ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK"

Transkript

1 APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN, BANEDANMARK, STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING OG UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK RAPPORT

2

3 APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN, BANEDANMARK, STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING OG UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK RAPPORT PROJEKTNR. A54227 DOKUMENTNR. 1 VERSION 3 UDGIVELSESDATO April 215 UDARBEJDET Ander Hedetoft (CRT), Niels Anker (COWI) og Helle Engelund (COWI) KONTROLLERET Bjarne Madsen (CRT) GODKENDT Helle Engelund (COWI)

4

5 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 5 INDHOLD 1 Indledning Baggrund og formål Metode og datagrundlag Rapportens opbygning 11 2 Hovedresultaterne Investeringsomfanget De direkte beskæftigelseseffekter Den fremtidige balance situation De makroøkonomiske virkninger 16 3 De direkte beskæftigelseseffekter af Togfonden DK Togfondsinvesteringerne De direkte beskæftigelsesmæssige effekter fordelt på faggrupper, modelberegnet De direkte beskæftigelsesmæssige effekter fordelt på faggrupper, ekspertvurderet De direkte effekter fordelt på delkomponenter De direkte effekter fordelt på regioner 39 4 Udviklingen i udbud og efterspørgsel frem til midten af 22 erne Indledning Hovedresultater Ikke faglærte Struktører Murere Tømrere og snedkere VVS ere Malere Elektrikere 57

6 6 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 4.1 Chauffører Smede Øvrige EUD inden for byggeriet Teknikere Professionsbachelorer inden for bygge- og anlæg Civilingeniører inden for bygge- og anlægsområdet Civilingeniører inden for elektronik-it Civilingeniører inden for miljøteknologi (planlægning og VVM) Øvrige med en relevant erhvervsuddannelse Øvrige med en relevant kort videregående uddannelse Øvrige med en relevant bachelor uddannelse Øvrige med en relevant lang videregående uddannelse 77 5 De makroøkonomiske virkninger Indledning De makroøkonomiske effekter 81 BILAG Bilag A Afgrænsningen af de valgte faggrupper 83 Bilag B Oversigt over delprojekter i Togfonden DK 87 Bilag C Oversigt over benyttede ressourcepersoner 88

7 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 7 Indhold 1 Indledning Denne rapport indeholder resultaterne af en analyse af arbejdskraftbehovet i forbindelse med Togfonden DK. Rapporten er udarbejdet af CRT (Center for Regional- og Turismeforskning) og COWI A/S i perioden juni til og med december måned 214. Baggrund 1.1 Baggrund og formål Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 14. januar 214 en aftale om at udmønte og reservere størstedelen af midlerne i Togfonden DK på ca. 28,5 mia. kr. til massive investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser, som kan realisere timeplanen, en ny forbindelse til Billund, kortere rejsetider på de fleste regionalstrækninger, en opgradering af mulighederne for transport af jernbanegods samt elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet. Parterne bag Togfonden DK har lagt vægt på, at projekterne i anlægsperioden er med til at fremme beskæftigelsen i bygge- og anlægserhvervet og relaterede serviceerhverv i Danmark. Parterne har derfor i aftalen om Togfonden DK besluttet, at der skal igangsættes: en analyse af tilgængelig arbejdskraft i Danmark, herunder af om der er tilstrækkelig uddannet arbejdskraft. Formål Formålet med analysen er at belyse, hvordan infrastrukturanlæggene med Togfonden DK kan fremme beskæftigelsen i Danmark. Analysen tager udgangspunkt i følgende delprojekter: 1 1 Kommissorium af 3. marts 214 for analyse af Behovet for arbejdskraft til projekter i Togfonden DK.

8 8 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK Delprojekt 1: Analyse af arbejdskraftbehovet som følge af den politiske beslutning om Togfonden DK. Herunder kvantificering af det kommende arbejdskraftsbehov i henholdsvis ufaglært, faglært og højt uddannede. Delprojekt 2: Analyse af hvordan der sikres tilstrækkelig dansk faglært og ufaglært arbejdskraft til at gennemføre arbejdsopgaver ved infrastrukturanlæggene i Togfonden DK. Delprojekt 3: Analyse af hvordan der er tilstrækkelig dansk højtuddannet dansk arbejdskraft til at gennemføre arbejdsopgaver ved infrastrukturanlæggene i Togfonden DK. I forbindelse med analysen er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Trafikstyrelsen, Banedanmark, Uddannelses- og Forskningsministeriet, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Arbejdsgruppens opgave er at sikre, at analysen bliver gennemført, og i forbindelse hermed hjælpe med at tilvejebringe det nødvendige datagrundlag, så de tre delanalyser kan gennemføres inden for den afsatte tid. Arbejdsgruppen har rettet henvendelse til CRT og COWI for at få gennemført analysen af arbejdskraftbehovet, og dermed delprojekt 1. Denne analyse skal bl.a. tage udgangspunkt i resultaterne fra Leo Larsen udvalgets rapport fra september 213 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov, der indeholder en samlet vurdering af arbejdskraftbehovet i lyset af de planlagte statslige investeringer i perioden ekskl. Togfonden DK 2. Arbejdsgruppen ønsker mere konkret at få udarbejdet en særskilt beregning af arbejdskraftbehovet i forbindelse af de projekter, som finansieres af Togfonden DK, samt en beregning af de makroøkonomiske virkninger af disse projekter. Fokus i analyserne skal være på de faggrupper, som indgik i Leo Larsen udvalgets rapport, dog med en underdeling af ingeniørgruppen på 4-5 kategorier. De to øvrige delprojekter udarbejdes af henholdsvis STAR og Uddannelses- og Forskningsministeriet. STAR forestår i denne henseende analysen af, hvordan der sikres tilstrækkelig dansk faglært og ufaglært arbejdskraft til at gennemføre arbejdsopgaver ved infrastrukturanlæggene i Togfonden DK, mens Uddannelsesog Forskningsministeriet forestår analysen af, hvordan der sikres tilstrækkelig dansk højtuddannet dansk arbejdskraft til at gennemføre arbejdsopgaver ved infrastrukturanlæggene i Togfonden DK. 1.2 Metode og datagrundlag Overordnet tilgang Analysen af arbejdskraftbehovet indeholder følgende tre delanalyser: 2 Trafikstyrelsen: Delopgaver i relation til arbejdskraftsanalyse vedr. Togfonden DK. 16. marts 214.

9 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 9 Delanalyse1: Delanalyse 2: Delanalyse 3: Hvad er de direkte beskæftigelsesmæssige effekter af Togfonden DK? Hvordan vil det samlede udbud og efterspørgsel efter de udvalgte fag-/uddannelsesgrupper udvikle sig frem til midten af 22 erne? Hvad er de makroøkonomiske virkninger af Togfonden DK? I det følgende beskrives den metode og det datagrundlag, vi har anvendt i forbindelse med de enkelte analyser Metode og datagrundlag delanalyse 1 Beregningen af de direkte beskæftigelseseffekter er foretaget i tre trin. Trin 1: I første trin er der foretaget en beregning af hvor mange arbejdspladser, der etableres direkte i bygge- og anlægssektoren og hos de virksomheder, der er direkte underleverandører til bygge- og anlægssektoren, som en konsekvens af de investeringer, der foretages i regi af Togfonden DK. Denne beregning er foretaget på SAM/LINE-modellen, som er en regionaløkonomisk arbejdsmarkedsmodel udviklet af CRT. Modelberegningen har til formål at give et første bud på det direkte arbejdskraftbehov, fordelt på uddannelser og regioner, og et konkret grundlag at drøfte behovet for en række specifikke faggrupper med udpegede nøglepersoner, jf. neden for. Trin 2: Modelberegningen giver et billede af konsekvenserne for arbejdskraftbehovet ved en gennemsnitlig investering i bygge- og anlægssektoren og af fordelingen på faggrupper i et gennemsnitligt bygge- og anlægsprojekt. Med det mål at sikre, at modelberegningen i højere grad afspejler konsekvenserne af større investeringer i anlægsprojekter er der efterfølgende foretaget en justering af resultaterne med udgangspunkt i de modelforudsætninger, som blev anvendt i forbindelse med analysen for Ekspertudvalget (213) 3, herunder den fordeling på uddannelser, som interviewene med fagpersoner resulterede i. Trin 3: Idet anlæg af jernbaner på mange punkter adskiller sig fra almindelige anlægsinvesteringer, er der foretaget en yderligere justering af de modelberegnede beskæftigelseseffekter af større anlægsinvesteringer. Justeringen er foretaget på basis af tilbagemeldinger fra eksperter fra bane- og rådgivningsbranchen med kendskab til den almindelige bemanding af forskellige typer anlægsprojekter inden for banebranchen. Da eksperterne ikke kender den samlede direkte beskæftigelseseffekt 3

10 1 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK afledt af anlæg af jernbaner, har vi primært benyttet deres erfaringer fra tilsvarende projekter til korrektion af vore modelberegninger. I hvilken udstrækning og på hvilken måde køb af materiel og serviceydelser giver sig udslag i beskæftigelse i leverandørleddet har det ikke været muligt at opnå viden om i forbindelse med interviewene med eksperterne. Denne ukendte beskæftigelse i leverandørleddet har vi modelteknisk valgt at beregne til at udgøre ca. 2 % af den samlede direkte beskæftigelseseffekt. I Bilag C findes en oversigt over de eksperter, der er gennemført interview med Metode og datagrundlag delanalyse 2 Når det skal vurderes, om der er tilstrækkelig arbejdskraft til at løse de anlægsopgaver, som skal udføres i forbindelse med Togfonden DK er det nødvendigt at belyse den forventede udvikling i såvel den samlede efterspørgsel efter som det samlede udbud af de relevante faggrupper i perioden 214 til midten af 22 erne. 4 I fremskrivningen af efterspørgslen tages der således udgangspunkt i den direkte efterspørgsel efter arbejdskraft til Togfonden DK, jf. delanalyse 1, ligesom opgørelsen af den direkte beskæftigelse til større infrastrukturprojekter (Leo Larsenudvalget) samt den samlede vurdering af udviklingen i dansk økonomi, som etableres af Finansministeriet og Regeringen og som omfatter en aktuel konjunkturvurdering og udviklingen i den offentlige økonomi mv., indgår. På udbudssiden fremskrives udbuddet af faggrupper som funktion af befolkningsudviklingen, uddannelsesindsats, erhvervsdeltagelse mv Konsekvenserne i makroøkonomisk belysning Den samlede makroøkonomiske effekt er belyst ved beregninger med den makroøkonomiske model ADAM. Hermed kompletteres billedet af projekternes direkte virkninger ved også at belyse de bredere makroøkonomiske virkninger. Det bemærkes, at forudsætningerne og validiteten af beregningsresultaterne har været drøftet med Finansministeriet. Den samlede beskæftigelseseffekt omfatter udover de direkte beskæftigelseseffekter af projekterne i Togfonden DK også de direkte effekter af en række afledte virkninger for den samlede økonomi: Anlægsaktiviteter kræver underleverancer, hvad normalt omtales som projekternes indirekte virkninger. Desuden påvirkes privatforbruget, fordi forøgede indkomster øger forbrugsmulighederne, hvilket benævnes projektets inducerede virkninger. Hertil kommer en række andre afledte virkninger, f.eks. på løn, priser og konkurrenceevne, finansiering mv. 4 I datagrundlaget er anlægsperioden fastlagt til For at gennemføre beregningerne i modellen kræves der et fast start- og sluttidspunkt.

11 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 11 Afgrænsning af faggrupper Valget af faggrupper Analysen omfatter både de faggrupper, der indgik i Ekspertudvalgets rapport fra 213 og række yderligere faggrupper med relevans for de projekter, der gennemføres i regi af Togfonden DK. Valget af faggrupper er valideret på baggrund af interview med nøglepersoner med kendskab til, hvilke faggrupper, der anvendes i forbindelse med de forskellige typer af projekter, som Togfonden DK omfatter. De valgte faggrupper omfatter: Ikke-faglærte, som højst har en grunduddannelse Ikke faglærte, som højst har en almen- eller erhvervsgymnasial uddannelse Struktører mv. 5 Murer Tømrer VVS Maler Elektriker Chauffør Smed Øvrige EUD, inden for byggeriet 6 Tekniker (byggeteknikere og anlægsteknikere) Professionsbachelor inden for bygge- og anlægsområdet Civilingeniør inden for bygge- og anlægsområdet Civilingeniør inden for elektronik-it Civilingeniør inden for miljøteknologi (planlægning og VVM) Øvrige med en relevant erhvervsuddannelse Øvrige med en relevant bachelor/prof. bachelor uddannelse Øvrige med en relevant kort videregående uddannelse Øvrige med en relevant lang videregående uddannelse I Bilag A findes en mere detaljeret oversigt over de enkelte faggrupper. 1.3 Rapportens opbygning Rapporten består foruden dette kapitel af i alt fire kapitler. Kapitel 2 indeholder en opsummering af analysens hovedresultater. Kapitel 3 indeholder en gennemgang af resultaterne af analysen af de direkte effekter på arbejdskraftbehovet i anlægsperioden. 5 Omfatter: EUD inden for brolæggere/struktør u.n.a. brolægger, anlægsstruktør, bygningsstruktør, kloaklægger og stenhugger 6 Omfatter: stukkatør, glarmester, skorstensfejer, kedelanlægstekniker, tagdækker og kloakmester

12 12 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK Kapitel 4 indeholder en præsentation af resultaterne af en fremskrivning af udbuddet og efterspørgslen efter de enkelte faggrupper i perioden 214 til midten af 22 erne. Endelig indeholder kapitel 5 en redegørelse for de makroøkonomiske virkninger af Togfonden DK.

13 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 13 2 Hovedresultaterne 2.1 Investeringsomfanget Samlet set udgør investeringerne under Togfonden DK ca. 28,5 mia. kr. Af disse er ca. 23,3 mia. kr. disponeret og ca. 3,3 mia. kr. reserveret på nuværende tidspunkt. Ser vi nærmere på, hvad de disponerede anlægsinvesteringer mere konkret forventes at blive anvendt til og hvilke dele af landet investeringerne især vil komme til gode, kan det konstateres, at 2/3 af midlerne vil blive anvendt på spor og anlæg og kørestrøm, samt at hovedparten af investeringerne vil gå til projekter, som er beliggende i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Om end det skal bemærkes, at fordelingen på geografi fortsat er usikker, idet en del af delprojekterne endnu ikke er fordelt på banestrækninger/kommuner De første projekter igangsættes i 214, og efter planen er alle investeringer gennemført ved udgangen af midten af 22 erne. Størstedelen af midlerne vil imidlertid først blive anvendt i perioden efter 22, hvor de projekter der er relateret til spor og anlæg, samt kørestrøm gennemføres. Set i lyset af, at mange af de øvrige større infrastrukturinvesteringer er rindet ud eller ved at rinde ud på det tidspunkt (Jf. Leo-Larsen udvalgets rapport 7 ), vil der alt andet lige være knap så stor konkurrence om den relevante arbejdskraft på dette tidspunkt. Fordelen ved at en stor del af projekterne først vil blive realiseret efter 22 er endvidere, at det giver større muligheder for at få uddannet den nødvendige arbejdskraft. 2.2 De direkte beskæftigelseseffekter Det vurderes, at anlægsinvesteringerne i forbindelse med Togfonden DK vil skabe mellem og årsværk i direkte beskæftigelsesmæssige effekter i investeringsperioden, svarende til mellem 945 og 1. årsværk pr. år. 7 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov: Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige, september 213

14 14 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK De anlægsprojekter, der igangsættes i investeringsperioden vil især kræve et stort antal ikke-faglærte og et større antal ingeniører, herunder især mange ingeniører inden for bygge- og anlægsområdet, samt et mærkbart antal elektrikere, murer og teknikere. Sammenholdt med de infrastruktur projekter, der blev belyst af Leo-Larsen Udvalget 8, så vil de investeringer, der foretages i regi af Togfonden DK betyde en større efterspørgsel efter personer med en videregående uddannelse og teknikere samt en lidt større efterspørgsel efter ikke-faglærte, mens efterspørgslen efter de mere traditionelle erhvervsfaglige bygge- og anlægsuddannelser vil være mindre. Det skal bemærkes, at de brancherepræsentanter, der er blevet interviewet i forbindelse med denne analyse, har haft vanskeligt ved at skelne mellem de forskellige typer af ingeniørkategorier, der er anvendt i modelfremskrivningen. Årsagen hertil er bl.a., at der i praksis ikke skeles så meget til ingeniørernes uddannelsesbaggrund som til deres erfaringer fra lignede projekter. I tråd hermed peger de interviewede brancherepræsentanter på, at det, der især mangler i dag, er personer med praktisk erfaring med ledelse af større anlægsprojekter, og at deres uddannelsesbaggrund er af mindre betydning. Også erfarne kørestrømsteknikere og sikringsteknikere er i dag en mangelvare. Der uddannes fortløbende folk inden for disse områder, men det afhjælper ikke i første omgang manglen på erfarne folk. På sikringsområdet er det også svært at skaffe folk, der må afprøve og tage større anlæg i brug. Dette kræver i dag en akkreditering fra Banedanmark. Banedanmark mener, at problemet vil blive mindre i fremtiden, da udrulning af det nye signalprogram betyder, at man ikke længere skal være uddannet sikringsmontør for at arbejde med de nye anlæg. Det har ligeledes været vanskeligt at få de interviewede brancherepræsentanter til at give et bud på det forventede omfang af udenlandsk arbejdskraft, idet det vil afhænge af en lang række faktorer, herunder bl.a. af om det er danske eller udenlandske virksomheder, der vinder opgaverne og af om ekspertisen findes herhjemme samt af i hvilket omfang de virksomheder, der vinder opgaverne vælger at anvende udenlandske underleverandører. 2.3 Den fremtidige balance situation Fremskrivningerne af udviklingen i den samlede efterspørgsel efter og udbud af de udvalgte faggrupper tyder på, at der vil være et højt aktivitetsniveau inden for bygge- og anlægssektoren både før og efter 22, og dermed både før og i den periode, hvor størstedelen Togfonds investeringerne realiseres. Det fører til, at der i de meste af investeringsperioden fortsat vil være risiko for rekrutteringsproblemer og mangel på arbejdskraft inden for bygge- og anlægssektoren. Det gælder alle de faggrupper, som belyses i denne rapport, jf. neden for. Det skal i denne henseende nævnes, at den potentielle mangel situation både skal ses i lyset af Togfonds inve- 8 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov: Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige, september 213

15 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 15 steringerne og det forhold at flere faggrupper, herunder især gruppen af faglærte, kan imødese en stor afgang som følge af alder i de kommende år. Konkret viser de fremskrivninger, der er foretaget i forbindelse med denne analyse, at der vil være risiko for rekrutteringsproblemer 9 eller mangel på følgende faggrupper i hele fremskrivningsperioden erne: Ikke-faglærte med en erhvervs- eller almen gymnasial uddannelse Struktører Tømrere og snedkere VVS ere Elektrikere Erhvervsuddannede chauffører Smede Øvrige EUD inden for byggeriet Øvrige med en relevant erhvervsuddannelse Teknikere Øvrige med en relevant kort videregående uddannelse Professionsbachelorer inden for bygge- og anlægsområdet Øvrige med en relevant bachelor eller prof. bach. uddannelse Civilingeniører inden for bygge- og anlægsområdet Civilingeniører inden for elektronik-it Civilingeniører inden for miljøteknologi (planlægning og VVM) Øvrige med en relevant lang videregående uddannelse For de følgende faggrupper tyder fremskrivningen på risiko for rekrutteringsproblemer eller mangel på arbejdskraft i en del af fremskrivningsperioden: Murere Bygningsmalere I hvilket omfang og hvornår bygge- og anlægsbranchen vil opleve rekrutteringsproblemer eller mangel på arbejdskraft vil bl.a. afhænge af, om antallet af nyuddannede kan øges relativt hurtigt, og af hvor mange af de uddannede, der i dag arbejder i andre brancher, det er muligt at tilbagerekruttere. Det vil tillige afhænge af, i hvilket omfang det lykkes at øge udbuddet gennem tiltag overfor de uddannede, der i dag er ledige, men ikke indgår i arbejdsstyrken. Herudover vil det afhænge af, i hvilket omfang arbejdspladserne bliver besat af udenlandsk arbejdskraft og af substitutionsmulighederne i forhold til andre typer af arbejdskraft. Den følgende oversigt giver et overblik over balancesituationen i løbet af fremskrivningsperioden. 9 Der antages at være risiko for rekrutteringsproblemer, når overskuddet af arbejdskraft inden for faggruppen udgør mindre end 5 % af arbejdsstyrken.

16 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK Oversigt 2.1. Oversigt over ubalancerne inden for de enkelte grupper af uddannelser. Antal Andel ansatte i beskæftiget 213 inden for BA Ikke-faglærte med højst en grundskoleuddannelse 542,27 6% Ikke-faglærte med en erhvervs- eller almen gymnasial uddannelse 237,545 2% Struktører 2,878 67% Murere 14,58 64% Tømrere og snedkere 53,389 49% VVS'ere 16,13 52% Bygningsmalere 12,268 6% Elektrikere 41,791 39% Chauffører 5,947 3% Smede 41,142 13% Øvrige - EUD inden for byggeriet mv. 2,434 37% Øvrige med en relevant erhvervsuddannelse 13,624 2% Teknikere 3,95 24% Øvrige med en relevant kort videregående uddannelse 2,98 3% Professionsbachelorer inden for bygge- og anlægsområdet 22,683 2% Øvrige med en relevant bachelor el. prof. bach. uddannelse 2,5 1% Civilingeniører inden for bygge- og anlægsområdet 4,364 5% Civilingeniører inden for elektronik-it 5,962 1% Civilingeniører inden for miljøteknologi (planlægning og VVM) 535 % Øvrige med relevante lange videregående uddannelser 15,829 1% Overskud Rekrutteringsproblemer Mangel I forbindelse med fremskrivningerne af udviklingen i det samlede udbud og efterspørgsel efter de enkelte udvalgte faggruppe, er der ikke taget højde for, at Togfonds investeringerne vil give anledning til en anden fordeling på faggrupper, end den der ligger implicit i modellen, jf. kapitel 3. Men da den efterspørgsel efter arbejdskraft i de enkelte år, som Togfonden DK vil give anledning til, er relativt lille i forhold til den samlede efterspørgsel for de fleste faggruppers vedkommende, vil det som hovedregel ikke have mærkbare konsekvenser for balancesituationen for de belyste faggrupper. Set i forhold til den samlede beskæftigelse må Togfonds investeringerne antages at have størst betydning for efterspørgslen efter civilingeniører inden for bygge og anlæg, men selv for denne gruppe vil den øgede efterspørgsel efter alt at dømme højst udgøre ca. 5 % af den samlede beskæftigelse i det år, hvor efterspørgslen ventes at blive størst. 2.4 De makroøkonomiske virkninger Beregninger af de makroøkonomiske virkninger, og dermed af de samlede beskæftigelseseffekter, viser, at Togfonden DK vil skabe mellem og årsværk i perioden 214-midten af 22 erne - alt efter hvor stor en andel af arbejdspladserne i anlægsperioden, der besættes med udenlandsk arbejdskraft. Det svarer til mellem 1.7 og 1.3 årsværk pr. år i perioden- givet at effekten fordeles ligeligt pr. år. Beregningerne viser endvidere, at selvom størstedelen anlægsprojekterne løses af udenlandsk arbejdskraft, så vil der fortsat være en ikke ubetydelig effekt på den samlede danske beskæftigelse. Mere konkret vil der ifølge ADAM-beregningen blive skabt knap 18. årsværk i dansk regi, hvis 8 procent af arbejdspladserne besættes med udenlandsk arbejdskraft, mod cirka 22.5, hvis 2 procent af arbejdspladserne besættes med udenlandsk arbejdskraft og 24. hvis arbejdet alene

17 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 17 udføres af dansk arbejdskraft. Sagt med andre ord så falder effekten på den danske beskæftigelse ikke proportionalt med omfanget af udenlandsk arbejdskraft. Årsagen hertil er bl.a., at det i ADAM-modellen antages, at de arbejdspladser, der opstår i andre brancher, dvs. uden for bygge- og anlægsbranchen, alene besættes af dansk arbejdskraft, samt at de udlændinge, der arbejder på projekter i Danmark bruger deres indkomst på indenlandsk forbrug. Givet at andelen af udenlandsk arbejdskraft er et udtryk for, at det ikke har været muligt at rekruttere dansk arbejdskraft, er forskellen mellem de to tal et udtryk for, hvor mange ekstra fuldtidspersoner, der skal uddannes, såfremt det samlede behov for arbejdskraft skal dækkes med dansk arbejdskraft. Der vil dog typisk også være andre årsager til, at der efterspørges udenlandsk arbejdskraft end mangel på dansk arbejdskraft. I det omfang det er udenlandske konsortier, der vinder opgaverne, vil de ofte medbringe en del egen medarbejdere. I denne henseende synes at gælde, at jo større og mere specialiserede opgaverne er, jo større andel af udenlandske virksomheder er der involveret.

18 18 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK Indhold Afgrænsning 3 De direkte beskæftigelseseffekter af Togfonden DK Dette kapitel indeholder resultaterne af en kortlægning af den direkte arbejdskraft efterspørgsel, som følge af gennemførelse af anlægsaktiviteterne under Togfonden DK i perioden erne. Resultaterne er opdelt på år, faggrupper og investeringskomponenter. Der sættes fokus på arbejdskraftbehovet i anlægsperioden. Analysen vedrører kun den direkte beskæftigelse i forbindelse med gennemførelsen af de pågældende projekter (anlægsfasen), og altså ikke afledte effekter længere ud i økonomien (effekter som følge af øget forbrug på grund af den øgede beskæftigelse). Med direkte beskæftigelse menes den del af arbejdsstyrken (årsværk), der direkte er involveret i projektering og udførelse af Togfonden DK's forskellige anlægsprojekter. Den direkte beskæftigelse omfatter således både bygherres egen indsats af arbejdskraft samt arbejdsindsats fra de underleverandører, der udfører arbejde på, eller leverer materialer til byggeriet. Datagrundlag Datagrundlaget består af data opnået på baggrund af en modelberegning på SAM/LINE-modellen, samt interviews med nøglepersoner med viden om dels investeringernes fordelinger på komponenter og geografi, dels behovet for arbejdskraft, jf. kapitel Togfondsinvesteringerne Samlet set er der med Togfonden DK afsat ca. 28,5 mia. kr. til kollektiv trafik. Af disse er ca. 26,6 mia. kr. disponeret og reserveret til specifikke projekter, der skal afvikles i perioden 214 til midten af 22 erne. Af det samlede disponerede beløb anvendes ca. 5 mio. kr. til VVM-udredninger o.l. Dette beløb betragtes som et løbende ressourceforbrug og de disponerede og reserverede anlægsinvesteringer udgør således ca. 26,1 mia. kr. 1 1 I de efterfølgende beregninger er det forudsat, at de ikke disponerede ca. 1,9 mia. kr. udmøntes med samme fordeling, som de disponerede og reserverede ca. 26,6 mia. kr.

19 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 19 Investeringskomponenter CRT og COWI er sammen med Trafikstyrelsen og Banedanmark blevet enige om, at opdele Togfondsinvesteringerne i 8 investeringskomponenter i henhold til Ny anlægsbudgettering på Baneområdet (Transportministeriet, ). De benyttede investeringskomponenter er angivet nedenfor: Investeringskomponenter: Forst 12 Bygninger/areal IT og Tele Kørestrøm Sikring/fjernstyring Spor og anlæg Stærkstrøm Broer og konstruktioner. Som vist i figuren neden for, at udgør spor og anlæg samt kørestrøm de to største investeringskomponenter. Figur 3-1 De samlede investeringer fordelt på komponenter Anm: Beløbene for it/tele og Stærkstrøm er så relativt små, at de ikke fremgår af figuren. Inden for hver af disse investeringskomponenter antages kravet til de beskæftigedes faglige kompetencer at variere, hvilket betyder, at den samlede direkte beskæftigelse og den forventede sammensætning af beskæftigelsen på uddannelsesgrupper vil variere fra investeringskomponent til investeringskomponent. 11 Jf. Banedanmark, 21: Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Forst dækker over Bevoksning, Dræn/afvanding/grøfter, Læssepladser, Interne stier, Operatør stier, Adkomstveje, Trapper og Arbejds og godspladser.

20 Mio. kr Mio. kr. 2 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK De allokerede midler i Togfonden DK er endvidere fordelt på i alt 24 delprojekter (se bilag B for en samlet oversigt over projekter), og inden for hvert af disse delprojekter er investeringerne fordelt på komponenter, tid og geografi. De første projekter igangsættes i 214, og efter planen er alle investeringer gennemført omkring midten af 22 erne. Det maksimale investeringsomfang opnås i 223, jf. figuren neden for. Figur 3-2 De samlede investeringer fordelt over tid År Anm: Figur 3-3 Af fortrolighedshensyn fremgår y-aksen ikke af figuren. Investeringskomponenter fordelt på tid 1 Forst 2 Bygninger/areal 3 IT/Tele 4 Kørestrøm 5 Sikring og fjernstyring 6 Spor + anlæg 7 Stærkstrøm 8 Broer og konstruktioner Anm: Af fortrolighedshensyn fremgår y-aksen ikke af figuren. Som det fremgår af Figur 3-3 ligger hovedparten af de tunge investeringskomponenter ( Kørestrøm og Spor og anlæg ) i den sidste del af investeringspe-

21 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 21 rioden, og dermed også det store træk på arbejdskraften. Set i lyset af, at mange af de øvrige større infrastrukturinvesteringer er rindet ud eller ved at rinde ud på det tidspunkt (Jf. Leo-Larsen udvalgets rapport 13 ), så vil der alt andet lige være knap så stor konkurrence om den relevante arbejdskraft på dette tidspunkt og dermed mindre risiko for alvorlige mangel på arbejdskraft. Fordelen ved at det store arbejdskraft træk først ligger så relativ sent i perioden giver endvidere større muligheder for at det er muligt at få uddannet den nødvendige arbejdskraft, i det omfang der er behov herfor. Geografisk fordeling af investeringerne Rent geografisk ligger Togfonden DK s investeringer helt overvejende i Region Midtjylland og Region Syddanmark og på lokalt niveau placeres hovedparten af investeringerne i Vejle og Århus kommuner med Horsens kommune på tredjepladsen. Tabel 3-1: Togfonden DK s investeringer fordelt på regioner I alt, mio. kr. Region Hovedstaden 665 Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 2.9 I alt 28.5 Fordelingen af investeringerne på kommuner er dog forbundet med en betydelig usikkerhed, dels fordi en del af delprojekterne endnu ikke er fordelt på banestrækninger/kommuner, dels på grund af et betydeligt arbitrært element i fordelingen mellem kommuner der lægger areal de til forskellige projekter. 13 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov: Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige, september 213.

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND

DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND NOVEMBER 2015 REGION SJÆLLAND DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF OFFENTLIGE INFRASTRUKTURPROJEKTER PÅ SJÆLLAND

ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF OFFENTLIGE INFRASTRUKTURPROJEKTER PÅ SJÆLLAND OKTOBER 2015 REGION SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF OFFENTLIGE INFRASTRUKTURPROJEKTER PÅ SJÆLLAND ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Det Regionale Beskæftigelsesråd 11. december 2012 1 12-12-2012 Overblik Bygge- og anlægsprojekterne

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND

BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND FEBRUAR 2013 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND RAPPORT BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND 5 INDHOLD 1 Indledning 7 1.1 Baggrund

Læs mere

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 2013 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer 27. januar 2011 Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer Metoder Kort om modellen Resultater arbejdskraftbalancer 28-01-2011 Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Metoder: Arbejdskraftbalancer på

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Disposition (Typer af) resultater fra ekspertudvalget vedr. infrastruktur og arbejdskraft

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Oplæg til QUICK-START

Oplæg til QUICK-START Brevid: 2248885 Oplæg til QUICK-START Øget vækst og beskæftigelse i Region Sjælland gennem maksimal udnyttelse af de store anlægsinvesteringer Side 1 QUICKSTART - en paraply for samarbejde på tværs af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK December 2012 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK 5 INDHOLD 1 Indledning 8 1.1 Baggrund og formål

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver GLOSTRUP KOMMUNE Bilag 4 Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammerne Glostrup Kommune har besluttet, at der i kontrakter med private leverandører så vidt muligt skal stilles krav om

Læs mere

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 1. Formålet med projektet Anvendelsesorienteret viden som kan styrke målretning af vejledning på

Læs mere

FEBRUAR 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i

FEBRUAR 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i FEBRUAR 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 Opdatering af tal fra "Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet Notat udarbejdet for Femern A/S Juni 2013 Forfattere: Martin H. Thelle (projektleder) Jens Sand Kirk Thomas Schultz-Larsen Daniel Mekonnen 2 Beskæftigelseseffekter

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Rapport fra Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov

Rapport fra Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Oversigt over faktaark - Ekspertudvalgets 12 anbefalinger - Centrale tal - Oversigt over kortlagte infrastrukturprojekter - Ekspertudvalgets sammensætning og kommissorium - Erfaringer fra hver af de fire

Læs mere

Virksomhedskonference

Virksomhedskonference Virksomhedskonference Beskæftigelsesmuligheder og uddannelseskrav i offshore sektoren olie/gas og vind, d. 18. juni 2013 Økonomisk Redegørelse siger forsigtig optimisme for dansk økonomi Det kan siges

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen

Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 21.maj 2014 Sagsbehandler Kenneth Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 Sagsid 14/11020 Notat Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen 1. Indledning

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Fremskrivning af uddannelsesniveauet Teknisk baggrundsnotat 2016-2 1. Indledning Der er i de sidste ti år sket en beskeden fremgang i befolkningens

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

Leverandør til Banebranchen. Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013

Leverandør til Banebranchen. Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013 Leverandør til Banebranchen Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013 Danmark Adm. Direktør Per Bredesgaard Samt formand i Interessegruppe for Jernbaneentreprenører under Dansk Byggeri 2 Interessegruppe for Jernbaneentreprenører

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Uddannelsesmobilitet Region Hovedstaden Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 1.2 1.3 Formål 3 Data og metode 3 Læsevejledning

Læs mere

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr.

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at der bliver stor mangel på uddannet arbejdskraft frem mod 225. Forskellen i BNP er op til 96 mia. kr. mellem

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Sjælland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 4 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE 15. maj 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE I de seneste 22 år er det offentlige forbrug i forhold til det demografiske træk i gennemsnit vokset med 1,4 procent

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft 2013-2023

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere