AspIT fokuseret talent. Årsberetning * Ovenstående er udarbejdet i forbindelse med den 1. pædagogiske dag på AspIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AspIT fokuseret talent. Årsberetning 2007. * Ovenstående er udarbejdet i forbindelse med den 1. pædagogiske dag på AspIT"

Transkript

1 AspIT fokuseret talent Årsberetning 2007 * Ovenstående er udarbejdet i forbindelse med den 1. pædagogiske dag på AspIT

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Idégrundlag...3 Interessenter...3 Centrale indsatsområder...4 Uddannelsesstruktur...4 Elevbestand...5 EVA 2007 evaluering...5 Formål med evalueringen...5 Dokumentation og metode...6 Samarbejde med DEL fokus på pædagogik...9 Virksomheds kontakt...16 Landsdækkende udbud...17 Fortsættelse af AspIT...17 Økonomi...18 Konklusion AspIT Side 2 af 19 Beretning 2007

3 Indledning Mange unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF) kommer i klemme i det etablerede uddannelsessystem. Det er vanskeligt at udarbejde realistiske uddannelsesplaner for denne gruppe unge, idet der ikke er kompetencegivende alternativer til de traditionelle ungdomsuddannelser. Projektets mål er at udvikle en erhvervsrettet IT-uddannelse for unge, der forlader folkeskolen. Grundtanken er, at de unge på uddannelsen får tilknytning til arbejdsmarkedet på en måde, der matcher deres kompetencer faglige såvel som personlige. Nærværende beretning redegør for de aktiviteter der er gennemført i 2007 og danner sammen med regnskab, ledelses- og revisorberetning og evaluering 2007 den samlede afrapportering af projektforløbet Evaluering 2007 er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut EVA. Yderligere oplysninger om AspIT kan findes på Idégrundlag Projektets idégrundlag er at skabe et alternativ til denne fremtidsudsigt. Der skal oprettes et uddannelsestilbud, hvor de udskolingselever, der har interessen og evnerne for det, kan optages på et uddannelsesforløb, som tilbyder en kompetencegivende IT uddannelse i de spidskompetencer, den enkelte unge besidder. Dette gøres i et tæt samarbejde med lokale erhvervsdrivende og lokale uddannelsesinstitutioner. IT virksomhederne bør have interesse i at beskæftige de unge efter endt uddannelse, da de unge vil være en værdiskabende arbejdskraft, idet de er veluddannede indenfor IT og fordi de bl.a. er karakteriseret ved at have følgende personlige egenskaber: Interessenter God hukommelse Pligtopfyldende, stabile og loyale Sans for detaljer, evne til fordybelse og omhyggelige Ærlige Da projektet udspringer i Vejle Kommune vil interessenterne, som primært kommer fra Vejle Amt, være: Erhvervslivet, primært IT-branchen Børn og unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF) Forældre til ovennævnte Uddannelsessystemet Kommunerne, regioner og stat AspIT Side 3 af 19 Beretning 2007

4 Centrale indsatsområder Som beskrevet i beretning 2006 skulle følgende centrale indsatsområder gennemføres i 2007 for dermed at afslutte projektets mål for årerne 2005, 2006 og Indsatsområderne var: 1. Fortsat samarbejde med EVA omkring evaluering 2. Samarbejde med DEL omkring pædagogiske metoder og forsøg og beskrivelse af den praktiserede pædagogiske metode 3. Styrke virksomheds samarbejdet mht. væksthus opgaver og praktik forløb 4. Søge forpligtigende samarbejdsskoler der kan sikre landsdækkende udbud gerne med tilhørende døgntilbud 5. Sikre en fortsættelse af AspIT som landsdækkende uddannelsestilbud placeret på erhvervsskolerne. Uddannelsesstruktur Uddannelsesstrukturen er efterhånden fastlagt og kan beskrives i nedenstående overordnede rammer. Semester Indhold Undervisnings- og arbejdsformer 1. semester Introduktion, grundlæggende IT og Fælles grundforløb for eleverne i en avanceret IT inden for de tre klasse. 2. semester hovedområder: teknik, systemkonstruktion og Klasseundervisning med diverse 3. semester visualisering. individuelle øvelser og gruppeopgaver af såvel teoretisk som meget konkret Afdækning af hvilket af de tre karakter. hovedområder eleven har et særligt talent indenfor. 4. semester Det givne hovedområde som Individuelt opbygget forløb afhængigt eleven har et særligt talent indenfor af elevens særlige talent, 5. semester samt arbejdstræning, herunder sociale/personlige kompetencer og udvikling af sociale og personlige særlige behov. 6. semester kompetencer. Vekselvirkning mellem væksthus, praktik og undervisning. I uddannelsesplanen fastlægges modulrækkefølgen, væksthus- og praktikperioder. Til hvert modul er der en tilhørende modulplan der beskriver fagindhold, forslag til litteratur og værktøjer samt eksamensformen og bedømmelseskriterierne. AspIT Side 4 af 19 Beretning 2007

5 Elevbestand Alle optagne elever har forladt folkeskolen, har Aspergers Syndrom, har interesse og evner for IT og er indstillet på at søge arbejde indenfor branchen. Siden august 2005, hvor det første hold elever blev optaget, er der optaget 25 elever fordelt på fem hold. To elever har forladt uddannelsen, hvilket betyder at der pt. går 23 elever på skolen. Nedenstående tabel giver et overblik over optag og foreløbig gennemførelse: Hold Start og forventet dimittering Optag Frafald/omvalg 1 August 2005 december elever 1 2 Januar 2006 juni elever 0 3 August 2006 december elever 0 4 Januar 2007 juni elever 1 5 August 2007 december elever 0 EVA 2007 evaluering EVA Danmarks Evalueringsinstitut gennemfører hvert år den samlede evaluering af projektforløbet og har også forestået evalueringen for Denne evaluering er gennemført som en rekvireret opgave for AspIT. Det er den tredje og sidste evaluering i den treårige projektperiode. Evalueringen er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ved evalueringskonsulent Dea Sommer og evalueringsmedarbejder Niels Jakob Pasgaard. Formål med evalueringen Formålet med evalueringen er at vurdere både projektets tilrettelæggelse og gennemførelse og dets indhold og resultater i form af konkrete uddannelseselementer mv., der er gennemført. Evalueringen fokuserer på to hovedområder, idet den belyser og vurderer: 1 Projekthåndteringen, herunder: Projektstyringen, herunder projektets målformuleringer og eventuelle andre styringsdokumenter Projektets organisation, herunder styregruppe og daglig ledelse Løbende dokumentation og evaluering af processer og resultater i projektet Løbende information, dialog og samarbejde med eksterne aktører og interessenter. AspIT Side 5 af 19 Beretning 2007

6 2 Projektets foreløbige resultater, herunder: Uddannelsens indhold i forhold til dens formål og mål, herunder udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer og tilknytning til arbejdsmarkedet Uddannelsens struktur og benyttede undervisnings- og arbejdsformer Overgang til arbejdslivet Gennemførelse og studieaktivitet, herunder arbejdet med personlige handlingsplaner for eleverne. Evalueringen fokuserer på det tredje og sidste år af projektperioden. Den fokuserer derfor i særlig grad om uddannelsens erhvervssigte, bl.a. løsning af opgaver for erhvervslivet, praktikordning, elevernes erhvervsevne og uddannelsens kontakt til erhvervslivet. Evalueringen indeholder samlet set en vurdering af i hvilken udstrækning uddannelsen har nået målet om en beskrevet uddannelsesmodel ved projektets udløb. Evalueringen identificerer en række opmærksomhedspunkter og peger desuden på forhold som skolen kan arbejde videre med for at sikre en god overgang til egentlig drift. På den måde har evalueringen et fremadrettet sigte. Dokumentation og metode Evalueringen bygger på vurderinger af væsentlige grundlags- og procesdokumenter (desk research) og på kvalitative data der er indsamlet gennem interview med forskellige aktører, herunder elever, ansatte, ledelse, eksterne censorer, en repræsentant for styregruppen og interessenter i form af IT-virksomheder der fungerer som praktiksteder. Interviewene er gennemført på baggrund af en spørgeguide, udarbejdet af EVA og godkendt af projektchef Ole Bay Jensen. Her følger en oversigt over evalueringens dokumentation og de anvendte metoder til dokumentationsindsamlingen og deres formål. AspIT Side 6 af 19 Beretning 2007

7 Metode, kilde Desk research: projektbeskrivelse, organisationsbeskrivelse og andre væsentlige styrings- og procesdokumenter Minigruppeinterview med projektlederen og den pædagogiske vejleder Interview med formanden for Styregruppen Minigruppeinterview med uddannelsens fastansatte lærere Minigruppeinterview med elever med erfaring med praktik og deres forældre Minigruppeinterview med eksterne censorer Telefoninterview med virksomheder der har eller har haft elever i praktik. Formål - At få overblik over grundlag, proces og delresultater. - At få beskrivelser og vurderinger af projektstyring og - forløb, herunder arbejdet med at opsamle og udnytte erfaringer fra tidligere faser i projektet. - At få beskrivelser og vurderinger af afprøvede uddannelseselementer og det løbende arbejde med at opbygge en uddannelsesmodel. - At få beskrivelser og vurderinger af projektstyring og -forløb, herunder arbejdet med at opsamle og udnytte erfaringer fra tidligere faser i projektet. - At få beskrivelser og vurderinger af afprøvede uddannelseselementer og det løbende arbejde med at opbygge en uddannelsesmodel. - At få beskrivelser og vurderinger af projektet i lyset af styregruppens ophør. - At få beskrivelser og vurderinger af projektstyring og -forløb, herunder arbejdet med at opsamle og udnytte erfaringer fra tidligere faser i projektet. - At få beskrivelser og vurderinger af afprøvede uddannelseselementer og det løbende arbejde med at opbygge en uddannelsesmodel. - At få indblik i elevernes behov, forventninger og vurderinger i forhold til uddannelsen generelt og specifikt i forhold til praktik. - At få beskrivelser og vurderinger af afprøvede uddannelseselementer og det løbende arbejde med at opbygge en uddannelsesmodel. - At få indblik i vurderinger af uddannelsens faglige niveau og potentiale. - At få indblik i virksomheders vurderinger af uddannelsens tilrettelæggelse, gennemførelse og perspektiver i relation til elevernes muligheder på arbejdsmarkedet og evt. med hensyn til videreuddannelse i forlængelse af AspIT-modellen. - At få indblik i vurderinger af praktikordningen. AspIT Side 7 af 19 Beretning 2007

8 Projektchef Ole Bay Jensen havde ansvaret for at indkalde og samle interviewpersonerne. Interviewene blev gennemført som planlagt og var præget af åbenhed fra deltagernes side. Dog var der forfald blandt gruppen af eksterne censorer, idet to af de i alt tre indkaldte censorer ikke mødte frem. Dette er der delvist kompenseret for, idet der efterfølgende er foretaget telefoninterview med en af de to censorer, som ikke deltog på dagen. Samlet set vurderer EVA at dokumentationen udfylder rammerne for evalueringen og er velegnet til at belyse projektet med udgangspunkt i aktørerne og interessenternes erfaringer og vurderinger. Den endelige evalueringsrapport kan ses på og AspIT Side 8 af 19 Beretning 2007

9 Samarbejde med DEL fokus på pædagogik I samarbejdet med DEL-Nord, ved Liselotte Bay Jensen, har der været sat fokus på den kultur og pædagogiske praksis, som er blevet opbygget på AspIT. Samarbejdet er konkret udmøntet i en række pædagogiske dage, observation af undervisningen og efterfølgende samtale om undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering. Derudover er der af DEL blevet afholdt konkrete undervisningsforløb vedrørende undervisningsprincipper, -former og motivation og modstand i undervisningen. Det har givet anledning til refleksioner over hvorledes denne praksis kan beskrives af underviserne. Når underviserne laver den overordnede planlægning og daglige tilrettelæggelse af undervisningen tages der udgangspunkt i de otte h er som består af følgende otte klassiske didaktiske hv-spørgsmål: 1 Hvad skal vi lave? 2 Hvorfor det? 3 Hvornår skal vi det? 4 Hvor skal vi lave det? 5 Hvem laver vi det med? 6 Hvordan laver vi det? 7 Hvor længe laver vi det? 8 Hvad skal vi lave bagefter? Samtlige undervisere på AspIT har i forbindelse med det pædagogiske arbejde med DEL beskrevet dels deres pædagogiske didaktiske overvejelser og praksis samt eksempler på lektionsplaner. Det viser sig at den pædagogiske praksis på mange områder fungere godt for AspIT s elevgruppe. Det viser sig dog også at der er behov for at arbejde yderligere med pædagogik i undervisergruppen. En nærmere indkredsning af de pædagogiske udviklingsområder er planlagt til at blive igangsat i 2008 evt. i samarbejde med undervisere fra de nye AspIT skoler. Liselotte Bay Jensen har desuden medvirket ved en række eksaminer og herigennem dannet sig et førstehånds indtryk af de nuværende summative evalueringsformer. Det er DEL s anbefaling at der på dette område iværksættes et fremtidigt udviklingsarbejde med modulplaner og evalueringsformer der i højere grad afdækker elevernes kompetencer altså beskrivelse af læringsmål. Det er ligeledes DEL s anbefaling af undervisere ved AspIT uddannelsen har gennemført pædagogikum og/eller VUU. Det er en målsætning at DEL i samarbejde med AspIT gennemfører sådanne forløb for alle undervisere tilknyttet uddannelsen. AspIT Side 9 af 19 Beretning 2007

10 Nedenstående er et eksempel på en undervisers overvejelser over egen pædagogisk praksis, som den blev beskrevet i forbindelse med afholdelse af pædagogiske dage i efteråret Beskrivelse af pædagogiske overvejelser Herefter følger en mere fyldestgørende beskrivelse af de pædagogiske overvejelser jeg gør mig i forbindelse med forskellige forhold i relation til undervisningen på AspIT. Beskrivelsen dækker over 9 områder, som er relevante at tage hensyn til i de pædagogiske overvejelser. Beskrivelsen vil være opdelt i følgende afsnit: Elevforudsætninger Elevforudsætninger Motivation Undervisningsprincipper Faglige mål (modulplan) Min egen rolle og funktion som underviser Lokaleindretning Brug af Av-midler og software m.m. Eksamen Læringsstil Før hvert modul vil jeg gerne møde eleverne og forsøge at pejle mig ind på hvilke styrker og svagheder de måtte have. Jeg prøver så vidt muligt i starten at få en fornemmelse for hvad eleven har af forudsætninger. Det er meget vigtigt for mig at gennemføre en undervisning, der er givende, både for mig og eleven. Jeg prøver at få en fornemmelse af elevens begavelse og faglige niveau og hvor han/hun står i forhold til faget. Derudover ser jeg også på elevens sociale modenhed og om eleven har interesse for faget. Faktorer som fysiske og psykiske færdigheder hos eleven, er også nogle af de faktorer jeg prøver at få indblik i. Det kan naturligvis ved et kort møde være svært at få overblik over alle disse faktorer i forbindelse med elevens adfærd. Derfor tilrettelægger jeg også undervisning fleksibelt, således at der kan foretages justeringer og i nogle tilfælde tages individuelle imødekommelser af specifikke behov. Motivation I hvert undervisningsforløb bestræber jeg mig så vidt muligt på at få alle elever inddraget i undervisningen. Motivationsfaktorer som ros og humor spiller her en meget AspIT Side 10 af 19 Beretning 2007

11 vigtig rolle. Jeg anvender ros, humor og andre forskellige teknikker, eksempelvis belønning for at motivere eleverne. Det er min erfaring at eleverne let kan motiveres ved at have medindflydelse på undervisningen og det der tales om eller arbejdes med, uden at det reelt er eleven, der styrer undervisningen. Jeg forsøger direkte at motivere eleven, at gøre indholdet nærværende og relevant. Faktorer som straf og trusler om straf benyttes helst ikke. I disse tilfælde vil jeg hellere bruge positive virkemidler og forsøge at motivere eleven til at få gode resultater i test, eksamen eller godt og vellønnet arbejde efter uddannelsen. Undervisningsprincipper Jeg anvender forskellige undervisningsprincipper og har i forbindelse med min undervisning en demokratisk tilgang. For den nærværende målgruppe, kan det være hensigtsmæssigt at anvende helhedsprincippet, da disse elever har specielle behov, for at se emnet som helhed inden de arbejder med de elementer emnet omhandler, hvilket ligger i forlængelse af motivationsaspektet. På AspIT er en kombination af klasseundervisning og gennemgang af indholdet før middag og individuelt arbejde (opgaveløsning) efter middag, den grundlæggende struktur. Jeg kan i klasseundervisningen finde på at anvende det induktive princip og fremsætte en problemstilling og give forslag til løsninger, hvorefter eleven kan afprøve forslagenes anvendelighed, der senere konkluderes. Dette kræver stor elevaktivitet og har den fordel at eleven lærer ved at løse forskellige problemstillinger samtidig med at den fælles dialog imellem eleven og underviseren kan være frugtbar for alle eleverne. Herunder ud fra det funktionelle og formelle princip er en kort liste over nogle af de principper/metoder jeg veksler imellem: Learning by doing. ( det funktionelle princip ) Forelæsning/præsentation. ( det formelle princip ) Intensiv og ekstensiv læsning. ( det formelle princip ) Undervisningsdifferentiering. ( det funktionelle princip ) Der vil typiske veksles imellem de forskellige principper og som regel forekommer der en kombination heraf. Faglige mål (modulplan) De faglige mål er beskrevet i en modulplan. Disse sammenholder jeg med elevens forudsætninger inden metoder og planen for indholdet udarbejdes. For at sikre at de faglige mål indfries, foretages test og eksamener, og i det daglige forsøger jeg som underviser at vurdere om eleven har de fornødne færdigheder målsætningen stiller. Undervisningen tilrettelægges med klare mål og er disse mål ikke nået på selve dagen, kan der herefter foretages justeringer, repetition m.v. AspIT Side 11 af 19 Beretning 2007

12 Skulle jeg stå i en situation, hvor det viser sig at de faglige mål bliver hurtigere indfriet end den fastlagte tidsramme (at eleverne simpelthen lærer hurtigere end forventet), kan der også foretages justeringer eksempelvis mere dybdegående arbejde med emnerne eller en opjustering af det faglige niveau. Min egen rolle og funktion som underviser Faktorer som aktiv lytning, samtale og nærvær har også stor betydning for min relation til eleverne. Jeg bestræber mig på at være meget opmærksom på hvad der foregår i klassen. Uden at agere far forsøger jeg efter bedste evne at drage omsorg for eleverne i forskellige forhold, der kan gøre sig gældende. Det er min ambition at gennemføre undervisningen så hensigtsmæssigt som muligt, således at elevernes indlæring bliver optimal. Der anvendes forskellige spørgeteknikker, for at fastholde elevens opmærksomhed. For at gøre undervisningen mere levende og få større elevinddragelse inddrages eleverne med følgende metoder: Skiftevis oplæsning/debat for klassen Lærer-/elevstyrede spørgsmål Elevfremlæggelse (opgaver) Da eleverne anvender computer og sidder meget i forbindelse med undervisningen, er forhold som helbred og arbejdsklima vigtige. Jeg opfordrer gerne eleverne til at rejse sig i pauserne og gå en tur, få frisk luft, vand eller andet, der har en positiv indvirkning på et godt indlæringsmiljø. Jeg mener også at have et ansvar i forhold til den undervisningsform, der anvendes i relation til arbejdsklima og elevernes helbred. Som underviser er min rolle også at sikre at skolens faglige mål/krav imødekommes og opfyldes. Derudover har jeg som underviser en forpligtelse overfor kollegerne, der skal undervise bagefter. Eksempelvis i situationer hvor de faglige mål opfyldes før tid, er det vigtigt ikke at komme til at undervise i et emne, som er indeholdt i et andet modul og som en anden kollega har ansvaret for. Lokaleindretning Lokaleindretningen er foretaget inden modulet opstartes og eleverne kender deres pladser. Under gennemførelsen af modulet i det daglige er forhold som et godt indeklima vigtigt, og der tilstræbes at foretage udluftning i hver pause og nogle gange lade et vindue stå på klem under selve forløbet. Min plads som underviser kan variere alt efter størrelsen på lokalet og hvad dagen indeholder. Under opgaveløsningen tager jeg en mere anonym plads i lokalet. Når der skal gennemgås nye og relevante emner m.m. kan jeg indtage en mere fremtræden plads i lokalet, evt. ved siden af projektore, således at eleven har et godt udsyn både til læreren og de emner, der gennemgås. AspIT Side 12 af 19 Beretning 2007

13 Brug af Av-midler og software m.m. Jeg foretrækker i mange situationer at anvende en projektor eller whiteboard i forhold til at demonstrere og underbygge forskelligt indhold. Derudover anvendes Office Outlook til mødeindkaldelse og formidling af information omkring dagens indhold. Eleverne bekræfter modtagelsen og accepterer indkaldelsen. Således sikres at eleven er informeret og har accepteret undervisningsforløbet. Man kan kalde det en gensidig aftale. Da der er tale om en IT uddannelse er computeren meget i fokus og anvendes stort set til det meste, både til øvelser, tests, løsning af opgaver m.v. Eksamen Eksamenssituationen vil være en forlængelse af undervisningen med henblik på at eleven får mulighed for at demonstrere de færdigheder vedkommende besidder. Eleven skal ud fra et oplæg fremføre sin viden omkring emnet. Jo mere selvstændig fremlæggelse af emnet, jo bedre. Hvis eleven skulle køre fast i nogle områder eller komme med forkerte udsagn, vil jeg blande mig i fremlæggelsen. Når eleven er færdig med sit oplæg, vil jeg supplere med spørgsmål indenfor den fastlagte tidsramme for eksamensforløbet. I forbindelse med tests hjælper jeg i tvivlstilfælde,, hvor testspørgsmålene skal omformuleres. Læringsstil Der vil igennem undervisningsforløbet blive afprøvet flere forskellige indlæringsformer. Der tilstræbes så vidt muligt at skabe det bedste indlæringsmiljø for eleverne. Illustreret bedst herunder er Dunn og Dunn modellen over hvilke elementer, der kan gøre sig gældende for det optimale indlæringsmiljø: AspIT Side 13 af 19 Beretning 2007

14 På den efterfølgende side er en kort beskrivelse af de 6 grupper modellen for læringsstile har. Jeg anvender modellen for at have de forskellige faktorer for øje, der kan have betydning for at skabe det optimale indlæringsmiljø. Modellen kan opdeles i 6 grupper med hver deres elementer: De fysiske elementer: Lærer du bedst med eller uden lyd, lys, mad og drikke? Skal der helst være koldt eller varmt i lokalet? Foretrækker du at sidde ved dit skrivebord eller at ligge på sofaen, når du læser lektier? Eller er det lige meget? AspIT Side 14 af 19 Beretning 2007

15 De følelsesmæssige elementer: Er du god til at motivere dig selv, når du skal lære noget vanskeligt? Er du god til at holde ud? Er du vedholdende? Føler du stort ansvar for dit arbejde? Har du behov for struktur, når du arbejder? De sociologiske elementer: Arbejder du bedst alene eller i par? Arbejder du bedst i grupper, som I selv har valgt, eller i grupper som læreren har valgt? Arbejder du bedst, når din lærer eller en anden er i nærheden? Eller har du behov for en blanding (en variation)? De fysiologiske elementer: Foretrækker du at småspise og drikke lidt, når du skal lære noget nyt og svært? Arbejder du bedst på bestemte tidspunkter af dagen? Skal du helst bevæge dig, mens du arbejder? De psykologiske elementer: Kan du lide at arbejde med en opgave "trin-for-trin"? (analytiker) Eller foretrækker du fra starten, at du kan se formålet med opgaven og se dens helhed? (holist) Går du straks i gang med en ny opgave (impulsiv), eller foretrækker du at sidde at tænke opgaven igennem, inden du går i gang (refleksiv)? De 4 perceptuelle forcer: 1) Lærer du bedst ved at lytte (auditiv) 2) Lærer du bedst ved at se (visuel) 3) Lærer du bedst ved at røre (taktil) 4) eller skal du helst bevæge dig (kinæstetisk), mens du lærer? Da disse elever kan have specielle områder, hvor de let bliver ukoncentrerede og demotiverede kan det indebære store udfordringer at tilpasse undervisningen, så det indeholder de mest optimale forhold. Eksempelvis kan meget struktur og variation vise sig givende i forhold til denne gruppe elever, hvorimod tidspunkt på dagen og madvaner, kan være faktorer, der kan give et mindre optimalt indlæringsmiljø. Da disse elever har Asperger Syndrom vil sociologiske forhold som gruppearbejde kun i mindre grad gøre sig gældende. Endvidere skal der tages hensyn til, at evnen til at være udholdende og motiveret i længere tid kan være begrænset, hvis interessen ikke er til stede. Det kan således være relevant at justere undervisningsformen indenfor de rammer, der tidligere er nævnt. Konklusion Hermed konkluderes min beskrivelse af de pædagogiske overvejelser. Der er ingen tvivl om at de pædagogiske overvejelser, der her er gennemgået kan være altafgørende for om et undervisningsforløb bliver en succes. Det er vigtigt, at de principper og mål, der arbejdes med tager højde for elevernes forudsætninger og har fokus på elevens motivation. AspIT Side 15 af 19 Beretning 2007

16 Da undervisningen udføres for elevens skyld. Det er også vigtigt med fleksibilitet og evnen til at kunne foretage justeringer i undervisningsforløbet, da eleverne lærer på forskellige måder og har vidt forskellige forudsætninger. Virksomheds kontakt Det er afgørende, at de lokale IT-virksomheder er tæt inddraget i forløbet. Det er ligeledes nødvendigt at de studerende har opnået et IT fagligt anvendelsesniveau, som kan anvendes i virksomhederne. Nedenstående virksomheder har indledt forpligtigende samarbejde med AspIT i Praktikpladser Praktik indhold INFOR Møbel Database tilretning INFOR Tekstil Test af funktionalitet af applikationer Stark Skanderborg Ajourføring af lager- og mailsystem samt makroer. BYG Teq IT Teknisk support A/S Scancommerce CMS, hjemmesider og support VIFIN Tilretning af div. programmer ITprof, EDBskolen Udvikling i TYPO 3 LEGO Test af LEGO Education Opsætning og test af Lego Robotics/Lego Mindstorm EM Data Test af software Miralix Software udvikling og test IT Forum Grafisk arbejde, animation, udarbejdelse af foldere Væksthusopgaver Opgavebeskrivelse INFOR Møbel Guerillatest: 3D møbelprogram INFOR Møbel Struktureret test: 3D møbelprogram INFOR Møbel Udarbejdelse af ikoner VEU Kinaskak Programmering ad 3D DocTools Aftestning af Makroer til Word VIFIN Tilretning af div. programmer ABCLeg Opbygning af 2D, billede og lyd Ruds Naturleg Ajourføring af hjemmeside Curaden Swiss - Scandinavia Datavask Reher Consult - Anglers Place Ajourføring af hjemmeside Virksomheds Netværket Sygefravær og hjemmeside til superligaen Byhistorisk Arkiv Ajourføring af database og indscanning Autismeforeningen Ajourføring af hjemmeside TK Validate Udarbejdelse af testmodeller AspIT Side 16 af 19 Beretning 2007

17 Landsdækkende udbud Der er indledt et foreløbigt samarbejde med nedenstående skoler som positivt har vist interesse i at udbyde AspIT uddannelsen fra skoleåret Skive Handelsskole IT Akademiet Århus Tekniske Skole Vejle Handelsskole EDB Skolen TietgenSkolen, Odense TEC - Teknisk Erhvervsskole Center, Sjælland Der indledes konkrete tiltag til at AspIT uddannelsen kan etableres ved disse skoler i starten af Fortsættelse af AspIT Vejle Handelsskole søgte SATS pulje midler til, i perioden , at konsolidere initiativet og fortsætte AspIT uddannelsen som udviklingsprojekt. Målet er at udvikle en uddannelse for unge med Aspergers Syndrom, som kan udbydes som et nationalt tilbud til denne gruppe af unge. Vejle Erhvervsudvikling anbefaler at Vejle Handelsskole viderefører projektet, da der fortsat sikres et partnerskab mellem skolen og Vejle Erhvervsudvikling. Forsøgsperioden er valgt ud fra, at netop i denne periode er det tanken at spille op imod den nye lov Uddannelse for unge med særlige behov. Forsøget vil samtidig afdække, om AspIT uddannelsen kan placeres på dette lovgrundlag eller om en anden individuel ungdomsuddannelse kan danne lovgrundlaget for AspIT uddannelsen. I den nuværende projektperiode er det lykkedes at udvikle en pædagogisk metode rettet imod Erhvervsrettet IT for unge med Aspergers Syndrom. Der søges derfor inden for tre hovedområder: 1. Visitering et 6 ugers forløb. Visitering foretages i samråd med kommunerne og UU erne. 2. Gennemførelsen af forsøgsuddannelse med op til 9 hold a 5 elever med optag af 2 hold til august og 1 hold til januar altså op til 45 elever. 3. Opbygning af et kompetencecenter med det formål at: - medvirke til udbredelsen af uddannelsen til hele landet - opbygge et efteruddannelsesprogram for undervisere specifikt mht. undervisning rettet mod unge med Aspergers Syndrom AspIT Side 17 af 19 Beretning 2007

18 - sikre en fortsat udvikling af uddannelsen, herunder efteruddannelsestilbud, for tidligere elever som er i job - gennem partnerskab at virke som kompetencecenter for øvrige skoler i Danmark - tilbyde IT-firmaer og IT-afdelinger kvalificerede medarbejdere til praktik og ansættelse - vurdere langtidseffekten af projektets evne til at fastholde målgruppen i ordinær beskæftigelse - Vejle Handelsskole ønsker sammen med Vejle Tekniske Skole at afdække mulighederne for en erhvervsrettet ungdomsuddannelse indenfor IT, rettet imod praktisk anlagte unge med Aspergers Syndrom. Der er ved gennemførelse af forsøgsuddannelsen behov for at tilrettelægge og gennemføre pædagogiske forsøg, hvilket ønskes gennemført i tæt samarbejde med Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL). Samarbejdet med DEL er allerede etableret og dette samarbejde ønskes fortsat. Uddannelsen skal fortsat evalueres årligt og det ønskes fortsat gennemført i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Endelig ønskes Deloitte til fortsat at forestå revision af regnskaber mv., som placeres i regnskabsafdelingen på Vejle Handelsskole. Hermed kvalitetssikres forsøgsuddannelsen med henblik på efterfølgende etablering som varigt tilbud. Projektet har til dato til fulde opnået de resultater, der var ønskelige. På mange områder har projektet overrasket positivt både med hensyn til de unges evner og formåen og med hensyn til erhvervslivets vurderinger af de unge og uddannelsen. Sidst, men ikke mindst, det store behov for netop en uddannelse indenfor IT med udgangspunkt i de unges interesser og talent. En uddannelse som i stor udstrækning tager hensyn til de unges handikap, Aspergers Syndrom, og de unges store vanskeligheder med at følge en uddannelse i de ordinære uddannelsestilbud. I skrivende stund har Vejle Handelsskole på baggrund af ansøgningen modtaget 9.3 mill. til videreførelse af AspIT i perioden 2008, 2009 og 2010 Økonomi Der henvises til regnskab 2007 og ledelses- og revisorberetning, der sammen med nærværende årsberetning og evaluering 2007 udgør den samlede afrapportering af projektforløbet AspIT Side 18 af 19 Beretning 2007

19 Konklusion 2007 Som beskrevet i beretning 2006 skulle følgende centrale indsatsområder gennemføres i 2007 for dermed at afslutte projektets mål i årerne 2005, 2006 og Indsatsområderne var: 1. Fortsat samarbejde med EVA omkring evaluering 2. Samarbejde med DEL omkring pædagogiske metoder og forsøg 3. Beskrivelse af den praktiserede pædagogiske metode 4. Styrke virksomheds samarbejdet mht. væksthus opgaver og praktik forløb 5. Søge forpligtigende samarbejdsskoler, der kan sikre landsdækkende udbud gerne med tilhørende døgntilbud 6. Sikre en fortsættelse af AspIT som landsdækkende uddannelsestilbud placeret på erhvervsskolerne. Alle centrale indsatsområder anses for opnået og ved bevillig til projektets forlængelse i årerne 2008, 2009 og 2010 vil uddannelsen kunne udformes i sin endelige form og forankres på en række skoler, således at et landsdækkende udbud sikres. Vejle den 28. marts 2008 Formand for styregruppen Projektchef for AspIT Mogens Toft Ole Bay Jensen AspIT Side 19 af 19 Beretning 2007

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

AspIT. Projekthåndteringen og resultaterne i AspIT-projektets tredje og sidste år

AspIT. Projekthåndteringen og resultaterne i AspIT-projektets tredje og sidste år AspIT Projekthåndteringen og resultaterne i AspIT-projektets tredje og sidste år AspIT Projekthåndteringen og resultaterne i AspIT-projektets tredje og sidste år 2008 AspIT 2008 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

AspIT fokuseret talent. Beretning 2005

AspIT fokuseret talent. Beretning 2005 AspIT fokuseret talent Beretning 2005 Uddannelse Væksthus Praktik/Job Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Idégrundlag...3 Interessenter...3 IT-fagligt uddannelsesudvalg...4 Formål....4

Læs mere

AspIT 2010-13 side 1

AspIT 2010-13 side 1 AspIT 2010-13 side 1 Mission AspIT er en 3 årig særlig tilrettelagt uddannelsesmodel til unge med Aspergers Syndrom, som har en særlig interesse indenfor IT området. Målsætningen er, at de unge inkluderes

Læs mere

AspIT. fokuseret talent til erhvervslivet. aspit.dk I aspit@aspit.dk I Telefon 33 34 49 01

AspIT. fokuseret talent til erhvervslivet. aspit.dk I aspit@aspit.dk I Telefon 33 34 49 01 AspIT fokuseret talent til erhvervslivet de n e k k sdæ Et landnelsestilbud uddan aspit.dk I aspit@aspit.dk I Telefon 33 34 49 01 AspIT - Et landsdækkende tilbud til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Set fra elever og studerendes perspektiv Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium februar 2014 2 Uddrag af antropologiske frafalds- og

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere