Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen åben

2 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Den kommunale styrelseslov Til efterretning - Tilsynsrapport - Ligningsplan Til efterretning - Fyns Amt - amtskommunal grundskyld Til efterretning - Spilleautomater Til efterretning - Fyn Tour Til behandling - for åbne døre Tillægsbevilling - Budgetopfølgning pr på Det Sociale Udvalgs område Tillægsbevilling - mindreudgift på anlæg - kloakforsyningen Tillægsbevilling - tabt ankesag Tillægsbevilling - restrefusion vedr Tillægsbevilling - renter og finansiering Kvartalsrapport pr økonomiudvalgets område Kvartalsrapport pr Bevillingsniveau hele kommunen Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Børnehuset Solsikken Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Kirkeby Børnehave Kultur og Aktivitetshus ved Kirkeby skole Helhedsorienteret Byfornyelse i Stenstrup Tilsagn om opførelse af 16 ustøttede andelsboliger, Sømarken 121 til 129 samt 153 til Grundpriser på erhvervsudstykning ved Ndr. Ringvej Kommuneplan 2004 til 2012, udvidelser af rammer. Emner fra administrationen og ønsker fra lodsejerne Kontaktpunkt for iværksættere Egebjergs Repræsentation i Sydfyns Erhvervsråd Administrativ struktur - første evaluering Evalueringskriterier Eventuelt Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Prøvetid Information til pressen. 304 Bilagsliste åben

3 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 278 Til efterretning - for åbne døre 286. Til efterretning - Den kommunale styrelseslov J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender lov nr. 381 af 28. maj 2003 om ændring af lov om kommunernes styrelse m.fl. love. Loven ikrafttræder Af ændringer kan flg. fremhæves: Revision. Stl. 42 b og 42 c. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens beretninger udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. Revisionen har adgang til at forelægge revisionens beretninger for kommunalbestyrelsen. Forelæggelse for kommunalbestyrelsen skal endvidere ske, når mindst en fjerdedel af medlemmerne anmoder herom. Ved forelæggelsen kan der ikke træffes beslutninger. Statsamtmandens tilsyn Stl Tilsynet med kommunerne varetages af statsamtmanden (p.t. tilsynsrådet) Tilsynet med amtskommunerne og kommunerne beliggende i Sønderjyllands, Ribe og Fyns Amter varetages af statsamtmanden for Sønderjyllands Amt. Bilag: Lov om kommunernes styrelse - lov nr. 381 af 28. maj 2003 (114032) Til efterretning.

4 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Til efterretning - Tilsynsrapport - Ligningsplan J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag ToldSkat Fyn fremsender tilsynsrapport for den kommunale personligning for produktionsperioden (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning Til efterretning - Fyns Amt - amtskommunal grundskyld J.nr.: P21 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fyns Amts Økonomiudvalg har bemyndiget samtlige fynske kommuner til på Fyns Amtsråds vegne at fritage faste ejendomme for amtskommunal grundskyld i henhold til 8, stk. 1, litra a og b i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme efter samme praksis som kommunen. Ansøgning om fritagelse for amtskommunal grundskyld i medfør af ejendomsskattelovens 8 skt. 1, litra c og d samt 9, behandles fortsat af Fyns Amt. (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning.

5 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Til efterretning - Spilleautomater J.nr.: P19 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Spillemyndigheden under Told & Skat har meddelt tilladelse til spillestedet Nærkøb, Assensvej 218, Stenstrup til opstilling af gevinstgivende spilleautomater. (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning Til efterretning - Fyn Tour J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fonden Fyn Tour fremsender referat af møde i repræsentantskabet den "Gå hjem arrangement helt i eventyrets tegn". (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning.

6 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 281 Til behandling - for åbne døre 291. Tillægsbevilling - Budgetopfølgning pr på Det Sociale Udvalgs område J.nr.: Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Det fremgår af budgetopfølgningen på de enkelte fagområder, at der er tale om et forventet merforbrug. Social- og arbejdsmarked, forventet merforbrug: Social- og arbejdsmarked, tabt ankesag Hanciap- og psykiatri, tabt ankesag kr kr kr. Fagchefernes bemærkninger fremgår bilag. Der er udarbejdet forslag til tillægsbevilling. Socialudvalgs beslutning den Fraværende: Hanne Staff Videresendes til økonomiudvalget, med anmodning om tillægsbevilling. Bilag: Kvartalsrapport , Det Sociale Udvalg (113461) Tillægsbevilling, tabt ankesag (113784) (netblanket ) Beregning af tillægsbevilling pr soc/arbm. (113270) Tillægsbevilling, social- og arbejdsmarked 30/9 03 (113785) (netblanket ) Bemærkninger, social- og arbm. (93540) Bemærkninger, Handicap og psykiatri (93537) Indstilles.

7 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Tillægsbevilling - mindreudgift på anlæg - kloakforsyningen J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: kis Åben sag I forbindelse med budgetlægningen for 2004 har Teknik og Miljøudvalget besluttet at skubbe følgende anlæg på kloakforsyningen fra 2003 til Anlæggene er indarbejdet i budget 2004: Kloakering i det åbne land (private) kr Offentlig kloakering - Det åbne land kr Kloakering - Ballen til Ringsgård kr Byggestyring samtlige anlæg kr Tilslutningsbidrag kr. dette medfører en tilretning af låneoptagelse, renter og afdrag på lån samt byggestyring og projektering. På grund af mindre udgift til renter og afdrag på lån samt mindre indtægt i byggestyring og projektering giver det en forøgelse af kassen i 2003 på kr. Bilag: Tillægsbevillingsskema, flytning af anlæg på kloakforsyningen (doc ) (Netblanket ) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Jens Himmelstrup Indstilles til godkendelse. Indstilles.

8 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Tillægsbevilling - tabt ankesag J.nr.: Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Egebjerg Kommune har tabt en ankesag vedr. mellemkommunal betaling til Tommerup Kommune. Udgiften udgør ,16 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Udgiften er afholdt på 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Bilag: Tillægsbevilling, ankesag B & K (dok ) (Netblanket ) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Der ansøges om tillægsbevilling på ,16 kr. til Børne- og Kulturudvalgets område. Indstilles Tillægsbevilling - restrefusion vedr J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om en tillægsbevilling på kr I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2002 blev der beregnet restrefusioner på det sociale område på i alt 2,2 mio. kr. Restrefusionerne blev bogført i regnskab hvorimod beløbet indgik i kassen i Ved revisionens gennemgang af regnskabet viste det sig, at der på flygtningeområdet var hjemtaget for meget programtilskud på kr Da tilbagebetalingen af den for meget modtagne statsrefusion foretages i 2003 påvirker dette driften på det sociale område.

9 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 284 I forbindelse med beregningen af likviditeten til budgetlægningen for 2004 er der taget højde for tilbagebetalingen, således at bevillingen ikke ændrer på den forventede likviditet ved udgangen af /. Vedlagt: - Bevillingsskema dok (netblanket ) Indstilles Tillægsbevilling - renter og finansiering 2003 J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning på renter og finansiering 2003 med ansøgning om en tillægsbevilling på netto mindreudgifter/mindreindtægter kr til følgende områder: Renter kr Afdrag på lån kr Optagelse af lån kr Tilskud og udligning kr Skatter kr Forsyning (renter) kr Energilån (besparelser) kr bevillingen medfører en tilsvarende forøgelse af kassen i /. Vedlagt - bevillingsskema dok (netblanket ) Indstilles.

10 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Kvartalsrapport pr økonomiudvalgets område J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr på økonomiudvalgets område. Som det fremgår af økonomiafdelingens notat forventes det at budgettet holder. Samtidig søges om godkendelse af omplacering af budgetbeløb fra udviklingspuljen til formål der tidligere er godkendt af økonomiudvalget. Økonomiafdelingen anbefaler at rapporten tages til efterretning, og at de foreslåede omplaceringer godkendes../. Vedlagt - Kvartalsrapport pr (dok ) - Økonomiafdelingens notat (dok ) - Bevillingsskema omplacering (dok ) (netblanket ) Til efterretning Kvartalsrapport pr Bevillingsniveau hele kommunen J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr på bevillingsniveau for hele kommunens budgetområde. Kvartalsrapporter har været behandlet i de enkelte fagudvalg med følgende resultat: Teknik- og miljøudvalget det forventes at budgettet holder, idet der dog søges en negativ tillægsbevillingen på netto til anlægsarbejder og låneoptagelse, der ikke udføres i 2003, og hvor beløbene er indarbejdet i Børne- og kulturudvalget det forventes at budgettet holder.

11 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 286 Socialudvalget et forventet merforbrug på kr Økonomiudvalget det forventes at budgettet holder Renter og finansiering et mindreforbrug på Tab ankesag et merforbrug på kr Restrefusioner 2002 en mindreindtægt på Samlet set er der tale om et merforbrug på Det skal dog samtidig bemærkes, at der i den forventede likviditet ultimo 2003, der er anvendt i forbindelse med budgetlægningen for 2004 er taget højde for et forbrug på (tabt ankesag kr , socialudvalget kr samt restrefusioner kr ) hvilket betyder at merforbruget udover hvad der var forventet bliver , såfremt forudsætningerne i budgetopfølgningen holder../. Vedlagt - Kvartalsrapport på bevillingsniveau (dok ) Til efterretning Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Børnehuset Solsikken J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ped Åben sag Som et led i gennemførelsen af den nye struktur på daginstitutionsområdet skal der ske en sammenlægning af Børnehuset Solsikken og Bøgehaven. Den nye daginstitution skal fysisk placeres ved Solsikken, og til gennemførelse af den fornødne til- og ombygning er der afsat 1,6 mio. kr. i En forudsætning for at foretage en sammenlægning af disse to institutioner var, at Børnehuset Solsikken ændrede status fra selvejende til kommunal daginstitution. Dette er sket med virkning fra den 1. september Lederen af den nye daginstitution Marianne Sigvardt har i de seneste måneder indhentet forskellige forslag til udformning af den nye tilbygning, og sammen med personale og repræsentanter for bestyrelserne er forslagene blevet gennemgået og vurderet.

12 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 287 På baggrund heraf anbefaler Marianne Sigvardt, at man vælger arkitekt Carl Erik Ruus, Odense og OBH-gruppen, Rådg. Ingeniører A/S, Ringe til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen af Børnehuset Solsikken. Der er foretaget boreprøver på grunden hvor tilbygningen foreslås placeret, og prøverne viser, at der skal gennemføres ekstrafundering, og udgifterne hertil vil beløbe sig til ca kr. Der er ikke indregnet udgifter til ekstrafundering i det budgetterede beløb på 1,6 mio. kr. til byggeprojektet. Det anbefales derfor, at der frigives en anlægsbevilling til byggeprojektet på kr., hvoraf de kr. er en ekstrabevilling som følge af udgifterne til ekstrafundering. Marianne Sigvardt, Søren Stensbo-Smidt, Erik Stoumann, Peter Dam, arkitekt Carl Erik Ruus og Hanne Wester fra OBH-gruppen deltager i mødet kl Bilag: Overslag over til- og ombygning til Børnehuset Solsikken - OBH-gruppen Rådg. Ingeniører A/S (110782) Skitseforslag (2 stk. tegninger) over til- og ombygning af Børnehuset Solsikken Arkitekt Carl Erik Ruus, Odense (tegningerne er udleveret på møde den ) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Arkitekt Carl Erik Ruus og OBH-gruppen udpeges til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen. Byggeprojektet udbydes i fagentreprise i offentlig licitation. Det indstilles, at der frigives en anlægsbevilling til byggeriet på i alt kr., hvoraf de kr. er en ekstrabevilling som følge af udgifterne til ekstrafundering. Vibeke Rindom finder, at de ressourcer som er afsat til nybygning er udnyttet optimalt i oplægget, men ressourcerne er for få, da de ikke skaber tilstrækkelig rum til at tilgodese børns meget forskellige behov../. Vedlagt: Anlægsbevilling Solsikken (dok ) (netblanket ) Indstilles. Arne Ebsen tager forbehold.

13 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Kirkeby Børnehave J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ped Åben sag Som et led i gennemførelsen af den nye struktur på daginstitutionsområdet skal der ske en sammenlægning af Kirkeby Børnehave og Reginahaven. Den nye daginstitution skal fysisk placeres i Kirkeby Børnehave, og til gennemførelse af den fornødne om- og tilbygning er der afsat 2,2 mio. kr. i Lederen af den nye daginstitution Anette Skov Christensen har i de seneste måneder indhentet forskellige forslag til udformning af den nye tilbygning, og sammen med personale og repræsentanter for bestyrelserne er forslagene blevet gennemgået og vurderet. På baggrund heraf anbefaler Anette Skov Christensen, at man vælger arkitekt Carl Erik Ruus, Odense og OBH-gruppen, Rådg. Ingeniører A/S, Ringe til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen af Kirkeby Børnehave. Placeringen af tilbygningen vil række ind over skellet til den jord som Kirkeby Børnehave lejer af en landmand. Det vil derfor være nødvendigt at købe et mindre areal på ca. 350 kvm. af den lejede jord for at hele tilbygningen er placeret på egen grund. Udgifterne hertil er ikke indregnet i byggeprojektet, og det anbefales derfor, at beløbet finansieres af kontoen Rådighedsbeløb vedr. fast ejendom på daginstitutionsområdet. Endvidere anbefales det, at anlægsbevillingen til byggeprojektet på 2,2 mio. kr. frigives. Anette Skov Christensen, Søren Stensbo-Smidt, Erik Stoumann, Peter Dam, arkitekt Carl Erik Ruus og Hanne Wester fra OBH-gruppen deltager i mødet kl Bilag: Overslag over til- og ombygning af Kirkeby Børnehave - OBH-gruppen Rådg. Ingeniører A/S (110781) Skitseforslag (3 stk. tegninger) over til- og ombygning af Kirkeby Børnehave Arkitekt Carl Erik Ruus, Odense (tegningerne er udleveret på møde den ) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Arkitekt Carl Erik Ruus og OBH-gruppen udpeges til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen. Byggeprojektet udbydes i fagentreprise i offentlig licitation. Det indstilles, at der frigives en anlægsbevilling til byggeriet på i alt kr. Endvidere indstilles det, at kommunen køber et areal på ca. 400 kvm af den jord som Kirkeby Børnehave i øjeblikket lejer af en landmand. Udgifterne hertil foreslås finansieret af kontoen Rådighedsbeløb vedr. fast ejendom på daginstitutionsområdet.

14 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 289 Vibeke Rindom finder, at de ressourcer som er afsat til nybygning er udnyttet optimalt i oplægget, men ressourcerne er for få, da de ikke skaber tilstrækkelig rum til at tilgodese børns meget forskellige behov../. Vedlagt: - Anlægsbevilling Kirkeby Børnehave (dok ) (netblanket ) Indstilles. Arne Ebsen tager forbehold Kultur og Aktivitetshus ved Kirkeby skole J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kirkeby Idrætsforening v/ Jørn Hansen fremsender ansøgning om kommunalt driftstilskud i forbindelse med, at der opføres 480 m 2 hal/værested (plads til 2 badmintonbaner) til brug for aktivitets og værested for Kirkeby Skole, Skolefritidsordningen og Kirkeby Idrætsforening. Bygningen placeres nord for cykelskuret og sammenbygges med dette. Der ansøges om lokaletilskud eller fast tilskud til driften. Der er ikke i ansøgningen angivet beløbsstørrelse på evt. tilskud. Jørgen Hansen og Svend Åge Janum er indbudt til mødet kl Notat: Kirkeby Idrætsforening har søgt byggetilladelse der p.t. er under behandling i Teknik og Miljøudvalget. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Oversendes til næste møde. I forbindelse med opførelse af hal skal der udarbejdes en lejeaftale mellem KIF og Egebjerg Kommune om KIF s hal bygget på kommunens grund. Lejeaftalen bør indeholde følgende elementer:

15 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Hallen ejes af KIF og bygges på skolens matrikel (kommunens grund) 2. Grunden lejes vederlagsfrit i f.eks. 99 år 3. Såfremt foreningen (KIF) ophører overdrages ejerskabet af hallen til Egebjerg Kommune 4. Alle driftsudgifter på hallen afholdes af ejeren - inden- og udendørs vedligeholdelse af hallen - forsikringer - rengøring - varme ( skolen leverer varme, der afregnes pr. måler ) - udendørsarealer vedligeholdes dog af skolen 5. KIF stiller hallen til rådighed til brug for skolen og børnehaven. Omfang og vilkår aftales parterne i mellem. 6. KIF fraskriver sig muligheden for at få lokaletilskud fra Egebjerg-ordningen til egne lokaler 7. Egebjerg Kommune betaler et årligt beløb med henvisning til pkt. 5 og 6. Der skal være retningslinier for fremtidige forhandlinger om og regulering af beløbsstørrelsen. Byggetilladelsen behandles uafhængigt af aftalen. Skole- og kulturafdelingen anbefaler, at der optages forhandling med KIF om lejeaftale og et kommunalt tilskud behandles i forbindelse med budget Der er ikke fra KIF modtaget forventet budget på driftsomkostninger. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Der udfærdiges et forslag til lejekontrakt med KIF. Udvalgets formand har forhandlet Forslag til lejekontrakt, som er vedlagt sagen, med Kirkeby Idræts Forening. Punkt 2 og 3 i opstillingen over elementer kontrakten bør omhandle er taget ud, de er med i lejekontrakt på arealet ved Kirkeby skole, der er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen til godkendelse i Økonomiudvalget. Det anbefales, at de kr. til lejeudgift i år 2004 og overslagsårene finansieres med : kr. fra den samlede ramme for undervisningsmidler Efter aftale med skolelederne( der tilbydes ikke 10. klasse) og de resterende kr. finansieres ved at vi på lærerlønsudgifter får en reduktion. Udgiften indarbejdes i basisbudget for 2004 og overslagsårene. Bilag: Lejeaftale Kirkeby Kultur- og Aktivitetshus (92172) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Lejeaftalen godkendt under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen kan godkende den foreslåede eller alternativ finansiering. Udvalget finder initiativet fra Kirkeby Idrætsforening er godt, set i relation til det stigende børnetal i området.

16 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 291 Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til 2. behandling. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til budgetbehandlingen. I budget 2004 og overslagsårene blev der afsat i alt kr. til kommunens lejeafgift. Vedlagte Lejeaftale og Lejekontrakt fremsendes til godkendelse. Oversendes til 2. behandling Helhedsorienteret Byfornyelse i Stenstrup J.nr.: Ø52 Sagsid.: 9705 Initialer: ers Åben sag Helhedsorienteret Byfornyelse er et begreb der kom ind i loven efter nogle forsøgsprojekter der blev afviklet i perioden 1997 til I Egebjerg Kommune havde vi Krosalen med og det fik vi noget positivt ud af. På baggrund af forsøget er der nu mulighed for at få op til 50 % refusion på de anlæg en kommune iværksætter for at løfte et område. Det kan være udgifter til veje, pladser og torve samt bygninger til områdets fælles bedste. Her tænkes på kultur- og eller forsamlingshuse, netcafe mm. Ejere af private boligejendomme kan inden fra området få tilskud efter de almindelige rammer for bygningsfornyelse. I 1999 søgte vi af rammen for 2000 til Kulturprojektet ved hallen og skolen og en opgradering af Stationsvej med en torvedannelse ved brugs og bank, men fik ikke tilskud. Projektet var godt nok, men afslaget var begrundet i begrænsninger i statens ramme. Siden har vi søgt andre puljer i år, men også fået afslag. Der er stadig et stort behov for at området omkring stationsvej Kirkeplads mm. får et gevaldigt løft. På Stationsvej vi bliver nødt til at gøre noget efter gaden har været meget nedslidt i flere år og det sidste år har vil gravet op til udskiftning af vand og kloak. De 2 forsyningsområder kan bidrage til finansieringen ved at omkostninger til reetablering bruges på en fornuftig måde i forhold til en samlet plan. Teknik & Miljøafdelingen har haft møde med Håndværkets Byfornyelsesselskab der tilbyder at medvirke i et projekt. Den samlede udgift til en planlægning og gennemførelse vil løbe op i kr. hvoraf der kan opnås refusion på 50 %. Oven i kan der gives refusion på 50 % af

17 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 292 anlægsudgiften. En ansøgning skal være inde ved årsskiftet og der vil være 5 år til at gennemføre projektet. Honoraret for en ansøgning er sat til kr. som er spildt hvis der ikke kan opnås tilsagn om støtte, men modsat kan åbne op for yderligere støttekroner til lokalområdet. Det er som omtalt både kommunale anlægsudgifter som private. Indstilling: Der afsættes kr. af udviklingspuljen til udarbejdelse af en ansøgning Økonomiudvalgs beslutning den behandles på næste møde i Økonomiudvalget. Som aftalt på mødet har Teknik & Miljøafdelingen haft møde med Handels- og Håndværkerforeningen, og vi har drøftet mulighederne med helhedsorienteret byfornyelse. Foreningen ser gerne at der sker noget i Stenstrup og har også selv planer, som kan passe fint ind i et samlet projekt. Foreningen har påpeget at uanset om der kan hentes midler gennem fonde eller puljer skal Egebjerg Kommune gøre noget radikalt ved Stationsvej inden for de nærmeste år. Indstilllingen godkendt kr afsættes fra udviklingspuljen Tilsagn om opførelse af 16 ustøttede andelsboliger, Sømarken 121 til 129 samt 153 til163 J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet i november principper for tilsagn til opførelse af ustøttede andelsboliger. Ved at meddele tilsagn forpligter Egebjerg Kommune sig for at stille en kommunegaranti for den del af anskaffelsessummen der ligger ud over 65 % og op til 80 %. Ole Foged Jensen har købt en grund betinget af tilsagn og er i gang med at sælge andelsbeviser. På grund af en lang venteliste fra tidligere byggerier er interessen meget stor. Projektet er nu så langt fremme at advokatfirmaet Gottschau & West på vegne af bygherren har søgt om tilsagn til opførelse af 14 boliger beliggende, Sømarken 121 til 129 og 153 til 163. På ansøgningstidspunktet medio oktober er der af de planlagte 14 boliger tegnet aftaler

18 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 293 på 9 boliger. Der søges om kommunegaranti for den del af lånet der ligger over 65 % og op til 75 %. Byggesummen er anslået til kr., og garantien vil udgøre ca kr. Der er ikke som for almindelige andelsboliger regler for sagsgangen. Det er op til kommunen at stille vilkårene. På Kommunalbestyrelsens møde den 19. november fik Økonomiudvalget kompetence til at godkende kommunegaranti til ustøttede på betingelse af at garantien ikke oversteg 2,5 mill. kr. Samtidig blev skema med vilkår for tilsagn godkendt. Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået projektet i forhold til nævnte skema og finder, at projektet kan opfylder kravene. De krav som p.t. ikke er opfyldt stilles som et vilkår for kommunegaranti. Indstilling: Det indstilles at der stilles kommunegaranti på 10 % af anskaffelsessummen på vilkår som det er beskrevet i vedlagte skema. Bilag: Udfyldt skema for ustøttede andelsboliger i Sømarken (114413) Indstilles, idet det præciseres, at stående lån ikke kan godkendes Grundpriser på erhvervsudstykning ved Ndr. Ringvej J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Midt i halvfemser, da Egebjerg Kommune købte et areal til erhvervsgrunde ved Industrivej i Vester Skerninge blev der udregnet en pris for disse grunde efter byggemodning. På grund af lille efterspørgsel og tilstedeværelse af grunde til en lavere pris, og hvor kloakbidrag var indeholdt i grundprise, blev arealet ikke byggemodnet. I stedet blev det besluttet at arealet skulle byggemodnes, hvis der viste sig en køber, og prisen blev på baggrund af beregningerne fra den gang fastsat til 60 kr. pr. m 2. Samtidig blev det besluttet at der kunne sælges grunde til samme pris og betingelser ved Ndr. Ringvej. Priserne er siden blevet reguleret ca. hvert andet år, og pr. 1. oktober i år blev prisen fastsat til 76.5 kr. pr. m 2.

19 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 294 Teknik & Miljøafdelingen har i en længere periode forhandlet med en potentiel køber til en grund ved Ndr. Ringvej, og han har fået et tilbud til den fastsatte pris. Køber mener prisen er for høj og har spurgt om den kan sælges lidt lavere. Vi har lovet at undersøge dette, da det måske kan lade sig gøre at byggemodne arealet for en lidt lavere sum på grund af nærhed til eks. vej og forsyningsledninger. På baggrund af et skitseprojekt har vi regnet på byggemodningsudgiften, som incl. omkostninger og en råjordspris på 10 kr. pr. m 2. kan beregnes til 78,21 kr. pr. m 2. Hvis der regnes med, at et privat areal, der kan udstykkes og få vejadgang fra denne udstykning, også skal bidrage med en udgift til vejen kan prisen sættes lavere. Prisen kan så blive 61,47 kr. pr. m 2. Der kan dog ikke med sikkerhed regnes med dette bidrag fra det private areal. Hvis ejeren ikke ønsker at sælge eller kan udstykke og selv give vejadgang over eget areal, kan det ikke opkræves. Indstilling: Prisen på erhvervsjord på Ndr. Ringvej sættes til 69 kr. pr. m 2. Det svarer til middelprisen mellem den tidligere fastsatte og den beregnede pris med vejbidrag fra den private nabogrund. Hvis vejbidraget ikke forfalder vil det betyde at råjordsprisen bliver 2,5 kr. i stedet for 10 kr. pr. m 2. Dette er lovligt idet Egebjerg Kommune har haft dette stykke jord liggende i mange år. Tidligere beslutning af jordpris fastholdes Kommuneplan 2004 til 2012, udvidelser af rammer. Emner fra administrationen og ønsker fra lodsejerne J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Fyns Amts regionplanudvalg har ønsket at drøfte Egebjerg Kommunes planer for byudvikling den 3. december. Som oplæg til mødet har Teknik & Miljøafdelingen set på restrummeligheden af jord inden for kommuneplanens rammer, og samlet de ønsker som borgerne er kommet med til kommende udstykninger eller muligheder for et par ekstra grunde. Ved samme møde fra 4 år siden fremførte Egebjerg Kommune over for Fyns Amt et ønske om byudvikling i Ballen. Vi havde et ønske om yderligere udstykning omkring Rosevej, men det blev afvist med baggrund i at der var 3 vindmøller for tæt på, og Fyns Amt var af den op-

20 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 295 fattelse at Egebjerg Kommune havde udstykningsmuligheder nok. Det var også klart at Fyns Amt ikke var begejstret fra yderligere udstykning inden for den 3 km. planlægningszone som området ved Ballen er omfattet af. Sammen med Direktionen har vi drøftet hvad der skal til for at få en mulighed for en beskeden byudviklingsmulighed i Ballen. Vi mener, at en grundig analyse af mulighederne i området samt en efterfølgende plan for en fornuftig indpasning i landskabet uden problemer kan åbne op for en byudvikling, hvilket i øvrigt passer fint sammen med Miljøministerens udmeldinger om byggeri i nærheden af kysten. På mødet vil en landskabsarkitekt for Land + forelægge nogle muligheder. Da Teknik & Miljøudvalget senere skal komme med oplæg til en lokalplan, har udvalget på sidste møde den 22. september set planerne. Udvalget er enig i, at der kan være nogle gode muligheder i det, de har set og vil anbefale at hele Kommunalbestyrelsen på et temamøde får lejlighed til at drøfte den fremtidige byudvikling, før Økonomiudvalget skal mødes med regionplanudvalget i december. Bilag: Byvækst i Ballen (107067) Borgerønsker og Teknik- og Miljøafdelingens gennemgang af yderligere behov for Byudvikling (108633) Økonomiudvalgs beslutning den Drøftes på temamøde i Kommunalbestyrelsen den Drøftes igen på Økonomiudvalgets møde den Notat: Teknik & Miljøafdelingen vil på mødet vise de nuværende rammer for byudvikling samt borgernes ønsker og de behov, afdelingen mener Egebjerg Kommune har for en fortsat udvikling. Kommunalbestyrelsen "Temamøde"s beslutning den Forskellige udviklingsområder drøftedes med henblik på Økonomiudvalgets kommende møde vedr. regionplanlægningen. Noter fra debatten - udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen: 1. Hundstrup Ingen bemærkninger, men man drøftede udvidelsesmuligheder for møbelfabrikken, alternativt omdannelse til boliger i udvidelsesrammerne mod syd. Der blev udtrykt tilfredshed med Den selvforsynende landsby. 2. Egebjergvej Ingen bemærkninger, men der blev udtrykt støtte til at etablere storparceller som vist. 3. Høje Ingen bemærkninger, men der blev udtrykt støtte til at udnytte rammen til eventuelle storparceller

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 17-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 21-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:00-21:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 09-06-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 03-november-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Tirsdag den 13-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Teknik- og Miljøudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:00-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 02-03-2006 Deltagere: Birger Jensen, Ove Engstrøm, Torben Nielsen, Niels Rasmussen, Niels

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 12-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 28. september 2004 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2. Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Økonomiudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:15-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Tirsdag den 07-06-2005 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Bemærkninger:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 10.00. Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 29-august-2002 Udvalgsværelse II deltog kun ved behandlingen

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere