Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Lindebakken Anmeldt tilsyn November

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sundhed, kost og motion Sprogbrug og omgangsformer Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Kompetenceudvikling Eksternt samarbejde Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Allerød Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Lindebakken. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Lindebakken er, at det er et målrettet tilbud til målgruppen af borgere. Tilsynet vurderer, at borgerne tilbydes en individuel tilpasset hverdag, og at Lindebakken tilstræber at imødekomme alle borgernes behov. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme og de anvendte metoder er relevante i forhold til målgruppen, og tilsynet har noteret sig, at der i særlig grad arbejdes på at give borgerne selvindsigt omkring egen situation, formåen og ressourcer, med henblik på at understøtte de unges udvikling. Tilsynet vurderer, at Lindebakken arbejder målrettet og individuelt med hver enkelt borger, og at borgerne inddrages i arbejdet med deres egne målsætninger. Der afholdes husmøder på Lindebakken og gennem disse, sikres borgerne formel indflydelse, ligesom de gennem den daglige dialog med medarbejdere sikres en mere uformel indflydelse. Det er tilsynets, at der eksisterer et relevant fokus på sund kost og motion, og at denne tilgang er målrettet den enkelte beboer. Tilsynet vurderer, at Lindebakken generelt har god sprogbrug og omgangsform i selve hverdagen. Tilsynet anerkender desuden den løbende dialog, som medarbejderne har med borgerne omkring god sproglig etik, både i hverdagen og på nettet. Tilsynet har tidligere givet en anbefaling om at anskaffe skabe med låse til opbevaring af borgernes medicin på værelserne. Tilsynet kan ved dette tilsyn konstatere, at dette er sat i proces, idet der ved nye indflytninger vil blive opsat et aflåst skab på borgernes værelser. Tilsynet finder midlertidig ikke, at dette har løst den nuværende udfordring jf. sundhedsstyrelsens krav om korrekt medicinhåndtering, hvorfor tilsynet anbefaler, at tilbuddet finder frem til anden løsning. Når det gælder magtanvendelsesområdet, så har tilsynet også her givet en anbefaling ved sidste tilsyn om, at der skulle udarbejdes skriftlige retningslinjer og procedure på området. Det er her oplyst, at dette arbejde ikke er udført, idet Lindebakken ingen magtanvendelser har. Det er tilsynets, at det fortsat kunne være givtigt med skriftlige retningslinjer og procedure på området. Tilsynet anbefaler derfor, at der udarbejdes skriftlig procedure og retningslinjer på området, alt for at tilbuddet er klædt godt på og kender til korrekt håndtering, ifald en episode skulle opstå. Tilsynet konstaterer, at der i kraft af rammeaftalen med Allerød Kommune findes overordnede rammer for Lindebakkens arbejde, og det er tilsynet opfattelse, at der er en stabil personalesituation med et lavt sygefravær samt et velfungerende internt og eksternt samarbejde. Der er desuden fokus på arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold, og det er tilsynets, at der på Lindebakken arbejdes med en fortløbende kompetenceudvikling af personalet. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet genopfisker deres brandinstruks/evakueringsplan med de unge borgere. Endelig er det tilsynets, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med målgruppens behov. Tilsynet anerkender den nye indretning af fællesrummet, hvor borgerne har stillet Pc er ind i stuen, og hvor rummet er gået fra at være et pligtrum til et egentligt fællesrum. 2

4 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at der er udarbejdet et oplæg, som beskriver den pædagogiske referenceramme, og at denne skal lægges på hjemmesiden. Anbefalinger 1. Tilsynet kan konstatere, at anbefalingen om at anskaffe skabe med låse til opbevaring af beboernes medicin på værelserne, er i proces, idet der ved ny indflytninger vil blive opsat et aflåst skab. Tilsynet finder midlertidig ikke, at dette har løst den nuværende udfordring jf. sundhedsstyrelsens krav om korrekt medicinhåndtering, hvorfor tilsynet anbefaler, at tilbuddet finder frem til anden løsning. 2. Tilsynet anbefaler at der udarbejdes retningslinjer og procedurer på magtanvendelsesområdet, alt for at tilbuddet er klædt godt på og kender til korrekt håndtering, ifald en episode skulle opstå. 3. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet genopfisker deres brandinstruks/evakueringsplan med de unge borgere. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud 2 Oplysninger Adresse Lindebakken 33 35, 3450 Allerød Leder Karsten Budek Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et privat botilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 85 Antal pladser og belægningsgrad 4 pladser Takst pr. døgn Ifølge leder er prisen pr. døgn kr. 684,93 kr. Målgruppebeskrivelse Målgruppen er borgere med autismespektrumforstyrrelser Antal ansatte og personalesammensætning 3

5 Personalegruppen består af: Leder Karsten Budek og 3 specialkonsulenter med tilsammen ca. 55 timers ugentlig dækning i tilbuddet, dog med mulighed for regulering efter støttebehovet. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 13. november 2012 kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Beboere: Karsten Budek, mangeårig erfaring indenfor det socialpædagogiske område med unge borgere, leder i 10 år og stifter af Fremtiden Nord og Syd Specialkonsulent, uddannet socialpædagog med efteruddannelse som coach, vejleder/instruktør på autismeområdet samt en baggrund i Flyvevåbnet. Tilsynet talte med to borgere, som har boet på Lindebakken siden begyndelsen i BDO blev vist rundt på stedet af: borger Tilsynsførende Karin Hjortkjær (Chefkonsulent, AAE Forvaltning) Rikke Due (Chefkonsulent, cand.pæd.soc., PD og socialpædagog) 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Ved seneste tilsyn (den 20. september 2011), foretaget af BDO blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at Fremtiden Nord Syd beskriver tilbuddets fulde pædagogiske referenceramme og anvendte metoder på deres hjemmeside. Der er ikke foretaget nogen form for ændringer på hjemmesiden. Der er udarbejdet et oplæg som skal lægges på siden. Tilsynet får teksten udleveret. 2. Tilsynet anbefaler, at der sammen med de unge udarbejdes målsætninger for sund kost og motion, som en del af informations- og motivationsarbejdet. Leder oplyser, at der ikke er udarbejdet målsætninger for sund kost og motion. Medarbejderne har imidlertid et stort fokus på området, hvorfor de motiverer de unge til en sund livsstil. Det oplyses dertil, at det er et 4

6 individuelt valg, hvor kontaktpersonen har til opgave at motivere de unge til sund kost. Indsatsen er således tilpasset den enkelte unge og de individuelle behov, som den unge har. 3. Tilsynet anbefaler, at der anskaffes skabe med låse til opbevaring af medicin på beboernes værelser. Det oplyses, at der ikke er anskaffet skabe med låse til de unges medicin, idet de unge har haft et ønske om ikke at have opsat medicinskabe på værelserne. Det vil imidlertid ske i forbindelse med en udflytning, således at der allerede hænger et medicinskab, ved ny indflytning. 4. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelser, herunder for intern opfølgning. Det oplyses, at der ikke er udarbejdet procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelser, idet der ikke forefindes magtanvendelser. Der er imidlertid beskrevet et krise-/omsorgsberedskab, hvilket er beskrevet i Fremtiden Nord Syds personalehåndbog. 5. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en brandinstruks/ evakueringsplan med relevant information vedr. brand og at personalet taler med beboerne om handlemuligheder i tilfælde af brand. Medarbejder oplyser, at der er udarbejdet en brandinstruks/evakueringsplan og instruksen/planen er talt igennem med de unge. De unge, som tilsynet taler med kan imidlertid ikke huske sedlen. Siden seneste tilsyn Det oplyses, at der er kommet en ny borger til Lindebakken, og dette har skabt en ny gruppedynamik i huset. Det oplyses tillige, at den nuværende sammensætning af borgere kræver mere støtte, end tidligere. Klager. Leder oplyser, at der ikke har været nogen form for formelle klager siden seneste tilsyn. Tilsynet bemærker, at der er udarbejdet et oplæg, som beskriver den pædagogiske referenceramme, og at denne skal lægges på hjemmesiden. Det er tilsynets, at der eksisterer et relevant fokus på sund kost og motion, som er målrettet den enkelte beboer. Tilsynet kan konstatere, at anbefalingen om at anskaffe skabe med låse til opbevaring af beboernes medicin på værelserne, er i proces, idet der ved nye indflytninger vil blive opsat et aflåst skab. Tilsynet finder midlertidig ikke, at dette har løst den nuværende udfordring jf. sundhedsstyrelsens krav om korrekt medicinhåndtering, hvorfor tilsynet anbefaler, at tilbuddet finder frem til anden løsning. Når det gælder magtanvendelsesområdet, så oplyses det, at der ikke er udarbejdet retningslinjer eller procedure på området, ud fra den begrundelse, at tilbuddet ingen magtanvendelser har. Tilsynet anbefaler dog fortsat at dette udarbejdes, alt for at tilbuddet er klædt godt på og kender til korrekt håndtering, ifald en episode skulle opstå. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet genopfisker deres brandinstruks/evakueringsplan med de unge borgere. 5

7 3.1.2 Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt til om der har været tilsyn fra andre instanser siden sidste tilsyn, så oplyses det, at der dette har der ikke været. Tilsynet har noteret sig tilbuddets oplysninger og har ingen bemærkninger. 3.2 Fysiske rammer Bostedet Lindebakken har siden 1.januar 2011 været placeret i et alment boligbyggeri i et sammenbygget rækkehus. Kvarteret omkring byggeriet er en blanding af ældre og nyere parcelhuse og rækkehuse. Der er to separate indgange i hver sin side af huset, med to spejlvendte værelser i hver side af huset, i alt 4 værelser. Der er ligeledes et badeværelse i hver side. Midt i huset er der fællesarealer, bestående af stue og køkken med udgang til haven. Der er indgang til fællesarealerne fra hver værelsefløj. De unge bor i hvert deres værelse, og med selvstændige lejekontrakter. Der er udgang fra alle værelserne til haven. Værelserne har samme størrelse og fremstår lyse og venlige. Badeværelserne er af en pæn størrelse, men bærer præg af manglende vedligehold. Stue og køkken fremstår ligeledes åbne og lyse. Alle beboere har eget køle/fryseskab, som er placeret i køkkenet. Rengøring og hygiejne i huset virker som helhed i orden. De unge har siden seneste tilsyn valgt at sætte deres skriveborde med Pc er ind i fællesrummet, således at det ikke længere er et pligtrum. De unge er meget begejstrede for den nye indretning af fællesrummet, med nyt fjernsyn og computere. De unge borgere fortæller, at den nye indretning er blevet besluttet på et husmøde. Det er tilsynets, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med målgruppens behov. Tilsynet anerkender den nye indretning af fællesrummet, hvor beboerne har stillet Pc er ind i stuen, og hvor rummet er gået fra at være et pligtrum til egentligt fællesrum. 3.3 Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Ved sidste tilsyn er det oplyst, at den pædagogiske referenceramme grundlæggende udgør en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til borgerne, og at der arbejdes med en individuel tilrettet pædagogisk indsats, hvor borgernes selvindsigt indgår som et vigtigt element. Samtidig fokuseres der også på, at de unge skal kunne fungere i det fællesskab, som Lindebakken udgør. Der er desuden fokus på opbygning af trygge relationer, hvilket betyder, at hver borger har en fast kontaktpædagog tilknyttet. Borgerne har individuelle dag/ugeskemaer, som udgør en del af den 6

8 overordnede struktur i hverdagen. Den individuelle tilgang til borgerne er en balance mellem ikke at institutionalisere, men alligevel at kunne målrette den pædagogiske indsats. Et væsentligt pædagogisk sigte er nemlig, at det er borgernes hjem, og at det skal fungere som et sådan. Ved dette tilsyn oplyses det, at pædagogikken fortsat har et individuelt perspektiv. Derudover indtænkes inklusion i arbejdet med de unge, hvilket er med sigte på, at de kan komme ud i egen bolig, og fremover også skal kunne begå sig i samfundet. Der er ligeledes hele tiden et fortsat fokus på borgernes selvindsigt, og dette anvendes som et afsæt for selvudvikling. Det oplyses, at de Lindebakken aktuelt oplever, at en borger er begyndt at gå i fitnesscenter efter, at vedkommende har isoleret sig gennem flere år. Dette har krævet en ihærdig målrettet indsats, således at vedkommende fik tillid til de voksne, og dermed turde bevæge sig udenfor i samfundet. Det oplyses tillige, at de unge borgere anvender hinanden til deres individuelle udvikling. I den forbindelse oplever medarbejderne, at der løbende foregår dialog i fællesrummet ved computeren og under tv-kiggeri. Medarbejderne anvender borgerens dialog til at finde åbninger ind til den enkelte borger, og det er deres erfaring, at når der først er kommet en åbning, kan medarbejderne fx spørge kunne det ikke være hyggeligt at gå i biografen. Medarbejder pointerer, at de skal se på borgernes ressourcer i stedet for deres begrænsninger, og dermed støtte de unge i at turde og kunne indgå i nye aktiviteter. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme og anvendte metoder er relevante i forhold til målgruppen. Tilsynet har noteret sig, at der i særlig grand arbejdes på, at give borgerne selvindsigt i forhold til egen formåen og ressourcer, med henblik på at støtte de unge i deres udvikling Pædagogiske planer På Lindebakken arbejdes der med målsætninger, der som minimum revideres en gang om året. Det oplyses, at målsætningerne er udtryk for at komme væk fra institutionstænkningen, som de pædagogiske planer, ifølge Lindebakken, er et udtryk for. I målsætningerne arbejdes der med mål og delmål i samarbejde med borgerne, og det er individuelt hvordan der følges op på målsætninger, idet dette tilpasses den enkelte unge. Delmålene ligger fast og handler om: Uddannelse, Økonomi og Botræning. Lindebakken illustrerer dette med et eksempel - er målet egen bolig, så vil der være en masse delmål, som der skal fokuseres inden den unge kan komme videre. I forhold til konkrete ting, såsom rengøring, oprydning, personlig hygiejne er der en tjekliste. De to borgere, som tilsynet taler med, kender begge deres målsætninger. De fortæller, at de har været med til at lave dem, og at der er blevet lyttet til deres egne ønsker. Borgerne oplyser tillige, at de får støtte fra personalet, hvis de fx har brug for at bibeholde en normal døgnrytme. Tilsynet vurderer, at Lindebakken arbejder målrettet og individuelt med hver enkelt borger, og at borgerne inddrages i arbejdet med deres egne målsætninger. 7

9 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Det oplyses, at de unge selv står op eller får hjælp til at stå op. Det er en hverdag, som er fleksibel i forhold til den enkelte. Alle de unge har i princippet dagbeskæftigelse. Eksempelvis tager en borger ned på Stop op, og går siden til fitness. En anden borger har beskæftigelse på Glad mad på Rådhuset, og en tredje er i gang med en STU på Sputnik. Der er tre timers en-til-en tid med den enkelte unge ugentligt. Dette kan justeres efter behov. Det oplyses, at der ikke er tilbud i weekenden, men at dette kan gives efter behov. De unge fortæller, at de har en stille og rolig hverdag. Begge de to borgere som tilsynet taler med, kommer nede på Fremtiden Nord og Syds dagbehandling. Den ene borger fortæller, at han har brug for en distance til personalet, da han ellers får en følelse af at være på en institution. Personalet er klar over borgerens behov og prøver derfor at efterleve dette. Aktuelt er dette område dog en udfordring for Lindebakken, idet en anden borger har brug for mere støtte, hvorfor personalet pt. er mere tilstede på Lindebakken, end vanligt. Begge borgere udtrykker tilfredshed med den nuværende borgersammensætning, og at de er glade for at bo sammen. Tilsynet vurderer, at borgerne tilbydes en individuel tilpasset hverdag, og at Lindebakken tilstræber at imødekomme alle borgernes behov Medindflydelse og kommunikation Medarbejder oplyser, at der er husmøder en gang om måneden. Emnerne til disse møder er ofte praktiske ting, men det kan også dreje sig om selvforståelse, konfliktnedtrapning mm. Der bliver taget referater af personalet og disse nedskrives i en kinabog, som altid ligger ude i køkkenet. Møderne er gode til at skabe en dialog med borgerne og grundlaget for dialogen er netop fællesskabet og tilstedeværelsen af alle borgere. Borgerne fortæller, at der er husmøder, hvor de oplever, at der bliver lyttet til dem fra personalets side. De har blandt andet drøftet farven på de nye gardiner, som skal op i stuen, ligesom de har fået indrettet stuen (se venligst rubrik 3.2). Borgerne har derefter besluttet på et husmøde, at den nye kommende farve til gardinerne skal være sort. Borgerne fortæller endvidere, at de altid kan tale med en medarbejder, når de har brug for det. Det er tilsynets, at borgerne gennem husmøder og daglig dialog med medarbejderne er sikret både formel og uformel indflydelse Sundhed, kost og motion Der blev i forbindelse med det sidste tilsyn givet en anbefaling om, at der i samarbejde med de unge blev udarbejdet målsætninger for sund kost og motion. Leder oplyser her, som tidligere skrevet (se venligst rubrik 3.1), at der ikke er udarbejdet målsætninger for sund kost og motion. Medarbejderne har 8

10 imidlertid et stort fokus på at motivere de unge til en sund eller sundere livsstil. Det er et individuelt valg, som kontaktpersonen skal motivere de unge til. Der tales meget med de unge om sund kost, idet de også deltager i madlavningen. Forløbet er tilpasset den enkelte unge og de individuelle behov, som den unge har. Borgerne har en bevidsthed om, hvad der er sundt, men vil gerne undgå det grønne. Den ene borger fortæller, at vedkommende er vokset op med en mor, som er meget sundhedsbevidst, og mener derfor at have spist sin andel af grønt for en periode og siger: Tiden er nu til bøffer og bearnaisesovs. Begge borgere deltager i madlavningen og kan vælge menuer. Borgerne dyrker desuden begge fitness, og de oplever at få ny energi ved at dyrke dette, og vil gerne intensivere motionen yderligere. Det er tilsynets, at der eksisterer et relevant fokus på sund kost og motion, som er målrettet den enkelte beboer Sprogbrug og omgangsformer Medarbejder og leder fortæller, at de generelt synes, at der er god sprogbrug og omgangsform i hverdagen. Medarbejderne oplever sig selv som foregangsmænd for tonen og er derfor meget bevidste om, hvilken standard de lægger for området. Ved sidste tilsyn blev det oplyst, at borgerne havde både et computersprog og et hverdagssprog. Tilsynet spørger derfor uddybende ind til balancen mellem disse to sprogbrug. Leder fortæller her, at hans er, at borgerne generelt rummer balancen. Udfordringer på området er, at en borgers eventuelle diagnose kan gøre, at vedkommende kan opfatte noget helt konkret eksempelvis det hårde sprog på nettet. Der har tidligere været nogle udfordringer på dette område, hvilket blev håndteret og løst hen af vejen, alt som de opstod samtidigt med, at medarbejderne forebyggende talte/taler med borgerne om god sproglig etik, ikke kun i hverdagen, men også på nettet. Borgerne oplever, at der en god omgang i huset, men erkender, at der kan være en hård tone på nettet, når der spilles. De er imidlertid klar over, at det foregår som en del af et spil, og ikke er en del af virkeligheden. Begge borgere oplever, at den nuværende beboersammensætning matcher hinanden, og at der derfor ikke er nogen konflikter. Tilsynet vurderer, at Lindebakken generelt har god sprogbrug og omgangsform i hverdagen. Tilsynet anerkender desuden den løbende dialog, som medarbejderne har med borgerne om god sproglig etik, både i hverdagen og på nettet. 3.5 Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Tilsynet anbefalede ved seneste tilsyn, at der blev anskaffet skabe med låse til opbevaring af medicin på borgernes værelser. Leder pointerer, at det er en forudsætning for, at de unge kan bo på Lindebakken, at de selv kan administrere deres medicin. Medicinen 9

11 opbevares derfor fortsat på borgernes værelser, som kan aflåses. Leder oplyser i den forbindelse, at der ikke er kommet skabe med låse til de unges medicin. De unge har ikke haft et ønske om at have opsat medicinskabe på værelserne. Det vil imidlertid ske i forbindelse med en udflytning, således at der allerede hænger et medicinskab ved indflytning af en ny beboer, oplyser leder. Tilsynet kan konstatere, at anbefalingen om at anskaffe skabe med låse til opbevaring af borgernes medicin på værelserne, er i proces, idet der ved nye indflytninger vil blive opsat et aflåst skab. Tilsynet finder midlertidig ikke, at dette har løst den nuværende udfordring jf. sundhedsstyrelsens krav om korrekt medicinhåndtering, hvorfor tilsynet anbefaler, at tilbuddet finder frem til anden løsning (denne anbefaling er ligeledes givet under rubrik 3.1) Magtanvendelse og konflikthåndtering Tilsynet anbefalede ved seneste tilsyn, at der blev udarbejdet procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelser, herunder for intern opfølgning. Ved dette tilsyn er det oplyst (se venligst rubrik 3.1), at der ikke er udarbejdet procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelser, idet der ikke forefindes magtanvendelser. Der er imidlertid beskrevet et krise- /omsorgsberedskab (rettet mod personalet), hvilket er beskrevet i Fremtiden Nord Syds personalehåndbog. Tilsynet får udleveret krise- og omsorgsberedskabet fra personalehåndbogen. Det oplyses tillige, at strategien omkring magtanvendelser fortsat er, at personalet skal forholde sig passivt og trække sig tilbage til der er ro igen, hvis der opstår situationer, som kunne udløse en magtanvendelse. Både leder og medarbejder medgiver at være bekendt med reglerne omkring magtanvendelse samt procedurer for indberetning herfor. De unge, som tilsynet taler med, har ikke oplevet at der har været magtanvendelser på Lindebakken. Tilsynet har noteret sig Lindebakkens oplysninger. Det er tilsynets, at det fortsat kunne være givtigt med skriftlige retningslinjer og procedure på området. Tilsynet anbefaler derfor, at der udarbejdes skriftlig procedure og retningslinjer på området, alt for at tilbuddet er klædt godt på og kender til korrekt håndtering, ifald en episode skulle opstå (denne anbefaling er også givet under rubrik 3.1). Tilsynet har dertil noteret sig, at der er udarbejdet et krise/omsorgsberedskab, som er rettet mod personalet, ifald voldsomme hændelse skulle ske. Tilsynet tænker derfor også, at forbereder man sig mod voldsomme hændelser den ene vej, skal man vel også forberede sig den anden vej her mod borgerne. 10

12 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Det oplyses, at de overordnede rammer for arbejdet på Lindebakke, hviler på en rammeaftale med Allerød Kommune. Det er endvidere Allerød Komme, som i samarbejde med Fremtiden Nord Syd visiterer til Lindebakken. Leder fortæller dertil også, at der er værdiggrundlag, som bygger på et anerkendende menneskesyn. Personalet har desuden også en personalehåndbog at arbejde ud fra, og denne er en form for guidelines i det daglige arbejde. Tilsynet konstaterer, at der i kraft af rammeaftalen med Allerød Kommune findes overordnede rammer for Lindebakkens arbejde Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Det oplyses, at der er et lavt sygefravær med en stabil personalesituation. Det er tilsynets opfattelse, at der er en stabil personalesituation med et lavt sygefravær Internt samarbejde og kommunikation Under forberedelsen til dette tilsyn konstaterer tilsynet, at Lindebakken ikke fremgår på Tilbudsportalen. Adspurgt om, hvorfor tilbuddet ikke fremgår her, således at tilbuddets pædagogiske praksis og metoder samt takster bliver synlige, svarer leder, at det også er planen, at tilbuddet skal fremgå af tilbudsportalen. Det oplyses desuden, at status på konsulenternes arbejde på Lindebakken er, at de nu er 3 i stedet for 4. Der er imidlertid det samme antal timer til rådighed. Timerne er bare nu kun fordelt på tre hoveder, fremfor fire. Det oplyses, at der ved ny ansættelser, er en blød introduktion til de nye medarbejdere og denne kører over et par måneder, hvor den nye medarbejder lærer de unge borgere at kende. Både medarbejder og leder oplever, at der er et godt internt samarbejde, som er kendetegnet ved en kultur som er åben, og hvor det er ok at spørge ind til en kollegas pædagogiske praksis. Der er møde hver fredag formiddag. Fredagsmøderne er enten alene for Lindebakkens medarbejdere eller sammen med alle ansatte under Fremtiden Nord Syd. Medarbejder vurderer, at der er en synlig ledelse, som udstikker rammerne for tilbuddet og der er en stor rummelighed overfor hinanden samt respekt for at medarbejderne kommer fra forskellige miljøer. Der er desuden mulighed for sparring. Endelig oplyses det, at når en ung borger flytter ud fra Lindebakken til en mindre indgribende foranstaltning, så følger kontaktpersonen med, alt for at sikre en god overgang for den unge borger. Ud fra leder og medarbejders oplysninger vurderes det, at der er et godt og velfungerende samarbejde på Lindebakken. Tilsynet har noteret sig, at der er en åben kultur, hvor man tør forstyrre hinandens praksis. 11

13 3.6.4 Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Det oplyses, at der er udarbejdet en APV for nogle år siden, og at der er et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Tidligere under tilsynet er det oplyst, at der er udarbejdet et skriv omkring krise og omsorg til personalehåndbogen. Når det gælder brand og evakuering se venligst rubrik 3.1. Tilsynet har noteret sig Lindebakkens oplysninger og vurderer herudfra, at der er fokus på arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Kompetenceudvikling Når det gælder kompetenceudvikling, så oplyser leder, at der afholdes MUS og at der er fast supervision. Supervisor er fast tilknyttet, og er uddannet psykoterapeut. Hvis medarbejderne har været på kursus, så vidensdeler de med hinanden og det oplyses tillige, at der er udarbejdet en to års plan for kompetenceudviklingen i Fremtiden Nord Syd. Der er både tilbud om interne og eksterne kurser. Adspurgt til om medarbejderne har de kompetencer, som de skal have til målgruppen, så vurderer leder, at dette har de. Det er tilsynets, at der på Lindebakken arbejdes med en fortløbende kompetenceudvikling af personalet Eksternt samarbejde Når det gælder det eksterne samarbejde, så er det en naturlig del for Lindebakken, at de pårørende inddrages, idet de kender deres voksne børn godt. Samarbejdsniveauet kan eventuelt justeres efterhånden som personalet får større viden omkring borgeren og/eller borgeren ønsker mere og mere voksentid uden om sine forældre. Derudover oplyses det, at der er et godt samarbejde med de anbringende kommuner. Leder udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet med Allerød Kommune. Det er tilsynets, at der er gode samarbejdsrelationer med de eksterne samarbejdspartnere, herunder også med de pårørende. 3.7 Øvrige udfordringer Der blev ikke nævnt yderligere udfordringer. Ingen kommentarer. 12

14 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Allerød Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 13

15 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere/brugere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Allerød Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 14

16 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 15

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Lindebakken Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Frøgård Allé Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Svaneparken Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Frilandsvej Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Rosengården Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Crimestop. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Crimestop. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Crimestop Anmeldt tilsyn Marts 2013 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Skovbo. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Skovbo. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Skovbo Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING D Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Drosthuset Uanmeldt tilsyn Juli 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Krisecentret. Uanmeldt tilsyn Juni 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune

Tilsynsrapport. Krisecentret. Uanmeldt tilsyn Juni 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING  Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecentret Uanmeldt tilsyn Juni 2011 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og Ungeforvaltningen. Granbohus. December Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og Ungeforvaltningen. Granbohus. December Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og Ungeforvaltningen Granbohus Uanmeldt tilsyn December 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Lunden Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Birkegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Birkegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING z INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Birkegården Anmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3 2.1 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Skovbo. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Skovbo. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Skovbo Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Nordmandshusene Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Holberghus. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Holberghus. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Holberghus Uanmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK h INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Randers Kommune Lucernevejens Børnehave Uanmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 2 Årsrapport Tilsynsresultat Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Center for Beskæftigelse og Rehabilitering

Center for Beskæftigelse og Rehabilitering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Center for Beskæftigelse og Rehabilitering (CBR). Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Under Elmen Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere