Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) HB-koordinator: Jan A. Frederiksen (JAF) Mette Heegaard (MAH) Lena Hedegaard (LEH) ref. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 4. Dagpenge herunder sagsbehandling 4.1. Sagsbehandling 4.2. Håndtering af barselssager 5. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 6. Orientering fra TF s HB 7. Orientering fra udvalg 7.1. Forsikringer & Pension Klinikforsikring Sygedriftstabsforsikring Kriminalitetsforsikring Netbankforsikring Gruppeliv Erhvervsudygtighedsforsikring Pension Sundhedsforsikring Privatforsikringer 7.2. Andre aktiviteter Krisehjælp Fonde og Hjælpeforening 8. Orientering fra Sekretariatet 9. Økonomi og investeringer 9.1. Budgetkontrol 9.2. Investeringer 10. Markedsføring 11. Konstituering af udvalg 12. Evaluering af Generalforsamling 13. Bestyrelsesseminar 14. Dyrlægeforeningen 15. Hjemmeside 15.1 Dokumenter 15.2 Intranet, herunder bestyrelseshåndbog 16. Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren Med deltagelse af direktøren Bestyrelsen alene 1

2 1. Valg af ordstyrer KM blev valgt som ordstyrer 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 3. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Et medlem, der har modtaget støtte i henhold til 5 B har udtrykt stor taknemmelighed. 4. Dagpenge herunder sagsbehandling 4.1. Sagsbehandling Et medlem har ved henvendelse til sekretariatet forhørt sig om, der var nogen mulighed for hjælp til betaling af mangelfuldt arbejde. Bestyrelsen tilkendegav, at der ikke kan gives støtte i henhold til 5 B. Den samlede udbetaling på dagpenge beløb sig i 2011 til ca. 38 mio. kr. Det er ca. 7,5 mio. kr. mere end i Stigningen skyldes både flere sager og større udbetalinger Håndtering af barselssager Udgangspunktet er, at de funktionærretlige regler følges, men at der ved længerevarende indlæggelse af barnet, kan dispenseres fra vedtægterne efter indstilling til formanden. 5. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer KM orienterede om: - Kritisk leder om Erhvervsudygtighedsforsikringen i det seneste PTO-blad. De rejste problemstillinger vil blive drøftet med PFA. I samme PTO-blad blev Tryghedsordningernes artikel om udbetalinger fra Erhvervsudygtighedsforsikringen og Sygedriftstabsforsikringen bragt. - En henvendelse fra en journalist fra Børsen, der er ved at skrive en artikel om erhvervsudygtighedsforsikringens udløb i relation til pensionsalderen. - Klinikejerkonference i Odense ultimo januar. MC orienterede om: - Et seminar om forhandlingsteknik i 1. kreds. 6. Orientering fra TF s HB JAF orienterede om: - 2 nye medlemmer i Hovedbestyrelsen. - Ny formand for Tandlægeforeningen. - JAF er selv (gen)udpeget til næstformand. - Generalforsamlingen skal fremover afholdes hver andet år fra Orientering fra Udvalg 7.1 Forsikringer og pension 2

3 7.1.1 Klinikforsikring Opgørelse over storskader fra Codan viser en næsten uændret udbetaling fra 2010 til Forsikringen ændres, så der fremover er dækning ved skade med forurenet vand. Der bliver en selvrisiko på kr. Ændringen varsles og træder i kraft pr. 1. april Sygedriftstabsforsikring Oplæg til dækning af tandplejers omsætning i forhold til den del, der vedrører tilskuddet fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn, ff. Tandlægeoverenskomsten blev vedtaget. Dækningen vil blive indarbejdet i forsikringen. Codan er tidligere på baggrund af henvendelser fra medlemmer - blevet bedt om at overveje mulighederne for at ændre forsikringen på 2 områder: 1. Mulighed for, at forsikringen ændres for ansatte tandlæger, så der kun er dækning i 120 dage og evt. en kortere karens på 14 dage. 2. Ændre til senere udløb end 65 år på grund af generel højere levealder eventuel med særpris for tegning mellem 60 og 70 år. Svar fra Codan: Ad 1. En sådan ændring anses ikke for at være attraktiv for hverken medlemmer eller Codan. Den præmiemæssige gevinst ved at fravælge de sidste 8 måneder mod en kortere karens er uhyre beskeden, hvis ikke negativ. Hertil kommer, at det vil være en tung administrativ og systemmæssig opgave at udvikle en sådan dækning. Det vil ikke give mening for Codan at tilbyde dækningen. Ad 2. Codan har ingen aktuelle planer om at udvide dækningsperioden til efter det fyldte 65 år. Den objektive risiko for sygdom i intervallet mellem 65 og 70 år er overordentlig stor. Herudover er den subjektive risiko for, at der i forbindelse med almindelig aldersmæssig svækkelse vil ske sygemelding i stedet for overgang til alderspension. Det vil have den konsekvens, at den forsikrede venter et år med at udtage sin alderspension og i stedet sikrer sig en ofte forholdsmæssig større udbetaling fra sygedriftstabsforsikringen. Endelig vil den forøgede risiko for, at der indtræder uarbejdsdygtighed i alderen fra 65 år til 70 år, betyde, at det vil være nødvendigt at ændre hele præmieberegningsgrundlaget for forsikringen. Codan er enig i, at der kan være behov for en dækning udover 65 år på grund af ændringerne i både efterlønnen og folkepensionsalderen. Derfor følges udviklingen og behovet for at revurdere hele beregningsgrundlaget for forsikringen Kriminalitetsforsikring Intet særskilt Netbankforsikring Forsikringen er nem at tegne på hjemmesiden Gruppeliv Præmien er for første gang opkrævet på helårsbasis. Der har været ganske få opsigelser af forsikringen i den anledning. Skadeprocenten for 2011 er stort set uændret i forhold til Erhvervsudygtighedsforsikring 3

4 Der er fastsat et møde med PFA den 31. januar 2012, hvor der vil blive redegjort for PFA s sagsbehandling i forbindelse med udbetaling. Det vil blive drøftet, hvilken rapportering, der skal finde sted fremover, ligesom det skal afklares om ændring i indtjeningsgrænsen kan være individuel og om der kan være mulighed for at vælge forskellige karensperioder Pension Der vil automatisk ske indbetaling på en livrente, hvis der indbetales mere end kr. pr. år på pensionen Sundhedsforsikring Selvom ansatte efter årsskiftet ikke kan fratrække præmien, er der ikke sket opsigelser. Klinikejere har stadig fradragsretten og det anbefales at tegne forsikringen Privatforsikringer Skadeprocenterne er generelt høje. Vi adskiller os ikke fra det omgivende samfund. 7.2 Andre aktiviteter Krisehjælp Der er kommet nye kontaktpersoner i IOGT Fonde og Hjælpeforening Intet nyt. 8. Orientering fra sekretariatet MAH orienterede om: - Årskursus 2012 Flotte besøgstal på Tryghedsordningernes nye hjemmeside. Den bliver brugt. - Nævnssekretær i Tandskadeankenævnet har sagt sin stilling op med udgangen af januar måned. - Der er modtaget udbytteskat retur. 9. Økonomi og investeringer 9.1. Budgetkontrol Slutresultatet vil blive negativ med ca. 7 mio. kr., som er genereret af stigning i udbetaling på dagpenge og kurstab Investeringer Rapport for 4. kvartal afventes. 10. Markedsføring PFA har tilbudt 2 kurser. Et midtvejskursus for medlemmer i aldersgruppen år og et seniorkursus for medlemmer over 50 år. Bestyrelsen anser seniorkurset for at være det bedste bud, både med hensyn til emnevalg, tidspunkt for afholdelse og pris. Emnerne på midtvejskurset kan i forvejen findes på mange af de kurser Tandlægeforeningen og andre udbyder. 4

5 Et par kredse vil blive spurgt, før der tages endelig stilling til udbydelse af et eller begge kurser. 11. Konstituering af udvalg De forskellige udvalg blev konstitueret. 12. Evaluering af Generalforsamling Tidspunktet, hvor Tryghedsordningernes generalforsamling er placeret, er optimal. Vedtægterne skal ændres i forbindelse med, at generalforsamling skal afholdes hvert andet år. I den forbindelse skal valgperioderne efterses. Kritik af informationsniveauet på erhvervsudygtighedsforsikringen. Det vil blive overvejet, hvordan det kan gøres tydeligere og i/på hvilke medier. 13. Bestyrelsesseminar Emner på det forestående seminar i marts: Bestyrelsesopgaver og opdragelse. Hvad vil det sige at sidde i en bestyrelse. Hvilket bestyrelsesansvar har man. Kommunikationsveje mv. PFA vil blive inviteret til at deltage med et oplæg om deres ordninger i Tryghedsordningerne og rapportering om dem. 14. Dyrlægeforeningen Vi afventer henvendelse fra formanden for Dyrlægeforeningen. 15. Hjemmeside 15.1 Dokumenter Forslag til hvilke dokumenter, der skal ligge på hjemmesiden, blev godkendt Intranet, herunder bestyrelseshåndbog Intranet for bestyrelsen blev præsenteret. Bestyrelsen udtrykte stor ros til både design og den lette adgang til at komme rundt i systemet. 16. Eventuelt Intet. Formanden hævede mødet. Det godkendte referat udsendes til: - Tryghedsordningernes bestyrelse og sekretariat - Tandlægeforeningen, som i henhold til aftale videresender til hovedbestyrelsen og kredsformændene. - Lægges på Tryghedsordningernes hjemmeside. 5

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Camilla Tardini

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Årsberetning 2014

Tandlægernes Tryghedsordninger. Årsberetning 2014 Tandlægernes Tryghedsordninger Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Da det er besluttet at afholde GF hvert andet år, dækker denne skriftlige beretning derfor en periode fra november 2012 frem til august

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2014

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2014 Tandlægernes Tryghedsordninger Generalforsamling 2014 Indhold Årsberetning 2014 3 Særlige emner til GF 2014 14 Forslag til ny investeringsstrategi 17 Ændringsforslag til vedtægter 18 Årsrapport 2012 27

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Mandag den 13. april 2015 kl. 16.30 på Koldkærgård

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Din pension 2014. Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015

Din pension 2014. Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Din pension 2014 Arkitekternes Pensionskasse Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Tirsdag den 14. april 2015 kl. 16.00 på Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere