10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppe Oprettet: 18. januar 2012 Udskrevet: 23. januar 2012 Fil:10 2a ver 1.0.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Procesbeskrivelser fra 1. workshop oprettet i skabelon til beskrivelse af processer Procesbeskrivelser tilrettet med justeringer ud fra input fra 2. workshop. Udvidet med procesbeskrivelser ift. ejerlejligheder og bygning på lejet grund. KH-S&D og HTE-S&D KH-S&D og HTE-S&D Procesbeskrivelser tilrettet efter workshop 3. KH-S&D og HTE-S&D Procesbeskrivelser klargjort til interessent review herunder er diagrammer indsat i dokumentet. KH-S&D og HTE-S&D Procesbeskrivelser klargjort til Spor 2. PLL-EBST, KH-S&D og HTE-S&D Justeret med forskellige præciseringer efter kommentarer fra KL: PLL-EBST og KH-S&D Klargjort til styregruppeaflevering KH-S&D Opdateret til version 1.0 efter godkendelse på styregruppemøde KH-S&D Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND... 4 PROCES... 4 METODE... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRINCIPPER FOR FREMTIDIG EJENDOMSDANNELSE... 6 PROCES 1.1 MATRIKULÆR UDSTYKNING... 7 NUVÆRENDE PROCES... 7 FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 1.2 MATRIKULÆR FORANDRING NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

3 PROCES OPRETTELSE AF EJERLEJLIGHED NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES OPRETTELSE AF BYGNING PÅ LEJET GRUND NUVÆRENDE PROCES Oprettelse af bygning på lejet grund i Tingbogen Oprettelse af bygning på lejet grund i ESR FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 48 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til ejendomsdannelse inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet 10 2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra d. 5. september til d. 17. oktober I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt tirsdag den 6. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring matrikulær udstykning og forandring samt ejerlejligheder inkl. nuværende systemunderstøttelse. Deltagere: KL, KOMBIT, Odense Kommune, Vejle Kommune, Københavns Kommune, Skatteministeriet, Domstolsstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt onsdag den 14. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring bygning på lejet grund inkl. nuværende systemunderstøttelse. Udarbejdelse af forslag til fremadrettede processer ift. matrikulær udstykning og forandring. Deltagere: KL, KOMBIT, Odense Kommune, Københavns Kommune, Skatteministeriet, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 3. workshop afholdt onsdag den 21. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Gennemgang af forslag til fremadrettede processer ift. matrikulær udstykning og forandring, ejerlejligheder og bygning på lejet grund inkl. fremtidig systemunderstøttelse. Identifikation af stikord vedrørende gevinster, infrastruktur- og grunddataforbedringer og forudsætninger. Deltagere: KL, KOMBIT, Odense Kommune, Vejle Kommune, Københavns Kommune, Skatteministeriet, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. - 4 af 48 - EBST-REF:

5 Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I de første to workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den tredie workshop. På alle workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: Proces Matrikulær udstykning. Proces Matrikulær forandring, Proces Oprettelse af ejerlejlighed samt Proces Oprettelse af bygning på lejet grund. Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig proces inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er nummereret ( 1.1.1, etc.). Disse numre er entydige for hver delproces og anvendes som referencer i dokumentet Udkast til gevinster og forudsætninger. Er processen den samme i både den nuværende proces og den fremtidige proces er det tildelte nummer det samme. Er der tale om en ny proces har den fået et nyt nummer. Sidst i dokumentet er et bilag med de forskellige procesdiagrammer indsat i helside format. Dette for at gøre det nemmere at læse diagrammerne. - 5 af 48 - EBST-REF:

6 Principper for fremtidig ejendomsdannelse De fremtidige processer for ejendomsdannelse bygger på følgende principper: 1. Entydig og stabil identifikation af nye bestemte faste ejendomme (matrikulær udstykninger/forandringer, ejerlejligheder og bygning på lejet grund) samt deres bestanddele sker ved kilden. 2. Bestemte faste ejendomme registreres i Matriklen både som en tidlig registrering i Præ-matriklen og som endelig registrering. I begge tilfælde identificeres hver ejendom ved et Bestemt Fast Ejendomsnummer (BFE-nr.). 3. Informationer og dokumenter i relation til ajourføring af Matriklen opbevares i Præmatriklen og senere i Matriklen som strukturerede data, som andre processer og systemer kan anvende, fordi der er tilknyttet BFE-nr. Der sendes ikke dokumenter rundt i systemet. I stedet hentes aktuelle informationer i Præ-matriklen og Matriklen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. 4. Ændring af status/livscyklus ift. en bestemt fast ejendom notificeres for andre systemer gennem et automatisk advis fra Matriklen. 5. Grundregistreringen af faste ejendomme hvilken ejendom i detaljer, der er tale om udgår af tingbogen. Tinglysningsretten skal blot anvende et eksisterende BFE-nr. 6. Foreløbig tinglysning af betinget skøde på en ejendom under tilblivelse skal ske med sikker identifikation (BFE-nr.) af ejendommen (stabil ident, som ikke senere skal ændres). 7. For bygning på lejet grund og ejerlejlighed: Landinspektøren skal beskrive alle ejendommens bestanddele i forhold til BBR med entydig identifikation af alle relevante BBR-elementer. Denne beskrivelse skal være obligatorisk og en forudsætning for den endelige registrering i Matriklen. 8. For jordstykker: Landinspektøren skal beskrive evt. BBR-bygningers fremtidige matrikulære tilhørsforhold. Bygningerne identificeres entydigt i forhold til BBR. Desuden skal landinspektøren stiller forslag til evt. nye adgangsadresser med placering. - 6 af 48 - EBST-REF:

7 Proces 1.1 Matrikulær udstykning Nuværende proces Figur 1. Matrikulær udstykning nuværende proces. Frekvens: Der dannes ca nye matrikler om året. KMS undersøger dette mere præcist og vender tilbage med en statistik. Landinspektør modtager en henvendelse/rekvisition fra ejer/rekvirent med anmodning om at få udstykket matrikel Udarbejd udstykningssag Landinspektør undersøger om udstykning kan gennemføres. Evt. udarbejdes en udstykningssag. Den består af en teknisk del og en formel del. Den formelle del indeholder de for sagen krævede tilladelser og høringssvar. Den tekniske del indeholder oplysninger om ændrede skel og arealer. I tilfælde hvor landinspektøren ikke umiddelbart kan afgøre, om kommune godkender sagen, afventer udarbejdelsen af den tekniske del. Landinspektørens ansøgning om kommunens godkendelse er vedlagt skematisk redegørelse, ændringskort, grøn erklæring, måleblad og en anmodning om et ejendomsnummer. - 7 af 48 - EBST-REF:

8 1.1.2 Sagsbehandling Godkendelsesmyndigheden i kommunen foretager sagsbehandling, og sender anmodning om nyt ejendomsnummer videre i kommunen (eller varetager det selv). I sagsbehandlingen sammenholdes landinspektørens papirmateriale med eksisterende registreringer i matriklen, lokalplaner og andre offentlige rådighedsindskrænkninger Send afslag I sjældne tilfælde godkender kommunen ikke ansøgningen og sender et afslag til landinspektøren Underskriv grøn erklæring Kommunen (på vegne af kommunalbestyrelsen) underskriver den grønne erklæring, der skal retur til landinspektøren (sker i proces 1.1.6) Opret ejendom med adresse Kun godkendte udstykningssager går videre til ESR (kommunen) - i hvert fald i nogle kommuner - for tildeling af ejendomsnummer. Her opretter kommunen ejendommen i ESR, og der tilknyttes en adresse. Ejendomsnummer er endeligt (fastholdes), men matrikelnummeret er foreløbigt. Foreløbige matrikler er identificeret ved modermatrikelnummer plus et delnummer (f.eks. del 2 af 4b). Oplysninger, der registreres: Ejendomsnummer, vejkode (evt. fiktiv vejkode), husnummer, beliggenhed (fri tekst), oplysning om oprindelsesejendom. Kbh: opretter en fiktiv vejkode (kode 9490 Vejnavn findes ikke). Der skal være en adresse (evt. fiktiv) i ESR. Der er generelt forskel på, hvornår en kommune tildeler adresse (og andre koder) - enten sammen med tildeling af ejendomsnummer eller ift. den endelige oprettelse. Ejeroplysninger, hentes fra udstykningsejendommen. Ejendom med artskode: Foreløbig matrikel. Foreløbigt matrikelnummer (del 2 af 4b) bruges af byggesagsafdelingen Send grøn erklæring og sagsdok retur Kommunen angiver ejendomsnummer på skematisk redegørelse. Hele sagen sendes tilbage til landinspektøren. Kommunen arkiverer en kopi af landinspektørens ansøgning Nogle kommuner ajourfører kommunens kopi af matrikelkortet på grundlag af målebladets oplysninger Foretag evt. opmåling, overfør sag til MIA og send sag til KMS Landinspektøren indhenter evt. manglende tilladelser hos andre myndigheder (f.eks. Kulturarvstyrelsen). Hvis sagens tekniske arbejder opmåling mv. ikke er udført, skal dette ske inden sagen indsendes til matrikelmyndigheden (KMS) for endelig registrering. Sagens tekniske oplysninger overføres til sagen fra landinspektørens fagsystem (CAD) til en lokal MIA -klient. Sagen indsendes ad to omgange. MIA er en standardiseret måde at videregive landinspektørens tekniske data til KMS matrikulære fagsystem: MiniMAKS. Data kvalitetssikres dels i KMS del af MIA og dels i minimaks. MIA sikrer f.eks., at der anvendes unikke delnummer i hele sagen - 8 af 48 - EBST-REF:

9 Landinspektøren sender de formelle sagsdokumenter pr. mail til KMS (når alt er indsamlet). Alle venter nu på sagsbehandlingen hos KMS (tidligere kunne det tage flere år i dag ventes 1-1½ måned). En væsentlig årsag til den relativt lange sagsbehandlingstid er, at sager ofte skal tilbage til Landinspektøren med henblik på at indhente yderligere oplysninger. Når disse oplysninger modtages, starter sagsbehandlingen forfra, fordi sagsbehandleren ikke kan se, hvad der er ændret i materialet og dermed heller ikke hvilke kontroller, der allerede er gennemført på grundlag af det indsendte materiale Foretag prøvelse af matrikulære forandringer Når KMS modtager anmodningen om den endelige registrering fra landinspektøren, foretager KMS en prøvelse af oplysningerne. Såfremt resultatet ikke er tilfredsstillende anmodes landinspektøren om at indsende yderligere oplysninger. Dvs. der skal evt. returneres til nogle af de tidligere delprocesser, hvilket kan kræve fornyet godkendelse i kommunen. Sagen kan også stoppe undervejs (ikke vist på diagrammet) Registrer matrikulære forandringer i matrikelsystem og send registreringsmeddelelse KMS kontrollerer, at sagen er i orden (inkl. maskinelle kontroller). KMS kontakter landinspektøren, såfremt den medsendte dokumentation er utilstrækkelig. Når den formelle side er i orden opdateres matrikelsystemet (minimaks) med MIA-sagspakkens oplysninger om de matrikulære forandringer (udstykningen), og der tildeles de nye matrikelnumre til erstatning for delnumrene. Herefter sendes en registreringsmeddelelse til landinspektøren, kommunen, tinglysning og SKAT (alt sendes elektronisk). Desuden modtager kommunerne via KMD natlige matrikelopdateringer Send evt. supplerende dokumentation Landinspektøren sender supplerende dokumentation til KMS, hvis der har været en forespørgsel herom Ajourfør ejendom i ESR (og BBR) Alle dagens matrikelændringer overføres fra KMS til ESR (KMD) som natlig overførsel. Herefter ajourfører kommunen ESR: Opretter matrikelændringen i ESR Fjerner den foreløbige registrering (del 2 af 4b) Der er ikke noget automatisk match mellem delnr. og de nye matrikelnumre. Der er derfor en risiko for, at den foreløbige registrering ikke slettes. Det er kun muligt at slette den foreløbige matrikel, f.eks. hvis der i BBR ikke er en verserende byggesag eller der er opført en bygning på den foreløbige matrikel. Denne problemstilling håndteres af Procesarbejdspakke 3: Byggesagsbehandling. Følgende opgaver ligger derudover i denne proces: Undersøg om det er by og landzone (af hensyn til den senere vurdering). Der er forskellig praksis i kommunerne for, hvordan zoneoplysninger fremskaffes. Undersøg evt. byggesager (håndteres i Procesarbejdspakke 3: Byggesagsbehandling) - 9 af 48 - EBST-REF:

10 Er der bygninger, der skal flyttes? (Håndteres i Procesarbejdspakke 3: Byggesagsbehandling) Andet der skal flyttes? Bidrag og forbrugsafgifter (renovation, skorstensfejer m.m.) (håndteres i Procesarbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag) Håndtering af ejere sker ved oprettelse af ny ejendom i forbindelse med udstykningen. Kontrol af, om der er tinglyst et ejerskifte, som ikke er meddelt kommunen (måske ligger der et bilag et eller andet sted). Ejerskifte kan være registreret i tingbogen, men der sendes ikke en kvittering til kommunen, fordi kommunenr. og/eller ejendomsnummer mangler (tingbogen stiller ikke krav om at disse oplysninger foreligger i forbindelse med anmeldelse ejerskifte til tinglysning). Opgave med at slå op i tingbogen (ud fra første 6 cifre i CPR-nr samt adresse) for at undersøge, om ejendommen er blevet handlet. Danner varslinger til SKAT m.m. (automatisk) Intern kommunikation til andre afdelinger i kommunen (mail ofte automatiske advis). Journalisering og arkivering i ESDH. Oprettelse af nye ejendomme i ESR replikeres til BBR. Fra BBR sendes automatisk en ejermeddelelse til ejer, når matriklen er tilknyttet adressen. Fra ESR sendes automatisk varslingsoplysninger til SKAT. ESR er ikke et lovhjemlet system, idet vurderingslovens bestemmelser herom ikke er udmøntet. Derfor er der ikke lovkrav om udsendelse af meddelelser til f.eks. ejere fra ESR. I stedet sender ESR advis til andre systemer, som så står for kommunikationen med ejeren. Flytning af bygninger til andet matrikelnummer håndteres i BBR (Procesarbejdspakke 3: Byggesagsbehandling) Send godkendelse til ejer Når landinspektør har modtaget registreringsmeddelelse fra KMS, sender han oplysning om godkendelsen til ejer/anmelder samt en regning Opdater tingbog Når registreringsmeddelelsen modtages hos Tinglysningsretten ajourføres tingbogen manuelt. Der er ikke en elektronisk snitflade til minimaks Vurder ejendom Hos SKAT bruges registreringsmeddelelsen som advis ift. vurderingsprocessen. Der foretages evt. en kontrol af de registrerede oplysninger, er der f.eks. glemt at slette en foreløbig matrikel. SKAT vurderer ejendommen efter varslingsoplysningerne er modtaget af 48 - EBST-REF:

11 Fremtidig proces Den fremtidige proces beskrevet nedenfor er en fælles fremtidig proces for både 1.1 Matrikulær udstykning og 1.2 Matrikulær forandring. Figur 2. Matrikulær udstykning/forandring fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Opret ejendom med adresse Ajourfør ejendom i ESR (og BBR) Ændres: Udarbejd sag om udstykning/forandring Sagsbehandling Godkend grøn erklæring og send til landinspektør (1.1.4 og er i To-Be slået samme til 1.1.4) Foretag opmåling og udarbejd dok Registrer matrikulære forandringer i matrikelsystem Overfør supplerende oplysninger til præ-matrikel Opdater tingbog Vurder ejendom Foretag prøvelse af matrikulære forandringer Tilføjes: Opret BFE i præ-matrikel (auto.) Anmod om godkendelse Ajourfør BFE i præ-matrikel (auto.) - 11 af 48 - EBST-REF:

12 Anmod om endelig registrering Overfør aktuel ejer til Ejerfortegnelse Landinspektør modtager en henvendelse/rekvisition fra ejer/rekvirent med anmodning om at udstykning eller matrikulær forandring Udarbejd sag om udstykning/forandring Landinspektør undersøger anmodningen og udarbejder en matrikulær sag. Landinspektøren udarbejder sagen, så den er klar til sagsbehandling i kommunen. Sagen videregives til KMS. Nye matrikulære arealer identificeres ved en entydig identifikation af de enkelte jordstykker Opret BestemtFastEjendom (BFE) i præ-matrikel (automatisk) Den matrikulære sag modtages elektronisk og indlæses automatisk i præ-matriklen (hos KMS)., hvorfra oplysninger om de matrikulære ændringer (registerændringer og matrikelkort) er tilgængelige for bl.a. kommunen. Dette vil give kommunen et bedre beslutningsgrundlag i forbindelse med myndighedsbehandlingen af den ansøgte udstykning eller forandring. Hvis sagen medfører, at der oprettes nye samlede faste ejendomme identificeres hver af de nye ejendomme ved en BestemrFastEjendomsID (en ny forretningsnøgle for ejendomme registreret i Matriklen) Ejerfortegnelsen ajourføres automatisk fra præ-matriklen. Det er i dag kommunen, som tildeler ejendomsnummer. Ejendomsnummer er til brug for vurderingen og der vil også være behov for et ejendomsnummer fremover. Der sendes et advis til SKAT, når præ-matriklen er ajourført Anmod om godkendelse Når landinspektøren har modtaget en besked om den foreløbig registrering i præ-matriklen, ansøger han kommunen om godkendelse af udstykning/forandring. Landinspektøren oplyser sagen på den grønne erklæring. De tekniske sagsoplysninger, herunder oplysninger om de fremtidige skel vil være tilgængelig for kommunen via præ-matriklen, så landinspektøren skal ikke længere fremsende skematisk redegørelse, ændringskort og måleblad Sagsbehandling Kommunen sagsbehandler og godkender ansøgning om udstykning/matrikulær forandring på grundlag af præ-matriklens oplysninger (data trækkes via datafordeleren) Send afslag Uændret fra As-Is Foretag opmåling og udarbejd dokumenter Såfremt Landinspektøren ikke har færdiggjort sagen forud for ansøgning til kommunen udføres opmåling, dokumenter udarbejdes (ændret fra tidligere) og der indhentes manglende tilladelser hos andre myndigheder (som As-Is) af 48 - EBST-REF:

13 Landinspektøren stiller forslag til nye adgangsadresser med placering., evt. i form af foreløbige adresser og vejnavne. Desuden skal landinspektøren oplyse evt. bygningers fremtidige matrikulære tilhørsforhold Overfør supplerende oplysninger til præ-matrikel Landinspektøreren overfører evt. supplerende oplysninger til præ-matriklen (KMS), så alle data løbende samles ét sted. Denne overførsel af data kan foregå flere gange Ajourfør BestemtFastEjendom (BFE) i præ-matrikel (auto.) Hos KMS arkiveres i præ-matriklen automatisk supplerende oplysninger fra landinspektøren (løbende ajourføring). Der sendes et advis til SKAT, når præ-matriklen er ajourført Godkend grøn erklæring og send til landinspektør Kommunen kan se alle de fornødne sagsinformationer (svarende til grøn erklæring, skematisk redegørelse mv.) og foretager en elektronisk godkendelse af den grønne erklæring. Den godkendte grønne erklæring sendes til landinspektøren Anmod om endelig registrering Når Landinspektøren vurderer at sagen, som den forefindes i præ-matriklen, er fuldt oplyst og at kommunens godkendelse er sket på det foreliggende grundlag, anmodes KMS om at registrere de matrikulære forandringer i Matriklen Foretag prøvelse af matrikulære forandringer Når KMS modtager anmodningen om den endelige registrering fra landinspektøren, foretager KMS en prøvelse af oplysningerne (som As-Is). Såfremt resultatet ikke er tilfredsstillende anmodes landinspektøren om at indsende yderligere oplysninger til præ-matriklen. Dvs. der skal evt. returneres til nogle af de tidligere delprocesser, hvilket kan kræve fornyet godkendelse i kommunen. Sagen kan også stoppe undervejs (ikke vist på diagrammet) Registrer matrikulære forandringer i matrikelsystem og send registreringsmeddelelse KMS foretager den endelige registrering på grundlag af præ-matriklens oplysninger. KMS sender advis til kommune, Tinglysningsret og SKAT. Samtidig sendes en registreringsmeddelelse (pr. mail) til landinspektøren Opdater tingbog Når Tinglysningsret har fået et advis om matrikulære forandringer, kan data herom trækkes via datafordeleren Overfør aktuel ejer til Ejerfortegnelse Tinglysningsret sørger for at ajourføre Ejerfortegnelsen (nyt) med oplysninger om den aktuelle ejer af 48 - EBST-REF:

14 Vurder ejendom Når SKAT har fået et advis om matrikulære forandringer, kan data herom trækkes via datafordeleren. De øvrige processer under To-Be er identiske med As-Is processerne (er markeret med ikkefed tekst i svømmebanerne). Bemærk: As-Is Processerne Underskriv grøn erklæring og Send grøn erklæring og sagsdok retur er i To-Be slået sammen til Godkend grøn erklæring og send til landinspektør. As-Is Processerne og er udgået i To-Be billedet, da de arbejdsopgaver udgår ved den beskrevne løsning. Det betyder også, at de aktiviteter, der er beskrevet i Kortlægning af ESR-arbejdsgange i kommunerne 1, i procesdiagrammerne EJD Opretter ny vurderingsejendom udstykning under overskriften Kommunens ESR-funktion, udgår. 1 Deloitte: Kortlægning af ESR-arbejdsgange i kommunerne publiceret af KL 15. september af 48 - EBST-REF:

15 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 3. Matrikulær udstykning nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: Kommunen: ESR, BBR og interne fagsystemer KMS: MIA og minimaks Landinspektør: Interne fagsystemer (CAD m.m.) MIA-klient med XML-snitflade til MIA (KMS) Tinglysningsret: etl SKAT: ESR/VUR - 15 af 48 - EBST-REF:

16 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 4. Matrikulær udstykning/forandring fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse: Kommunen: interne fagsystemer KMS: Matrikelsystem, Ejerfortegnelse Landinspektør: Interne fagsystemer (CAD m.m.) med kobling til KMS Tinglysningsret: etl, Ejerfortegnelse SKAT: VUR/Nyt SVUR - 16 af 48 - EBST-REF:

17 Proces 1.2 Matrikulær forandring Nuværende proces Figur 5. Matrikulær forandring nuværende proces. Frekvens: KMS undersøger dette mere præcist og vender tilbage med en statistik. Processen om matrikulære forandringer ligner i høj grad udstykningsprocessen. De væsentligste forskelle er: Proces: Oprettelse af nye samlede faste ejendomme betegnes ikke som en matrikulær forandring, derfor udgår proces Proces: Underskriv grøn erklæring og Send grøn erklæring og sagsdok. Retur er slået sammen til Underskriv grøn erklæring og send retur Der er fortsat behov for kontroller (under Ajourfør ejendom i ESR (og BBR) f.eks. undersøges om der er en bygning på det overførte areal af 48 - EBST-REF:

18 Fremtidig proces Er indarbejdet i To-Be for udstykning (jf. afsnit 2.2 Fremtidig proces Matrikulær udstykning/forandring) Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 6. Matrikulær forandring nuværende systemunderstøttelse. Samme systemunderstøttelse som for As-Is for udstykning. Fremtidig systemunderstøttelse Er indarbejdet i To-Be for udstykning af 48 - EBST-REF:

19 Proces Oprettelse af ejerlejlighed Nuværende proces Figur 7. Oprettelse af ejerlejlighed nuværende proces. Frekvens: Ikke kortlagt p.t. Landinspektør modtager anmodning om opdeling af ejerlejlighed samt evt. skitse til ønsket opdeling Undersøg opdelingshjemmel Landinspektøren undersøger om ejendommen og alle bygninger kan opdeles. Det er bl.a. ejendommens opførelsestidspunkt, der afgør, hvorvidt en ejendom må opdeles eller ej (opdelingshjemmel). Her er der mange regler som undersøges fredet bygning, bygning på lejet grund etc. Der kan også være rådgivning af ejeren omkring opdelingen Sagsbehandling (evt.) Kommunen er typisk ikke involveret før efter tinglysningen, men der imidlertid være specialtilfælde, hvor byggesagsafdeling/bygningsmyndighed er involveret på et tidligere tidspunkt f.eks. omkring opdelingshjemmel problematik af 48 - EBST-REF:

20 1.3.2 Foretag opmåling og udarbejd dokumentation Landinspektøren foretager opmåling og tildeler ejerlejlighedsnummer, angiver enhedsadresser mv. Opdelingsdokumenterne udarbejdes og sendes til ejer/anmelder. Landinspektørens arbejde er hermed færdigt. Ejer/anmelder sender anmeldelsen om ejerlejlighedsopdeling til tinglysningsretten med landinspektørens dokumenter som bilag. Disse sager er ofte komplicerede, hvorfor anmelder ofte vælger ikke selv at indtaste dem i etl (den offentlige portal), men overfører dokumenterne til e-tl s bilagsbank Kontrol af dokumenter og erklæring Tinglysningsretten kontrollerer, at dokumenter er i orden, f.eks. at landinspektør har attesteret, ejeren har afgivet diverse erklæringer mv Registrer detaljerede ejendomsinformationer og fordelingstal Tinglysningsretten indtaster anmeldelsen i etl. Dvs. landinspektørens oplysninger om, hvordan opdelingen skal gennemføres, indtastes igen (ejerlav, matr. nr., ejerlejlighedsnr., adresse (fritekst), areal, fordelingstal m.m.). Adressen er almindelig anvendt som identifikation af ejerlejligheder, hvilket fordrer valide adresser Send til prøvning og tinglysning Tinglysning sender anmeldelsen til prøvning. Er alt OK tinglyses opdelingen og der oprettes nye ejerlejlighedsejendomme i tingbogen. Der sendes en tinglysningskvittering elektronisk til ejeren og til kommunen (på papir og evt. digitalt). Den digitale bruges ikke! Registrer ejendom i ESR inkl. ejere Kommunen opretter ejerlejligheden i ESR. Der oprettes én vurderingsejendom pr. ejerlejlighed. Ejeren af den opdelte ejendom oprettes som ejer på de enkelte ejerlejligheder. Der skal imidlertid tjekkes i tingbogen, om der evt. har været ejerskifte. Her er udfordringen, at ejerlejligheden kan være oprettet i etl uden ejendomsnummer og med upræcis adresseangivelse. Såfremt det er en forening, der er står som ejer, skal foreningen have eget CVR.nr. Det er aht. SKAT, der alene identificerer juridisk enheder ved CPR-nr eller CVR-nr. Fra ESR sendes automatisk en elektronisk varslingsmeddelelse (om ny ejendom) til SKAT Tilknyt ejendomsnr. i BBR Kommunen tilknytter ejendomsnr. til den eller de BBR bolig-/erhvervsenheder, som er blevet til ejerlejligheder. Metoden er at sammenholde landinspektørens opmåling med BBR. I ældre bygninger kan det være en udfordring at matche ejerlejlighedsnumre med BBR s angivelser, især hvis opdelingens adresser er fejlagtige. Herefter sendes automatisk en elektronisk varslingsmeddelelse (om bygning) til SKAT af 48 - EBST-REF:

21 Fremtidig proces Figur 8. Oprettelse af ejerlejlighed fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Kontrol af dokumenter og erklæring Registrer detaljerede ejendomsinfo. og fordelingstal Registrer ejendom i ESR inkl. ejeroplysninger Ændres: Undersøg opdelingshjemmel (1.1.7) Foretag opmåling og udarbejd dokumentation Tilknyt identifikation til BBR elementer (1.1.13) Vurder ejendom Tilføjes: Opret ejerlejlighed i præ-matrikel (auto.) (1.1.20) (1.1.9) Overfør supplerende oplysninger til præ-matrikel (1.1.22) (1.1.23) (1.1.14) Ajourfør ejerlejligheder i præ-matrikel (auto.) Anmod om endelig registrering Foretag prøvelse af ejerlejlighed (1.1.8) Registrer ejerlejligheder i matrikelsystem - 21 af 48 - EBST-REF:

22 (1.1.11) (1.1.12) (1.1.24) Send godkendelse til ejer Opdater tingbog (endeligt skøde) Overfør aktuel ejer til Ejerfortegnelse Mange af delprocesserne i Proces 1.3 Oprettelse af ejerlejlighed svarer til delprocesserne i Proces Matrikulær udstykning/forandring (To-Be). Tallene i parantes angiver denne sammenhæng. Følgende processer er ændret: Undersøg opdelingshjemmel Det nye er, at der også kan være en dialog med KMS (og ikke kun kommune) Foretag opmåling og udarbejd dokumenter Landinspektøren opmåler og indhenter evt. tilladelser hos andre myndigheder (som As-Is). Det nye er, at landinspektøren på et tidligt tidspunkt opretter en ejerlejlighedssag i præmatriklen for på et tidligt tidspunkt at få entydige identificeret de nye ejerlejligheder ved tildeling af BestemtFastEjendomsNr (S2S til KMS). Landinspektøren skal fremadrettet sikre, at adressen er korrekt. Præ-matriklens oplysninger videregives til datafordeleren Tilknyt identifikation til BBR elementer Hvis adresserne er entydigt identificeret kan denne proces automatiseres. Vurdering og Danmarks statistik har behov for disse oplysninger Vurder ejendom Når SKAT har fået et advis om ændringer i matrikelsystemet og en varsling fra BBR, kan data herom trækkes via datafordeleren. De øvrige processer under To-Be er identiske med As-Is processerne (dem, der ikke er med fed i svømmebanerne). Bemærk: As-Is Processerne 1.3.3, og er udgået i To-Be billedet, da de arbejdsopgaver udgår ved den beskrevne løsning. As-Is Processen Send til prøvning og tinglysning modsvares af den væsentligt mere automatiske Tinglys betinget skøde (grå) og Opdater tingbog (endeligt skøde) af 48 - EBST-REF:

23 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 9. Oprettelse af ejerlejlighed nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: Kommunen: ESR og BBR Landinspektør: Interne fagsystemer (CAD m.m.) Tinglysningsret: etl SKAT: ESR/VUR - 23 af 48 - EBST-REF:

24 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 10. Oprettelse af ejerlejlighed fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse: Kommunen: Interne fagsystemer og BBR (evt. automatisk ajourføring) KMS: Matrikelsystem, Ejerfortegnelse Landinspektør: Interne fagsystemer (CAD m.m.) med kobling til KMS Tinglysningsret: etl, Ejerfortegnelse SKAT: VUR/Nyt SVUR - 24 af 48 - EBST-REF:

25 Tinglysningsret Landinspektør Ejer 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Proces Oprettelse af bygning på lejet grund Ved bygninger på lejet grund er der i procesanalysen her altid tale om en nyopførelse. Der findes to specialtilfælde af bygninger på lejet grund frasalg af stationsbygninger og Christiania (forankret i hhv. DSB loven og Christiania loven ), men disse er ikke medtaget i analysen. Omkring bygninger på lejet grund er der i dag to helt uafhængige registreringer i tingbogen og i ESR. Registrering i ESR aht. vurderingen og SKAT og kommunernes behov for at opkræve ejendomsværdiskat hhv. bidrag vedrørende ejendommen. Tingbogens registreringer er i dag helt uafhængig af hvad der måtte være registeret om bygningen i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Proces: 1.4 Oprettelse af bygning på lejet grund - tingbog(as-is) Da der ikke er krav om tinglysning er der BPLG i ESR som ikke findes i tingbogen. Antallet kendes ikke. Nuværende proces Oprettelse af bygning på lejet grund i Tingbogen Ca årligt? Rekvisition om stedfæstelse Foretag stedfæstelse og udarbejd dok. BilagsRef anmeldelse m. BilagsRef Tinglysningskvittering Bilag (upload) BilagsRef Opret ny bestemt ejd. og kontrol af bilag Send kvittering Figur 11. Oprettelse af bygning på lejet grund i Tingbogen nuværende proces. Frekvens: Ikke kortlagt p.t. Antagelse om årligt. Bygning på lejet grund tinglyses i første omgang som en byrde (lejekontrakt) på den matrikel, hvorpå bygningen ligger. Først når der skal knyttes en rettighed til bygningen, f.eks. bygningen - 25 af 48 - EBST-REF:

26 sælges, eller når der optages lån m.m. i bygningen, oprettes bygningen i tingbogen med sit eget blad. I det følgende forudsættes, at bygningen oprettes som selvstændig ejendom i tingbogen i forbindelse med tinglysning af første rettighed. Landinspektør modtager en henvendelse/rekvisition fra ejer med anmodning om stedfæstelse af bygning på lejet grund. Dette er et krav fra tinglysningsretten Foretag stedfæstelse og udarbejd dokumentation. Landinspektør foretager en opmåling og udarbejder den nødvendige stedfæstelsesdokumentation. Opmålingen kan udføres på flere måder afhængig af hvad der findes af materiale i forvejen. Resultatet af opmålingen er et kortrids (som PDF fil) samt en basisgeometri i GML format. Landinspektøren oploader disse opmålinger til tingbogen s bilagsbank. Landinspektør (eller ejer) anmelder bygningen til tingbogen med angivelse af en bilagsreference til de oploadede opmålingsbilag Opret ny bestemt ejendom og kontrol af bilag. Tinglysningen kontrollerer anmeldelsen og de tilhørende bilag. Herefter oprettes en ny bestemt fast ejendom af typen: Bygning på lejet grund. Denne oprettelse er en manuel proces. GML-filen anvendes til at opdatere stedfæstelsesdatabasen (som er en del af tinglysningen) Send kvittering. Når sagsbehandlingen er afsluttet, sender Tinglysningen en kvittering til ejeren ( ) af 48 - EBST-REF:

27 SKAT Kommunen Ejer Proces: 1.5 Oprettelse af bygning på lejet grund - ESR (As-Is) 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Oprettelse af bygning på lejet grund i ESR ansøgning om byggetilladelse nej Byggesagsbehandling Lejet grund? ja Registrer adresse, ejer og tildel ejd.nr. (bygning) i ESR Indberet matrikel i ESR (artskode) Fortsæt i AP3: Byggesagsbehandling Varsling af ny vurd.ejd. Figur 12. Oprettelse af bygning på lejet grund i ESR nuværende proces. Frekvens: Ikke kortlagt p.t. Kommunen modtager en byggeansøgning ift. opførelse af en bygning på lejet grund Byggesagsbehandling. Kommunen foretager en indledende byggesagsbehandling (forhold omkring dette er beskrevet i arbejdspakke 3). Er der tale om en bygning på lejet grund fortsættes med delproces og Ellers fortsættes direkte med den videre byggesagsbehandling Registrer adresse, ejer og tildel ejendomsnummer i ESR. Kommunen fastsætter en adresse og tildeler i ESR et ejendomsnummer til en ny ejendom Indberet matrikel i ESR. Kommunen tilknytter i ESR en matrikel til den nye ejendom. Denne matrikel får artskoden: bygning på lejet grund. Fra ESR sendes en advis til SKAT om at der er en ny bygning på lejet grund. Herefter fortsætter den almindelige byggesagsbehandling i kommunen af 48 - EBST-REF:

28 SKAT Kommune KMS Landinspektør Ejer Tinglysningsret 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fremtidig proces Proces: 1.4 og 1.5 Bygning på lejet grund (BLG) (To-Be) Opret ny bestemt ejd. og kontrol af bilag anmeldelse inkl. Bilag Tinglys betinget skøde Notifikation Opdater tingbog (endeligt skøde) kvittering Overfør aktuel ejer til Ejerfortegnelse Byggeansøgn anmodning om registrering af BLG dialog Medddelelse om foreløbig registrering Foretag stedfæstelse og udarbejd dok. kvittering Overfør supplerende oplysninger til præ-matrikel Supplerende data kvittering Anmod om endelig registrering Anmodning Stedfæstelsesdata Registreringsmeddelelse Godkendelse, afregning Send godkendelse til ejer Klarmelding af byggeri Opret BLG i præmatrikel (auto.) Ajourfør BLG i præmatrikel (auto.) Foretag prøvelse af BLG Registrer BLG i matrikelsystem advis Registrer adresse, ejer og tildel ejd.nr. (bygning) i ESR Indberet matrikel i ESR (artskode) Byggesagsbehandling. varsling Overfør ændringsdata til BBR Vurder ejendom Figur 13. Oprettelse af bygning på lejet grund fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Opret ny bestemt ejendom og kontrol af bilag Registrer adresse, ejer og tildel ejd.nr. (bygning) i ESR Indberet matrikel i ESR (artskode) Ændres: (1.1.7) Foretag stedfæstelse og udarbejd dokumentation Tilføjes: Opret BLG i præ-matrikel (auto.) (1.1.20) (1.1.9) Overfør supplerende oplysninger til præ-matrikel (1.1.22) (1.1.23) (1.1.14) Ajourfør BLG i præ-matrikel (auto.) Anmod om endelig registrering Foretag prøvelse af BLG (1.1.8) Registrer BLG i matrikelsystem (1.1.11) (1.1.12) Send godkendelse til ejer Opdater tingbog (endeligt skøde) - 28 af 48 - EBST-REF:

29 (1.1.24) Overfør aktuel ejer til Ejerfortegnelse Mange af delprocesserne i Proces 1.4 og 1.5 Bygning på lejet grund (To-Be) svarer til delprocesserne i Proces Matrikulær udstykning/forandring (To-Be). Tallene i parantes angiver denne sammenhæng. Følgende processer er ændret: Foretag stedfæstelse og udarbejd dokumenter Landinspektøren stedfæster evt. ved opmåling som tidligere (som As-Is). Det nye er, at landinspektøren på et tidligt tidspunkt opretter en BPLG-sag i præ-matriklen for på et tidligt tidspunkt at få entydigt identificeret bygningen ved et BestemtFastEjendomsNr (S2S til KMS). Landinspektøren skal desuden sikre, at bygningen har den korrekte repræsentative adresse. De øvrige processer under To-Be er identiske med As-Is processerne (dem, der ikke er med fed i svømmebanerne). Bemærk: As-Is Processerne 1.4.2, og er udgået i To-Be billedet, da disse arbejdsopgaver udgår ved den beskrevne løsning. Byggesagsbehandling (1.5.1) er uden for scope i denne sammenhæng. As-Is Processen Send kvittering er en del af Opdater tingbog (endeligt skøde). Kommunen knytter i forbindelse med byggesagsbehandlingen et BestemFastEjendomsNr til byggesagen i BBR-ændringsregister. Dermed bortfalder behovet for efterregistreringer i BBR af 48 - EBST-REF:

30 Tinglysningsret Landinspektør Ejer Proces: 1.4 Oprettelse af bygning på lejet grund - tingbog 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Arbejdspakke m. systemunderstøttelse 1 - Processer ift. ejendomsdannelse (As-Is) Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Rekvisition om stedfæstelse BilagsRef Foretag stedfæstelse Interne og udarbejd dok. fagsystemer anmeldelse m. BilagsRef Tinglysningskvittering Bilag (upload) BilagsRef Opret ny bestemt ejd. og kontrol af bilag etl Send kvittering Figur 14. Oprettelse af bygning på lejet grund i tingbogen nuværende systemunderstøttelse. I forhold til oprettelse af bygning på lejet grund i tingbogen anvendes følgende systemer: 1. Landinspektørens egen interne fagsystemer. Disse systemer kan være forskellige fra landinspektør til landinspektør. De anvendes til registrering af bygningen, udarbejdelse af dokumenter og kortskitse, GLM-filer m.m. 2. Tinglysningssystemet (etl). Anvendes til selve tinglysningen herunder til upload af de forskellige bilag. Det er primært etl brugerfladen, som er i anvendelse af 48 - EBST-REF:

31 SKAT Kommunen Ejer Proces: 1.5 Oprettelse af bygning på lejet grund - ESR m. systemunderstøttelse(as-is) 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case ansøgning om byggetilladelse nej Interne Byggesagsbehandling fagsystemer Lejet grund? ja Registrer adresse, ejer og tildel ejd.nr. (bygning) i ESR ESR Indberet matrikel i ESR (artskode) Fortsæt i byggesagsbehandling Varsling af ny vurd.ejd. Figur 15. Oprettelse af bygning på lejet grund i ESR nuværende systemunderstøttelse. I forhold til oprettelse af bygning på lejet grund i ESR anvendes følgende systemer: 1. Kommunale fagsystemer. Forskellige kommunale fagsystemer i relation til byggesagsbehandling, sags- og dokumentstyring m.m. 2. ESR. Bygningen registreres i ESR aht. vurderingen og kommunernes behov for at opkræve bidrag på denne ejendomstype af 48 - EBST-REF:

32 SKAT Kommune KMS Landinspektør Ejer Tinglysningsret 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Proces: 1.4 og 1.5 Bygning på lejet grund m. systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse (BLG) (To-Be) Opret ny bestemt ejd. og kontrol af bilag anmeldelse inkl. Bilag Tinglys betinget skøde Notifikation Opdater tingbog (endeligt skøde) etl kvittering Overfør aktuel ejer Ejer- til Ejerfortegnelse fortegnelse Byggeansøgn anmodning om registrering af BLG dialog Medddelelse om foreløbig registrering Foretag stedfæstelse og udarbejd Interne fagsystemer dok. kvittering Overfør supplerende oplysninger til præ-matrikel Supplerende data kvittering Anmod om endelig registrering Anmodning Stedfæstelsesdata Registreringsmeddelelse Godkendelse, afregning Send godkendelse til ejer Klarmelding af byggeri Registrer adresse, ejer og tildel ejd.nr. (bygning) i ESR Opret BLG i præmatrikel (auto.) Datafordeler Ejerfortegnelse Indberet matrikel i ESR (artskode) Ajourfør BLG i præmatrikel (auto.) Matrikelsystem Byggesagsbehandling Foretag prøvelse af BLG Registrer BLG i matrikelsystem advis varsling Overfør ændringsdata til BBR BBR Vurder VUR/ ejendom Nyt SVUR Figur 16. Oprettelse af bygning på lejet grund fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse: KMS: Matrikelsystem, Ejerfortegnelse Landinspektør: Interne fagsystemer (CAD m.m.) med kobling til KMS s matrikelsystem Tinglysningsret: etl, Ejerfortegnelse - 32 af 48 - EBST-REF:

33 Bilag - Procesdiagrammer Figur 1. Matrikulær udstykning nuværende proces af 48 - EBST-REF:

34 Figur 2. Matrikulær udstykning/forandring fremtidig proces af 48 - EBST-REF:

35 Figur 3. Matrikulær udstykning nuværende systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

36 Figur 4. Matrikulær udstykning/forandring fremtidig systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

37 Figur 5. Matrikulær forandring nuværende proces af 48 - EBST-REF:

38 Figur 6. Matrikulær forandring nuværende systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

39 Figur 7. Oprettelse af ejerlejlighed nuværende proces af 48 - EBST-REF:

40 Figur 8. Oprettelse af ejerlejlighed fremtidig proces af 48 - EBST-REF:

41 Figur 9. Oprettelse af ejerlejlighed nuværende systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

42 Figur 10. Oprettelse af ejerlejlighed fremtidig systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

43 Figur 11. Oprettelse af bygning på lejet grund i Tingbogen nuværende proces af 48 - EBST-REF:

44 Figur 12. Oprettelse af bygning på lejet grund i ESR nuværende proces af 48 - EBST-REF:

45 Figur 13. Oprettelse af bygning på lejet grund fremtidig proces af 48 - EBST-REF:

46 Figur 14. Oprettelse af bygning på lejet grund i tingbogen nuværende systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

47 Figur 15. Oprettelse af bygning på lejet grund i ESR nuværende systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

48 Figur 16. Oprettelse af bygning på lejet grund fremtidig systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter v/ Peter Jensen Landinspektørfirmaet Vestergade 8 Århus C Lov nr. 539 af 08/06/2006 om ændring af lov om tinglysning mv. 10, stk. 5. desuden skal servituttens geografiske udstrækning

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA

Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA Matrikel og Jura J.nr. Ref. jl/lahni Den 12. oktober 2012 Både landinspektørfirmaer og KMS bruger tid på fejlagtige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel - Et nødvendigt skridt mod en mere effektiv og moderne ejendomsregistrering Jon Vestergaard Jacobsen og Afgangsspeciale 2012, landinspektøruddannelsens

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Notat Matrikel og Jura J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 20. juni 2012 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over hvilke oplysninger

Læs mere

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Mine emner Finanssektoren Konkurrenter og samarbejdspartnere Udviklingen e-nettet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

Anmelder: Foreløbig. På ejendommen er opført en 8-etages bygning inkl. kælder. Bygningen anvendes til beboelse og hotel.

Anmelder: Foreløbig. På ejendommen er opført en 8-etages bygning inkl. kælder. Bygningen anvendes til beboelse og hotel. Matr. nr. 421ez Randers Markjorder Randers Kommune Anmelder: Bjørn Christiansen er Jordsmonnet 2 8900 Randers J.nr.: 20-252 Der gøres opmærksom på, at nærværende anmeldelse og fortegnelse samt tilhørende

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404 SERVITUT EJENDOM Adresse Landsejerlav Matrikelnummer Hyrdehøj Bygade 248B Engmarken, Roskilde Jorder 0023c EJER Roskilde kommune Rådhusbuen 1 CVR 29189404 PÅTALEBERETTIGET Roskilde kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Faglig ajourføring Efteråret 2008

Faglig ajourføring Efteråret 2008 Undgå tab på retursager Minimer omkostningerne Betaling for udgifterne 5. Kreds Februar 2009 Forudsætning for betaling Enten formidlingsaftale efter regning + Udgifterne er nøje specificerede Eller Udgiften

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

MIA-måleblade i GeoCAD

MIA-måleblade i GeoCAD NOTE 1-2004 WWW.GeoCAD.dk MIA-måleblade i GeoCAD Udarbejdelse af måleblade til import fra MIA drejer sig primært om at få sat en tabel op til DSFLoversættelse, der benytter de af KMS definerede DSFL-koder.

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere