Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) HB-koordinator: Jan A. Frederiksen (JAF) Mette Heegaard (MAH) Lena Hedegaard (LEH) ref. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 3. Dagpenge herunder sagsbehandling 4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 5. Orientering fra TF s HB 6. Orientering fra udvalg 6.1. Forsikringer & Pension Klinikforsikring Henvendelse fra Peter Østergaard Sygedriftstabsforsikring Kriminalitetsforsikring Netbankforsikring Gruppeliv Erhvervsudygtighedsforsikring Licitation Tidsplan Tildelingskriterier Pension Sundhedsforsikring Privatforsikringer v/hans Boye Clausen 6.2. Andre aktiviteter Krisehjælp Fonde og Hjælpeforening 7. Orientering fra Sekretariatet 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol 8.2. Investeringer 8.3. Regnskab Markedsføring 10. Tilfredshedsundersøgelse oplæg v/prime Tim Kommunikation 11. Evaluering af møde med Advisory Board 12. Referencer på samarbejdsparters hjemmesider 13. Dagpengeordningens struktur 14. Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren Med deltagelse af direktøren Bestyrelsen alene 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Medlemmet, der havde haft dialog med både os og Codan om sygedriftstabsforsikringen har ikke kommenteret Codans seneste brev. Det forventes, at vi ikke hører mere fra medlemmet i den forbindelse. 3. Dagpenge herunder sagsbehandling I forbindelse med en sygedagpengesag, mente den ansatte tandlæge, at en lejekontrakt om leje af lokale og behandling af sygemeldte klinikejers patienter kunne betragtes som en vikarkontrakt og give vikartilskud. Det er blevet afvist. Der skal foreligge en egentlig godkendt vikarkontrakt for at kunne yde tilskud. Et medlem spurgte på et af de afholdte medlemsmøder om mulighed for vikartilskud ved barsel. De nuværende vedtægter giver mulighed for tilskud ved sygdom. Bestyrelsen besluttede, at der ikke er grundlag for en udvidelse af ordningen, henset til den forøgede udgift på op til 2,5 mio.kr., det kunne betyde for ordningen. 4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer KM orienterede om: - Møde med Freddie Sloth-Lisbjerg og Joakim Lilholt med gensidig orientering om bl.a. medlemsmøder, ISO-certificering i TF, flytning af de statsansattes pensioner til Nordea og overførsel af erhvervsudygtighedsforsikringen, hvis et medlem skifter fra offentlig ansættelse til privat ansættelse. Sidstnævnte kan ikke lade sig gøre, da vores forsikring har helbredskriterier, hvilket den offentlige ordning ikke har. NB orienterede om: - Det første forhandlingsmøde med klinikejerudvalget og regionerne. Det fremgik af mødet, at tilskudsrammen under alle omstændigheder bliver skåret med 180 mio.kr. Det kan få en betydning for indtægten på dagpengeordningen på op til 4,5 mio. kr. ABP orienterede om: - Den nye status som klinikejer. 5. Orientering fra TF s HB JAF orienterede om: - Visionsdagen, som afholdes i Odense som enkeltdagsmøde fra kl HB afventer endeligt oplæg fra udvalg med forsalg til de 8 workshops. - Markedsføring - Nyt it-registreringssystem. Det har ikke været muligt at indberette kurser siden november Drøftelse om ekstra retshjælp til et medlem. - Muligheden for gratis deltagelse i kurser, hvis man er udvalgsmedlem. 6. Orientering fra Udvalg 6.1 Forsikringer og pension Klinikforsikring Henvendelse fra Peter Østergaard Henvendelsen fra Peter Østergaard foranlediget af en artikel i Plandent i juli 2012 blev drøftet. Peter Østergaard mener, at udefrakommende vand skal være dækket. 2

3 Codans sagsbehandling har været korrekt. Udefrakommende vand er ikke omfattet af forsikringsbetingelserne. Forsikringstagerne har ikke haft en bygningsforsikring, hvilket ejeren af ejendommen burde have haft. For at hjælpe medlemmerne fremover blev det vedtaget at lave en tjek-liste, der kan ligge på hjemmesiden: Hvad gør jeg, hvis der sker en skade? Der udfærdiges en forretningsgang, hvor det bl.a. vil fremgå, hvem man retter henvendelse til, hvad Tryghedsordningerne kan hjælpe med osv. På den måde sker samtidig en forventningsafstemning om, hvilken rolle Tryghedsordningerne har i sagsbehandlingen Sygedriftstabsforsikring KM har igen fået en henvendelse fra PTO med ønske om, at aldersgrænsen for tegning af forsikringen bliver sat op fra 65 år til 67 år. PTO blev opfordret til selv at rette henvendelse til Codan Kriminalitetsforsikring Netbanksforsikring Gruppeliv Forventet bonus for 2012 på ca. kr. 8,4 mio. kr. er modtaget. Den samlede økonomi i ordningen er forbedret efter forhøjelse af præmien Erhvervsudygtighedsforsikring PFA har afleveret en foreløbig rapportering, som KM har anvendt i sine plancher. En mere detaljeret rapportering afventes Licitation Licitationen gennemføres helt efter de givne regler. Anmeldelsen i Statstidende vil blive trukket tilbage som anført senere Tidsplan Tidsplanen overholdes Tildelingskriterier Mercers oplæg til udbudsmateriale i forbindelse med licitationen blev gennemgået og tilrettet. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt pensionsordningen skulle tages ud af udbuddet. Bestyrelsen vedtog, at det kun er erhvervsudygtighedsforsikringen, der skal med i licitationen. Tildelingskriterierne blev gennemgået og den endelige fordeling blev fastlagt. Det er ikke muligt at ændre på fordelingen, når først udbudsmaterialet er sendt til de interesserede selskaber Pension Det forventes, at PFA kan tilbyde plusprodukter i løbet af de næste måneder Sundhedsforsikring Privatforsikringer v/hans Boye Clausen Hans Boye Clausen (HBC) har gennemgået den samlede aftale om privatforsikringer med Tryg og har i den forbindelse fået alt materiale stillet til rådighed af Tryg. Han har bl.a. set på: Produktsortimentet Provisions- og administrationsomkostninger Forretningsgang for hensættelser Skadeprocent og præmiefastsættelse, som umiddelbart er lidt dårligere end Trygs samlede generelle skadesprocent. 3

4 Konklusionen blev, at det er en fornuftig aftale, men det blev anbefalet at opsige aftalen med henblik på en detaljegennemgang og en generel fornyelse og modernisering af aftalen. HBC blev bedt om og accepterede på lignende vis at gennemgå klinikforsikringen. 6.2 Andre aktiviteter Krisehjælp nyt Fonde og Hjælpeforening nyt. 7. Orientering fra sekretariatet MAH orienterede om, at: - Tryghedsordningerne har modtaget diplom fra TUG, som tak for sponsorat - Mette Juel Berg er inviteret til Bornholm den 6. september 2013 på kursus for odontologisk praktik for at fortælle, hvad Tryghedsordningerne kan tilbyde - Dagsorden til forretningsudvalgsmøde er ændret. - Der i forbindelse med ny lokalplan for Gl. Hellerup Gymnasium vil blive lavet indsigelser over følger af bygning af nye lokaler. 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol Budgettet er pænt opfyldt. Controlleren har gennemgået skattebilag til selvangivelsen og har fundet en samlet besparelse i skat på ca. kr , Investeringer En del af formuen henstår stadig i kontanter, da investeringsrådgiver Per Pedersen endnu ikke har fundet det relevant at investere i papirer på grund af udviklingen på det generelle investeringsmarked. På sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget at følge Per Pedersens anbefaling om at afvente udviklingen i markedet før investering i papirer - til trods for at aktieporteføljen ligger tæt på 40 % og at beslutningen dermed ikke helt følger den vedtagne investeringspolitik, som siger, at aktieporteføljen må være 30 %. Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning og fastholdt beslutningen om at afvente investering i papirer og ændre i sammensætningen i porteføljen til tiden er lidt mere gunstig. 8.3 Regnskab 2012 Første råudkast til regnskabet foreligger og viser, at regnskabet er bedre end i 2011 og er tilfredsstillende med et overskud på ca. 3 mio. kr.. Der forventes en ændring i skatten. 9. Markedsføring Der henvises til bestyrelsesnotatet. 10. Tilfredshedsundersøgelse oplæg v/prime Time Kommunikation 4

5 Bestyrelsen drøftede oplægget fra Prime Time Kommunikation, herunder om prisen for undersøgelsen er rimelig og hvilket niveau af spørgetemaer, der ønskes. Det blev anført, at den kvalitative undersøgelse syntes skudt over målet, som var tænkt som nogle pejlemærker via enkle spørgsmål, der kunne afdække medlemmernes holdning og mening om Tryghedsordningerne. Morten S. Dehlbæk og Birgitte Mortensen fra Prime Time Kommunikation (PTK) gennemgik deres oplæg med forslag til, hvordan tilfredshedsundersøgelsen kunne sammensættes af interview af enkeltpersoner (kvalitativt) og spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer (kvantitativt). Hvordan processen ville forløbe, en tidsplan og et budgetforslag, der også indeholdt flere forslag til afrapportering og nogle eksempler på spørgsmål. Bestyrelsen besluttede, at undersøgelsen skal omfatte en web-baseret spørgeskemaundersøgelse og en rapportering og analyse, som beløber sig til ca. kr ,- 11. Evaluering af møde med Advisory Board Der var enighed om, at det er godt med eksterne deltagere for at få input og det er blandt andet blevet bekræftet af medlemmerne i Boardet, at en medlemsundersøgelse er et godt redskab til at få viden om vore medlemmer, som kan bruges konstruktivt. Næste møde forventes at blive i september 2013, hvor resultatet af medlemsundersøgelsen foreligger. 12. Referencer på samarbejdsparters hjemmesider Bestyrelsen vedtog, at der efter individuel aftale kan være referencer fra Tryghedsordningerne på vore samarbejdspartneres hjemmesider. Teksten skal godkendes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 13. Dagpengeordningens struktur KM vil på medlemsmøderne lægge op til, at man tegner en sygedriftstabsforsikring for at sikre sig for den omsætning, der ikke henføres til omsætningen i henhold til overenskomsten (sygesikringsomsætningen). 14. Eventuelt Der holdes ikke fællesmøde med HB i år. Planen om et heldagsbestyrelsesmøde i august fastholdes. Formanden hævede mødet. Det godkendte referat udsendes til: - Tryghedsordningernes bestyrelse og sekretariat - Tandlægeforeningen, som i henhold til aftale videresender til hovedbestyrelsen og kredsformændene. 5

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. juni 2012 kl. 18.00 i festlokalet, Vognmandsgade 16 kld. 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Halsnæs

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere