10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppe Oprettet: 18. januar 2012 Udskrevet: 23. januar 2012 Fil:10 2a ver 1.0.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Procesbeskrivelser fra 1. workshop oprettet i skabelon til beskrivelse af processer Procesbeskrivelser tilrettet med justeringer ud fra input fra 2. workshop. Udvidet med procesbeskrivelser ift. ejerlejligheder og bygning på lejet grund. KH-S&D og HTE-S&D KH-S&D og HTE-S&D Procesbeskrivelser tilrettet efter workshop 3. KH-S&D og HTE-S&D Procesbeskrivelser klargjort til interessent review herunder er diagrammer indsat i dokumentet. KH-S&D og HTE-S&D Procesbeskrivelser klargjort til Spor 2. PLL-EBST, KH-S&D og HTE-S&D Justeret med forskellige præciseringer efter kommentarer fra KL: PLL-EBST og KH-S&D Klargjort til styregruppeaflevering KH-S&D Opdateret til version 1.0 efter godkendelse på styregruppemøde KH-S&D Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND... 4 PROCES... 4 METODE... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRINCIPPER FOR FREMTIDIG EJENDOMSDANNELSE... 6 PROCES 1.1 MATRIKULÆR UDSTYKNING... 7 NUVÆRENDE PROCES... 7 FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 1.2 MATRIKULÆR FORANDRING NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

3 PROCES OPRETTELSE AF EJERLEJLIGHED NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES OPRETTELSE AF BYGNING PÅ LEJET GRUND NUVÆRENDE PROCES Oprettelse af bygning på lejet grund i Tingbogen Oprettelse af bygning på lejet grund i ESR FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 48 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til ejendomsdannelse inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet 10 2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra d. 5. september til d. 17. oktober I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt tirsdag den 6. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring matrikulær udstykning og forandring samt ejerlejligheder inkl. nuværende systemunderstøttelse. Deltagere: KL, KOMBIT, Odense Kommune, Vejle Kommune, Københavns Kommune, Skatteministeriet, Domstolsstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt onsdag den 14. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring bygning på lejet grund inkl. nuværende systemunderstøttelse. Udarbejdelse af forslag til fremadrettede processer ift. matrikulær udstykning og forandring. Deltagere: KL, KOMBIT, Odense Kommune, Københavns Kommune, Skatteministeriet, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 3. workshop afholdt onsdag den 21. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Gennemgang af forslag til fremadrettede processer ift. matrikulær udstykning og forandring, ejerlejligheder og bygning på lejet grund inkl. fremtidig systemunderstøttelse. Identifikation af stikord vedrørende gevinster, infrastruktur- og grunddataforbedringer og forudsætninger. Deltagere: KL, KOMBIT, Odense Kommune, Vejle Kommune, Københavns Kommune, Skatteministeriet, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. - 4 af 48 - EBST-REF:

5 Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I de første to workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den tredie workshop. På alle workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: Proces Matrikulær udstykning. Proces Matrikulær forandring, Proces Oprettelse af ejerlejlighed samt Proces Oprettelse af bygning på lejet grund. Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig proces inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er nummereret ( 1.1.1, etc.). Disse numre er entydige for hver delproces og anvendes som referencer i dokumentet Udkast til gevinster og forudsætninger. Er processen den samme i både den nuværende proces og den fremtidige proces er det tildelte nummer det samme. Er der tale om en ny proces har den fået et nyt nummer. Sidst i dokumentet er et bilag med de forskellige procesdiagrammer indsat i helside format. Dette for at gøre det nemmere at læse diagrammerne. - 5 af 48 - EBST-REF:

6 Principper for fremtidig ejendomsdannelse De fremtidige processer for ejendomsdannelse bygger på følgende principper: 1. Entydig og stabil identifikation af nye bestemte faste ejendomme (matrikulær udstykninger/forandringer, ejerlejligheder og bygning på lejet grund) samt deres bestanddele sker ved kilden. 2. Bestemte faste ejendomme registreres i Matriklen både som en tidlig registrering i Præ-matriklen og som endelig registrering. I begge tilfælde identificeres hver ejendom ved et Bestemt Fast Ejendomsnummer (BFE-nr.). 3. Informationer og dokumenter i relation til ajourføring af Matriklen opbevares i Præmatriklen og senere i Matriklen som strukturerede data, som andre processer og systemer kan anvende, fordi der er tilknyttet BFE-nr. Der sendes ikke dokumenter rundt i systemet. I stedet hentes aktuelle informationer i Præ-matriklen og Matriklen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. 4. Ændring af status/livscyklus ift. en bestemt fast ejendom notificeres for andre systemer gennem et automatisk advis fra Matriklen. 5. Grundregistreringen af faste ejendomme hvilken ejendom i detaljer, der er tale om udgår af tingbogen. Tinglysningsretten skal blot anvende et eksisterende BFE-nr. 6. Foreløbig tinglysning af betinget skøde på en ejendom under tilblivelse skal ske med sikker identifikation (BFE-nr.) af ejendommen (stabil ident, som ikke senere skal ændres). 7. For bygning på lejet grund og ejerlejlighed: Landinspektøren skal beskrive alle ejendommens bestanddele i forhold til BBR med entydig identifikation af alle relevante BBR-elementer. Denne beskrivelse skal være obligatorisk og en forudsætning for den endelige registrering i Matriklen. 8. For jordstykker: Landinspektøren skal beskrive evt. BBR-bygningers fremtidige matrikulære tilhørsforhold. Bygningerne identificeres entydigt i forhold til BBR. Desuden skal landinspektøren stiller forslag til evt. nye adgangsadresser med placering. - 6 af 48 - EBST-REF:

7 Proces 1.1 Matrikulær udstykning Nuværende proces Figur 1. Matrikulær udstykning nuværende proces. Frekvens: Der dannes ca nye matrikler om året. KMS undersøger dette mere præcist og vender tilbage med en statistik. Landinspektør modtager en henvendelse/rekvisition fra ejer/rekvirent med anmodning om at få udstykket matrikel Udarbejd udstykningssag Landinspektør undersøger om udstykning kan gennemføres. Evt. udarbejdes en udstykningssag. Den består af en teknisk del og en formel del. Den formelle del indeholder de for sagen krævede tilladelser og høringssvar. Den tekniske del indeholder oplysninger om ændrede skel og arealer. I tilfælde hvor landinspektøren ikke umiddelbart kan afgøre, om kommune godkender sagen, afventer udarbejdelsen af den tekniske del. Landinspektørens ansøgning om kommunens godkendelse er vedlagt skematisk redegørelse, ændringskort, grøn erklæring, måleblad og en anmodning om et ejendomsnummer. - 7 af 48 - EBST-REF:

8 1.1.2 Sagsbehandling Godkendelsesmyndigheden i kommunen foretager sagsbehandling, og sender anmodning om nyt ejendomsnummer videre i kommunen (eller varetager det selv). I sagsbehandlingen sammenholdes landinspektørens papirmateriale med eksisterende registreringer i matriklen, lokalplaner og andre offentlige rådighedsindskrænkninger Send afslag I sjældne tilfælde godkender kommunen ikke ansøgningen og sender et afslag til landinspektøren Underskriv grøn erklæring Kommunen (på vegne af kommunalbestyrelsen) underskriver den grønne erklæring, der skal retur til landinspektøren (sker i proces 1.1.6) Opret ejendom med adresse Kun godkendte udstykningssager går videre til ESR (kommunen) - i hvert fald i nogle kommuner - for tildeling af ejendomsnummer. Her opretter kommunen ejendommen i ESR, og der tilknyttes en adresse. Ejendomsnummer er endeligt (fastholdes), men matrikelnummeret er foreløbigt. Foreløbige matrikler er identificeret ved modermatrikelnummer plus et delnummer (f.eks. del 2 af 4b). Oplysninger, der registreres: Ejendomsnummer, vejkode (evt. fiktiv vejkode), husnummer, beliggenhed (fri tekst), oplysning om oprindelsesejendom. Kbh: opretter en fiktiv vejkode (kode 9490 Vejnavn findes ikke). Der skal være en adresse (evt. fiktiv) i ESR. Der er generelt forskel på, hvornår en kommune tildeler adresse (og andre koder) - enten sammen med tildeling af ejendomsnummer eller ift. den endelige oprettelse. Ejeroplysninger, hentes fra udstykningsejendommen. Ejendom med artskode: Foreløbig matrikel. Foreløbigt matrikelnummer (del 2 af 4b) bruges af byggesagsafdelingen Send grøn erklæring og sagsdok retur Kommunen angiver ejendomsnummer på skematisk redegørelse. Hele sagen sendes tilbage til landinspektøren. Kommunen arkiverer en kopi af landinspektørens ansøgning Nogle kommuner ajourfører kommunens kopi af matrikelkortet på grundlag af målebladets oplysninger Foretag evt. opmåling, overfør sag til MIA og send sag til KMS Landinspektøren indhenter evt. manglende tilladelser hos andre myndigheder (f.eks. Kulturarvstyrelsen). Hvis sagens tekniske arbejder opmåling mv. ikke er udført, skal dette ske inden sagen indsendes til matrikelmyndigheden (KMS) for endelig registrering. Sagens tekniske oplysninger overføres til sagen fra landinspektørens fagsystem (CAD) til en lokal MIA -klient. Sagen indsendes ad to omgange. MIA er en standardiseret måde at videregive landinspektørens tekniske data til KMS matrikulære fagsystem: MiniMAKS. Data kvalitetssikres dels i KMS del af MIA og dels i minimaks. MIA sikrer f.eks., at der anvendes unikke delnummer i hele sagen - 8 af 48 - EBST-REF:

9 Landinspektøren sender de formelle sagsdokumenter pr. mail til KMS (når alt er indsamlet). Alle venter nu på sagsbehandlingen hos KMS (tidligere kunne det tage flere år i dag ventes 1-1½ måned). En væsentlig årsag til den relativt lange sagsbehandlingstid er, at sager ofte skal tilbage til Landinspektøren med henblik på at indhente yderligere oplysninger. Når disse oplysninger modtages, starter sagsbehandlingen forfra, fordi sagsbehandleren ikke kan se, hvad der er ændret i materialet og dermed heller ikke hvilke kontroller, der allerede er gennemført på grundlag af det indsendte materiale Foretag prøvelse af matrikulære forandringer Når KMS modtager anmodningen om den endelige registrering fra landinspektøren, foretager KMS en prøvelse af oplysningerne. Såfremt resultatet ikke er tilfredsstillende anmodes landinspektøren om at indsende yderligere oplysninger. Dvs. der skal evt. returneres til nogle af de tidligere delprocesser, hvilket kan kræve fornyet godkendelse i kommunen. Sagen kan også stoppe undervejs (ikke vist på diagrammet) Registrer matrikulære forandringer i matrikelsystem og send registreringsmeddelelse KMS kontrollerer, at sagen er i orden (inkl. maskinelle kontroller). KMS kontakter landinspektøren, såfremt den medsendte dokumentation er utilstrækkelig. Når den formelle side er i orden opdateres matrikelsystemet (minimaks) med MIA-sagspakkens oplysninger om de matrikulære forandringer (udstykningen), og der tildeles de nye matrikelnumre til erstatning for delnumrene. Herefter sendes en registreringsmeddelelse til landinspektøren, kommunen, tinglysning og SKAT (alt sendes elektronisk). Desuden modtager kommunerne via KMD natlige matrikelopdateringer Send evt. supplerende dokumentation Landinspektøren sender supplerende dokumentation til KMS, hvis der har været en forespørgsel herom Ajourfør ejendom i ESR (og BBR) Alle dagens matrikelændringer overføres fra KMS til ESR (KMD) som natlig overførsel. Herefter ajourfører kommunen ESR: Opretter matrikelændringen i ESR Fjerner den foreløbige registrering (del 2 af 4b) Der er ikke noget automatisk match mellem delnr. og de nye matrikelnumre. Der er derfor en risiko for, at den foreløbige registrering ikke slettes. Det er kun muligt at slette den foreløbige matrikel, f.eks. hvis der i BBR ikke er en verserende byggesag eller der er opført en bygning på den foreløbige matrikel. Denne problemstilling håndteres af Procesarbejdspakke 3: Byggesagsbehandling. Følgende opgaver ligger derudover i denne proces: Undersøg om det er by og landzone (af hensyn til den senere vurdering). Der er forskellig praksis i kommunerne for, hvordan zoneoplysninger fremskaffes. Undersøg evt. byggesager (håndteres i Procesarbejdspakke 3: Byggesagsbehandling) - 9 af 48 - EBST-REF:

10 Er der bygninger, der skal flyttes? (Håndteres i Procesarbejdspakke 3: Byggesagsbehandling) Andet der skal flyttes? Bidrag og forbrugsafgifter (renovation, skorstensfejer m.m.) (håndteres i Procesarbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag) Håndtering af ejere sker ved oprettelse af ny ejendom i forbindelse med udstykningen. Kontrol af, om der er tinglyst et ejerskifte, som ikke er meddelt kommunen (måske ligger der et bilag et eller andet sted). Ejerskifte kan være registreret i tingbogen, men der sendes ikke en kvittering til kommunen, fordi kommunenr. og/eller ejendomsnummer mangler (tingbogen stiller ikke krav om at disse oplysninger foreligger i forbindelse med anmeldelse ejerskifte til tinglysning). Opgave med at slå op i tingbogen (ud fra første 6 cifre i CPR-nr samt adresse) for at undersøge, om ejendommen er blevet handlet. Danner varslinger til SKAT m.m. (automatisk) Intern kommunikation til andre afdelinger i kommunen (mail ofte automatiske advis). Journalisering og arkivering i ESDH. Oprettelse af nye ejendomme i ESR replikeres til BBR. Fra BBR sendes automatisk en ejermeddelelse til ejer, når matriklen er tilknyttet adressen. Fra ESR sendes automatisk varslingsoplysninger til SKAT. ESR er ikke et lovhjemlet system, idet vurderingslovens bestemmelser herom ikke er udmøntet. Derfor er der ikke lovkrav om udsendelse af meddelelser til f.eks. ejere fra ESR. I stedet sender ESR advis til andre systemer, som så står for kommunikationen med ejeren. Flytning af bygninger til andet matrikelnummer håndteres i BBR (Procesarbejdspakke 3: Byggesagsbehandling) Send godkendelse til ejer Når landinspektør har modtaget registreringsmeddelelse fra KMS, sender han oplysning om godkendelsen til ejer/anmelder samt en regning Opdater tingbog Når registreringsmeddelelsen modtages hos Tinglysningsretten ajourføres tingbogen manuelt. Der er ikke en elektronisk snitflade til minimaks Vurder ejendom Hos SKAT bruges registreringsmeddelelsen som advis ift. vurderingsprocessen. Der foretages evt. en kontrol af de registrerede oplysninger, er der f.eks. glemt at slette en foreløbig matrikel. SKAT vurderer ejendommen efter varslingsoplysningerne er modtaget af 48 - EBST-REF:

11 Fremtidig proces Den fremtidige proces beskrevet nedenfor er en fælles fremtidig proces for både 1.1 Matrikulær udstykning og 1.2 Matrikulær forandring. Figur 2. Matrikulær udstykning/forandring fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Opret ejendom med adresse Ajourfør ejendom i ESR (og BBR) Ændres: Udarbejd sag om udstykning/forandring Sagsbehandling Godkend grøn erklæring og send til landinspektør (1.1.4 og er i To-Be slået samme til 1.1.4) Foretag opmåling og udarbejd dok Registrer matrikulære forandringer i matrikelsystem Overfør supplerende oplysninger til præ-matrikel Opdater tingbog Vurder ejendom Foretag prøvelse af matrikulære forandringer Tilføjes: Opret BFE i præ-matrikel (auto.) Anmod om godkendelse Ajourfør BFE i præ-matrikel (auto.) - 11 af 48 - EBST-REF:

12 Anmod om endelig registrering Overfør aktuel ejer til Ejerfortegnelse Landinspektør modtager en henvendelse/rekvisition fra ejer/rekvirent med anmodning om at udstykning eller matrikulær forandring Udarbejd sag om udstykning/forandring Landinspektør undersøger anmodningen og udarbejder en matrikulær sag. Landinspektøren udarbejder sagen, så den er klar til sagsbehandling i kommunen. Sagen videregives til KMS. Nye matrikulære arealer identificeres ved en entydig identifikation af de enkelte jordstykker Opret BestemtFastEjendom (BFE) i præ-matrikel (automatisk) Den matrikulære sag modtages elektronisk og indlæses automatisk i præ-matriklen (hos KMS)., hvorfra oplysninger om de matrikulære ændringer (registerændringer og matrikelkort) er tilgængelige for bl.a. kommunen. Dette vil give kommunen et bedre beslutningsgrundlag i forbindelse med myndighedsbehandlingen af den ansøgte udstykning eller forandring. Hvis sagen medfører, at der oprettes nye samlede faste ejendomme identificeres hver af de nye ejendomme ved en BestemrFastEjendomsID (en ny forretningsnøgle for ejendomme registreret i Matriklen) Ejerfortegnelsen ajourføres automatisk fra præ-matriklen. Det er i dag kommunen, som tildeler ejendomsnummer. Ejendomsnummer er til brug for vurderingen og der vil også være behov for et ejendomsnummer fremover. Der sendes et advis til SKAT, når præ-matriklen er ajourført Anmod om godkendelse Når landinspektøren har modtaget en besked om den foreløbig registrering i præ-matriklen, ansøger han kommunen om godkendelse af udstykning/forandring. Landinspektøren oplyser sagen på den grønne erklæring. De tekniske sagsoplysninger, herunder oplysninger om de fremtidige skel vil være tilgængelig for kommunen via præ-matriklen, så landinspektøren skal ikke længere fremsende skematisk redegørelse, ændringskort og måleblad Sagsbehandling Kommunen sagsbehandler og godkender ansøgning om udstykning/matrikulær forandring på grundlag af præ-matriklens oplysninger (data trækkes via datafordeleren) Send afslag Uændret fra As-Is Foretag opmåling og udarbejd dokumenter Såfremt Landinspektøren ikke har færdiggjort sagen forud for ansøgning til kommunen udføres opmåling, dokumenter udarbejdes (ændret fra tidligere) og der indhentes manglende tilladelser hos andre myndigheder (som As-Is) af 48 - EBST-REF:

13 Landinspektøren stiller forslag til nye adgangsadresser med placering., evt. i form af foreløbige adresser og vejnavne. Desuden skal landinspektøren oplyse evt. bygningers fremtidige matrikulære tilhørsforhold Overfør supplerende oplysninger til præ-matrikel Landinspektøreren overfører evt. supplerende oplysninger til præ-matriklen (KMS), så alle data løbende samles ét sted. Denne overførsel af data kan foregå flere gange Ajourfør BestemtFastEjendom (BFE) i præ-matrikel (auto.) Hos KMS arkiveres i præ-matriklen automatisk supplerende oplysninger fra landinspektøren (løbende ajourføring). Der sendes et advis til SKAT, når præ-matriklen er ajourført Godkend grøn erklæring og send til landinspektør Kommunen kan se alle de fornødne sagsinformationer (svarende til grøn erklæring, skematisk redegørelse mv.) og foretager en elektronisk godkendelse af den grønne erklæring. Den godkendte grønne erklæring sendes til landinspektøren Anmod om endelig registrering Når Landinspektøren vurderer at sagen, som den forefindes i præ-matriklen, er fuldt oplyst og at kommunens godkendelse er sket på det foreliggende grundlag, anmodes KMS om at registrere de matrikulære forandringer i Matriklen Foretag prøvelse af matrikulære forandringer Når KMS modtager anmodningen om den endelige registrering fra landinspektøren, foretager KMS en prøvelse af oplysningerne (som As-Is). Såfremt resultatet ikke er tilfredsstillende anmodes landinspektøren om at indsende yderligere oplysninger til præ-matriklen. Dvs. der skal evt. returneres til nogle af de tidligere delprocesser, hvilket kan kræve fornyet godkendelse i kommunen. Sagen kan også stoppe undervejs (ikke vist på diagrammet) Registrer matrikulære forandringer i matrikelsystem og send registreringsmeddelelse KMS foretager den endelige registrering på grundlag af præ-matriklens oplysninger. KMS sender advis til kommune, Tinglysningsret og SKAT. Samtidig sendes en registreringsmeddelelse (pr. mail) til landinspektøren Opdater tingbog Når Tinglysningsret har fået et advis om matrikulære forandringer, kan data herom trækkes via datafordeleren Overfør aktuel ejer til Ejerfortegnelse Tinglysningsret sørger for at ajourføre Ejerfortegnelsen (nyt) med oplysninger om den aktuelle ejer af 48 - EBST-REF:

14 Vurder ejendom Når SKAT har fået et advis om matrikulære forandringer, kan data herom trækkes via datafordeleren. De øvrige processer under To-Be er identiske med As-Is processerne (er markeret med ikkefed tekst i svømmebanerne). Bemærk: As-Is Processerne Underskriv grøn erklæring og Send grøn erklæring og sagsdok retur er i To-Be slået sammen til Godkend grøn erklæring og send til landinspektør. As-Is Processerne og er udgået i To-Be billedet, da de arbejdsopgaver udgår ved den beskrevne løsning. Det betyder også, at de aktiviteter, der er beskrevet i Kortlægning af ESR-arbejdsgange i kommunerne 1, i procesdiagrammerne EJD Opretter ny vurderingsejendom udstykning under overskriften Kommunens ESR-funktion, udgår. 1 Deloitte: Kortlægning af ESR-arbejdsgange i kommunerne publiceret af KL 15. september af 48 - EBST-REF:

15 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 3. Matrikulær udstykning nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: Kommunen: ESR, BBR og interne fagsystemer KMS: MIA og minimaks Landinspektør: Interne fagsystemer (CAD m.m.) MIA-klient med XML-snitflade til MIA (KMS) Tinglysningsret: etl SKAT: ESR/VUR - 15 af 48 - EBST-REF:

16 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 4. Matrikulær udstykning/forandring fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse: Kommunen: interne fagsystemer KMS: Matrikelsystem, Ejerfortegnelse Landinspektør: Interne fagsystemer (CAD m.m.) med kobling til KMS Tinglysningsret: etl, Ejerfortegnelse SKAT: VUR/Nyt SVUR - 16 af 48 - EBST-REF:

17 Proces 1.2 Matrikulær forandring Nuværende proces Figur 5. Matrikulær forandring nuværende proces. Frekvens: KMS undersøger dette mere præcist og vender tilbage med en statistik. Processen om matrikulære forandringer ligner i høj grad udstykningsprocessen. De væsentligste forskelle er: Proces: Oprettelse af nye samlede faste ejendomme betegnes ikke som en matrikulær forandring, derfor udgår proces Proces: Underskriv grøn erklæring og Send grøn erklæring og sagsdok. Retur er slået sammen til Underskriv grøn erklæring og send retur Der er fortsat behov for kontroller (under Ajourfør ejendom i ESR (og BBR) f.eks. undersøges om der er en bygning på det overførte areal af 48 - EBST-REF:

18 Fremtidig proces Er indarbejdet i To-Be for udstykning (jf. afsnit 2.2 Fremtidig proces Matrikulær udstykning/forandring) Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 6. Matrikulær forandring nuværende systemunderstøttelse. Samme systemunderstøttelse som for As-Is for udstykning. Fremtidig systemunderstøttelse Er indarbejdet i To-Be for udstykning af 48 - EBST-REF:

19 Proces Oprettelse af ejerlejlighed Nuværende proces Figur 7. Oprettelse af ejerlejlighed nuværende proces. Frekvens: Ikke kortlagt p.t. Landinspektør modtager anmodning om opdeling af ejerlejlighed samt evt. skitse til ønsket opdeling Undersøg opdelingshjemmel Landinspektøren undersøger om ejendommen og alle bygninger kan opdeles. Det er bl.a. ejendommens opførelsestidspunkt, der afgør, hvorvidt en ejendom må opdeles eller ej (opdelingshjemmel). Her er der mange regler som undersøges fredet bygning, bygning på lejet grund etc. Der kan også være rådgivning af ejeren omkring opdelingen Sagsbehandling (evt.) Kommunen er typisk ikke involveret før efter tinglysningen, men der imidlertid være specialtilfælde, hvor byggesagsafdeling/bygningsmyndighed er involveret på et tidligere tidspunkt f.eks. omkring opdelingshjemmel problematik af 48 - EBST-REF:

20 1.3.2 Foretag opmåling og udarbejd dokumentation Landinspektøren foretager opmåling og tildeler ejerlejlighedsnummer, angiver enhedsadresser mv. Opdelingsdokumenterne udarbejdes og sendes til ejer/anmelder. Landinspektørens arbejde er hermed færdigt. Ejer/anmelder sender anmeldelsen om ejerlejlighedsopdeling til tinglysningsretten med landinspektørens dokumenter som bilag. Disse sager er ofte komplicerede, hvorfor anmelder ofte vælger ikke selv at indtaste dem i etl (den offentlige portal), men overfører dokumenterne til e-tl s bilagsbank Kontrol af dokumenter og erklæring Tinglysningsretten kontrollerer, at dokumenter er i orden, f.eks. at landinspektør har attesteret, ejeren har afgivet diverse erklæringer mv Registrer detaljerede ejendomsinformationer og fordelingstal Tinglysningsretten indtaster anmeldelsen i etl. Dvs. landinspektørens oplysninger om, hvordan opdelingen skal gennemføres, indtastes igen (ejerlav, matr. nr., ejerlejlighedsnr., adresse (fritekst), areal, fordelingstal m.m.). Adressen er almindelig anvendt som identifikation af ejerlejligheder, hvilket fordrer valide adresser Send til prøvning og tinglysning Tinglysning sender anmeldelsen til prøvning. Er alt OK tinglyses opdelingen og der oprettes nye ejerlejlighedsejendomme i tingbogen. Der sendes en tinglysningskvittering elektronisk til ejeren og til kommunen (på papir og evt. digitalt). Den digitale bruges ikke! Registrer ejendom i ESR inkl. ejere Kommunen opretter ejerlejligheden i ESR. Der oprettes én vurderingsejendom pr. ejerlejlighed. Ejeren af den opdelte ejendom oprettes som ejer på de enkelte ejerlejligheder. Der skal imidlertid tjekkes i tingbogen, om der evt. har været ejerskifte. Her er udfordringen, at ejerlejligheden kan være oprettet i etl uden ejendomsnummer og med upræcis adresseangivelse. Såfremt det er en forening, der er står som ejer, skal foreningen have eget CVR.nr. Det er aht. SKAT, der alene identificerer juridisk enheder ved CPR-nr eller CVR-nr. Fra ESR sendes automatisk en elektronisk varslingsmeddelelse (om ny ejendom) til SKAT Tilknyt ejendomsnr. i BBR Kommunen tilknytter ejendomsnr. til den eller de BBR bolig-/erhvervsenheder, som er blevet til ejerlejligheder. Metoden er at sammenholde landinspektørens opmåling med BBR. I ældre bygninger kan det være en udfordring at matche ejerlejlighedsnumre med BBR s angivelser, især hvis opdelingens adresser er fejlagtige. Herefter sendes automatisk en elektronisk varslingsmeddelelse (om bygning) til SKAT af 48 - EBST-REF:

21 Fremtidig proces Figur 8. Oprettelse af ejerlejlighed fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Kontrol af dokumenter og erklæring Registrer detaljerede ejendomsinfo. og fordelingstal Registrer ejendom i ESR inkl. ejeroplysninger Ændres: Undersøg opdelingshjemmel (1.1.7) Foretag opmåling og udarbejd dokumentation Tilknyt identifikation til BBR elementer (1.1.13) Vurder ejendom Tilføjes: Opret ejerlejlighed i præ-matrikel (auto.) (1.1.20) (1.1.9) Overfør supplerende oplysninger til præ-matrikel (1.1.22) (1.1.23) (1.1.14) Ajourfør ejerlejligheder i præ-matrikel (auto.) Anmod om endelig registrering Foretag prøvelse af ejerlejlighed (1.1.8) Registrer ejerlejligheder i matrikelsystem - 21 af 48 - EBST-REF:

22 (1.1.11) (1.1.12) (1.1.24) Send godkendelse til ejer Opdater tingbog (endeligt skøde) Overfør aktuel ejer til Ejerfortegnelse Mange af delprocesserne i Proces 1.3 Oprettelse af ejerlejlighed svarer til delprocesserne i Proces Matrikulær udstykning/forandring (To-Be). Tallene i parantes angiver denne sammenhæng. Følgende processer er ændret: Undersøg opdelingshjemmel Det nye er, at der også kan være en dialog med KMS (og ikke kun kommune) Foretag opmåling og udarbejd dokumenter Landinspektøren opmåler og indhenter evt. tilladelser hos andre myndigheder (som As-Is). Det nye er, at landinspektøren på et tidligt tidspunkt opretter en ejerlejlighedssag i præmatriklen for på et tidligt tidspunkt at få entydige identificeret de nye ejerlejligheder ved tildeling af BestemtFastEjendomsNr (S2S til KMS). Landinspektøren skal fremadrettet sikre, at adressen er korrekt. Præ-matriklens oplysninger videregives til datafordeleren Tilknyt identifikation til BBR elementer Hvis adresserne er entydigt identificeret kan denne proces automatiseres. Vurdering og Danmarks statistik har behov for disse oplysninger Vurder ejendom Når SKAT har fået et advis om ændringer i matrikelsystemet og en varsling fra BBR, kan data herom trækkes via datafordeleren. De øvrige processer under To-Be er identiske med As-Is processerne (dem, der ikke er med fed i svømmebanerne). Bemærk: As-Is Processerne 1.3.3, og er udgået i To-Be billedet, da de arbejdsopgaver udgår ved den beskrevne løsning. As-Is Processen Send til prøvning og tinglysning modsvares af den væsentligt mere automatiske Tinglys betinget skøde (grå) og Opdater tingbog (endeligt skøde) af 48 - EBST-REF:

23 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 9. Oprettelse af ejerlejlighed nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: Kommunen: ESR og BBR Landinspektør: Interne fagsystemer (CAD m.m.) Tinglysningsret: etl SKAT: ESR/VUR - 23 af 48 - EBST-REF:

24 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 10. Oprettelse af ejerlejlighed fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse: Kommunen: Interne fagsystemer og BBR (evt. automatisk ajourføring) KMS: Matrikelsystem, Ejerfortegnelse Landinspektør: Interne fagsystemer (CAD m.m.) med kobling til KMS Tinglysningsret: etl, Ejerfortegnelse SKAT: VUR/Nyt SVUR - 24 af 48 - EBST-REF:

25 Tinglysningsret Landinspektør Ejer 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Proces Oprettelse af bygning på lejet grund Ved bygninger på lejet grund er der i procesanalysen her altid tale om en nyopførelse. Der findes to specialtilfælde af bygninger på lejet grund frasalg af stationsbygninger og Christiania (forankret i hhv. DSB loven og Christiania loven ), men disse er ikke medtaget i analysen. Omkring bygninger på lejet grund er der i dag to helt uafhængige registreringer i tingbogen og i ESR. Registrering i ESR aht. vurderingen og SKAT og kommunernes behov for at opkræve ejendomsværdiskat hhv. bidrag vedrørende ejendommen. Tingbogens registreringer er i dag helt uafhængig af hvad der måtte være registeret om bygningen i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Proces: 1.4 Oprettelse af bygning på lejet grund - tingbog(as-is) Da der ikke er krav om tinglysning er der BPLG i ESR som ikke findes i tingbogen. Antallet kendes ikke. Nuværende proces Oprettelse af bygning på lejet grund i Tingbogen Ca årligt? Rekvisition om stedfæstelse Foretag stedfæstelse og udarbejd dok. BilagsRef anmeldelse m. BilagsRef Tinglysningskvittering Bilag (upload) BilagsRef Opret ny bestemt ejd. og kontrol af bilag Send kvittering Figur 11. Oprettelse af bygning på lejet grund i Tingbogen nuværende proces. Frekvens: Ikke kortlagt p.t. Antagelse om årligt. Bygning på lejet grund tinglyses i første omgang som en byrde (lejekontrakt) på den matrikel, hvorpå bygningen ligger. Først når der skal knyttes en rettighed til bygningen, f.eks. bygningen - 25 af 48 - EBST-REF:

26 sælges, eller når der optages lån m.m. i bygningen, oprettes bygningen i tingbogen med sit eget blad. I det følgende forudsættes, at bygningen oprettes som selvstændig ejendom i tingbogen i forbindelse med tinglysning af første rettighed. Landinspektør modtager en henvendelse/rekvisition fra ejer med anmodning om stedfæstelse af bygning på lejet grund. Dette er et krav fra tinglysningsretten Foretag stedfæstelse og udarbejd dokumentation. Landinspektør foretager en opmåling og udarbejder den nødvendige stedfæstelsesdokumentation. Opmålingen kan udføres på flere måder afhængig af hvad der findes af materiale i forvejen. Resultatet af opmålingen er et kortrids (som PDF fil) samt en basisgeometri i GML format. Landinspektøren oploader disse opmålinger til tingbogen s bilagsbank. Landinspektør (eller ejer) anmelder bygningen til tingbogen med angivelse af en bilagsreference til de oploadede opmålingsbilag Opret ny bestemt ejendom og kontrol af bilag. Tinglysningen kontrollerer anmeldelsen og de tilhørende bilag. Herefter oprettes en ny bestemt fast ejendom af typen: Bygning på lejet grund. Denne oprettelse er en manuel proces. GML-filen anvendes til at opdatere stedfæstelsesdatabasen (som er en del af tinglysningen) Send kvittering. Når sagsbehandlingen er afsluttet, sender Tinglysningen en kvittering til ejeren ( ) af 48 - EBST-REF:

27 SKAT Kommunen Ejer Proces: 1.5 Oprettelse af bygning på lejet grund - ESR (As-Is) 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Oprettelse af bygning på lejet grund i ESR ansøgning om byggetilladelse nej Byggesagsbehandling Lejet grund? ja Registrer adresse, ejer og tildel ejd.nr. (bygning) i ESR Indberet matrikel i ESR (artskode) Fortsæt i AP3: Byggesagsbehandling Varsling af ny vurd.ejd. Figur 12. Oprettelse af bygning på lejet grund i ESR nuværende proces. Frekvens: Ikke kortlagt p.t. Kommunen modtager en byggeansøgning ift. opførelse af en bygning på lejet grund Byggesagsbehandling. Kommunen foretager en indledende byggesagsbehandling (forhold omkring dette er beskrevet i arbejdspakke 3). Er der tale om en bygning på lejet grund fortsættes med delproces og Ellers fortsættes direkte med den videre byggesagsbehandling Registrer adresse, ejer og tildel ejendomsnummer i ESR. Kommunen fastsætter en adresse og tildeler i ESR et ejendomsnummer til en ny ejendom Indberet matrikel i ESR. Kommunen tilknytter i ESR en matrikel til den nye ejendom. Denne matrikel får artskoden: bygning på lejet grund. Fra ESR sendes en advis til SKAT om at der er en ny bygning på lejet grund. Herefter fortsætter den almindelige byggesagsbehandling i kommunen af 48 - EBST-REF:

28 SKAT Kommune KMS Landinspektør Ejer Tinglysningsret 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fremtidig proces Proces: 1.4 og 1.5 Bygning på lejet grund (BLG) (To-Be) Opret ny bestemt ejd. og kontrol af bilag anmeldelse inkl. Bilag Tinglys betinget skøde Notifikation Opdater tingbog (endeligt skøde) kvittering Overfør aktuel ejer til Ejerfortegnelse Byggeansøgn anmodning om registrering af BLG dialog Medddelelse om foreløbig registrering Foretag stedfæstelse og udarbejd dok. kvittering Overfør supplerende oplysninger til præ-matrikel Supplerende data kvittering Anmod om endelig registrering Anmodning Stedfæstelsesdata Registreringsmeddelelse Godkendelse, afregning Send godkendelse til ejer Klarmelding af byggeri Opret BLG i præmatrikel (auto.) Ajourfør BLG i præmatrikel (auto.) Foretag prøvelse af BLG Registrer BLG i matrikelsystem advis Registrer adresse, ejer og tildel ejd.nr. (bygning) i ESR Indberet matrikel i ESR (artskode) Byggesagsbehandling. varsling Overfør ændringsdata til BBR Vurder ejendom Figur 13. Oprettelse af bygning på lejet grund fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Opret ny bestemt ejendom og kontrol af bilag Registrer adresse, ejer og tildel ejd.nr. (bygning) i ESR Indberet matrikel i ESR (artskode) Ændres: (1.1.7) Foretag stedfæstelse og udarbejd dokumentation Tilføjes: Opret BLG i præ-matrikel (auto.) (1.1.20) (1.1.9) Overfør supplerende oplysninger til præ-matrikel (1.1.22) (1.1.23) (1.1.14) Ajourfør BLG i præ-matrikel (auto.) Anmod om endelig registrering Foretag prøvelse af BLG (1.1.8) Registrer BLG i matrikelsystem (1.1.11) (1.1.12) Send godkendelse til ejer Opdater tingbog (endeligt skøde) - 28 af 48 - EBST-REF:

29 (1.1.24) Overfør aktuel ejer til Ejerfortegnelse Mange af delprocesserne i Proces 1.4 og 1.5 Bygning på lejet grund (To-Be) svarer til delprocesserne i Proces Matrikulær udstykning/forandring (To-Be). Tallene i parantes angiver denne sammenhæng. Følgende processer er ændret: Foretag stedfæstelse og udarbejd dokumenter Landinspektøren stedfæster evt. ved opmåling som tidligere (som As-Is). Det nye er, at landinspektøren på et tidligt tidspunkt opretter en BPLG-sag i præ-matriklen for på et tidligt tidspunkt at få entydigt identificeret bygningen ved et BestemtFastEjendomsNr (S2S til KMS). Landinspektøren skal desuden sikre, at bygningen har den korrekte repræsentative adresse. De øvrige processer under To-Be er identiske med As-Is processerne (dem, der ikke er med fed i svømmebanerne). Bemærk: As-Is Processerne 1.4.2, og er udgået i To-Be billedet, da disse arbejdsopgaver udgår ved den beskrevne løsning. Byggesagsbehandling (1.5.1) er uden for scope i denne sammenhæng. As-Is Processen Send kvittering er en del af Opdater tingbog (endeligt skøde). Kommunen knytter i forbindelse med byggesagsbehandlingen et BestemFastEjendomsNr til byggesagen i BBR-ændringsregister. Dermed bortfalder behovet for efterregistreringer i BBR af 48 - EBST-REF:

30 Tinglysningsret Landinspektør Ejer Proces: 1.4 Oprettelse af bygning på lejet grund - tingbog 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Arbejdspakke m. systemunderstøttelse 1 - Processer ift. ejendomsdannelse (As-Is) Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Rekvisition om stedfæstelse BilagsRef Foretag stedfæstelse Interne og udarbejd dok. fagsystemer anmeldelse m. BilagsRef Tinglysningskvittering Bilag (upload) BilagsRef Opret ny bestemt ejd. og kontrol af bilag etl Send kvittering Figur 14. Oprettelse af bygning på lejet grund i tingbogen nuværende systemunderstøttelse. I forhold til oprettelse af bygning på lejet grund i tingbogen anvendes følgende systemer: 1. Landinspektørens egen interne fagsystemer. Disse systemer kan være forskellige fra landinspektør til landinspektør. De anvendes til registrering af bygningen, udarbejdelse af dokumenter og kortskitse, GLM-filer m.m. 2. Tinglysningssystemet (etl). Anvendes til selve tinglysningen herunder til upload af de forskellige bilag. Det er primært etl brugerfladen, som er i anvendelse af 48 - EBST-REF:

31 SKAT Kommunen Ejer Proces: 1.5 Oprettelse af bygning på lejet grund - ESR m. systemunderstøttelse(as-is) 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case ansøgning om byggetilladelse nej Interne Byggesagsbehandling fagsystemer Lejet grund? ja Registrer adresse, ejer og tildel ejd.nr. (bygning) i ESR ESR Indberet matrikel i ESR (artskode) Fortsæt i byggesagsbehandling Varsling af ny vurd.ejd. Figur 15. Oprettelse af bygning på lejet grund i ESR nuværende systemunderstøttelse. I forhold til oprettelse af bygning på lejet grund i ESR anvendes følgende systemer: 1. Kommunale fagsystemer. Forskellige kommunale fagsystemer i relation til byggesagsbehandling, sags- og dokumentstyring m.m. 2. ESR. Bygningen registreres i ESR aht. vurderingen og kommunernes behov for at opkræve bidrag på denne ejendomstype af 48 - EBST-REF:

32 SKAT Kommune KMS Landinspektør Ejer Tinglysningsret 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Proces: 1.4 og 1.5 Bygning på lejet grund m. systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse (BLG) (To-Be) Opret ny bestemt ejd. og kontrol af bilag anmeldelse inkl. Bilag Tinglys betinget skøde Notifikation Opdater tingbog (endeligt skøde) etl kvittering Overfør aktuel ejer Ejer- til Ejerfortegnelse fortegnelse Byggeansøgn anmodning om registrering af BLG dialog Medddelelse om foreløbig registrering Foretag stedfæstelse og udarbejd Interne fagsystemer dok. kvittering Overfør supplerende oplysninger til præ-matrikel Supplerende data kvittering Anmod om endelig registrering Anmodning Stedfæstelsesdata Registreringsmeddelelse Godkendelse, afregning Send godkendelse til ejer Klarmelding af byggeri Registrer adresse, ejer og tildel ejd.nr. (bygning) i ESR Opret BLG i præmatrikel (auto.) Datafordeler Ejerfortegnelse Indberet matrikel i ESR (artskode) Ajourfør BLG i præmatrikel (auto.) Matrikelsystem Byggesagsbehandling Foretag prøvelse af BLG Registrer BLG i matrikelsystem advis varsling Overfør ændringsdata til BBR BBR Vurder VUR/ ejendom Nyt SVUR Figur 16. Oprettelse af bygning på lejet grund fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse: KMS: Matrikelsystem, Ejerfortegnelse Landinspektør: Interne fagsystemer (CAD m.m.) med kobling til KMS s matrikelsystem Tinglysningsret: etl, Ejerfortegnelse - 32 af 48 - EBST-REF:

33 Bilag - Procesdiagrammer Figur 1. Matrikulær udstykning nuværende proces af 48 - EBST-REF:

34 Figur 2. Matrikulær udstykning/forandring fremtidig proces af 48 - EBST-REF:

35 Figur 3. Matrikulær udstykning nuværende systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

36 Figur 4. Matrikulær udstykning/forandring fremtidig systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

37 Figur 5. Matrikulær forandring nuværende proces af 48 - EBST-REF:

38 Figur 6. Matrikulær forandring nuværende systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

39 Figur 7. Oprettelse af ejerlejlighed nuværende proces af 48 - EBST-REF:

40 Figur 8. Oprettelse af ejerlejlighed fremtidig proces af 48 - EBST-REF:

41 Figur 9. Oprettelse af ejerlejlighed nuværende systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

42 Figur 10. Oprettelse af ejerlejlighed fremtidig systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

43 Figur 11. Oprettelse af bygning på lejet grund i Tingbogen nuværende proces af 48 - EBST-REF:

44 Figur 12. Oprettelse af bygning på lejet grund i ESR nuværende proces af 48 - EBST-REF:

45 Figur 13. Oprettelse af bygning på lejet grund fremtidig proces af 48 - EBST-REF:

46 Figur 14. Oprettelse af bygning på lejet grund i tingbogen nuværende systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

47 Figur 15. Oprettelse af bygning på lejet grund i ESR nuværende systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

48 Figur 16. Oprettelse af bygning på lejet grund fremtidig systemunderstøttelse af 48 - EBST-REF:

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Overblik over danske myndigheders brug

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere