Montagen. Aftale 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montagen. Aftale 2008"

Transkript

1 Montagen Aftale 2008

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEN POLITISKE RAMME DEN FAGLIGE RAMME INSTITUTIONSRAMMEN DEN ADMINISTRATIVE RAMME DEN ØKONOMISKE RAMME... 7 BILAG 1 POLITISKE INDSATSOMRÅDER... 7 BILAG 2B FAGLIG INDSATS INDFØRELSE AF FÆLLES IT-SYSTEM... 9 BILAG 2C FAGLIG INDSATS. FÆLLES HANDLEPLANSKONCEPT BILAG 3A EGET INDSATSOMRÅDE METODEBESKRIVELSE BILAG 3C EGET INDSATSOMRÅDER SUND LEVEVIS BILAG 4A - KONCERNINDSATS SUNDHED / SYGEFRAVÆR BILAG 4B KONCERNINDSATS KERNEYDELSENS VÆRDI FOR BORGEREN Indledning 1.1 Aftalens parter og løbetid Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og aftaleholderen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Dette skal ske inden for de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. Aftaleparter for aftale 2008, fra til Godkendt Kommunaldirektør d Benny Balsgaard Benny Balsgaard Institutionsleder Jos Bisschop Montagen 2

3 1.2 Aftaleområdets kerneydelse Montagen er oprettet i henhold til 103 i lov om social service. D.v.s. en beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Montagen er for mennesker der har eller er i et psykiatrisk behandlingsforløb. Disse mennesker har brug for specialiseret og målrettet indsats, med udgangspunkt i individuelle ønsker og behov. Et kendetegn for mange af disse mennesker er, at de har nedsat eller manglende sociale kompetencer, De har således behov for individuel og særlig støtte for at kunne leve et hverdagsliv på egne betingelser. Montagen er normeret til 32 brugere. 2.0 Den politiske ramme 2.1 Politiske visioner og målsætninger (max 1 side) Udkast handicappolitik afventer politisk godkendelse i dec. 08 Værdigrundlag for handicappolitikken Det værdigrundlag, som Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik bygger på, er: Den enkelte borger i centrum Lige muligheder for alle Et liv så tæt på det normale som mulig Inklusion - et åbent lokalsamfund med plads til alle Centrale målsætninger i handicappolitikken 1) En effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behov a) Den enkelte borger skal opleve en let og uhindret adgang til kommunen b) Den enkelte borger skal opleve en kompetent, gennemskuelig og helhedsorienteret sagsbehandling c) Den enkelte borger skal opleve, at vedkommendes behov og ønsker er i centrum for den indsats, der gives 2) Dialog, samarbejde og medinddragelse på flere niveauer a) Kommunen ønsker dialog, samarbejde og medinddragelse på handicap- og psykiatriområdet. b) Brugerne af kommunens dag- og døgntilbud skal sikres selvstændighed og indflydelse på indholdet af de tilbud, de modtager 3) Information bred og målrettet a) Kommunen ønsker at give målgruppen for handicappolitikken den nødvendige og relevante information b) Den enkelte borger i målgruppen skal løbende modtage den nødvendige personlige information c) Borgerrettet information 4) Kvalitet og rummelighed i kommunens egen tilbudsvifte a) Faaborg-Midtfyn Kommunes handicap- og psykiatritilbud skal være kendetegnet af en høj faglig kvalitet b) Kommunens tilbud skal så vidt muligt dække kommunens egne borgeres behov 3

4 c) Borgerne skal opleve en høj værdi og kvalitet af de anvendte ressourcer d) Kommunen ønsker fortsat at være en anerkendt samarbejdspartner som udbyder af specialiserede tilbud til andre kommuner 5) Et åbent og favnende lokalsamfund a) Et åbent samfund med plads til alle b) Handicap- og psykiatritilbud med åbenhed overfor omgivelserne 6) Beskæftigelse også til handicappede a) Kommunen ønsker at nedbryde barrierer og skabe muligheder, så handicappede og sindslidende i videst muligt omfang får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked 7) God fysisk tilgængelighed a) Fysisk tilgængelighed i det offentlige rum, uanset fysisk formåen b) Fysisk tilgængelighed i private rum, som benyttes af kommunens borgere 8) Boliger for handicappede a) Kommunen ønsker at kunne tilbyde et bredt spekter af boliger til personer med handicap b) Kommunen ønsker, at borgere, der pådrager sig et handicap eller som på grund af handicap får ændrede behov, kan blive boende i deres nuværende bolig I 2008 vil Socialudvalget konkret arbejde med: Implementering og konkretisering af handicappolitikken. Socialudvalget vil i løbet af 2008 arbejde med og konkretisere den overordnede ramme, som handicappolitikken udgør. Det kan ske i form af temadrøftelser om særlige udfordringer og mål. I forlængelse heraf kan Socialudvalget træffe beslutninger om delmål og konkrete handlingstiltag samt tage stilling til visitationsstandarder og serviceniveau på nærmere definerede områder. Overvejelser for udvikling af kommunens tilbudsvifte og samspillet med omverdenen I 2008 vil socialudvalget på oplæg fra fagsekretariatet drøfte og tage stilling til mål og retning for kommunens udvikling af egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet i sammenhæng med kommunens samarbejde og samspil med andre kommuner, private tilbud og regionen omkring køb og salg af sociale ydelser. Socialudvalget vil følge udviklingen, drøfte muligheder og udfordringer og forholde sig til kommunens fremadrettede strategi på området, herunder hvorledes kommunen mest hensigtsmæssigt påvirker og deltager i mellemkommunale aftaler og hensigtserklæringer og i rammeaftalen i den syddanske region. 2.2 Politiske indsatsområder 4

5 3.0 Den faglige ramme 3.1 Faglige målsætninger (max 1 side) Fagsekretariatet handicap og psykiatri har i samarbejde med institutionslederne på området besluttet, at institutionernes aftaler for 2008 primært skal bygge på tre udvalgte fællesfaglige målsætninger og indsatsområder. Jf. afsnit Faglige indsatsområder 1) Tværfaglig udvikling - se bilag 2a 2) Indførelse af fælles IT-system - se bilag 2b 3) Handleplanskoncept - se bilag 2c 3.3 Gældende politikker, regulativer, planer mv. på fagområdet Handicappolitikken efter dens vedtagelse i december Institutionsrammen 4.1 Institutionsrammen De overordnede mål er, at mennesker med en sindslidelse får opfyldt deres grundlæggende rettigheder gennem den sociale indsats. Kernen i indsatsen er at skabe rammer for, at den enkeltes dagligdag sikres og udvikles, og bidrage til at forebygge sociale problemer og social udstødelse. Beskyttet beskæftigelse skal sikre mennesker med en sindslidelse individuelle udviklingsmuligheder og forbedret livskvalitet gennem en struktureret og afvekslende hverdag, der styrker oplevelsen af selvværd. Brugernes eventuelle ønsker om beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked skal søges indfriet. Der kan i den anledning stilles blandt andet kursustilbud til rådighed for brugerne. Disse mål skal blandt andet sikres ved at tilbyde brugeren en skriftlig handleplan. Den sindslidende er at betragte som et suverænt og unikt menneske. Det betyder, at arbejdet med den sindslidende tager udgangspunkt i brugernes ønsker, håb og drømme. Den sindslidende er den eneste, der kan definere egen livskvalitet. På trods af dette har den sindslidende i varierende grad brug for hjælp til at definere/leve det ønskede liv. Kontaktpersonen skal være opmærksom på, at det er den sindslidende, og ikke kontaktpersonen, der har forudsætningerne for at definere det gode liv. Vi tilbyder: 1. At skabe et arbejdsmiljø med faste trygge rammer og plads til forskellighed. 2. Hver dag at have kontakt med den enkelte bruger med respekt for dennes behov. 5

6 3. At den enkelte støttes personligt og arbejdsmæssigt. Evt. med det formål at blive en del af arbejdsmarkedet. 4. At være en arbejdsplads med respekt for alle. 5. At der er mulighed for at deltage i aktiviteter, som ikke har noget med arbejde at gøre og være en del af fællesskabet. 6. At hjælpe den enkelte til at opleve større selvværd og deltage i samfundslivet på egne betingelser. 7. At skabe kontakter mellem den enkelte og personalet, via en kontaktpersonordning. Vi lægger vægt på: At den enkelte har mulighed for indflydelse på arbejdsdagen og dagligdagen i øvrigt. At personalet har tid til at støtte og vejlede brugerne i forhold til pårørende og samarbejdspartnere. At der er en åben dialog med det nære samfund. At den enkelte bruger får tilbudt udarbejdelse af en individuel handleplan på Montagen. 4.2 Institutionens egne indsatsområder I 2008 sættes fokus på 3 områder. Metodebeskrivelse se bilag 3a Sund levevis se bilag 3b LEAN se bilag 3c 5.0 Den administrative ramme 5.1 Direktionens koncernmål Direktionen har besluttet at man i 2008 vil sætte fokus på følgende emner som centrale koncernmål for hele organisationen: Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Kerneydelsens værdi for borgeren Direktionen vurderer, at netop disse koncernmål samlet set bedst bidrager til at understøtte en fortsat stabilisering af driften. Det fremgår af de 2 indsatsskabeloner for koncernmålene, hvilke forventninger direktionen har til den enkelte aftaleholder med hensyn til at arbejde med koncernmålene,jf. bilag 4a. og 4b. Direktionen har i aftalerne med EPO-staben og HR-staben forpligtet disse to stabe på at varetage det koordinerende ansvar for at udmønte, understøtte og følge op på hvert af de to koncernmål i løbet af 2008 overfor organisationens øvrige aftaleholdere. 5.2 Spilleregler for aftalestyring Aftaleholderen er omfattet af de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring. Spillereglerne beskriver de generelle rammer og vilkår for økonomisk styring, personalemæssige krav, bygningsmæssige forhold, IKT-anskaffelser osv. Spillereglerne inkluderes ikke i aftalen, men findes på kommunens hjemmeside under Dialogbaseret Aftalestyring. 6

7 5.3 Gældende politikker, regulativer mv. på koncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- og regnskabsregulativet, Personalepolitikken, koncept for Dialogbaseret Aftalestyring, Indkøbspolitikken, IKT-arkitektur og den fælles designmanual. 6.0 Den økonomiske ramme 6.1 Driftsbudget for aftaleholderen Det samlede driftsbudget i 2008 er budgetlagt med netto kr. Driftsbudgettet vil blive tilført midler til IP-telefoni i løbet af 4. kvartal Der vil blive foretaget en regulering af budgetrammen i forhold til en eventuel mer- eller mindreindskrivning, som beskrevet i bilag til aftalen: Principper for regulering af dag- og døgntilbud for voksne inden for områderne handicap og psykiatri. Det er op til den enkelte aftaleholder at holde sig ajour med eventuelle yderligere korrektioner af budgetrammen. Budgetforudsætninger for Budget 2008 er yderligere beskrevet i budgetbemærkningerne. De generelle aftaleforhold er præciseret i de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring samt Faaborg-Midtfyn Kommunes kasse- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag. Bilag 1 Politiske indsatsområder Der er ingen politiske indsatser. 7

8 Bilag 2a Faglig indsats tværfaglig udvikling Faglig indsatsområde 2008 Emne Tværfaglig udvikling og videndeling Fagsekretariat Handicap og Psykiatri Hvem Alle aftaleholdere på handicap og psykiatriområdet Aftaleholderen Alle aftaleholdere på handicap og psykiatriområdet Faglige målsætninger Formidle erfaring og viden, praktisk, teoretisk og metodisk, på tværs af institutioner Skabe rammer for praktisk tværgående samarbejde Skabe fundament for at udvikle nye lokale tilbud til særlige målgrupper Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) Videreføre og udvikle fælles faglige netværk B) Etablere fælles kurser og inspirationsdage Succeskriterier A) at ledere og medarbejdere i løbet af året har opnået ny viden og erfaringer, og at dette er formidlet på tværs af institutioner B) at der generelt blandt ledelse og personale på Handicap- og Psykiatriområdet er et forøget og bredere kendskab til teori, metoder og praksis på hele feltet Overordnet handleplan Videreførelse af igangsatte faglige netværk Opbygning af fælles kurser og inspirationsdage Mål- og resultatopfølgning Sker i form af konstatering af konkrete tiltag og en evaluering af den generelle vidensudvikling og det praktiske samarbejde over året Økonomi Her gives overslag på prisen for gennemførelsen af indsatsområdet. Det sker ud fra forventet forbrug af ledelses- og medarbejdertimer samt div. omkostninger. Beløbet angives både for budgetåret 2008 og for overslagsårene: 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Der skal løbende være arbejdet med mindst to tværfaglige netværk Der skal være etableret fælles kurser og/eller inspirationsarrangementer 8

9 Bilag 2b Faglig indsats Indførelse af fælles IT-system Emne Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Faglige målsætninger Faglig indsatsområde 2008 Indførelse af fælles IT-system for Handicap og Psykiatritilbuddene. Handicap og Psykiatri Alle bo- og dagtilbud på handicap og psykiatriområdet Alle bo- og dagtilbud på handicap og psykiatriområdet Målet er i løbet af 2008 at udvælge og implementere et fælles og velegnet IT-system for alle dagog døgntilbud på Handicap og Psykiatri-området. Delmål A) Der er følgende krav til systemet: IT-systemet skal kunne understøtte tilbuddenes drift og udvikling, socialfagligt, administrativt og organisatorisk. IT-systemet skal sikre en nem udveksling af oplysninger tilbuddene imellem og mellem tilbud og fagsekretariatet. Når det er indkørt, skal det betyde et løft i kvaliteten af dokumentation, information og dialog. Desuden skal systemet medvirke til effektivisere og strukturere arbejdsgangene. Systemet skal kunne indrettes fleksibelt i forhold til den enkelte institutions behov, men samtidig tjene som fælles platform for udveksling af standard oplysninger B) Samtlige institutioner skal være aktivt involveret i processen og have ejerskab til systemet B) Der skal være en god sammenhæng mellem nytteværdi og pris Succeskriterier A) at der er udvalgt et system, der opfylder de opstillede krav B) at systemet teknisk er implementeret og taget i brug C) at medarbejdere og ledere oplever en god nytte af systemet Overordnet handleplan Opsamling på hidtidige erfaringer med egnede systemer opstilling af nærmere kravsspecifikation vurdering og valg af system forhandling af pris og vilkår iværksættelse af uddannelse og kurser teknisk implementering af systemet opfølgning på fælles erfaringer og løbende udvikling Mål- og resultatopfølgning Resultaterne kan umiddelbart konstateres i form af en registrering af, hvilke skridt i ovenstående proces er nået Økonomi Ikke præciseret 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Jf. ovenstående 9

10 Bilag 2c Faglig indsats. fælles handleplanskoncept Faglig indsatsområde 2008 Emne Fælles og koordineret handleplanskoncept for tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet Fagsekretariat Handicap og Psykiatri Hvem Alle aftaleholdere på handicap og psykiatriområdet Aftaleholderen Alle aftaleholdere på handicap og psykiatriområdet Faglige målsætninger At fagsekretariatet i samarbejde med institutionerne vurderer og udarbejder et fælles og koordineret handleplanskoncept på hele handicap- og psykiatriområdet Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) Afdække hidtidig praksis for handleplanarbejdet B) Understøtte og tilrettelægge proces for dannelse af nyt koncept C) Vurdere, om der er behov for en differentiering af handleplanskonceptet i forhold til hhv. handicapområdet og psykiatriområdet Succeskriterier at den hidtidige handleplans-praksis på området er afklaret i løbet af 2008 at der i løbet af 2008 er optaget fælles og fremadrettede overvejelser vedrørende et nyt overordnet og fælles handleplanskoncept at alle institutioner på området har været inddraget i processen Overordnet handleplan Der er nedsat en arbejdsgruppe til belysning af hidtidig praksis og skitsering af muligheder for fremtidigt koncept. Arbejdsgruppen refererer og forelægger sine resultater for institutionsledergruppen. Fagsekretariatet træffer i samråd med institutionsledergruppen beslutning om det nye koncept. Her skitseres de væsentlige handlinger/ initiativer der skal iværksættes for at realisere målene. Mål- og resultatopfølgning Succeskriterierne er umiddelbart konstaterbare. Økonomi Inden for gældende rammer Resultatkrav 2009: 2010: 2011: Jf. succeskriterierne. 10

11 Bilag 3a Eget indsatsområde metodebeskrivelse Emne Metode beskrivelser Aftaleholderen MONTAGEN Institutionens egne målsætninger Bevidstgørelse af faglige metoder Synliggørelse af faglige metoder Udvikling af faglige metoder Delmål Eget indsatsområde 2008 A) Kompetence udvikling B) Faglige fællesmøder C) Faglige temadage Succeskriterier A) Vi har fælles forståelse for faglige begreber og metoder B) Vi arbejder ud fra et fælles fagligt grundlag C) At vi har overblik over et bredt udvalg af metoder, som er let tilgængelige og let anvendelige, Overordnet handleplan Faglige temadage bliver planlagt og struktureret for hele året. Der afsættes tid og rum til opgaven Mål- og resultatopfølgning Igennem planlægning, bliver der en løbende opfølgning. Opfølgning ligger på fastlagte tidspunkter og bliver sat på dagsorden til vores faglige møder. Sidst på året bliver der lavet en slutevaluering af hele forløbet. Økonomi Udgifterne afholdes inden for egne rammer 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Hele personalegruppen har en fælles forståelse af vores metoder og begreber. At der er sket en kompetence udvikling At der ligger en beskrivelse af vores metoder 11

12 Bilag 3b Indsatsområde Lean regningsdebitor Eget indsatsområde 2008 Emne Aftaleholderen LEAN i regningsdebitorsystem Montagen Institutionens egne målsætninger Arbejdsgange ifht. regningsdebitor skal forenkles betydeligt Decentral styring skal bevidstgøres og synliggøres Delmål A) Decentral styring synliggøres og bevidstgøres og opgaven løses helt på institutionen. C) At institutionen kan henvende sig til kommunen, til kun én konsulent, som har hele overblikket over regningsdebitorsystemet og opkrævningsprocedure D) (Andet og mere brugervenligt debitorsystem skal evt. findes og implementeres) Succeskriterier A) At det kun tager højst fem minutter at skrive en faktura B) At det er Montagen alene, der har overblikket og ansvaret for hele opgaven. Herunder skrive, sende, samt al kontakt til og fra debitor C) At juridisk afdeling tager over, hvis debitor ikke betaler Overordnet handleplan Kontakt til økonomiafdelingen og LEAN ambassadører for kortlægning af problemerne Dialog med parterne for handleplan om problemerne Løbende dialog med økonomiafdelingen og LEAN ambassadører om status på problemer og løsninger Mål- og resultatopfølgning Løbende evaluering og opfølgning med økoniomiafdelingen ind til systemet virker tilfredsstillende. Montagens sekretær er ansvarlig for opfølgning Økonomi Eventuel udgift til nyt debitorsystem må kommunen tage sig af. Montagens udgifter til ovenstående, kan holdes inden for eget budget 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav At tastearbejde i regningsdebitor forenkles, og arbejdsgange minimeres betydeligt At Montagens rolle i decentral styring afklares, præciseres og forenkles 12

13 Bilag 3c Eget indsatsområder Sund Levevis Emne Sund levevis Aftaleholderen Montagen Institutionens egne målsætninger At skabe større velvære At der spises sund varieret mad og at motion bliver en del af hverdagen Delmål Eget indsatsområde 2008 A) At holde fokus på sygefravær B) At sygefravær nedsættes yderligere C) At forebygge livsstilssygdomme Succeskriterier A) Mindre sygefravær B) Større velvære C) At flere spiser frugt og grønt og at flere dyrker motion Overordnet handleplan Der sælges ikke søde sager i kantine. Der serveres frugt til alle møderne. Gå stave stilles til rådighed, til dem der måtte ønske dette. Der udvides et samarbejde med sundhedsbussen. Skridttæller udleveres. Der etableres et samarbejde med naturvejleder. Vi deltager i diverse sportsstævner. Skåret frugt i små portioner kan købes. Alle, både brugere og personale inddrages. Mål- og resultatopfølgning Der føres løbende regnskab med hvor mange der dyrker motion. Der holdes regnskab med vores forbrug af frugt og grønt Der føres løbende en sygestatistik Økonomi Holdes inden for egen rammen. 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav At vi kan mærke og se en: sunder levevis, livskvalitet, trivsel og velvære. 13

14 Bilag 4a - Koncernindsats sundhed / sygefravær Koncern indsatsområde 2008 Emne Koordinerende enhed HR-Staben Hvem Koncern målsætning Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Alle aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Nedbringelse af sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune bl.a. ved - fokus på dialog og aktiviteter der kan nedbringe sygefraværet -sundhedstiltag for visse medarbejdergrupper Delmål Sundhedstiltag rettet mod aftaleholderne A) Sundhedskonsulenten igangsætter initiativer mhp.at fremme medarbejdernes trivsel og mindske fraværet. B) Sundhedskataloget udsendes til medarbejdernes egen benyttelse. C) Der igangsættes særlige sundhedspolitiske projekter bl.a. i Ældreplejen se Sundhedsoplægget. Der henvises til beskrivelse af sundhedsoplæg, godkendt i direktionen den 17. december 2007 Forventning om fokus og dialog om sygefravær D)Aftaleholderne medtager sygefravær som et punkt på dagsordenen på de 4 årlige møder i MED-udvalget E)Der iværksættes indsatser for at nedbringe sygefraværet i det enkelte aftaleområde. F) Der udarbejdes en foreløbig vejledning vedr. håndtering af sygefravær, med fokus på hvilken dialog, der bør iværksættes mellem leder og medarbejder i forbindelse med sygefravær. Denne foreløbige vejledning anvendes, indtil Hovedudvalget evt. formulerer et andet oplæg til en fastholdelsespolitik. G) aftaleholderen fastsætter det forventede mål for faldet i sygefraværet i 2008 ift. det samlede sygefravær for Aftaleholderens mål sendes til HR inden d. 1. april. Succeskriterier at der på hvert aftaleområde opleves en konstruktiv dialog om sygefravær at hvert aftaleområde iværksætter tiltag, der kan understøtte trivslen og reducere sygefraværet at aftaleholderen bruger vejledningen for håndtering af sygefravær. at Faaborg-Midtfyn Kommune som organisation reducerer det samlede sygefravær med 5 % i 2008 i forhold til niveauet i (uden barsel) Overordnet handleplan HR-staben udsender vejledning for håndtering af sygefravær inden d. 1. feb HR- staben afholder temamøde i lederforum om sygefravær i primo 2008 HR-staben udsender inden 1. februar 2008 udkast til dagsordenstekst til drøftelse af sygefravær i MED-regi HR-Staben rådgiver lederne løbende med tiltag i forhold til drøftelserne i MED-regi. HR-konsulenterne vil blive instrueret i fokusområderne, så deres rådgivning af lederne vil ske i overensstemmelse med koncernmålet. Mål- og resultatopfølgning Referat fra dialogen i MED-udvalget vedr. sygefravær indsendes løbende til HR-staben Sygefraværet på alle aftaleområderne vil blive fulgt nøje for at vurdere effekten af indsatsen. Aftaleholderne modtager fraværsstatistik hvert kvartal. Økonomi Der afsættes 2.5 mio. kr. til sundhedstiltag. Resultatkrav : Aftaleholderne håndterer sygefravær i henhold til den udsendte vejledning, således at der er både dialog og opmærksomhed i forhold til sygemeldte medarbejdere samt en reduktion af sygefraværet, således at det generelle sygefravær i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2008 reduceres med i alt 5%. 14

15 Bilag 4b Koncernindsats Kerneydelsens værdi for borgeren Koncern indsatsområde 2008 Emne Koordinerende enhed EPO-staben Hvem Koncern målsætning Fokus på kerneydelsens værdi for borgeren Alle aftaleholdere i Faaborg Midtfyn Kommune Efter at fusionen er overstået, er det nu vigtigt at sætte hovedfokus på borgerne, og på hvordan de får størst mulig værdi ud af den kommunale serviceydelse, som er rettet mod netop dem. Direktionen vil med kerneydelsens værdi for borgeren formulere et koncernmål, som understøtter den enkelte aftaleenhed i at gøre mere af det man alligevel gør, eller gøre dette lidt bedre eller lidt anderledes, således at borgeren oplever, at aftaleenhedens kerneydelse får større værdi end før. Delmål Målet er at forpligte hver enkelt aftaleholder evt. i samarbejde med andre til at planlægge og gennemføre aktiviteter, som aftaleholderen har en begrundet formodning om, vil bidrage til, at den serviceydelse man leverer, har størst mulig værdi for netop de borgere som modtager denne ydelse. Stabsfunktioner og fagsekretariater skal i denne sammenhæng opfatte de øvrige aftaleholdere som deres borgere. Succeskriterier I februar og marts indhenter aftaleholderen information og inspiration om mulige aktiviteter, der kan skabe større værdi af kerneydelsen for borgeren D. 15. april fremsender aftaleholderen en beskrivelse til EPO-staben af hvilke aktiviteter, som forventes gennemført i resten af året herunder hvilke aktiviteter, der søges medfinansiering til med hvilket beløb Fra maj til december gennemfører aftaleholderen mindst 2 aktiviteter, som fokuserer på at skabe større værdi af kerneydelsen for borgeren Primo januar 2009 foretager aftaleholderen en selvevaluering af de gennemførte aktiviteter Overordnet handleplan Organisationens samlede arbejde med koncernmålet kerneydelsens værdi for borgeren vil forløbe i 4 faser: 1. fase (februar og marts) information og inspiration EPO-staben forestår informations- og inspirationsaktiviteter om fokus på kerneydelsens værdi for borgeren. 2. fase (april) beskrive og prioritere aktiviteter Pr. 1. april udsender EPO-staben en forespørgsel til alle aftaleholdere om hvilke aktiviteter netop de forventer at gennemføre i Frist for tilbagemelding d. 15/4. Ultimo april foretages en prioritering i fht. hvilke aktiviteter der kan understøttes af EPO med hhv. penge og/eller konsulent-timer. 15

16 3. fase: (maj til december) gennemførelse af aktiviteter Hver aftaleholder eller gruppe af aftaleholdere - tilrettelægger selv hvornår og hvordan de indmeldte aktiviteter gennemføres - herunder også hvordan de tildelte ressourcer anvendes bedst muligt i fht. at gennemføre aktiviteten. 4. fase (januar og februar 2009) status, evaluering og fælles læring Med udgangspunkt i den foretagne selvevaluering af aktiviteter foretager EPO-staben en fælles evaluering og formidling af aktiviteterne herunder tilrettelægger en form for læringsseminar f.eks. i sammenhæng med et Lederforummøde For at understøtte aftaleholderne med at indfri succeskriterierne vil EPO-staben i løbet af året forestå en række aktiviteter så som: - tilrettelægge en ide/inspirationsfase med f.eks. artikler i INDBLIK, idebank, dialog i lederforum, ol. - udforme information om og skabelon for aftaleholdernes tilbagemelding om forventede aktiviteter og ansøgning om medfinansiering - bistå aftaleholdere med at gennemføre udvalgte aktiviteter - udforme ramme for afsluttende selvevaluering og sikre formidling til fælles læring EPO-staben har ud over den koordinerende projektledelse disponeret ca. 400 timer til direkte bistand til konkrete indsatser. En uddybende beskrivelse af EPO-stabens opgaver med at understøtte koncernmålet Kerneydelsens værdi for borgeren findes som en faglig indsats i EPOstabens aftale med Direktionen. Mål- og resultatopfølgning 15. april: svarfrist for aktivitetsbeskrivelse Juni-september: svarfrist for midtvejsforespørgsel i fht. fremdrift på de indmeldte aktiviteter 15. januar 2009: svarfrist for status og selvevaluering af de aktiviteter, som blev indmeldt pr. 15/4-08. (EPO-staben tilrettelægger nærmere procedurer for mål- og resultatopfølgningen) Økonomi / personaleressourcer kr. er afsat i central pulje til aktiviteter hos den enkelte aftaleholder eller grupper af aftaleholdere Puljen administreres af EPO-staben og fordeles af en referencegruppe bestående af kontaktdirektøren for EPO-staben, 2 aftaleholdere samt EPO-stabens projektleder for dette koncernmål Ved ansøgning til puljen forventes aftaleholderen selv at bidrage med ml. 1/3 og 2/3 af det beløb der søges om og aftaleholderen disponerer den fornødne tid hos medarbejdere i aftaleenheden. Nærmere vilkår og kriterier for udmøntning og administration af puljen vil blive beskrevet i 1. fase. Resultatkrav Hver af de pr. 15/4-08 indmeldte aktiviteter er inden udgangen af 2008 blevet gennemført med et for aftaleholderen tilfredsstillende resultat. 16

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Vester Åby Skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere