Selvskadende adfærd blandt unge mellem år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år"

Transkript

1 Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning

2 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse

3 Forord Siden 2001 har Center for Selvmordsforskning haft fokus på unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd. Med denne rapport foreligger nye resultater, som kan bidrage til at forebygge, at unge skader sig selv. En lang række personer har direkte og indirekte været involveret i de foreliggende undersøgelser, og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt. Vi skylder de unge en varm tak for den interesse og åbenhed, de har vist i forbindelse med spørgeskemaundersøgelserne. Besvarelser og skriftlige begrundelser har bidraget til at få spørgsmål og problemer belyst fra forskellige synsvinkler. Endvidere rettes en varm tak til skolelederne fra de deltagende uddannelsesinstitutioner for velvillighed og imødekommenhed i forbindelse med projektets gennemførelse. Sidst men ikke mindst rettes en tak til akademisk medarbejder, cand.comm. Lone Rask for samarbejdet igennem projektets forskellige faser. Uden økonomisk støtte ville det ikke have været muligt at indsamle data. Der skal derfor rettes en varm og stor tak til Social- og Integrationsministeriet for økonomisk støtte. Dataindsamlingen er omfattende og giver meget vigtig indsigt i de problemer og livsomstændigheder, der kan føre til selvskade. En indsigt og viden, som kan danne grundlag for forskningsbaseret forebyggelse rundt om i skolerne, kommunerne og regionerne. Agnieszka Konieczna December 2013

4

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 8 2 Definition af begreber Indledning Definitioner Sårbarhed Tanker om selvskade Selvskade Selvmordsforsøg Selvmord 12 3 Tidligere forskning Indledning Selvskade blandt unge i Danmark Selvmordsforsøg Selvmord 15 4 Mål, metode og deltagere Indledning Mål Metode Dataindsamling Analyse af data Logistisk regression, odds ratio, referencegruppe og p-værdi Deltagere Skoletype Køn, alder og fødeland Familieforhold Sårbarhed Tanker om selvskade Selvskade Selvmordsforsøg 25 5 Resultater: Støtte og mistrivsel.27

6 5.1 Indledning Hvem støtter de unge? Er de unge tilfredse med støtten? Hvordan har de unge det med sig selv? De unges bekymringer Støtte og selvmordsadfærd Hvem støtter de sårbare unge? Er de sårbare unge tilfredse med deres støtte? Hvordan har de sårbare unge det med sig selv? Hvem støtter de unge, der har tanker om selvskade? Er de unge, der har tanker om selvskade, tilfredse med deres støtte? De unge, der har tanker om selvskade hvordan har de det med sig selv? Hvem støtter de unge, der har skadet sig selv? Er de unge, der har skadet sig selv, tilfredse med deres støtte? De unge, der har skadet sig selv hvordan har de det med sig selv? Hvem støtter unge, der har forsøgt at begå selvmord? Er de unge, der har forsøgt at begå selvmord, tilfredse med deres støtte? De unge, der har forsøgt at begå selvmord hvordan har de det med sig selv? Resultater: Medicinforgiftning blandt unge i alderen år Indledning Unge, der har taget en overdosis af piller Årsager til overdosis Medicinforgiftning Hvor kommer medicinen fra? Medicinforgiftning efter den nye lovgivnings ikrafttræden Resultater: Selvskadende adfærd blandt unge, hvis forældre er skilt eller ikke samboende Indledning Statistik over skilsmisser og børns familieforhold i Danmark i 2011 og Køn, alder og etnicitet Familieforhold Støtte Hvordan har de unge det med dem selv? Forældres skilsmisse og selvmordsadfærd Sårbarhed...61

7 7.7.2 Tanker om selvskade Selvskade Selvmordsforsøg...63 Litteratur.64

8 1 Indledning 1 Indledning Langt de fleste unge klarer sig godt. Men desværre er der en del unge, som er sårbare, som har tanker om selvskade, og som skader sig selv. Det er unge i en alder, hvor de i det daglige er omgivet af forældre, lærere, klassekammerater og eventuelt søskende. Det er unge, som ikke er indlagt på sygehus, og som ikke har en diagnostiseret psykisk sygdom. Det er unge, som går i skole, ungdomsskole og som eventuelt har et job efter skoletid. Kort sagt: Det er unge, som er en del af skolens hverdag, og som har livets muligheder foran sig. Voksne stiller i forbindelse med unges selvskadende adfærd spørgsmålet hvorfor, men der er ingen enkle og éntydige svar herpå, og det er ikke muligt at angive én enkelt faktor, som forklarer fænomenet, eller som kan forudsige hvert enkelt tilfælde. Der er snarere tale om, at selvskadende adfærd må anskues og forklares multifaktorielt og multidisciplinært. Internationalt er der tradition for, at forskningsbaseret viden om selvskade primært stammer fra psykiatrien. Forskningen inden for psykiatrien retter fokus mod patienter, der er indlagt med en diagnose eller netop udskrevet fra hospital. Når det drejer sig om de unge, som skader sig selv, er det de færreste, som har en diagnose, og som er indlagt. De befinder sig i deres dagligdag i skolen omgivet af forældre, lærere og andre unge. Med henblik på forebyggelse er det overordnede mål med det foreliggende arbejde at få øget viden om unges selvskade samt om de beskyttende og belastende faktorer, som knytter sig hertil. Undersøgelserne omfatter udelukkende unge, som på tidspunktet for dataindsamlingen modtog undervisning i en skole. Undersøgelsen søger at indhente viden om selvskadende adfærd herunder selvmordsadfærd blandt unge, som ikke er indlagt, men som befinder sig i uddannelsessystemet eller er i arbejde. Perspektivet for undersøgelsen er at bidrage med ny viden og derved skabe muligheder for, at forskningsbaseret forebyggelse kan sættes ind på et tidligt tidspunkt i de unges livsforløb med henblik på at mindske sårbarhed, tanker om selvskade, selvskade og selvmordsadfærd. Resultaterne af undersøgelsen gør det muligt at give voksne, som omgiver de unge (forældre, lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere, præster, sundheds- og 8

9 1 Indledning sygeplejersker samt praktiserende læger), viden om risikofaktorer, belastende og beskyttende forhold samt om mestring. Tidligere forskning peger på, at selvskadende adfærd udgør en risiko for et senere gennemført selvmord. Derfor er forskningsbaseret forebyggelse blandt de unge i den undervisningspligtige alder yderst vigtig. 9

10 2 Definition af begreber 2 Definition af begreber 2.1 Indledning Inden for den internationale og nationale forskning har der gennem tiden været anvendt forskellige benævnelser for sårbarhed og selvskadende adfærd. Benævnelserne afspejler divergerende opfattelser af, hvordan centrale begreber skal defineres, og hvad selvskadende handlinger og selvmordshandlinger egentlig er. 2.2 Definitioner I det følgende defineres de begreber, som er relevante i forbindelse med den foreliggende undersøgelse Sårbarhed Sårbare unge defineres i denne sammenhæng som unge, der inden for det sidste år har haft alvorlige, personlige, følelsesmæssige eller psykiske problemer, hvor de følte, de havde brug for professionel hjælp. Sårbarheden udgør i sig selv en appel om hjælp, hvad enten den er udtrykt verbalt eller ej Tanker om selvskade Tanker om selvskade er ikke strøtanker, som kan opstå af og til i et ungt menneskes liv. Det spørgsmål, de unge svarer på lyder: Har du alvorligt overvejet at skade dig selv inden for det sidste år uden at gøre det? Selvskade I det foreliggende forskningsprojekt (Hawton et al, 2006) defineres selvskade som følger: En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje foretog sig én eller flere af følgende ting: 10

11 2 Definition af begreber 1. tog initiativ til handling (fx snitte sig selv, springe fra højde) med den hensigt at skade sig selv 2. indtog et stof udover den foreskrevne eller generelt anbefalede terapeutiske dosis 3. indtog et afslappende (recreational) eller ulovligt stof (drug) som en handling, som personen anså for at ville være selvskadende 4. indtog et ikke-indtageligt objekt eller et stof Selvskade ses i denne sammenhæng som et omfattende begreb. Definitionen er primært rettet mod det bevidst adfærdsmæssige (med vilje) uden at handlingen behøver at være gennemført (tog initiativ til handling). Endvidere skal hensigten med handlingen være at skade sig selv Selvmordsforsøg I 1986 fremlagde WHO en definition af selvmordsforsøg, som i dansk oversættelse har følgende ordlyd: En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis medicin eller lignende eller udviser anden ikke-vanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende, hvis ikke andre griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede konsekvenser. WHO s tager udgangspunkt i selve handlingen, idet begrebet skadevoldende anvendes, hvorimod intentionen om at dø ikke nævnes. I internationale sammenhænge har forskere og behandlere søgt at fremkomme med definitioner, hvor intentionen indgår. Samtlige definitioner lider imidlertid under det faktum ikke at være helt dækkende for de mange forskellige slags intentioner og handlinger, som ligger til grund for et selvmordsforsøg. 11

12 2 Definition af begreber WHO s definition af selvmordsforsøg stemmer overens med den definition, der bruges i forbindelse med registrering af selvmordsforsøg i Register for Selvmordsforsøg. Definitionen dækker alle bevidst selvdestruktive handlinger, hvor der er en klar intention om at begå selvmord, såvel som handlinger, hvor intentionen er at komme væk fra en uudholdelig situation, at manipulere andre eller at få hjælp et råb om hjælp og endelig handlinger, hvor intentionen er uklar. Definitionen inkluderer også handlinger, hvor personen bliver forhindret i at foretage en selvmordshandling, men udelukker de tilfælde hvor der er tale om et hændeligt uheld og tilfælde, hvor personen ikke er i stand at forstå meningen eller konsekvenserne af handlingen Selvmord Selvmord er ifølge WHO's definition følgende: En handling med dødelig udgang, som afdøde, med viden eller forventning om et dødeligt udfald, havde foranstaltet og gennemført med det formål at fremkalde de af den døde ønskede forandringer. Definitionen forudsætter ikke, at afdøde forud for sin handling havde et ønske om at dø, men kun at den afdøde skal have ønsket forandringer. Begrundelsen herfor er, at det kan være meget vanskeligt at fastslå, hvad den afdøde klart havde forestillet sig resultatet af handlingen ville være. Derfor anvendes både begreberne viden og forventning. 12

13 3 Tidligere forskning 3 Tidligere forskning 3.1 Indledning Der har inden for de seneste år været stor interesse for børns fødsel, opvækstbetingelser samt børns og unges sundhed og sundhedsvaner. Der har været fokus på forældrenes muligheder for at skabe gode rammer for barnet, og nye bøger, magasiner, radio- og tvudsendelser er blevet produceret med det formål at formidle viden om barnets og den unges psykiske, fysiske og sociale behov. Sideløbende med denne vidensformidling til forældre, lærere og pædagoger viser udviklingen, at selvskade blandt unge er et alvorligt problem. 3.2 Selvskade blandt unge i Danmark Der er gennemført flere undersøgelser om unges selvskade ud fra samme definition, som omtalt i kap. 2 (Zøllner, 2002a, Zøllner, 2008, Zøllner og Stephensen, 2008, Zøllner og Jensen, 2009, Ejdesgaard, 2012 ). Undersøgelserne viser, at der er tale om et alvorligt problem blandt de unge i den undervisningspligtige alder. En sammenligning mellem besvarelser fra unge på 9. klassetrin i 2002 og 2007 viser, at der hverken er sket en stigning eller et fald i andelen af unge, som skader sig selv (Zøllner og Jensen, 2009). Knapt 12 % svarer, at de har skadet sig selv inden for det seneste år. Desuden viser resultaterne, at det i større udstrækning er unge med vestlig baggrund i forhold til unge med ikke-vestlig baggrund, som skader sig selv (Zøllner, 2008). Seneste undersøgelse afdækker, at anbragte unge er mere sårbare, i større udstrækning har overvejet at skade sig selv og har skadet sig selv (Ejdesgaard, 2012). 3.3 Selvmordsforsøg Der er grund til vedvarende opmærksomhed over for unges selvmordsforsøg med henblik på fortsat at minimere raten. Som det fremgår af figur 3.1, er der fra 2007 til

14 3 Tidligere forskning registreret et fald i selvmordsforsøg blandt de unge piger, mens der ikke er registreret det samme fald blandt de unge mænd. Figur 3.1 Selvmordsforsøgsrater fordelt på køn og alder i perioden (gamle Fyns Amt) De registrerede antal selvmordsforsøg er udtryk for et absolut minimum. Tallene dækker udelukkende de unge, som i forbindelse med selvmordsforsøg har været i kontakt med et hospital. De unge, der har forsøgt selvmord, og som ikke er blevet indlagt eller har været på skadestue, indgår ikke i registeret. Der er med andre ord stor usikkerhed, når det gælder det faktiske antal af selvmordsforsøg. 14

15 3 Tidligere forskning 3.4 Selvmord Det er især unge mænd, som begår selvmord set i forhold til de unge kvinder. Som det fremgår af figur 3.2 er raten blandt unge mænd i alderen år høj i forhold til unge kvinder i samme aldersgruppe. Det er usikkert om den svage stigning, som ses for de unge mænd i alderen år vil fortsætte, men der er grund til fortsat opmærksomhed. Figur 3.2 Selvmordsrater fordelt på køn og alder i perioden

16 4 Mål, metode og deltagere 4. Mål, metode og deltagere 4.1 Indledning Som nævnt tidligere har Center for Selvmordsforskning siden 2001 spurgt unge om sårbarhed, alvorlige overvejelser om selvskade og selvskadende adfærd. I det spørgeskema, som udgør grundlaget for undersøgelserne, er der gennem årene desuden blevet indtaget nye temaer op med henblik på at rette fokus mod særlige aktuelle forhold i ungdomskulturen. 4.2 Mål Den foreliggende undersøgelses mål er at afdække og belyse unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd i Metode Dataindsamling Skolelederne kontaktes med henblik på at træffe beslutning om, hvorvidt eleverne må deltage i undersøgelsen. Når skolerne har givet tilsagn om at deltage, bliver de bedt om at oplyse, hvor mange unge, der forventes at deltage i undersøgelsen. Herefter genererer Center for Selvmordsforskning et tilsvarende antal logins til et elektronisk spørgeskema og sender dem til skolerne. Centeret ved ikke, hvilke unge der bruger hvilke logins. På den måde er de unge sikret anonymitet. Sammen med det nødvendige antal logins får skolerne en information om, hvordan man kommer på nettet og i gang med spørgeskemaet, samt hvad de unge skal være opmærksomme på rent teknisk, når de udfylder spørgeskemaet. 16

17 4 Mål, metode og deltagere Skolerne og uddannelsesinstitutionernes ledere er på forhånd lovet en tilbagemelding om, hvor mange procent af de deltagende elever, der: er sårbare har tanker om at skade sig selv har skadet sig selv Når de unge er færdige med at besvare spørgeskemaerne, bearbejder Center for Selvmordsforskning data fra den enkelte skole eller uddannelsesinstitution. Som udgangspunkt foregår al kommunikation via . Kun i meget få tilfælde har der været telefonisk kontakt. Enten i forbindelse med tekniske problemer eller en rykkerprocedure Analyse af data De besvarede baserede spørgeskemaer blev læst igennem for at opfange eventuelle fejl, såsom ubesvarede spørgsmål og fejlregistreringer. Spørgeskemaer analyseres kvantitativt ved brug af SAS statistikprogram 9.2 og 9.3, og data analyseres ved hjælp af logistisk regression Logistisk regression, odds ratio, referencegruppe og p-værdi Logistisk regression anvendes ofte, når man vil se sammenhæng mellem en afhængig variabel (fx tanker om selvskade) og en uafhængig variabel eller risikofaktor (fx køn) (tabel 4.8). Den logistiske regression knytter en odds ratio (OR) til hver risikofaktor. Odds ratio er et statistisk mål for styrken af sammenhængen mellem variable. Formålet med OR er at give en beskrivelse af forskellene mellem de enkelte grupper, når der samtidigt kontrolleres for uafhængige variable i grupperne. OR måler for hver uafhængig variabel forskellen mellem den aktuelle gruppe (fx piger) og en referencegruppe (fx drenge) (tabel 4.8). En referencegruppe er en gruppe, som andre grupper sammenlignes med. Referencegruppen kan kendes ved, at OR er 1,00. Hvis der er uafhængighed mellem 17

18 4 Mål, metode og deltagere variablene, betyder det, at der ingen forskel er, og bliver OR lig med 1 for den aktuelle gruppe. Hvis OR for den aktuelle gruppe er større end 1, er der flere, der har svaret ja til spørgsmålet end i referencegruppen. Hvis OR er mindre end 1, er der færre, der har svaret ja. Jo mere OR afviger fra 1, desto stærkere er sammenhængen mellem variablene. Enkelte steder i tabeller er der ikke beregnet OR, fordi p-værdien ikke er statistik signifikant. Der er til alle odds ratio knyttet en p-værdi. P-værdien angiver sandsynligheden for at finde odds ratio med en værdi, som er lige så høj/lav som den værdi, den logistiske regression returnerer, hvis den sande oddsratioværdi er 1,00. Hvis p-værdien er tæt på 0, så ved vi, at odds ratioens sande værdi ikke er 1,00, og derfor må der være sammenhæng faktoren og afhængig variablen imellem. Hvis p-værdien er tæt på 0, så benævnes sammenhængen som værende en signifikant sammenhæng. Er p-værdien på 5 % eller mindre, så slutter vi, at p-værdien er tæt nok på 0 til, at vi vil kalde sammenhængen signifikant. 4.4 Deltagere I 2011 og 2012 modtog 1927 skoler og uddannelsesinstitutioner en invitation til at deltage i undersøgelsen. 46 skoledere sagde ja til at deltage, og 3249 unge mellem år har efterfølgende besvaret et elektronisk spørgeskema Skoletype Som det fremgår af tabel 4.1 bygger resultaterne af besvarelserne på 63,22% (n=2054) fra folkeskole, 11,39% (n=370) fra fri grundskole, 15,48% (n=503) fra gymnasial uddannelsesinstitution, 9,36% (n=304) fra erhvervsuddannelsesinstitution og 0,55% (n=18) fra anden uddannelsesinstitution. Tabel 4.1. Andelen af køn og fødeland fordelt på skoletype Folkeskole Fri Gymnasial Erhvervsuddannelse Anden I alt grundskole uddannelse uddannelse n=2054 n=370 n=503 n=304 n=18 n=3249 Køn Drenge 48,93% 45,95% 41,15% 51,97% 55,56% 47,71% Piger 51,07% 54,05% 58,85% 48,03% 44,44% 52,29% 18

19 4 Mål, metode og deltagere Folkeskole Fri Gymnasial Erhvervsuddannelse Anden I alt grundskole uddannelse uddannelse n=2054 n=370 n=503 n=304 n=18 n=3249 Alder år 59,94% 58,92% ,59% 15 år 28,29% 35,41% 4,17% - 5,56% 22,59% år 11,69% 5,68% 73,55% 60,20% 44,44% 25,30% 18 år 0,10% - 22,27% 39,80% 50,00% 7,51% Fødeland Født i Danmark Født i andet land 95,21% 97,28% 94,32% 95,50% 83,33% 95,25% 4,28% 2,72% 5,68% 4,15% 16,67% 4,40% Af tabel 4.1 ses, at der stort set er lige stor andel af drenge og piger mellem de forskellige skoletyper. Samlet består hele populationen af næsten lige mange drenge (47,71%) og piger (52,29%). I alt består populationen af 44,59% (13-14 år), 22,59% (15 år), 25,30% (16-17 år) og 7,51% (18-19 år) Køn, alder og fødeland Kønsmæssigt, fordeler aldersgrupperne sig således (tabel 4.2): Tabel 4.2. Andelen af aldersgrupper fordelt på køn Drenge Piger år 43,42% 45,67% 15 år 23,55% 21,72% år 25,23% 25,37% år 7,81% 7,24% 95,25 % af respondenterne er født i Danmark. De to største minoriteter født uden for Danmark er Tyskland (10,45%) og Indien (8,21%). Der er stort set lige stor andel af drenge og piger, der er født i Danmark og lige stor andel, der født i et andet land (tabel 4.3). 19

20 4 Mål, metode og deltagere Tabel 4.3 Andelen af drenge og piger i forhold til fødeland Drenge Piger Født i Danmark 95,37% 95,13% Født i andet land 4,43% 4,37% Familieforhold Selv om kernefamilien er den mest udbredte familieform, viser undersøgelsen, at der er mange unge, der bor på andre måder (tabel 4.4). Langt de fleste unge i undersøgelsen svarer, at de bor sammen med begge forældre i en kernefamilie (62,73% ). For 10,59% af de unge, gælder det, at der kun er én forælder (mor) i hjemmet. Blot 2,52% bor hos faderen. 9,73% af de unge bor på skift hos mor og far, 9,11% bor hos en stedfamilien - mor og stedfar / papfar / mors kæreste (8,19%) eller far og stedmor/papmor/fars kæreste (0,92%). Tabel 4.4 Familieforhold fordelt på køn Drenge Piger I alt Begge mine forældre 63,74% 61,80% 62,73% På skift hos min mor og far 10,32% 9,18% 9,73% Min mor 9,87% 11,24% 10,59% Min far 2,77% 2,30% 2,52% Min mor og stedfar / papfar / 7,29% 9,01% 8,19% mors kæreste Min far og stedmor / papmor / fars kæreste 0,90% 0,94% 0,92% Der er ingen signifikante forskelle mellem drenge og piger i forhold til, hvem de bor sammen med. Men der er en signifikant forskel mellem unge, der er født i Danmark (referencegruppen) og unge, født i andet land i forhold til unge, der bor hos begge forældre. Blandt unge, der er født i andet land, er det mindre udbredt at bo på skift hos sin mor og far end unge, der er født i Danmark (Tabel 4.5). 20

21 4 Mål, metode og deltagere Tabel 4.5 Familieforhold fordelt på fødeland Født i andet land OR Født i OR Danmark Begge mine forældre 57,04% 63,08% På skift hos min mor og 3,70% 0,41* 10,02% 1 far Min mor 13,33% 10,53% Min far 4,44% 2,43% Min mor og stedfar / 9,63% 8,03% papfar / mors kæreste Min far og stedmor / 0% 0,92% papmor / fars kæreste Signifikans niveau *p<0,05 **p<0,01 ***p<0, Sårbarhed Gruppen af sårbare unge udgør i ,99% (n=357) ud af de i alt Som det fremgår af tabel 4.6 er der blandt de sårbare signifikant flere piger end drenge og hovedparten er født i Danmark. Tabel 4.6 Andelen af køn og fødeland fordelt på sårbare og ikke sårbare unge Sårbare Ikke Sårbare OR Køn Drenge 22,69% 50,80% 1 Piger 77,31% 49,20% 3,52*** Fødeland Født i Danmark 94,07% 95,39% Født i andet land 5,04% 4,32% Signifikans niveau *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,0001 Blandt de sårbare unge er der 42,02%, der bor sammen med begge forældre, 10,08% bor sammen med enten mor eller far, 11,76 % bor sammen med mor og stedfar/papfar/mors kæreste. I forhold til unge, der bor med begge forældre, er der signifikant større andel af 21

22 4 Mål, metode og deltagere unge, der er sårbare end unge, der ikke er sårbare, der bor på skift hos sin mor og far, mor, far samt mor og stedfar / papfar / mors kæreste (tabel 4.7). Tabel 4.7 Familieforhold fordelt på sårbare og ikke sårbare unge Sårbarhed OR Ikke sårbarhed OR Begge mine forældre 42,02% 0,39*** 65,28% 1 På skift hos min mor og far 10,08% 9,68% Min mor 18,21% 2,08*** 9,65% 1 Min far 5,60% 2,71*** 2,14% 1 Min mor og stedfar / papfar / mors kæreste 11,76% 1,59** 7,75% 1 Min far og stedmor / 1,12% 0,90% papmor / fars kæreste Signifikans niveau *p<0,05 **p<0,01 ***p<0, Tanker om selvskade 18,37% (n=597) har overvejet at skade sig selv inden for det sidste år. Heraf angiver 77,22% af pigerne og 22,78% af drengene, at de alvorligt har overvejet at tage en overdosis eller skade sig selv på anden måde, uden at gennemføre det (tabel 4.8 ). Der er signifikant forskel på unge, der er født i Danmark og unge født i et andet land. En større andel af unge, der har tanker om skade sig selv end unge, der ikke har tanker om selvskade, er født i andet land (tabel 4.8). Tabel 4.8 Andelen af køn og fødeland fordelt på unge med tanker og uden tanker Tanker Ikke tanker OR Køn Drenge 22,78% 53,32% 1 Piger 77,22% 46,68% 3,87*** 22

23 4 Mål, metode og deltagere Tanker Ikke tanker OR Fødeland Født i Danmark 91,56% 96,08% 1 Født i andet land 7,03% 3,80% 1,94** Signifikans niveau *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,0001 Som det fremgår af tabel 4.9, bor de fleste af de unge, som har tanker om skade, sammen med begge forældre (55,44%). 12,06% har svaret, at de bor hos sin mor, mor og mors partner (10,22%) eller på skift mellem forældrene (9,55%). En lille del af de unge bor med far (3,85%) eller far og hans partner (1,84%). Resultaterne viser dog signifikante forskelle mellem unge, der har tanker og unge, der ikke har tanker om skade. Blandt unge, der har tanker om skade, er der en signifikant større andel, som bor hos far og stedmor / papmor / fars kæreste (p<0,01 OR 2,60), far (p<0,05 OR 1,76) og mor og stedfar / papfar / mors kæreste (p<0,05 OR 1,36) i forhold til unge, der ikke har tanker (tabel 4.9). Omvendt, er der blandt unge med tanker om selvskade, en signifikant mindre andel, som bor med begge forældre (p<0,0001 OR 0,69), end andelen blandt unge uden tanker om skade. Tabel 4.9 Familieforhold fordelt på tanker og ikke tanker Tanker OR Ikke tanker OR Begge mine forældre 55,44% 0,69*** 64,37% 1 På skift hos min mor og far 9,55% 9,77% Min mor 12,06% 10,26% 1 Min far 3,85% 1,76* 2,22% 1 Min mor og stedfar / papfar / mors kæreste 10,22% 1,36* 7,73% 1 23

24 4 Mål, metode og deltagere Tanker OR Ikke tanker OR Min far og stedmor / 1,84% 2,60** 0,72% 1 papmor / fars kæreste Signifikans niveau *p<0,05 **p<0,01 ***p<0, Selvskade 14,78% (n=480) svarer, at de har forsøgt at skade sig selv, og blandt disse er der signifikant overvægt af piger i forhold til drenge (79,79% piger og 20,21% drenge) (tabel 4.10). Procentvis er der større andel af unge født i andet land blandt unge, der skader sig end andelen blandt unge, der ikke skader sig (dog ikke signifikant). Tabel 4.10 Andelen af køn, fødeland fordelt på unge med selvskade og ikke selvskade Selvskade Ikke selvskade OR Køn Drenge 20,21% 52,49% 1 Piger 79,79% 47,51% 4,36*** Fødeland Født i Danmark 93,04% 95,63% 1 Født i andet land 6,09% 4,10% 1,53 Signifikans niveau *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,0001 Som det fremgår af tabel 4.11 er der signifikant flere selvskadende unge, som bor under andre familieforhold end selvskadende unge, der bor med begge forældre eller på skift hos mor og far. Tabel 4.11 Familieforhold fordelt på selvskade og ikke selvskade Selvskade OR Ikke selvskade OR Begge mine forældre 50,21% 0,55*** 64,88% 1 På skift hos min mor og far 8,96% 9,86% 24

25 4 Mål, metode og deltagere Selvskade OR Ikke selvskade OR Min mor 13,54% 1,40* 10,08% 1 Min far 3,33% 2,38% Min mor og stedfar / papfar / mors kæreste 11,46% 1,57*** 7,62% 1 Min far og stedmor / 1,88% 2,50* 0,76% 1 papmor / fars kæreste Signifikans niveau *p<0,05 **p<0,01 ***p<0, Selvmordsforsøg 5,45% af unge (n=177), fordelt på 67,80% piger og 32,20% drenge, har forsøgt at tage livet af sig selv. Som det fremgår af tabel 4.12 er det kendetegnende for de unge, som har forsøgt at begå selvmord, at de er piger, og at de er født i et andet land. Tabel 4.12 Andelen af køn, fødeland fordelt på unge, der har forsøgt og ikke har forsøgt selvmord Selvmordsforsøg Ikke selvmordsforsøg OR Køn Drenge 32,20% 48,60% 1 Piger 67,80% 51,40% 1,99*** Fødeland Født i Danmark 90,00% 95,55% 1 Født i andet land 8,24% 4,17% 2,10* Signifikans niveau *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,0001 Der er signifikante forskelle mellem unge, der har forsøgt og unge, der ikke har forsøgt at begå selvmord. Blandt unge, der havde forsøgt selvmord, er det mere udbredt at bo hos mor (p<0,01 1,87), far (p<0,05 OR 2,20) og far med stedfamilie (p<0,01 OR 4,46), og mindre 25

26 4 Mål, metode og deltagere udbredt at bo med begge forældre (p<0,0001 OR 0,45) end blandt unge, der ikke havde forsøgt selvmord (tabel 4.13). Tabel 4.13 Familieforhold fordelt på selvmordsforsøg og ikke selvmordsforsøg Selvmordsforsøg OR Ikke OR selvmordsforsøg Begge mine forældre 44,07% 0,45*** 63,80% 1 På skift hos min mor og far 6,78% 9,90% Min mor 17,51% 1,87** 10,19% 1 Min far 5,08% 2,20* 2,38% 1 Min mor og stedfar / papfar / mors kæreste 10,73% 8,04% Min far og stedmor / 3,39% 4,46** 0,78% 1 papmor / fars kæreste Signifikans niveau *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,

27 5 Støtte og mistrivsel 5 Resultater: Støtte og mistrivsel 5.1 Indledning Teenagerårene kan være en vanskelig tid for såvel unge som deres forældre. De unge gennemgår hurtige fysiske forandringer såvel som følelsesmæssige op-og nedture. Når det bliver svært, er et støttende netværk nødvendigt for at hjælpe de unge med at komme igennem de vanskeligheder, problemer, bekymringer og kampe, de unge slås med. Familien og venner er de første personer, der oftest bliver taget kontakt til, når støtten er nødvendig. De unge har brug for familiens kærlighed, råd, vejledning og hjælp især på det tidspunkt, hvor mange andre ting i deres liv ændrer sig. Familien og venner kan ikke altid løse de unges problemer, men de kan tilbyde at støtte de unge på forskellige måder både psykisk og fysisk. Familie og venner kan være med til at opbygge de unges selvværd, selvtillid og optimisme. Hermed er familie og venner de unges sikre og trygge følelsesmæssige base, som de kan søge støtte hos. Støtte, tætte familieforhold og gode venner kan beskytte unge mod risikoadfærd som alkohol- og stofmisbrug, depression og selvmordsadfærd. Vi hører jævnligt om unge, der har det så svært, at de får selvmordstanker og udvikler selvskadende adfærd. I dette kapitel undersøger vi, hvem de sårbare unge og unge med selvskadende adfærd får støtte af, og hvordan de oplever støtten, når de har det svært. Vi prøver også at beskrive, hvordan de unge har det med sig selv, og hvad de bekymrer sig om. 5.2 Hvem støtter de unge? Undersøgelsen viser (tabel 5.1), at familien spiller en stor rolle for de fleste unge, når de har behov for råd, hjælp og støtte. For mange af de unge er familien den primære support. Det er især moren, der fremhæves. Hun har stor betydning i de unges liv og er tit den første person, de unge tager kontakt til, hvis de har problemer. Resten af familien far og søskende er også vigtige støttepersoner i de unges liv. En del vælger også at henvende sig til en ven eller veninde, især når de er langt nede / helt på spanden. Fagpersoner som lærer og psykolog/psykiater inddrages især i forbindelse med råd og hjælp til uddannelse og hjælp, når de har det dårligt, men i mindre udstrækning end familien. 27

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Lilian Zøllner, Lone Rask og Agnieszka Konieczna Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 2 Sociale medier, søvn og mistrivsel C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Selvskadende

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

De unge i dag. Hvordan har de det? Undersøgelsesresultater af trivslen blandt unge

De unge i dag. Hvordan har de det? Undersøgelsesresultater af trivslen blandt unge De unge i dag Hvordan har de det? Undersøgelsesresultater af trivslen blandt unge Datagrundlag Spørgeskemaundersøgelser 8. 9. klasse, 2001-02, Fyns amt 9. klasse, 2006-07, Fyns amt Gymnasiale udd., 2006-08,

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland SAYLE Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 på gymnasiale uddannelser i regionerne Syddanmark og Midtjylland Center for Selvmordsforskning - www.selvmordsforskning.dk Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 Center for

Læs mere

Selvmordsforsøg i Danmark

Selvmordsforsøg i Danmark Agnieszka Konieczna Selvmordsforsøg i Danmark rateudvikling for perioden 1990 2008 Faktaserien nr. 28 2010 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 28 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Selvmordsproblematik

Selvmordsproblematik Selvmordsproblematik V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen 1. Hvad ved vi generelt om selvmordsproblematik? 2. Vurdering af selvmordsrisiko Fakta Selvmord I Danmark i 2012: 661 heraf 494 mænd

Læs mere

Unge og selvskadende adfærd

Unge og selvskadende adfærd Bo A. Ejdesgaard, Iben K. Stephensen, Børge F. Jensen & Lilian Zøllner Unge og selvskadende adfærd Faktaserien nr. 25 2010 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 25 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression (kender

Læs mere

Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker

Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker Lilian Zøllner Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker Faktaserien nr. 2 2002 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 2 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2002 Det er tilladt at

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 1 Indledning... 2 2 Om Sundhedsprofil for børn og unge... 3 3 Metode... 3 3.1 Datagrundlag... 3 3.2 Analyse og statistik... 4 3.3 Læsevejledning...

Læs mere

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 14 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

UNGES SELVMORDSTANKER OG SELVMORDSADFÆRD

UNGES SELVMORDSTANKER OG SELVMORDSADFÆRD BO ANDERSEN EJDESGAARD, IBEN STEPHENSEN, BØRGE F. JENSEN, LILIAN ZØLLNER, VAGN MØRCH SØRENSEN, VIBEKE B. LASSEN OG SUSANNE MOUAZZENE UNGES SELVMORDSTANKER OG SELVMORDSADFÆRD 2009 CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Holdninger til selvmordsadfærd samt viden og værdier blandt udvalgte faggrupper

Holdninger til selvmordsadfærd samt viden og værdier blandt udvalgte faggrupper Agnieszka Konieczna, Bo Andersen Ejdesgaard 2010 Holdninger til selvmordsadfærd samt viden og værdier blandt udvalgte faggrupper Center for Selvmordsforskning Holdninger til selvmordsadfærd samt viden

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

TRAVELLERS Har undervisningsforløbet en effekt?

TRAVELLERS Har undervisningsforløbet en effekt? Lilian Zøllner, Bo A. Ejdesgaard, Børge Jensen, Iben Stephensen TRAVELLERS Har undervisningsforløbet en effekt? Center for Selvmordsforskning Travellers Har undervisningsforløbet et effect? Forfatterne

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Spiseforstyrrelser Selvmordsrisiko

Spiseforstyrrelser Selvmordsrisiko Lilian Zøllner og Erik Christiansen 2006 Spiseforstyrrelser Selvmordsrisiko Undersøgelser af årsager til selvmordsrisiko blandt unge med alvorlige spiseforstyrrelser Lilian Zøllner og Erik Christiansen

Læs mere

Et stykke vanskeligt arbejde

Et stykke vanskeligt arbejde Sårbare unge Mathias Lasgaard, psykolog, phd Lektor, Syddansk Universitet Seniorforsker ved CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Email: mlasgaard@health.sdu.dk Tlf. 2478 1157 Adr.:

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Trivsel og mistrivsel blandt unge i forskellige livssituationer, med forskellige livserfaringer og med forskellige udgangspunkter i livet

Trivsel og mistrivsel blandt unge i forskellige livssituationer, med forskellige livserfaringer og med forskellige udgangspunkter i livet 12 Trivsel og mistrivsel blandt unge i forskellige livssituationer, med forskellige livserfaringer og med forskellige udgangspunkter i livet Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

En rigtig familie Delresultater fra en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Juni 2011

En rigtig familie Delresultater fra en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Juni 2011 En rigtig familie Delresultater fra en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Juni 2011 Selv om kernefamilien er den mest udbredte familieform, er der mange af børnene i 5. klasse, der bor på andre

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg

Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg Christina Petrea Egeskov, Bo Andersen Ejdesgaard og Agnieszka Konieczna Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg - Hvorfor forsøger mennesker at begå selvmord? C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

UNGEPROFILEN 2015 Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

UNGEPROFILEN 2015 Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner UNGEPROFILEN 2015 Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...S. 04 Trivsel...S. 06 Trivsel fordelt på uddannelse og kommuner...s. 08 Psykiske belastninger...s. 09 Emotionsindeks

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Indhold. 7 Forord. 41 Skam, selvdestruktivitet og en frelsende engel

Indhold. 7 Forord. 41 Skam, selvdestruktivitet og en frelsende engel Indhold 7 Forord 11 En pige delt i to 12 Mors øjne og en længsel efter fred 12 Fandt sammen med nabobyens rødder 13 Tillidsbrud, ensomhed og for mange Panodil 14 Tre måneders observation på psykiatrisk

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

OKTOBER 2014. Ældre og ensomhed Analyse af ensomhed blandt ældre i Nordfyns Kommune

OKTOBER 2014. Ældre og ensomhed Analyse af ensomhed blandt ældre i Nordfyns Kommune OKTOBER 2014 Ældre og ensomhed Analyse af ensomhed blandt ældre i Nordfyns Kommune ÆLDRE OG ENSOMHED 2 ÆLDRE OG ENSOMHED 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ensomhed i Nordfyns Kommune... 6 2.1 Hvad

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Hvornår begår ældre mænd selvmord?

Hvornår begår ældre mænd selvmord? Hvornår begår ældre mænd selvmord? Annette Erlangsen PhD Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Center for the Study and Prevention of Suicide, Department of Psychiatry, University of Rochester,

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Simon Simonsen Forelæsninger Working paper Selvmord

Simon Simonsen Forelæsninger Working paper Selvmord Simon Simonsen Forelæsninger Working paper Selvmord Konkrete selvmord er selvsagt svære at diskutere offentligt fordi slægtninges og andre pårørendes videre livsførsel ikke bør forstyrres. Derfor kan fiktive

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere