Sektorrapport 2015 Øvrig produktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorrapport 2015 Øvrig produktion"

Transkript

1 FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Øvrig produktion Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Øvrig produktion Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT NAN, CHMP, POS, AMRA POS POS

4

5 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 5 INDHOLD 1 Indledning Om Fremkom Kompetencebegrebet i FremKom Hovedresultater 9 2 Udviklingstendenser, beskæftigelse og uddannelsesbehov 11 3 Fremtidens kompetencebehov inden for øvrig produktion Virksomhedernes kompetencebehov Kompetencekrav til medarbejdersgrupper i sektoren 15

6

7 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 7 1 Indledning Denne rapport indeholder en beskrivelse af det fremtidige behov for arbejdskraft og kompetencer inden for sektoren øvrig produktion i Nordjylland. Rapporten er en del af en større analyse under FremKom 3 projektet, der har til formål at afdække fremtidens kompetencebehov i Nordjylland på fem års sigt. 1.1 Om Fremkom Fremkom 3 er en videreførelse af FremKom 1, der blev gennemført i og FremKom 2, der blev gennemført i , og som også satte fokus på fremtidens kompetenceudfordringer i Region Nordjylland. FremKom 3 omfatter en analyse af det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer og fire oplande - Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel. Resultaterne af FremKom 3 er afrapporteret i en hovedrapport og 16 sektorrapporter, samt fire oplandsrapporter. Indeværende rapport udgør en af de 16 sektorrapporter. Det er hensigten med sektorrapporten at give et bredt billede af sektorens kompetencebehov ud fra det samlede billede af sektoren og de generelle tendenser på tværs af sektorer. Sektorens kompetencebehov og krav samt de generelle tendenser, der præger kompetencebehovet, er blevet identificeret gennem analysens samlede datagrundlag. Alle Fremkomanalyser er tilgængelige på Sektorrapporten er opbygget på følgende måde: Afsnit 1 indeholder indledning, introduktion til den anvendte forståelse af kompetencebegrebet og en kort opsummering af de centrale resultater af analysen af sektoren. Afsnit 2 indeholder en analyse af udviklingstendenser inden for beskæftigelse og uddannelser i sektoren, på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i beskæftigelsen og en survey gennemført blandt virksomheder inden for sektoren.

8 8 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland Afsnit 3 indeholder en analyse af udviklingen i arbejdskraft- og kompetencebehov i sektoren, baseret på resultater af surveyen og en række kvalitative interviews med virksomheder og sektoreksperter Datagrundlag og afrapportering Afrapporteringen af FremKom 3 omfatter flere rapporter. En hovedrapport, der indeholder analysernes hovedkonklusioner, en pixi udgave af hovedrapporten samt 16 sektorrapporter og fire oplandsrapporter, der sætter fokus på hovedkonklusionerne for de enkelte sektorer og oplande. Alle rapporterne er baseret på et omfattende datagrundlag. Boks: Rapporterne i FremKom 3 bygger på et omfattende analysearbejde, hvor der har været indsamlet data ved hjælp af følgende metoder: Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på sektorer og oplande. Kvalitative interview 40 personlige og 5 fokusgruppeinterview - med sektoreksperter inden for de 16 sektorer. Spørgeskemabaserede telefoninterview blandt både private og offentlige virksomheder i hele regionen virksomhedssurvey med 1769 deltagende virksomheder. Kvalitative interview med 60 virksomheder i de 16 sektorer og 4 oplande. Ekspertseminar hvor eksperter og interessenter har kommenteret og tolket resultater og konklusioner. COWI A/S har gennemført analysen i samarbejde med Center for Regional og Turismeforskning (CRT) og Jysk Analyse. COWI har haft ansvaret for analyserne, udarbejdelsen af rapporterne, de kvalitative interview, tilrettelæggelsen af dataindsamlingen og udarbejdelsen af de anvendte spørgeskemaer. Center for Regional og Turismeforskning har haft ansvaret for levering af registerdata og den statistiske fremskrivning. Jysk Analyse har haft ansvaret for telefoninterview i forbindelse med virksomhedssurveyen. 1.2 Kompetencebegrebet i FremKom 3 Globaliseringen og den teknologiske udvikling har på tværs af sektorer betydelig indvirkning på fremtidens kompetencebehov og krav i Nordjylland. Vores evne til i stigende omfang at omsætte viden til nye produkter og løsninger er blevet konkurrenceparametre og har medvirket til et øget fokus på automatisering og effektivisering i virksomhederne. Organisatorisk har det betydet mere fokus på team- og samarbejde og øget inddragelse af medarbejdere i beslutningsprocesser.

9 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 9 Følgevirkningerne af disse forandringer er, at medarbejderne skal kunne håndtere både indførelse af ny teknologi, nye arbejdsprocesser og nye organisationsformer. Udviklingen i arbejdets organisering betyder, at virksomhederne har behov for, at medarbejderne i større grad besidder de rette personlige kompetencer, da de i stigende grad bliver en forudsætning for, at de faglige kompetencer kan anvendes kompetent i konkrete arbejdssituationer. For at sikre en fælles forståelse af kompetencebegrebet, anvendes i FremKom 3 analysen en model til generel forståelse af kompetencebegrebet. I modellen er der et særligt fokus på at skelne mellem faglige kvalifikationer og faglige kompetencer samt en opdeling af de generiskes kompetencer i generelleog personlige kompetencer. Generiske kompetencer kan kort beskrives som brancheuafhængige kompetencer. En nærmere beskrivelse af modellen og kompetencebegrebet kan findes i Fremkom 3 analysens hovedrapport, som er tilgængelig under Hovedresultater Øvrig produktion: Sektoren øvrig produktion dækker private virksomheder, som er beskæftiget med udvindning, forarbejdning eller fremstilling af en lang række produkter og halvfabrikata, som ikke hører logisk hjemme i nogen af de øvrige erhvervssektorer, eksempelvis fremstilling af kemikalier, rengøringsmidler, træemballage, basisplast og sprængstoffer. Sektoren øvrig produktion i Nordjylland omfatter ca arbejdspladser og er dermed en af de mindre sektorer i regionen. Inden for øvrig produktion ventes der ifølge fremskrivningen et fald i beskæftigelsen på 5 % i løbet af de kommende fem år, svarende til en nedgang på knapt 300 personer. Virksomhedssurveyen tyder dog på, at der er optimisme blandt virksomhederne inden for øvrig produktion. Næsten to tredjedele af virksomhederne forventer at øge beskæftigelsen af medarbejdere af alle typer i løbet af de kommende 5 år, mens 3 % forventer at reducere beskæftigelsen. Virksomheder forventer at øge beskæftigelsen inden for alle medarbejdergrupper og uddannelsesgrupper, det vil sige både ikke-faglærte samt medarbejdere med erhvervsfaglig og videregående uddannelse. Fremtidens kompetencebehov inden for øvrig produktion: Virksomhedssurveyen viser desuden, at virksomhederne inden for øvrig produktion de næste 5 år især vil stille krav til de ikke-faglærtes kommunikative kompetencer. For medarbejdere med erhvervsfaglige og videregående uddannelser lægges der derudover vægt på relationelle,

10 10 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland processuelle og faglige kompetencer. Hos lederne vurderes evnen til ledelse af medarbejdere, evnen til ledelse af projekter, projektforløb og omstillingsprocesser og evnen til at kunne skabe og implementere nye ideer, initiativer og projekter som nogle af de vigtigste ledelsesmæssige kompetencer i de kommende 5 år. 70 % af virksomhederne inden for øvrig produktion er tilfredse med de nyuddannedes kompetencer. 21 % finder dog, at kompetencerne er mangelfulde på enkelte områder og yderligere 9 % finder de nyuddannedes kompetencer mangelfulde på mange områder. Nogle af virksomhederne peger bl.a. på, at de nyuddannede mangler praksiserfaring, virksomhedsforståelse og selvstændighed. De nyuddannede har teoretisk viden men svært ved at omsætte den til praksis. Udviklingen i behovet for kompetencer inden for sektoren øvrig produktion er kendetegnet ved, at sektoren både favner over procesindustri og andre typer fremstillingsvirksomheder mv. En stor del af virksomhederne beskæftiger sig med fremstilling, hvor produktionen foregår i automatiserede produktionsanlæg. Produktionsprocesserne medvirker til, at medarbejderne ofte selv skal omstille produktionen til nye produktionsstørrelser, hvorved et behov for blandt andet generelle kompetencer bliver mere tydeligt. En stor del af arbejdsfunktionerne i sektoren består i produktudvikling og problemløsning, hvor personlige kompetencer inden for relationer og samarbejde spiller en stor rolle. I selve produktionen vil en del arbejdsfunktioner omhandle overvågning af produktionsprocesser, hvor både selvstændighed og kritisk sans spiller en rolle, sammen med gode samarbejdskompetencer og teamwork, i forbindelse med problemløsning mv. Uddannelsesniveauet i sektoren ventes at stige, men der ventes fortsat at være en del ikke-faglærte medarbejdere også i fremtiden. De generelle kompetencekrav i sektoren er stigende, særligt med hensyn til kundskaber inden for regning og matematik, engelsk og it. Inden for arbejdsfunktioner, som betegnes som ikke-faglærte vil der derfor ofte blive ansat medarbejdere med anden erhvervsuddannelse eller eksempelvis med en studentereksamen, fordi disse medarbejdere ofte har gode generelle kompetencer. Især procesindustrien ventes at efterspørge flere erhvervsuddannede med eksempelvis en uddannelse som procesoperatør eller industrioperatør. Der er dog ikke mange, som gennemfører en uddannelse som procesoperatør eller industrioperatør, og det kan være vanskeligt at rekruttere i tilstrækkeligt omfang.

11 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 11 2 Udviklingstendenser, beskæftigelse og uddannelsesbehov Sektoren øvrig produktion i Nordjylland omfatter i dag ca arbejdspladser og er dermed en af de mindre sektorer i regionen. Ifølge de registerbaserede fremskrivninger ventes der et fald i antallet af arbejdspladser inden for øvrig produktion i Nordjylland på 5 % svarende til ca. 300 arbejdspladser (Tabel 2-1). Tabel 2-1 Den forventede ændring i efterspørgslen efter arbejdskraft i Nordjylland i de enkelte sektorer Antal arbejdspladser Ændring i antal Fødevarer og støtteerhverv % Møbel, beklædning og støtteerhverv % Kultur, turisme og event % Oplevelsesindustri % IKT % Energi, miljø og støtteerhverv % Transport og støtteerhverv % Byggeri og støtteerhverv % Metalindustri % Sundhedsvæsen, sundhedste. og medico % Finans, forsikring og vidensservice % Handel og forretningsservice i øvrigt % Øvrig produktion % Uddannelse % Pleje og omsorg % Offentlig administration og organisationer % Uoplyst % I alt % Kilde: Danmarks Statistik og Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) Ændring i %

12 12 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland Virksomhedssurveyen blandt virksomheder i Nordjylland tyder derimod på, at der er meget stor optimisme blandt virksomhederne inden for øvrig produktion. Næsten to tredjedele af virksomhederne forventer at øge beskæftigelsen i løbet af de kommende 5 år, mens 3 % forventer at reducere beskæftigelsen (Figur 2-2). Som det ses af figuren forventer relativt mange virksomheder at øge beskæftigelsen inde for alle medarbejdergrupper og uddannelsesgrupper, det vil sige både ikke-faglærte samt medarbejdere med erhvervsfaglig og videregående uddannelse. Figur 2-2 Virksomhedernes forventninger til antallet af medarbejdere om 5 år. Øvrig produktion. Alle medarbejdere 64% 33% 3% Ikke-faglærte 37% 59% 4% Medarbejdere med erhvervsfaglig uddannelse 37% 61% 2% Medarbejder med kort eller mellemlang videregående uddannelse 30% 69% 1% Medarbejdere med lang videregående uddannelse 25% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S. Øvrig produktion er en meget sammensat sektor, hvor den største andel udgøres af virksomheder inden for kemisk industri, maling, glasfiber, emballage mv. i pap og papir, nogle virksomheder inden for maskinfremstilling mv. En stor del af virksomhederne findes inden for det område, som ofte kaldes procesindustri, og hvor produktionen er stærkt automatiseret og skal gennemføres efter nøje beskrevne produktionsprocesser, hvor styring af materialemængder, temperaturer og tid er afgørende faktorer. I Nordjylland findes et mindre antal virksomheder, som producerer kemiske produkter, maling, rengøringsmidler, plastprodukter, emballage mv. Der er oftest tale om virksomheder, som er den eneste af sin slags i regionen. Foruden disse virksomheder, så findes der beslægtede virksomheder inden for andre sektorer, nemlig byggeri (produktion af cement, isoleringsmaterialer mv.) og fødevarevirksomheder (mejerier, fremstilling af drikkevarer mv.), hvor dele af produktionsprocesserne er beslægtede. Virksomhederne opererer ofte på et globalt marked og er udsat for ganske hård konkurrence fra udenlandske virksomheder. Virksomhederne har derfor et klart fokus på automatisering og løbende indførelse af ny teknologi, som kan medvirke til at holde omkostningerne nede. En del af virksomhederne i sektoren har desuden

13 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 13 et højt energiforbrug, og tiltag i forhold til energibesparelser er derfor også et konkurrenceparameter. På grund af den ofte meget automatiserede produktion, efterspørger virksomhederne både højtuddannede ingeniører, kemikere mv. til ledelse og planlægning mv. og operatører til produktionen og smede og elektrikere til at varetage drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg. I de senere år er operatørernes arbejdsopgaver i stigende grad blevet overtaget af medarbejdere med en erhvervsuddannelse som procesoperatør eller industrioperatør, og antallet af ikke-faglærte falder dermed.

14 14 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 3 Fremtidens kompetencebehov inden for øvrig produktion Dette afsnit omhandler de kompetencebehov, som er blevet identificeret gennem data fra survey samt de interviews, der er gennemført i sektoren i forbindelse med FremKom 3. Første del af afsnittet er en beskrivelse af sektoren og sektorens kompetencebehov med afsæt i interviews med virksomheder og relevante aktører fra sektoren. Anden del vil tage afsæt i data fra surveyen og give viden om: hvilke kompetencer virksomheder i sektoren stiller krav om på 5 års sigt inden for forskellige uddannelsesgrupper: ikke-faglært, erhvervsfaglige og videregående uddannelser i sektoren hvilke kompetencer virksomheder i sektoren stiller krav om på 5 års sigt hos medarbejdere med ledelsesfunktioner virksomhedernes vurdering af de nyuddannedes kompetencer 3.1 Virksomhedernes kompetencebehov Udviklingen i behovet for kompetencer inden for sektoren øvrig produktion er kendetegnet ved, at sektoren både favner over procesindustri og andre typer fremstillingsvirksomheder mv. En stor del af virksomhederne beskæftiger sig med procesindustri, hvor produktionen foregår i automatiserede produktionsanlæg. Produktionsprocesserne medvirker til, at medarbejderne ofte selv skal omstille produktionen til nye produktionsstørrelser, hvorved et behov for blandt andet generelle kompetencer bliver mere tydeligt. En stor del af arbejdsfunktionerne i sektoren består også i produktudvikling og problemløsning, hvor personlige kompetencer inden for relationer og samarbejde mv. spiller en mere fremtrædende rolle.

15 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 15 Inden for procesindustrien i sektoren vil produktionsprocesserne ofte have et stærkt fokus på materialemængder, temperaturer og tid, og produktionen er ofte energikrævende, hvorfor virksomhederne har stor fokus på at energioptimere deres produktion. Produktionsprocesserne betyder, at generelle kompetencer it, matematik og læsning/skrivning har stor betydning. Medarbejderne skal ofte selv omstille produktionen til nye produktionsstørrelser og skal derfor enten selv kunne indstille produktionsapparatet eller kunne kontrollere et automatisk anlæg. Desuden vil kompetencer i engelsk ofte også være nødvendigt, for at kunne læse dokumentation eller modtage instruktioner i nye maskiner mv. En stor del af arbejdsfunktionerne i sektoren består i produktudvikling og problemløsning, hvor personlige kompetencer inden for relationer og samarbejde spiller en stor rolle. I selve produktionen vil en del arbejdsfunktioner omhandle overvågning af produktionsprocesser, hvor både selvstændighed og kritisk sans spiller en rolle, sammen med gode samarbejdskompetencer og teamwork, i forbindelse med problemløsning mv. Uddannelsesniveauet i sektoren ventes at stige, men der ventes fortsat at være en del ikke-faglærte medarbejdere også i fremtiden. De generelle kompetencekrav i sektoren er stigende, særligt med hensyn til kundskaber inden for regning og matematik, engelsk og it. Inden for arbejdsfunktioner, som betegnes som ikke-faglærte vil der derfor ofte blive ansat medarbejdere med anden erhvervsuddannelse eller eksempelvis med en studentereksamen, fordi disse medarbejdere ofte har gode generelle kompetencer. Især procesindustrien ventes at efterspørge flere erhvervsuddannede med eksempelvis en uddannelse som procesoperatør eller industrioperatør. Der er dog ikke mange, som gennemfører en uddannelse som procesoperatør eller industrioperatør, og det kan være vanskeligt at rekruttere i tilstrækkeligt omfang. 3.2 Kompetencekrav til medarbejdersgrupper i sektoren I surveyen er spørgsmålene for uddannelsesgrupperne; Ikke-faglært, erhvervsfaglig uddannelse og lang videregående uddannelse bygget op om den anvendte kompetencemodel, som beskrevet i nedenstående figur:

16 16 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland Ikke-faglærte Virksomhedssurveyen tyder på, at virksomhederne inden for øvrig produktion de næste 5 år især vil stille krav til de ikke-faglærtes kommunikative kompetencer. Virksomhederne i sektorerne vil i mindre grad stille krav til de ikke-faglærtes evne til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere end virksomhederne i Nordjylland generelt, men herudover er der ikke signifikante forskelle på sektorens og de nordjyske virksomheders krav til de ikke-faglærtes kompetencer. De krav, som flest virksomheder vil stille til deres ikke-faglærte medarbejdere, er krav til deres evner til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave (80 %) og evne til i praksis at bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse mv. (69 %). Det hænger sammen med, at de ikke-faglærtes faglige kompetencer fra kurser tillige med deres generelle kompetencer fra folkeskolen og evt. andre uddannelser som f.eks. gymnasiet, HF eller ikke-gennemførte erhvervsfaglige uddannelser kan bidrage til at skabe værdi for virksomheden. (Figur 3-1). Relativt få virksomheder vil i høj grad stille krav til de ikke-faglærte om læse-, skrive- og regnefærdigheder (26 %), IT-kundskaber og fremmesprog og kulturforståelse (9 %). Ikke desto mindre vil 71 % af virksomhederne i høj eller i nogen grad stille krav om læse-, skrive- og regnefærdigheder og 72 % vil i høj eller i nogen grad stille krav om IT-kundskaber.

17 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 17 Figur 3-1 I hvilken grad vil virksomheden stille krav om følgende kompetencer i de kommende 5 år blandt virksomhedens ikke-faglærte medarbejdere? Læse-, skrive og regnefærdigheder 26% 45% 23% 6% Fremmedsprog og kulturforståelse 9% 23% 53% 15% IT-kundskaber 23% 49% 24% 3% Faglige kvalifikationer opnået gennem kurser og uddannelse mv 41% 41% 16% 2% Evne til i praksis at bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse 69% 29% 2% Evne til at tilrettelægge sit arbejde så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat 55% 43% 2% Evne til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave 80% 15% 5% Evne til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere 48% 44% 8% Evne til at tænke kreativt og innovativt om sin egen opgaveløsning eller det produkt/ydelse, man arbejder med 43% 44% 13% Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Medarbejdere med erhvervsfaglig uddannelse Virksomhederne inden for øvrig produktion vil de næste 5 år stille størst krav om kommunikative, relationelle, processuelle og faglige kompetencer blandt arbejdskraft med erhvervsfaglig uddannelse. Derimod lægger virksomhederne mindre vægt på de generelle kompetencer som fremmedsprog og kulturforståelse, IT-kundskaber og læse-, skrive og regnefærdigheder samt på faglige kvalifikationer. Ikke desto mindre vil 87 % af virksomhederne i høj eller i nogen grad stille krav om faglige kvalifikationer til arbejdskraft med erhvervsfaglig uddannelse, 83 % vil i høj eller nogen grad stille krav om IT-kundskaber og 89 % vil i høj eller nogen grad stille krav om læse-, skrive- og regnefærdigheder. Virksomhederne inden for sektoren vil lægge lidt større vægt på IT-kundskaber og på evnen til i praksis at bruge det, man har lært gennem kurser og uddannelse, end virksomhederne i Nordjylland generelt.

18 18 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland Figur 3-2 I hvilken grad vil virksomheden stille krav om følgende kompetencer i de kommende 5 år blandt virksomhedens medarbejdere med erhvervsfaglig uddannelse? Læse-, skrive og regnefærdigheder 53% 36% 11% Fremmedsprog og kulturforståelse 17% 38% 36% 9% IT-kundskaber 53% 30% 17% Faglige kvalifikationer opnået gennem kurser og uddannelse mv 50% 37% 13% Evne til i praksis at bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse 89% 10% 1% Evne til at tilrettelægge sit arbejde så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat 79% 19% 1% Evne til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave 86% 12% 3% Evne til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere 83% 16% 1% Evne til at tænke kreativt og innovativt om sin egen opgaveløsning eller det produkt/ydelse, man arbejder med 64% 28% 8% Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke De kompetencer, som virksomhederne især har fokus på, er evnen til i praksis at bruge det, man har lært gennem kurser og uddannelse (89 %), evnen til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave (86 %), evnen til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere (83 %) samt evnen til at tilrettelægge sit arbejde, så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat (79 %) (Figur 3-2) Medarbejdere med videregående uddannelse Blandt medarbejdere med videregående uddannelser er det især kommunikative, relationelle, processuelle og faglige kompetencer, som virksomhederne i høj grad vil stille krav om på 5 års sigt. Kompetencekravene til medarbejdere med videregående uddannelse adskiller sig ikke signifikant fra de krav som de nordjyske virksomheder som helhed forventer at stille til denne gruppe medarbejdere i de kommende 5 år. De kompetencer, som flest virksomheder i høj grad stiller krav om i de kommende 5 år, er evnen til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave (90 %), evnen til at tilrettelægge sit arbejde, så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat (83 %), evnen til i praksis at bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse (82 %) samt evnen til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere (78 %) (Figur 3-3). De generelle kompetencer som IT-kundskaber og især fremmedsprog og kulturforståelse bliver der ikke i samme grad lagt vægt på blandt virksomhederne i sektoren. Alligevel vil 83 % i høj eller i nogen grad dog stille krav om IT-kundskaber og 60 % vil i høj eller i nogen grad stille krav om fremmedsprog og kulturforståelse.

19 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 19 Figur 3-3 I hvilken grad vil virksomheden stille krav om følgende kompetencer i de kommende 5 år blandt virksomhedens medarbejdere med videregående uddannelse? Fremmedsprog og kulturforståelse 25% 35% 32% 7% IT-kundskaber 49% 34% 16% 1% Faglige kvalifikationer opnået gennem kurser og uddannelse mv 53% 35% 9% 3% Evne til i praksis at bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse 82% 14% 4% Evne til at tilrettelægge sit arbejde så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat 83% 16% 1% Evne til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave 90% 6% 4% Evne til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere 78% 21% 1% Evne til at tænke kreativt og innovativt om sin egen opgaveløsning eller det produkt/ydelse, man arbejder med 65% 34% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S Medarbejdere med ledelsesfunktioner Virksomhederne inden for øvrig produktion vurderer evnen til ledelse af medarbejdere, evnen til ledelse af projekter, projektforløb og omstillingsprocesser og evnen til at kunne skabe og implementere nye ideer, initiativer og projekter som nogle af de vigtigste ledelsesmæssige kompetencer i de kommende 5 år. Henholdsvis 94 %, 79 % og 78 % af virksomhederne svarer, at de i høj grad vil stille krav om disse kompetencer hos virksomhedens ledere. Derimod lægges der især mindre vægt på juridiske kompetencer. Virksomhederne inden for øvrig produktion vil ikke i samme grad lægge vægt på juridiske kompetencer som virksomhederne i Nordjylland generelt. Derimod vil de i højere grad lægge vægt på evnen til at arbejde internationalt og på evnen til ledelse af medarbejdere.

20 20 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland Figur 3-4 I hvilken grad vil virksomheden stille krav om følgende kompetencer i de kommende 5 år blandt virksomhedens ledere? Evne til ledelse af projekter, projektforløb, omstillingsprocesser mv? 79% 17% 4% Evne til ledelse af medarbejdere? 94% 6% Indsigt i faglig og teknisk udvikling inden for virksomhedens fagområder? 58% 38% 4% Evne til at udvikle netværk og relationer med samarbejdspartnere, konkurrenter, kunder, vidensinstitutioner mv? 61% 36% 3% Kompetencer til at arbejde internationalt 45% 29% 18% 9% Økonomiske og finansielle kompetencer? 42% 49% 8% 1% Juridiske kompetencer? 4% 49% 39% 8% Evnen til at kunne skabe og implementere nye ideer, initiativer og projekter? 78% 19% 3% Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Virksomhedernes vurdering af de nyuddannedes kompetencer 70 % af virksomhederne inden for øvrig produktion er tilfredse med de nyuddannedes kompetencer. 21 % finder dog, at kompetencerne er mangelfulde på enkelte områder og yderligere 9 % finder de nyuddannedes kompetencer mangelfulde på mange områder. Figur 3-5 Hvordan vurderer virksomheden generelt de nyuddannedes kompetencer? 9% 21% Mangelfulde på mange områder Mangelfulde på enkelte områder Tilfredsstillende 70% Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S.

21 Sektorrapport 2015 Øvrig produktion - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 21 De virksomheder, der mener, at de nyuddannedes kompetencer er mangelfulde, har vi spurgt om, hvilke faggrupper det især drejer sig om, og hvilke kompetencer de nyuddannede især mangler. Nogle af virksomhederne peger bl.a. på, at de nyuddannede mangler praksiserfaring, virksomhedsforståelse og selvstændighed. De nyuddannede har teoretisk viden, men svært ved at omsætte den til praksis.

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv JANUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland METAL- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland TRANSPORT OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OPLEVELSES- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Himmerland

Oplandsrapport 2015 Himmerland FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Himmerland Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland BYGGERI OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Vendsyssel Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Thy-Mors Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FØDEVARER OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 MINI HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland oplandsrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Pleje og omsorg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet

Læs mere

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Himmerland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplevelsesindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplandsrapport 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET

Læs mere

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Handel og forretningsservice

Handel og forretningsservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE

Læs mere

Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Fødevarer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere FremKom 3 INDHOLD 1. FremKom samarbejdet Samarbejde Organisering og partnere 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3 2 FREMKOM SAMARBEJDET - ET TVÆRPOLITISK SAMARBEJDE MELLEM NORDJYSKE AKTØRER Regionsrådet

Læs mere

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Læs mere

IKT SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

IKT SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

FremKom 2. hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2. hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland hovedrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Kultur, turisme og event

Kultur, turisme og event sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Byggeri SEKTORRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Byggeri SEKTORRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Byggeri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland mini hovedrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland MINI HOVEDRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Kultur, turisme og event

Kultur, turisme og event SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010 Beskæftigelse (1) Branche Uddannelsessammensætni ng, 2010 Udvikling i beskæftigelse, 2001-2010 Virksomhedernes fremadrettede efterspørgsel efter faggrupper Bygge- og anlæg Faglærte er altdominerende: Næsten

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 1. Formålet med projektet Anvendelsesorienteret viden som kan styrke målretning af vejledning på

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med KOMPETENCE Forsyning og tanker om nye regionale analyseprojekter HVA SNAKKER DU OM?? Erhvervsudviklingsdøgn 2015 Hvad vi mener med Kompetenceforsyning Enhver virksomhed har en unik kompetenceprofil. Den

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FUTURE FOOD INNOVATION

FUTURE FOOD INNOVATION SPETEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND FUTURE FOOD INNOVATION TILLÆG TIL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 Pixi-udgave KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher

Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher 12. oktober 2010 Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher Arbejdets organisering De udviklingstendenser, som er beskrevet i den generelle arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere