Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J. Hansen (MJH) Mette Heegaard (MAH) Lena Hedegaard (LEH) ref HB-koordinator: Jan A. Frederiksen (JAF) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 3. Dagpenge herunder sagsbehandling 4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 5. Orientering fra TF s HB 6. Orientering fra udvalg 6.1. Forsikringer & Pension Klinikforsikring Sygedriftstabsforsikring Kriminalitetsforsikring Netbankforsikring Gruppeliv Erhvervsudygtighedsforsikring Indexregulering af præmien Licitation v/ Lene Dam, Mercer Pension Sundhedsforsikring Privatforsikringer 6.2. Andre aktiviteter Krisehjælp Fonde og Hjælpeforening 7. Orientering fra Sekretariatet 8. Økonomi og investeringer 8.1. Regnskabsaflæggelse v/paul Allaart 8.2. Moms 8.3. Budgetkontrol 8.4. Investeringer og investeringspolitikken 9. Markedsføring 10. Opfølgning fra bestyrelsesseminar 10.1 Bestyrelsens sammensætning 10.2 Økonomi 10.3 Dagpengeordningens status som hjælpekasse 11. Krav og forventninger til bestyrelsen og sekretariatet 12. Sommerferie 13. Advisory Board fastlæggelse af mødedato og tema 14. Forretningsgang for årsberetning 15. Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren Med deltagelse af direktøren Bestyrelsen alene 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Det blev vedtaget at ændre dagsorden fremover således, at orienteringspunkterne fra bestyrelsesmedlemmer, HB og sekretariatet bliver hhv. punkt 3, 4 og 5. Dagpenge herunder sagsbehandling ændres til punkt 6. Orientering fra udvalg ændres til at hedde Udvalg Emner, hvor der skal træffes beslutning, fremhæves ved udsendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Alle beslutninger er iværksat. Codan arbejder fortsat på en skadetjekliste. Der er taget stilling til oplæg til tilfredshedsundersøgelsen og indslag på hjemmesider hos samarbejdsparter. KM bemærkede, at forretningsorden for frist af referater skal følges. 3. Dagpenge herunder sagsbehandling Omsætningen i henhold til overenskomsten formindskes stadig og hermed også bidraget til dagpengeordningen. Umiddelbart kommer ordningen til at mangle bidrag på ca. 4 mio. kr. alene i forbindelse med omfordeling af tilskud ved ydelserne på tandrensningsområdet. Det blev besluttet at nedsætte et udvalg bestående af KM, NB, MAH og LEH, der bl.a. skal se nærmere på scenarier og løsningsmuligheder i forbindelse med fortsat nedgang i overenskomstomsætning og ved en overenskomstsløs periode. Udvalget kommer med et oplæg, som drøftes på næste bestyrelsesmøde. Fremover tilføjes et fast punkt: Økonomi i dagpengeordningen Intet til særskilt sagsbehandling. 4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer KM orienterede om: - Yderligere 4 gode medlemsmøder med mange fremmødte. - Møde med HB og kredsformænd i april. - Partnerskabsmøde med PFA. - Møde mellem KM og PFA s direktør Lars Ellehave. - Artikel i PTO-bladet. - Artikel i Plandent vedrørende klinikforsikringen. UF orienterede om: - Møde i Krisehjælpen med IOGT og Erhvervspsykologisk Rådgivning. NB orienterede om: - Overenskomstforhandlingerne med Danske Regioner. 5. Orientering fra TF s HB JAF orienterede om: 2

3 - Visionsdagen, som får forum med oplæg og arbejdsgrupper. - Artikel i Tænk. - Presseomtale i forbindelse med en forbrugerundersøgelse på 4 spørgsmål. 75 % af patienterne har tillid til deres tandlæge. Det skal understreges, at tandlægerne yder sundhedsformidling og ikke service. - Annoncekampagne i dagbladene. - Fokusmøde i august med KEU og PATU. - Planlægning af temadag om caries. - Diskussion om omsorgstandplejen - Ejerskab af klinikker af andre end tandlæger. - Kviksølv i vandet i Helsingør. 6. Orientering fra Udvalg 6.1 Forsikringer og pension Klinikforsikring Oplæg til skadetjekliste afventes fra Codan - de er rykket 2 gange. MAH orienterede om, at Carlsro-klinikken har anket Codans afgørelse til Ankenævnet for forsikring. Nævnets afgørelse afventes. Udkast til artikel i Plandent blev gennemgået og tilrettet. Hans Boye Clausen har haft møde med Codan og er ved gennemgå klinikforsikringen og sygedriftstabsforsikringen Sygedriftstabsforsikring Codan er igen blevet spurgt om muligheden for forlængelse af forsikringsdækning til 67 år. Deres svar afventes. Skadeprocenten er forbedret Kriminalitetsforsikring Intet Netbanksforsikring Intet særskilt. Det er et godt produkt til en billig præmie. Flere tegner forsikringen Gruppeliv Der er en pæn stigning i antallet af nytegninger. Kritisk sygdom står for den største del af udbetalingerne. Den allerede aftalte prisstigning over 3 år er ikke nok, hvis ordningen skal bringes i balance Erhvervsudygtighedsforsikring Forsikringsafdelingen og SUJ har talt med både Codan, SEB og Aros Revision om den erhvervsudygtighedsforsikring, som pr udbydes i SEB til Aros klienter Indexregulering af præmien Bestyrelsen besluttede, at dækningssummerne fremover skal indeksreguleres, hvilket skal tilføjes i den nye aftale pr Licitation v/ Lene Dam, Mercer 3

4 Lene Dam gennemgik de indkomne bud med de forskelle og ligheder, der fremkom. Kom desuden med forslag til dagsordenspunkter til et møde den 7. juni 2013, hvor selskaberne får mulighed for at præsentere og uddybe buddene Pension PFA skal inden den 1. juli 2013 kunne tilbyde det aftalte Plus-produkt. Bestyrelsen vedtog, at der i modsat fald vil blive taget kontakt til et andet pensionsselskab med henblik på aftale. Fordele og ulemper ved kapitalpensionens beskatningsmuligheder er meget individuelle hvilket der jævnligt skrives om i de forskellige medier. PFA arbejder på materiale til at kunne rådgive sine kunder i løbet af oktober Sundhedsforsikring Der var møde i Tryg-udvalget den 21. maj Tryg oplyste, der kommer en ny kontaktperson på ordningen. Tryg havde ikke helt tilfredsstillende kunnet svare på spørgsmål vedrørende deres hensættelser. Når Hans Boye Clausen har gennemgået ordningen i Codan, skal han se på sundhedsforsikringen Privatforsikringer På Tryg-mødet var der enighed om, at det skal undersøges, om der kan laves et særligt studenterprodukt indeholdende bl.a. en basisindboforsikring og rejseforsikring. Til oktober/november lanceres de nye forsikringsprodukter indenfor indbo, rejse, fritidshus og campingvogn. Tryg-gruppe vil herefter kunne tilbyde samme forsikringer som i Tryg og dette vil bl.a. betyde, at de fordele, som konceptkunderne har i Tryg, også vil kunne tilbydes vores medlemmer fx kældercheck og forsikring mod ID-tyveri. 6.2 Andre aktiviteter Krisehjælp Det svenske Tandlægeblad har bragt en artikel om Tryghedsordningernes ordning vedrørende afhængighed af alkohol. Der har været møde i Krisehjælpen med deltagelse fra IOGT og Erhvervspsykologisk Rådgivning. Der har været en forøgelse på næsten 100 % af medlemmer, der har benyttet psykologordningen fra 2011 ti 2012, mens der stadig kun er få, der har behov for hjælp i forbindelse med afhængighed Fonde og Hjælpeforening Der er aftalt møde med Danske Tandlægers Hjælpeforening den 17. juni Der er indkommet en del ansøgninger til foreningen fra studerende, der søger støtte i forbindelse med frivillige udlandsophold, fx TUG. 7. Orientering fra sekretariatet MAH orienterede om: - Tirsdag den 28. maj udsendes tilfredshedsundersøgelsen til medlemmerne på mail. - Tryghedsordningerne sender et nyhedsbrev ud medio juni. - Kunderådsmøde i Forenede Gruppeliv, hvor afgrænsning af kritiske sygdomme blev drøftet tillige med dækning til børn. - Netværksmøde med Pension for selvstændige og Landbrug og Fødevarer. - Ordinært kunderådsmøde med PFA i 2. kvartal er ændret til arrangement i Dyrehaven 4

5 - Møde med Joakim Lilholt, TF, hvor bl.a. visionsdagen blev drøftet. Joakim Lilholt oplyste, at HB havde aftalt, at bestyrelsesmedlemmerne fordelte sig i de 8 grupper, og at formændene for disse grupper efterfølgende inviteres ind i TF til en drøftelse af visionsdagens input og konklusioner. MAH forespurgte, om Tryghedsordningerne skulle benytte samme fremgangsmåde. I den forbindelse anførte KM, at bestyrelsen for Tryghedsordningerne deltager som almindelige medlemmer og ikke som repræsentanter for Tryghedsordningerne. JOLI havde endvidere oplyst, at Tandlægeforeningen sender årsregnskabet for 2012 ud på mail til alle medlemmerne. - Revidering af PTO s mappe om køb og salg af klinik på de områder, der drejer sig om forsikringer. 8. Økonomi og investeringer 8.1. Regnskabsaflæggelse v/paul Allaart. Paul Allaart gennemgik bilag til SKAT og regnskabet, der var uden bemærkninger fra revisors side. Revisor Christian Sanderhage gennemgik protokollatet Moms MAH gennemgik notatet om moms og redegjorde for baggrunden til, at ydelsen, som Tryghedsordningerne leverer til Tandlægeforeningens Praksisforsikring, skal momses. Sekretariatet, Tandlægeforeningen og revisorer samarbejder for at finde en løsning indenfor gældende regler, der formindsker momsen mest muligt. Der kan fremkomme besparelser til Tryghedsordningerne ved omlægning af driften. Da Tryghedsordningerne ikke skal tjene på ordningen, men være udgiftsneutral, skal eventuelle besparelser reguleres overfor Praksisforsikringen, fx til nedsættelse af administrationsbidraget eller lignende. Notatets indstillinger blev vedtaget Budgetkontrol Budgettet ser fornuftigt ud til trods for, at indtægterne fra regionerne falder, men det gør udbetalingerne på dagpengene heldigvis også Investeringer og investeringspolitikken Investeringspolitikken blev drøftet. Investeringsinstruksen siger, at der skal være max. 30 % i aktier og mindst 70 % i obligationer. I øjeblikket er der investeret 34 % i aktier og resten i obligationer og kontanter. Der er lavet aftaleindskud med en del af kontantbeløbet for at få en bedre forrentning end det er muligt at opnå ved køb af obligationer. Investeringsrådgiver Per Pedersen anbefaler stadig, at der ikke investeres lige nu. Udviklingen i andelen af aktier skyldes kursstigninger og ikke handel med papirerne. Bestyrelsen vedtog at følge investeringsrådgiverens anbefalinger, men besluttede samtidig, at investeringspolitikken skal revurderes. Der skal ses på om sammensætningen af papirer stadig er optimal. MAH kommer med et oplæg i samarbejde med Per Pedersen og Paul Allaart. 9. Markedsføring Sekretariatet er ved at lave et nyhedsbrev og det blev besluttet, at det kan indeholde en notits om, at regnskabet for 2012 ser fornuftigt ud. Når regnskabet er godkendt af de kritiske revisorer, sendes det i sin helhed pr. mail til repræsentantskabet. 5

6 10. Opfølgning på bestyrelsesseminar Bestyrelsens sammensætning På bestyrelsesseminaret i marts udfordrede advokat og bestyrelsesformand i Lægernes Pensionskasse Mikael Rosenmejer sammensætningen af medlemmer i bestyrelsen for Tryghedsordningerne. Det blev vedtaget at vende bestyrelsens opgaver og kompetencer med Advisory Board på det næste møde Økonomi Det blev drøftet om en anden forvaltningsforvalter skulle gennemgå investeringspolitikken for Tryghedsordningerne og se på hvilke muligheder, der kunne være for anden investering end den nuværende. MAH indkalder til et møde med KM, NB og Paul Allaart fort at drøfte det nærmere Dagpengeordningens status som hjælpekasse Det blev drøftet, hvilken status dagpengeordningen har. Der findes ikke umiddelbart noget skriftligt om, hvad en hjælpekasse er. KM oplyste, at Danfoss har en ordning, der ligner vores med vedtægter mv., hvorfor vi ikke er unikke på markedet. Det fastholdes, at dagpengeordningen har status som hjælpekasse, hvor det er vigtigt, at pengene kommer tandlægerne til gode, hvis Tryghedsordningerne opløses. Dette er reguleret af vedtægterne. 11. Krav og forventninger til bestyrelsen og sekretariatet politikken blev gennemgået og det blev vedtaget, at den stadig er tidssvarende. Det forventes, at der tjekkes mails hver dag. Hvis der er hastesager, der kræver meget hurtig svarrespons, kan bestyrelsesmedlemmet bede sekretariatet om at kontakte fx klinikken for at sikre, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer er opmærksomme på hastesagen. Bestyrelsen opfordrede til, at der uddeles mindst muligt ekstra materiale på selve møderne. Det blev aftalt, at hver gang der skrives et oplæg til beslutning, skal det indeholde en anbefaling fra sekretariatets side. 12. Sommerferie 2013 Bestyrelsesmødet i august fastholdes. Alle medlemmer deltager. 13. Advisory Board fastlæggelse af mødedato og tema KM foreslog, at det kun er bestyrelsen, der deltager på det næste møde og at emnerne bliver networking og bestyrelsessammensætning. Det blev vedtaget og forslag til ny mødedato blev onsdag den 25. september kl MAH koordinerer mødet med de eksterne medlemmer af Advisory Board. 14. Forretningsgang for årsberetning 6

7 Forretningsgangen vil blive tilrettet i forbindelse med, at der kun er HGF hvert andet år. 15. Eventuelt Intet særskilt. Formanden hævede mødet. Det godkendte referat udsendes til: - Tryghedsordningernes bestyrelse og sekretariat - Tandlægeforeningen, som i henhold til aftale videresender til hovedbestyrelsen og kredsformændene. 7

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech Referat af Bestyrelsesmøde nr. 85 i BO-VEST Tirsdag den 21. april 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 21. april 2015 23. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren Allan

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus. 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere