendomsadministratoren administrerer, og som dermed er offentlige myndigheders kontakt ift. ejendommen. En Ejendomsadministrator kan være udpeget som administrator for flere ejendomme af 32 -

30 5.2.2 Matriklen (GST) Ejerlejlighed er del af hovedejendom Samlet fast ejendom Ejerlejlighed har ansvaret for relationen Relationen identificerer den Samlede faste ejendom som deles af ejerlejlighedsfællesskabet og ofte betegnes hovedejendommen Relationen er ikke relevant, hvis Ejerlejligheden ligger i en Bygning på fremmed grund. Ejerlejlighed er del af hovedejendom Bygning på fremmed grund Ejerlejlighed har ansvaret for relationen Relationen identificerer den Bygning på fremmed grund som deles af ejerlejlighedsfællesskabet og ofte betegnes hovedejendommen Relationen er ikke relevant, hvis Ejerlejligheden ligger i en Bygning som indgår i en Samlet fast ejendom. Bygning på fremmed grund ligger på Samlet fast ejendom Bygning på fremmed grund har ansvaret for relationen Relationen identificerer den Samlede faste ejendom som Bygning på fremmed grund ejendomsmæssigt er placeret på Relationen er ikke relevant, hvis Bygning på fremmed grund ligger på et areal, der ikke er registreret i Matriklen, herunder også havet Jordstykke samles i Samlet fast ejendom BBR (SKAT) Bygning er opført på Jordstykke Jordstykke har ansvaret for relationen Relationen udpeger den Samlede faste ejendom, som Jordstykke er en del af. Jordstykker, som tilsammen udgør en Bestemt fast ejendom, samles i begrebet samlet fast ejendom. Denne relation udpeger denne sammenhæng. Et Jordstykke skal altid indgå i netop én Samlet fast ejendom. En Samlet fast ejendom skal altid bestå af mindst ét Jordstykke. Bygning har ansvaret for relationen. Relationen udpeger de Jordstykker som Bygning er placeret på. Relationen kan enten være en egentlig registrering af hvilke(t) Jordstykke(r) Bygningen er opført på, eller en indirekte relation, udledt ud fra Bygningens og Jordstykkets geografiske placering, når Bygning geokodes af 32 -

31 Bygning beskriver Bygning på fremmed grund Bygning har ansvaret for relationen. Relationen udpeger den Bygning på fremmed grund som Bygning er den fysiske beskrivelse af. En bygning som tillige er en bygning på fremmed grund kendes ved, at bygningen er knyttet til anden bestemt fast ejendom end den ejendom, hvorpå bygningen er beliggende. Bygning indgår i Ejerlejlighed Bygning har ansvaret for relationen. Relationen udpeger den Ejerlejlighed som Bygningen indgår i, når der er tale om en Bygning, som ikke er opdelt i Enheder. Ikke alle Bygninger er opdelt i Enheder. Relationen anvendes til at knytte sådanne Bygninger til en Ejerlejlighed, når dette er relevant. F.eks. hvis en garage indgår i en Ejerlejlighed. Teknisk anlæg er opført på Jordstykke Teknisk anlæg har ansvaret for relationen. Relationen udpeger de Jordstykker som Teknisk anlæg er placeret på. Relationen er kun relevant for Tekniske anlæg, der ikke er placeret i en Bygning, da Tekniske anlæg placeret i en Bygning, følger Bygningens placering på Jordstykke. Relationen kan enten være en egentlig registrering af hvilke(t) Jordstykke(r) det Tekniske anlæg er opført på, eller en indirekte relation, udledt ud fra det Tekniske anlægs og Jordstykkets geografiske placering, såfremt Teknisk anlæg geokodes. Placeringen i forhold til Jordstykke er ikke kendt for alle Tekniske anlæg. Teknisk anlæg beskriver Bygning på fremmed grund Teknisk anlæg har ansvaret for relationen. Relationen udpeger den Bygning på fremmed grund som Teknisk anlæg er den tekniske beskrivelse af. Relationen er kun relevant for Tekniske anlæg, der ikke er placeret i en Bygning, da Tekniske anlæg placeret i en Bygning, følger Bygningens placering på Jordstykke. Et teknisk anlæg som tillige er en bygning på fremmed grund kendes ved, at anlægget er knyttet til en anden bestemt fast ejendom end den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Teknisk anlæg ligger i Bygning Teknisk anlæg har ansvaret for relationen af 32 -

32 For de Tekniske anlæg, som er placeret inde i en Bygning, udpeger relationen Bygningen. Tekniske anlæg kan være opført inde i en Bygning eller som et selvstændigt Teknisk anlæg. Enhed indgår i Ejerlejlighed Enhed har ansvaret for relationen. For de Enheder, som er en selvstændig Bestemt faste ejendom af typen Ejerlejlighed, udpeger relationen denne. Alle Ejerlejligheder skal udpege de Enheder, Bygninger m.m., som Ejerlejligheden består af. Enhed ligger i Bygning Enhed har ansvaret for relationen. Relationen udpeger den Bygning som Enheden ligger i. Det er ikke relevant for alle typer Bygninger, at beskrive en Bygnings opdeling i Enheder. Eksempelvis vil det ikke altid være relevant for carporte m.m., ligesom det ikke altid er relevant at opdele Bygninger til erhvervsformål. Enhed ligger på Etage Enhed har ansvaret for relationen. Relationen udpeger de Enheder som beskriver Etagens opdeling. Ved Enheder over flere Etager udpeger relationen den primære Etage. Etage opdeler Bygning Etage har ansvaret for relationen. Relationen udpeger den Bygning, som Etagen er en del af. Relationen er en del af den forretningsvendte identifikation af Etage. 1) - 32 af 32 -

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Matrikulære registerdata

Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 1 af 12 Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 2 af 12 Matrikulære

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde

I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde Skatteministeriet J.nr. 2017-7370 Bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens 54 I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Mundbergs Alle 1 Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1 Ejendomsnummer 96622 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Side 1. Langebyende 21

Side 1. Langebyende 21 Langebyende 21 Generelle oplysninger Beliggenhed Langebyende 21 Ejendomsnummer 15872 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode , Firhuse 7, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 8861 Beliggenhed: Firhuse 7 Adresse: Firhuse 7 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Landbrug, bebygget, mindst,55 Ha. Ejer Christian Hessel

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Bystævnet 3 Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Ejendomsnummer 11726 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den kommune,

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR:

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR: Køge kommune, Ejbyvej 19, : 259 Køge kommune Ejendomsnummer: 15331 Beliggenhed: Ejbyvej 19 Adresse: Ejbyvej 19 Postnummer: Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40 Matrikulære data Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40 Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 2 af 40 Matrikulære data med geografisk

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder LBK nr 1713 af 16/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 10/20635

Læs mere

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Datagrundlaget for statistikken Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet udgiver i fællesskab Boligmarkedsstatistikken,

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Januar 2000 1 q 5 a 5 b 4 l 2 ag 4 k 2 c 24 b For at opnå en entydig betegnelse af alle jordlodder i Danmark har Kort & Matrikelstyrelsen besluttet,

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Æblerosevej 11 Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Ejerlav Yderby By, Odden Matrikelnummer Ejendomsnummer 37867 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

ST Sortiment Informationsmodel

ST Sortiment Informationsmodel .5.27 ST Sortiment Informationsmodel .5.27. Delsortiment Delsortimentet er en obligatorisk opdeling af sortimentet i værdilister, samlinger af mulige registreringsværdier, hvor hver samling, delsortimentet,

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

BBR-Ejermeddelelse. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. BBR-Ejermeddelelse

BBR-Ejermeddelelse. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. BBR-Ejermeddelelse Ejer: Jens Ole Andersen (100%) (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Ejendomsværdi Grundværdi Købesum (skødedato) 7.350.000 (01-10-2014) 747.300 (01-10-2014) 2.200.000 (06-04-1990)

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere