Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J. Hansen (MJH) HB-koordinator: Jan A. Frederiksen (JAF) Mette Heegaard (MAH) Lena Hedegaard (LEH) ref. Christian Carpentier fra Sekretariatet deltog i pkt og Morten Stenholt Dehlbæk fra Prime Time Kommunikation deltog i pkt. 10 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 4. Orientering fra TFs HB 5. Orientering fra Sekretariatet 6. Dagpenge 6.1. Sagsbehandling 6.2. Økonomi 7. Udvalg 7.1. Forsikringer & Pension Klinikforsikring Sygedriftstabsforsikring Kriminalitetsforsikring Netbankforsikring Gruppeliv Præmiefastsættelse for 2014, administrationsbidrag, præmiereguleringskontoen Nye tilvalgsdækninger Erhvervsudygtighedsforsikring Pension Konsekvenser af term sheet Sundhedsforsikring Privatforsikringer 7.2. Andre aktiviteter Krisehjælp Fonde og Hjælpeforening 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol 8.2. Investeringer Strategi, politik og mandat 8.3. Møde med Lægernes Pensionskasse 9. Markedsføring 10. Tilfredshedsundersøgelse præsentation af resultater af undersøgelsen 11. Møde med Advisory Board den 25. september Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren Med deltagelse af direktøren Bestyrelsen alene 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Der er intet nyt om erhvervsudygtighedsforsikring, som skulle udbydes i SEB til Aros klienter. 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne KM orienterede om: - Uformelt møde med Freddie Sloth-Lisbjerg den 14. august Henvendelse fra et medlem, der ønskede at tegne en ID-tyveriforsikring. Den type forsikring kan ikke tegnes via Tryghedsordningerne i øjeblikket, men er på vej. - Invitation til 40 års jubilæum i PFA for Claus Mikkelsen UF orienterede om: - Tidligere henvendelse fra journalist i HK om, hvad klinikassistenterne skal gøre, hvis de har en arbejdsgiver, der er afhængig af alkohol. Journalisten er ikke vendt tilbage. NB orienterede om: - Henvendelse fra Tryg om mulighed for møde med forsikringsmægler om specielt klinikforsikringen. Mægler havde aflyst mødet, da han ikke kunne tilbyde en konkurrencedygtig klinikforsikring og samtidig blev klar over sammenhængen mellem Tryg Privat/Tryg Gruppe og Tryghedsordningerne. SUJ orienterede om: - Oplevelse med forsikring af egen specialbil. 4. Orientering fra TFs HB JAF orienterede om: - Møde den 14. august 2013 med bl.a. FU, Susanne Kleist og PTO. - Frafald af ydelser tages op med Sundhedsministeren. - Præcision overfor ministeren om, at TF leverer sundhedsydelser og ikke serviceydelser. Ellers burde TF høre under Erhvervsministeriet. - Drøftelse af medicinsk udstyr, der skal være CE-mærket. Kan få betydning for brug af implantater, rodstifter og kroner. - Møde med PTO, hvor bortfald af ydelser og gennemgang af kontrakter af TFs sekretariat blev drøftet. - Fængselstandplejen. DOFT mener, den skal høre under offentlig tandpleje. Dette er afvist af responsum fra advokat. - Nogle kommuner giver ikke de årige orientering om valg mellem privat praksis og kommunal tandpleje. - Konkurrencepakken. TF vil ikke være med til, at andre end tandlæger kan eje klinikker. - Udbyder af erhvervsudygtighedsforsikringen for de offentligt ansatte er skiftet fra Danica til Nordea. De gamle pensionsordninger bibeholdes i Danica, mens nye tegnes i Nordea. 5. Orientering fra Sekretariatet MAH orienterede om: - 40 års jubilæum for Claus Mikkelsen, PFA. - Kunderådsmøde i PFA den 4. september

3 - Møde med Danica før sommerferien. - Møde med Advisory Board og MAH den 26. august 2013, hvor hovedoverskrifterne bliver Strategi og nye forretningsområder - Christian Carpentier og Mette Juel-Berg har haft møder med de 2 odontologiske foreninger, som begge er meget glade for Tryghedsordningernes sponsorat og samarbejdet i øvrigt.. - Kontakt til PlanDent, som har oplyst, at artikel først kommer i deres blad januar/februar 2014, hvis de vælger at bringe den. - Ny bygning, der er under opførelse ved Gl. Hellerup Gymnasium. - Telefonerne er blevet omdirigeret fra Tandlægeforeningen til os selv. - Christian Carpentier tager til Rønne den 6. september 2013 med et indlæg om forsikringer for Selskabet for odontologisk praktik (SOP). 6. Dagpenge 6.1 Sagsbehandling Intet særskilt til sagsbehandling. 6.2 Økonomi Indbetaling af omsætningsbidraget er indtil videre faldet med 3,2 % i forhold til sidste år på samme tid, og det forventes, at bidraget fortsat vil falde. Umiddelbart ser sygdomsforløbet fornuftigt ud, men det kan ikke forudsiges, hvordan resten af året vil udvikle sig. Bestyrelsen drøftede den yderligere forventede nedgang i omsætningsbidraget og vedtog, at trækket fra regionerne skal sættes op med 0,25 % fra 2,50 % til 2,75 % pr. 1. oktober 2013, så man er på forkant med situationen. Det blev samtidig aftalt, at NB sammen med MAH og LEH kommer med et oplæg til, hvordan forskellige reguleringer af dagpengeordningen kan se ud og hvilke økonomiske konsekvenser, det får. Herudover skal der tages stilling til, hvordan Tryghedsordningerne skal forholde sig, hvis man skulle stå uden overenskomst. 7. Udvalg 7.1 Forsikringer og pension Klinikforsikring Codan er ved at forhandle tilbud for køb af sikringsskabe til hånd- og vinkelstykker samt kontanter og andre mindre værdigenstande. Hvis man er medlem af Tryghedsordningerne og har forsikring i Codan, vil man kunne købe et sikringsskab til en fordelagtig pris i en nærmere fastsat periode. CarlsRo klinikken har oplyst at de vil klage til Forsikringsankenævnet over deres afgørelse vedrørende vandskade af en unit. Tjekliste i forbindelse med en skade er lagt på hjemmesiden. Hans Boye Clausen har gennemgået aftalen for klinikforsikring og konkluderet, at forsikringen køres efter reglerne og uden bemærkninger i øvrigt Sygedriftstabsforsikring Hans Boye Clausen har også gennemgået aftalen for sygedriftstabsforsikring og også her konkluderet, at forsikringen køres efter reglerne. Dog bemærkes, at Codan - som eneste udbyder af denne type forsikring - har monopol på forsikringen. Der afventes stadig svar fra Codan vedrørende forhøjelse af dækningsperioden fra 65 til 67 år. 3

4 7.1.3 Kriminalitetsforsikring Intet Netbanksforsikring Hver gang, der har været omtale af forsikringen, sker der nytegninger Gruppeliv Præmiefastsættelse for 2014, administrationsbidrag, præmiereguleringskontoen Indstilling fra sekretariatet om en præmiestigning gældende fra på 15 % til kr. blev godkendt, hvorefter indbetalingen til Tryghedsordningerne vil udgøre ca. 50 % af den reelle præmie Beslutning om indeksregulering af præmien blev udskudt indtil næste bestyrelsesmøde. Forinden skal MAH undersøge, om Gruppeliv kan indeksregulere udbetalingerne. Indstilling om regulering af administrationsbidraget til 12 % blev godkendt. MAH gennemgik præmiereguleringskontoen. Hvis likviditeten skal hænge sammen, så ordningen ikke skal låne penge frem til bonus bliver udbetalt, skal saldo svare til et års bonus. Det blev besluttet, at saldoen på præmiereguleringskontoen tilstræbes at have et niveau maksimalt svarende til 1 års forventet bonus og som minimum svarende til gennemsnittet af de seneste 5 års udbetalinger. KM bemærkede, at der skal være mulighed for ekstraordinær indbetaling ved force majeure katastrofer Nye tilvalgsdækninger Indstilling fra sekretariatet om mulighed for større tilvalgsdækninger på dødsfald blev vedtaget. Der betales forholdsmæssigt for den ekstra dækning, der tegnes. Der er ikke mulighed for tilvalgsdækninger på kritisk sygdom Erhvervsudygtighedsforsikring Aftalen om erhvervsudygtighedsforsikringen med Danica er på plads. PFA har sendt rapportering for 2. kvartal Ved næste møde med PFA den 17. september 2013 er der stadig nogle uklarheder i rapporteringen, der skal forklares. Der vil blive udarbejdet information om flytning af forsikringerne og de nye betingelser i slutningen af året Pension Tryghedsordningerne og PFA havde i marts 2013 indgået aftale om, at PFA senest den skulle være i stand til at levere PFA+ produkter til tandlægerne. Processen omkring PFA+ var meget utilfredsstillende og først 2 uger ind i juli var Tryghedsordningerne reelt i stand til at sende tilbud på en PFA+-aftale. Bestyrelsen efterspurgte svar på, hvorfor medlemmer, der ikke går på pension, træder ud af ordningen. Sekretariatet laver en opgørelse til næste bestyrelsesmøde Konsekvenser af term sheet Konsekvenserne af aftale indgået med PFA om, at pensionsaftalen ikke kan flyttes indenfor den aftaleperiode, der er gældende for den nye aftale om obligatorisk erhvervsudygtighedsforsikring er vurderet og gennemgået. Bestyrelsen besluttede, at de ikke ønskede en aftale om Pension med Danica før , hvor erhvervsudygtighedsforsikringen træder i kraft Sundhedsforsikring 4

5 Sekretariatet er ved at lave en sammenlignende markedsundersøgelse for området. Hvis sundhedsforsikringen forbliver i Tryg, vil Hans Boye Clausen blive bedt om en gennemgang af hele ordningen. Som udgangspunkt er der tilfredshed med forsikringen og Tryg s egen kundetilfredshedsundersøgelse har også været positiv Privatforsikringer Forsikring om identitetstyveri kommer sandsynligvis i løbet af efteråret, når indboforsikringen i Tryg Gruppe revideres. En af fordelene ved de nye reviderede forsikringer bliver at der kan tilbydes de samme vilkår som i Tryg Privat. 6.2 Andre aktiviteter Krisehjælp Intet nyt Fonde og Hjælpeforening Der blev holdt møde med Danske Tandlægers Hjælpeforening den 17. juni Der var en positiv stemning og en gensidig, generel orientering. 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol KM roste opstilling, kommentarer og forklaringer. MAH har haft møde med Tandlægeforeningen samt revisorer fra både Praksisforsikringen og Tryghedsordningerne vedrørende beregning af moms på ydelser fra Tryghedsordningerne til Praksisforsikringen. De forskellige muligheder, lejeaftaler mv. undersøges stadig for at mindske momsberegningen inden for gældende regler mest muligt Investeringer NB påpegede 2 generelle problemstillinger i forbindelse med investering: Aktierne er blevet mere værd på grund af kursstigninger og obligationskurserne er faldet, hvorfor kontantbeholdningen er blevet større Strategi, politik og mandat MAH bemærkede, at en ændring i strategien skal vedtages på HGF, hvorimod den vedtagne politik og mandatet kan ændres af bestyrelsen alene. Det indstilles, at porteføljen defineres nærmere, således at man skal investere efter fordelingen 30/70, men en buffer kan indlægges, således at der SKAL sælges, hvis den samlede aktiepost kommer op på fx 40 % af porteføljen. Hvis politikken ikke ændres, som nævnt ovenfor, er der ikke andre alternativer end at sælge aktier og sætte dem i obligationer uagtet, at det vil medføre et tab i den aktuelle situation. Det blev vedtaget at ændre politikken, så den følger ovennævnte indstilling og at strategien forbliver uændret, indtil den kan præciseres, så den følger politikken ved næste GF. Med hensyn til mandat ved handler blev det besluttet, at bestyrelsen formelt skal godkende alle handler på mere end 5 mio. kr Møde med Lægernes Pensionsbank På det kommende møde den 29. august 2013 med Lægernes Pensionsbank skal der spørges ind til, om banken kan tilbyde et samarbejde omkring investering af Tryghedsordningernes midler ud fra den vedtagne investeringsstrategi. Hans Boye Clausen deltager i mødet. Han har tidligere stået for investeringerne i AP Pension. 9. Markedsføring MAH orienterede om planlægning af den næste kandidataften. 5

6 Pensionskampagne, som målrettes efter individuelle grupper, er ved at blive planlagt. 10. Tilfredshedsundersøgelse præsentation af resultater af undersøgelsen Morten Stenholt Dehlbæk fra Prime Time Kommunikation A/S præsenterede resultatet af undersøgelsen. Hovedkonklusionen er en rigtig god måling: modtog undersøgelsen (23 %) besvarede. En meget tilfredsstillende svarprocent. Flest klinikejere har svaret Høj tillid Høj tilfredshed Muligheder for kommunikation udnyttes Kun 2-3 % er lidt utilfredse det er meget flot Jo større kontakt, des større tilfredshed En del har ikke en klar forventning til Tryghedsordningerne Bestyrelsen vil nu nærstudere undersøgelsen. På næste bestyrelsesmøde skal det drøftes nærmere, hvilke indsatsområder der satses på. 11. Møde med Advisory Board den 25. september 2013 Bestyrelsen skal have møde med Boardet uden deltagelse fra sekretariatet med emnerne: Professionalisering af bestyrelsen skal vi supplere tandlægerne med specialister? Bestyrelsesuddannelse/udvikling. Bestyrelsesevaluering. Networking er det en god ide, og hvordan kommer vi i gang? Relation mellem bestyrelse og sekretariat Næste fællesmøde forventes planlagt til januar måned Eventuelt Det blev aftalt, at der inden næste bestyrelsesmøde skal foreligge forslag til mødekalender Bestyrelsesmøde i november 2013 ændres til et FU-møde. KM orienterede om, at Tandlægeforeningen har lavet en årsrapport, som er lagt på TDL-Net. Det blev vedtaget, at sekretariatet laver et notat til udsendelse til kredsformændene med status fra sidste generalforsamling til nu vedrørende bl.a. dagpenge, licitation, krisehjælp, økonomi og tilfredshedsundersøgelse. Information om forøgelse af trækket fra regionerne skal sendes ud til alle medlemmer inden ikrafttrædelse den 1. oktober Formanden hævede mødet. Det godkendte referat udsendes til: - Tryghedsordningernes bestyrelse og sekretariat - Tandlægeforeningen, som i henhold til aftale videresender til hovedbestyrelsen og kredsformændene. 6

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister,

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008 Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Maj 2008 BERETNING OM LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund for

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3897035 - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBO D O M Afsagt den 9. december 2013 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Katja Høegh, Karsten Bo Knudsen og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere