Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen åben

2 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Den kommunale styrelseslov Til efterretning - Tilsynsrapport - Ligningsplan Til efterretning - Fyns Amt - amtskommunal grundskyld Til efterretning - Spilleautomater Til efterretning - Fyn Tour Til behandling - for åbne døre Tillægsbevilling - Budgetopfølgning pr på Det Sociale Udvalgs område Tillægsbevilling - mindreudgift på anlæg - kloakforsyningen Tillægsbevilling - tabt ankesag Tillægsbevilling - restrefusion vedr Tillægsbevilling - renter og finansiering Kvartalsrapport pr økonomiudvalgets område Kvartalsrapport pr Bevillingsniveau hele kommunen Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Børnehuset Solsikken Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Kirkeby Børnehave Kultur og Aktivitetshus ved Kirkeby skole Helhedsorienteret Byfornyelse i Stenstrup Tilsagn om opførelse af 16 ustøttede andelsboliger, Sømarken 121 til 129 samt 153 til Grundpriser på erhvervsudstykning ved Ndr. Ringvej Kommuneplan 2004 til 2012, udvidelser af rammer. Emner fra administrationen og ønsker fra lodsejerne Kontaktpunkt for iværksættere Egebjergs Repræsentation i Sydfyns Erhvervsråd Administrativ struktur - første evaluering Evalueringskriterier Eventuelt Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Prøvetid Information til pressen. 304 Bilagsliste åben

3 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 278 Til efterretning - for åbne døre 286. Til efterretning - Den kommunale styrelseslov J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender lov nr. 381 af 28. maj 2003 om ændring af lov om kommunernes styrelse m.fl. love. Loven ikrafttræder Af ændringer kan flg. fremhæves: Revision. Stl. 42 b og 42 c. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens beretninger udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. Revisionen har adgang til at forelægge revisionens beretninger for kommunalbestyrelsen. Forelæggelse for kommunalbestyrelsen skal endvidere ske, når mindst en fjerdedel af medlemmerne anmoder herom. Ved forelæggelsen kan der ikke træffes beslutninger. Statsamtmandens tilsyn Stl Tilsynet med kommunerne varetages af statsamtmanden (p.t. tilsynsrådet) Tilsynet med amtskommunerne og kommunerne beliggende i Sønderjyllands, Ribe og Fyns Amter varetages af statsamtmanden for Sønderjyllands Amt. Bilag: Lov om kommunernes styrelse - lov nr. 381 af 28. maj 2003 (114032) Til efterretning.

4 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Til efterretning - Tilsynsrapport - Ligningsplan J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag ToldSkat Fyn fremsender tilsynsrapport for den kommunale personligning for produktionsperioden (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning Til efterretning - Fyns Amt - amtskommunal grundskyld J.nr.: P21 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fyns Amts Økonomiudvalg har bemyndiget samtlige fynske kommuner til på Fyns Amtsråds vegne at fritage faste ejendomme for amtskommunal grundskyld i henhold til 8, stk. 1, litra a og b i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme efter samme praksis som kommunen. Ansøgning om fritagelse for amtskommunal grundskyld i medfør af ejendomsskattelovens 8 skt. 1, litra c og d samt 9, behandles fortsat af Fyns Amt. (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning.

5 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Til efterretning - Spilleautomater J.nr.: P19 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Spillemyndigheden under Told & Skat har meddelt tilladelse til spillestedet Nærkøb, Assensvej 218, Stenstrup til opstilling af gevinstgivende spilleautomater. (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning Til efterretning - Fyn Tour J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fonden Fyn Tour fremsender referat af møde i repræsentantskabet den "Gå hjem arrangement helt i eventyrets tegn". (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning.

6 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 281 Til behandling - for åbne døre 291. Tillægsbevilling - Budgetopfølgning pr på Det Sociale Udvalgs område J.nr.: Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Det fremgår af budgetopfølgningen på de enkelte fagområder, at der er tale om et forventet merforbrug. Social- og arbejdsmarked, forventet merforbrug: Social- og arbejdsmarked, tabt ankesag Hanciap- og psykiatri, tabt ankesag kr kr kr. Fagchefernes bemærkninger fremgår bilag. Der er udarbejdet forslag til tillægsbevilling. Socialudvalgs beslutning den Fraværende: Hanne Staff Videresendes til økonomiudvalget, med anmodning om tillægsbevilling. Bilag: Kvartalsrapport , Det Sociale Udvalg (113461) Tillægsbevilling, tabt ankesag (113784) (netblanket ) Beregning af tillægsbevilling pr soc/arbm. (113270) Tillægsbevilling, social- og arbejdsmarked 30/9 03 (113785) (netblanket ) Bemærkninger, social- og arbm. (93540) Bemærkninger, Handicap og psykiatri (93537) Indstilles.

7 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Tillægsbevilling - mindreudgift på anlæg - kloakforsyningen J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: kis Åben sag I forbindelse med budgetlægningen for 2004 har Teknik og Miljøudvalget besluttet at skubbe følgende anlæg på kloakforsyningen fra 2003 til Anlæggene er indarbejdet i budget 2004: Kloakering i det åbne land (private) kr Offentlig kloakering - Det åbne land kr Kloakering - Ballen til Ringsgård kr Byggestyring samtlige anlæg kr Tilslutningsbidrag kr. dette medfører en tilretning af låneoptagelse, renter og afdrag på lån samt byggestyring og projektering. På grund af mindre udgift til renter og afdrag på lån samt mindre indtægt i byggestyring og projektering giver det en forøgelse af kassen i 2003 på kr. Bilag: Tillægsbevillingsskema, flytning af anlæg på kloakforsyningen (doc ) (Netblanket ) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Jens Himmelstrup Indstilles til godkendelse. Indstilles.

8 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Tillægsbevilling - tabt ankesag J.nr.: Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Egebjerg Kommune har tabt en ankesag vedr. mellemkommunal betaling til Tommerup Kommune. Udgiften udgør ,16 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Udgiften er afholdt på 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Bilag: Tillægsbevilling, ankesag B & K (dok ) (Netblanket ) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Der ansøges om tillægsbevilling på ,16 kr. til Børne- og Kulturudvalgets område. Indstilles Tillægsbevilling - restrefusion vedr J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om en tillægsbevilling på kr I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2002 blev der beregnet restrefusioner på det sociale område på i alt 2,2 mio. kr. Restrefusionerne blev bogført i regnskab hvorimod beløbet indgik i kassen i Ved revisionens gennemgang af regnskabet viste det sig, at der på flygtningeområdet var hjemtaget for meget programtilskud på kr Da tilbagebetalingen af den for meget modtagne statsrefusion foretages i 2003 påvirker dette driften på det sociale område.

9 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 284 I forbindelse med beregningen af likviditeten til budgetlægningen for 2004 er der taget højde for tilbagebetalingen, således at bevillingen ikke ændrer på den forventede likviditet ved udgangen af /. Vedlagt: - Bevillingsskema dok (netblanket ) Indstilles Tillægsbevilling - renter og finansiering 2003 J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning på renter og finansiering 2003 med ansøgning om en tillægsbevilling på netto mindreudgifter/mindreindtægter kr til følgende områder: Renter kr Afdrag på lån kr Optagelse af lån kr Tilskud og udligning kr Skatter kr Forsyning (renter) kr Energilån (besparelser) kr bevillingen medfører en tilsvarende forøgelse af kassen i /. Vedlagt - bevillingsskema dok (netblanket ) Indstilles.

10 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Kvartalsrapport pr økonomiudvalgets område J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr på økonomiudvalgets område. Som det fremgår af økonomiafdelingens notat forventes det at budgettet holder. Samtidig søges om godkendelse af omplacering af budgetbeløb fra udviklingspuljen til formål der tidligere er godkendt af økonomiudvalget. Økonomiafdelingen anbefaler at rapporten tages til efterretning, og at de foreslåede omplaceringer godkendes../. Vedlagt - Kvartalsrapport pr (dok ) - Økonomiafdelingens notat (dok ) - Bevillingsskema omplacering (dok ) (netblanket ) Til efterretning Kvartalsrapport pr Bevillingsniveau hele kommunen J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr på bevillingsniveau for hele kommunens budgetområde. Kvartalsrapporter har været behandlet i de enkelte fagudvalg med følgende resultat: Teknik- og miljøudvalget det forventes at budgettet holder, idet der dog søges en negativ tillægsbevillingen på netto til anlægsarbejder og låneoptagelse, der ikke udføres i 2003, og hvor beløbene er indarbejdet i Børne- og kulturudvalget det forventes at budgettet holder.

11 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 286 Socialudvalget et forventet merforbrug på kr Økonomiudvalget det forventes at budgettet holder Renter og finansiering et mindreforbrug på Tab ankesag et merforbrug på kr Restrefusioner 2002 en mindreindtægt på Samlet set er der tale om et merforbrug på Det skal dog samtidig bemærkes, at der i den forventede likviditet ultimo 2003, der er anvendt i forbindelse med budgetlægningen for 2004 er taget højde for et forbrug på (tabt ankesag kr , socialudvalget kr samt restrefusioner kr ) hvilket betyder at merforbruget udover hvad der var forventet bliver , såfremt forudsætningerne i budgetopfølgningen holder../. Vedlagt - Kvartalsrapport på bevillingsniveau (dok ) Til efterretning Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Børnehuset Solsikken J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ped Åben sag Som et led i gennemførelsen af den nye struktur på daginstitutionsområdet skal der ske en sammenlægning af Børnehuset Solsikken og Bøgehaven. Den nye daginstitution skal fysisk placeres ved Solsikken, og til gennemførelse af den fornødne til- og ombygning er der afsat 1,6 mio. kr. i En forudsætning for at foretage en sammenlægning af disse to institutioner var, at Børnehuset Solsikken ændrede status fra selvejende til kommunal daginstitution. Dette er sket med virkning fra den 1. september Lederen af den nye daginstitution Marianne Sigvardt har i de seneste måneder indhentet forskellige forslag til udformning af den nye tilbygning, og sammen med personale og repræsentanter for bestyrelserne er forslagene blevet gennemgået og vurderet.

12 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 287 På baggrund heraf anbefaler Marianne Sigvardt, at man vælger arkitekt Carl Erik Ruus, Odense og OBH-gruppen, Rådg. Ingeniører A/S, Ringe til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen af Børnehuset Solsikken. Der er foretaget boreprøver på grunden hvor tilbygningen foreslås placeret, og prøverne viser, at der skal gennemføres ekstrafundering, og udgifterne hertil vil beløbe sig til ca kr. Der er ikke indregnet udgifter til ekstrafundering i det budgetterede beløb på 1,6 mio. kr. til byggeprojektet. Det anbefales derfor, at der frigives en anlægsbevilling til byggeprojektet på kr., hvoraf de kr. er en ekstrabevilling som følge af udgifterne til ekstrafundering. Marianne Sigvardt, Søren Stensbo-Smidt, Erik Stoumann, Peter Dam, arkitekt Carl Erik Ruus og Hanne Wester fra OBH-gruppen deltager i mødet kl Bilag: Overslag over til- og ombygning til Børnehuset Solsikken - OBH-gruppen Rådg. Ingeniører A/S (110782) Skitseforslag (2 stk. tegninger) over til- og ombygning af Børnehuset Solsikken Arkitekt Carl Erik Ruus, Odense (tegningerne er udleveret på møde den ) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Arkitekt Carl Erik Ruus og OBH-gruppen udpeges til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen. Byggeprojektet udbydes i fagentreprise i offentlig licitation. Det indstilles, at der frigives en anlægsbevilling til byggeriet på i alt kr., hvoraf de kr. er en ekstrabevilling som følge af udgifterne til ekstrafundering. Vibeke Rindom finder, at de ressourcer som er afsat til nybygning er udnyttet optimalt i oplægget, men ressourcerne er for få, da de ikke skaber tilstrækkelig rum til at tilgodese børns meget forskellige behov../. Vedlagt: Anlægsbevilling Solsikken (dok ) (netblanket ) Indstilles. Arne Ebsen tager forbehold.

13 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Kirkeby Børnehave J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ped Åben sag Som et led i gennemførelsen af den nye struktur på daginstitutionsområdet skal der ske en sammenlægning af Kirkeby Børnehave og Reginahaven. Den nye daginstitution skal fysisk placeres i Kirkeby Børnehave, og til gennemførelse af den fornødne om- og tilbygning er der afsat 2,2 mio. kr. i Lederen af den nye daginstitution Anette Skov Christensen har i de seneste måneder indhentet forskellige forslag til udformning af den nye tilbygning, og sammen med personale og repræsentanter for bestyrelserne er forslagene blevet gennemgået og vurderet. På baggrund heraf anbefaler Anette Skov Christensen, at man vælger arkitekt Carl Erik Ruus, Odense og OBH-gruppen, Rådg. Ingeniører A/S, Ringe til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen af Kirkeby Børnehave. Placeringen af tilbygningen vil række ind over skellet til den jord som Kirkeby Børnehave lejer af en landmand. Det vil derfor være nødvendigt at købe et mindre areal på ca. 350 kvm. af den lejede jord for at hele tilbygningen er placeret på egen grund. Udgifterne hertil er ikke indregnet i byggeprojektet, og det anbefales derfor, at beløbet finansieres af kontoen Rådighedsbeløb vedr. fast ejendom på daginstitutionsområdet. Endvidere anbefales det, at anlægsbevillingen til byggeprojektet på 2,2 mio. kr. frigives. Anette Skov Christensen, Søren Stensbo-Smidt, Erik Stoumann, Peter Dam, arkitekt Carl Erik Ruus og Hanne Wester fra OBH-gruppen deltager i mødet kl Bilag: Overslag over til- og ombygning af Kirkeby Børnehave - OBH-gruppen Rådg. Ingeniører A/S (110781) Skitseforslag (3 stk. tegninger) over til- og ombygning af Kirkeby Børnehave Arkitekt Carl Erik Ruus, Odense (tegningerne er udleveret på møde den ) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Arkitekt Carl Erik Ruus og OBH-gruppen udpeges til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen. Byggeprojektet udbydes i fagentreprise i offentlig licitation. Det indstilles, at der frigives en anlægsbevilling til byggeriet på i alt kr. Endvidere indstilles det, at kommunen køber et areal på ca. 400 kvm af den jord som Kirkeby Børnehave i øjeblikket lejer af en landmand. Udgifterne hertil foreslås finansieret af kontoen Rådighedsbeløb vedr. fast ejendom på daginstitutionsområdet.

14 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 289 Vibeke Rindom finder, at de ressourcer som er afsat til nybygning er udnyttet optimalt i oplægget, men ressourcerne er for få, da de ikke skaber tilstrækkelig rum til at tilgodese børns meget forskellige behov../. Vedlagt: - Anlægsbevilling Kirkeby Børnehave (dok ) (netblanket ) Indstilles. Arne Ebsen tager forbehold Kultur og Aktivitetshus ved Kirkeby skole J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kirkeby Idrætsforening v/ Jørn Hansen fremsender ansøgning om kommunalt driftstilskud i forbindelse med, at der opføres 480 m 2 hal/værested (plads til 2 badmintonbaner) til brug for aktivitets og værested for Kirkeby Skole, Skolefritidsordningen og Kirkeby Idrætsforening. Bygningen placeres nord for cykelskuret og sammenbygges med dette. Der ansøges om lokaletilskud eller fast tilskud til driften. Der er ikke i ansøgningen angivet beløbsstørrelse på evt. tilskud. Jørgen Hansen og Svend Åge Janum er indbudt til mødet kl Notat: Kirkeby Idrætsforening har søgt byggetilladelse der p.t. er under behandling i Teknik og Miljøudvalget. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Oversendes til næste møde. I forbindelse med opførelse af hal skal der udarbejdes en lejeaftale mellem KIF og Egebjerg Kommune om KIF s hal bygget på kommunens grund. Lejeaftalen bør indeholde følgende elementer:

15 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side Hallen ejes af KIF og bygges på skolens matrikel (kommunens grund) 2. Grunden lejes vederlagsfrit i f.eks. 99 år 3. Såfremt foreningen (KIF) ophører overdrages ejerskabet af hallen til Egebjerg Kommune 4. Alle driftsudgifter på hallen afholdes af ejeren - inden- og udendørs vedligeholdelse af hallen - forsikringer - rengøring - varme ( skolen leverer varme, der afregnes pr. måler ) - udendørsarealer vedligeholdes dog af skolen 5. KIF stiller hallen til rådighed til brug for skolen og børnehaven. Omfang og vilkår aftales parterne i mellem. 6. KIF fraskriver sig muligheden for at få lokaletilskud fra Egebjerg-ordningen til egne lokaler 7. Egebjerg Kommune betaler et årligt beløb med henvisning til pkt. 5 og 6. Der skal være retningslinier for fremtidige forhandlinger om og regulering af beløbsstørrelsen. Byggetilladelsen behandles uafhængigt af aftalen. Skole- og kulturafdelingen anbefaler, at der optages forhandling med KIF om lejeaftale og et kommunalt tilskud behandles i forbindelse med budget Der er ikke fra KIF modtaget forventet budget på driftsomkostninger. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Der udfærdiges et forslag til lejekontrakt med KIF. Udvalgets formand har forhandlet Forslag til lejekontrakt, som er vedlagt sagen, med Kirkeby Idræts Forening. Punkt 2 og 3 i opstillingen over elementer kontrakten bør omhandle er taget ud, de er med i lejekontrakt på arealet ved Kirkeby skole, der er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen til godkendelse i Økonomiudvalget. Det anbefales, at de kr. til lejeudgift i år 2004 og overslagsårene finansieres med : kr. fra den samlede ramme for undervisningsmidler Efter aftale med skolelederne( der tilbydes ikke 10. klasse) og de resterende kr. finansieres ved at vi på lærerlønsudgifter får en reduktion. Udgiften indarbejdes i basisbudget for 2004 og overslagsårene. Bilag: Lejeaftale Kirkeby Kultur- og Aktivitetshus (92172) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Lejeaftalen godkendt under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen kan godkende den foreslåede eller alternativ finansiering. Udvalget finder initiativet fra Kirkeby Idrætsforening er godt, set i relation til det stigende børnetal i området.

16 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 291 Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til 2. behandling. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til budgetbehandlingen. I budget 2004 og overslagsårene blev der afsat i alt kr. til kommunens lejeafgift. Vedlagte Lejeaftale og Lejekontrakt fremsendes til godkendelse. Oversendes til 2. behandling Helhedsorienteret Byfornyelse i Stenstrup J.nr.: Ø52 Sagsid.: 9705 Initialer: ers Åben sag Helhedsorienteret Byfornyelse er et begreb der kom ind i loven efter nogle forsøgsprojekter der blev afviklet i perioden 1997 til I Egebjerg Kommune havde vi Krosalen med og det fik vi noget positivt ud af. På baggrund af forsøget er der nu mulighed for at få op til 50 % refusion på de anlæg en kommune iværksætter for at løfte et område. Det kan være udgifter til veje, pladser og torve samt bygninger til områdets fælles bedste. Her tænkes på kultur- og eller forsamlingshuse, netcafe mm. Ejere af private boligejendomme kan inden fra området få tilskud efter de almindelige rammer for bygningsfornyelse. I 1999 søgte vi af rammen for 2000 til Kulturprojektet ved hallen og skolen og en opgradering af Stationsvej med en torvedannelse ved brugs og bank, men fik ikke tilskud. Projektet var godt nok, men afslaget var begrundet i begrænsninger i statens ramme. Siden har vi søgt andre puljer i år, men også fået afslag. Der er stadig et stort behov for at området omkring stationsvej Kirkeplads mm. får et gevaldigt løft. På Stationsvej vi bliver nødt til at gøre noget efter gaden har været meget nedslidt i flere år og det sidste år har vil gravet op til udskiftning af vand og kloak. De 2 forsyningsområder kan bidrage til finansieringen ved at omkostninger til reetablering bruges på en fornuftig måde i forhold til en samlet plan. Teknik & Miljøafdelingen har haft møde med Håndværkets Byfornyelsesselskab der tilbyder at medvirke i et projekt. Den samlede udgift til en planlægning og gennemførelse vil løbe op i kr. hvoraf der kan opnås refusion på 50 %. Oven i kan der gives refusion på 50 % af

17 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 292 anlægsudgiften. En ansøgning skal være inde ved årsskiftet og der vil være 5 år til at gennemføre projektet. Honoraret for en ansøgning er sat til kr. som er spildt hvis der ikke kan opnås tilsagn om støtte, men modsat kan åbne op for yderligere støttekroner til lokalområdet. Det er som omtalt både kommunale anlægsudgifter som private. Indstilling: Der afsættes kr. af udviklingspuljen til udarbejdelse af en ansøgning Økonomiudvalgs beslutning den behandles på næste møde i Økonomiudvalget. Som aftalt på mødet har Teknik & Miljøafdelingen haft møde med Handels- og Håndværkerforeningen, og vi har drøftet mulighederne med helhedsorienteret byfornyelse. Foreningen ser gerne at der sker noget i Stenstrup og har også selv planer, som kan passe fint ind i et samlet projekt. Foreningen har påpeget at uanset om der kan hentes midler gennem fonde eller puljer skal Egebjerg Kommune gøre noget radikalt ved Stationsvej inden for de nærmeste år. Indstilllingen godkendt kr afsættes fra udviklingspuljen Tilsagn om opførelse af 16 ustøttede andelsboliger, Sømarken 121 til 129 samt 153 til163 J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet i november principper for tilsagn til opførelse af ustøttede andelsboliger. Ved at meddele tilsagn forpligter Egebjerg Kommune sig for at stille en kommunegaranti for den del af anskaffelsessummen der ligger ud over 65 % og op til 80 %. Ole Foged Jensen har købt en grund betinget af tilsagn og er i gang med at sælge andelsbeviser. På grund af en lang venteliste fra tidligere byggerier er interessen meget stor. Projektet er nu så langt fremme at advokatfirmaet Gottschau & West på vegne af bygherren har søgt om tilsagn til opførelse af 14 boliger beliggende, Sømarken 121 til 129 og 153 til 163. På ansøgningstidspunktet medio oktober er der af de planlagte 14 boliger tegnet aftaler

18 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 293 på 9 boliger. Der søges om kommunegaranti for den del af lånet der ligger over 65 % og op til 75 %. Byggesummen er anslået til kr., og garantien vil udgøre ca kr. Der er ikke som for almindelige andelsboliger regler for sagsgangen. Det er op til kommunen at stille vilkårene. På Kommunalbestyrelsens møde den 19. november fik Økonomiudvalget kompetence til at godkende kommunegaranti til ustøttede på betingelse af at garantien ikke oversteg 2,5 mill. kr. Samtidig blev skema med vilkår for tilsagn godkendt. Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået projektet i forhold til nævnte skema og finder, at projektet kan opfylder kravene. De krav som p.t. ikke er opfyldt stilles som et vilkår for kommunegaranti. Indstilling: Det indstilles at der stilles kommunegaranti på 10 % af anskaffelsessummen på vilkår som det er beskrevet i vedlagte skema. Bilag: Udfyldt skema for ustøttede andelsboliger i Sømarken (114413) Indstilles, idet det præciseres, at stående lån ikke kan godkendes Grundpriser på erhvervsudstykning ved Ndr. Ringvej J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Midt i halvfemser, da Egebjerg Kommune købte et areal til erhvervsgrunde ved Industrivej i Vester Skerninge blev der udregnet en pris for disse grunde efter byggemodning. På grund af lille efterspørgsel og tilstedeværelse af grunde til en lavere pris, og hvor kloakbidrag var indeholdt i grundprise, blev arealet ikke byggemodnet. I stedet blev det besluttet at arealet skulle byggemodnes, hvis der viste sig en køber, og prisen blev på baggrund af beregningerne fra den gang fastsat til 60 kr. pr. m 2. Samtidig blev det besluttet at der kunne sælges grunde til samme pris og betingelser ved Ndr. Ringvej. Priserne er siden blevet reguleret ca. hvert andet år, og pr. 1. oktober i år blev prisen fastsat til 76.5 kr. pr. m 2.

19 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 294 Teknik & Miljøafdelingen har i en længere periode forhandlet med en potentiel køber til en grund ved Ndr. Ringvej, og han har fået et tilbud til den fastsatte pris. Køber mener prisen er for høj og har spurgt om den kan sælges lidt lavere. Vi har lovet at undersøge dette, da det måske kan lade sig gøre at byggemodne arealet for en lidt lavere sum på grund af nærhed til eks. vej og forsyningsledninger. På baggrund af et skitseprojekt har vi regnet på byggemodningsudgiften, som incl. omkostninger og en råjordspris på 10 kr. pr. m 2. kan beregnes til 78,21 kr. pr. m 2. Hvis der regnes med, at et privat areal, der kan udstykkes og få vejadgang fra denne udstykning, også skal bidrage med en udgift til vejen kan prisen sættes lavere. Prisen kan så blive 61,47 kr. pr. m 2. Der kan dog ikke med sikkerhed regnes med dette bidrag fra det private areal. Hvis ejeren ikke ønsker at sælge eller kan udstykke og selv give vejadgang over eget areal, kan det ikke opkræves. Indstilling: Prisen på erhvervsjord på Ndr. Ringvej sættes til 69 kr. pr. m 2. Det svarer til middelprisen mellem den tidligere fastsatte og den beregnede pris med vejbidrag fra den private nabogrund. Hvis vejbidraget ikke forfalder vil det betyde at råjordsprisen bliver 2,5 kr. i stedet for 10 kr. pr. m 2. Dette er lovligt idet Egebjerg Kommune har haft dette stykke jord liggende i mange år. Tidligere beslutning af jordpris fastholdes Kommuneplan 2004 til 2012, udvidelser af rammer. Emner fra administrationen og ønsker fra lodsejerne J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Fyns Amts regionplanudvalg har ønsket at drøfte Egebjerg Kommunes planer for byudvikling den 3. december. Som oplæg til mødet har Teknik & Miljøafdelingen set på restrummeligheden af jord inden for kommuneplanens rammer, og samlet de ønsker som borgerne er kommet med til kommende udstykninger eller muligheder for et par ekstra grunde. Ved samme møde fra 4 år siden fremførte Egebjerg Kommune over for Fyns Amt et ønske om byudvikling i Ballen. Vi havde et ønske om yderligere udstykning omkring Rosevej, men det blev afvist med baggrund i at der var 3 vindmøller for tæt på, og Fyns Amt var af den op-

20 Økonomiudvalg, mandag den 01-december-2003 Side 295 fattelse at Egebjerg Kommune havde udstykningsmuligheder nok. Det var også klart at Fyns Amt ikke var begejstret fra yderligere udstykning inden for den 3 km. planlægningszone som området ved Ballen er omfattet af. Sammen med Direktionen har vi drøftet hvad der skal til for at få en mulighed for en beskeden byudviklingsmulighed i Ballen. Vi mener, at en grundig analyse af mulighederne i området samt en efterfølgende plan for en fornuftig indpasning i landskabet uden problemer kan åbne op for en byudvikling, hvilket i øvrigt passer fint sammen med Miljøministerens udmeldinger om byggeri i nærheden af kysten. På mødet vil en landskabsarkitekt for Land + forelægge nogle muligheder. Da Teknik & Miljøudvalget senere skal komme med oplæg til en lokalplan, har udvalget på sidste møde den 22. september set planerne. Udvalget er enig i, at der kan være nogle gode muligheder i det, de har set og vil anbefale at hele Kommunalbestyrelsen på et temamøde får lejlighed til at drøfte den fremtidige byudvikling, før Økonomiudvalget skal mødes med regionplanudvalget i december. Bilag: Byvækst i Ballen (107067) Borgerønsker og Teknik- og Miljøafdelingens gennemgang af yderligere behov for Byudvikling (108633) Økonomiudvalgs beslutning den Drøftes på temamøde i Kommunalbestyrelsen den Drøftes igen på Økonomiudvalgets møde den Notat: Teknik & Miljøafdelingen vil på mødet vise de nuværende rammer for byudvikling samt borgernes ønsker og de behov, afdelingen mener Egebjerg Kommune har for en fortsat udvikling. Kommunalbestyrelsen "Temamøde"s beslutning den Forskellige udviklingsområder drøftedes med henblik på Økonomiudvalgets kommende møde vedr. regionplanlægningen. Noter fra debatten - udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen: 1. Hundstrup Ingen bemærkninger, men man drøftede udvidelsesmuligheder for møbelfabrikken, alternativt omdannelse til boliger i udvidelsesrammerne mod syd. Der blev udtrykt tilfredshed med Den selvforsynende landsby. 2. Egebjergvej Ingen bemærkninger, men der blev udtrykt støtte til at etablere storparceller som vist. 3. Høje Ingen bemærkninger, men der blev udtrykt støtte til at udnytte rammen til eventuelle storparceller

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 03-november-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Onsdag, den 04. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 13.10 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Mødedeltagere:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Tirsdag den 05-august-2003 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 18.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-07-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 08.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Torsdag den 02-maj-2002 Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 25-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 01-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere