ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK"

Transkript

1 APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN, BANEDANMARK, STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING OG UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK RAPPORT

2

3 APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN, BANEDANMARK, STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING OG UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK RAPPORT PROJEKTNR. A54227 DOKUMENTNR. 1 VERSION 3 UDGIVELSESDATO April 215 UDARBEJDET Ander Hedetoft (CRT), Niels Anker (COWI) og Helle Engelund (COWI) KONTROLLERET Bjarne Madsen (CRT) GODKENDT Helle Engelund (COWI)

4

5 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 5 INDHOLD 1 Indledning Baggrund og formål Metode og datagrundlag Rapportens opbygning 11 2 Hovedresultaterne Investeringsomfanget De direkte beskæftigelseseffekter Den fremtidige balance situation De makroøkonomiske virkninger 16 3 De direkte beskæftigelseseffekter af Togfonden DK Togfondsinvesteringerne De direkte beskæftigelsesmæssige effekter fordelt på faggrupper, modelberegnet De direkte beskæftigelsesmæssige effekter fordelt på faggrupper, ekspertvurderet De direkte effekter fordelt på delkomponenter De direkte effekter fordelt på regioner 39 4 Udviklingen i udbud og efterspørgsel frem til midten af 22 erne Indledning Hovedresultater Ikke faglærte Struktører Murere Tømrere og snedkere VVS ere Malere Elektrikere 57

6 6 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 4.1 Chauffører Smede Øvrige EUD inden for byggeriet Teknikere Professionsbachelorer inden for bygge- og anlæg Civilingeniører inden for bygge- og anlægsområdet Civilingeniører inden for elektronik-it Civilingeniører inden for miljøteknologi (planlægning og VVM) Øvrige med en relevant erhvervsuddannelse Øvrige med en relevant kort videregående uddannelse Øvrige med en relevant bachelor uddannelse Øvrige med en relevant lang videregående uddannelse 77 5 De makroøkonomiske virkninger Indledning De makroøkonomiske effekter 81 BILAG Bilag A Afgrænsningen af de valgte faggrupper 83 Bilag B Oversigt over delprojekter i Togfonden DK 87 Bilag C Oversigt over benyttede ressourcepersoner 88

7 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 7 Indhold 1 Indledning Denne rapport indeholder resultaterne af en analyse af arbejdskraftbehovet i forbindelse med Togfonden DK. Rapporten er udarbejdet af CRT (Center for Regional- og Turismeforskning) og COWI A/S i perioden juni til og med december måned 214. Baggrund 1.1 Baggrund og formål Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 14. januar 214 en aftale om at udmønte og reservere størstedelen af midlerne i Togfonden DK på ca. 28,5 mia. kr. til massive investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser, som kan realisere timeplanen, en ny forbindelse til Billund, kortere rejsetider på de fleste regionalstrækninger, en opgradering af mulighederne for transport af jernbanegods samt elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet. Parterne bag Togfonden DK har lagt vægt på, at projekterne i anlægsperioden er med til at fremme beskæftigelsen i bygge- og anlægserhvervet og relaterede serviceerhverv i Danmark. Parterne har derfor i aftalen om Togfonden DK besluttet, at der skal igangsættes: en analyse af tilgængelig arbejdskraft i Danmark, herunder af om der er tilstrækkelig uddannet arbejdskraft. Formål Formålet med analysen er at belyse, hvordan infrastrukturanlæggene med Togfonden DK kan fremme beskæftigelsen i Danmark. Analysen tager udgangspunkt i følgende delprojekter: 1 1 Kommissorium af 3. marts 214 for analyse af Behovet for arbejdskraft til projekter i Togfonden DK.

8 8 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK Delprojekt 1: Analyse af arbejdskraftbehovet som følge af den politiske beslutning om Togfonden DK. Herunder kvantificering af det kommende arbejdskraftsbehov i henholdsvis ufaglært, faglært og højt uddannede. Delprojekt 2: Analyse af hvordan der sikres tilstrækkelig dansk faglært og ufaglært arbejdskraft til at gennemføre arbejdsopgaver ved infrastrukturanlæggene i Togfonden DK. Delprojekt 3: Analyse af hvordan der er tilstrækkelig dansk højtuddannet dansk arbejdskraft til at gennemføre arbejdsopgaver ved infrastrukturanlæggene i Togfonden DK. I forbindelse med analysen er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Trafikstyrelsen, Banedanmark, Uddannelses- og Forskningsministeriet, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Arbejdsgruppens opgave er at sikre, at analysen bliver gennemført, og i forbindelse hermed hjælpe med at tilvejebringe det nødvendige datagrundlag, så de tre delanalyser kan gennemføres inden for den afsatte tid. Arbejdsgruppen har rettet henvendelse til CRT og COWI for at få gennemført analysen af arbejdskraftbehovet, og dermed delprojekt 1. Denne analyse skal bl.a. tage udgangspunkt i resultaterne fra Leo Larsen udvalgets rapport fra september 213 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov, der indeholder en samlet vurdering af arbejdskraftbehovet i lyset af de planlagte statslige investeringer i perioden ekskl. Togfonden DK 2. Arbejdsgruppen ønsker mere konkret at få udarbejdet en særskilt beregning af arbejdskraftbehovet i forbindelse af de projekter, som finansieres af Togfonden DK, samt en beregning af de makroøkonomiske virkninger af disse projekter. Fokus i analyserne skal være på de faggrupper, som indgik i Leo Larsen udvalgets rapport, dog med en underdeling af ingeniørgruppen på 4-5 kategorier. De to øvrige delprojekter udarbejdes af henholdsvis STAR og Uddannelses- og Forskningsministeriet. STAR forestår i denne henseende analysen af, hvordan der sikres tilstrækkelig dansk faglært og ufaglært arbejdskraft til at gennemføre arbejdsopgaver ved infrastrukturanlæggene i Togfonden DK, mens Uddannelsesog Forskningsministeriet forestår analysen af, hvordan der sikres tilstrækkelig dansk højtuddannet dansk arbejdskraft til at gennemføre arbejdsopgaver ved infrastrukturanlæggene i Togfonden DK. 1.2 Metode og datagrundlag Overordnet tilgang Analysen af arbejdskraftbehovet indeholder følgende tre delanalyser: 2 Trafikstyrelsen: Delopgaver i relation til arbejdskraftsanalyse vedr. Togfonden DK. 16. marts 214.

9 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 9 Delanalyse1: Delanalyse 2: Delanalyse 3: Hvad er de direkte beskæftigelsesmæssige effekter af Togfonden DK? Hvordan vil det samlede udbud og efterspørgsel efter de udvalgte fag-/uddannelsesgrupper udvikle sig frem til midten af 22 erne? Hvad er de makroøkonomiske virkninger af Togfonden DK? I det følgende beskrives den metode og det datagrundlag, vi har anvendt i forbindelse med de enkelte analyser Metode og datagrundlag delanalyse 1 Beregningen af de direkte beskæftigelseseffekter er foretaget i tre trin. Trin 1: I første trin er der foretaget en beregning af hvor mange arbejdspladser, der etableres direkte i bygge- og anlægssektoren og hos de virksomheder, der er direkte underleverandører til bygge- og anlægssektoren, som en konsekvens af de investeringer, der foretages i regi af Togfonden DK. Denne beregning er foretaget på SAM/LINE-modellen, som er en regionaløkonomisk arbejdsmarkedsmodel udviklet af CRT. Modelberegningen har til formål at give et første bud på det direkte arbejdskraftbehov, fordelt på uddannelser og regioner, og et konkret grundlag at drøfte behovet for en række specifikke faggrupper med udpegede nøglepersoner, jf. neden for. Trin 2: Modelberegningen giver et billede af konsekvenserne for arbejdskraftbehovet ved en gennemsnitlig investering i bygge- og anlægssektoren og af fordelingen på faggrupper i et gennemsnitligt bygge- og anlægsprojekt. Med det mål at sikre, at modelberegningen i højere grad afspejler konsekvenserne af større investeringer i anlægsprojekter er der efterfølgende foretaget en justering af resultaterne med udgangspunkt i de modelforudsætninger, som blev anvendt i forbindelse med analysen for Ekspertudvalget (213) 3, herunder den fordeling på uddannelser, som interviewene med fagpersoner resulterede i. Trin 3: Idet anlæg af jernbaner på mange punkter adskiller sig fra almindelige anlægsinvesteringer, er der foretaget en yderligere justering af de modelberegnede beskæftigelseseffekter af større anlægsinvesteringer. Justeringen er foretaget på basis af tilbagemeldinger fra eksperter fra bane- og rådgivningsbranchen med kendskab til den almindelige bemanding af forskellige typer anlægsprojekter inden for banebranchen. Da eksperterne ikke kender den samlede direkte beskæftigelseseffekt 3

10 1 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK afledt af anlæg af jernbaner, har vi primært benyttet deres erfaringer fra tilsvarende projekter til korrektion af vore modelberegninger. I hvilken udstrækning og på hvilken måde køb af materiel og serviceydelser giver sig udslag i beskæftigelse i leverandørleddet har det ikke været muligt at opnå viden om i forbindelse med interviewene med eksperterne. Denne ukendte beskæftigelse i leverandørleddet har vi modelteknisk valgt at beregne til at udgøre ca. 2 % af den samlede direkte beskæftigelseseffekt. I Bilag C findes en oversigt over de eksperter, der er gennemført interview med Metode og datagrundlag delanalyse 2 Når det skal vurderes, om der er tilstrækkelig arbejdskraft til at løse de anlægsopgaver, som skal udføres i forbindelse med Togfonden DK er det nødvendigt at belyse den forventede udvikling i såvel den samlede efterspørgsel efter som det samlede udbud af de relevante faggrupper i perioden 214 til midten af 22 erne. 4 I fremskrivningen af efterspørgslen tages der således udgangspunkt i den direkte efterspørgsel efter arbejdskraft til Togfonden DK, jf. delanalyse 1, ligesom opgørelsen af den direkte beskæftigelse til større infrastrukturprojekter (Leo Larsenudvalget) samt den samlede vurdering af udviklingen i dansk økonomi, som etableres af Finansministeriet og Regeringen og som omfatter en aktuel konjunkturvurdering og udviklingen i den offentlige økonomi mv., indgår. På udbudssiden fremskrives udbuddet af faggrupper som funktion af befolkningsudviklingen, uddannelsesindsats, erhvervsdeltagelse mv Konsekvenserne i makroøkonomisk belysning Den samlede makroøkonomiske effekt er belyst ved beregninger med den makroøkonomiske model ADAM. Hermed kompletteres billedet af projekternes direkte virkninger ved også at belyse de bredere makroøkonomiske virkninger. Det bemærkes, at forudsætningerne og validiteten af beregningsresultaterne har været drøftet med Finansministeriet. Den samlede beskæftigelseseffekt omfatter udover de direkte beskæftigelseseffekter af projekterne i Togfonden DK også de direkte effekter af en række afledte virkninger for den samlede økonomi: Anlægsaktiviteter kræver underleverancer, hvad normalt omtales som projekternes indirekte virkninger. Desuden påvirkes privatforbruget, fordi forøgede indkomster øger forbrugsmulighederne, hvilket benævnes projektets inducerede virkninger. Hertil kommer en række andre afledte virkninger, f.eks. på løn, priser og konkurrenceevne, finansiering mv. 4 I datagrundlaget er anlægsperioden fastlagt til For at gennemføre beregningerne i modellen kræves der et fast start- og sluttidspunkt.

11 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 11 Afgrænsning af faggrupper Valget af faggrupper Analysen omfatter både de faggrupper, der indgik i Ekspertudvalgets rapport fra 213 og række yderligere faggrupper med relevans for de projekter, der gennemføres i regi af Togfonden DK. Valget af faggrupper er valideret på baggrund af interview med nøglepersoner med kendskab til, hvilke faggrupper, der anvendes i forbindelse med de forskellige typer af projekter, som Togfonden DK omfatter. De valgte faggrupper omfatter: Ikke-faglærte, som højst har en grunduddannelse Ikke faglærte, som højst har en almen- eller erhvervsgymnasial uddannelse Struktører mv. 5 Murer Tømrer VVS Maler Elektriker Chauffør Smed Øvrige EUD, inden for byggeriet 6 Tekniker (byggeteknikere og anlægsteknikere) Professionsbachelor inden for bygge- og anlægsområdet Civilingeniør inden for bygge- og anlægsområdet Civilingeniør inden for elektronik-it Civilingeniør inden for miljøteknologi (planlægning og VVM) Øvrige med en relevant erhvervsuddannelse Øvrige med en relevant bachelor/prof. bachelor uddannelse Øvrige med en relevant kort videregående uddannelse Øvrige med en relevant lang videregående uddannelse I Bilag A findes en mere detaljeret oversigt over de enkelte faggrupper. 1.3 Rapportens opbygning Rapporten består foruden dette kapitel af i alt fire kapitler. Kapitel 2 indeholder en opsummering af analysens hovedresultater. Kapitel 3 indeholder en gennemgang af resultaterne af analysen af de direkte effekter på arbejdskraftbehovet i anlægsperioden. 5 Omfatter: EUD inden for brolæggere/struktør u.n.a. brolægger, anlægsstruktør, bygningsstruktør, kloaklægger og stenhugger 6 Omfatter: stukkatør, glarmester, skorstensfejer, kedelanlægstekniker, tagdækker og kloakmester

12 12 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK Kapitel 4 indeholder en præsentation af resultaterne af en fremskrivning af udbuddet og efterspørgslen efter de enkelte faggrupper i perioden 214 til midten af 22 erne. Endelig indeholder kapitel 5 en redegørelse for de makroøkonomiske virkninger af Togfonden DK.

13 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 13 2 Hovedresultaterne 2.1 Investeringsomfanget Samlet set udgør investeringerne under Togfonden DK ca. 28,5 mia. kr. Af disse er ca. 23,3 mia. kr. disponeret og ca. 3,3 mia. kr. reserveret på nuværende tidspunkt. Ser vi nærmere på, hvad de disponerede anlægsinvesteringer mere konkret forventes at blive anvendt til og hvilke dele af landet investeringerne især vil komme til gode, kan det konstateres, at 2/3 af midlerne vil blive anvendt på spor og anlæg og kørestrøm, samt at hovedparten af investeringerne vil gå til projekter, som er beliggende i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Om end det skal bemærkes, at fordelingen på geografi fortsat er usikker, idet en del af delprojekterne endnu ikke er fordelt på banestrækninger/kommuner De første projekter igangsættes i 214, og efter planen er alle investeringer gennemført ved udgangen af midten af 22 erne. Størstedelen af midlerne vil imidlertid først blive anvendt i perioden efter 22, hvor de projekter der er relateret til spor og anlæg, samt kørestrøm gennemføres. Set i lyset af, at mange af de øvrige større infrastrukturinvesteringer er rindet ud eller ved at rinde ud på det tidspunkt (Jf. Leo-Larsen udvalgets rapport 7 ), vil der alt andet lige være knap så stor konkurrence om den relevante arbejdskraft på dette tidspunkt. Fordelen ved at en stor del af projekterne først vil blive realiseret efter 22 er endvidere, at det giver større muligheder for at få uddannet den nødvendige arbejdskraft. 2.2 De direkte beskæftigelseseffekter Det vurderes, at anlægsinvesteringerne i forbindelse med Togfonden DK vil skabe mellem og årsværk i direkte beskæftigelsesmæssige effekter i investeringsperioden, svarende til mellem 945 og 1. årsværk pr. år. 7 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov: Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige, september 213

14 14 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK De anlægsprojekter, der igangsættes i investeringsperioden vil især kræve et stort antal ikke-faglærte og et større antal ingeniører, herunder især mange ingeniører inden for bygge- og anlægsområdet, samt et mærkbart antal elektrikere, murer og teknikere. Sammenholdt med de infrastruktur projekter, der blev belyst af Leo-Larsen Udvalget 8, så vil de investeringer, der foretages i regi af Togfonden DK betyde en større efterspørgsel efter personer med en videregående uddannelse og teknikere samt en lidt større efterspørgsel efter ikke-faglærte, mens efterspørgslen efter de mere traditionelle erhvervsfaglige bygge- og anlægsuddannelser vil være mindre. Det skal bemærkes, at de brancherepræsentanter, der er blevet interviewet i forbindelse med denne analyse, har haft vanskeligt ved at skelne mellem de forskellige typer af ingeniørkategorier, der er anvendt i modelfremskrivningen. Årsagen hertil er bl.a., at der i praksis ikke skeles så meget til ingeniørernes uddannelsesbaggrund som til deres erfaringer fra lignede projekter. I tråd hermed peger de interviewede brancherepræsentanter på, at det, der især mangler i dag, er personer med praktisk erfaring med ledelse af større anlægsprojekter, og at deres uddannelsesbaggrund er af mindre betydning. Også erfarne kørestrømsteknikere og sikringsteknikere er i dag en mangelvare. Der uddannes fortløbende folk inden for disse områder, men det afhjælper ikke i første omgang manglen på erfarne folk. På sikringsområdet er det også svært at skaffe folk, der må afprøve og tage større anlæg i brug. Dette kræver i dag en akkreditering fra Banedanmark. Banedanmark mener, at problemet vil blive mindre i fremtiden, da udrulning af det nye signalprogram betyder, at man ikke længere skal være uddannet sikringsmontør for at arbejde med de nye anlæg. Det har ligeledes været vanskeligt at få de interviewede brancherepræsentanter til at give et bud på det forventede omfang af udenlandsk arbejdskraft, idet det vil afhænge af en lang række faktorer, herunder bl.a. af om det er danske eller udenlandske virksomheder, der vinder opgaverne og af om ekspertisen findes herhjemme samt af i hvilket omfang de virksomheder, der vinder opgaverne vælger at anvende udenlandske underleverandører. 2.3 Den fremtidige balance situation Fremskrivningerne af udviklingen i den samlede efterspørgsel efter og udbud af de udvalgte faggrupper tyder på, at der vil være et højt aktivitetsniveau inden for bygge- og anlægssektoren både før og efter 22, og dermed både før og i den periode, hvor størstedelen Togfonds investeringerne realiseres. Det fører til, at der i de meste af investeringsperioden fortsat vil være risiko for rekrutteringsproblemer og mangel på arbejdskraft inden for bygge- og anlægssektoren. Det gælder alle de faggrupper, som belyses i denne rapport, jf. neden for. Det skal i denne henseende nævnes, at den potentielle mangel situation både skal ses i lyset af Togfonds inve- 8 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov: Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige, september 213

15 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 15 steringerne og det forhold at flere faggrupper, herunder især gruppen af faglærte, kan imødese en stor afgang som følge af alder i de kommende år. Konkret viser de fremskrivninger, der er foretaget i forbindelse med denne analyse, at der vil være risiko for rekrutteringsproblemer 9 eller mangel på følgende faggrupper i hele fremskrivningsperioden erne: Ikke-faglærte med en erhvervs- eller almen gymnasial uddannelse Struktører Tømrere og snedkere VVS ere Elektrikere Erhvervsuddannede chauffører Smede Øvrige EUD inden for byggeriet Øvrige med en relevant erhvervsuddannelse Teknikere Øvrige med en relevant kort videregående uddannelse Professionsbachelorer inden for bygge- og anlægsområdet Øvrige med en relevant bachelor eller prof. bach. uddannelse Civilingeniører inden for bygge- og anlægsområdet Civilingeniører inden for elektronik-it Civilingeniører inden for miljøteknologi (planlægning og VVM) Øvrige med en relevant lang videregående uddannelse For de følgende faggrupper tyder fremskrivningen på risiko for rekrutteringsproblemer eller mangel på arbejdskraft i en del af fremskrivningsperioden: Murere Bygningsmalere I hvilket omfang og hvornår bygge- og anlægsbranchen vil opleve rekrutteringsproblemer eller mangel på arbejdskraft vil bl.a. afhænge af, om antallet af nyuddannede kan øges relativt hurtigt, og af hvor mange af de uddannede, der i dag arbejder i andre brancher, det er muligt at tilbagerekruttere. Det vil tillige afhænge af, i hvilket omfang det lykkes at øge udbuddet gennem tiltag overfor de uddannede, der i dag er ledige, men ikke indgår i arbejdsstyrken. Herudover vil det afhænge af, i hvilket omfang arbejdspladserne bliver besat af udenlandsk arbejdskraft og af substitutionsmulighederne i forhold til andre typer af arbejdskraft. Den følgende oversigt giver et overblik over balancesituationen i løbet af fremskrivningsperioden. 9 Der antages at være risiko for rekrutteringsproblemer, når overskuddet af arbejdskraft inden for faggruppen udgør mindre end 5 % af arbejdsstyrken.

16 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK Oversigt 2.1. Oversigt over ubalancerne inden for de enkelte grupper af uddannelser. Antal Andel ansatte i beskæftiget 213 inden for BA Ikke-faglærte med højst en grundskoleuddannelse 542,27 6% Ikke-faglærte med en erhvervs- eller almen gymnasial uddannelse 237,545 2% Struktører 2,878 67% Murere 14,58 64% Tømrere og snedkere 53,389 49% VVS'ere 16,13 52% Bygningsmalere 12,268 6% Elektrikere 41,791 39% Chauffører 5,947 3% Smede 41,142 13% Øvrige - EUD inden for byggeriet mv. 2,434 37% Øvrige med en relevant erhvervsuddannelse 13,624 2% Teknikere 3,95 24% Øvrige med en relevant kort videregående uddannelse 2,98 3% Professionsbachelorer inden for bygge- og anlægsområdet 22,683 2% Øvrige med en relevant bachelor el. prof. bach. uddannelse 2,5 1% Civilingeniører inden for bygge- og anlægsområdet 4,364 5% Civilingeniører inden for elektronik-it 5,962 1% Civilingeniører inden for miljøteknologi (planlægning og VVM) 535 % Øvrige med relevante lange videregående uddannelser 15,829 1% Overskud Rekrutteringsproblemer Mangel I forbindelse med fremskrivningerne af udviklingen i det samlede udbud og efterspørgsel efter de enkelte udvalgte faggruppe, er der ikke taget højde for, at Togfonds investeringerne vil give anledning til en anden fordeling på faggrupper, end den der ligger implicit i modellen, jf. kapitel 3. Men da den efterspørgsel efter arbejdskraft i de enkelte år, som Togfonden DK vil give anledning til, er relativt lille i forhold til den samlede efterspørgsel for de fleste faggruppers vedkommende, vil det som hovedregel ikke have mærkbare konsekvenser for balancesituationen for de belyste faggrupper. Set i forhold til den samlede beskæftigelse må Togfonds investeringerne antages at have størst betydning for efterspørgslen efter civilingeniører inden for bygge og anlæg, men selv for denne gruppe vil den øgede efterspørgsel efter alt at dømme højst udgøre ca. 5 % af den samlede beskæftigelse i det år, hvor efterspørgslen ventes at blive størst. 2.4 De makroøkonomiske virkninger Beregninger af de makroøkonomiske virkninger, og dermed af de samlede beskæftigelseseffekter, viser, at Togfonden DK vil skabe mellem og årsværk i perioden 214-midten af 22 erne - alt efter hvor stor en andel af arbejdspladserne i anlægsperioden, der besættes med udenlandsk arbejdskraft. Det svarer til mellem 1.7 og 1.3 årsværk pr. år i perioden- givet at effekten fordeles ligeligt pr. år. Beregningerne viser endvidere, at selvom størstedelen anlægsprojekterne løses af udenlandsk arbejdskraft, så vil der fortsat være en ikke ubetydelig effekt på den samlede danske beskæftigelse. Mere konkret vil der ifølge ADAM-beregningen blive skabt knap 18. årsværk i dansk regi, hvis 8 procent af arbejdspladserne besættes med udenlandsk arbejdskraft, mod cirka 22.5, hvis 2 procent af arbejdspladserne besættes med udenlandsk arbejdskraft og 24. hvis arbejdet alene

17 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 17 udføres af dansk arbejdskraft. Sagt med andre ord så falder effekten på den danske beskæftigelse ikke proportionalt med omfanget af udenlandsk arbejdskraft. Årsagen hertil er bl.a., at det i ADAM-modellen antages, at de arbejdspladser, der opstår i andre brancher, dvs. uden for bygge- og anlægsbranchen, alene besættes af dansk arbejdskraft, samt at de udlændinge, der arbejder på projekter i Danmark bruger deres indkomst på indenlandsk forbrug. Givet at andelen af udenlandsk arbejdskraft er et udtryk for, at det ikke har været muligt at rekruttere dansk arbejdskraft, er forskellen mellem de to tal et udtryk for, hvor mange ekstra fuldtidspersoner, der skal uddannes, såfremt det samlede behov for arbejdskraft skal dækkes med dansk arbejdskraft. Der vil dog typisk også være andre årsager til, at der efterspørges udenlandsk arbejdskraft end mangel på dansk arbejdskraft. I det omfang det er udenlandske konsortier, der vinder opgaverne, vil de ofte medbringe en del egen medarbejdere. I denne henseende synes at gælde, at jo større og mere specialiserede opgaverne er, jo større andel af udenlandske virksomheder er der involveret.

18 18 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK Indhold Afgrænsning 3 De direkte beskæftigelseseffekter af Togfonden DK Dette kapitel indeholder resultaterne af en kortlægning af den direkte arbejdskraft efterspørgsel, som følge af gennemførelse af anlægsaktiviteterne under Togfonden DK i perioden erne. Resultaterne er opdelt på år, faggrupper og investeringskomponenter. Der sættes fokus på arbejdskraftbehovet i anlægsperioden. Analysen vedrører kun den direkte beskæftigelse i forbindelse med gennemførelsen af de pågældende projekter (anlægsfasen), og altså ikke afledte effekter længere ud i økonomien (effekter som følge af øget forbrug på grund af den øgede beskæftigelse). Med direkte beskæftigelse menes den del af arbejdsstyrken (årsværk), der direkte er involveret i projektering og udførelse af Togfonden DK's forskellige anlægsprojekter. Den direkte beskæftigelse omfatter således både bygherres egen indsats af arbejdskraft samt arbejdsindsats fra de underleverandører, der udfører arbejde på, eller leverer materialer til byggeriet. Datagrundlag Datagrundlaget består af data opnået på baggrund af en modelberegning på SAM/LINE-modellen, samt interviews med nøglepersoner med viden om dels investeringernes fordelinger på komponenter og geografi, dels behovet for arbejdskraft, jf. kapitel Togfondsinvesteringerne Samlet set er der med Togfonden DK afsat ca. 28,5 mia. kr. til kollektiv trafik. Af disse er ca. 26,6 mia. kr. disponeret og reserveret til specifikke projekter, der skal afvikles i perioden 214 til midten af 22 erne. Af det samlede disponerede beløb anvendes ca. 5 mio. kr. til VVM-udredninger o.l. Dette beløb betragtes som et løbende ressourceforbrug og de disponerede og reserverede anlægsinvesteringer udgør således ca. 26,1 mia. kr. 1 1 I de efterfølgende beregninger er det forudsat, at de ikke disponerede ca. 1,9 mia. kr. udmøntes med samme fordeling, som de disponerede og reserverede ca. 26,6 mia. kr.

19 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 19 Investeringskomponenter CRT og COWI er sammen med Trafikstyrelsen og Banedanmark blevet enige om, at opdele Togfondsinvesteringerne i 8 investeringskomponenter i henhold til Ny anlægsbudgettering på Baneområdet (Transportministeriet, ). De benyttede investeringskomponenter er angivet nedenfor: Investeringskomponenter: Forst 12 Bygninger/areal IT og Tele Kørestrøm Sikring/fjernstyring Spor og anlæg Stærkstrøm Broer og konstruktioner. Som vist i figuren neden for, at udgør spor og anlæg samt kørestrøm de to største investeringskomponenter. Figur 3-1 De samlede investeringer fordelt på komponenter Anm: Beløbene for it/tele og Stærkstrøm er så relativt små, at de ikke fremgår af figuren. Inden for hver af disse investeringskomponenter antages kravet til de beskæftigedes faglige kompetencer at variere, hvilket betyder, at den samlede direkte beskæftigelse og den forventede sammensætning af beskæftigelsen på uddannelsesgrupper vil variere fra investeringskomponent til investeringskomponent. 11 Jf. Banedanmark, 21: Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet. 12 Forst dækker over Bevoksning, Dræn/afvanding/grøfter, Læssepladser, Interne stier, Operatør stier, Adkomstveje, Trapper og Arbejds og godspladser.

20 Mio. kr Mio. kr. 2 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK De allokerede midler i Togfonden DK er endvidere fordelt på i alt 24 delprojekter (se bilag B for en samlet oversigt over projekter), og inden for hvert af disse delprojekter er investeringerne fordelt på komponenter, tid og geografi. De første projekter igangsættes i 214, og efter planen er alle investeringer gennemført omkring midten af 22 erne. Det maksimale investeringsomfang opnås i 223, jf. figuren neden for. Figur 3-2 De samlede investeringer fordelt over tid År Anm: Figur 3-3 Af fortrolighedshensyn fremgår y-aksen ikke af figuren. Investeringskomponenter fordelt på tid 1 Forst 2 Bygninger/areal 3 IT/Tele 4 Kørestrøm 5 Sikring og fjernstyring 6 Spor + anlæg 7 Stærkstrøm 8 Broer og konstruktioner Anm: Af fortrolighedshensyn fremgår y-aksen ikke af figuren. Som det fremgår af Figur 3-3 ligger hovedparten af de tunge investeringskomponenter ( Kørestrøm og Spor og anlæg ) i den sidste del af investeringspe-

21 ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK 21 rioden, og dermed også det store træk på arbejdskraften. Set i lyset af, at mange af de øvrige større infrastrukturinvesteringer er rindet ud eller ved at rinde ud på det tidspunkt (Jf. Leo-Larsen udvalgets rapport 13 ), så vil der alt andet lige være knap så stor konkurrence om den relevante arbejdskraft på dette tidspunkt og dermed mindre risiko for alvorlige mangel på arbejdskraft. Fordelen ved at det store arbejdskraft træk først ligger så relativ sent i perioden giver endvidere større muligheder for at det er muligt at få uddannet den nødvendige arbejdskraft, i det omfang der er behov herfor. Geografisk fordeling af investeringerne Rent geografisk ligger Togfonden DK s investeringer helt overvejende i Region Midtjylland og Region Syddanmark og på lokalt niveau placeres hovedparten af investeringerne i Vejle og Århus kommuner med Horsens kommune på tredjepladsen. Tabel 3-1: Togfonden DK s investeringer fordelt på regioner I alt, mio. kr. Region Hovedstaden 665 Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 2.9 I alt 28.5 Fordelingen af investeringerne på kommuner er dog forbundet med en betydelig usikkerhed, dels fordi en del af delprojekterne endnu ikke er fordelt på banestrækninger/kommuner, dels på grund af et betydeligt arbitrært element i fordelingen mellem kommuner der lægger areal de til forskellige projekter. 13 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov: Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige, september 213.

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 2013 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Disposition (Typer af) resultater fra ekspertudvalget vedr. infrastruktur og arbejdskraft

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland.

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nordjylland får mangel på faglært arbejdskraft side 2 Alt for lille tilgang til erhvervsuddannelserne side 3 Bedre oplysning om muligheder som faglært

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Center for Regional- og Turismeforskning

Center for Regional- og Turismeforskning Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Baggrundsrapport: En analyse af struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Center for Regional-

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET ANALYSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Dansk Byggeri, Bornholm

Dansk Byggeri, Bornholm Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Resume og anbefalinger: Struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Titel: Bygge- og anlægsbranchen

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Er der ingeniørmangel i vejsektoren?

Er der ingeniørmangel i vejsektoren? Er der ingeniørmangel i vejsektoren? Seniorprojektleder Poul Sørensen, 3. december 2014 1 Agenda Mangel på ingeniører til vejsektoren? Aktuel status Ingeniørbehovet? Hvordan ser balancen ud Rekruttering

Læs mere

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på:

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på: Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra januar 2011 (BASISversion_feb2011) I dette

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

VÆKST I KØBENHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 2 Prioritering. 2.1 En udfordret vækstdriver. 1 Indledning 1

VÆKST I KØBENHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 2 Prioritering. 2.1 En udfordret vækstdriver. 1 Indledning 1 DECISION SEMINAR VÆKST I KØBENHAVN ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Prioritering 1 2.1 En

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 2014 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser ved opkvalificering af ufaglærte og erhvervsfaglige

Samfundsøkonomiske konsekvenser ved opkvalificering af ufaglærte og erhvervsfaglige Samfundsøkonomiske konsekvenser ved opkvalificering af og erhvervsfaglige 15. januar 2014 Indledning I det følgende gennemføres en række samfundsøkonomiske regneeksempler der har til hensigt at belyse

Læs mere

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder Temadrøftelse KKR den 12. september 2014 Claus Damgaard Struer Kommune Fmd. for KD-nets uddannelsesstyregruppe Styregruppe bag rapporten Udviklingsdirektør

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere