10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppe Oprettet: 18. januar 2012 Udskrevet: 23. januar 2012 Fil:10 2a Arbejdspakke 5 - Processer ift 1.0.doc ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat ver

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Procesbeskrivelser fra 1. workshop oprettet i skabelon til beskrivelse af processer. HTE-S&D Procesbeskrivelse tilrettet efter 2. workshop HTE-S&D Procesbeskrivelse tilrettet efter internt review PLL-EBST og HTE-S&D Procesbeskrivelse klargjort til interessent review herunder er diagrammer indsat i dokumentet HTE-S&D og KH-S&D Processer klargjort til spor 2 KH-S&D Klargjort til styregruppeaflevering KH-S&D Opdateret til version 1.0 efter godkendelse på styregruppemøde KH-S&D Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND... 4 PROCES... 4 METODE... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRINCIPPER FOR FREMTIDIG EJENDOMSVURDERING OG EJENDOMSVÆRDISKAT... 6 PROCES 5.1 SAMVURDERING... 8 NUVÆRENDE PROCES... 8 FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 5.2 OPHÆV SAMVURDERING NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 5.3 ALMINDELIG VURDERING NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

3 Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 5.4 KLAGESAGSBEHANDLING NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 5.5 BEREGN EJENDOMSVÆRDISKAT NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 46 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til ejendomsdannelse inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet 10 2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra 17. oktober til 20.november I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt onsdag den 17. oktober hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring BBR registreringer ift. byggesagsbehandling herunder flytning af bygning og adresse til nyt matrikelnummer. Deltagere: KL, Københavns Kommune, Odense Kommune, SKAT samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt 26. oktober hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Gennemgang af forslag til nuværende processer og identifikation af fremadrettede processer omkring ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat inkl. fremtidig systemunderstøttelse. Identifikation af stikord vedrørende gevinster, infrastruktur- og grunddataforbedringer og forudsætninger. Deltagere: KL, Københavns Kommune, Odense Kommune, SKAT samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. - 4 af 46 - EBST-REF:

5 De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: Proces 5.1 Samvurdering Proces 5.2 Ophæv samvurdering Proces 5.3 Almindelig vurdering Proces 5.4 Klagesagsbehandling Proces 5.5 Beregn Ejendomsværdiskat Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig proces inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 5.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer. - 5 af 46 - EBST-REF:

6 Principper for fremtidig ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat De fremtidige processer for ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat bygger på følgende principper: Ejendomsvurdering: Muligheden for samvurdering af faste ejendomme bortfalder. Vurderingen skal ske på grundlag af Matriklens registreringer af bestemte faste ejendomme. NytVUR: Grunddata i nytvur skal være udstyret med unik identifikation (UUID), status, metadata og historik. Andre processer og systemer kan anvende data fra nytvur (via datafordeleren), når der er behov herfor. Ændring af status/livscyklus ift. en bestemt fast ejendom notificeres af andre systemer gennem et automatisk advis. Data fra andre grunddata registre skal fremadrettet også hentes via datafordeleren. Ejerfortegnelse: Oplysninger om ejerskabsændringer opsamles på een gang og ved kilden med henblik på registrering i den fællesoffentlige Ejerfortegnelse (NY). I de tilfælde hvor kilden er tinglysningen, er det tinglysningen, der ajourfører Ejerfortegnelsen, ellers er det kommunen. Ejerfortegnelse skal indeholde aktuel ejer, overtagelsesdato, ejerandel og andre oplysninger, som nødvendige for kommuner (ejendomsskat og bidrag) og SKAT (ejendomsværdiskat). Andre processer og systemer kan anvende data fra Ejerfortegnelsen. Der sendes ikke dokumenter rundt i systemet. I stedet hentes aktuelle informationer i Ejerfortegnelsen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. Vurderingsloven er det lovmæssige grundlag for gennemførelse af den offentlige ejendomsvurdering. En såkaldt vurderingsejendom omfatter fast ejendom, der vurderes samlet som en enhed. Vurderingslovens 8 og 11 definerer begrebet således: Arealer, der udgør en samlet fast ejendom Arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed En ejerlejlighed Særlige arealer, herunder umatrikulerede arealer Bygninger, der ejes af en anden end grundens ejer - 6 af 46 - EBST-REF:

7 Til ejendomsbegrebet i vurderingsloven er der knyttet en forudsætning om en privat ejendomsret. Offentligt ejede ejendomme er derfor ikke omfattet af begrebet. Ifølge vurderingslovens 8 skal arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed, som hovedregel vurderes sammen. Dog er der en bestemmelse om, at landbrugsejendomme er selvstændige vurderingsejendomme, uagtet at de indgår i et driftsfællesskab - 7 af 46 - EBST-REF:

8 Proces 5.1 Samvurdering Nuværende proces Figur 1. Samvurdering nuværende proces. Frekvens: Ca. X sager årligt. I Odense ca 5 sager årligt. I København ca. 15 sager. Samvurdering kan gennemføres, når to eller flere ejendomme opfylder vurderingslovens bestemmelser herfor. Ejer henvender sig typisk til SKAT (eller Kommunen sender ejeren videre til SKAT) Journaliser dokumenter (sagsoprettelse) Henvendelsen modtages hos SKAT pr. mail eller brev (skriftligt). Dokumenterne journaliseres, og der oprettes en sag Vurder sag SKAT vurderer sagen og giver enten et afslag eller en godkendelse Send afslag Resulterer vurderingen i et afslag, sender SKAT afslaget til ejeren. - 8 af 46 - EBST-REF:

9 5.1.4 Giv ejer besked og involver kommune Der gives besked til ejeren om at afvente registrering i kommunen, som SKAT involverer. SKAT anmoder kommunen om at foretage sammenlægningen. SKAT kan ikke selv gennemføre sammenlægningen (kræver adgang til at opdatere ESR). Nogle gange involveres kommunen på et tidligere tidspunkt, fordi ejeren kontakter kommunen direkte. Vedrører sagen samvurdering af ejerlejligheder behandler kommunen ansøgningen. Skal sagen behandles iht. Vurderingsloven sender kommunen ansøgningen videre til SKAT Vurder ansøgning I sager om sammenlægning af to ejerlejligheder kræves desuden en tilladelse i henhold til byggeloven, hvor Kommunen (BBR-afd.) er myndighed. Der gives afslag eller godkendelse Giv afslag Såfremt ejerlejlighederne ikke kan sammenlægges iht. byggelovgivningen sender Kommunen et afslag til ansøger Kontrol af ejerforhold Kommunen (ESR-afd) tjekker om ejendommene har samme ejer Læg matrikler (vurderingsejendomme) sammen (ét ejendomsnummer) og giv intern besked Kommunen overfører samtlige matrikler tilhørende de ejendomme, som ønskes samvurderet, til den vurderingsejendom der videreføres De ansvarlige for BBR orienteres om ændringen, og der gives besked internt (manuelt). SKAT varsles automatisk (elektronisk) om ændringen (to gange en gang pr. ejendomsnummer) Flyt bygning til fremtidigt ejendomsnummer og giv intern besked I BBR flytter kommunen bygninger fra det udgåede ejendomsnummer til den nye ejendom/matrikel. I BBR er man nødt til at oprette et fiktivt matrikelnummer pga valideringer i det nye BBR. Det tomme ejendomsnummer uden matrikel og bygninger udgår og skal ikke med i vurderingen. Der gives interne beskeder afhængig af, hvem der har startet sagen. Der er to varslinger til SKAT: ejendom der er blevet større, og ejendom der er blevet tom. SKAT kontakter nogle gange BBR i kommunen, hvis matriklen er flyttet, men bygninger ikke er flyttet endnu Påfør noter på det udgåede ejendomsnummer Efter BBR opdatering skal Kommunen (ESR) skrive notat om, at ejd.nr er udgået af vurdering (om hidtidig adresse, hidtidig matrikel). Hvis det er erhverv, sender nogle kommuner en besked til SKAT (administrativ varsling), så dækningsafgift kan beregnes/ændres. - 9 af 46 - EBST-REF:

10 Efterfølgende får teknik og miljø besked om, at fx renovation skal opkræves på det fortsættende ejendomsnummer. Dette er en del af Arbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag. Fremtidig proces Figur 2. Samvurdering fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Alle aktiviteter udgår Ændres: - Tilføjes: - Reglerne om samvurdering bortfalder, og anvendelsen af bestemt fast ejendom som vurderingsobjekt betyder, at der fremadrettet skal være en vurderingsejendom pr. Bestemt Fast Ejendom (BFE). Indtil videre er der imidlertid samvurderingsejendomme, som den fremtidige løsning også skal kunne håndtere (jf. Proces 5.2 Ophæv samvurdering). Hensigten er, at der ikke skal komme nogle nye samvurderingsejendomme. Derfor udgår proces 5.1 i de fremadrettede processer af 46 - EBST-REF:

11 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 3. Samvurdering nuværende systemunderstøttelse. SKAT anvender et sagssystem (Captia), hvorfra der også kan sendes afslag/besked til ejer SKAT slår op i VUR/SVUR ifm. vurdering Varslinger fra Kommunen (fra ESR og BBR) popper op i VUR hos SKAT Kontrol af ejerforhold, sammenlægning af ejendomsnumre og notater foregår i ESR (Kommunen) Kommunen anvender BBR til flytning af bygning til fremtidigt ejendomsnummer Henvendelse direkte til kommunen om tilladelse til sammenlægning i fagsystemer (byggesagssystem, sagssystem), BBR og i princippet kontrol i ESR Fremtidig systemunderstøttelse Processen udgår af 46 - EBST-REF:

12 Proces 5.2 Ophæv samvurdering Nuværende proces Figur 4. Ophæv samvurdering nuværende proces. Frekvens: Ca. X sager årligt. I Odense ca. 5 sager årligt. I København ca. 5 sager. Ophæv samvurdering ligner Samvurdering (Proces 5.1), men der gives meget sjældent/slet ikke afslag. Ophævelse af sambeskatning kan starte fra SKAT eller fordi fx den ene af de sambeskattede ejendomme sælges (link fra Arbejdspakke 2: Ejerskifte). Nyt ejendomsnummer oprettes, og den solgte samlede faste ejendom overflyttes til det nye nummer, derefter skal bygninger flyttes til nyt ejendomsnummer, og der noteres til sidst, hvad der blev foretaget. Der gives også varslinger til SKAT. Hvis det samvurderede var en blanding af bolig og erhverv, skal SKAT evt. have besked om ændring af dækningsafgift også fritagelser, dvs. også her et link til Arbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag af 46 - EBST-REF:

13 Fremtidig proces Figur 5. Ophæv samvurdering fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Opret nyt ejendomsnr, flyt matrikel til nyt nr og giv intern besked Flyt bygning til ny ejendomsnr og giv intern besked Påfør noter på det udgåede ejendomsnr. Ændres: Opsplit vurderingsejendom og giv ejer besked Tilføjes: - De eksisterende samvurderinger forbliver ( samvurderingsejendomme). Når samvurderingen af disse ejendomme på længere sigt er ophævet, så bortfalder behovet for en særlig identifikation (ejendomsnummer) af vurderingsejendommene Opsplit vurderingsejendom og giv ejer besked SKAT ophæver samvurderingen, så hver vurderingsejendom modsvarer en bestemt fast ejendom. Ejer får besked, når opsplitningen er på plads. Såfremt ejer ønsker en anden sammensætning af ejendommen skal det gennemføres i ht. udstykningslovens regler Jf. Matrikulære forandringer i arbejdspakke 1: Ejendomsdannelse. De øvrige tilbageblivende processer (5.2.1 og 5.2.2) er uforandrede fra As-Is af 46 - EBST-REF:

14 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 6. Ophæv samvurdering nuværende systemunderstøttelse. Se beskrivelse af Proces 5.1 Samvurdering af 46 - EBST-REF:

15 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 7. Ophæv samvurdering fremtidig systemunderstøttelse. SKAT anvender fortsat sagssystemet Captia. NytVUR/SVUR anvendes til sagsvurderingen og til opsplitning af den samvurderede ejendom. Fra NytVUR/SVUR gøres vurderingsdata tilgængelige for andre via datafordeleren af 46 - EBST-REF:

16 Proces 5.3 Almindelig vurdering Nuværende proces Figur 8. Almindelig vurdering nuværende proces. Frekvens: Ca sager årligt hvor vurderingsgrundlaget på ejendommen tilrettes, inden vurderingen beregnes. Der er meget manuelt arbejde forbundet med grundværdiområderne ca (sager/ejendomme? er det eller 5.3.2?) På landsbasis er der i alt 2,2 mio. ejendomme, heraf 1,5 mio. ejerboliger. Ejerboliger vurderes i ulige år og øvrige ejendomme i lige år. Processen omfatter aktiviteter knyttet til de årlige vurderinger af faste ejendomme Manuel tilretning af vurderingsgrundlag I løbet af året modtager SKAT varslinger om ændring af ejendomme. Ændringerne kan vedrøre en enkelt ejendom fx ændring af grundstørrelse, en bygning er revet ned eller en nybygning er taget i brug. Der kan være tale om ændringer af ejendomme i et helt område, fx. medfører en vedtagelsen af en lokalplan oftest, at vurderingsgrundlaget for de ejendomme, som er omfattet af lokalplanen skal tilrettes. Disse varslinger modtages i forbindelse med ejendomsdannelsen (Arbejdspakke 1: Ejendomsdannelse), fritagelser (Arbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag) og - 16 af 46 - EBST-REF:

17 ændringer som et resultat af klagesagsbehandlingen (Proces 5.4 Klagesagsbehandling) eller andre varslinger om ejendomsændringer fra Matriklen, BBR, ESR eller Plansystem.dk. For disse ændringer tilrettes vurderingsgrundlaget for ejendommen manuelt Fastlæg niveauer for ny vurdering Hver år fastlægger SKAT vurderingsniveauer inden den årlige vurdering Beregn vurdering (automatisk) Den 1. oktober beregnes vurderingerne ud fra de fastlagte niveauer. Der tages en ekstra kopi af BBR og ESR for at have det grundlag, som vurderingen er kørt på. Vurderingerne sendes til ejerne. Via ESR har kommunerne adgang til de offentliggjorte ejendomsvurderinger. Fremtidig proces Figur 9. Almindelig vurdering fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: Fastlæg niveauer for ny vurdering Tilføjes: Automatisk tilretning af vurderingsgrundlag Automatisk tilretning af vurderingsgrundlag Ved implementering af NytVUR forventes det, at en del af sagerne kan afvikles automatisk. Det betyder at nogle sager kan afvikles helt automatisk, hvorimod andre kun semi-automatisk med efterfølgende manuelle tilretninger. Og der er fortsat nogle sager, der helt håndteres manuelt (5.3.1 Manuel tilretning af vurderingsgrundlag) af 46 - EBST-REF:

18 5.3.2 Fastlæg niveauer for ny vurdering Det forventes, at fastlæggelsen af vurderingsbasis bliver lettere gennem en mere målrettet og effektiv systemunderstøttelse, men det manuelle arbejde er grundlæggende det samme. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 10. Almindelig vurdering nuværende systemunderstøttelse. Der anvendes mange forskellige systemer i forbindelse med tilretningen af vurderingsgrundlaget: VUR, SVUR, GIS og BBR klient. VUR er forbundet med BBR-kopi. GIS er forbundet med DMP, Plansystem.dk, Matrikel mv. Brugen af systemer er også organisatorisk bestemt (historisk). Medarbejder med rod i SKAT bruger SVUR, hvorimod medarbejdere med en kommunal baggrund bruger VUR. Interne fagsystemer (SAS mv.), VUR og SVUR anvendes i forbindelse med fastlægning af vurderingsniveauer. SVUR indeholder grundværdiniveauer og VUR indeholder ejendomsværdiniveauer. VUR anvendes til beregning af vurdering. Der tages kopier af ESR og BBR-kopi inden vurderingskørslen afvikles d. 1/10. Da VUR er integreret i ESR, deler kommunerne og SKAT oplysninger om ejendomsvurderingerne ved kilden: ESR af 46 - EBST-REF:

19 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 11. Almindelig vurdering fremtidig systemunderstøttelse. Fremadrettet skal processerne understøttes af NytVUR/SVUR med en GIS-komponent. Data fra Matrikel, BBR og Ejerfortegnelsen hentes via datafordeleren. Og data fra NytVUR/SVUR gøres tilgængeligt for andre via datafordeleren af 46 - EBST-REF:

20 Proces 5.4 Klagesagsbehandling Nuværende proces Figur 12. Klagesagsbehandling nuværende proces. Frekvens: klagesager pr. år klagesager på et år er også forekommet. Typisk er det ejer eller administrator, der klager. Det kan imidlertid også være lejer eller andre med retlig interesse i sagen Opret klagesag SKAT modtager klagen og opretter en klagesag (journalisering). I meget få tilfælde afvises klagen på dette tidspunkt Behandl klage SKAT behandler klagen, og der sendes en agterskrivelse til afsender. Agterskrivelsen indeholder blandt andet tidsfrister for indgivelse af yderligere informationer Modtag information (evt.) SKAT modtager informationer fra klageren evt. ad flere omgange af 46 - EBST-REF:

21 5.4.4 Yderligere sagsbehandling Når tidsfristen er nået, igangsættes klagesagen igen i SKAT, og sagsbehandlingen fortsætter med det yderligere indsendte materiale Send ny vurderingsmeddelelse Hvis sagsbehandlingen har resulteret i, at klageren får medhold i sin klage, tilretter SKAT vurderingen og sender en ny vurderingsmeddelelse til ejer/administrator. Der sendes en varsling til kommunen (jf. Arbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag). Der sendes evt. en ny agterskrivelse til klager, hvis der ændres meget i ejendomsregistreringerne (fremgår ikke i figur). Hvis sagsbehandlingen har resulteret i, at klageren ikke får medhold: Send til ankenævn SKAT sender klagen videre til Ankenævn (SKAT), hvis der er uenighed (23% af alle sagerne) Afgør sag og registrer ændring Ankenævn (SKAT) behandler anken. Ændringerne registreres i VUR og der sendes en vurderingsmeddelelse til ejer/administrator (uanset afgørelse). Der sendes en varsling til kommunen, uanset om vurderingen er ændret eller ej. 10% af de 23% klagesager sendes videre til Landsskatteretten (ikke med i figur) Tilretning af ejendom til mellemliggende vurderinger SKAT tilretter evt. ejendommen til fremtidige vurderinger, hvis klageren har fået medhold i sin klage. Det sker også efter ankenævnets afgørelse. Efterfølgende beregnes ejendomsværdiskat (jf. Proces 5.5 Beregn ejendomsværdiskat) og den almindelige vurdering (jf. Proces 5.3 Almindelig vurdering) af 46 - EBST-REF:

22 Fremtidig proces Figur 13. Klagesagsbehandling fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er identisk med den nuværende proces bortset fra systemunderstøttelsen af 46 - EBST-REF:

23 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 14. Klagesagsbehandling nuværende systemunderstøttelse. Der anvendes mange forskellige systemer i forbindelse med klagesagsbehandlingen: VUR, SVUR, GIS og BBR klient. VUR er forbundet med BBR-kopi. GIS er forbundet med DMP, Plansystem.dk, Matrikel mv. Brugen af systemer er også organisatorisk bestemt (historisk). Medarbejder med rod i SKAT bruger SVUR, hvorimod medarbejdere med en kommunal baggrund bruger VUR. Ankenævnssager markeres i VUR (myndighedskode). Varslingerne til kommunerne overføres til ESR af 46 - EBST-REF:

24 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 15. Klagesagsbehandling fremtidig systemunderstøttelse. Fremadrettet skal processerne understøttes af NytVUR/SVUR med en GIS-komponent. Data fra Matrikel, BBR og Ejerfortegnelsen hentes via datafordeleren. Og data fra NytVUR/SVUR gøres tilgængeligt for andre via datafordeleren af 46 - EBST-REF:

25 Proces 5.5 Beregn ejendomsværdiskat Nuværende proces Figur 16. Beregn ejendomsværdiskat nuværende proces. Frekvens: Denne proces er to-delt: de automatiske sager kommer fra Proces 5.3 Almindelig vurdering de manuelle sager kommer fra Proces 5.4 Klagesagsbehandling Send beskatningsgrundlag (automatisk) Fra VUR sendes beskatningsgrundlaget til årsopgørelsessystemet SLUT Generer årsopgørelse (automatisk) SLUT genererer årsopgørelser. Der beregnes procentnedslag mv. Årsopgørelserne sendes til ejerne. VUR og ESR leverer data. ESR leverer ejerforhold bl.a. før /efter markering, oplysninger om overtagelse ved arv eller fra sambo Behandl/beregn sager til manuel behandling De sager, der ikke kunne håndteres automatisk, behandles manuelt af SKAT. Der er en del fejl i dag om forkerte ejere, og en del skæve sager håndteres manuelt fx nedbrændte eller blandede ejendomme. Mht. blandede ejendomme ligger ejerboligfordelingen i VUR (fx. bolig vs værksted). I nogle tilfælde undersøges og genbruges fordelinger o.lign. fra den forrige årsopgørelse. De manuelt håndterede sager resulterer i en årsopgørelse, der sendes til ejer af 46 - EBST-REF:

26 5.5.4 Overbring beskatningsgrundlag (manuelt) På klagesagerne overbringer SKAT vurderingen (beskatningsgrundlaget) manuelt til ligningsafdelingen Send agter om ændring af årsopgørelse Fra SLUT sender SKAT manuelt en agterskrivelse til ejer. Det er et problem, at det betragtes som separate forvaltningsmæssige akter. Det ville være optimalt, at SLUT kan sende agterskrivelser automatisk. Der arbejdes i første omgang på en advis løsning Ret årsopgørelse og effektuer afgørelse SKAT effektuerer ændringen af årsopgørelsen, når denne er på plads, og den sendes til ejer Klageforløb (skatteankenævn) Ejer kan komme med indsigelse i forhold til årsopgørelsen, og så igangsættes et klageforløb lig Proces 5.3: Klagesagsbehandling, og i dette tilfælde håndteres det af Skatteankenævnet. Fremtidig proces Figur 17. Beregn ejendomsværdiskat fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er identisk med den nuværende proces bortset fra systemunderstøttelsen af 46 - EBST-REF:

27 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 18. Beregn ejendomsværdiskat nuværende systemunderstøttelse. VUR og ESR giver input til årsopgørelserne, der beregnes i SLUT (internt fagsystem). ESDH anvendes i forbindelse med overbringelse af beskatningsgrundlag (manuelt). Fremtidig systemunderstøttelse Figur 19. Beregn ejendomsværdiskat fremtidig systemunderstøttelse. NytVUR giver input til årsopgørelserne sammen med Ejerfortegnelsen, hvorfra data hentes via datafordeleren. De øvrige fagsystemer (SLUT, ESDH) er de samme som den nuværende systemunderstøttelse. Data om ejerforhold før/efter d skal være indeholdt i ejerfortegnelsen af 46 - EBST-REF:

28 Bilag - Procesdiagrammer Figur 1. Samvurdering nuværende proces af 46 - EBST-REF:

29 Figur 2. Samvurdering fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

30 Figur 3. Samvurdering nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

31 Figur 4. Ophæv samvurdering nuværende proces af 46 - EBST-REF:

32 Figur 5. Ophæv samvurdering fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

33 Figur 6. Ophæv samvurdering nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

34 Figur 7. Ophæv samvurdering fremtidig systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

35 Figur 8. Almindelig vurdering nuværende proces af 46 - EBST-REF:

36 Figur 9. Almindelig vurdering fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

37 Figur 10. Almindelig vurdering nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

38 Figur 11. Almindelig vurdering fremtidig systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

39 Figur 12. Klagesagsbehandling nuværende proces af 46 - EBST-REF:

40 Figur 13. Klagesagsbehandling fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

41 Figur 14. Klagesagsbehandling nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

42 Figur 15. Klagesagsbehandling fremtidig systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

43 Figur 16. Beregn ejendomsværdiskat nuværende proces af 46 - EBST-REF:

44 Figur 17. Beregn ejendomsværdiskat fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

45 Figur 18. Beregn ejendomsværdiskat nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

46 Figur 19. Beregn ejendomsværdiskat fremtidig systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

SYGEDAGPENGEUDBETALING FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG

SYGEDAGPENGEUDBETALING FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG SYGEDAGPENGEUDBETALING FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG København den 21. sep 2013 - Final 1 Indhold 1 Baggrund for analyse... 34 2 Hovedresultat betydeligt effektiviseringspotentiale... 34 3 Effektivisering på

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Overblik over danske myndigheders brug

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere