10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppe Oprettet: 18. januar 2012 Udskrevet: 23. januar 2012 Fil:10 2a Arbejdspakke 5 - Processer ift 1.0.doc ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat ver

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Procesbeskrivelser fra 1. workshop oprettet i skabelon til beskrivelse af processer. HTE-S&D Procesbeskrivelse tilrettet efter 2. workshop HTE-S&D Procesbeskrivelse tilrettet efter internt review PLL-EBST og HTE-S&D Procesbeskrivelse klargjort til interessent review herunder er diagrammer indsat i dokumentet HTE-S&D og KH-S&D Processer klargjort til spor 2 KH-S&D Klargjort til styregruppeaflevering KH-S&D Opdateret til version 1.0 efter godkendelse på styregruppemøde KH-S&D Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND... 4 PROCES... 4 METODE... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRINCIPPER FOR FREMTIDIG EJENDOMSVURDERING OG EJENDOMSVÆRDISKAT... 6 PROCES 5.1 SAMVURDERING... 8 NUVÆRENDE PROCES... 8 FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 5.2 OPHÆV SAMVURDERING NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 5.3 ALMINDELIG VURDERING NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

3 Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 5.4 KLAGESAGSBEHANDLING NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 5.5 BEREGN EJENDOMSVÆRDISKAT NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 46 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til ejendomsdannelse inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet 10 2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra 17. oktober til 20.november I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt onsdag den 17. oktober hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring BBR registreringer ift. byggesagsbehandling herunder flytning af bygning og adresse til nyt matrikelnummer. Deltagere: KL, Københavns Kommune, Odense Kommune, SKAT samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt 26. oktober hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Gennemgang af forslag til nuværende processer og identifikation af fremadrettede processer omkring ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat inkl. fremtidig systemunderstøttelse. Identifikation af stikord vedrørende gevinster, infrastruktur- og grunddataforbedringer og forudsætninger. Deltagere: KL, Københavns Kommune, Odense Kommune, SKAT samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. - 4 af 46 - EBST-REF:

5 De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: Proces 5.1 Samvurdering Proces 5.2 Ophæv samvurdering Proces 5.3 Almindelig vurdering Proces 5.4 Klagesagsbehandling Proces 5.5 Beregn Ejendomsværdiskat Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig proces inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 5.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer. - 5 af 46 - EBST-REF:

6 Principper for fremtidig ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat De fremtidige processer for ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat bygger på følgende principper: Ejendomsvurdering: Muligheden for samvurdering af faste ejendomme bortfalder. Vurderingen skal ske på grundlag af Matriklens registreringer af bestemte faste ejendomme. NytVUR: Grunddata i nytvur skal være udstyret med unik identifikation (UUID), status, metadata og historik. Andre processer og systemer kan anvende data fra nytvur (via datafordeleren), når der er behov herfor. Ændring af status/livscyklus ift. en bestemt fast ejendom notificeres af andre systemer gennem et automatisk advis. Data fra andre grunddata registre skal fremadrettet også hentes via datafordeleren. Ejerfortegnelse: Oplysninger om ejerskabsændringer opsamles på een gang og ved kilden med henblik på registrering i den fællesoffentlige Ejerfortegnelse (NY). I de tilfælde hvor kilden er tinglysningen, er det tinglysningen, der ajourfører Ejerfortegnelsen, ellers er det kommunen. Ejerfortegnelse skal indeholde aktuel ejer, overtagelsesdato, ejerandel og andre oplysninger, som nødvendige for kommuner (ejendomsskat og bidrag) og SKAT (ejendomsværdiskat). Andre processer og systemer kan anvende data fra Ejerfortegnelsen. Der sendes ikke dokumenter rundt i systemet. I stedet hentes aktuelle informationer i Ejerfortegnelsen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. Vurderingsloven er det lovmæssige grundlag for gennemførelse af den offentlige ejendomsvurdering. En såkaldt vurderingsejendom omfatter fast ejendom, der vurderes samlet som en enhed. Vurderingslovens 8 og 11 definerer begrebet således: Arealer, der udgør en samlet fast ejendom Arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed En ejerlejlighed Særlige arealer, herunder umatrikulerede arealer Bygninger, der ejes af en anden end grundens ejer - 6 af 46 - EBST-REF:

7 Til ejendomsbegrebet i vurderingsloven er der knyttet en forudsætning om en privat ejendomsret. Offentligt ejede ejendomme er derfor ikke omfattet af begrebet. Ifølge vurderingslovens 8 skal arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed, som hovedregel vurderes sammen. Dog er der en bestemmelse om, at landbrugsejendomme er selvstændige vurderingsejendomme, uagtet at de indgår i et driftsfællesskab - 7 af 46 - EBST-REF:

8 Proces 5.1 Samvurdering Nuværende proces Figur 1. Samvurdering nuværende proces. Frekvens: Ca. X sager årligt. I Odense ca 5 sager årligt. I København ca. 15 sager. Samvurdering kan gennemføres, når to eller flere ejendomme opfylder vurderingslovens bestemmelser herfor. Ejer henvender sig typisk til SKAT (eller Kommunen sender ejeren videre til SKAT) Journaliser dokumenter (sagsoprettelse) Henvendelsen modtages hos SKAT pr. mail eller brev (skriftligt). Dokumenterne journaliseres, og der oprettes en sag Vurder sag SKAT vurderer sagen og giver enten et afslag eller en godkendelse Send afslag Resulterer vurderingen i et afslag, sender SKAT afslaget til ejeren. - 8 af 46 - EBST-REF:

9 5.1.4 Giv ejer besked og involver kommune Der gives besked til ejeren om at afvente registrering i kommunen, som SKAT involverer. SKAT anmoder kommunen om at foretage sammenlægningen. SKAT kan ikke selv gennemføre sammenlægningen (kræver adgang til at opdatere ESR). Nogle gange involveres kommunen på et tidligere tidspunkt, fordi ejeren kontakter kommunen direkte. Vedrører sagen samvurdering af ejerlejligheder behandler kommunen ansøgningen. Skal sagen behandles iht. Vurderingsloven sender kommunen ansøgningen videre til SKAT Vurder ansøgning I sager om sammenlægning af to ejerlejligheder kræves desuden en tilladelse i henhold til byggeloven, hvor Kommunen (BBR-afd.) er myndighed. Der gives afslag eller godkendelse Giv afslag Såfremt ejerlejlighederne ikke kan sammenlægges iht. byggelovgivningen sender Kommunen et afslag til ansøger Kontrol af ejerforhold Kommunen (ESR-afd) tjekker om ejendommene har samme ejer Læg matrikler (vurderingsejendomme) sammen (ét ejendomsnummer) og giv intern besked Kommunen overfører samtlige matrikler tilhørende de ejendomme, som ønskes samvurderet, til den vurderingsejendom der videreføres De ansvarlige for BBR orienteres om ændringen, og der gives besked internt (manuelt). SKAT varsles automatisk (elektronisk) om ændringen (to gange en gang pr. ejendomsnummer) Flyt bygning til fremtidigt ejendomsnummer og giv intern besked I BBR flytter kommunen bygninger fra det udgåede ejendomsnummer til den nye ejendom/matrikel. I BBR er man nødt til at oprette et fiktivt matrikelnummer pga valideringer i det nye BBR. Det tomme ejendomsnummer uden matrikel og bygninger udgår og skal ikke med i vurderingen. Der gives interne beskeder afhængig af, hvem der har startet sagen. Der er to varslinger til SKAT: ejendom der er blevet større, og ejendom der er blevet tom. SKAT kontakter nogle gange BBR i kommunen, hvis matriklen er flyttet, men bygninger ikke er flyttet endnu Påfør noter på det udgåede ejendomsnummer Efter BBR opdatering skal Kommunen (ESR) skrive notat om, at ejd.nr er udgået af vurdering (om hidtidig adresse, hidtidig matrikel). Hvis det er erhverv, sender nogle kommuner en besked til SKAT (administrativ varsling), så dækningsafgift kan beregnes/ændres. - 9 af 46 - EBST-REF:

10 Efterfølgende får teknik og miljø besked om, at fx renovation skal opkræves på det fortsættende ejendomsnummer. Dette er en del af Arbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag. Fremtidig proces Figur 2. Samvurdering fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Alle aktiviteter udgår Ændres: - Tilføjes: - Reglerne om samvurdering bortfalder, og anvendelsen af bestemt fast ejendom som vurderingsobjekt betyder, at der fremadrettet skal være en vurderingsejendom pr. Bestemt Fast Ejendom (BFE). Indtil videre er der imidlertid samvurderingsejendomme, som den fremtidige løsning også skal kunne håndtere (jf. Proces 5.2 Ophæv samvurdering). Hensigten er, at der ikke skal komme nogle nye samvurderingsejendomme. Derfor udgår proces 5.1 i de fremadrettede processer af 46 - EBST-REF:

11 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 3. Samvurdering nuværende systemunderstøttelse. SKAT anvender et sagssystem (Captia), hvorfra der også kan sendes afslag/besked til ejer SKAT slår op i VUR/SVUR ifm. vurdering Varslinger fra Kommunen (fra ESR og BBR) popper op i VUR hos SKAT Kontrol af ejerforhold, sammenlægning af ejendomsnumre og notater foregår i ESR (Kommunen) Kommunen anvender BBR til flytning af bygning til fremtidigt ejendomsnummer Henvendelse direkte til kommunen om tilladelse til sammenlægning i fagsystemer (byggesagssystem, sagssystem), BBR og i princippet kontrol i ESR Fremtidig systemunderstøttelse Processen udgår af 46 - EBST-REF:

12 Proces 5.2 Ophæv samvurdering Nuværende proces Figur 4. Ophæv samvurdering nuværende proces. Frekvens: Ca. X sager årligt. I Odense ca. 5 sager årligt. I København ca. 5 sager. Ophæv samvurdering ligner Samvurdering (Proces 5.1), men der gives meget sjældent/slet ikke afslag. Ophævelse af sambeskatning kan starte fra SKAT eller fordi fx den ene af de sambeskattede ejendomme sælges (link fra Arbejdspakke 2: Ejerskifte). Nyt ejendomsnummer oprettes, og den solgte samlede faste ejendom overflyttes til det nye nummer, derefter skal bygninger flyttes til nyt ejendomsnummer, og der noteres til sidst, hvad der blev foretaget. Der gives også varslinger til SKAT. Hvis det samvurderede var en blanding af bolig og erhverv, skal SKAT evt. have besked om ændring af dækningsafgift også fritagelser, dvs. også her et link til Arbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag af 46 - EBST-REF:

13 Fremtidig proces Figur 5. Ophæv samvurdering fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Opret nyt ejendomsnr, flyt matrikel til nyt nr og giv intern besked Flyt bygning til ny ejendomsnr og giv intern besked Påfør noter på det udgåede ejendomsnr. Ændres: Opsplit vurderingsejendom og giv ejer besked Tilføjes: - De eksisterende samvurderinger forbliver ( samvurderingsejendomme). Når samvurderingen af disse ejendomme på længere sigt er ophævet, så bortfalder behovet for en særlig identifikation (ejendomsnummer) af vurderingsejendommene Opsplit vurderingsejendom og giv ejer besked SKAT ophæver samvurderingen, så hver vurderingsejendom modsvarer en bestemt fast ejendom. Ejer får besked, når opsplitningen er på plads. Såfremt ejer ønsker en anden sammensætning af ejendommen skal det gennemføres i ht. udstykningslovens regler Jf. Matrikulære forandringer i arbejdspakke 1: Ejendomsdannelse. De øvrige tilbageblivende processer (5.2.1 og 5.2.2) er uforandrede fra As-Is af 46 - EBST-REF:

14 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 6. Ophæv samvurdering nuværende systemunderstøttelse. Se beskrivelse af Proces 5.1 Samvurdering af 46 - EBST-REF:

15 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 7. Ophæv samvurdering fremtidig systemunderstøttelse. SKAT anvender fortsat sagssystemet Captia. NytVUR/SVUR anvendes til sagsvurderingen og til opsplitning af den samvurderede ejendom. Fra NytVUR/SVUR gøres vurderingsdata tilgængelige for andre via datafordeleren af 46 - EBST-REF:

16 Proces 5.3 Almindelig vurdering Nuværende proces Figur 8. Almindelig vurdering nuværende proces. Frekvens: Ca sager årligt hvor vurderingsgrundlaget på ejendommen tilrettes, inden vurderingen beregnes. Der er meget manuelt arbejde forbundet med grundværdiområderne ca (sager/ejendomme? er det eller 5.3.2?) På landsbasis er der i alt 2,2 mio. ejendomme, heraf 1,5 mio. ejerboliger. Ejerboliger vurderes i ulige år og øvrige ejendomme i lige år. Processen omfatter aktiviteter knyttet til de årlige vurderinger af faste ejendomme Manuel tilretning af vurderingsgrundlag I løbet af året modtager SKAT varslinger om ændring af ejendomme. Ændringerne kan vedrøre en enkelt ejendom fx ændring af grundstørrelse, en bygning er revet ned eller en nybygning er taget i brug. Der kan være tale om ændringer af ejendomme i et helt område, fx. medfører en vedtagelsen af en lokalplan oftest, at vurderingsgrundlaget for de ejendomme, som er omfattet af lokalplanen skal tilrettes. Disse varslinger modtages i forbindelse med ejendomsdannelsen (Arbejdspakke 1: Ejendomsdannelse), fritagelser (Arbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag) og - 16 af 46 - EBST-REF:

17 ændringer som et resultat af klagesagsbehandlingen (Proces 5.4 Klagesagsbehandling) eller andre varslinger om ejendomsændringer fra Matriklen, BBR, ESR eller Plansystem.dk. For disse ændringer tilrettes vurderingsgrundlaget for ejendommen manuelt Fastlæg niveauer for ny vurdering Hver år fastlægger SKAT vurderingsniveauer inden den årlige vurdering Beregn vurdering (automatisk) Den 1. oktober beregnes vurderingerne ud fra de fastlagte niveauer. Der tages en ekstra kopi af BBR og ESR for at have det grundlag, som vurderingen er kørt på. Vurderingerne sendes til ejerne. Via ESR har kommunerne adgang til de offentliggjorte ejendomsvurderinger. Fremtidig proces Figur 9. Almindelig vurdering fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: Fastlæg niveauer for ny vurdering Tilføjes: Automatisk tilretning af vurderingsgrundlag Automatisk tilretning af vurderingsgrundlag Ved implementering af NytVUR forventes det, at en del af sagerne kan afvikles automatisk. Det betyder at nogle sager kan afvikles helt automatisk, hvorimod andre kun semi-automatisk med efterfølgende manuelle tilretninger. Og der er fortsat nogle sager, der helt håndteres manuelt (5.3.1 Manuel tilretning af vurderingsgrundlag) af 46 - EBST-REF:

18 5.3.2 Fastlæg niveauer for ny vurdering Det forventes, at fastlæggelsen af vurderingsbasis bliver lettere gennem en mere målrettet og effektiv systemunderstøttelse, men det manuelle arbejde er grundlæggende det samme. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 10. Almindelig vurdering nuværende systemunderstøttelse. Der anvendes mange forskellige systemer i forbindelse med tilretningen af vurderingsgrundlaget: VUR, SVUR, GIS og BBR klient. VUR er forbundet med BBR-kopi. GIS er forbundet med DMP, Plansystem.dk, Matrikel mv. Brugen af systemer er også organisatorisk bestemt (historisk). Medarbejder med rod i SKAT bruger SVUR, hvorimod medarbejdere med en kommunal baggrund bruger VUR. Interne fagsystemer (SAS mv.), VUR og SVUR anvendes i forbindelse med fastlægning af vurderingsniveauer. SVUR indeholder grundværdiniveauer og VUR indeholder ejendomsværdiniveauer. VUR anvendes til beregning af vurdering. Der tages kopier af ESR og BBR-kopi inden vurderingskørslen afvikles d. 1/10. Da VUR er integreret i ESR, deler kommunerne og SKAT oplysninger om ejendomsvurderingerne ved kilden: ESR af 46 - EBST-REF:

19 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 11. Almindelig vurdering fremtidig systemunderstøttelse. Fremadrettet skal processerne understøttes af NytVUR/SVUR med en GIS-komponent. Data fra Matrikel, BBR og Ejerfortegnelsen hentes via datafordeleren. Og data fra NytVUR/SVUR gøres tilgængeligt for andre via datafordeleren af 46 - EBST-REF:

20 Proces 5.4 Klagesagsbehandling Nuværende proces Figur 12. Klagesagsbehandling nuværende proces. Frekvens: klagesager pr. år klagesager på et år er også forekommet. Typisk er det ejer eller administrator, der klager. Det kan imidlertid også være lejer eller andre med retlig interesse i sagen Opret klagesag SKAT modtager klagen og opretter en klagesag (journalisering). I meget få tilfælde afvises klagen på dette tidspunkt Behandl klage SKAT behandler klagen, og der sendes en agterskrivelse til afsender. Agterskrivelsen indeholder blandt andet tidsfrister for indgivelse af yderligere informationer Modtag information (evt.) SKAT modtager informationer fra klageren evt. ad flere omgange af 46 - EBST-REF:

21 5.4.4 Yderligere sagsbehandling Når tidsfristen er nået, igangsættes klagesagen igen i SKAT, og sagsbehandlingen fortsætter med det yderligere indsendte materiale Send ny vurderingsmeddelelse Hvis sagsbehandlingen har resulteret i, at klageren får medhold i sin klage, tilretter SKAT vurderingen og sender en ny vurderingsmeddelelse til ejer/administrator. Der sendes en varsling til kommunen (jf. Arbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag). Der sendes evt. en ny agterskrivelse til klager, hvis der ændres meget i ejendomsregistreringerne (fremgår ikke i figur). Hvis sagsbehandlingen har resulteret i, at klageren ikke får medhold: Send til ankenævn SKAT sender klagen videre til Ankenævn (SKAT), hvis der er uenighed (23% af alle sagerne) Afgør sag og registrer ændring Ankenævn (SKAT) behandler anken. Ændringerne registreres i VUR og der sendes en vurderingsmeddelelse til ejer/administrator (uanset afgørelse). Der sendes en varsling til kommunen, uanset om vurderingen er ændret eller ej. 10% af de 23% klagesager sendes videre til Landsskatteretten (ikke med i figur) Tilretning af ejendom til mellemliggende vurderinger SKAT tilretter evt. ejendommen til fremtidige vurderinger, hvis klageren har fået medhold i sin klage. Det sker også efter ankenævnets afgørelse. Efterfølgende beregnes ejendomsværdiskat (jf. Proces 5.5 Beregn ejendomsværdiskat) og den almindelige vurdering (jf. Proces 5.3 Almindelig vurdering) af 46 - EBST-REF:

22 Fremtidig proces Figur 13. Klagesagsbehandling fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er identisk med den nuværende proces bortset fra systemunderstøttelsen af 46 - EBST-REF:

23 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 14. Klagesagsbehandling nuværende systemunderstøttelse. Der anvendes mange forskellige systemer i forbindelse med klagesagsbehandlingen: VUR, SVUR, GIS og BBR klient. VUR er forbundet med BBR-kopi. GIS er forbundet med DMP, Plansystem.dk, Matrikel mv. Brugen af systemer er også organisatorisk bestemt (historisk). Medarbejder med rod i SKAT bruger SVUR, hvorimod medarbejdere med en kommunal baggrund bruger VUR. Ankenævnssager markeres i VUR (myndighedskode). Varslingerne til kommunerne overføres til ESR af 46 - EBST-REF:

24 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 15. Klagesagsbehandling fremtidig systemunderstøttelse. Fremadrettet skal processerne understøttes af NytVUR/SVUR med en GIS-komponent. Data fra Matrikel, BBR og Ejerfortegnelsen hentes via datafordeleren. Og data fra NytVUR/SVUR gøres tilgængeligt for andre via datafordeleren af 46 - EBST-REF:

25 Proces 5.5 Beregn ejendomsværdiskat Nuværende proces Figur 16. Beregn ejendomsværdiskat nuværende proces. Frekvens: Denne proces er to-delt: de automatiske sager kommer fra Proces 5.3 Almindelig vurdering de manuelle sager kommer fra Proces 5.4 Klagesagsbehandling Send beskatningsgrundlag (automatisk) Fra VUR sendes beskatningsgrundlaget til årsopgørelsessystemet SLUT Generer årsopgørelse (automatisk) SLUT genererer årsopgørelser. Der beregnes procentnedslag mv. Årsopgørelserne sendes til ejerne. VUR og ESR leverer data. ESR leverer ejerforhold bl.a. før /efter markering, oplysninger om overtagelse ved arv eller fra sambo Behandl/beregn sager til manuel behandling De sager, der ikke kunne håndteres automatisk, behandles manuelt af SKAT. Der er en del fejl i dag om forkerte ejere, og en del skæve sager håndteres manuelt fx nedbrændte eller blandede ejendomme. Mht. blandede ejendomme ligger ejerboligfordelingen i VUR (fx. bolig vs værksted). I nogle tilfælde undersøges og genbruges fordelinger o.lign. fra den forrige årsopgørelse. De manuelt håndterede sager resulterer i en årsopgørelse, der sendes til ejer af 46 - EBST-REF:

26 5.5.4 Overbring beskatningsgrundlag (manuelt) På klagesagerne overbringer SKAT vurderingen (beskatningsgrundlaget) manuelt til ligningsafdelingen Send agter om ændring af årsopgørelse Fra SLUT sender SKAT manuelt en agterskrivelse til ejer. Det er et problem, at det betragtes som separate forvaltningsmæssige akter. Det ville være optimalt, at SLUT kan sende agterskrivelser automatisk. Der arbejdes i første omgang på en advis løsning Ret årsopgørelse og effektuer afgørelse SKAT effektuerer ændringen af årsopgørelsen, når denne er på plads, og den sendes til ejer Klageforløb (skatteankenævn) Ejer kan komme med indsigelse i forhold til årsopgørelsen, og så igangsættes et klageforløb lig Proces 5.3: Klagesagsbehandling, og i dette tilfælde håndteres det af Skatteankenævnet. Fremtidig proces Figur 17. Beregn ejendomsværdiskat fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er identisk med den nuværende proces bortset fra systemunderstøttelsen af 46 - EBST-REF:

27 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 18. Beregn ejendomsværdiskat nuværende systemunderstøttelse. VUR og ESR giver input til årsopgørelserne, der beregnes i SLUT (internt fagsystem). ESDH anvendes i forbindelse med overbringelse af beskatningsgrundlag (manuelt). Fremtidig systemunderstøttelse Figur 19. Beregn ejendomsværdiskat fremtidig systemunderstøttelse. NytVUR giver input til årsopgørelserne sammen med Ejerfortegnelsen, hvorfra data hentes via datafordeleren. De øvrige fagsystemer (SLUT, ESDH) er de samme som den nuværende systemunderstøttelse. Data om ejerforhold før/efter d skal være indeholdt i ejerfortegnelsen af 46 - EBST-REF:

28 Bilag - Procesdiagrammer Figur 1. Samvurdering nuværende proces af 46 - EBST-REF:

29 Figur 2. Samvurdering fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

30 Figur 3. Samvurdering nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

31 Figur 4. Ophæv samvurdering nuværende proces af 46 - EBST-REF:

32 Figur 5. Ophæv samvurdering fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

33 Figur 6. Ophæv samvurdering nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

34 Figur 7. Ophæv samvurdering fremtidig systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

35 Figur 8. Almindelig vurdering nuværende proces af 46 - EBST-REF:

36 Figur 9. Almindelig vurdering fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

37 Figur 10. Almindelig vurdering nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

38 Figur 11. Almindelig vurdering fremtidig systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

39 Figur 12. Klagesagsbehandling nuværende proces af 46 - EBST-REF:

40 Figur 13. Klagesagsbehandling fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

41 Figur 14. Klagesagsbehandling nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

42 Figur 15. Klagesagsbehandling fremtidig systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

43 Figur 16. Beregn ejendomsværdiskat nuværende proces af 46 - EBST-REF:

44 Figur 17. Beregn ejendomsværdiskat fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

45 Figur 18. Beregn ejendomsværdiskat nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

46 Figur 19. Beregn ejendomsværdiskat fremtidig systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel - Et nødvendigt skridt mod en mere effektiv og moderne ejendomsregistrering Jon Vestergaard Jacobsen og Afgangsspeciale 2012, landinspektøruddannelsens

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Skat 2013 Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Hold øje med ejendomsvurderingen og ejendomsskatterne det lønner sig. Vi har i de senere år oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bliver afspejlet

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Betaler du for meget i ejendomsskat?

Betaler du for meget i ejendomsskat? E je ndom s s e rvice Betaler du for meget i ejendomsskat? Rafn & Søn er landets førende juridiske rådgiver indenfor beskatning af fast ejendom. Det er vores erfaring, at ejendomsskatten hviler på et fejlagtigt

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Notat Matrikel og Jura J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 20. juni 2012 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over hvilke oplysninger

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i

Læs mere

e bolighandel mæglerperspektiv Marts 2015 v. 2.6

e bolighandel mæglerperspektiv Marts 2015 v. 2.6 e bolighandel mæglerperspektiv Marts 2015 v. 2.6 i Indhold 1. e-bolighandel i mæglerperspektiv...2 1.1. Formål:...2 2. Anvendelse af e-bolighandel...2 3. Opstart af en sag i e-bolighandel...3 4. Rolletildeling

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet 19. april 2015 Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet Under byrådsmødet 26. januar 2015 stillede 4 byrådsmedlemmer i alt 25 spørgsmål vedrørende parkeringskælderen

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Valg af tilsynsmodel Valg af Offentliggøre liste over Valg af én flere Underrette og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om Offentliggøre Valg af tilsyn Anmode kommune

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR..205 - LANDBRUG Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr...205. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION! KLUBMODUL ELEVSKOLE.

VIGTIGT INFORMATION! KLUBMODUL ELEVSKOLE. VIGTIGT INFORMATION! Sportsrideklubben Aalborg (SAO) overgår til et nyt administrativt system. Dette betyder væsentlige ændringer og forbedringer for ALLE medlemmer af SAO. Fra 1. oktober 2013 skal man

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13230 Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden fra klagens

Læs mere

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere