Introduktionsforløb skal være mere effektive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionsforløb skal være mere effektive"

Transkript

1 N y h e d s b rev til LO s amter og sektioner #9 / Oktober 2000 Lokal indflydelse til nye danskere side 2 LO Slagelse har nedsat et etnisk udvalg, som er blevet et vigtigt forum for erfaringsudveksling om den lokale integrationsindsats. Nyttig snak om protester side 3 LO-formand Hans Jensen fik overrakt underskrifter mod metroxpress men mødet endte i god forståelse mellem parterne. Den ny fagbevægelse er også politisk Vi skal være en samfundsbærende kraft ikke et forsikringsselskab, sagde LOformanden på et fyraftensmøde i Vingstedcentret. Når krydset skal sættes De store LO-sektioner vil profilere de faglige holdninger op til kommune- og amtsrådsvalget 20. november. Integration Introduktionsforløb skal være mere effektive LO har fremlagt en samlet plan, der skal skaffe flere med etnisk baggrund i gang på arbejdsmarkedet. Det kan gøres bedre end i dag f.eks. ved at indføre arbejdspladsrelateret danskundervisning og inddrage tillidsrepræsentanterne mere direkte i integrationsindsatsen LO s medlemsforbund og karteller skal øge deres indsats for at organisere flygtninge og indvandrere inden for deres respektive overenskomstområder. Og samarbejdsudvalgene skal udarbejde nye personalepolitikker, som gør det lettere at integrere medarbejdere med særlig etnisk baggrund på arbejdsmarkedet. Begge forslag er elementer i den plan for et styrket integrationsarbejde, som blev drøftet og godkendt på LO s seneste hovedbestyrelsesmøde. Planen gælder frem til udgangen af 2002 og omfatter en lang række forslag til aktiviteter, som skal forbedre beskæftigelsesmulighederne for indvandrere og flygtninge på danske arbejdspladser. Den samlede plan bygger på et stort idékatalog, som er udarbejdet af LO s Flygtninge- og indvandrerudvalg, og som dækker forskellige målgrupper, der alle skal tilgodeses: Det gælder både ledige og beskæftigede med anden etnisk baggrund samt deres kolleger og tillidsrepræsentanter. Men dertil kommer også de unge, som er eller skal i gang med en uddannelse samt den voksende gruppe i alderen år, som i dag står helt uden for arbejdsmarkedet. En ny arbejdspladskultur I alt peger hovedbestyrelsen på 16 forskellige indsatsområder, hvor der er behov for nye initiativer på alle politiske niveauer, hvis der skal fart på udviklingen: Både fra regeringen og arbejdsmarkedets organisationer og i amter og kommuner samt på den enkelte arbejdsplads. Den forstærkede indsats skal i første række sikre, at ledigheden blandt flygtninge og indvandrere i Danmark nedbringes til samme niveau som for andre grupper. Men lige så vigtigt er det at signalere, at den danske arbejdspladskultur skal moderniseres og justeres, så alle kan føle sig velkomne uanset forskelligheder. LO-link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Dorte Monggaard, Erik Harr, Susse Maria Holst, Henrik Rasch og Michael Bræmer. Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: Både HK, SiD og KAD har allerede gennemført medlemsundersøgelser, som belyser mulighederne for at integrere flygtninge og indvandrere på arbejdspladserne. Men LO mener, at der også er behov for en generel medlemsundersøgelse til at målrette de planlagte aktiviteter. Der skal også indsamles oplysninger om igangværende aktiviteter i en erfaringsbank, der kan inspirere til nye lokale indsatser i forbund, fagforeninger m.v. Familien som udgangspunkt Som en opfølgning på det seneste mæglingsforslag skal der også udvikles nye redskaber, der kan bruges til at afdække diskrimination. Først

2 og fremmest skal det sikres, at det fagretlige system kan håndtere sager om etnisk forskelsbehandling på arbejdspladsen. På dette felt samarbejder LO med Dansk Arbejdsgiverforening. Et særlig vigtigt omdrejningspunkt er uddannelse og udvikling af de nye danskeres formelle og uformelle kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Her vil fagbevægelsen forsøge at tage afsæt i den enkelte familie og derigennem skabe et bedre grundlag for, at flere af de voksne, som i dag er uden for arbejdsmarkedet, kan kvalificere sig til job. Det skal bl.a. ske gennem tilbud om arbejdspladsrelateret danskundervisning, nye og mere effektive introduktionsforløb samt fokus på tillidsrepræsentantens rolle. Til de familieorienterede projekter vil der være mulighed for at søge ekstern finansiering via EU s Equal-midler. Integration Nye borgere skal sikres lokal indflydelse Sprogundervisning fungerer bedst på arbejdspladsen, når de grundlæggende færdigheder er på plads, mener Anne Knudsen, formand for LO Slagelse. Sektionen har nedsat et etnisk udvalg, som er blevet et vigtigt forum for erfaringsudveksling om integrationsindsatsen Slagelse er en by med mange flygtninge og indvandrere, og der er behov for en særlig indsats for at integrere disse grupper på det lokale arbejdsmarked. Denne opgave tages meget seriøst i LO Slagelse, som har nedsat et udvalg for etnisk samarbejde, der har taget udfordringen op. Udvalget har allerede sat en lang række aktiviteter i gang, som på kort og langt sigt skal styrke integrationen. Der har både været succeser og skuffelser, men formanden for LO Slagelse Anne Knudsen er overbevist om, at udvalget i dag spiller en central rolle for den lokale indsats. Der er helt klart brug for at udveksle informationer og erfaringer mellem en bred kreds af personer og myndigheder, hvis integrationsarbejdet skal op at stå. Her udfylder LO-udvalget et reelt tomrum. Jeg tvivler på, at de muligheder og redskaber, som er besluttet centralt, vil blive formidlet ud, hvis ikke der var et forum, som kunne sikre kontakten mellem de relevante personer og holde fast i målsætningerne, siger Anne Knudsen. Virksomhedskultur Sidste år var LO Slagelse arrangør af en stor konference med indenrigsminister Karen Jespersen og forbundsformand John Dahl som hovedtalere. Senere har der været holdt et fyraftensmøde om integrationstemaet, og udvalget forbereder endnu en større konference, som skal holde debatten i gang. Budskabet er, at integration bedst opnås ude på arbejdsmarkedet, og det vil vi gerne sætte fokus på bl.a. gennem de lokale medier. Det er vigtigt for at få arbejdsgiverne med både fra små og store virksomheder. De skal tage imod flygtninge og indvandrere i forskellige former for praktik, så de på samme tid kan lære mere dansk og stifte bekendtskab med dansk arbejderkultur og virksomhedskultur, påpeger Anne Knudsen. SIDE 2

3 Samarbejde med sprogcenter Slagelse Sprogcenter ved AOF er direkte repræsenteret i LO s udvalg. Formålet har været at sikre, at kursisterne hurtigere får lært hverdagssproget, og at sprogundervisningen bliver mere arbejdspladsorienteret. Det kan netop gøres ved at lægge dele af undervisningen ud på de lokale arbejdspladser. Men Anne Knudsen understreger, at de grundlæggende danskkundskaber skal læres på skolen. Udvalgsmedlemmerne er dog også klar til selv at trække i arbejdstøjet, hvis det er nødvendigt. Det er bl.a. sket på Steff-Houlberg slagteriet, hvor en gruppe bosniske flygtninge havde fået arbejde. Men de kunne ikke snakke med deres danske kolleger, fordi de ikke havde lært sproget godt nok. Problemet blev løst ved, at de lokale fagforeninger NNF og KAD som begge er repræsenteret i det etniske udvalg gik i forhandling med arbejdsgiverne og fik tilsagn om et sprogkursus to eftermiddage om ugen. Og det hjalp på kommunikationen. Men begge parter skulle yde et bidrag. For selv om kurset var gratis, lykkedes det desværre ikke at få de aftalte timer placeret i arbejdstiden. Så bosnierne har selv betalt for den tid, de brugte på kurset, tilføjer Anne Knudsen. Integrationsråd LO-udvalget har også investeret mange kræfter i at få oprettet et kommunalt integrationsråd, hvor flygtninge- og indvandrerorganisationerne skulle repræsenteres. Rådet er kommet i gang, men arbejdet er for tiden gået lidt i stå. Til gengæld regner LO-sektionen med, at der kan komme fart på efter kommunevalget. De nye borgere skal selv føle, at de får større indflydelse på lokalpolitikken. Men det kræver jo, at de bliver grundigt informeret om, hvilke opgaver rådet skal tage sig af. Og her tror jeg, at der var nogle misforståelser i starten. Det handler jo ikke kun om at få indvandrerne til at deltage i lokale forenings- og fritidsaktiviteter. Integrationsrådets opgaver er langt bredere både politisk og demokratisk, og derfor mener vi, at LO-sektionen skal tage et medansvar for, at det kommer til at fungere godt i fremtiden, slutter Anne Knudsen. Mediepolitik En delegation fra Holstebro overrakte LO-formand Hans Jensen underskrifter i protest mod A-Pressens engagement i gratisavisen metroxpress. Information er vigtig forud for store beslutninger i fagbevægelsen Godt på vej til enighed Vi blev da enige et stykke ad vejen! Fællestillidsmand Mogens Schutt fra Vald. Birns Jernstøberi i Holstebro, var delvis tilfreds, da han sidste fredag tog afsked med LO-formand Hans Jensen efter et besøg i LO-bygningen i København. Han var kommet for at overrække formanden lister med flere end underskrifter, som støberiarbejderne havde indsamlet i protest SIDE 3

4 mod LO s beslutning om at investere 22 mill. kr. i den ny gratisavis metroxpress. Men sammen med sikkerhedsrepræsentant Poul Kandels - dorff og SiD s afdelingsformand Flemming Tøtterup Sørensen havde han også fået en grundig snak med LO-formanden som også er formand for A-Pressens bestyrelse om Metro-projektet og den proces, der var gået forud. Og efter samtalen kunne begge parter fortælle pressen og TV, som var mødt op for at skildre begivenheden, at de havde haft stort udbytte af at mødes og diskutere de forskellige synspunkter igennem. Hans Jensen var glad for, at han havde fået lejlighed til at fortælle om intentionerne og de første resultater af det overraskende skridt, som A- Pressen havde valgt at tage. Mens gæsterne fra Holstebro gav udtryk for, at de nu følte sig velinformeret om projektet og forvisset om, at det faldt inden for den beslutning om fagbevægelsens mediestrategi, der blev truffet på LO-kongressen i Hellere IT-information Det er især SiD-medlemmer og Metal-medlemmer i det jyske, der har skrevet under på protestlisterne. Kritikken går på, at LO skalter og valter med medlemmernes penge ved at bruge millionerne fra Aktuelt til en gratis avis, der kun uddeles i Københavns-området og derfor kun kan læses af en lille del af LO-medlemmerne. De protesterende havde forventet, at pengene skulle bruges til at investere i IT-information. Derfor stiller de spørgsmålet: Hvad får vi ud af de 22 mill. kr., der nu er smidt ud til den trykte presse? Et særligt kritikpunkt var, at beslutningen om metroxpress blev truffet uden forudgående diskussion i fagbevægelsen. Og at det er meget uvant for en bevægelse, som bygger på demokrati og debat i alle led i organisationerne. Efter mødet med Holstebro-folkene erkendte Hans Jensen fuldt ud, at det er både ubehageligt og uhåndterligt, når en vigtig beslutning ikke kan drøftes i åbenhed, som der er tradition for i fagbevægelsen. Men det var ikke muligt i Metro-sagen på grund af de børsetiske regler. Var oplysningerne kommet frem i utide, kunne det have påvirket kurserne for det selskab, som er A-Pressens samarbejdspartner. Men han var den første til at beklage, at den manglende debat havde bidraget til den betydelige mytedannelse og udbredelse af forkerte informationer omkring projektet. Det gav i høj grad anledning til overvejelse, fastslog Hans Jensen. Til gengæld kunne han berolige delegationen med, at LO ikke skalter og valter med kontingentkronerne, men at der ligge en målrettet strategi bag beslutningen om at gå det usædvanlige projekt. Ny avis med tag i de unge LO s mediepolitik bl.a. har som mål, at flere befolkningsgrupper skal have mulighed for at få adgang til nyhedsstrømmen, og Hans Jensen kunne oplyse, at metroxpress rent faktisk har vist sig at få tag i en stor gruppe danskere, som ikke selv ville købe en avis - især unge, indvand- SIDE 4

5 rere m.v. Derfor er der heller ikke udsigt til, at den ny avis vil give underskud. Tværtimod kan det overvejes at udbrede konceptet til andre dele af landet, hvis interessen er stor nok. I første omgang er der dog tale om en engangsinvestering og ikke en løbende udgift, tilføjede Hans Jensen. Et notat om baggrunden for A-Pressens beslutning om at investere i metroxpress kan læses på LO s hjemmeside Kig i nyhedsarkivet og find artiklen metroxpress indgår i en større strategi fra 10/ Delegationen fra Holstebro kvitterede med at forsikre, at de stadig vil følge udviklingen i LO s medier. Og at de var klar til at komme igen, hvis der sker noget nyt, som ikke er ordentligt belyst. LO s hovedbestyrelse skal fredag den 26. oktober diskutere et nyt oplæg til mediepolitik i fagbevægelsen efter lukningen af Aktuelt, og sagen bliver et selvstændigt punkt på dagsordenen, når LO holder repræsentantskabsmøde i København den 30. oktober. Fagbevægelsens fremtid Glem ikke drømmene og solidariteten LO-formand Hans Jensen og arbejdsmarkedsforskeren Henning Jørgensen krydsede klinger på fyraftensmøde arrangeret af LO Vejle amt. Men de var enige om, at større fleksibilitet og tættere medlemskontakt er vejen frem Tydeliggørelse, større smidighed, tættere kontakt til det enkelte medlem og fornyet fokus på værdier. Det var stor enighed om vejen til en mere offensiv strategi for fagbevægelsen, da LO-formand Hans Jensen og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, Aalborg, forleden mødtes til fyraftensmøde i Vingstedcentret inviteret af LO Vejle amt. Solidariteten er stadig et kernepunkt for fagbevægelsen, fastslog de to indledere, som til gengæld mente, at organisatoriske grænsekrige er fløjtende ligegyldige for de allerfleste medlemmer. Det er aktiviteten og ikke apparatet, der siger og giver dem noget. Vi skal tage udgangspunkt i medlemmernes interesser. Og det er ikke interessant for dem, hvordan vi organiserer os, sagde Hans Jensen. Derimod lagde han vægt på, at den faglige profil, fagbevægelsen skal fastholde og vinde medlemmer på, bliver ændret. Der skal være plads til flere individuelle aftaler på arbejdspladserne, uden at der bliver gået på kompromis med den kollektive beskyttelse. Der skal være flere muligheder for at kombinere familie- og arbejdsliv på en smidig måde og at sikre orlov og gradvis tilbagetrækning. Samtidig er individuelle lønaftaler, aktieløn m.v. i fremmarch. Det skal fagbevægelsen være åben over for, uden at de kollektive rettigheder svigtes. Endelig skal aftalerne på arbejdsmarkedet også kunne have bestemmelser om medarbejderenes indflydelse på arbejdsmiljøet og på deres egen uddannelse. Ny politisk profil Over for nogle af arbejdsgiverne får vi en ny rolle. Deres udgangspunkt er, at virksomheden er de ansatte. Medarbejderne bliver taget med på råd over et bredt felt. Her er det ikke nok, at en tillidsrepræsentant kan slå op i overenskomsten. Det er brug for rådgivning om at udvikle virksomheden og kvalificere argumenterne. Og det bliver det afgø- SIDE 5

6 rende, hvilken service de lokale sektioner kan give tillidsfolkene, understregede LO-formanden. Men lige så vigtig er fagbevægelsens politiske profil. For vi skal være en samfundsbærende kraft, ikke et forsikringsselskab, sagde Hans Jensen. Vi har nogle drømme om samfundet, og dem skal vi bevare. Solidaritet er et godt ord, som jeg også tror, at de unge godt kan lide. Og et mere retfærdigt samfund er stadig en opgave for fagbevægelsen, fordi afstanden mellem dem på offentlig forsørgelse og dem i beskæftigelse faktisk bliver større i disse år. Et andet problem er, at vi bruger for megen energi på at holde hinanden nede i fagbevægelsen og for lidt på at holde hinanden oppe. Den fælles forståelse og de fælles drømme skal igen være vort udgangspunkt, tilføjede Hans Jensen. Andre værdier Også Henning Jørgensen samlede sig om den nye situation, fagbevægelsen står i. Er der nogen, som har været i offensiven de sidste tyve år, så er det arbejdsgiverne. De har med held satset på udvikling, decentralisering og fleksibilitet, påpegede han. Udfordringen for fagbevægelsen er at fange de nye værdier hos lønmodtagerne, de individuelle interesser blandt medlemmer, som kan være røde, grønne, gule og blå og have vidt forskellige holdninger og behov. Ikke-materielle ønsker kommer stadig mere i fokus, jo yngre folk er. Især de unge elsker at debattere holdninger og værdier, sagde Henning Jørgensen, hvis råd til fagbevægelsen er at satse på: Organisatorisk forenkling Dygtiggørelse og mobilisering af den kollektive intelligens Mere demokrati i organisationerne Respekt for og anerkendelse af det enkelte medlem. Det drejer sig om nærhed, om at komme tættere på medlemmerne og spejle deres og ikke apparatets behov, sagde han. Men det drejer sig også om at komme med visionære alternativer til arbejdsgivernes offensiv. Hvorfor skal de have eneret på fleksibilitet? lød spørgsmålet fra Henning Jørgensen. Kommunalvalg Når krydset skal sættes De store LO-sektioner vil profilere de faglige holdninger op til valgdagen den 20. november Det er ikke lige meget, hvor krydset sættes ved kommunalvalget 20. november. Tværtimod er der en afgørende forskel mellem det, arbejderbevægelsen står for, og det borgerlige alternativ, som truer mange steder. Den forskel forklares i en valgpjece, som LO Århus netop har udsendt. Den ene retning peger mod øget individualisering og mindre fællesskab. Den anden mod fortsat udbygning af et solidarisk velfærdssamfund, siges det i pjecen. Den anbefaler vælgerne at stemme på Socialdemokratiet, SF eller Enhedslisten. Og de tre partiers spidskandidater fremlægger hver deres politiske hovedbudskaber. SIDE 6

7 Ved at pege på flere partier skiller LO Århus sig dog ud fra de øvrige sektioner i storbysamarbejdet. LO-sektionerne i København, Odense, Esbjerg, Århus, Randers og Aalborg har i deres storby-samarbejde drøftet valget. Det er sket ud fra en fornemmelse af, at meget står på spil denne gang. Flere steder, bl.a. i Århus, kan borgmesterposten glide Socialdemokratiet af hænde efter mange årtier, mens der i Esbjerg tværtimod er en mulighed for at genvinde den. Samtidig vil stemmefordelingen netop i de store byer være en strømpil for det kommende folketingsvalg, som måske endda kan blive påvirket af resultatet. Borgmester-effekten Storby-kontakten er dog endt med fem forskellige anbefalinger og en sjette, som er på vej. I København anbefaler LO, at medlemmerne stemmer på en faglig kandidat. Det sker for at profilere de faglige holdninger i politik. Samtidigt har man udsendt en temafolder, der peger på forskellige centrale politik-områder især voksenuddannelse og erhvervsudvikling som LO mener skal prioriteres højt i Borgerrepræsentationen. LO i Odense satser på borgmester-effekten. Det betyder, at man opfordrer til at stemme på den populære socialdemokratiske borgmester Anker Boye, der jo ikke blot er formand for Kommunernes Landsforening, men også tidligere LO-formand i den fynske hovedstad. Esbjerg skiller sig ud blandt storbyerne, fordi Venstre sidder i borgmester-stolen. LO i Esbjerg appellerer om at stemme socialdemokratisk. På den måde toner man rent flag og udstikker den korteste vej til et magtskifte. LO i Århus opstiller sin formand, Hans Halvorsen, på den socialdemokratiske liste, og han kan regne med valg. Men samtidig fremhæver LO Århus i sin pjece de fælles holdninger, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har i byrådsarbejdet, som det bl. a. er kommet til udtryk i det seneste budgetforlig mellem de tre partier. I Randers holder LO 6. og 7. november en konference, hvor man skal tage stilling til en politisk anbefaling. Alle byrådskandidater, der er medlemmer af et forbund under LO, er indbudt. Endelig er der Aalborg, som har valgt en politisk anbefaling fra. LO støtter socialdemokratiske valgarrangementer, men overlader det til de enkelte forbund at pege på bestemte partier eller kandidater. Ligestilling FL ere starter dialog på tværs af Øresund Sverige er et hestehoved foran Danmark, når det gælder ligestilling mellem kønnene både i fagbevægelsen og det offentlige og såvel på det lokale som det centrale plan. SIDE 7

8 Fremtidens kvindelige ledere drog mod øst til LO Skåne for at hente inspiration til deres arbejde for en mere ligestillet organisationskultur Denne fordom blev bekræftet i rigt mål, da de 27 deltagere i FIU s ny FL-uddannelse for fremtidens kvindelige ledere krydsede Øresund for at hente inspiration i LO Skåne som en del af deres introduktionsforløb. På den anden side gjorde det indtryk på de danske deltagere, at der på regionalt plan i Sverige gøres en omfattende og særdeles synlig indsats for at sikre ligestilling mellem kvinder og mænd i alle dele af samfundslivet. Skåne Län har en 3-årig ligestillingsstrategi, som bl.a. søges integreret på andre udviklingsområder. Det sker under overskriften Ligestilling en drivkraft for udvikling og vækst i Skåne. På amtsplan er der nedsat et regionalt ligestillingsråd, som hvert år udarbejder en meget detaljeret statistik over kønsfordelingen i på en lang række områder. Kvinder og mænd i Skåne giver en nyttig oversigt over, hvordan det går med ligestillingen rundt om i amtet. For de danske FL ere var det oplagt at ønske sig en tilsvarende indsats af de danske amter, som i dag ikke har væsentlige opgaver på ligestillingsområdet. Ligestillingsplaner på arbejdspladsen Den svenske rigsdag har vedtaget en ny ligestillingslov, som bl.a. pålægger alle arbejdspladser med mere end 10 ansatte at udarbejde en ligestillingsplan i samarbejde med fagbevægelsen. Ligestillingsudvalget i LO Skåne har foreløbig afviklet syv kurser, hvor tillidsrepræsentanter og lokale fagforeningsfolk kan lære at forhandle og fastlægge ligestillingsplaner. Det er jo ikke lige meget, om det er virksomheden, der kommer med en plan og blot beder tillidsrepræsentanten eller fagforeningen om at skrive under. Eller om medarbejdernes og deres repræsentanter selv har været med til at udarbejde ligestillingsplanen, forklarede Susanne Simonsson, der er ligestillingsansvarlig i LO Skåne. Etnisk og kønsmæssig ligestilling FL (feministiske ledere) er en 2-årig netværksuddannelse, der startede i august 2001 med afsæt i den repræsentationsundersøgelse, som blev fremlagt på LO-kongressen i Formålet med FL er at skabe grobund for en organisationsudvikling, der matcher fagbevægelsens ligestillingspolitiske målsætninger. Nærmere oplysninger om FL-uddannelsen fås ved henvendelse til vidensopsamler Susanne Fast Jensen, LO, tlf Hun debatterede med FL-deltagerne på et dialogmøde, som fandt sted på LO s kursusejendom Backagården ved Höör. Og det blev aftalt at fastholde kontakten fremover og bl.a. holde flere dialogmøder i fremtiden. Næste gang bliver allerede sidst i oktober, hvor danskerne inviteres med på en konference i LO Skåne. Et af de fælles temaer, der snarest vil blive taget op til drøftelse, er etnisk ligestilling, og hvordan resultater og strategier fra den kønsmæssige ligestillingsindsats kan bidrage til positive resultater på det etniske område. LO Sverige har udsendt en række materialer om ligestilling, der kan ses på hjemmesiden Af statistikhæftet Klass och kön, der opdateres mindst hvert 4. år, fremgår bl.a., at medlemmerne betragter ligestilling som det næstvigtigste arbejdsområde for fagbevægelsen. Den ny svenske ligestillingslov kan studeres nærmere på hjemmesiden SIDE 8

9 Det udviklende arbejde IKEA Danmark går i spidsen Medarbejderne tog godt imod ledelsens oplæg til en ny personalepolitik, som også har vakt interesse i koncernens hjemland De svenske kolleger fik noget at tænke over, da ledelsen af IKEA s fire butikker i Danmark for kort tid siden præsenterede sit projekt Det gode arbejdsliv på en stor konference for medarbejderne. For at holde på sit personale tilbyder den store møbelvirksomhed en række goder, som er afpasset efter medarbejdernes alder og livssituation: Børnefamilierne får fuld løn under barsel også hvis politikerne beslutter at forlænge den nuværende orlov og større fleksibilitet i arbejdstiden, så familie- og arbejdsliv kan hænge bedre sammen. Og de ældre over 40 år får længere opsigelsesvarsler og IT-kurser i arbejdstiden. Ifølge ugebladet LO-Tidningen er det svenske LO-forbund Handels i fuld gang med at granske kataloget fra IKEA Danmark for at finde inspiration til nye overenskomstkrav. På det familiepolitiske område er Sverige dog langt foran Danmark med 12 måneders barselsorlov og 120 omsorgsdage pr. år derfor er der ikke så meget at hente for de svenske LO-ansatte på det felt. Til gengæld er der stor interesse for de nye rettigheder, som sætter fokus på senior-medarbejderne i den internationale møbelkoncern. Familiepolitik i ESU Selv om de altså ikke selv var med til at udforme Det gode arbejdsliv, har de 800 ansatte taget positivt imod de nye tilbud fra arbejdsgiverne. Især er børnefamilierne begejstrede for den nye form for fleksibel arbejdstid, som betyder, at ansatte med mindre børn har ret til en fast daglig arbejdstid mellem kl. 8 og 16. Man kan altså ikke blive pålagt at arbejde over eller arbejde om aftenen, hvis man har børn, der skal hentes i vuggestue eller børnehave. Ledelsens udspil kom dog ikke helt bag på medarbejderne, da det er koncentreret om de hovedtemaer, som har været til diskussion i IKEAkoncernens europæiske samarbejdsudvalg (ESU). Især har familiepolitikken været højt oppe på den internationale dagsorden. Ved præsentationen af Det gode arbejdsliv i Tåstrup var LO-konsulent Poul Schøning inviteret til at fortælle om principperne bag LO s projekt Det udviklende arbejde en af de inspirationskilder, IKEA har haft til den ny personalepolitik. SIDE 9

10 Plakatsøjlen Kommende aktiviteter 22-26/10: EU-arbejdsmiljøuge med åbent hus-arrangementer over hele landet. 30/10: LO s repræsentantskabsmøde i DGI-Byen /11: LO Ungdoms landsmøde på LO-Skolen. 22/11: LO s midtvejskonference om samarbejde mellem kommuner, A-kasser/faglige organisationer og AF på Middelfart KursusCenter /11: TR-topmøde i Odense. 30/11: LO s AMU-konference på LO-Skolen. 3/12: LO s kulturkonference på LO-Skolen. 5/12: LO-amtskonference i LO. Nye kurser om sektionsarbejdet LO-Skolen i Helsingør tilbyder nu to nye FIU-kurser, der specielt henvender sig til aktive i det lokale og regionale tværfaglige arbejde. I ugen december handler det om LO-sektionen fagbevægelsen i lokalsamfundet, hvor der sættes fokus på lønmodtagernes politiske interesser i forhold til kommunalbestyrelser og amtsråd. Målgruppen for kurset er nyvalgte sektionsformænd eller -næstformænd, som får mulighed for at sætte sig ind i de mange områder, hvor politikerne har behov for et input og modspil fra den lokale fagbevægelse: Fra beskæftigelsespolitik, bolig- og trafikpolitik til uddannelse, folkeskolen og kulturpolitik. Det andet kursus er LO-sektionen/Visionær ledelse et værdigrundlag, som finder sted februar Målgruppen er den samme, men sigtet er mere præcist at omsætte LO s handlingsplan fra kongressen i 1999 til virkelighed. Målene for det lokale arbejde var bl.a. at styrke det politiske arbejde, at udbygge de tværfaglige netværk inden for og mellem sektionerne samt øge koordinationen af arbejderbevægelsens samlede indsats f.eks. ved at samle sekretariatsfunktionerne for forbund, AOF o.a. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til LO-Skolen, tlf eller Udarbejdelse af lokale handlingsplaner, evalueringsplaner, værdier og visioner er overskriften på kursets enkelte afsnit. De to FIU-kurser har numrene og , og underviser er Peter Kirkeby. SIDE 10

11 Fokus på erhverv i Nordjylland Erhvervsminister Ole Stavad var på hjemmebane, da han gjorde status over de foreløbige resultater af regeringens erhvervsstrategi dk.21 på LO Nordjyllands to-dages konference i Sæby for nylig. Selv om de ca. 60 deltagere fra fagforeninger og A-kasser kom både for at diskutere arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitik, havde de meget at snakke med ministeren om. Især var der fokus på behovet for at oprette nye kompetenceklynger i Nordjylland. Et andet tema var TIC s rolle og muligheder for at bidrage til øget beskæftigelse i regionen. På førstedagen var arbejdsmarkedspolitikken til diskussion, og her samlede interessen sig om marginalgruppen. Ifølge en ny analyse adskiller de marginaliserede sig ikke fra andre ledige lige bortset fra, at der er flere langtidsledige, flere over 50 år og flere med dårligt helbred end gennemsnittet. Et lovende nordjysk projekt handler om uddannelse af vejledere både i AF og A-kasserne. Formålet med initiativet er at udpege de særlig udsatte ledige, så de kan komme i gang igen via en tidlig fremrykket indsats. Arbejdsmiljø og udlicitering Arbejdsminister Ove Hygum var inviteret som gæstetaler, da LO Roskilde amts arbejdsmiljøudvalg indbød til sit første fyraftensmøde i de nyerhvervede lokaler på Østergade i Lille Skensved mellem Køge og Roskilde. Dagens emne var de nye arbejdsmiljølove og specielt den ny certificerings- og tilskudsordning som skal styrke virksomhedernes motivation til at nedbringe det fortsat meget store antal arbejdsskader. Ministeren gennemgik også den ny lov om udbyderansvar, der trådte i kraft 1. juli i år. Loven gælder ved udlicitering af offentlige opgaver som f.eks. ældrepleje, hjemmehjælp, transport, rengøring, renovation og børnepasning. Formålet med loven er at sikre, at arbejdsmiljøhensyn indarbejdes i udbudsmaterialet og dermed i planlægningen af arbejdet. Ved at indtænke arbejdsmiljøet så tidligt som muligt øges muligheden for, at arbejdet kan tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I debatten blev der efterlyst en større interesse hos offentlige og private ledere for arbejdsmiljøet og det forebyggende arbejde. Der var også ønsker om at få det udviklende arbejde sat på dagsordenen også i den officielle arbejdsmiljøindsats. Desuden blev LO Roskilde amt opfordret til at holde brush up-kurser for sikkerhedsrepræsentanter m.v. samtidig med, at de enkelte fag blev bedt om at satse på flere strategi- og erfamøder for de lokale arbejdsmiljøfolk. SIDE 11

12 Hvordan forebygger vi arbejdsulykker? 14 danske erhvervsvirksomheder holder åbent hus i uge 43, som er EU s arbejdsmiljøuge. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til projektleder Iben Posinak, Dansk Industri, tlf , Det er de tre branchearbejdsmiljøråd for industri, bygge og anlæg samt transport og engros, der er gået sammen med de enkelte virksomheder for at informere om den fælles indsats for at forebygge arbejdsulykker. Blandt de virksomheder, som inviterer inden for i miljøugen, er MT Højgaard, NCC Danmark, Skanska, Danfoss, Grundfos og Dronningborg Industries. En havn, en pige og et kamera En mørk decembermåned drager Katrine Borre med sit kamera fra skib til skib i Århus ny store containerhavn. Men selv om sømandslivet har ændret sig drastisk de senere år og mere end nogensinde præges af industri og teknologi, lykkes det hende at finde og interviewe rigtige mennesker af kød og blod, som kan fortælle, hvordan hverdagen føles og opleves i praksis. Gennem kameraet opdager hun, at selv om nutidens søfolk lever i en barsk virkelighed, er det stadig drømmen om at komme ud i verden og hjem igen til familien og børnene der driver de fleste. Resultatet af hendes oplevelser er blevet til filmen Pigen i havnen, som på en usædvanlig måde skildrer et moderne LO-erhverv i en omskiftelig tid. Sømændenes Uddannelsesfond og Det danske Filminstitut har støttet produktionen af filmen, der fik stor ros ved premieren forleden. 50 pct. flere dræbt på grund af fagligt arbejde Det seneste år er 209 fagforeningsfolk verden over blevet myrdet eller forsvundet på grund af deres faglige arbejde, og det er en stigning på 50 pct. i forhold til året før, skriver Frie Faglige Internationale i sit Survey 2001, som kortlægger de krænkelser af faglige rettigheder, som løbende finder sted verden over. FFI s oversigt omfatter også kvinder og mænd, som blev arresteret, yderligere som blev såret, og næsten , som blev afskediget i forbindelse med deres faglige aktiviteter. Krænkelserne er fordelt på 140 lande, og det er 27 mere end året før. Derfor ser FFI meget alvorligt på situationen, især fordi de registrerede voldshandlinger kun er toppen af isbjerget. Oversigten fra FFI kan læses på hjemmesiden: Colombia og Guatemala er de to lande, hvor det er farligst at være fagforeningsmand/kvinde. Mens Afrika er den verdensdel, hvor det er mest besværligt: I 60 pct. af alle de afrikanske lande risikerer man at blive fyret for faglige aktiviteter, og to af tre lande forekommer arrestationer af fagforeningsfolk. SIDE 12

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv.

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv. Notat Dato 17. maj 2017 MEB Side 1 af 8 Inspirationskatalog: - Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved kommunalvalget 2017 Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

3/2017. Sjælland & Øerne

3/2017. Sjælland & Øerne 3/2017 Sjælland & Øerne Kommunalvalg 2017 handler også om lokale jobmuligheder På job i Holland: Dijana lærer hollænderne at bruge STG Nykøbing F s gamle maskiner Henriks kommentar Styrk det nære demokrati

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾ 'HWQ\EHVN IWLJHOVHVV\VWHP Fagbevægelsens mål og visioner Det ny system Kommunale udfordringer Fagbevægelsen som samarbejdspartner Vores fokusområder Reformkalenderen Hvad gør vi nu? /2 VPnORJYLVLRQHU LO

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling 2015 FL 2015 - København - sammen om ligestilling - nye strukturer? nye muligheder for kvinder? Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? Baggrund: Fagbevægelsen, og især de kvindedominerede forbund,

Læs mere