Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole"

Transkript

1 Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Vester Åby Skole

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Den politiske ramme Den faglige ramme Institutionsrammen Den administrative ramme Den økonomiske ramme...6 Bilag 1 - Politiske indsats Specialundervisning...7 Bilag 2 - Faglige indsats. - Evalueringskultur...9 Bilag 3 Faglige indsatsområder - Skoleledelse...10 Bilag 4 - Faglige indsats. - Skolens faglighed...11 Bilag 5 Egne indsatsområder Indledning 1.1 Aftalens parter og løbetid Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og aftaleholderen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Dette skal ske inden for de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. Aftaleparter for aftale 2007, fra til Godkendt Kommunaldirektør d Benny Balsgaard Benny Balsgaard Institutionsleder Hans Milland V. Åby skole 5600 Faaborg. 1.2 Aftaleområdets kerneydelse Folkeskole med ca. 190 elever fordelt på klassetrin. Skolen er opdelt i 3 afd. med selvstyrende team, hvor det tilstræbes, at lærerne har alle deres timer inden for et team. Overlapninger forekommer af faglige grunde. Der undervises i henhold til Folkeskolens love og bekendtgørelser med særlig opmærksomhed på Trinmål og Slutmål. Der foretages evalueringer 2 gange årligt med underretning af forældrene om levernes standpunkter og sociale adfærd. Målsætning for V. Åby skole samt øvrige oplysninger om skolen findes på skolens hjemmeside: 2

3 2.0 Den politiske ramme 2.1 Politiske visioner og målsætninger Børne- og ungepolitikken sætter rammerne for, hvordan kommunen udformer de kommunale tilbud og det offentlige rum i forhold til børn og unge. Politikken dækker hele børne- og ungeområdet, dvs. dagtilbud, undervisning, børne- og ungerådgivning og samspillet med sundhed og forebyggelse. Desuden rækker en børne- og ungepolitik ud til fritidslivet og den fysiske planlægning. Nedenstående er Børne-og underpolitikken beskrevet i overskriftsform Overordnet målsætning for en sammenhængende børne- og ungepolitik I 2012 siger: Alle børn og unge: Jeg er klar! Ud fra den, jeg er, er jeg med på viden, sundhed, uddannelse og lyst til udfoldelse og fællesskab Forældrene: Vi bliver involveret, og der bliver taget hånd om vores børn Uddannelsesinstitutionerne: Børn fra FMK er parate til en uddannelse Borgerne: Leg, læring og undervisning gør, at FMK er et godt og trygt sted for vore børn at være Det er værdifuldt: a. at børnene kommes i møde, hvor de er at der tages udgangspunkt i barnet. b. at tilbudene i FMK er præget af tidlig indsats og forebyggelse c. at de udsatte børn kommer med. d. at børn og forældre involveres. e. at børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune har et højt fagligt niveau, og veludviklede sociale og personlige kompetencer. f. at der ydes rådgivning af børn, unge og familier på et højt fagligt og tværfagligt niveau. g. at kommunens børne- og ungetilbud viser åbenhed og parathed til nytænkning. h. at tilbudene i kommunen er rummelige og præget af mangfoldighed. Faaborg-Midtfyn Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik er i sin første version primært en efterlevelse af servicelovens krav herom. I løbet af 2007 vil der blive foretaget præcisering af især målsætninger og indsatser på normalområderne. I denne fase vil brugere af tilbudene i Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud blive inddraget. 2.2 Politiske indsatsområder Specialundervisning: Udarbejdelse af skolens tids- og handleplan for efterlevelse af den vedtagne målsætning for specialundervisningen, jf. bilag Den faglige ramme 3.1 Faglige målsætninger / indsatsområder 3

4 Der er valgt følgende faglige indsatsområder for alle skolerne i 2007 Udvikling af skolernes evalueringskultur. Se bilag 2 Skoleledelse. Se bilag 3 Skolens faglighed. Se bilag Gældende politikker, regulativer, planer mv. på fagområdet Børne- og ungepolitikken Målsætningen for specialundervisningen. Styrelsesvedtægten for skoleområdet, som forventes vedtaget forår Institutionsrammen 4.1 Målsætninger for institutionen (max 1 side) Målsætning: Vester Aaby Skoles opgave er i et forpligtende samarbejde mellem elever, forældre og lærere at skabe rammer, der tilgodeser de grundliggende værdier tryghed, helhed og demokrati idet vi tilstræber, at eleverne opnår en almen dannelse, der omfatter viden og social adfærd. Viden: Med viden mener vi tilegnelse af kundskaber, opnåelse af færdigheder, indøvelse af arbejdsmetoder og udtryksformer. Vi tilstræber at opnå denne viden ved at styrke elevernes evne til fordybelse, koncentration, åbenhed og kreativitet. Vi vil give dem gode oplevelser og udvikle deres kommunikationsevner. Social adfærd: Vi arbejder frem mod en adfærd, der fremmer medleven, medbestemmelse og medansvar i forhold til helheden og i forhold til den enkelte. Denne adfærd søger vi at nå til ved at opøve elevernes ansvarlighed, ærlighed, samarbejdsevne og respekt for værdier i enhver forstand. Gennem undervisningen skal eleven bevare og udvikle lysten til at lære, sin fantasi og sin evne til selvstændig stillingtagen, og skolens arbejde skal bygge på livsglæde, humor, åbenhed og tolerance. 4.2 Institutionens indsatsområder Se bilag 5. 4

5 5.0 Den administrative ramme 5.1 Direktionens koncernmål Ledelsesgrundlag og værdier: Lederforum formulerer et fælles grundlag for god ledelse som i videst muligt omfang træder i stedet for en detaljeret regelstyring. Det er et koncernmål at alle aftaleholdere bidrager konstruktivt til denne proces - og at hver aftaleholder udmønter de fælles ledelsesgrundlag og værdier i eget fagsekretariat, stab eller institution. HR-staben er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. Medarbejdertrivsel: Direktionen lægger stor vægt på at opbygge en organisation, hvor medarbejdernes trivsel er rigtig god. Derfor skal bl.a. gennemføres to trivselsundersøgelser i hele organisationen i løbet af Med dette initiativ ønsker direktionen at sætte yderligere fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et koncernmål at hver enkelt aftaleholder følger op på resultaterne af disse undersøgelser og arbejder systematisk med medarbejdertrivsel i eget fagsekretariat, stab og institution. HR-staben er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. En åben og proaktiv kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune skal være kendt som en åben og proaktiv organisation, hvor de ansatte i videst mulig omfang benytter deres faglige og personlige kompetencer til at synliggøre initiativer og opgaveløsning i den form Faaborg-Midtfyn har besluttet. Det er et mål at kommunens ansatte har en forståelse for og en oplevelse af, at reglerne om offentlig ansattes ytringsfrihed ikke blot er gældende, men også at ledelsen understøtter brugen heraf. Fællessekretariat er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. Dialogbaseret Aftalestyring: Dialogbaseret aftalestyring skal skabe fokus på organisationens mål og resultater på alle niveau. Derfor er det afgørende for direktionen at hele organisationen i 2007 oplever, at den politiske dialog og målformulering udgør et godt grundlag for udarbejdelse af aftaler i tæt dialog og samspil med brugere og medarbejdere. Det forventes at alle aftaleholdere aktivt arbejder med formidling af formålet med aftalestyring samt inddrager medarbejdere, brugerbestyrelser o.lign. i arbejdet. Det er ligeledes direktionens mål, at alle aftaleholdere får de redskaber og kompetencer, som gør dem i stand til at udøve den nødvendige styring og ledelse i fht. aftalernes forskellige rammer. EvalueringProjektOrganisation-staben (EPO) er tovholder på implementering, udviklingen og evaluering af Dialogbaseret Aftalestyring. En detaljeret beskrivelse af direktionens koncernmål fremgår at notat vedrørende direktionens Koncernmål for 2007 samt direktionens aftaler med HR, Fællessekretariatet samt EvalueringProjektOrganisation-staben (EPO). 5.2 Spilleregler for aftalestyring Der henvises til Spilleregler for Decentral ledelse og Central Styring vedtaget i Kommunalbestyrelsen den Politikker, retningslinier mv. på koncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- og regnskabsregulativet, Personalepolitikken, koncept for Dialogbaseret Aftalestyring, Indkøbspolitikken, IKT-arkitektur og den fælles designmanual. 5

6 6.0 Den økonomiske ramme 6.1 Driftsbudget for aftaleholderen Det samlede driftsbudget for Vester Aaby skole er budgetlagt med netto kr kr. og er baseret på 191 elever og 10 klasser fra årgang. Derudover er der i rammen indeholdt budget til Vester Aaby SFO for årets sidste 5 måneder, normeret til 63 børn i alderen 6-9 år. Driftsbudgettet til hhv. skole- og skolefritidsordningen er dels baseret på Faaborg Kommunes ressourcetildelingsmodeller for de første 7 måneder af 2007, dels på Faaborg-Midtfyn Kommunes ressourcetildelingsmodeller for årets sidste 5 måneder. Budgetrammen vil i løbet af foråret 2007 blive reguleret inden for følgende områder: - Udvendig bygningsvedligeholdelse - Forsikringer - IT - Lederløn - Tjenestemandspension til afgåede tjenestemænd. Der vil blive foretaget en regulering af driftsbudgettet for perioden , i forhold til det forventede antal elever pr. 1. april 2007 for skoleåret 2007/2008. For SFO-delen aftales en reguleringsordning for årets sidste 5 måneder, som tillader en mer- /mindreindskrivning hen over året. Eventuelle afvigelser mellem den faktiske og den budgetterede normering gøres op i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning samt i forbindelse med årsafslutningen. Hvis skolefritidsordningen i gennemsnit har passet flere eller færre børn end den aftalte normering, reguleres budgettet svarende til de variable udgifter pr. barn. Hvis et barn indskrives i perioden fra den 1. til og med den 15. i en måned tæller det med i opgørelsen over det aktuelle børnetal i den pågældende måned. Hvis et barn indskrives i perioden fra den 16. til og med månedens udgang, tæller det først med i det aktuelle børnetal fra den efterfølgende måned. Det er op til den enkelte aftaleholder, at holde sig ajour med eventuelle yderligere korrektioner af budgetrammen. De øvrige forudsætninger lagt til grund for budgettet, herunder en beskrivelse af de anvendte ressourcetildelingskriterier, fremgår af budgetbemærkningerne indeholdt i Budget For en præcisering af de generelle aftaleforhold henvises til de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring ( Spilleregler for Central Styring og Decentral ledelse ) samt Faaborg-Midtfyn Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ med tilhørende bilag. 6

7 Bilag 1 - Politiske indsats Specialundervisning Emne Fagudvalg Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Politisk indsatsområde 2007 Specialundervisning B&U Politiske målsætninger Delmål Fagsekretariat for undervisning (FagU) Alle folkeskoler Skolelederen Politisk Udarbejdelse af skolens tids- og handleplan for efterlevelse af den vedtagne målsætning for specialundervisningen. 1. Evaluering (løbende og/eller afsluttet) af specialundervisningen / specialindsatser. 2. Udvikling af området bl.a. via udviklingsarbejde 3. Dokumentation af det specialpædagogiske arbejde på skolen, der er udført/igangsat for de midler, der er afsat hertil i budget 2007 Succeskriterier Tids- og handleplan udarbejdet, vedtaget, synliggjort og igangsat på skolen. Overordnet handleplan Administration Udarbejdelse af kommissorium for og nedsættelse af arbejdsgruppe der indstiller tids- og handleplanen til skolens ledelse handleplanen inddrager f.eks. disse elementer: Uddannelse af læsevejleder(e) og (evt.) AKT-lærer(e) og anden relevant videreudannelse Deltagelse i kommunens faglige netværk for specialundervisning Forslag til specialpædagogisk udviklingsarbejde(r) støttet af den kommunale pulje Konkret inddragelse af it i specialundervisningen Udarbejdelse af evalueringsplan der fokuserer på opnåede resultater, drivkræfter for god praksis, og som kan tydeliggøre og synliggøre, hvad der virker (bedst) i specialundervisningen. Her skitseres de væsentlige handlinger/ initiativer der skal iværksættes for at realisere målene. forsætter Mål- og resultatopfølgning Mål- og resultatopfølgning foretages af FagU og aftalerholder på grundlag af skolens egen 7

8 evaluering. Konklusioner herfra beskrives i Kvalitetsrapporten efteråret Økonomi Som udgangspunkt financieres arbejdet af skolens egen ramme. Herudover kan skolen ansøge om midler fra centrale puljer til følgende områder ad 1. Evaluering. Til dette arbejde kan skolen søge ind til den afsatte pulje på kr. samt den fælles udviklingspulje. Ad 2. Udvikling. Til dette arbejde kan skolen søge ind til den afsatte pulje på kr. samt den fælles udviklingspulje. Ansøgningsfrist til begge områder: 1. marts 2007 ad. 3. Specialpædagogisk arbejde. Denne del financieres af skolens tildelte ressource på 1081 kr. pr. elev. Resultatkrav Skolen har udarbejdet tids- og handleplan for efterlevelse af den vedtagne målsætning for specialundervisningen. Skolen har iværksat/gennemført evaluering af området. Min 50 % af skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har iværksat udviklingsarbejde indefor området. Skolen har dokumenteret, hvilke specialpædagogiske initiativer, der gennemføres for de tildelte ressourcer 1081 kr. pr. elev. 8

9 Bilag 2 - Faglige indsats. - Evalueringskultur Emne Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Faglige målsætninger Faglig indsatsområde 2007 Udvikling af skolernes evalueringskultur Fagsekretariat for Undervisning (FagU) Alle skoler Skolelederen Hver skole udvikler deres evalueringskoncept, så det til stadighed matcher lov om folkeskolen og tilknyttede bekendtgørelser om evalueringskultur/test og Kvalitetsrapport. Delmål A) Skolen udarbejder handleplan for evaluering. B) Skolen udarbejder koncept for elevplaner. Succeskriterier A) Alle skole udarbejder en handleplan for deres evalueringspraksis og lægger denne på skolens hjemmeside inden 15. oktb B) Alle skoler beskriver deres koncept for arbejdet med elevplaner og lægger dette på skolens hjemmeside inden sommerferien Overordnet handleplan FagU og skolerne samarbejder om evalueringskultur og kvalitetsudvikling. FagU og skolerne deltager i inspirationsmøder med undervisningsministeriet om den nye evalueringsportal, der startes i foråret På temamøder vidensdeler skolerne løbende deres arbejde med hinanden. Resursepersoner/skoler kan inviteres. FagU kan støtte den enkelte skole i deres arbejde med at videreudvikle deres praksis og omsætte dette til et koncept. Arbejdet med evaluering tilrettelægges i overensstemmelse med Kvalitetsrapporten for FMK Mål- og resultatopfølgning Skolernes og FagU's arbejde med delmål A og B indgår i Kvalitetsrapporten 2007 Økonomi FagU's og skolernes budget. FagU's puljer til skoleudvikling og efter- og videreuddannelse for skoleledere/afdelingsledere. Resultatkrav At alle skoler på deres hjemmeside har en handleplan for evaluering inden Kvalitetsrapporten drøftes i kommunalbestyrelsen i oktb. Koncept for elevplaner indgår som en del af handleplanen. 9

10 Bilag 3 Faglige indsatsområder - Skoleledelse Emne Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Faglig målsætning Fagligt indsatsområde 2007 Skoleledelse Fagsekretariat for undervisning (FagU) Alle folkeskoler Skolelederen Etablering af et velfungerende ledelsesteam bestående af skolelederen og skolens undervisningsog fritidsafdelingers ledere Overordnede ledelsesområder: (til inspiration) 1) Strategisk ledelse a) Skabe synlig ledelse internt og eksternt b) Skabe konkrete resultater c) Skabe fælles grundlag for kvalitet i skolens pædagogiske virksomhed d) Øge bruger- og medarbejdertilfredshed 2) Faglig- og pædagogisk ledelse a) Skabe konkrete faglige- og pædagogiske resultater b) Kommunikere skolens faglige og pædagogiske profil 3) Administrativ ledelse a) Sikre effektiv ressourceudnyttelse b) Skabe god service til skolens brugere og til øvrige personale 4) Personaleledelse a) Kommunikere klare mål b) Delegere veldefinerede ansvarsområder og opgaver c) Arbejde langsigtet med kompetenceudvikling Succeskriterier 1. Løbende ekstern kommunikation af ledelsesteamets udvalgte resultater 2. Løbende intern dokumentation og kommunikation af: - ledelsesbeslutninger og tilhørende begrundelser - opnåede resultater indenfor udvalgte kerneområder Overordnet handleplan - Etablering af ledelsesteamet - Udarbejdelse af arbejds- og mødeflow for ledelsesteamet - Udarbejdelse og løbende revision af prioriteret opgaveliste - Løbende evaluering og opfølgning på ledelsesopgaver - Løbende evaluering, dokumentation og opfølgning på ledelsesopgaver og kommunikation Mål- og resultatopfølgning 1. Skolens ledelse vælger metode(r) til opfølgning/evaluering på delmålene. Resultatkrav Ledelsesteamet er etableret og har lavet en beskrivelse af, hvorledes ledelsesarbejdet organiseres og udmøntes på skolen. 10

11 Bilag 4 - Faglige indsats. - Skolens faglighed Emne Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Faglig målsætning Fagligt indsatsområde 2007 Styrkelse af skolernes faglighed på følgende områder: Ledelse,Læsning,Matematik, naturfag og engelsk. Fagsekretariat for undervisning (FagU) Alle folkeskoler Skolelederen At skoleledere/viceinspektører/afdelingsledere efter en kommunal prioritering over en 3-årig periode fra påbebegynder/ evt. afslutter PD i skoleledelse eller efteruddanner sig med modulerne 1) Pædagogisk ledelse 2) Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering fra PD-uddannelsen. At lærere i naturfag, matematik og engelsk efter aftaleholderens vurdering af skolens behov og FagU's prioritering efteruddannes over en 3-årig periode fra , så disse fag herefter hovedsagelig varetages af linieuddannede lærere. Overordnet handleplan I samarbejde med CVU og skolerne udarbejder Fagsekretariatet (FagU) en uddannelses- og handleplan (UH) for de tre uddannelsesområder fra UH afspejler skolernes behov opgjort af den enkelte aftaleholder og en kommunal prioritering foretaget af FagU. Mål- og resultatopfølgning De centrale midler i undervisningsministeriet, der for lods er afsat til FMK, udgør: Delmål A: (skolelederudd.): fra Delmål B (naturfag, matematik, engelsk): kr Delmål C (læsevejlederudd.) Disse midler dækker deltagerbetalingen inden for hvert uddannelsesområde. Skolernes egenfinanciering udgør arbejdstid til lærere/kørsel. Dette beløb vil afhænge af den enkelte skoles behov. Endvidere vil FagU's pulje til udvikling af skoleledelse ( kr.) vil indgå i uddannelse for skoleledere samt at Fag.U-pujlen kan anvendes til B og C Resultatkrav. lle skoler vurderer og søger deres faglige uddannelsesbehov dækket i forhold til efter- og videreuddannelsespuljerne over en tre-årig periode fra Det betyder, at skoleledere/viceinspektører/afdelingsledere i FMK har/er igang med efteruddannelse at skolernes behov for linieuddannede lærere på de udmeldte fag er tilgodeset mest muligt, at alle skoler har mindst 1 læsevejleder og en handleplan for deres læsestrategier Undervisningsekr. sender nærmere plan og informationmateriale til skolerne samt afholder informationsmøde for skolelederne inden

12 Bilag 5 Egne indsatsområder 2007 Emne Aftaleholderen Institutionens egne målsætninger Eget indsatsområde 2007 Fokus på specialundervisningen Vester Åby skole, Svendborgvej 351, 5600 Faaborg - at optimere udnyttelsen af specialundervisningsressourserne ud fra de forudsætninger, der er gældende fra 1. aug Delmål A) at øge forældresamarbejdet og dermed forældreansvaret for elever med såvel faglige som adfærdsmæssige problemer. B) - at anvende flere ressourcer på læsevejledning i klasserne C) at inddrage pædagoger i undervisningen/specialundervisningen specielt i forhold til AKT - problematikken og rummelighed. Succeskriterier A) - et væsentligt fald i anvendelsen af sanktioner med hjemsendelse B) - en væsentlig stigning i niveauet i læsetests i 3. klasse C) - et væsentligt fald i konflikter lærer/elev, der fører til forældrekontakt Overordnet handleplan Her skitseres de væsentlige handlinger/ initiativer der skal iværksættes for at realisere målene: - at oprette familieklasser - at uddanne læsevejleder (er påbegyndt) - at købe pædagogtimer for en del af pengene til specialindsatser. Mål- og resultatopfølgning Her redegøres for valget af metode til opfølgningen/evaluering på målet: spørgeskema, nøgletal mv. Hvornår skal opfølgningen finde sted og hvem er ansvarlig: Spørgeskema til lærerne vedr. konflikter og sanktioner før(maj/juni 2007) og efter indsatsen(maj/juni 2008). Der tages læseprøve på 3. årgang i nov. 2007, og på 3. årgang i maj De to læseprøver sammenlignes. Evt. sammenligning med tidligere 3. årganges prøver. Opfølgning/evaluering finder sted i maj/juni måned Ledelsen og læsevejlederen har ansvaret for evalueringerne. Økonomi Her gives overslag på prisen for gennemførelsen af indsatsområdet. Det sker ud fra forventet forbrug af ledelses- og medarbejdertimer samt div. Omkostninger: Uddannelse af læsevejleder: 9000,- Uddannelse af lærere til familieklasser: ,- Udgifter til specialpædagog: ,- kr. Timeforbrug(ekstra) til læsevejleder: 15 timer Timeforbrug ledelse: 60 timer Timeforbrug medarbejdere: 180 timer 12

13 Udgifter og timeforbrug kan afholdes indenfor eget budget ved at målrette ressourcerne. Resultatkrav I forlængelse af de formulerede delmål og succeskriterier, formulerer institutionen relevante resultatkrav: - et fald på 50% i sanktioner med hjemsendelse i kortere eller længere perioder - en stigning i antallet af c læsere ved læseprøven på 3. årgang. - et fald på mindst 50% i lærer/elev konflikter, der fører til forældrekontakt. 13

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn. Kvalitetsrapport 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.dk 1 Forord Denne rapport er Faaborg Midtfyn Kommunes første kvalitetsrapport

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. december 2011 Sagsnr.: 2011-008106-2 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere