Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats"

Transkript

1 Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats

2 Indholdsfortegnelse Overordnet strategi for en fælles organiseringsindsats 5 Delstrategi om målgrupper 9 Delstrategi for organiseringsindsatsen på virksomhederne 12 Delstrategi for organiseringsindsatsen på erhvervsskolerne 15 Vision for organiseringsindsatsen i 3F 18 Styregruppens medlemmer 19 2

3 Forord Kongressen skal i år tage stilling til et oplæg om en fælles organiseringsindsats for 3F. Der er igangsat mange projekter, og der arbejdes flere steder målrettet på at vende udviklingen. Men i slutningen af 2011 besluttede hovedbestyrelsen, at en fælles, fokuseret og målrettet indsats i hele organisationen er nødvendig for at vende udviklingen i medlemstallet, organisationsgraden og overenskomstdækningen. Hovedbestyrelsen nedsatte derfor en bredt sammensat styregruppe til at udvikle en vision og strategi for en fælles organiseringsindsats. Strategioplæggene er resultatet af styregruppens arbejde, og de sætter en retning for den kommende indsats for at øge organisationsgraden og overenskomstdækningen - og at vende medlemsudviklingen. Med kongresoplægget skal kongressen godkende den ramme, som er nødvendig for, at hovedbestyrelsen kan realisere strategien. Kongresoplægget bygger på et grundigt forarbejde, som præsenteres i dette hæfte: En vision for organiseringsindsatsen En overordnet strategi Tre delstrategier Materialet er behandlet i flere omgange af hovedbestyrelsen, og det er behandlet på en konference i Nyborg i juni måned 2013 for alle afdelingerne. Poul Erik Skov Christensen 3

4 4

5 Overordnet strategi for en fælles organiseringsindsats I december 2011 besluttede 3F s hovedbestyrelse at igangsætte etableringen af en samlet strategi for organisering. Baggrunden var et ønske om at øge organisationsgraden og overenskomstdækningen og at vende medlemsudviklingen. Der har gennem årene været iværksat en lang række tiltag i såvel afdelinger som forbund med det formål at vende udviklingen. En blivende positiv effekt på medlemstallet er dog udeblevet. Det kan bl.a. skyldes, at der har været tale om isolerede tiltag, som generelt set ikke har været tænkt ind i en koordineret strategi. 3F har et stærkt fundament, der gør det muligt at vinde tabt terræn tilbage og at hæve organisationsgraden. Men det kræver, at hele organisationen står sammen om en fælles, koordineret og fokuseret indsats og sammen tager ansvaret herfor. Denne strategi er et udtryk for en sådan indsats, og den følges op med konkrete handlingsplaner. Med strategien lægges der op til at forstærke fokus på organisering i hele organisationen. Det forudsættes, at forbund og afdelinger indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde for strategiens realisering, og at forbundet aktivt støtter den enkelte afdeling i at have rette værktøjer og rette kompetencer til at realisere strategien, og at afdelingernes ledelser aktivt driver processen lokalt. Sammen kan vi skabe målbare resultater og dermed udvikle det 3F, der er så vigtig for det danske arbejdsmarked og dermed for den danske model. 3F skal først og fremmest være stærke for vores medlemmer. Fagligt engagerede medlemmer Visionen for 3F s organiseringsindsats er at sætte medlemmet i centrum og dermed at skabe en fagforening med udgangspunkt i det enkelte medlem. Medlemmet skal - ved at organisationen tager afsæt i det enkelte medlem - kunne se sig selv i sin egen fagforening. Vi vil udvikle en fagforening med fagligt engagerede medlemmer, hvor det enkelte medlem er sig bevidst om fællesskabets betydning, og hvor man kan og vil engagere sine kolleger i fællesskabet. Det skal bl.a. ske ved, at afdelinger og tillidsvalgte i højere grad støtter op om de spørgsmål og problemstillinger, som har 5

6 betydning for det enkelte medlem. Hvor det er muligt, skal disse problemstillinger ophæves til kollektive og faglige udfordringer, der kan diskuteres og behandles i fællesskaber. Denne proces skal understøttes af en koordineret indsats mellem tillidsvalgte, afdelinger og forbundet. Der skal være plads til alle medlemmer, og 3F skal til stadighed søge at vække medlemmernes interesse for fagligt engagement ved at tilbyde arrangementer og interessenetværk. Den faglige bevidsthed tager udgangspunkt i faget og branchen og skal altid ske på medlemmets præmisser og med faget/branchen som omdrejningspunktet. Medlemmet skal vide, at man i 3F kan indgå i netværk med afsæt i faglige problemstillinger og have mulighed for at møde ligestillede med samme interesser og karakteristika. 3F etablerer sådanne særlige interessenetværk - fysiske som digitale - med afsæt i medlemmets præmisser og ønsker. Disse netværk skal eksistere i den tidsperiode, hvor de er interessante for grupper af medlemmer, hvorefter de skal nedlægges. 3F er bevidst om det enkelte medlems karakteristika, såsom fag, køn, branche, alder, geografi og etnicitet. 3F anvender denne viden til at give medlemmet en unik oplevelse med afsæt i det enkelte medlem. For at bringe medlemmet i centrum skal medlemmet altid mødes digitalt, skriftligt, telefonisk og personligt med udgangspunkt i sine karakteristika. En forudsætning for at kunne møde medlemmerne efter deres respektive karakteristika er en gruppering af medlemmerne. Denne gruppering/målretning skal først og fremmest baseres på medlemmets faglige tilhørsforhold, men branche, køn, alder, geografi og etnicitet kan også spille en rolle. Udover en målrettet kommunikation danner grupperingen også grundlag for at tilbyde interessenetværk - fysisk som elektronisk - med afsæt i medlemmet. Med fysiske netværksmiljøer menes f.eks., at afdelingerne stiller lokaler samt personale til rådighed for netværksmøder. Med digitale netværk menes, at organisationen stiller digitale netværk til rådighed - i form af teknologi, facilitering og ekspertise. Dette betyder, at medlemmer får mulighed for at deltage i fagrelevante interessenetværk. De digitale netværk har en særlig betydning for medlemmer, der arbejder alene og uden kolleger i det daglige. Gennem medlemskabet af 3F skal medlemmet opleve et fællesskab, der skaber oplevelser, og som gør andre potentielle medlemmer interesserede i at lære 3F at kende. 6

7 Kompetente og aktive tillidsvalgte De tillidsvalgte spiller en central og afgørende rolle for 3F s fremtidige succes. Ikke alle arbejdspladser har tillidsvalgte, og på disse arbejdspladser skal så vidt muligt etableres kontaktpersoner, der kan fungere som ambassadører for 3F. Tillidsvalgte og kontaktpersoner udgør 3F på arbejdspladserne, og sammen skal vi sikre, at 3F er lokalt tilstede og tæt på de øvrige medlemmer. En forudsætning er kompetente, engagerede og aktive tillidsvalgte. De tillidsvalgte skal have særligt fokus på at organisere deres kolleger. Det skal bl.a. ske ved, at afdelinger og tillidsvalgte sammen udarbejder fælles handlingsplaner, der sikrer, at mulige meningsdannere og ambassadører engageres, og at organiseringsindsatsen struktureres og målrettes. En sådan udvikling af de tillidsvalgte stiller store krav til 3F s evne til at skabe en udviklende ramme for den tillidsvalgtes løbende virke. Derfor vil 3F stille værktøjer som f.eks. introduktionsforløb, grunduddannelse, kompetenceafklaringsforløb, kompetenceudvikling, coaching og udviklingssamtaler til rådighed for vores tillidsvalgte. Dette skal ske i et varigt samarbejde, hvor de tillidsvalgte får mulighed for at trække på erfaringer fra andre tillidsvalgte i form af netværk eller mentorordninger. Særligt samarbejdet mellem vores tillidsvalgte skal fremmes. Det skal bl.a. ske ved at stille udviklende netværk - fysiske som digitale - til rådighed. I det hele taget skal organisationen arbejde for at inddrage de tillidsvalgte i organisationens udvikling. Målet er at hjælpe de tillidsvalgte til at agere proaktivt og være i front - både for så vidt angår organiseringsindsatsen som de daglige, faglige problemer. Især den grundlæggende uddannelse skal skabe et fundament, som kan danne grundlag for den fortsatte og varige udvikling. 7

8 Forbund og afdelinger At udvikle et stærkere 3F med fagligt, engagerede medlemmer er ikke en let opgave. Det kræver, at hele organisationen står sammen og nøje overvejer, hvorledes ressourcerne bedst udnyttes til at skabe det fælles mål, hvor vi sammen fokuserer på organisering. Det kræver særligt en klar og aftalt rollefordeling mellem forbund, afdelinger og tillidsvalgte, således at samarbejdet sker på den mest effektive måde. Forbundet skal først og fremmest stille redskaber til rådighed for afdelingerne, således at organiseringsarbejdet understøttes inden for en fælles ramme. Det er primært i form af metoder, der løbende opsamler erfaringer fra organiseringsindsatsen, men også gennem uddannelse af afdelingsledelser og øvrige valgte og ansatte, der deltager i organiseringsarbejdet. Det kan også være i form af it-understøttelse, ressourcer og analyser, der kan være med til at koordinere indsatsen og give en hånd, der hvor det vil gøre en forskel. Afdelingerne skal prioritere indsatsen og sikre, at der udarbejdes handlingsplaner for organiseringsindsatsen på de enkelte virksomheder. Sådanne handlingsplaner skal være systematiske og bl.a. indeholde analyser af medlemspotentiale, metoder og måltal. Der skal være fokus på brancher og fag, og der skal være samarbejde på tværs af grupper, hvor dette er hensigtsmæssigt for afdelingen. Resultaterne skal løbende registreres, således at vi kan fokusere på de metoder, der giver det bedste resultat. Afdelingerne sikrer således en prioriteret organiseringsindsats med udgangspunkt i områder med medlemspotentiale, fastholdelse af små fag eller på særlige delområder inden for brancherne. Afdelingerne skal i højere grad prioritere og afsætte ressourcer til medlemsdialog. Det kan både være i form af virksomhedsbesøg, særligt på de virksomheder hvor der ikke er tillidsrepræsentanter, men også i form af telefonopkald til medlemmer, arrangementer og tilbud, der viser 3F s interesse for det enkelte medlem. Med det formål at frigøre tid i afdelingerne til organiseringsarbejdet skal det vurderes, om der er opgaver, som med fordel kan varetages andre steder i organisationen, f.eks. regionalt, centralt eller af større afdelinger. På baggrund af afdelingernes handlingsplaner og deres resultat sikres det, at data opsamles til brug for erfaringsudveksling og udvikling af organisationen. Indsatsen på erhvervsskolerne er vigtig for organisationen, og der skabes en struktur, der sætter besøg på erhvervsskoler i system. Endelig er det et fælles ansvar at påbegynde en indsats, hvor vi sammen styrker optimismen og begejstringen i organisationen. Dette skal bl.a. ske ved at opnå målbare successer og ved at fastholde fokus på organisering. Det betyder f.eks., at øvrige initiativer fra forbundets side skal koordineres eller nedprioriteres. Vi skal ved nye initiativer altid spørge os selv, hvorvidt et givet initiativ fremmer organiseringen - enten direkte eller i form af effektivisering, der frigiver ressourcer til organiseringsarbejder. 8

9 Den nuværende arbejdsform i de besluttende organer revideres og genovervejes, således at motivationen og begejstring øges - at vi opsætter mål, at vi når dem og fejrer det. Hvis vi formår at stå sammen, hvis vi arbejder i samme retning, og hvis vi fastholder et fælles fokus, kan vi sammen skabe de resultater, som er så vigtige for et fortsat stærkt 3F og fastholdelse af den danske model. Delstrategi om målgrupper Formål Den seneste medlemsundersøgelse fra 2012 viser, at branchetilhørsforhold og fagligt tilhørsforhold er de parametre, der har størst betydning for medlemmets tilfredshed og loyalitet. Samtidig er branche/fag et område, hvorpå 3F utvetydigt adskiller sig fra konkurrenter og dermed det område, hvor 3F utvivlsomt kan give medlemmerne en unik og målrettet service. Formålet med at operere med målgrupper er derfor at sikre, at medlemmerne oplever en fagforening, der sætter medlemmerne i centrum gennem deres fag og branche. Indhold Principper Målgrupperingen sker for nuværende ud fra branche og fag. På sigt vil der være mulighed for at inddrage andre parametre. Målgrupperingen foldes ud i medlemskommunikationen, interessenetværk og medlemsarrangementer. Branche og fag skal defineres så præcist, at det enkelte medlem oplever 3F som en fagforening, der netop har fokus på medlemmets branche og fag. 9

10 Metode Målgrupperingen baseres på et målgruppehierarki, hvor branche og fag sættes i centrum, efter følgende struktur: Hele 3F En eller flere grupper En eller flere brancher En eller flere faggrupper 1) Møbelpolstre Beklædning og tekstil Faggruppe 2 Industri Faggruppe 3 Branche 2 Faggruppe 4 3F Transport Branche 3 Faggruppe 5 Faggruppe 6 Gruppe Branche 4 Faggruppe 7 Et eksempel kan være udsendelse af en nyhed, hvor der skal tages stilling til om nyheden er relevant for alle medlemmer i 3F, i en given gruppe, i en given branche eller i en given faggruppe. Afdelingerne kan kombinere målgrupperingen med de øvrige oplysninger, der fremgår af CRM f.eks. omkring tillidshverv. Dermed kan lokalafdelingerne tilpasse målgrupperingen til de lokale forhold. Målgrupperingen spiller en afgørende rolle for 3 initiativer: Medlemskommunikation Interessenetværk og Medlemsarrangementer Ethvert initiativ skal planlægges ud fra en vurdering af målgruppehierarkiet, og ud fra hvilket målgruppeniveau, der er det mest hensigtsmæssige i forhold til at sætte medlemmet og dennes branche/fag i centrum. Et initiativ kan dermed målrettes alle medlemmer i 3F, alle medlemmer i en gruppe, alle medlemmer i en branche, alle medlemmer i en faggruppe, eller alle medlemmer i en eller flere målgrupper. Målgrupperne kan være inden for den enkelte gruppe/branche, men det kan også være på tværs af grupper/brancher, f.eks. lagerarbejdere i både Industrigruppen og Transportgruppen. 1) Den enkelte faggruppe har en faggruppekode, der er tilknyttet en overenskomst. Samtidig er faggruppekoden tilknyttet medlemmets ansættelsesforhold, således at det klart fremgår, hvilken faglig relation mellemmet har til overenskomster og dermed til 3F. 10

11 Værktøjer Som supplement foretages der en dataopsamling. Formålet er at registrere aktiviteter og dermed etablere grundlaget for et værktøj, der giver ledelsen i forbund og afdelinger en mulighed for løbende at følge indsatsen inden for de enkelte målgrupper. Med et sådant værktøj vil der kunne udvikles rapporter og statistikker, der viser hyppigheden af udsendte nyheder, igangværende interessenetværk og afholdte medlemsarrangementer for hver gruppe/branche/faggruppe. Dermed kan ledelsen i 3F løbende sikre sig, at de enkelte målgrupper får det fornødne fokus, og at de oplever et aktivt og værdiskabende 3F. Der kan også foretages periodiske medlemsundersøgelser af medlemsloyalitet og tilfredshed. Sådanne medlemsundersøgelser baseres primært på spørgeundersøgelser, men også på løbende måling af de enkelte nyhedsartiklers relevans for en given målgruppe, for værdien af igangsatte interessenetværk og gennemførte medlemsarrangementer. Rollefordeling Afdelinger og forbund (grupper såvel som forbundets sekretariater) skal sikre sig, at nyheder og andre initiativer målrettes, således at medlemmerne oplever, at 3F er en fagforening med tryk på fag/branche. Det er forbundets ansvar at sikre, at samtlige faggrupper præsenteres for relevante artikler, nyheder og interessenetværk i digital form (nyhedsbreve, 3f.dk etc.). Det er ligeledes forbundets ansvar at sikre 3F s tilstedeværelse på landsdækkende brancherelaterede messer. Det er afdelingernes ansvar at sikre den fysiske medlemskontakt og herunder medlemsarrangementer og interessenetværk, hvor den enkelte branche/fag er omdrejningspunktet. 11

12 Delstrategi for organiseringsindsatsen på virksomhederne Formål Et stærkt og vedvarende fokus på organisering er en forudsætning for at fastholde den danske model. Et væsentligt element er her organisering på den enkelte arbejdsplads. På den baggrund er formålet med denne delstrategi at styrke det faglige fællesskab, højne organisationsgraden og fastholde/udvikle den nødvendige faglige styrke på arbejdspladserne. Indhold Principper De fagligt engagerede medlemmer og vores tillidsvalgte skal styrkes i at varetage organiseringsindsatsen på arbejdspladserne. Alle afdelinger skal systematisk og vedvarende arbejde på at opbygge faglig styrke/fælleskab på virksomheder og i brancher inden for deres dækningsområde. Afdelingerne skal fastsætte mål 2) for deres organiseringsindsats på virksomhederne og beskrive disse i handlingsplaner. Forbundet understøtter afdelingerne generelt i deres organiseringsindsats, herunder i forhold til at genopbygge organiseringen i brancher og på virksomheder, hvor 3F s organisationsgrad er lav. Alle valgte og ansatte understøtter organisering. 2) Måltallet for organisationsgraden fastsættes ud fra de lokale og branchemæssige vilkår herunder mål for, hvornår en virksomhed kan betragtes som organiseret, TR, AMR, organisationsprocent, faglig styrke mv. Det kan ligeledes være mål for, hvilke tilbud de tillidsvalgte skal have fra afdeling. 12

13 Faglig sagsbehandling bør gøres til en del af organiseringen hvor det er muligt. Medlemmerne skal inddrages og medvirke til organisering på arbejdspladsen eller branchen. Tillidsvalgte har det primære ansvar for at organisere deres kolleger og opbygge den faglige styrke på den enkelte arbejdsplads. Metode For at understøtte kravet om systematik skal afdelingerne udarbejde en overordnet plan for organiseringsindsatsen på virksomhederne samt for brancher og delbrancher. Denne plan beskriver afdelingernes mål for indsatsen. På baggrund af den overordnede plan udarbejder afdelingerne en plan for indsatsen på den enkelte virksomhed og branche/delbranche. På arbejdspladser, hvor der er tillidsvalgte udarbejdes planen i samarbejde hermed. Indsatsen skal tage afsæt i arbejdsgangen Opsøgende arbejde (en del af 3F Medlemsservice), der beskriver, hvordan afdelingen forbereder og planlægger indsatsen på arbejdspladserne. Arbejdsgangen er ikke udtømmende og dækker kun dele af den samlede indsats. Det er derfor nødvendigt at supplere arbejdsgangen. Denne supplering af arbejdsgangen skal særligt ske ved at beskrive og kortlægge fælles metoder omkring organisering og fastholdelse af medlemmerne. Forbundet tager initiativ hertil. Målet for metodevalget skal bl.a. være involvering og faglige fællesskaber. Organisering skal opleves som et samarbejde i et fællesskab mellem afdeling/forbund, tillidsvalgte, arbejdsplads og medlemmer. Udvikling af metoderne skal blandt andet bidrage til nye tilgange i håndteringen af medlemmernes problemer og sager. Faglige sager skal i højere grad løses på arbejdspladsen, således at en bredere skare af kollegaerne bliver involveret, og således at medlemmerne i højere grad selv løser problemerne i et fagligt fællesskab. Værktøjer Uddannelse af tillidsvalgte. De tillidsvalgte skal opleve at få tilbud om en personlig uddannelsesplan ved nyvalg, som løbende skal ajourføres. På samme måde skal de nyvalgte via afdelingen introduceres til arbejdet som tillidsvalgt. Disse forhold er beskrevet i 3F Medlemsservice, ligesom arbejdsgangen omkring tillidsvalgte, forholder sig til introduktion, uddannelsesplan og løbende kontakt og dialog mellem afdeling og tillidsvalgte. Det skal sikres, at afdelingerne løbende er opdateret på de uddannelser, der tilbydes de tillidsvalgte. Den nye organiseringsuddannelse er et godt eksempel på, hvordan 3F giver de tillidsvalgte nye redskaber til at organisere kollegaerne i et fagligt fælleskab. Faglig styrke på arbejdspladsen skal være den røde tråd i uddannelsen af de tillidsvalgte. 13

14 Der skal være fokus på, at 3F i højere grad involverer arbejdsmiljørepræsentanterne og meningsdannere som et vigtigt aktiv for organiseringsindsatsen på arbejdspladserne. Uddannelse for valgte og ansatte Uddannelsen af valgte og ansatte i afdelingerne skal have sigte på professionalisme og organisering. Uddannelsen skal indholdsmæssigt følge det samme spor som den uddannelse, der gennemføres for de tillidsvalgte. Der skal således være overensstemmelse mellem de metoder, der arbejdes med for de tillidsvalgte, og de metoder der arbejdes med for valgte og ansatte. Dog skal der ved uddannelsen af valgte og ansatte i afdelingerne tages højde for, at de spiller en særlig rolle som inspiratorer og organisatorer over for tillidsvalgte og medlemmer samt at de skal kunne spille en formidlende rolle over for virksomhedernes ledelse. It-værktøjer Afdelingerne skal målrettet uddannes i, hvordan CRM kan anvendes til at systematisere organiseringsindsatsen. Der skal udarbejdes manualer, som gør det nemt for afdelingerne at håndtere CRM. I det omfang at CRM ikke kan levere de ønskede redskaber, skal der gennemføres forbedringer af systemet. Set i lyset af nødvendigheden af en højere organisationsgrad er det vigtigt, at vi i hele 3F betragter det som en fællesopgave og ikke kun som et afdelingsanliggende eller et forbundsprojekt. Derfor lægges der op til et udviklende samarbejde mellem afdelinger, grupper og forbund. Rollefordeling Afdelingerne er ansvarlige for igangsættelse og drift af lokale organiseringsinitiativer og for beslutning om en organiseringsindsats på virksomheder eller i brancher. Med afsæt i det arbejdsfællesskab, der er mellem a-kassen og de faglige områder skal medarbejderne i a-kassen også være en del af organiseringsarbejdet. Grupperne bidrager til indsatsen med viden og kompetencer. Ligeledes har grupperne ansvar for løbende at følge udviklingen i organisationsprocenten i de forskellige brancher og på baggrund heraf afveje behovet for en ekstraordinær indsats og i samråd med relevante afdelinger indstille en branche eller en virksomhed til at indgå i en ekstraordinær indsats. Forbundets sekretariater har ansvaret for at udbyde uddannelse og træning inden for organiseringsarbejdet. Sekretariaterne skal ligeledes bidrage med tilbud om sparring og erfaringsudveksling. Der rådes over et udrykningsteam, der i særlige tilfælde - og på baggrund af en beslutning i Styregruppen - kan rykke ud og gennemføre en særlig indsats i en branche eller virksomhed i samarbejde med den lokale afdeling. Forbundet skal endvidere understøtte afdelinger med særlige behov i analysearbejde, talarbejde, målsætninger og handleplaner for organisering. 14

15 Delstrategi for organiseringsindsats på erhvervsskolerne Formål Formålet er at organisere potentielle medlemmer under erhvervsuddannelser inden for 3F s områder samt at øge bevidstheden blandt personer under relevante erhvervsuddannelser om 3F og overenskomstens centrale betydning for lønmodtageres arbejdsliv og vilkår. Endvidere har delstrategien et underliggende sigte på, at 3F øger sit fokus på organiseringspotentialet indenfor voksen- og efteruddannelsesområdet. Indhold Principper Indsatsen skal foretages systematisk, således at alle relevante uddannelser, herunder AMU, besøges. Indsatsen skal tage udgangspunkt i branchen/faget og dermed skabe en klar sam menhæng mellem fag og fagforening. De 3F repræsentanter, der kommer på skolerne, bør have kendskab til de fag og brancher, som de skal organisere. Det skal tilstræbes, at det kontinuerligt er den/ de samme personer, der kommer på skolen og har kontakten til lærerne. Skolebesøg skal så vidt muligt tilrettelægges som klassebesøg. Erfaringer fra skolebesøgene skal opsamles, og videndeling skal finde sted. Forskellige metoder for indsatsen skal afprøves for dermed at optimere indsatsen. Der opsættes årlige delmål for organisationsprocenten for hver uddannelsesretning/brancheområde i den kommende kongresperiode. 15

16 Metode Der skal etableres en oversigt over samtlige relevante uddannelsesforløb. På dette grundlag struktureres skolebesøgene, hvem besøger skolen, hvornår besøges skolen og hvordan. Afdelingerne skal på den baggrund udarbejde en plan for de konkrete skolebesøg. I samarbejde mellem afdelinger og grupper fastlægges mål for organisationsprocenten i løbet af uddannelsesforløbet. Hvert hold på erhvervsuddannelserne får besøg af 3F på mindst 3 af forløbene. De gode erfaringer fra skolebesøg beskrives med henblik på at udvikle et koncept for de 3 besøg med plads til fag/brancheforskellighed. Indsatsen skal iagttage arbejdsgangene (3F Medlemsservice): Unge under 30 år, Jobtjek, Opsøgende arbejde og Elektronisk kontakt og selvbetjening. For at kunne understøtte indsatsen vil det være nødvendigt at revidere de nævnte arbejdsgange, således at tidligere og nye erfaringer løbende tænkes sammen i en samlet koncept og arbejdsgang, der tager højde for fag/brancheforskellighed. Forbundet tager initiativ hertil. 16

17 Værktøjer Der etableres vejledninger i, hvordan skolebesøgene konkret foretages, og der ses på muligheder for udvikling af særlige værktøjer og faginteressante indmeldelsesgaver. CRM skal videreudvikles til at kunne håndtere en struktureret og systematisk organiseringsindsats på erhvervsskolerne. Rollefordeling Det er afdelingens ansvar at besøge erhvervsskoler og udarbejde en plan herfor. Det er ligeledes afdelingens ansvar at opsætte årlige delmål for organisationsprocenten for hver uddannelsesretning/brancheområde, der understøtter formålet og den samlede målsætning. For afdelinger, der ikke har en fast og et løbende skolebesøgsforløb, tilbyder forbundet et samarbejde med afdelingen, så en person fra forbundet, herunder frivillige fra 3FU, kan bistå en person fra afdelingen med besøg. Grupperne har ansvaret for at der gennemføres besøg af en 3F afdeling på fagcentrerede skoler, som har et stort geografisk dækningsområde, der favner flere 3F afdelinger. Koordineringen heraf foretages i samarbejde med de(n) relevante afdeling(er). Grupperne har ligeledes ansvar for at bidrage med faglige input til undervisningsmaterialer, der medbringes på de tekniske skoler. Grupperne medvirker ligeledes til at sætte fokus på, hvordan 3F kan indtænke organisering i det arbejde, som vi i forvejen gør inden for voksen- og efteruddannelsesområdet. Forbundet har ansvaret for at registrere og systematisere skolebesøgene samt at bistå afdelinger, der anmoder om hjælp til at forestå organiseringsindsatsen. En del af dette arbejde er at indhente oplysninger om relevante uddannelsesforløb. Det er ligeledes forbundets opgave at udarbejde statistikker og nøgletal, således at indsatsen bliver målbar. Desuden sikrer forbundet erfaringsopsamling og sikre, at disse bliver delt og brugt, herunder forskellige fif til at få adgang og relationsopbygning til modvillige skoler. Endvidere foretages en nærmere erfaringsudveksling og vurdering om der er særlige omstændigheder man bør iagttage over for gruppen af personer under en erhvervsuddannelse, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Endelig skal forbundet udarbejde målrettede kursusforløb og undervisningsmaterialer til brug for afdelingerne. Forbundet sikrer ligeledes erfaringsudveksling om positive organiseringstiltag inden for voksen- og efteruddannelsesområdet. 17

18 Vision for organiseringsarbejdet i 3F Danmarks stærkeste fællesskab med hjerte og fornuft Formål med den fælles organiseringsstrategi Sikre et styrket fællesskab: Fællesskabet i centrum. Sikre at organisering er en del af hverdagen i 3F. Mission - vores overordnede mål Fastholde og udvikle fællesskabet og den faglige styrke på arbejdspladserne. Fastholde og styrke den danske model. Et stærkere 3F fagligt og politisk. Medlemmerne skaber fagforeningen. Værdier vi står for Medlemmerne i centrum. Aktiv og organiserende medlemsservice og sagsbehandling. Parternes samarbejde og indflydelse. Fællesskabet på arbejdspladserne. Bredt samarbejde i 3F organisationen, og ejerskab til beslutningerne om retning og prioritering. Ressourcebevidsthed og omkostningseffektivitet. Fremtid som vi ønsker at opnå med den fælles organiseringsstrategi Mangfoldigt og inkluderende fællesskab, hvor der er ejerskab til, at man løfter i flok og har videns- og erfaringsudveksling. Fagligt aktive medlemmer på arbejdspladsen. Kompetente og aktive tillidsvalgte, der gennem grunduddannelsen mv. har fokus på at organisere deres kolleger. Afdelinger der understøtter organiseringsindsatsen på arbejdspladserne, og som tillige selv fastlægger ambitiøse og realistiske strategier for organisering og overenskomstdækning, herunder på tværs af branchegrupper og medlemsgrupper. Et forbund, der understøtter de tillidsvalgtes og afdelingernes organiseringsindsats, som sikrer en fælles retning i organiseringsindsatsen, som sikrer optimale it arbejdsredskaber til brug for organiseringsindsatsen, og som sikrer fælles opgaveløsninger, hvor det er hensigtsmæssigt ift. organiseringsindsatsen. 18

19 Styregruppens medlemmer Poul Erik Skov Christensen (formand for styregruppen), Forbundsledelsen Jane Korczak, Forbundsledelsen Claus Jørgensen, Forbundsledelsen Mads Andersen, Industrigruppen Jan Villadsen, Transportgruppen Arne Grevsen, Den Grønne Gruppe Peter Hougård Nielsen, Byggegruppen Ellen K. Lykkegaard, Den Offentlige Gruppe Tina Møller Madsen, Privat Service, Hotel og Restauration Søren Elsberg, 3F Aalborg (Region Nordjylland) Laila Stidsborg, 3F Skagerak (Region Nordjylland) Gert Ringgaard, 3F Skive-egnen (Region Midtjylland) Jens Svenningsen, 3F Silkeborg (Region Midtjylland) Brian Havdal Lyst, 3F Varde-Billund (Region Syddanmark) Charlotte Vincentz Petersen, 3F Odense GOPS (Region Syddanmark) Flemming Lassen, 3F Kalundborg (Region Sjælland) Kurt Rasmussen, 3F Slagelse (Region Sjælland) Jan Mathiesen, 3F København (Region Hovedstaden) Jim Staal, 3F Industri Vestegnen (Region Hovedstaden) Rebekka Abildtrup Hansen (formand for ungdomsudvalget i 3F) 19

20

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING

1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING 1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING Odense Congres Center dannede 9. december 2013 rammen om en livlig debat om organisering. Mere end 1000 tillidsvalgte 3F ere var samlet for at diskutere, lytte og

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk - med fokus på organisering og mangfoldighed Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling og et måltid mad FIU-Ligestilling har 19

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015

Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015 Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015 Hvad skal vi igennem i dag Rammerne for SU/MED-arbejdet Relationer og tillid Indflydelse SIDE 2 Rammerne for SU/MED-arbejdet Indflydelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet.

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kvindelige ledere På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kirsten Normann Andersen Formand, FOA Århus. Lise Johansen, Ligestillingskonsulent,

Læs mere

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter:

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter: HH, d.29. maj 2013 50 arbejdsmiljøansvarlige i 3F-afdelingerne om opgaven Som supplement til undersøgelsen af arbejdsmiljørepræsentanternes oplevelse af hvervet som AMR og deres ønsker til 3F har vi spurgt

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere