Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole"

Transkript

1 Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Den politiske ramme Den faglige ramme Institutionsrammen Den administrative ramme Den økonomiske ramme...6 Bilag 1 - Politiske indsats Specialundervisning...7 Bilag 2 - Faglige indsats. - Evalueringskultur...9 Bilag 3 Faglige indsatsområder - Skoleledelse...10 Bilag 4 - Faglige indsats. - Skolens faglighed...11 Bilag 5 Egne indsatsområder Junior -PC-kørekort...12 Bilag 6 Eget indsatsområde Elevplaner...13 Bilag 7 Eget indsatsområde Læreintranet...14 Bilag 8 Eget indsatsområde Elev-intra...15 Bilag 9 Eget indsatsområde Forældre- intra Indledning 1.1 Aftalens parter og løbetid Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og aftaleholderen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Dette skal ske inden for de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. Aftaleparter for aftale 2007, fra til Godkendt Kommunaldirektør d Benny Balsgaard Benny Balsgaard Institutionsleder Søren Maalø Larsen Espe Skole 5750 Ringe 1.2 Aftaleområdets kerneydelse Undervisning af elever i Espe Skoles skoledistrikt jf. Folkeskoleloven fra bh. kl. til 6. kl. samt tilbud om pasningsmulighed fra bh. kl. til 3. kl. jf. Folkeskolelovens 3 stk. 4. 2

3 2.0 Den politiske ramme 2.1 Politiske visioner og målsætninger Børne- og ungepolitikken sætter rammerne for, hvordan kommunen udformer de kommunale tilbud og det offentlige rum i forhold til børn og unge. Politikken dækker hele børne- og ungeområdet, dvs. dagtilbud, undervisning, børne- og ungerådgivning og samspillet med sundhed og forebyggelse. Desuden rækker en børne- og ungepolitik ud til fritidslivet og den fysiske planlægning. Nedenstående er Børne-og underpolitikken beskrevet i overskriftsform Overordnet målsætning for en sammenhængende børne- og ungepolitik I 2012 siger: Alle børn og unge: Jeg er klar! Ud fra den, jeg er, er jeg med på viden, sundhed, uddannelse og lyst til udfoldelse og fællesskab Forældrene: Vi bliver involveret, og der bliver taget hånd om vores børn Uddannelsesinstitutionerne: Børn fra FMK er parate til en uddannelse Borgerne: Leg, læring og undervisning gør, at FMK er et godt og trygt sted for vore børn at være Det er værdifuldt: a. at børnene kommes i møde, hvor de er at der tages udgangspunkt i barnet. b. at tilbudene i FMK er præget af tidlig indsats og forebyggelse c. at de udsatte børn kommer med. d. at børn og forældre involveres. e. at børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune har et højt fagligt niveau, og veludviklede sociale og personlige kompetencer. f. at der ydes rådgivning af børn, unge og familier på et højt fagligt og tværfagligt niveau. g. at kommunens børne- og ungetilbud viser åbenhed og parathed til nytænkning. h. at tilbudene i kommunen er rummelige og præget af mangfoldighed. Faaborg-Midtfyn Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik er i sin første version primært en efterlevelse af servicelovens krav herom. I løbet af 2007 vil der blive foretaget præcisering af især målsætninger og indsatser på normalområderne. I denne fase vil brugere af tilbudene i Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud blive inddraget. 2.2 Politiske indsatsområder Specialundervisning: Udarbejdelse af skolens tids- og handleplan for efterlevelse af den vedtagne målsætning for specialundervisningen, jf. bilag 1. 3

4 3.0 Den faglige ramme 3.1 Faglige målsætninger / indsatsområder Der er valgt følgende faglige indsatsområder for alle skolerne i 2007 Udvikling af skolernes evalueringskultur. Se bilag 2 Skoleledelse. Se bilag 3 Skolens faglighed. Se bilag Gældende politikker, regulativer, planer mv. på fagområdet Børne- og ungepolitikken Målsætningen for specialundervisningen. Styrelsesvedtægten for skoleområdet, som forventes vedtaget forår Institutionsrammen 4.1 Målsætninger for institutionen (max 1 side) Værdigrundlag og målsætning for Espe Skole. Det er værdifuldt: 1. At udvise åbenhed og gensidig respekt. 2. At vægte fællesskabet og den enkeltes indfølingsevne. 3. At styrke selvstændighed og ansvarlighed. 4. At fortsætte udviklingen af den alsidige personlighed. Derfor er det vores mål: 1. At give eleverne kundskaber og færdigheder faglige såvel som sociale. 2. At udvikle og styrke elevernes virketrang. 3. At bevidstgøre eleverne om det omgivende samfund og udvikle selvstændighed og kritisk sans. 4. At eleverne ser muligheder og udvikler en kreativ tankegang. 5. At styrke samarbejdet mellem alle på skolen. Dette er endeligt vedtaget på skolebestyrelsesmødet torsdag d. 17. februar Institutionens egne indsatsområder 1. Junior-pc-kørekort 2. Elevplaner 3. Lærerintranet 4. Elevintranet 5. Forældreintranet 4

5 5.0 Den administrative ramme 5.1 Direktionens koncernmål Ledelsesgrundlag og værdier: Lederforum formulerer et fælles grundlag for god ledelse som i videst muligt omfang træder i stedet for en detaljeret regelstyring. Det er et koncernmål at alle aftaleholdere bidrager konstruktivt til denne proces - og at hver aftaleholder udmønter de fælles ledelsesgrundlag og værdier i eget fagsekretariat, stab eller institution. HR-staben er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. Medarbejdertrivsel: Direktionen lægger stor vægt på at opbygge en organisation, hvor medarbejdernes trivsel er rigtig god. Derfor skal bl.a. gennemføres to trivselsundersøgelser i hele organisationen i løbet af Med dette initiativ ønsker direktionen at sætte yderligere fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et koncernmål at hver enkelt aftaleholder følger op på resultaterne af disse undersøgelser og arbejder systematisk med medarbejdertrivsel i eget fagsekretariat, stab og institution. HR-staben er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. En åben og proaktiv kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune skal være kendt som en åben og proaktiv organisation, hvor de ansatte i videst mulig omfang benytter deres faglige og personlige kompetencer til at synliggøre initiativer og opgaveløsning i den form Faaborg-Midtfyn har besluttet. Det er et mål at kommunens ansatte har en forståelse for og en oplevelse af, at reglerne om offentlig ansattes ytringsfrihed ikke blot er gældende, men også at ledelsen understøtter brugen heraf. Fællessekretariat er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. Dialogbaseret Aftalestyring: Dialogbaseret aftalestyring skal skabe fokus på organisationens mål og resultater på alle niveau. Derfor er det afgørende for direktionen at hele organisationen i 2007 oplever, at den politiske dialog og målformulering udgør et godt grundlag for udarbejdelse af aftaler i tæt dialog og samspil med brugere og medarbejdere. Det forventes at alle aftaleholdere aktivt arbejder med formidling af formålet med aftalestyring samt inddrager medarbejdere, brugerbestyrelser o.lign. i arbejdet. Det er ligeledes direktionens mål, at alle aftaleholdere får de redskaber og kompetencer, som gør dem i stand til at udøve den nødvendige styring og ledelse i fht. aftalernes forskellige rammer. EvalueringProjektOrganisation-staben (EPO) er tovholder på implementering, udviklingen og evaluering af Dialogbaseret Aftalestyring. En detaljeret beskrivelse af direktionens koncernmål fremgår at notat vedrørende direktionens Koncernmål for 2007 samt direktionens aftaler med HR, Fællessekretariatet samt EvalueringProjektOrganisation-staben (EPO). 5.2 Spilleregler for aftalestyring Der henvises til Spilleregler for Decentral ledelse og Central Styring vedtaget i Kommunalbestyrelsen den Politikker, retningslinier mv. på koncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- og regnskabsregulativet, Personalepolitikken, koncept for Dialogbaseret Aftalestyring, Indkøbspolitikken, IKT-arkitektur og den fælles designmanual. 5

6 6.0 Den økonomiske ramme 6.1 Driftsbudget for aftaleholderen Det samlede driftsbudget for Espe skole er budgetlagt med netto kr kr. og er baseret på 123 elever og 7 klasser fra årgang. Derudover er der i rammen indeholdt budget til Espe skoles SFO, normeret til 56 børn i alderen 6-9 år. Driftsbudgettet til hhv. skole- og skolefritidsordningen er dels baseret på Ringe Kommunes ressourcetildelingsmodeller for de første 7 måneder af 2007, dels på Faaborg-Midtfyn Kommunes ressourcetildelingsmodeller for årets sidste 5 måneder. Budgetrammen vil i løbet af foråret 2007 blive reguleret inden for følgende områder: - Udvendig bygningsvedligeholdelse - Forsikringer - IT - Lederløn - Tjenestemandspension til afgåede tjenestemænd. Der vil blive foretaget en regulering af driftsbudgettet for perioden , i forhold til det forventede antal elever pr. 1. april 2007 for skoleåret 2007/2008. For SFO-delen aftales en reguleringsordning for årets sidste 5 måneder, som tillader en mer- /mindreindskrivning hen over året. Eventuelle afvigelser mellem den faktiske og den budgetterede normering gøres op i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning samt i forbindelse med årsafslutningen. Hvis skolefritidsordningen i gennemsnit har passet flere eller færre børn end den aftalte normering, reguleres budgettet svarende til de variable udgifter pr. barn. Hvis et barn indskrives i perioden fra den 1. til og med den 15. i en måned tæller det med i opgørelsen over det aktuelle børnetal i den pågældende måned. Hvis et barn indskrives i perioden fra den 16. til og med månedens udgang, tæller det først med i det aktuelle børnetal fra den efterfølgende måned. Det er op til den enkelte aftaleholder, at holde sig ajour med eventuelle yderligere korrektioner af budgetrammen. De øvrige forudsætninger lagt til grund for budgettet, herunder en beskrivelse af de anvendte ressourcetildelingskriterier, fremgår af budgetbemærkningerne indeholdt i Budget For en præcisering af de generelle aftaleforhold henvises til de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring ( Spilleregler for Central Styring og Decentral ledelse ) samt Faaborg-Midtfyn Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ med tilhørende bilag. 6

7 Bilag 1 - Politiske indsats Specialundervisning Fagudvalg Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Politisk indsatsområde 2007 Specialundervisning B&U Politiske målsætninger Delmål Fagsekretariat for undervisning (FagU) Alle folkeskoler Skolelederen Politisk Udarbejdelse af skolens tids- og handleplan for efterlevelse af den vedtagne målsætning for specialundervisningen. 1. Evaluering (løbende og/eller afsluttet) af specialundervisningen / specialindsatser. 2. Udvikling af området bl.a. via udviklingsarbejde 3. Dokumentation af det specialpædagogiske arbejde på skolen, der er udført/igangsat for de midler, der er afsat hertil i budget 2007 Succeskriterier Tids- og handleplan udarbejdet, vedtaget, synliggjort og igangsat på skolen. Administration Udarbejdelse af kommissorium for og nedsættelse af arbejdsgruppe der indstiller tids- og handleplanen til skolens ledelse handleplanen inddrager f.eks. disse elementer: Uddannelse af læsevejleder(e) og (evt.) AKT-lærer(e) og anden relevant videreudannelse Deltagelse i kommunens faglige netværk for specialundervisning Forslag til specialpædagogisk udviklingsarbejde(r) støttet af den kommunale pulje Konkret inddragelse af it i specialundervisningen Udarbejdelse af evalueringsplan der fokuserer på opnåede resultater, drivkræfter for god praksis, og som kan tydeliggøre og synliggøre, hvad der virker (bedst) i specialundervisningen. Her skitseres de væsentlige handlinger/ initiativer der skal iværksættes for at realisere målene. forsætter foretages af FagU og aftalerholder på grundlag af skolens egen 7

8 evaluering. Konklusioner herfra beskrives i Kvalitetsrapporten efteråret Økonomi Som udgangspunkt financieres arbejdet af skolens egen ramme. Herudover kan skolen ansøge om midler fra centrale puljer til følgende områder ad 1. Evaluering. Til dette arbejde kan skolen søge ind til den afsatte pulje på kr. samt den fælles udviklingspulje. Ad 2. Udvikling. Til dette arbejde kan skolen søge ind til den afsatte pulje på kr. samt den fælles udviklingspulje. Ansøgningsfrist til begge områder: 1. marts 2007 ad. 3. Specialpædagogisk arbejde. Denne del financieres af skolens tildelte ressource på 1081 kr. pr. elev. Resultatkrav Skolen har udarbejdet tids- og handleplan for efterlevelse af den vedtagne målsætning for specialundervisningen. Skolen har iværksat/gennemført evaluering af området. Min 50 % af skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har iværksat udviklingsarbejde indefor området. Skolen har dokumenteret, hvilke specialpædagogiske initiativer, der gennemføres for de tildelte ressourcer 1081 kr. pr. elev. 8

9 Bilag 2 - Faglige indsats. - Evalueringskultur Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Faglige målsætninger Faglig indsatsområde 2007 Udvikling af skolernes evalueringskultur Fagsekretariat for Undervisning (FagU) Alle skoler Skolelederen Hver skole udvikler deres evalueringskoncept, så det til stadighed matcher lov om folkeskolen og tilknyttede bekendtgørelser om evalueringskultur/test og Kvalitetsrapport. Delmål A) Skolen udarbejder handleplan for evaluering. B) Skolen udarbejder koncept for elevplaner. Succeskriterier A) Alle skole udarbejder en handleplan for deres evalueringspraksis og lægger denne på skolens hjemmeside inden 15. oktb B) Alle skoler beskriver deres koncept for arbejdet med elevplaner og lægger dette på skolens hjemmeside inden sommerferien FagU og skolerne samarbejder om evalueringskultur og kvalitetsudvikling. FagU og skolerne deltager i inspirationsmøder med undervisningsministeriet om den nye evalueringsportal, der startes i foråret På temamøder vidensdeler skolerne løbende deres arbejde med hinanden. Resursepersoner/skoler kan inviteres. FagU kan støtte den enkelte skole i deres arbejde med at videreudvikle deres praksis og omsætte dette til et koncept. Arbejdet med evaluering tilrettelægges i overensstemmelse med Kvalitetsrapporten for FMK Skolernes og FagU's arbejde med delmål A og B indgår i Kvalitetsrapporten 2007 Økonomi FagU's og skolernes budget. FagU's puljer til skoleudvikling og efter- og videreuddannelse for skoleledere/afdelingsledere. Resultatkrav At alle skoler på deres hjemmeside har en handleplan for evaluering inden Kvalitetsrapporten drøftes i kommunalbestyrelsen i oktb. Koncept for elevplaner indgår som en del af handleplanen. 9

10 Bilag 3 Faglige indsatsområder - Skoleledelse Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Faglig målsætning Fagligt indsatsområde 2007 Skoleledelse Fagsekretariat for undervisning (FagU) Alle folkeskoler Skolelederen Etablering af et velfungerende ledelsesteam bestående af skolelederen og skolens undervisningsog fritidsafdelingers ledere Overordnede ledelsesområder: (til inspiration) 1) Strategisk ledelse a) Skabe synlig ledelse internt og eksternt b) Skabe konkrete resultater c) Skabe fælles grundlag for kvalitet i skolens pædagogiske virksomhed d) Øge bruger- og medarbejdertilfredshed 2) Faglig- og pædagogisk ledelse a) Skabe konkrete faglige- og pædagogiske resultater b) Kommunikere skolens faglige og pædagogiske profil 3) Administrativ ledelse a) Sikre effektiv ressourceudnyttelse b) Skabe god service til skolens brugere og til øvrige personale 4) Personaleledelse a) Kommunikere klare mål b) Delegere veldefinerede ansvarsområder og opgaver c) Arbejde langsigtet med kompetenceudvikling Succeskriterier 1. Løbende ekstern kommunikation af ledelsesteamets udvalgte resultater 2. Løbende intern dokumentation og kommunikation af: - ledelsesbeslutninger og tilhørende begrundelser - opnåede resultater indenfor udvalgte kerneområder - Etablering af ledelsesteamet - Udarbejdelse af arbejds- og mødeflow for ledelsesteamet - Udarbejdelse og løbende revision af prioriteret opgaveliste - Løbende evaluering og opfølgning på ledelsesopgaver - Løbende evaluering, dokumentation og opfølgning på ledelsesopgaver og kommunikation 6. Skolens ledelse vælger metode(r) til opfølgning/evaluering på delmålene. Resultatkrav Ledelsesteamet er etableret og har lavet en beskrivelse af, hvorledes ledelsesarbejdet organiseres og udmøntes på skolen. 10

11 Bilag 4 - Faglige indsats. - Skolens faglighed Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Faglig målsætning Fagligt indsatsområde 2007 Styrkelse af skolernes faglighed på følgende områder: Ledelse,Læsning,Matematik, naturfag og engelsk. Fagsekretariat for undervisning (FagU) Alle folkeskoler Skolelederen At skoleledere/viceinspektører/afdelingsledere efter en kommunal prioritering over en 3-årig periode fra påbebegynder/ evt. afslutter PD i skoleledelse eller efteruddanner sig med modulerne 1) Pædagogisk ledelse 2) Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering fra PD-uddannelsen. At lærere i naturfag, matematik og engelsk efter aftaleholderens vurdering af skolens behov og FagU's prioritering efteruddannes over en 3-årig periode fra , så disse fag herefter hovedsagelig varetages af linieuddannede lærere. I samarbejde med CVU og skolerne udarbejder Fagsekretariatet (FagU) en uddannelses- og handleplan (UH) for de tre uddannelsesområder fra UH afspejler skolernes behov opgjort af den enkelte aftaleholder og en kommunal prioritering foretaget af FagU. De centrale midler i undervisningsministeriet, der for lods er afsat til FMK, udgør: Delmål A: (skolelederudd.): fra Delmål B (naturfag, matematik, engelsk): kr Delmål C (læsevejlederudd.) Disse midler dækker deltagerbetalingen inden for hvert uddannelsesområde. Skolernes egenfinanciering udgør arbejdstid til lærere/kørsel. Dette beløb vil afhænge af den enkelte skoles behov. Endvidere vil FagU's pulje til udvikling af skoleledelse ( kr.) vil indgå i uddannelse for skoleledere samt at Fag.U-pujlen kan anvendes til B og C Resultatkrav. lle skoler vurderer og søger deres faglige uddannelsesbehov dækket i forhold til efter- og videreuddannelsespuljerne over en tre-årig periode fra Det betyder, at skoleledere/viceinspektører/afdelingsledere i FMK har/er igang med efteruddannelse at skolernes behov for linieuddannede lærere på de udmeldte fag er tilgodeset mest muligt, at alle skoler har mindst 1 læsevejleder og en handleplan for deres læsestrategier Undervisningsekr. sender nærmere plan og informationmateriale til skolerne samt afholder informationsmøde for skolelederne inden

12 Bilag 5 Egne indsatsområder Junior -PC-kørekort Eget indsatsområde 2007 Få indført Junior-pc-kørekortet på alle klassetrin Aftaleholderen Espe Skole Institutionens egne målsætninger Få indført Junior-pc-kørekortet på alle klassetrin Delmål A) At elever i indskolingsklasserne gennemfører kravene til Junior-pc-kørekortet på de enkelte klassetrin. B) At eleverne på mellemtrinet gennemfører kravene til Junior-pc-kørekortet på de enkelte klassetrin. Succeskriterier At alle elever i 3. kl. får indskolingens Junior-pc-kørekort. At alle elever på mellemtrinet får mellemtrinets Junior-pc-kørekort senest år Undervisningen gennemføres som aftalt på det enkelte klassetrin. Opgørelse over udleverede Junior-pc-kørekort ved skoleårets slutning. Klasselæreren afleverer opgørelsen til skolelederen Økonomi Kan ikke måles, da det er en del af den almindelige undervisning og dermed styres helt af den enkelte lærer. Resultatkrav Opfyldelse af succeskriteriet. 12

13 Bilag 6 Eget indsatsområde Elevplaner Aftaleholderen Eget indsatsområde 2007 Elevplaner Institutionens egne målsætninger Hvem er aftaleholderen - dvs. navn på institutionen At elevplaner tages i anvendelse på skolen efter de udstukne retningslinjer. Delmål 1. At elevplanerne anvendes som aftalt i 1. halvår. 2. Anvendelsen evalueres. 3. Elevplanerne justeres i forhold til evalueringens resultat. 4. Elevplanerne anvendes 2. halvår efter de udstukne regler. Succeskriterier 1. Elevplanerne anvendes i forbindelse med skole-hjem-samtalerne i foråret. 2. Evalueringen finder sted før sommerferien. 3. Tages med i næste skoleårs planlægning. 4. Tages med i næste skoleårs planlægning. 1. Elevplanerne udarbejdes og anvendes af det enkelte årgangsteam. 2. Evalueringen gennemføres. 3. Der planlægges så elevplanerne justeres og anvendes. Det undersøges i hvilken udstrækning, og på hvilken måde elevplanerne anvendes. Dette forestås af ledelsen. Økonomi Der planlægges med tid til opgaverne i forhold til skolens resurser og eventuelle aftaler. Aftalerne er ikke færdigforhandlede endnu, ligesom skolens resurser ikke er kendte. Når disse faktorer er kendte, indregnes de i næste årsnorm. Resultatkrav At Espe Skole lever op til kravene om elevplaner i Faaborg-Midtfyn Kommune. 13

14 Bilag 7 Eget indsatsområde Læreintranet Eget indsatsområde 2007 Lærerintranet Aftaleholderen Espe Skole Institutionens egne målsætninger Der indføres lærerintranet som kommunikationsmiddel i løbet af Delmål A) Nettet opbygges, og det pædagogiske personale oplæres i brugen i løbet af første halvår. B) Brugen af nettet implementeres senest i andet halvår. Succeskriterier At nettet anvendes som kommunikationsmiddel af det pædagogiske personale inden udgangen af Der opbygges et net, der kan anvendes til: 1. Intern kommunikation. 2. Udsendelse af dagsordener/referater o. lign. 3. Bestilling af lokaler og undervisningsmidler. 4. Det undersøges, om andet skal med i nettet. Der forespørges i personalegruppen, om andet end nettet anvendes. Dette forestås af ledelsen. Økonomi Tid til opbygning af nettet samt tid til kursus for personalet indregnes i årsnormen og fastlægges først, når skolens tidsmæssige og økonomiske resurser kendes. Resultatkrav At succeskriterierne opfyldes. 14

15 Bilag 8 Eget indsatsområde Elev-intra Elevintran Aftaleholderen Espe Skole Institutionens egne målsætninger Eget indsatsområde 2007 At der i løbet af skoleåret 07/08 etableres et elevintranet på skolen. Delmål 2. halvår opbygges nettet, og eleverne lærer anvendelsen. 1. halvår 2008 bruges nettet til intern kommunikation. Succeskriterier At elevintranettet er opbygget, og eleverne kan anvende det ved årets udgang. Der opbygges et net, der kan anvendes til: 1. Intern kommunikation. 2. Udsendelse af dagsordener/referater o. lign. 3. Bestilling af lokaler og undervisningsmidler. 4. Det undersøges, om andet skal med i nettet. Ved årets slutning undersøges det, om eleverne har lært at anvende nettet. Økonomi Der skal afsættes timer til opbygningen af nettet. Dette sker, når skolens resurser kendes, og næste skoleår planlægges. Resultatkrav At nettet er etableret, og eleverne kan anvende det 15

16 Bilag 9 Eget indsatsområde Forældre- intra Eget indsatsområde 2007 Forældreintranet Aftaleholderen Espe Skole Institutionens egne målsætninger Forældreintranettets indhold beskrives til senere anvendelse. Delmål At der er udarbejdet en oversigt over nettet ved årets slutning. Succeskriterier At elevintranettet er opbygget, og eleverne kan anvende det ved årets udgang. Ved årets slutning vurderes det, om oversigten er udarbejdet. Forestås af ledelsen. Ved årets slutning undersøges det, om eleverne har lært at anvende nettet. Økonomi Der afsættes timer til indholdsbeskrivelse af nettet. Dette sker, når skolens resurser er kendte, og næste skoleår planlægges. Resultatkrav At nettet er etableret, og eleverne kan anvende det 16

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere