AspIT fokuseret talent. Årsberetning * Ovenstående er udarbejdet i forbindelse med den 1. pædagogiske dag på AspIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AspIT fokuseret talent. Årsberetning 2007. * Ovenstående er udarbejdet i forbindelse med den 1. pædagogiske dag på AspIT"

Transkript

1 AspIT fokuseret talent Årsberetning 2007 * Ovenstående er udarbejdet i forbindelse med den 1. pædagogiske dag på AspIT

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Idégrundlag...3 Interessenter...3 Centrale indsatsområder...4 Uddannelsesstruktur...4 Elevbestand...5 EVA 2007 evaluering...5 Formål med evalueringen...5 Dokumentation og metode...6 Samarbejde med DEL fokus på pædagogik...9 Virksomheds kontakt...16 Landsdækkende udbud...17 Fortsættelse af AspIT...17 Økonomi...18 Konklusion AspIT Side 2 af 19 Beretning 2007

3 Indledning Mange unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF) kommer i klemme i det etablerede uddannelsessystem. Det er vanskeligt at udarbejde realistiske uddannelsesplaner for denne gruppe unge, idet der ikke er kompetencegivende alternativer til de traditionelle ungdomsuddannelser. Projektets mål er at udvikle en erhvervsrettet IT-uddannelse for unge, der forlader folkeskolen. Grundtanken er, at de unge på uddannelsen får tilknytning til arbejdsmarkedet på en måde, der matcher deres kompetencer faglige såvel som personlige. Nærværende beretning redegør for de aktiviteter der er gennemført i 2007 og danner sammen med regnskab, ledelses- og revisorberetning og evaluering 2007 den samlede afrapportering af projektforløbet Evaluering 2007 er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut EVA. Yderligere oplysninger om AspIT kan findes på Idégrundlag Projektets idégrundlag er at skabe et alternativ til denne fremtidsudsigt. Der skal oprettes et uddannelsestilbud, hvor de udskolingselever, der har interessen og evnerne for det, kan optages på et uddannelsesforløb, som tilbyder en kompetencegivende IT uddannelse i de spidskompetencer, den enkelte unge besidder. Dette gøres i et tæt samarbejde med lokale erhvervsdrivende og lokale uddannelsesinstitutioner. IT virksomhederne bør have interesse i at beskæftige de unge efter endt uddannelse, da de unge vil være en værdiskabende arbejdskraft, idet de er veluddannede indenfor IT og fordi de bl.a. er karakteriseret ved at have følgende personlige egenskaber: Interessenter God hukommelse Pligtopfyldende, stabile og loyale Sans for detaljer, evne til fordybelse og omhyggelige Ærlige Da projektet udspringer i Vejle Kommune vil interessenterne, som primært kommer fra Vejle Amt, være: Erhvervslivet, primært IT-branchen Børn og unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF) Forældre til ovennævnte Uddannelsessystemet Kommunerne, regioner og stat AspIT Side 3 af 19 Beretning 2007

4 Centrale indsatsområder Som beskrevet i beretning 2006 skulle følgende centrale indsatsområder gennemføres i 2007 for dermed at afslutte projektets mål for årerne 2005, 2006 og Indsatsområderne var: 1. Fortsat samarbejde med EVA omkring evaluering 2. Samarbejde med DEL omkring pædagogiske metoder og forsøg og beskrivelse af den praktiserede pædagogiske metode 3. Styrke virksomheds samarbejdet mht. væksthus opgaver og praktik forløb 4. Søge forpligtigende samarbejdsskoler der kan sikre landsdækkende udbud gerne med tilhørende døgntilbud 5. Sikre en fortsættelse af AspIT som landsdækkende uddannelsestilbud placeret på erhvervsskolerne. Uddannelsesstruktur Uddannelsesstrukturen er efterhånden fastlagt og kan beskrives i nedenstående overordnede rammer. Semester Indhold Undervisnings- og arbejdsformer 1. semester Introduktion, grundlæggende IT og Fælles grundforløb for eleverne i en avanceret IT inden for de tre klasse. 2. semester hovedområder: teknik, systemkonstruktion og Klasseundervisning med diverse 3. semester visualisering. individuelle øvelser og gruppeopgaver af såvel teoretisk som meget konkret Afdækning af hvilket af de tre karakter. hovedområder eleven har et særligt talent indenfor. 4. semester Det givne hovedområde som Individuelt opbygget forløb afhængigt eleven har et særligt talent indenfor af elevens særlige talent, 5. semester samt arbejdstræning, herunder sociale/personlige kompetencer og udvikling af sociale og personlige særlige behov. 6. semester kompetencer. Vekselvirkning mellem væksthus, praktik og undervisning. I uddannelsesplanen fastlægges modulrækkefølgen, væksthus- og praktikperioder. Til hvert modul er der en tilhørende modulplan der beskriver fagindhold, forslag til litteratur og værktøjer samt eksamensformen og bedømmelseskriterierne. AspIT Side 4 af 19 Beretning 2007

5 Elevbestand Alle optagne elever har forladt folkeskolen, har Aspergers Syndrom, har interesse og evner for IT og er indstillet på at søge arbejde indenfor branchen. Siden august 2005, hvor det første hold elever blev optaget, er der optaget 25 elever fordelt på fem hold. To elever har forladt uddannelsen, hvilket betyder at der pt. går 23 elever på skolen. Nedenstående tabel giver et overblik over optag og foreløbig gennemførelse: Hold Start og forventet dimittering Optag Frafald/omvalg 1 August 2005 december elever 1 2 Januar 2006 juni elever 0 3 August 2006 december elever 0 4 Januar 2007 juni elever 1 5 August 2007 december elever 0 EVA 2007 evaluering EVA Danmarks Evalueringsinstitut gennemfører hvert år den samlede evaluering af projektforløbet og har også forestået evalueringen for Denne evaluering er gennemført som en rekvireret opgave for AspIT. Det er den tredje og sidste evaluering i den treårige projektperiode. Evalueringen er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ved evalueringskonsulent Dea Sommer og evalueringsmedarbejder Niels Jakob Pasgaard. Formål med evalueringen Formålet med evalueringen er at vurdere både projektets tilrettelæggelse og gennemførelse og dets indhold og resultater i form af konkrete uddannelseselementer mv., der er gennemført. Evalueringen fokuserer på to hovedområder, idet den belyser og vurderer: 1 Projekthåndteringen, herunder: Projektstyringen, herunder projektets målformuleringer og eventuelle andre styringsdokumenter Projektets organisation, herunder styregruppe og daglig ledelse Løbende dokumentation og evaluering af processer og resultater i projektet Løbende information, dialog og samarbejde med eksterne aktører og interessenter. AspIT Side 5 af 19 Beretning 2007

6 2 Projektets foreløbige resultater, herunder: Uddannelsens indhold i forhold til dens formål og mål, herunder udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer og tilknytning til arbejdsmarkedet Uddannelsens struktur og benyttede undervisnings- og arbejdsformer Overgang til arbejdslivet Gennemførelse og studieaktivitet, herunder arbejdet med personlige handlingsplaner for eleverne. Evalueringen fokuserer på det tredje og sidste år af projektperioden. Den fokuserer derfor i særlig grad om uddannelsens erhvervssigte, bl.a. løsning af opgaver for erhvervslivet, praktikordning, elevernes erhvervsevne og uddannelsens kontakt til erhvervslivet. Evalueringen indeholder samlet set en vurdering af i hvilken udstrækning uddannelsen har nået målet om en beskrevet uddannelsesmodel ved projektets udløb. Evalueringen identificerer en række opmærksomhedspunkter og peger desuden på forhold som skolen kan arbejde videre med for at sikre en god overgang til egentlig drift. På den måde har evalueringen et fremadrettet sigte. Dokumentation og metode Evalueringen bygger på vurderinger af væsentlige grundlags- og procesdokumenter (desk research) og på kvalitative data der er indsamlet gennem interview med forskellige aktører, herunder elever, ansatte, ledelse, eksterne censorer, en repræsentant for styregruppen og interessenter i form af IT-virksomheder der fungerer som praktiksteder. Interviewene er gennemført på baggrund af en spørgeguide, udarbejdet af EVA og godkendt af projektchef Ole Bay Jensen. Her følger en oversigt over evalueringens dokumentation og de anvendte metoder til dokumentationsindsamlingen og deres formål. AspIT Side 6 af 19 Beretning 2007

7 Metode, kilde Desk research: projektbeskrivelse, organisationsbeskrivelse og andre væsentlige styrings- og procesdokumenter Minigruppeinterview med projektlederen og den pædagogiske vejleder Interview med formanden for Styregruppen Minigruppeinterview med uddannelsens fastansatte lærere Minigruppeinterview med elever med erfaring med praktik og deres forældre Minigruppeinterview med eksterne censorer Telefoninterview med virksomheder der har eller har haft elever i praktik. Formål - At få overblik over grundlag, proces og delresultater. - At få beskrivelser og vurderinger af projektstyring og - forløb, herunder arbejdet med at opsamle og udnytte erfaringer fra tidligere faser i projektet. - At få beskrivelser og vurderinger af afprøvede uddannelseselementer og det løbende arbejde med at opbygge en uddannelsesmodel. - At få beskrivelser og vurderinger af projektstyring og -forløb, herunder arbejdet med at opsamle og udnytte erfaringer fra tidligere faser i projektet. - At få beskrivelser og vurderinger af afprøvede uddannelseselementer og det løbende arbejde med at opbygge en uddannelsesmodel. - At få beskrivelser og vurderinger af projektet i lyset af styregruppens ophør. - At få beskrivelser og vurderinger af projektstyring og -forløb, herunder arbejdet med at opsamle og udnytte erfaringer fra tidligere faser i projektet. - At få beskrivelser og vurderinger af afprøvede uddannelseselementer og det løbende arbejde med at opbygge en uddannelsesmodel. - At få indblik i elevernes behov, forventninger og vurderinger i forhold til uddannelsen generelt og specifikt i forhold til praktik. - At få beskrivelser og vurderinger af afprøvede uddannelseselementer og det løbende arbejde med at opbygge en uddannelsesmodel. - At få indblik i vurderinger af uddannelsens faglige niveau og potentiale. - At få indblik i virksomheders vurderinger af uddannelsens tilrettelæggelse, gennemførelse og perspektiver i relation til elevernes muligheder på arbejdsmarkedet og evt. med hensyn til videreuddannelse i forlængelse af AspIT-modellen. - At få indblik i vurderinger af praktikordningen. AspIT Side 7 af 19 Beretning 2007

8 Projektchef Ole Bay Jensen havde ansvaret for at indkalde og samle interviewpersonerne. Interviewene blev gennemført som planlagt og var præget af åbenhed fra deltagernes side. Dog var der forfald blandt gruppen af eksterne censorer, idet to af de i alt tre indkaldte censorer ikke mødte frem. Dette er der delvist kompenseret for, idet der efterfølgende er foretaget telefoninterview med en af de to censorer, som ikke deltog på dagen. Samlet set vurderer EVA at dokumentationen udfylder rammerne for evalueringen og er velegnet til at belyse projektet med udgangspunkt i aktørerne og interessenternes erfaringer og vurderinger. Den endelige evalueringsrapport kan ses på og AspIT Side 8 af 19 Beretning 2007

9 Samarbejde med DEL fokus på pædagogik I samarbejdet med DEL-Nord, ved Liselotte Bay Jensen, har der været sat fokus på den kultur og pædagogiske praksis, som er blevet opbygget på AspIT. Samarbejdet er konkret udmøntet i en række pædagogiske dage, observation af undervisningen og efterfølgende samtale om undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering. Derudover er der af DEL blevet afholdt konkrete undervisningsforløb vedrørende undervisningsprincipper, -former og motivation og modstand i undervisningen. Det har givet anledning til refleksioner over hvorledes denne praksis kan beskrives af underviserne. Når underviserne laver den overordnede planlægning og daglige tilrettelæggelse af undervisningen tages der udgangspunkt i de otte h er som består af følgende otte klassiske didaktiske hv-spørgsmål: 1 Hvad skal vi lave? 2 Hvorfor det? 3 Hvornår skal vi det? 4 Hvor skal vi lave det? 5 Hvem laver vi det med? 6 Hvordan laver vi det? 7 Hvor længe laver vi det? 8 Hvad skal vi lave bagefter? Samtlige undervisere på AspIT har i forbindelse med det pædagogiske arbejde med DEL beskrevet dels deres pædagogiske didaktiske overvejelser og praksis samt eksempler på lektionsplaner. Det viser sig at den pædagogiske praksis på mange områder fungere godt for AspIT s elevgruppe. Det viser sig dog også at der er behov for at arbejde yderligere med pædagogik i undervisergruppen. En nærmere indkredsning af de pædagogiske udviklingsområder er planlagt til at blive igangsat i 2008 evt. i samarbejde med undervisere fra de nye AspIT skoler. Liselotte Bay Jensen har desuden medvirket ved en række eksaminer og herigennem dannet sig et førstehånds indtryk af de nuværende summative evalueringsformer. Det er DEL s anbefaling at der på dette område iværksættes et fremtidigt udviklingsarbejde med modulplaner og evalueringsformer der i højere grad afdækker elevernes kompetencer altså beskrivelse af læringsmål. Det er ligeledes DEL s anbefaling af undervisere ved AspIT uddannelsen har gennemført pædagogikum og/eller VUU. Det er en målsætning at DEL i samarbejde med AspIT gennemfører sådanne forløb for alle undervisere tilknyttet uddannelsen. AspIT Side 9 af 19 Beretning 2007

10 Nedenstående er et eksempel på en undervisers overvejelser over egen pædagogisk praksis, som den blev beskrevet i forbindelse med afholdelse af pædagogiske dage i efteråret Beskrivelse af pædagogiske overvejelser Herefter følger en mere fyldestgørende beskrivelse af de pædagogiske overvejelser jeg gør mig i forbindelse med forskellige forhold i relation til undervisningen på AspIT. Beskrivelsen dækker over 9 områder, som er relevante at tage hensyn til i de pædagogiske overvejelser. Beskrivelsen vil være opdelt i følgende afsnit: Elevforudsætninger Elevforudsætninger Motivation Undervisningsprincipper Faglige mål (modulplan) Min egen rolle og funktion som underviser Lokaleindretning Brug af Av-midler og software m.m. Eksamen Læringsstil Før hvert modul vil jeg gerne møde eleverne og forsøge at pejle mig ind på hvilke styrker og svagheder de måtte have. Jeg prøver så vidt muligt i starten at få en fornemmelse for hvad eleven har af forudsætninger. Det er meget vigtigt for mig at gennemføre en undervisning, der er givende, både for mig og eleven. Jeg prøver at få en fornemmelse af elevens begavelse og faglige niveau og hvor han/hun står i forhold til faget. Derudover ser jeg også på elevens sociale modenhed og om eleven har interesse for faget. Faktorer som fysiske og psykiske færdigheder hos eleven, er også nogle af de faktorer jeg prøver at få indblik i. Det kan naturligvis ved et kort møde være svært at få overblik over alle disse faktorer i forbindelse med elevens adfærd. Derfor tilrettelægger jeg også undervisning fleksibelt, således at der kan foretages justeringer og i nogle tilfælde tages individuelle imødekommelser af specifikke behov. Motivation I hvert undervisningsforløb bestræber jeg mig så vidt muligt på at få alle elever inddraget i undervisningen. Motivationsfaktorer som ros og humor spiller her en meget AspIT Side 10 af 19 Beretning 2007

11 vigtig rolle. Jeg anvender ros, humor og andre forskellige teknikker, eksempelvis belønning for at motivere eleverne. Det er min erfaring at eleverne let kan motiveres ved at have medindflydelse på undervisningen og det der tales om eller arbejdes med, uden at det reelt er eleven, der styrer undervisningen. Jeg forsøger direkte at motivere eleven, at gøre indholdet nærværende og relevant. Faktorer som straf og trusler om straf benyttes helst ikke. I disse tilfælde vil jeg hellere bruge positive virkemidler og forsøge at motivere eleven til at få gode resultater i test, eksamen eller godt og vellønnet arbejde efter uddannelsen. Undervisningsprincipper Jeg anvender forskellige undervisningsprincipper og har i forbindelse med min undervisning en demokratisk tilgang. For den nærværende målgruppe, kan det være hensigtsmæssigt at anvende helhedsprincippet, da disse elever har specielle behov, for at se emnet som helhed inden de arbejder med de elementer emnet omhandler, hvilket ligger i forlængelse af motivationsaspektet. På AspIT er en kombination af klasseundervisning og gennemgang af indholdet før middag og individuelt arbejde (opgaveløsning) efter middag, den grundlæggende struktur. Jeg kan i klasseundervisningen finde på at anvende det induktive princip og fremsætte en problemstilling og give forslag til løsninger, hvorefter eleven kan afprøve forslagenes anvendelighed, der senere konkluderes. Dette kræver stor elevaktivitet og har den fordel at eleven lærer ved at løse forskellige problemstillinger samtidig med at den fælles dialog imellem eleven og underviseren kan være frugtbar for alle eleverne. Herunder ud fra det funktionelle og formelle princip er en kort liste over nogle af de principper/metoder jeg veksler imellem: Learning by doing. ( det funktionelle princip ) Forelæsning/præsentation. ( det formelle princip ) Intensiv og ekstensiv læsning. ( det formelle princip ) Undervisningsdifferentiering. ( det funktionelle princip ) Der vil typiske veksles imellem de forskellige principper og som regel forekommer der en kombination heraf. Faglige mål (modulplan) De faglige mål er beskrevet i en modulplan. Disse sammenholder jeg med elevens forudsætninger inden metoder og planen for indholdet udarbejdes. For at sikre at de faglige mål indfries, foretages test og eksamener, og i det daglige forsøger jeg som underviser at vurdere om eleven har de fornødne færdigheder målsætningen stiller. Undervisningen tilrettelægges med klare mål og er disse mål ikke nået på selve dagen, kan der herefter foretages justeringer, repetition m.v. AspIT Side 11 af 19 Beretning 2007

12 Skulle jeg stå i en situation, hvor det viser sig at de faglige mål bliver hurtigere indfriet end den fastlagte tidsramme (at eleverne simpelthen lærer hurtigere end forventet), kan der også foretages justeringer eksempelvis mere dybdegående arbejde med emnerne eller en opjustering af det faglige niveau. Min egen rolle og funktion som underviser Faktorer som aktiv lytning, samtale og nærvær har også stor betydning for min relation til eleverne. Jeg bestræber mig på at være meget opmærksom på hvad der foregår i klassen. Uden at agere far forsøger jeg efter bedste evne at drage omsorg for eleverne i forskellige forhold, der kan gøre sig gældende. Det er min ambition at gennemføre undervisningen så hensigtsmæssigt som muligt, således at elevernes indlæring bliver optimal. Der anvendes forskellige spørgeteknikker, for at fastholde elevens opmærksomhed. For at gøre undervisningen mere levende og få større elevinddragelse inddrages eleverne med følgende metoder: Skiftevis oplæsning/debat for klassen Lærer-/elevstyrede spørgsmål Elevfremlæggelse (opgaver) Da eleverne anvender computer og sidder meget i forbindelse med undervisningen, er forhold som helbred og arbejdsklima vigtige. Jeg opfordrer gerne eleverne til at rejse sig i pauserne og gå en tur, få frisk luft, vand eller andet, der har en positiv indvirkning på et godt indlæringsmiljø. Jeg mener også at have et ansvar i forhold til den undervisningsform, der anvendes i relation til arbejdsklima og elevernes helbred. Som underviser er min rolle også at sikre at skolens faglige mål/krav imødekommes og opfyldes. Derudover har jeg som underviser en forpligtelse overfor kollegerne, der skal undervise bagefter. Eksempelvis i situationer hvor de faglige mål opfyldes før tid, er det vigtigt ikke at komme til at undervise i et emne, som er indeholdt i et andet modul og som en anden kollega har ansvaret for. Lokaleindretning Lokaleindretningen er foretaget inden modulet opstartes og eleverne kender deres pladser. Under gennemførelsen af modulet i det daglige er forhold som et godt indeklima vigtigt, og der tilstræbes at foretage udluftning i hver pause og nogle gange lade et vindue stå på klem under selve forløbet. Min plads som underviser kan variere alt efter størrelsen på lokalet og hvad dagen indeholder. Under opgaveløsningen tager jeg en mere anonym plads i lokalet. Når der skal gennemgås nye og relevante emner m.m. kan jeg indtage en mere fremtræden plads i lokalet, evt. ved siden af projektore, således at eleven har et godt udsyn både til læreren og de emner, der gennemgås. AspIT Side 12 af 19 Beretning 2007

13 Brug af Av-midler og software m.m. Jeg foretrækker i mange situationer at anvende en projektor eller whiteboard i forhold til at demonstrere og underbygge forskelligt indhold. Derudover anvendes Office Outlook til mødeindkaldelse og formidling af information omkring dagens indhold. Eleverne bekræfter modtagelsen og accepterer indkaldelsen. Således sikres at eleven er informeret og har accepteret undervisningsforløbet. Man kan kalde det en gensidig aftale. Da der er tale om en IT uddannelse er computeren meget i fokus og anvendes stort set til det meste, både til øvelser, tests, løsning af opgaver m.v. Eksamen Eksamenssituationen vil være en forlængelse af undervisningen med henblik på at eleven får mulighed for at demonstrere de færdigheder vedkommende besidder. Eleven skal ud fra et oplæg fremføre sin viden omkring emnet. Jo mere selvstændig fremlæggelse af emnet, jo bedre. Hvis eleven skulle køre fast i nogle områder eller komme med forkerte udsagn, vil jeg blande mig i fremlæggelsen. Når eleven er færdig med sit oplæg, vil jeg supplere med spørgsmål indenfor den fastlagte tidsramme for eksamensforløbet. I forbindelse med tests hjælper jeg i tvivlstilfælde,, hvor testspørgsmålene skal omformuleres. Læringsstil Der vil igennem undervisningsforløbet blive afprøvet flere forskellige indlæringsformer. Der tilstræbes så vidt muligt at skabe det bedste indlæringsmiljø for eleverne. Illustreret bedst herunder er Dunn og Dunn modellen over hvilke elementer, der kan gøre sig gældende for det optimale indlæringsmiljø: AspIT Side 13 af 19 Beretning 2007

14 På den efterfølgende side er en kort beskrivelse af de 6 grupper modellen for læringsstile har. Jeg anvender modellen for at have de forskellige faktorer for øje, der kan have betydning for at skabe det optimale indlæringsmiljø. Modellen kan opdeles i 6 grupper med hver deres elementer: De fysiske elementer: Lærer du bedst med eller uden lyd, lys, mad og drikke? Skal der helst være koldt eller varmt i lokalet? Foretrækker du at sidde ved dit skrivebord eller at ligge på sofaen, når du læser lektier? Eller er det lige meget? AspIT Side 14 af 19 Beretning 2007

15 De følelsesmæssige elementer: Er du god til at motivere dig selv, når du skal lære noget vanskeligt? Er du god til at holde ud? Er du vedholdende? Føler du stort ansvar for dit arbejde? Har du behov for struktur, når du arbejder? De sociologiske elementer: Arbejder du bedst alene eller i par? Arbejder du bedst i grupper, som I selv har valgt, eller i grupper som læreren har valgt? Arbejder du bedst, når din lærer eller en anden er i nærheden? Eller har du behov for en blanding (en variation)? De fysiologiske elementer: Foretrækker du at småspise og drikke lidt, når du skal lære noget nyt og svært? Arbejder du bedst på bestemte tidspunkter af dagen? Skal du helst bevæge dig, mens du arbejder? De psykologiske elementer: Kan du lide at arbejde med en opgave "trin-for-trin"? (analytiker) Eller foretrækker du fra starten, at du kan se formålet med opgaven og se dens helhed? (holist) Går du straks i gang med en ny opgave (impulsiv), eller foretrækker du at sidde at tænke opgaven igennem, inden du går i gang (refleksiv)? De 4 perceptuelle forcer: 1) Lærer du bedst ved at lytte (auditiv) 2) Lærer du bedst ved at se (visuel) 3) Lærer du bedst ved at røre (taktil) 4) eller skal du helst bevæge dig (kinæstetisk), mens du lærer? Da disse elever kan have specielle områder, hvor de let bliver ukoncentrerede og demotiverede kan det indebære store udfordringer at tilpasse undervisningen, så det indeholder de mest optimale forhold. Eksempelvis kan meget struktur og variation vise sig givende i forhold til denne gruppe elever, hvorimod tidspunkt på dagen og madvaner, kan være faktorer, der kan give et mindre optimalt indlæringsmiljø. Da disse elever har Asperger Syndrom vil sociologiske forhold som gruppearbejde kun i mindre grad gøre sig gældende. Endvidere skal der tages hensyn til, at evnen til at være udholdende og motiveret i længere tid kan være begrænset, hvis interessen ikke er til stede. Det kan således være relevant at justere undervisningsformen indenfor de rammer, der tidligere er nævnt. Konklusion Hermed konkluderes min beskrivelse af de pædagogiske overvejelser. Der er ingen tvivl om at de pædagogiske overvejelser, der her er gennemgået kan være altafgørende for om et undervisningsforløb bliver en succes. Det er vigtigt, at de principper og mål, der arbejdes med tager højde for elevernes forudsætninger og har fokus på elevens motivation. AspIT Side 15 af 19 Beretning 2007

16 Da undervisningen udføres for elevens skyld. Det er også vigtigt med fleksibilitet og evnen til at kunne foretage justeringer i undervisningsforløbet, da eleverne lærer på forskellige måder og har vidt forskellige forudsætninger. Virksomheds kontakt Det er afgørende, at de lokale IT-virksomheder er tæt inddraget i forløbet. Det er ligeledes nødvendigt at de studerende har opnået et IT fagligt anvendelsesniveau, som kan anvendes i virksomhederne. Nedenstående virksomheder har indledt forpligtigende samarbejde med AspIT i Praktikpladser Praktik indhold INFOR Møbel Database tilretning INFOR Tekstil Test af funktionalitet af applikationer Stark Skanderborg Ajourføring af lager- og mailsystem samt makroer. BYG Teq IT Teknisk support A/S Scancommerce CMS, hjemmesider og support VIFIN Tilretning af div. programmer ITprof, EDBskolen Udvikling i TYPO 3 LEGO Test af LEGO Education Opsætning og test af Lego Robotics/Lego Mindstorm EM Data Test af software Miralix Software udvikling og test IT Forum Grafisk arbejde, animation, udarbejdelse af foldere Væksthusopgaver Opgavebeskrivelse INFOR Møbel Guerillatest: 3D møbelprogram INFOR Møbel Struktureret test: 3D møbelprogram INFOR Møbel Udarbejdelse af ikoner VEU Kinaskak Programmering ad 3D DocTools Aftestning af Makroer til Word VIFIN Tilretning af div. programmer ABCLeg Opbygning af 2D, billede og lyd Ruds Naturleg Ajourføring af hjemmeside Curaden Swiss - Scandinavia Datavask Reher Consult - Anglers Place Ajourføring af hjemmeside Virksomheds Netværket Sygefravær og hjemmeside til superligaen Byhistorisk Arkiv Ajourføring af database og indscanning Autismeforeningen Ajourføring af hjemmeside TK Validate Udarbejdelse af testmodeller AspIT Side 16 af 19 Beretning 2007

17 Landsdækkende udbud Der er indledt et foreløbigt samarbejde med nedenstående skoler som positivt har vist interesse i at udbyde AspIT uddannelsen fra skoleåret Skive Handelsskole IT Akademiet Århus Tekniske Skole Vejle Handelsskole EDB Skolen TietgenSkolen, Odense TEC - Teknisk Erhvervsskole Center, Sjælland Der indledes konkrete tiltag til at AspIT uddannelsen kan etableres ved disse skoler i starten af Fortsættelse af AspIT Vejle Handelsskole søgte SATS pulje midler til, i perioden , at konsolidere initiativet og fortsætte AspIT uddannelsen som udviklingsprojekt. Målet er at udvikle en uddannelse for unge med Aspergers Syndrom, som kan udbydes som et nationalt tilbud til denne gruppe af unge. Vejle Erhvervsudvikling anbefaler at Vejle Handelsskole viderefører projektet, da der fortsat sikres et partnerskab mellem skolen og Vejle Erhvervsudvikling. Forsøgsperioden er valgt ud fra, at netop i denne periode er det tanken at spille op imod den nye lov Uddannelse for unge med særlige behov. Forsøget vil samtidig afdække, om AspIT uddannelsen kan placeres på dette lovgrundlag eller om en anden individuel ungdomsuddannelse kan danne lovgrundlaget for AspIT uddannelsen. I den nuværende projektperiode er det lykkedes at udvikle en pædagogisk metode rettet imod Erhvervsrettet IT for unge med Aspergers Syndrom. Der søges derfor inden for tre hovedområder: 1. Visitering et 6 ugers forløb. Visitering foretages i samråd med kommunerne og UU erne. 2. Gennemførelsen af forsøgsuddannelse med op til 9 hold a 5 elever med optag af 2 hold til august og 1 hold til januar altså op til 45 elever. 3. Opbygning af et kompetencecenter med det formål at: - medvirke til udbredelsen af uddannelsen til hele landet - opbygge et efteruddannelsesprogram for undervisere specifikt mht. undervisning rettet mod unge med Aspergers Syndrom AspIT Side 17 af 19 Beretning 2007

18 - sikre en fortsat udvikling af uddannelsen, herunder efteruddannelsestilbud, for tidligere elever som er i job - gennem partnerskab at virke som kompetencecenter for øvrige skoler i Danmark - tilbyde IT-firmaer og IT-afdelinger kvalificerede medarbejdere til praktik og ansættelse - vurdere langtidseffekten af projektets evne til at fastholde målgruppen i ordinær beskæftigelse - Vejle Handelsskole ønsker sammen med Vejle Tekniske Skole at afdække mulighederne for en erhvervsrettet ungdomsuddannelse indenfor IT, rettet imod praktisk anlagte unge med Aspergers Syndrom. Der er ved gennemførelse af forsøgsuddannelsen behov for at tilrettelægge og gennemføre pædagogiske forsøg, hvilket ønskes gennemført i tæt samarbejde med Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL). Samarbejdet med DEL er allerede etableret og dette samarbejde ønskes fortsat. Uddannelsen skal fortsat evalueres årligt og det ønskes fortsat gennemført i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Endelig ønskes Deloitte til fortsat at forestå revision af regnskaber mv., som placeres i regnskabsafdelingen på Vejle Handelsskole. Hermed kvalitetssikres forsøgsuddannelsen med henblik på efterfølgende etablering som varigt tilbud. Projektet har til dato til fulde opnået de resultater, der var ønskelige. På mange områder har projektet overrasket positivt både med hensyn til de unges evner og formåen og med hensyn til erhvervslivets vurderinger af de unge og uddannelsen. Sidst, men ikke mindst, det store behov for netop en uddannelse indenfor IT med udgangspunkt i de unges interesser og talent. En uddannelse som i stor udstrækning tager hensyn til de unges handikap, Aspergers Syndrom, og de unges store vanskeligheder med at følge en uddannelse i de ordinære uddannelsestilbud. I skrivende stund har Vejle Handelsskole på baggrund af ansøgningen modtaget 9.3 mill. til videreførelse af AspIT i perioden 2008, 2009 og 2010 Økonomi Der henvises til regnskab 2007 og ledelses- og revisorberetning, der sammen med nærværende årsberetning og evaluering 2007 udgør den samlede afrapportering af projektforløbet AspIT Side 18 af 19 Beretning 2007

19 Konklusion 2007 Som beskrevet i beretning 2006 skulle følgende centrale indsatsområder gennemføres i 2007 for dermed at afslutte projektets mål i årerne 2005, 2006 og Indsatsområderne var: 1. Fortsat samarbejde med EVA omkring evaluering 2. Samarbejde med DEL omkring pædagogiske metoder og forsøg 3. Beskrivelse af den praktiserede pædagogiske metode 4. Styrke virksomheds samarbejdet mht. væksthus opgaver og praktik forløb 5. Søge forpligtigende samarbejdsskoler, der kan sikre landsdækkende udbud gerne med tilhørende døgntilbud 6. Sikre en fortsættelse af AspIT som landsdækkende uddannelsestilbud placeret på erhvervsskolerne. Alle centrale indsatsområder anses for opnået og ved bevillig til projektets forlængelse i årerne 2008, 2009 og 2010 vil uddannelsen kunne udformes i sin endelige form og forankres på en række skoler, således at et landsdækkende udbud sikres. Vejle den 28. marts 2008 Formand for styregruppen Projektchef for AspIT Mogens Toft Ole Bay Jensen AspIT Side 19 af 19 Beretning 2007

AspIT fokuseret talent. Årsberetning 2006

AspIT fokuseret talent. Årsberetning 2006 AspIT fokuseret talent Uddannelse Væksthus Praktik/Job AspIT Fokuseret Talent Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning....3 Idégrundlag....3 Interessenter...3 Målsætning...4 Formål...4 Leverancemål...4

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

AspIT. Projekthåndteringen og de foreløbige resultater i AspITprojektets

AspIT. Projekthåndteringen og de foreløbige resultater i AspITprojektets AspIT Projekthåndteringen og de foreløbige resultater i AspITprojektets andet år AspIT Projekthåndteringen og de foreløbige resultater i AspITprojektets andet år AspIT Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

AspIT. Projekthåndteringen og resultaterne i AspIT-projektets tredje og sidste år

AspIT. Projekthåndteringen og resultaterne i AspIT-projektets tredje og sidste år AspIT Projekthåndteringen og resultaterne i AspIT-projektets tredje og sidste år AspIT Projekthåndteringen og resultaterne i AspIT-projektets tredje og sidste år 2008 AspIT 2008 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

AspIT. Erhvervsrettet! Informations Teknologisk! Personligt udviklende!

AspIT. Erhvervsrettet! Informations Teknologisk! Personligt udviklende! 1 AspIT En uddannelsesmodel som er Erhvervsrettet! Informations Teknologisk! Personligt udviklende! Uddannelsesforløbet skal sikre, at den studerende opnår: Generelle og formelle kompetencer indenfor IT

Læs mere

AspIT fokuseret talent. Beretning 2005

AspIT fokuseret talent. Beretning 2005 AspIT fokuseret talent Beretning 2005 Uddannelse Væksthus Praktik/Job Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Idégrundlag...3 Interessenter...3 IT-fagligt uddannelsesudvalg...4 Formål....4

Læs mere

AspIT at Work Årsmøde Uddannelseschef Ole Bay Jensen 1

AspIT at Work Årsmøde Uddannelseschef Ole Bay Jensen 1 AspIT at Work Årsmøde 2016 27-05-2016 Uddannelseschef Ole Bay Jensen 1 AspIT at Work Årsmøde 2016 Fra årsmødet 2015 lovede jeg at der ikke ville blive flere afdelinger i Danmark vi ville arbejde på at

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Bilag 1 Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Styregruppen for AspIT har bedt Danmarks Evalueringsinstitut, EVA om at gennemføre en evaluering af afklaringsforløbene til AspIT-uddannelsen.

Læs mere

AspIT at Work Årsmøde 2011. 10. maj 2011 Uddannelseschef Ole Bay Jensen

AspIT at Work Årsmøde 2011. 10. maj 2011 Uddannelseschef Ole Bay Jensen AspIT at Work Årsmøde 2011 AspIT Udviklingsprojektet: 2004-2010 Maj 2005 Tør vi? Kan vi? Værdier der stadig holder (min første chef i projektet) Du må aldrig lade dit hjerte blive så stort at det trykker

Læs mere

De mange Intelligenser og Læringsstile

De mange Intelligenser og Læringsstile De mange Intelligenser og Læringsstile Børn lærer på hver deres måde. Børn har forskellige styrkesider, potentialer og intelligenser. Hvert barn har sin unikke læringsstil og intelligensprofil. For at

Læs mere

Evaluering af AspIT. Evaluering af proces og aktiviteter i AspIT-projektets første halvår

Evaluering af AspIT. Evaluering af proces og aktiviteter i AspIT-projektets første halvår Evaluering af AspIT Evaluering af proces og aktiviteter i AspIT-projektets første halvår Evaluering af AspIT Evaluering af proces og aktiviteter i AspIT-projektets første halvår Evaluering af AspIT Danmarks

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

AspIT. fokuseret talent til erhvervslivet. aspit.dk I aspit@aspit.dk I Telefon 33 34 49 01

AspIT. fokuseret talent til erhvervslivet. aspit.dk I aspit@aspit.dk I Telefon 33 34 49 01 AspIT fokuseret talent til erhvervslivet de n e k k sdæ Et landnelsestilbud uddan aspit.dk I aspit@aspit.dk I Telefon 33 34 49 01 AspIT - Et landsdækkende tilbud til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

AspIT 2010-13 side 1

AspIT 2010-13 side 1 AspIT 2010-13 side 1 Mission AspIT er en 3 årig særlig tilrettelagt uddannelsesmodel til unge med Aspergers Syndrom, som har en særlig interesse indenfor IT området. Målsætningen er, at de unge inkluderes

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC Studieordning Voksenunderviseruddannelsen Professionshøjskolen UCC Gældende fra januar 2015 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlaget... 3 Optagelsesbetingelser... 4 Uddannelsens struktur... 4 Kursusdelen...

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

AspIT fra innovativt projekt til efterspurgt uddannelse

AspIT fra innovativt projekt til efterspurgt uddannelse AspIT - www.aspit.dk Rigtig mange kommuner har set fordelene ved AspIT nu mangler vi bare de sidste AspIT fra innovativt projekt til efterspurgt uddannelse Dette er ikke en videnskabelig artikel. Det er

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Voksenunderviseruddannelsen

Voksenunderviseruddannelsen Voksenunderviseruddannelsen University College Lillebælt Efter- og Videreuddannelsen Asylgade 7-9, Odense C Se mere på: www.ucl.dk/voksenunderviser Hvis du har yderligere spørgsmål, kontakt os: Studievejleder

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosE13 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 7/2 2017 samt mundtlig evaluering 24/1 2017

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Model for samarbejdsstruktur mellem skole og virksomhed Organisering og undervisningsstruktur

Model for samarbejdsstruktur mellem skole og virksomhed Organisering og undervisningsstruktur Model for samarbejdsstruktur mellem skole og virksomhed Organisering og undervisningsstruktur Sammenhængende trin 1 uddannelse udvidet samarbejde mellem skole og virksomhed Indledning Projekt Sammenhængende

Læs mere

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Skoleleder Ulla Andersen, uda@furesoe.dk, tlf. 7235 7000 Syvstjerneskolen samarbejder med

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Mølleholmsskolens Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Afdelingsleder: Thomas Pedersen Friis - 43352298,

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende

Uddannelsesplan for lærerstuderende Uddannelsesplan for lærerstuderende 2016 Kære lærerstuderende Velkommen på Steinerskolen. Jeg håber, du vil føle dig velkommen. Vi er glade for at have studerende på skolen, og vi vil gøre vores allerbedste

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.00-12,10 Velkomst 12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.55-13.05 Pause 13.10-13.25 Inspiration til udvikling af UEA - forløb

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Evaluering af AspITs interne afklaringsforløb, dokumentationsproces og samarbejde med kommuner

Evaluering af AspITs interne afklaringsforløb, dokumentationsproces og samarbejde med kommuner www.eva.dk Evaluering af AspITs interne afklaringsforløb, dokumentationsproces og samarbejde med kommuner Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af afklaring til AspIT Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

SDS eksamensundersøgelse

SDS eksamensundersøgelse 2016 SDS eksamensundersøgelse Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) Toldbodgade 19B 1253 København k sds@sdsnet.dk www.sdsnet.dk SDS Eksamensundersøgelse Indhold Forord og introduktion...

Læs mere