Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J. Hansen (MJH) HB-koordinator: Palle Skjødt (PS) Mette Heegaard (MAH) Lena Hedegaard (LEH) ref. Ulla Pilemand, efectus dental consulting, deltog i pkt Peter Melchior deltog i pkt. 6.3 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 4. Orientering fra TFs HB 5. Orientering fra Sekretariatet 6. Dagpenge 6.1. Sagsbehandling 6.2. Økonomi Oplæg om konsekvenser ved overenskomstløs periode 6.3. Fastlæggelse af ydelsen pr. sygedag jfr. Vedtægtsændring 5.A.8 7. Udvalg 7.1. Forsikringer & Pension Klinikforsikring Henvendelse fra KEU og udkast til svar Sygedriftstabsforsikring Kriminalitetsforsikring Netbankforsikring Gruppeliv Erhvervsudygtighedsforsikring Pension Sundhedsforsikring Tilfredshedsanalyse Nye vilkår Privatforsikringer 7.2. Andre aktiviteter Krisehjælp Fonde og Hjælpeforening Konsulentbistand til drift ved sygdom mv Oplæg ved Ulla Pilemand Notat om muligheder og ønsker til støtte af drift ved sygdom mv. 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol 8.2. Budgetlægning jfr. Forretningsgang skal den ændres? 8.3. Investeringer 9. Markedsføring 10. Strategi Ca Antallet af bestyrelsesmedlemmer Da Worst case for dagpengeområdet Ga Scenarier ved ophør af dagpenge, EUF og/eller Praksisforsikring Ha Analyse af konkurrence Ia Kommunikationsberedskabsplan Cb Introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer 1

2 Da Stillingsopslag 11. Mødedatoer GF Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren Med deltagelse af direktøren Bestyrelsen alene 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Der har ikke været nogen reaktion på årsberetningen udover fra Freddie Sloth-Lisbjerg, der havde været positiv. NB arbejder videre på at få slettet 29 stk. 3 og 4 i Tandlægeoverenskomsten og få den omformuleret til de faktiske forhold. Forhandlingsparterne havde endnu en gang glemt, at Danske Regioner ikke skulle have en plads i Tryghedsordningernes bestyrelse. 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne KM orienterede om: - Et godt frokostmøde med Freddie Sloth-Lisbjerg. - Det var blevet aftalt, at KM deltog i mødet med kreds- og regionsformændene og kom med en kort orientering fra Tryghedsordningerne. - Kredsgeneralforsamling i 2. kreds modul af bestyrelsesskolen. - Kontakt med flere tandlæger, der har lagt deres investeringer i LPI og har følt sig godt behandlet. NB orienterede om: - Der er aftalt et forhandlingsmøde med Danske Regioner den 13. november Der er flere kandidater i 1. kreds, der gerne stiller op til bestyrelsesposten i Tryghedsordningerne. 4. Orientering fra TFs HB PS orienterede om: - Generel travlhed med forberedelserne til HGF, herunder: vedtægtsændringer og forslag til disse, kontingentstrukturen, demokratisk struktur, færre medlemmer af såvel HB som repræsentantskabet samt kun afholdelse af HGF om lørdagen. 5. Orientering fra Sekretariatet MAH orienterede om: - Hellerup Gymnasium er ved at være færdigudbygget. - Tjeklisten på hjemmesiden er revideret og moderniseret. - Tandskadeankenævnet har fået en ny hjemmeside. Der har allerede været over 300 anker i år, hvilket er en meget stor stigning i antallet af sager. - Marianne Clemensen stopper i Praksisforsikringsudvalget. Hun har fungeret i maksimal periode i henhold til vedtægterne. Kredsene er blevet bedt om at komme med indstillinger til HB til nye kandidater til udpegning. - En afgørelse fra Landstandlægenævnet, der går mod den sædvanlige praksis om, at en tandlæge godt kan anmelde en skade uden patientens 2

3 samtykke. Landstandlægenævnet mente, det er mod Sundhedslovens regler om videregivelse af personfølsomme oplysninger. Der er skrevet et brev til Landstandlægenævnet. - Indstilling på HGF om, at trækket til Tandlægeforeningens Praksisforsikring hæves til 3 %. - Sekretariatet er ved at opgradere Navision. Når dette er sket, vil der ske opgradering af servere mv. - 2 af medarbejderne i forsikringsafdelingen går pt. på kursus i Tryg 4 dage hver. Derefter skal de sidste 2 medarbejdere på kursus. Efter kurserne skal alle medarbejderne til at arbejde direkte i Trygs systemer således, at dette pr.1. januar 2015 foregår i henhold til den nye aftale. - Sekretariatets værdisæt drøftes den 27. oktober Modtaget tilbud på en anden form for bestyrelsesuddannelse over 3 dage. 6. Dagpenge 6.1 Sagsbehandling LEH orienterede om en kommende sag med anmodning om støtte. Der skal indhentes nogle yderligere oplysninger. Sagen vil blive behandlet på mail. KM orienterede om en udbetalingssag, hvor der var en usædvanlig, stor tandplejeromsætning tilknyttet den syge tandlæge. Der var enighed om, at sekretariatet skulle anmode klinikejer om yderligere dokumentation samt en redegørelse for forholdene mellem tandplejers og den ansatte tandlæges omsætninger. 6.2 Økonomi MAH oplyste, at det viser sig, at der er meget store udsving i indtægter og udbetalinger over en 5-års periode. Det er svært at forudsige, hvordan udviklingen går Oplæg om konsekvenser ved overenskomstløs periode KM henholdt sig til indstillingen i notatet om hvis overenskomsten bliver opsagt, at afvente i op til 6 måneder, hvad der sker i overenskomstforhandlingerne, før der tages endelig stilling til, hvilke tiltag, der skal sættes i gang. Indstillingen blev godkendt og situationen drøftes igen på bestyrelsesseminaret i marts Fastlæggelse af ydelsen pr. sygedag jfr. Vedtægtsændring 5.A.8 KM bemærkede, at udgangspunktet er en absolut karens samtidig med, at der flyttes midler fra barselsdagpengene og vikarordningen til udbetaling ved sygdom. Peter Melchior gennemgik forskellige scenarier med forskellige udbetalingsprocenter og perioder. Bestyrelsen enedes om, at det endelige forslag til udbetaling skal være, at der fastsættes en absolut karens på 15 dage, derefter udbetales 210 % i de efterfølgende 10 uger og derefter 130 % i resten af udbetalingsperioden. Det giver en samlet stigning på et års udbetaling på 9,3 %. Klinikejeren får en bedre dækning af sine udgifter i starten af en sygdomsperiode, også i de tilfælde, hvor en ansat tandlæge er syg i forbindelse med graviditet. Peter Melchior leverer de endelige grafer til en præsentation. Udbetalingsprocenten(erne) vil blive taget op én gang årligt i november måned, således at en evt. ændring kan træde i kraft ved et årsskifte. 7. Udvalg 7.1 Forsikringer og pension Klinikforsikring Der er registreret forholdsvis få store skader. 3

4 Henvendelse fra KEU og udkast til svar MAH orienterede om en henvendelse fra KEU og udkast til svar på denne. KEU påpegede udfordringer i, at bl.a. klinikforsikringen benævnes som specialforsikring. Problemet skulle dog gerne løse sig i løbet af 2015, når Codan får et nyt IT-system. Danicas benævnelse for Erhvervsudygtighedsforsikringen vil blive taget op på et kommende møde. De har tidligere lovet at se på sagen uden at det har udmøntet sig i en ændring. Danica er blevet rykket flere gange. Svarskrivelsen til KEU sendes fra sekretariatet på vegne af bestyrelsen Sygedriftstabsforsikring MAH orienterede om, at Aon er i gang med at indhente forskellige regnskabsmæssige og skaderelaterede oplysninger. En ny aftale skal genforhandles i løbet af efteråret. Det er blevet oplyst, at Codan IT-mæssigt er klar til at håndtere en øgning i alderskriteriet Kriminalitetsforsikring Intet Netbanksforsikring Intet Gruppeliv MAH bemærkede, at tredje kvartal 2014 har været et dyrt kvartal. Der har været flere dødsfald i kvartalet, hvoraf en enkelt var under 50 år, hvilket er relativt dyrt for ordningen Erhvervsudygtighedsforsikring MAH oplyste, at der har været nogle forskellige driftsmæssige problemer med nogle medlemmer, der ikke betalte ved første opkrævning. Ellers kører ordningen planmæssigt Pension Der afholdes møde med PFA den 22. oktober 2014 vedrørende både pension og den nu ophørte Erhvervsudygtighedsforsikring. Der er 50 medlemmer, der har reageret på mailkampagnen. Det er lidt i underkanten af det forventede. Der var enighed om, at det er de yngre tandlæger, der fremover er mest relevante som målgruppe i relation til etablering af nye pensionsordninger. Bl.a. vil de nyuddannede tandlæger således fremover blive kontaktet 2 år efter de er blevet færdiguddannet Sundhedsforsikring MAH orienterede om ændringer i forsikringen. Dansk Sundhedssikring har gennemgået deres vilkår og har tilrettet/justeret dem. Tryghedsordningerne varsler ændringerne i starten af november måned og vedhæfter de vilkår, der er gældende for de enkelte grupper/personer Tilfredshedsanalyse KM bemærkede, at det var en fin undersøgelse og det var positivt, at der var så mange, der havde svaret på tilfredshedsundersøgelsen Nye vilkår De nye vilkår blev taget til efterretning Privatforsikringer MAH orienterede om, at den sidste del af aftalen er ved at blive implementeret. Forhåbentlig kommer rejseforsikringen til at dække både erhverv og privat. Tryg vil også snart kunne tilbyde en ID-forsikring. 7.2 Andre aktiviteter Krisehjælp 4

5 MJH har haft et oplæg om misbrug i Sundhedsudvalget. De arbejder på at synliggøre problemet. Der er møde i Krisehjælpen den 17. november Fonde og Hjælpeforening Den 30. september 2014 blev der afholdt et møde med en god dialog og god gensidig orientering Konsulentbistand til drift ved sygdom mv Oplæg ved Ulla Pilemand Ulla Pilemand præsenterede sig selv. Hun blev inspireret til at levere et beredskab ved sygdom i forbindelse med bekendtes længerevarende sygdomme. Ulla Pilemand gennemgik processen fra en klinikejer bliver sygemeldt til vedkommende kan vende tilbage til klinikken Notat om muligheder og ønsker til støtte af drift ved sygdom mv. Bestyrelsen drøftede oplægget fra Ulla Pilemand sammen med LEH s oplæg. KM mente, at en tjekliste til hjemmesiden over, hvem man skulle kontakte og hvordan man skulle forholde sig mv. ville være relativt nemt og billigt at få oprettet. Det blev drøftet, hvordan yderligere tilbud til fx en startpakke kunne finansieres. Det kunne fx være et tilbud om 7 timers hjælp til den sygemeldte klinikejer om, hvordan sygdomsperioden skulle planlægges. MAH kontakter Ulla Pilemand for en nærmere aftale om at få lavet en tjekliste, evt. med forskellige skabeloner til standardbreve samt en startpakke til de sygemeldte klinikejere. 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol Det blev drøftet, hvordan budgetterne bedst muligt kan tilpasses virkeligheden. Der var enighed om at gennemgå budgettet for 2015 for at se om, det er realistisk og om bestyrelsen kan stå inde for det. KM og NB gennemgår budgettet. I efteråret 2015 kan budgettet for 2016 gennemgås på tilsvarende måde og evt. revideres Budgetlægning jfr. Forretningsgang skal den ændres? På baggrund af ovennævnte laver MAH et udkast til forretningsgang for budgetlægning i forbindelse med regnskabet og dernæst revidering i oktober/november. Udkastet drøftes på næste bestyrelsesmøde Investeringer Deloitte kan tilbyde et kursus om investeringer med minimum deltagere. MAH arbejder videre på mulighederne sammen med Deloitte. 9. Markedsføring Forsikringsafdelingen har holdt Kandidataftener i både Århus og København. 10. Strategi Ca Antallet af bestyrelsesmedlemmer I forbindelse med, at HB foreslår en nedskæring i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 7, blev det drøftet om bestyrelsen i Tryghedsordningerne har den rette størrelse. Der var enighed om, at 6 medlemmer stadig er et passende antal til den arbejdsmængde, der er og til, at der kan komme forskellige indspark og holdninger til udtryk. 5

6 10.2 2Da Worst case for dagpengeområdet Emnet vil blive drøftet på bestyrelsesseminaret i marts Ga Scenarier ved ophør af dagpenge, EUF og/eller Praksisforsikring Emnet vil blive drøftet på bestyrelsesseminaret i marts Ha Analyse af konkurrence Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde Ia Kommunikationsberedskabsplan MAH kommer med et oplæg Cb Introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer Introduktionsoplægget blev godkendt Da Stillingsopslag Det godkendte stillingsopslag efter et nyt bestyrelsesmedlem sendes ud på mail den 24. oktober Mødedatoer 2015 De foreslåede mødedatoer vedtages endeligt umiddelbart efter generalforsamlingen. 12. GF 2014 KM gennemgik forløbet af generalforsamlingen. 13. Eventuelt Intet Formanden hævede mødet. Det godkendte referat udsendes til: - Tryghedsordningernes bestyrelse og sekretariat - Tandlægeforeningen, som i henhold til aftale videresender til hovedbestyrelsen og kredsformændene. 6

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk INFO Forår, 2008 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Sandvedvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

INFO. Forår, 2010. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2010. www.stfnet.dk INFO Forår, 2010 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere