Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. december Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødepunkt 1 revisionsprotokollater til regnskab 2013 for Hjørring Søndre provsti Sag: revisionsprotokollater regnskab 2013 (1216) Godkendes under henvisning til revisorens bemærkninger revisionprotokollater til regnskab 2013 for Hjørring Søndre provsti revisionsprotokollater oversigt Søndre 2 God kendelse af budget 2015 for PUKassen for Hjørring Søndre Provsti Budgettet godkendt Mairanne Aune udsender bilag med 3 Ansøgning om 5% midler (kr ,-) Sag: Skader på kirkegård efter uvejr (1186) - Tårs Sogn Godkendt. PU anmoder om dokumentation for udgiften i form af fakturaer og lønopgørelser. Ansøgning om 5% midler (kr ,-) 27/ : Tårs MR ansøger om midler til ekstraudgifterne i forbindelse m. udbedring af skader på gravsteder (ca. 300 stk.) Notat vedr. ansøgning af 5% midler 28/ : Tårs MR ansøger om ekstrabevlling i forbindelse med udbedring af skadede gravesteder. PU formand påpeger, at der skal sendes regninger ud til de gravstedsejere, der ikke har legater, hvis de ønsker kirkegårdspersonalet skal udbedre skader på deres gravsted. LES erklærer sig enig i dette. Regnen, fortsat Jørgen Sonne påpeger, at en del sammenstyrninger af gravppladser skylde ældre begravelser, hvilket rejser spørgsmål ved det rimelige i, om nuværende ejere hæfter for udgiften. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Skader på kirkegårde Diverse tilbagemeldinger fra kirkegårde epostudveksling vedr. dækning af skader på kirkegårdene i forbindelse med regnskyl 4 Stiftet godkender indvendig istandsættelse (1304/14) Sag: Sct. Olai - indvendig renovering af kirke (996) - Sankt Olai Sogn PU godkender, at projektet kan igangsættes for så vidt som det kan finansieres inden for den planlagte ramme. Stiftet godkender indvendig istandsættelse (1304/14) Stiftet godkender istandsættelsen af Sct. Olai kirke under henvisning til de krav, som de indhentede konsulentudtalelser rummer. Udgiften på kr., ,- finansieres lokalt. 5 Omlægning af frie midler til anlægsmidler. Sag: SCT. HANS MENINGHEDSRÅD - Omlægning af frie midler til anlægsmidler. (1214) - Sankt Hans Sogn Godkendt Omlægning af frie midler til anlægsmidler. Menighedsrådet ønsker af henlægge kr ,- af de frie midler til nyt varmeanlæg i kirken 6 Overblik over uforudsete udgifter i 2014 Sag: Opgørelse over uforudsete udgifter, samt finansiering af disse (1190) - Bistrup Sogn Overblik over uforudsete udgifter i / : Bistrupkirken fremsender oversigt over uforudsete udgifter og deres planlagte finansiering af disse. 5% ansøgninger, samt bilag vedr. de forskellige underpunkter af hoveddokumentet er journaliseret under flg.sagsnumre: Bilag 1, medhjælp konfirmandundervisning - sag nr. xxxx (5% midler) Bilag 2, opnomering af sognemedhjælper i tid - sag nr. 862 Bilag 4, ekstra udgifter til nedrivning af anneks - sag nr. 875 (5% midler) Bilag 5, ekstra udgifter i forbindelse med ansættelse af ny præst - sag nr Bilag 6, ekstra udgifter i forbindelse med sygemeldt kirketjener - sag nr PU godkender en ekstrabevilling på kr ,48 til dækning af udgifter i forbindelse med barselsvikariat. På baggrund af orienteringen vedr. underskud på kirketjenerfunktionen tildeles Bistrupkirken en ekstrabevilling yderligere på kr. kr ,- dækning af uforudsete udgifter via de frie Referat, Side: 2

3 Mødepunkt midler Menighedsrådet forventer at kunne dække de uforholdsmæssigt store udgifter i forbindelse med sygdom, samt merudgift ved nedrivning af anneks via de frie midler Refusion af udlæg - Bistrupkirken Mod tidligere praksis kan stiftet ikke længere betale udgifter til konfirmandlærer, der afløser præst med barselsorlov. Menighedsrådet har derforfået en uforudset udgift 7 Samarbejdsaftale, stillingsbeskrivelse og økonomi vedr. fælles administrativ leder Sag: Administrativ leder for bysognene (1017) Samarbejdsaftale, stillingsbeskrivelse og økonomi vedr. fælles administrativ leder De tre menighedsråd ansøger om godkende af stilling for fælles adminstrativ leder. PU drøftede konstruktionen indgående og besluttede i første omgang at godkende et forsøg med stillingen på to år. PU ser gerne, at kredsen af sogne udvides. Samarbejde med andre sogne vedr. regnskabsføring skal opsiges med udgangen af et budgetår. 8 Vennebjerg Kirke - Materialeplads Sag: Containerplads på kirkegård (127) - Vennebjerg Sogn Vennebjerg Kirke - Materialeplads Menighedsrådsformand Helmer Møller skriver til Ole Dybro, at projektet nu har været udbudt i licitation, og at det valgte tilbud på kr ,25 ligger på linie med deres estimat. PU kan godkende, at projektet sættes i gang. Der mangler iflg. korrespondancen kr ,-, som i første omgang finan-sieres via den omtalte arv, idet beløbet i anden omgang vil blive tildelt som anlægsbevilling i budget 2016 Han forespørger derefter, hvad de skal gøre i lyset af, at budget 2015 skal godkendes nu. LES svarer på ODY's vegne, at han forventer, projektet er godkendt, og at det alene drejer sig om financieringen. Da MR ikke har budgetteret med noget i 2015 udover de ca. kr ,-, der oprindeligt blev afsat til depotpladser ved Skallerup og Vennebjerg kirker, antager han at MR har tænkt sig at bruge af den hensatte arv. svar Vennebjerg Kirke - Materialeplads Replik fra Helmer Møller, hvori han fastholder, at der er tale om en uforudset udgift svar Vennebjerg Kirke - Materialeplads Menighedsrådsformand Helmer Møller svarer, at menighedsrådet ikke har kunnet budgettere med udgiften før de kendte den, da det efter hans opfattelse ikke er i orden at budgettere ud fra estimater. Han anmoder derfor om, at PU forhøjer budgettet med kr ,-, hvorefter menighedsrådet selv vil finde restbeløbet. Fwd: Vennebjerg Kirkegård Materialeplads Udbudsmateriale Referat, Side: 3

4 Mødepunkt MR fremsender udbudsmaterialet med detailleret projektbeskrivelse, som er endeligt godkendt på MR-møde 26. november Finansieringen er i princippet, selv om MRformanden foretrækker en anden løsning, jfr. tdl. korrespondance. 9 Ansøgning om godkendelse af helhedsplan for Vrå kirkegårds nordlige del Sag: Vrå - Kirkegårdsreguleringsplan NØ hjørne (970) - Vrå Sogn Fremsendes til stiftet med anbefaling Ansøgning om godkendelse af helhedsplan for Vrå kirkegårds nordlige del Vrå MR fremsender reguleringsplan for kirkegårdens nordligeområde, udarbejdet af landskabsarkitekt Hanne Egebjerg, aalborg 10 anmodning om tilladelse til at hæve fra opsparing Sag: Vrå kirke - klokke (953) - Vrå Sogn Godkendt anmodning om tilladelse til at hæve fra opsparing Vrå MR ansøger om generel tilladelse til at bruge de opsparede midler til dækning af udgifter vedr. projektering af ny klokke til automatisering samt at overføre Kr ,- til de frie midler, hvorfra foreløbige arkitektudgifter er finansieret. 11 Furreby Kirke Sag: Erhvervelse af areal til P-plads (1201) - Løkken-Furreby Sogn Godkendes for så vidt som evt. udgifter kan finansieres af frie midler Furreby Kirke Menighedsrådet ønsker godkendelse af erhvervelse af areal til udvidelse af P-pladsen ved Furreby kirke kort vedr. Furreby kirke Kort vedr ændringerne omkring Furreby kirke 12 Ansøgning om ekstra bevilling og orientering om skimmelsvamp Sag: Ansøgning 5% midler (1176) - Sankt Catharinæ Sogn Ansøgning ekstra bevilling og orientering om skimmelsvamp MR genfremsender ansøgning om dækning af udgifter til reraration af klokkespil og tårnur, kr ,-, samt ekstraudgifter på reparation PU godkender ekstrabevilling på kr ,- til dækning af udgift til Lien 2 PU godkender ekstrabevilling til reparation af klokkespil, tårnur og tag på sognegård i alt kr ,62 under hensyn til at de frie midler er brugt til at nedsætte gælden på renovering af kapellet Referat, Side: 4

5 Mødepunkt af tag på sognegård, kr ,62; i alt kr ,62. MR orienterer samtidigt om et udbrud af skimmelsvamp på præsteboligen Lien 2. Udgiften er foreløbig anslået til ca kr ,-, men den kan blive højere, da det kan komme på tale at genhuse familien. 13 gave til træer i Luther haven Sag: gave til træer i Luther-haven (1212) Godkendt gave til træer i Luther haven Under studieturen til Wittenberg besluttede provsternei fællesskab at donere et træ til Lutherhaven som en gave fra Aalborg Stift, samt et beløb som støtte til ubemidlede lutherske kirker fra andre lande, som også gerne vil markere reformationsjubilæet med et træ. 14 Vrå MR - Budget 2015 Sag: Endelige budgetter menighedsråd (1193) Provstisekretæren tjekker samtlige budgetter med henblik på, om de stemmer overens med de udmeldte rammer. Vrå MR - Budget / : Vrå MR sender endeligt budget til godkendelse af PU. Vedhæftede kvartalsrapport er journaliseret i sag nr Studietur for Aalborg stift til Göteborg fre. 20. marts - man. 23. marts 2015 Sag: Studietur til Göteborg (1213) PU godkender at udgiften for to repræsentanter kan afholdes. Studietur for Aalborg stift til Göteborg fre. 20. marts - man. 23. marts 2015 Det mellemkirkelige stiftsudvalg opfordrer hvert provsti til at sende to repræsentanter til Göteborg i mart varsling vedr. løn På lukket dagsorden 17 varsling vedr. løn På lukket dagsorden 18 stiftets påtegning vedr. regnskab 2013 Sag: Hjørring Søndre Årsregnsskabet 2013 (1209) Referat, Side: 5

6 Mødepunkt stiftets påtegning vedr. regnskab Ansættelse af provstisekretær Ansættelse af provstisekretær Sag: Hjørring Søndre Pr. 1/ ansættes Birgit Nedergaard, Jerslev, som provstisekretær 20 timer pr. uge. Referat, Side: 6

7 Orientering kvartalsrapport 2014 Sct. Olai Sag: Kvartalsrapporter MR 2014 (1066) 3. kvartalsrapport 2014 Sct. Olai Kvartalsrapport 3. kvartal - Vrå MR 23/ : Vrå MR sender kvartalsrapport for 3. kvartal. Vedlagte budget er journaliseret i sag nr Bistrupkirken, kvartalsrapport 1. januar 2014 til 30. september Sankt Olai kirke - indvendig istandsættelse Sag: Sct. Olai - indvendig renovering af kirke (996) - Sankt Olai Sogn Sankt Olai kirke - indvendig istandsættelse Honorar til orgelkonsulenten 22 VS: Sankt Hans sogn, Hjørring Sag: P-plads Sankt Hans sogn, Hjørring (1200) - Sankt Hans Sogn VS: Sankt Hans sogn, Hjørring Sct. Hans sogn ønsker at renovere og udvide kirkens P-plads i 2015 og forespørger dels om tilladelser, dels om gode, billige entreprenører. Ole Dybro henviser til Teknisk Forvaltning i Hjørring kommune, men afviser at anvide entreprenører. 23 Synsrapport fra Provst ODY Sag: Indflytningssyn Bistrup præstegård (1192) - Bistrup Sogn Synsrapport fra Provst ODY 24 Bistrup menighedsråds konstituering Sag: Konsituering 2014 (1215) Bistrup menighedsråds konstituering 25 udbetaling af bevilgede 5% midler Sag: Vrå - Kirkegårdsreguleringsplan NØ hjørne (970) - Vrå Sogn Referat, Side: 7

8 Orientering hjørne (970) - Vrå Sogn udbetaling af bevilgede 5% midler Vrå MR anmoder om udbetaling af tildelt ekstrabevilling til dækning af arkitektudgifter vedr. regulering af kirkegården 26 Til Kirkeministeriet - stillingen skal genopslåes - Vrå-Em Pastorat i Aalborg stift Sag: Præsteskifte 2014 (1085) - Vrå Sogn Til Kirkeministeriet - stillingen skal genopslåes - Vrå-Em Pastorat i Aalborg stift Biskoppen anmoder kirkeministeriet om genopslag af stillingen i Vrå-Em 27 Begravelse af foster Sag: Takster for begravelse af aborter og dødfødte (1210) Begravelse af foster på Lyngby kirkegård På forespørgsel oplyses det, at det er fast praksis i Hjørring-provstierne, at taksten for begrvalese af aborter og dødfødte er kr Nyt tag på klokketårn ved Børglum klosterkirke Sag: Nyt tag på klokketårn ved Børglum klosterkirke (1205) - Børglum Sogn Nyt tag på klokketårn ved Børglum klosterkirke MR fremsender to tilbud/overslag vedr. renovering af klokketårnets tag med henblik på, at Ole Dybro skal vurdere det sammen med Per Pedersen, provstiets bygningskyndige Klanghuset Børglum kloster kirkeg ODY anser en udskiftning af rådangrebet træ for forsvarlig, idet en totaludskiftning af Klanghusets hat formentlig vil beløbe sig til mindt kr ,- 29 MR fremsender materiale til arkitekten Sag: Taget over koret i Sejlstrup kirke (829) - Sejlstrup Sogn MR fremsender materiale til arkitekten MR fremsender myndighedernes respons til arkitektfirmaet. 30 Vindmøllepark mellem Sejlstrup og Børglum Sag: Vindmøllepark mellem Sejlstrup og Referat, Side: 8

9 Orientering Sag: Vindmøllepark mellem Sejlstrup og Børglum (1202) Vindmøllepark mellem Sejlstrup og Børglum Der er 3 vindmølleprojekter, som vedr. flere sogne. Der afholdes et foroffentlighedsmøde i Børglum forsamlingshus 31 Evaluering af Løkken fællespastorat Sag: Løkken Fællespastorat (1206) SV: Evaluering af Løkken fællespastorat Indkaldelse til møde med biskoppen og menighedsrådene i Løkken fællespastorat utraditionel løsning 32 Repr møde oktober ref Sag: Info-tjenesten bilag (808) Repr møde oktober ref Referat af bestyrelsesmøde 28/ Referat fra stiftsrådets møde 20. oktober 2014 Sag: Referat fra stiftsrådets møde (1198) Referat fra stiftsrådets møde 20. oktober Vedr. vindmøller Sag: Vindmøllepark mellem Sejlstrup og Børglum (1202) Vedr. vindmøller Tage Carlsen deltager også i mødet 35 Jelstrup menighedsråd Sag: Jelstrup - Nyt Menighedsråd (1172) - Jelstrup Sogn VS: Jelstrup menighedsråd Det nye MR i Jelstrup har konstitueret sig. 36 afskeddsansøgning Lars-Erich Stephansen På lukket dagsorden Referat, Side: 9

10 Orientering 37 udflytningssyn Vrå præstegård Sag: Vrå præstegård udflytningssyn (1197) - Vrå Sogn udflytningssyn Vrå præstegård 38 Betaling - hækklipning Sag: Betaling - hækklipning (1217) - Vejby Sogn Betaling - hækklipning Gert Frederiksen besvarer forspørgsel fra MR vedr. hækklipning i forbindelse med forlængelse af gravstedsaftale Referat, Side: 10

11 Underskrifter vedr. møde d Gert Nørgaard Frederiksen Henrik Lund Jens Peter Skjølstrup Madsen Lars-Erich Stephansen Line Skovgaard Pedersen Lisbeth Grubb Waaentz Mogens Sørensen Ole Dybro Per Harfeld Petersen Referat, Side: 11

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 25. marts 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud fra Jens Peter Madsen Fælles:

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 10. august 2015. Kl. 9:00 Løkken Præstegård og kl. 10:30 Lien 2 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et nyt punkt 16 og 17 i forhold til den udsendte dagsorden.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Version: 1 Afbud: Afbud fra Lisbeth Waaentz, Per Harfeld deltog

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 2. maj 2013 kl. 17.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Budgetsamråd vedr. budget

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere