Introduktionsforløb skal være mere effektive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionsforløb skal være mere effektive"

Transkript

1 N y h e d s b rev til LO s amter og sektioner #9 / Oktober 2000 Lokal indflydelse til nye danskere side 2 LO Slagelse har nedsat et etnisk udvalg, som er blevet et vigtigt forum for erfaringsudveksling om den lokale integrationsindsats. Nyttig snak om protester side 3 LO-formand Hans Jensen fik overrakt underskrifter mod metroxpress men mødet endte i god forståelse mellem parterne. Den ny fagbevægelse er også politisk Vi skal være en samfundsbærende kraft ikke et forsikringsselskab, sagde LOformanden på et fyraftensmøde i Vingstedcentret. Når krydset skal sættes De store LO-sektioner vil profilere de faglige holdninger op til kommune- og amtsrådsvalget 20. november. Integration Introduktionsforløb skal være mere effektive LO har fremlagt en samlet plan, der skal skaffe flere med etnisk baggrund i gang på arbejdsmarkedet. Det kan gøres bedre end i dag f.eks. ved at indføre arbejdspladsrelateret danskundervisning og inddrage tillidsrepræsentanterne mere direkte i integrationsindsatsen LO s medlemsforbund og karteller skal øge deres indsats for at organisere flygtninge og indvandrere inden for deres respektive overenskomstområder. Og samarbejdsudvalgene skal udarbejde nye personalepolitikker, som gør det lettere at integrere medarbejdere med særlig etnisk baggrund på arbejdsmarkedet. Begge forslag er elementer i den plan for et styrket integrationsarbejde, som blev drøftet og godkendt på LO s seneste hovedbestyrelsesmøde. Planen gælder frem til udgangen af 2002 og omfatter en lang række forslag til aktiviteter, som skal forbedre beskæftigelsesmulighederne for indvandrere og flygtninge på danske arbejdspladser. Den samlede plan bygger på et stort idékatalog, som er udarbejdet af LO s Flygtninge- og indvandrerudvalg, og som dækker forskellige målgrupper, der alle skal tilgodeses: Det gælder både ledige og beskæftigede med anden etnisk baggrund samt deres kolleger og tillidsrepræsentanter. Men dertil kommer også de unge, som er eller skal i gang med en uddannelse samt den voksende gruppe i alderen år, som i dag står helt uden for arbejdsmarkedet. En ny arbejdspladskultur I alt peger hovedbestyrelsen på 16 forskellige indsatsområder, hvor der er behov for nye initiativer på alle politiske niveauer, hvis der skal fart på udviklingen: Både fra regeringen og arbejdsmarkedets organisationer og i amter og kommuner samt på den enkelte arbejdsplads. Den forstærkede indsats skal i første række sikre, at ledigheden blandt flygtninge og indvandrere i Danmark nedbringes til samme niveau som for andre grupper. Men lige så vigtigt er det at signalere, at den danske arbejdspladskultur skal moderniseres og justeres, så alle kan føle sig velkomne uanset forskelligheder. LO-link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Dorte Monggaard, Erik Harr, Susse Maria Holst, Henrik Rasch og Michael Bræmer. Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: Både HK, SiD og KAD har allerede gennemført medlemsundersøgelser, som belyser mulighederne for at integrere flygtninge og indvandrere på arbejdspladserne. Men LO mener, at der også er behov for en generel medlemsundersøgelse til at målrette de planlagte aktiviteter. Der skal også indsamles oplysninger om igangværende aktiviteter i en erfaringsbank, der kan inspirere til nye lokale indsatser i forbund, fagforeninger m.v. Familien som udgangspunkt Som en opfølgning på det seneste mæglingsforslag skal der også udvikles nye redskaber, der kan bruges til at afdække diskrimination. Først

2 og fremmest skal det sikres, at det fagretlige system kan håndtere sager om etnisk forskelsbehandling på arbejdspladsen. På dette felt samarbejder LO med Dansk Arbejdsgiverforening. Et særlig vigtigt omdrejningspunkt er uddannelse og udvikling af de nye danskeres formelle og uformelle kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Her vil fagbevægelsen forsøge at tage afsæt i den enkelte familie og derigennem skabe et bedre grundlag for, at flere af de voksne, som i dag er uden for arbejdsmarkedet, kan kvalificere sig til job. Det skal bl.a. ske gennem tilbud om arbejdspladsrelateret danskundervisning, nye og mere effektive introduktionsforløb samt fokus på tillidsrepræsentantens rolle. Til de familieorienterede projekter vil der være mulighed for at søge ekstern finansiering via EU s Equal-midler. Integration Nye borgere skal sikres lokal indflydelse Sprogundervisning fungerer bedst på arbejdspladsen, når de grundlæggende færdigheder er på plads, mener Anne Knudsen, formand for LO Slagelse. Sektionen har nedsat et etnisk udvalg, som er blevet et vigtigt forum for erfaringsudveksling om integrationsindsatsen Slagelse er en by med mange flygtninge og indvandrere, og der er behov for en særlig indsats for at integrere disse grupper på det lokale arbejdsmarked. Denne opgave tages meget seriøst i LO Slagelse, som har nedsat et udvalg for etnisk samarbejde, der har taget udfordringen op. Udvalget har allerede sat en lang række aktiviteter i gang, som på kort og langt sigt skal styrke integrationen. Der har både været succeser og skuffelser, men formanden for LO Slagelse Anne Knudsen er overbevist om, at udvalget i dag spiller en central rolle for den lokale indsats. Der er helt klart brug for at udveksle informationer og erfaringer mellem en bred kreds af personer og myndigheder, hvis integrationsarbejdet skal op at stå. Her udfylder LO-udvalget et reelt tomrum. Jeg tvivler på, at de muligheder og redskaber, som er besluttet centralt, vil blive formidlet ud, hvis ikke der var et forum, som kunne sikre kontakten mellem de relevante personer og holde fast i målsætningerne, siger Anne Knudsen. Virksomhedskultur Sidste år var LO Slagelse arrangør af en stor konference med indenrigsminister Karen Jespersen og forbundsformand John Dahl som hovedtalere. Senere har der været holdt et fyraftensmøde om integrationstemaet, og udvalget forbereder endnu en større konference, som skal holde debatten i gang. Budskabet er, at integration bedst opnås ude på arbejdsmarkedet, og det vil vi gerne sætte fokus på bl.a. gennem de lokale medier. Det er vigtigt for at få arbejdsgiverne med både fra små og store virksomheder. De skal tage imod flygtninge og indvandrere i forskellige former for praktik, så de på samme tid kan lære mere dansk og stifte bekendtskab med dansk arbejderkultur og virksomhedskultur, påpeger Anne Knudsen. SIDE 2

3 Samarbejde med sprogcenter Slagelse Sprogcenter ved AOF er direkte repræsenteret i LO s udvalg. Formålet har været at sikre, at kursisterne hurtigere får lært hverdagssproget, og at sprogundervisningen bliver mere arbejdspladsorienteret. Det kan netop gøres ved at lægge dele af undervisningen ud på de lokale arbejdspladser. Men Anne Knudsen understreger, at de grundlæggende danskkundskaber skal læres på skolen. Udvalgsmedlemmerne er dog også klar til selv at trække i arbejdstøjet, hvis det er nødvendigt. Det er bl.a. sket på Steff-Houlberg slagteriet, hvor en gruppe bosniske flygtninge havde fået arbejde. Men de kunne ikke snakke med deres danske kolleger, fordi de ikke havde lært sproget godt nok. Problemet blev løst ved, at de lokale fagforeninger NNF og KAD som begge er repræsenteret i det etniske udvalg gik i forhandling med arbejdsgiverne og fik tilsagn om et sprogkursus to eftermiddage om ugen. Og det hjalp på kommunikationen. Men begge parter skulle yde et bidrag. For selv om kurset var gratis, lykkedes det desværre ikke at få de aftalte timer placeret i arbejdstiden. Så bosnierne har selv betalt for den tid, de brugte på kurset, tilføjer Anne Knudsen. Integrationsråd LO-udvalget har også investeret mange kræfter i at få oprettet et kommunalt integrationsråd, hvor flygtninge- og indvandrerorganisationerne skulle repræsenteres. Rådet er kommet i gang, men arbejdet er for tiden gået lidt i stå. Til gengæld regner LO-sektionen med, at der kan komme fart på efter kommunevalget. De nye borgere skal selv føle, at de får større indflydelse på lokalpolitikken. Men det kræver jo, at de bliver grundigt informeret om, hvilke opgaver rådet skal tage sig af. Og her tror jeg, at der var nogle misforståelser i starten. Det handler jo ikke kun om at få indvandrerne til at deltage i lokale forenings- og fritidsaktiviteter. Integrationsrådets opgaver er langt bredere både politisk og demokratisk, og derfor mener vi, at LO-sektionen skal tage et medansvar for, at det kommer til at fungere godt i fremtiden, slutter Anne Knudsen. Mediepolitik En delegation fra Holstebro overrakte LO-formand Hans Jensen underskrifter i protest mod A-Pressens engagement i gratisavisen metroxpress. Information er vigtig forud for store beslutninger i fagbevægelsen Godt på vej til enighed Vi blev da enige et stykke ad vejen! Fællestillidsmand Mogens Schutt fra Vald. Birns Jernstøberi i Holstebro, var delvis tilfreds, da han sidste fredag tog afsked med LO-formand Hans Jensen efter et besøg i LO-bygningen i København. Han var kommet for at overrække formanden lister med flere end underskrifter, som støberiarbejderne havde indsamlet i protest SIDE 3

4 mod LO s beslutning om at investere 22 mill. kr. i den ny gratisavis metroxpress. Men sammen med sikkerhedsrepræsentant Poul Kandels - dorff og SiD s afdelingsformand Flemming Tøtterup Sørensen havde han også fået en grundig snak med LO-formanden som også er formand for A-Pressens bestyrelse om Metro-projektet og den proces, der var gået forud. Og efter samtalen kunne begge parter fortælle pressen og TV, som var mødt op for at skildre begivenheden, at de havde haft stort udbytte af at mødes og diskutere de forskellige synspunkter igennem. Hans Jensen var glad for, at han havde fået lejlighed til at fortælle om intentionerne og de første resultater af det overraskende skridt, som A- Pressen havde valgt at tage. Mens gæsterne fra Holstebro gav udtryk for, at de nu følte sig velinformeret om projektet og forvisset om, at det faldt inden for den beslutning om fagbevægelsens mediestrategi, der blev truffet på LO-kongressen i Hellere IT-information Det er især SiD-medlemmer og Metal-medlemmer i det jyske, der har skrevet under på protestlisterne. Kritikken går på, at LO skalter og valter med medlemmernes penge ved at bruge millionerne fra Aktuelt til en gratis avis, der kun uddeles i Københavns-området og derfor kun kan læses af en lille del af LO-medlemmerne. De protesterende havde forventet, at pengene skulle bruges til at investere i IT-information. Derfor stiller de spørgsmålet: Hvad får vi ud af de 22 mill. kr., der nu er smidt ud til den trykte presse? Et særligt kritikpunkt var, at beslutningen om metroxpress blev truffet uden forudgående diskussion i fagbevægelsen. Og at det er meget uvant for en bevægelse, som bygger på demokrati og debat i alle led i organisationerne. Efter mødet med Holstebro-folkene erkendte Hans Jensen fuldt ud, at det er både ubehageligt og uhåndterligt, når en vigtig beslutning ikke kan drøftes i åbenhed, som der er tradition for i fagbevægelsen. Men det var ikke muligt i Metro-sagen på grund af de børsetiske regler. Var oplysningerne kommet frem i utide, kunne det have påvirket kurserne for det selskab, som er A-Pressens samarbejdspartner. Men han var den første til at beklage, at den manglende debat havde bidraget til den betydelige mytedannelse og udbredelse af forkerte informationer omkring projektet. Det gav i høj grad anledning til overvejelse, fastslog Hans Jensen. Til gengæld kunne han berolige delegationen med, at LO ikke skalter og valter med kontingentkronerne, men at der ligge en målrettet strategi bag beslutningen om at gå det usædvanlige projekt. Ny avis med tag i de unge LO s mediepolitik bl.a. har som mål, at flere befolkningsgrupper skal have mulighed for at få adgang til nyhedsstrømmen, og Hans Jensen kunne oplyse, at metroxpress rent faktisk har vist sig at få tag i en stor gruppe danskere, som ikke selv ville købe en avis - især unge, indvand- SIDE 4

5 rere m.v. Derfor er der heller ikke udsigt til, at den ny avis vil give underskud. Tværtimod kan det overvejes at udbrede konceptet til andre dele af landet, hvis interessen er stor nok. I første omgang er der dog tale om en engangsinvestering og ikke en løbende udgift, tilføjede Hans Jensen. Et notat om baggrunden for A-Pressens beslutning om at investere i metroxpress kan læses på LO s hjemmeside Kig i nyhedsarkivet og find artiklen metroxpress indgår i en større strategi fra 10/ Delegationen fra Holstebro kvitterede med at forsikre, at de stadig vil følge udviklingen i LO s medier. Og at de var klar til at komme igen, hvis der sker noget nyt, som ikke er ordentligt belyst. LO s hovedbestyrelse skal fredag den 26. oktober diskutere et nyt oplæg til mediepolitik i fagbevægelsen efter lukningen af Aktuelt, og sagen bliver et selvstændigt punkt på dagsordenen, når LO holder repræsentantskabsmøde i København den 30. oktober. Fagbevægelsens fremtid Glem ikke drømmene og solidariteten LO-formand Hans Jensen og arbejdsmarkedsforskeren Henning Jørgensen krydsede klinger på fyraftensmøde arrangeret af LO Vejle amt. Men de var enige om, at større fleksibilitet og tættere medlemskontakt er vejen frem Tydeliggørelse, større smidighed, tættere kontakt til det enkelte medlem og fornyet fokus på værdier. Det var stor enighed om vejen til en mere offensiv strategi for fagbevægelsen, da LO-formand Hans Jensen og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, Aalborg, forleden mødtes til fyraftensmøde i Vingstedcentret inviteret af LO Vejle amt. Solidariteten er stadig et kernepunkt for fagbevægelsen, fastslog de to indledere, som til gengæld mente, at organisatoriske grænsekrige er fløjtende ligegyldige for de allerfleste medlemmer. Det er aktiviteten og ikke apparatet, der siger og giver dem noget. Vi skal tage udgangspunkt i medlemmernes interesser. Og det er ikke interessant for dem, hvordan vi organiserer os, sagde Hans Jensen. Derimod lagde han vægt på, at den faglige profil, fagbevægelsen skal fastholde og vinde medlemmer på, bliver ændret. Der skal være plads til flere individuelle aftaler på arbejdspladserne, uden at der bliver gået på kompromis med den kollektive beskyttelse. Der skal være flere muligheder for at kombinere familie- og arbejdsliv på en smidig måde og at sikre orlov og gradvis tilbagetrækning. Samtidig er individuelle lønaftaler, aktieløn m.v. i fremmarch. Det skal fagbevægelsen være åben over for, uden at de kollektive rettigheder svigtes. Endelig skal aftalerne på arbejdsmarkedet også kunne have bestemmelser om medarbejderenes indflydelse på arbejdsmiljøet og på deres egen uddannelse. Ny politisk profil Over for nogle af arbejdsgiverne får vi en ny rolle. Deres udgangspunkt er, at virksomheden er de ansatte. Medarbejderne bliver taget med på råd over et bredt felt. Her er det ikke nok, at en tillidsrepræsentant kan slå op i overenskomsten. Det er brug for rådgivning om at udvikle virksomheden og kvalificere argumenterne. Og det bliver det afgø- SIDE 5

6 rende, hvilken service de lokale sektioner kan give tillidsfolkene, understregede LO-formanden. Men lige så vigtig er fagbevægelsens politiske profil. For vi skal være en samfundsbærende kraft, ikke et forsikringsselskab, sagde Hans Jensen. Vi har nogle drømme om samfundet, og dem skal vi bevare. Solidaritet er et godt ord, som jeg også tror, at de unge godt kan lide. Og et mere retfærdigt samfund er stadig en opgave for fagbevægelsen, fordi afstanden mellem dem på offentlig forsørgelse og dem i beskæftigelse faktisk bliver større i disse år. Et andet problem er, at vi bruger for megen energi på at holde hinanden nede i fagbevægelsen og for lidt på at holde hinanden oppe. Den fælles forståelse og de fælles drømme skal igen være vort udgangspunkt, tilføjede Hans Jensen. Andre værdier Også Henning Jørgensen samlede sig om den nye situation, fagbevægelsen står i. Er der nogen, som har været i offensiven de sidste tyve år, så er det arbejdsgiverne. De har med held satset på udvikling, decentralisering og fleksibilitet, påpegede han. Udfordringen for fagbevægelsen er at fange de nye værdier hos lønmodtagerne, de individuelle interesser blandt medlemmer, som kan være røde, grønne, gule og blå og have vidt forskellige holdninger og behov. Ikke-materielle ønsker kommer stadig mere i fokus, jo yngre folk er. Især de unge elsker at debattere holdninger og værdier, sagde Henning Jørgensen, hvis råd til fagbevægelsen er at satse på: Organisatorisk forenkling Dygtiggørelse og mobilisering af den kollektive intelligens Mere demokrati i organisationerne Respekt for og anerkendelse af det enkelte medlem. Det drejer sig om nærhed, om at komme tættere på medlemmerne og spejle deres og ikke apparatets behov, sagde han. Men det drejer sig også om at komme med visionære alternativer til arbejdsgivernes offensiv. Hvorfor skal de have eneret på fleksibilitet? lød spørgsmålet fra Henning Jørgensen. Kommunalvalg Når krydset skal sættes De store LO-sektioner vil profilere de faglige holdninger op til valgdagen den 20. november Det er ikke lige meget, hvor krydset sættes ved kommunalvalget 20. november. Tværtimod er der en afgørende forskel mellem det, arbejderbevægelsen står for, og det borgerlige alternativ, som truer mange steder. Den forskel forklares i en valgpjece, som LO Århus netop har udsendt. Den ene retning peger mod øget individualisering og mindre fællesskab. Den anden mod fortsat udbygning af et solidarisk velfærdssamfund, siges det i pjecen. Den anbefaler vælgerne at stemme på Socialdemokratiet, SF eller Enhedslisten. Og de tre partiers spidskandidater fremlægger hver deres politiske hovedbudskaber. SIDE 6

7 Ved at pege på flere partier skiller LO Århus sig dog ud fra de øvrige sektioner i storbysamarbejdet. LO-sektionerne i København, Odense, Esbjerg, Århus, Randers og Aalborg har i deres storby-samarbejde drøftet valget. Det er sket ud fra en fornemmelse af, at meget står på spil denne gang. Flere steder, bl.a. i Århus, kan borgmesterposten glide Socialdemokratiet af hænde efter mange årtier, mens der i Esbjerg tværtimod er en mulighed for at genvinde den. Samtidig vil stemmefordelingen netop i de store byer være en strømpil for det kommende folketingsvalg, som måske endda kan blive påvirket af resultatet. Borgmester-effekten Storby-kontakten er dog endt med fem forskellige anbefalinger og en sjette, som er på vej. I København anbefaler LO, at medlemmerne stemmer på en faglig kandidat. Det sker for at profilere de faglige holdninger i politik. Samtidigt har man udsendt en temafolder, der peger på forskellige centrale politik-områder især voksenuddannelse og erhvervsudvikling som LO mener skal prioriteres højt i Borgerrepræsentationen. LO i Odense satser på borgmester-effekten. Det betyder, at man opfordrer til at stemme på den populære socialdemokratiske borgmester Anker Boye, der jo ikke blot er formand for Kommunernes Landsforening, men også tidligere LO-formand i den fynske hovedstad. Esbjerg skiller sig ud blandt storbyerne, fordi Venstre sidder i borgmester-stolen. LO i Esbjerg appellerer om at stemme socialdemokratisk. På den måde toner man rent flag og udstikker den korteste vej til et magtskifte. LO i Århus opstiller sin formand, Hans Halvorsen, på den socialdemokratiske liste, og han kan regne med valg. Men samtidig fremhæver LO Århus i sin pjece de fælles holdninger, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har i byrådsarbejdet, som det bl. a. er kommet til udtryk i det seneste budgetforlig mellem de tre partier. I Randers holder LO 6. og 7. november en konference, hvor man skal tage stilling til en politisk anbefaling. Alle byrådskandidater, der er medlemmer af et forbund under LO, er indbudt. Endelig er der Aalborg, som har valgt en politisk anbefaling fra. LO støtter socialdemokratiske valgarrangementer, men overlader det til de enkelte forbund at pege på bestemte partier eller kandidater. Ligestilling FL ere starter dialog på tværs af Øresund Sverige er et hestehoved foran Danmark, når det gælder ligestilling mellem kønnene både i fagbevægelsen og det offentlige og såvel på det lokale som det centrale plan. SIDE 7

8 Fremtidens kvindelige ledere drog mod øst til LO Skåne for at hente inspiration til deres arbejde for en mere ligestillet organisationskultur Denne fordom blev bekræftet i rigt mål, da de 27 deltagere i FIU s ny FL-uddannelse for fremtidens kvindelige ledere krydsede Øresund for at hente inspiration i LO Skåne som en del af deres introduktionsforløb. På den anden side gjorde det indtryk på de danske deltagere, at der på regionalt plan i Sverige gøres en omfattende og særdeles synlig indsats for at sikre ligestilling mellem kvinder og mænd i alle dele af samfundslivet. Skåne Län har en 3-årig ligestillingsstrategi, som bl.a. søges integreret på andre udviklingsområder. Det sker under overskriften Ligestilling en drivkraft for udvikling og vækst i Skåne. På amtsplan er der nedsat et regionalt ligestillingsråd, som hvert år udarbejder en meget detaljeret statistik over kønsfordelingen i på en lang række områder. Kvinder og mænd i Skåne giver en nyttig oversigt over, hvordan det går med ligestillingen rundt om i amtet. For de danske FL ere var det oplagt at ønske sig en tilsvarende indsats af de danske amter, som i dag ikke har væsentlige opgaver på ligestillingsområdet. Ligestillingsplaner på arbejdspladsen Den svenske rigsdag har vedtaget en ny ligestillingslov, som bl.a. pålægger alle arbejdspladser med mere end 10 ansatte at udarbejde en ligestillingsplan i samarbejde med fagbevægelsen. Ligestillingsudvalget i LO Skåne har foreløbig afviklet syv kurser, hvor tillidsrepræsentanter og lokale fagforeningsfolk kan lære at forhandle og fastlægge ligestillingsplaner. Det er jo ikke lige meget, om det er virksomheden, der kommer med en plan og blot beder tillidsrepræsentanten eller fagforeningen om at skrive under. Eller om medarbejdernes og deres repræsentanter selv har været med til at udarbejde ligestillingsplanen, forklarede Susanne Simonsson, der er ligestillingsansvarlig i LO Skåne. Etnisk og kønsmæssig ligestilling FL (feministiske ledere) er en 2-årig netværksuddannelse, der startede i august 2001 med afsæt i den repræsentationsundersøgelse, som blev fremlagt på LO-kongressen i Formålet med FL er at skabe grobund for en organisationsudvikling, der matcher fagbevægelsens ligestillingspolitiske målsætninger. Nærmere oplysninger om FL-uddannelsen fås ved henvendelse til vidensopsamler Susanne Fast Jensen, LO, tlf Hun debatterede med FL-deltagerne på et dialogmøde, som fandt sted på LO s kursusejendom Backagården ved Höör. Og det blev aftalt at fastholde kontakten fremover og bl.a. holde flere dialogmøder i fremtiden. Næste gang bliver allerede sidst i oktober, hvor danskerne inviteres med på en konference i LO Skåne. Et af de fælles temaer, der snarest vil blive taget op til drøftelse, er etnisk ligestilling, og hvordan resultater og strategier fra den kønsmæssige ligestillingsindsats kan bidrage til positive resultater på det etniske område. LO Sverige har udsendt en række materialer om ligestilling, der kan ses på hjemmesiden Af statistikhæftet Klass och kön, der opdateres mindst hvert 4. år, fremgår bl.a., at medlemmerne betragter ligestilling som det næstvigtigste arbejdsområde for fagbevægelsen. Den ny svenske ligestillingslov kan studeres nærmere på hjemmesiden SIDE 8

9 Det udviklende arbejde IKEA Danmark går i spidsen Medarbejderne tog godt imod ledelsens oplæg til en ny personalepolitik, som også har vakt interesse i koncernens hjemland De svenske kolleger fik noget at tænke over, da ledelsen af IKEA s fire butikker i Danmark for kort tid siden præsenterede sit projekt Det gode arbejdsliv på en stor konference for medarbejderne. For at holde på sit personale tilbyder den store møbelvirksomhed en række goder, som er afpasset efter medarbejdernes alder og livssituation: Børnefamilierne får fuld løn under barsel også hvis politikerne beslutter at forlænge den nuværende orlov og større fleksibilitet i arbejdstiden, så familie- og arbejdsliv kan hænge bedre sammen. Og de ældre over 40 år får længere opsigelsesvarsler og IT-kurser i arbejdstiden. Ifølge ugebladet LO-Tidningen er det svenske LO-forbund Handels i fuld gang med at granske kataloget fra IKEA Danmark for at finde inspiration til nye overenskomstkrav. På det familiepolitiske område er Sverige dog langt foran Danmark med 12 måneders barselsorlov og 120 omsorgsdage pr. år derfor er der ikke så meget at hente for de svenske LO-ansatte på det felt. Til gengæld er der stor interesse for de nye rettigheder, som sætter fokus på senior-medarbejderne i den internationale møbelkoncern. Familiepolitik i ESU Selv om de altså ikke selv var med til at udforme Det gode arbejdsliv, har de 800 ansatte taget positivt imod de nye tilbud fra arbejdsgiverne. Især er børnefamilierne begejstrede for den nye form for fleksibel arbejdstid, som betyder, at ansatte med mindre børn har ret til en fast daglig arbejdstid mellem kl. 8 og 16. Man kan altså ikke blive pålagt at arbejde over eller arbejde om aftenen, hvis man har børn, der skal hentes i vuggestue eller børnehave. Ledelsens udspil kom dog ikke helt bag på medarbejderne, da det er koncentreret om de hovedtemaer, som har været til diskussion i IKEAkoncernens europæiske samarbejdsudvalg (ESU). Især har familiepolitikken været højt oppe på den internationale dagsorden. Ved præsentationen af Det gode arbejdsliv i Tåstrup var LO-konsulent Poul Schøning inviteret til at fortælle om principperne bag LO s projekt Det udviklende arbejde en af de inspirationskilder, IKEA har haft til den ny personalepolitik. SIDE 9

10 Plakatsøjlen Kommende aktiviteter 22-26/10: EU-arbejdsmiljøuge med åbent hus-arrangementer over hele landet. 30/10: LO s repræsentantskabsmøde i DGI-Byen /11: LO Ungdoms landsmøde på LO-Skolen. 22/11: LO s midtvejskonference om samarbejde mellem kommuner, A-kasser/faglige organisationer og AF på Middelfart KursusCenter /11: TR-topmøde i Odense. 30/11: LO s AMU-konference på LO-Skolen. 3/12: LO s kulturkonference på LO-Skolen. 5/12: LO-amtskonference i LO. Nye kurser om sektionsarbejdet LO-Skolen i Helsingør tilbyder nu to nye FIU-kurser, der specielt henvender sig til aktive i det lokale og regionale tværfaglige arbejde. I ugen december handler det om LO-sektionen fagbevægelsen i lokalsamfundet, hvor der sættes fokus på lønmodtagernes politiske interesser i forhold til kommunalbestyrelser og amtsråd. Målgruppen for kurset er nyvalgte sektionsformænd eller -næstformænd, som får mulighed for at sætte sig ind i de mange områder, hvor politikerne har behov for et input og modspil fra den lokale fagbevægelse: Fra beskæftigelsespolitik, bolig- og trafikpolitik til uddannelse, folkeskolen og kulturpolitik. Det andet kursus er LO-sektionen/Visionær ledelse et værdigrundlag, som finder sted februar Målgruppen er den samme, men sigtet er mere præcist at omsætte LO s handlingsplan fra kongressen i 1999 til virkelighed. Målene for det lokale arbejde var bl.a. at styrke det politiske arbejde, at udbygge de tværfaglige netværk inden for og mellem sektionerne samt øge koordinationen af arbejderbevægelsens samlede indsats f.eks. ved at samle sekretariatsfunktionerne for forbund, AOF o.a. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til LO-Skolen, tlf eller Udarbejdelse af lokale handlingsplaner, evalueringsplaner, værdier og visioner er overskriften på kursets enkelte afsnit. De to FIU-kurser har numrene og , og underviser er Peter Kirkeby. SIDE 10

11 Fokus på erhverv i Nordjylland Erhvervsminister Ole Stavad var på hjemmebane, da han gjorde status over de foreløbige resultater af regeringens erhvervsstrategi dk.21 på LO Nordjyllands to-dages konference i Sæby for nylig. Selv om de ca. 60 deltagere fra fagforeninger og A-kasser kom både for at diskutere arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitik, havde de meget at snakke med ministeren om. Især var der fokus på behovet for at oprette nye kompetenceklynger i Nordjylland. Et andet tema var TIC s rolle og muligheder for at bidrage til øget beskæftigelse i regionen. På førstedagen var arbejdsmarkedspolitikken til diskussion, og her samlede interessen sig om marginalgruppen. Ifølge en ny analyse adskiller de marginaliserede sig ikke fra andre ledige lige bortset fra, at der er flere langtidsledige, flere over 50 år og flere med dårligt helbred end gennemsnittet. Et lovende nordjysk projekt handler om uddannelse af vejledere både i AF og A-kasserne. Formålet med initiativet er at udpege de særlig udsatte ledige, så de kan komme i gang igen via en tidlig fremrykket indsats. Arbejdsmiljø og udlicitering Arbejdsminister Ove Hygum var inviteret som gæstetaler, da LO Roskilde amts arbejdsmiljøudvalg indbød til sit første fyraftensmøde i de nyerhvervede lokaler på Østergade i Lille Skensved mellem Køge og Roskilde. Dagens emne var de nye arbejdsmiljølove og specielt den ny certificerings- og tilskudsordning som skal styrke virksomhedernes motivation til at nedbringe det fortsat meget store antal arbejdsskader. Ministeren gennemgik også den ny lov om udbyderansvar, der trådte i kraft 1. juli i år. Loven gælder ved udlicitering af offentlige opgaver som f.eks. ældrepleje, hjemmehjælp, transport, rengøring, renovation og børnepasning. Formålet med loven er at sikre, at arbejdsmiljøhensyn indarbejdes i udbudsmaterialet og dermed i planlægningen af arbejdet. Ved at indtænke arbejdsmiljøet så tidligt som muligt øges muligheden for, at arbejdet kan tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I debatten blev der efterlyst en større interesse hos offentlige og private ledere for arbejdsmiljøet og det forebyggende arbejde. Der var også ønsker om at få det udviklende arbejde sat på dagsordenen også i den officielle arbejdsmiljøindsats. Desuden blev LO Roskilde amt opfordret til at holde brush up-kurser for sikkerhedsrepræsentanter m.v. samtidig med, at de enkelte fag blev bedt om at satse på flere strategi- og erfamøder for de lokale arbejdsmiljøfolk. SIDE 11

12 Hvordan forebygger vi arbejdsulykker? 14 danske erhvervsvirksomheder holder åbent hus i uge 43, som er EU s arbejdsmiljøuge. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til projektleder Iben Posinak, Dansk Industri, tlf , Det er de tre branchearbejdsmiljøråd for industri, bygge og anlæg samt transport og engros, der er gået sammen med de enkelte virksomheder for at informere om den fælles indsats for at forebygge arbejdsulykker. Blandt de virksomheder, som inviterer inden for i miljøugen, er MT Højgaard, NCC Danmark, Skanska, Danfoss, Grundfos og Dronningborg Industries. En havn, en pige og et kamera En mørk decembermåned drager Katrine Borre med sit kamera fra skib til skib i Århus ny store containerhavn. Men selv om sømandslivet har ændret sig drastisk de senere år og mere end nogensinde præges af industri og teknologi, lykkes det hende at finde og interviewe rigtige mennesker af kød og blod, som kan fortælle, hvordan hverdagen føles og opleves i praksis. Gennem kameraet opdager hun, at selv om nutidens søfolk lever i en barsk virkelighed, er det stadig drømmen om at komme ud i verden og hjem igen til familien og børnene der driver de fleste. Resultatet af hendes oplevelser er blevet til filmen Pigen i havnen, som på en usædvanlig måde skildrer et moderne LO-erhverv i en omskiftelig tid. Sømændenes Uddannelsesfond og Det danske Filminstitut har støttet produktionen af filmen, der fik stor ros ved premieren forleden. 50 pct. flere dræbt på grund af fagligt arbejde Det seneste år er 209 fagforeningsfolk verden over blevet myrdet eller forsvundet på grund af deres faglige arbejde, og det er en stigning på 50 pct. i forhold til året før, skriver Frie Faglige Internationale i sit Survey 2001, som kortlægger de krænkelser af faglige rettigheder, som løbende finder sted verden over. FFI s oversigt omfatter også kvinder og mænd, som blev arresteret, yderligere som blev såret, og næsten , som blev afskediget i forbindelse med deres faglige aktiviteter. Krænkelserne er fordelt på 140 lande, og det er 27 mere end året før. Derfor ser FFI meget alvorligt på situationen, især fordi de registrerede voldshandlinger kun er toppen af isbjerget. Oversigten fra FFI kan læses på hjemmesiden: Colombia og Guatemala er de to lande, hvor det er farligst at være fagforeningsmand/kvinde. Mens Afrika er den verdensdel, hvor det er mest besværligt: I 60 pct. af alle de afrikanske lande risikerer man at blive fyret for faglige aktiviteter, og to af tre lande forekommer arrestationer af fagforeningsfolk. SIDE 12

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne

Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne N y h e d s b rev til LO s amter og sekt ioner #10 / november 2001 Ligestilling som valgkamp-tema......... side 3 Deltagerne i FL-uddannelsen inviterede en række kvindelige kandidater med på en bus-tour

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Sagsnr. Ref. Den 28. oktober 2003

Sagsnr. Ref. Den 28. oktober 2003 Sagsnr. Ref. Den 28. oktober 2003 +DQV-HQVHQVWDOH/LJHVWLOOLQJLIDJEHY JHOVHQ /2NRQJUHVVHQWLUVGDJGRNWREHU I dag skriver vi historie på kongressen og det er ikke en hvilken som helst historie. Vi skriver

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

NIF. Evaluering 2010. (Netværk I Fagbevægelsen) Udarbejdet for LO

NIF. Evaluering 2010. (Netværk I Fagbevægelsen) Udarbejdet for LO NIF (Netværk I Fagbevægelsen) Evaluering 2010 Udarbejdet for LO Mette Semey Kubix November 2010 Kubix ApS Nørre Voldgade2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk Indhold Resumé... 4

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt LO s nyhedsbrev nr. 22/2001 Indhold Frit valg koster dyrt......... 1 Frit valg af sygehus og børnepasning vil belaste de offentlige budgetter, trække tusindvis af personer ud af arbejdsstyrken, skade ligestilling

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere