Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Hverdagens praksis Fuldt potentiale ift. Beskæftigelse eller Aktivitets- og Samvær Sociale relationer og selvstændighed Medinddragelse og indflydelse Sundhed og den rehabiliterende indsats Omgangsform og omgangstone Fysiske rammer Målgruppe, metode og resultater Faglige tilgange og metoder Dokumentation og resultater Dokumentation af borgerens selv- og medbestemmelse Magtanvendelse og forebyggelse af overgreb Organisation og samarbejde Den daglige drift samarbejde og kommunikation Kvalitets- og kompetenceudvikling Procedurer og retningslinjer ift. medicin Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer samt ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. Bagerst i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette 2

4 1 samlede BDO har på vegne af Billund Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Bofællesskab 2. BDO har under besøget gennemført interviews og observationer og på baggrund heraf udarbejdet følgende. Det overordnede indtryk af Bofællesskab 2 er, at det er et velegnet tilbud, der tilgodeser borgernes behov. Det er desuden tilsynets, at de fysiske rammer og stedets beliggenhed opfylder borgergruppens behov. Tilsynet vurderer, at medarbejderne i høj grad har kompetencer, viden og erfaring i forhold til målgruppens behov og at disse tilpasses og matcher bofællesskabets målgruppe. Tilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere har handlet efter 1 af tilsynets tidligere anbefalinger. En medarbejder oplyser, at en anden tidligere anbefaling vedrørende gråzonetilfælde ikke er iværksat, hvorfor tilsynet gentager denne anbefaling. Bofællesskab 2 opstiller ikke særskilte udviklingspunkter for de enkelte borgeres beskæftigelse eller aktivitets- og samvær. Dette kunne være et udviklingsområde fremadrettet. Alle borgere har i samarbejde deres kontaktperson udarbejdet udviklingspunkter for området sociale relationer og selvstændighed, og tilsynet vurderer, at denne involvering af borgerne synes at understøtte den fælles målsætning omkring mål og udviklingspunkter hos borgerne. Tilsynet vurderer, at borgerne på Bofælleskab 2 har indflydelse på væsentlige beslutninger vedrørende dem selv, ligesom de har mulighed for at ytre sig vedrørende ønsker og behov gennem det formaliserede husmøde, gennem indsatsplanen og via løbende dialog med medarbejderne. Det er tilsynets, at borgerne oplever at have indflydelse og selvbestemmelse over de ting, som er vigtige og har betydning for dem. Tilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed ligesom medarbejderne har et godt fokus på at motivere borgerne til at foretage sunde valg i forhold til deres sundhed og trivsel. Det er tilsynets, at borgerne generelt har en god omgangsform og sprogbrug, samt at medarbejderne reagerer relevant og tydeliggør rammerne for, hvilken kultur der skal være på bofælleskabet, hvis de oplever uhensigtsmæssig sprogbrug og omgangsform. Tilsynet vurderer desuden, at medarbejderne er borgerne hjælpsomme i forhold til at finde handlemuligheder, når der opstår uoverensstemmelser borgerne imellem. Den overordnede pædagogiske referenceramme er sammensat af relationsarbejde med en anerkendende tilgang og kommunikation, hvor formålet er at tage udgangspunkt i borgerens kompetencer, ønsker og behov. Tilsynet bemærker, at medarbejderen tager kontakt til beboerne, før hun hilser på tilsynet ved sin ankomst, hvilket tilsynet anerkender. Det er tilsynets, at indsatsplanen bliver anvendt som et dynamisk, pædagogisk redskab, hvor udviklingspunkter løbende justeres både på medarbejdermøder og i samarbejde med den enkelte borger. Det er tilsynets, at den enkelte borger inddrages på relevant vis i udarbejdelsen af Indsatsplanen. Tilsynet vurderer desuden, at indsatsplanen er skrevet i et etisk og ordentligt sprog. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelse, samt at medarbejderne drøfter gråzonetilfælde i supervision, når de opstår. Tilsynet anbefaler dog, at der indarbejdes en fast praksis for systematisk og løbende at drøfte gråzonetilfælde på medarbejdermøderne, med det formål at drage fælles læring. 3

5 Tilsynet vurderer, at medarbejderne er uddannet i medicinhåndtering, samt at medarbejderne har kendskab til indberetning af utilsigtede hændelser. Det er tilsynets, at der forekommer et velfungerende internt samarbejde blandt medarbejderne, og at der er tale om en meget stabil medarbejdergruppe med et lavt sygefravær, når der korrigeres for langtidssygefravær. Derudover bemærker tilsynet, at der er sket strukturændringer, som har påvirket medarbejdergrupperne og deres beslutningsmæssige beføjelser. Tilsynet bemærker i den forbindelse, at medarbejderne ønsker sig en mere aktuel og fyldestgørende information fra sin leder omkring organisationsændringen, idet det er medarbejders opfattelse, at det vil give medarbejderne tryghed og dermed en øget trivsel. Tilsynet anbefaler derfor, at leder tager hånd om dette og har opmærksomhed på at give fyldestgørende og aktuel information til medarbejderne omkring organisationsændringen. 4

6 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at der er sket strukturændringer, som har påvirket medarbejdergrupperne og deres beslutningsmæssige beføjelser. 2. Tilsynet bemærker, at medarbejderne ønsker sig en mere aktuel og fyldestgørende information fra leder omkring organisationsændringen, idet det er medarbejders opfattelse, at det vil give medarbejderne tryghed og øget trivsel. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at der indarbejdes en fast praksis for systematisk løbende at drøfte gråzonetilfælde på magtanvendelsesområdet. Det kan evt. gøres på medarbejdermøder med det formål at dele viden og drage fælles læring. 2. Tilsynet anbefaler, at leder har fokus på og er opmærksom på at give en fyldestgørende og aktuel information til medarbejderne omkring forhold vedrørende organisationsændringen. Anbefaling om påbud Der er ingen anbefaling om påbud. 5

7 2 Oplysninger Adresse Sydtoften 6A-6E, 7200 Grindsted Leder Vinnie Pedersen Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et botilbud til voksne Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 85 Antal pladser 5 pladser, som beboers af 5 ældre borgere Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger, er prisen pr. døgn kr. 388 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er ældre borgere med en udviklingshæmning (kilde: tilbudsportalen) Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af: 5 pædagoger på nuværende tidspunkt og 4 fra d.1. december 2015 Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg D. 26. oktober 2015 kl Deltagere i interviews Ledelse: Leder var ikke tilstede under tilsynets besøg. Medarbejdere: Socialpædagog, ansat i 17 år. Udover at være fast pædagog på bostedet er hun hjemmevejleder for borgere i byen. Beboere: Borger, har boet her i 2,5 år. BDO gik desuden selv rundt på stedet og foretog observationer. Tilsynsførende Julie Rosengaard Enevoldsen (Juniorkonsulent, Cand. Soc. Studerende) Heidi Pors Sørensen (Senior Consultant, plejehjemsassistent, socialpædagog, supervisor og psykoterapeut) 6

8 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Ved det foregående anmeldte tilsyn, d. 9. marts 2015, foretaget af BDO, blev der givet følgende anbefalinger. 1. Tilsynet anbefaler, at det drøftes, hvorvidt borgerne i nogle tilfælde skal have adgang til personalets private hjem, idet der fortsat forekommer divergens på området. Hertil oplyser medarbejder, at det nu er vedtaget, at medarbejderne ikke fremover inviterer borgerne hjem i egen bolig, idet det faglige og private liv bør adskilles for medarbejderne. 2. Tilsynet anbefaler, at gråzonetilfælde ift. magtanvendelse indsættes som et fast punkt på personalemødernes dagsordener, da dette skaber åbenhed og vidensdeling i personalegruppen. Hertil oplyses tilsynet om, at man drøfter gråzonetilfælde løbende, som de opstår, men en systematisk opfølgning sker meget sjældent med den nuværende borgergruppe i huset. Tilsynet gentager derfor sin anbefaling. Endvidere forklarer medarbejderen, at der har været en opdeling på området på baggrund af borgernes alder, hvilket er et initiativ, der er opstået på baggrund af den nye organisationsstruktur. Derudover har strukturændringen også betydet, at hele hjemmevejledergruppen er opdelt under tre nye teamledere. Hertil fortæller medarbejderen, at dette kræver visse tilpasninger hos medarbejderne. Ifølge medarbejder er det meningen, at disse teams fremadrettet skal være selvledende, men medarbejderne har endnu ikke haft mulighed for at agere selvledende som team. Slutteligt oplyser medarbejderen, at der ikke har været nogen officielle klager siden sidste tilsyn. Tilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere har handlet efter den ene af tilsynets tidligere anbefalinger. Vedrørende gråzonetilfælde af magtanvendelse er en systematisk og løbende drøftelse ikke iværksat, hvorfor tilsynet gentager sin tidligere anbefaling. Derudover bemærker tilsynet, at der er sket strukturændringer, som har påvirket medarbejdergrupperne og deres beslutningsmæssige beføjelser. 3.2 Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt om der har været tilsyn fra andre instanser, herunder Embedslæge, Arbejdstilsyn, Brandtilsyn eller Fødevaretilsyn, oplyses det, at tilbuddet har løbende brandtilsyn. Tilbuddet har ikke noget yderligere at tilføje. 7

9 Tilsynet har noteret sig informationerne og har ingen yderligere bemærkninger. 3.3 Hverdagens praksis Fuldt potentiale ift. Beskæftigelse eller Aktivitets- og Samvær Medarbejderen oplyser, at der er borgere i bofællesskabet, som stadig er i beskæftigelse, men at opstilling af beskæftigelses- og aktivitetsudviklingspunkter med borgeren sker i andet regi. Vedrørende opfølgning på disse udviklingspunkter forklarer medarbejderen, at medarbejderne er bekendte med den enkelte borgers udviklingspunkter, og at medarbejderne understøtter arbejdet med disse i samværet med borgerne i bofælleskabet. Tilsynet vurderer, at Bofællesskab 2 ikke opstiller udviklingspunkter for de enkelte borgers beskæftigelse eller aktivitets- og samvær. Det er tilsynets, at medarbejderne er bekendte med borgernes udviklingspunkter, der opstilles i andet regi, samt at medarbejderne understøtter arbejdet med disse i samværet med borgerne i bofælleskabet Sociale relationer og selvstændighed Medarbejder fortæller, at alle borgere har udviklingspunkter omkring sociale relationer og selvstændighed. Ifølge medarbejder er det gennem dialog og samvær med borgerne, at det bliver tydeligt for borgerne på hvilke områder, det er, de ønsker at udvikle sig. Medarbejder oplyser, at udviklingspunkterne gerne bliver taget op i en dialog med borgerne, når de har hjemmedage. Det er medarbejders oplevelse, at borgerne tager ejerskab for at arbejde med emnerne og gerne taler om dem sammen med medarbejderne. Medarbejder redegør for, hvor vigtigt det er, at alle medarbejderne kender til borgernes individuelle udviklingspunkter, således at alle støtter op omkring de emner, der er i fokus. Ifølge medarbejder bliver udviklingspunkterne løbende drøftet på medarbejdermøder samt i samværet med borgerne. Et eksempel på et udviklingspunkt kan ifølge medarbejder være, at en borger har behov for at lære, hvilket tøj han skal bære i forhold til de forskellige årstider. Medarbejder beskriver et andet eksempel, hvor en borger har et ønske om at blive mere tolerant over for en anden borger, idet borgerne ofte kommer i konflikter med hinanden. 8

10 Det er medarbejders oplevelse, at indsatsplanen fungerer som et dynamisk redskab til gavn for arbejdet med udviklingspunkterne og især til gavn for borgerne. Tilsynet taler med en borger, som fortæller, at han oplever, at borgerne har det godt sammen i bofællesskabet. Borger fremhæver, at når han engang imellem får behov for fred og ro, kan han fortrække til sin egen bolig og lukke døren til fællesarealet. Alle borgere har i samarbejde med deres kontaktperson udarbejdet udviklingspunkter for området sociale relationer og selvstændighed, og tilsynet vurderer, at denne involvering af borgerne synes at understøtte den fælles målsætning omkring mål og udviklingspunkter hos borgerne Medinddragelse og indflydelse Medarbejder oplyser, at der afholdes husmøde en gang ugentligt på Bofælleskab 2 med dagsorden og referat. Referatet hænger i fællesarealet, så borgerne kan læse det, når de ønsker det. Ifølge medarbejder bruges husmøderne bl.a. til, at borgerne kan komme med forslag til maden, der serveres på stedet. Det er også på husmøderne, der gives fælles informationer, og det besluttes, hvilke aktiviteter der eventuelt skal foregå på stedet. Derudover er borgerne sikret indflydelse gennem udarbejdelse af indsatsplanen samt gennem daglig dialog med medarbejderne om borgernes ønsker og behov. Tilsynet taler med en borger, som fortæller, at han nu nyder livet som pensionist efter at have arbejdet mange år på Værkstedet Nymarksvej. Borger fremhæver, at han selv bestemmer, hvad dagens indhold skal bestå i. Borger fortæller endvidere, at han holder meget af at sidde i fællestuen med husets kat, som han også passer. Borger fortæller, at han har en mor, som han besøger engang imellem, når han bliver hentet af anden familie. Borger tilkendegiver, at han generelt holder meget af sin hverdag og er af den opfattelse, at han har stor indflydelse på, hvad indholdet i hans dag skal være. Slutteligt viser borgeren billeder fra sommerferien, hvor bofællesskabets borgere var på en tur til Rønberg Feriecenter. En anden borger fortæller, at hun har fødselsdag i dag og derfor ikke har tid til at tale med tilsynet, da hun skal holde fødselsdag på Café Himmelblå sammen med sin familie. Tilsynet vurderer, at borgerne på Bofælleskab 2 har indflydelse på væsentlige beslutninger vedrørende dem selv, og at borgerne har mulighed for at give udtryk for deres ønsker og behov gennem husmøde, indsatsplanen og i den løbende dialog med medarbejderne Sundhed og den rehabiliterende indsats Medarbejder fortæller, at der altid er dialog med borgerne om, hvad de ønsker måltiderne skal bestå af. Medarbejderne arbejde med at motivere borgerne til at træffe sunde valg, når det gælder kosten. Medarbejder fremhæver dog, at medarbejderne kun kan de motivere og guide borgerne, idet det er borgers eget valg, hvilken livstil borger ønsker at have. 9

11 Når det gælder motion, opfordrer medarbejderne borgerne til at gå ture, når der er lejlighed til dette. Medarbejder fremhæver, at borgerne har mange småopgaver i huset, såsom at hente avisen, gå ud med skrald og passe katten. Medarbejder fremhæver, at de motiverer borgerne til at deltage i de fysiske aktiviteter som bliver tilrettelagt på den nærliggende Café Himmelblå. Borgeren, som tilsynet taler med, fortæller, at han ikke deltager i nogen fysiske aktiviteter udover at gå ture og passe katten. Tilsynet vurderer, at medarbejderne motiverer borgerne til at foretage sunde valg i forhold til deres sundhed og trivsel Omgangsform og omgangstone Medarbejder oplyser, at der er stor opmærksomhed på omgangsform og sprogbrug mellem borgerne. Medarbejderne er bevidste om deres ansvar som rollemodeller i forhold til kommunikation og rammer for socialt samvær. Ifølge medarbejder er der generelt en god omgangsform og tone, men da borgerne er meget forskellige, er det engang imellem nødvendigt, at medarbejderne tydeliggør rammerne for, hvilken kultur der skal være i forhold til sprogbrug og omgangsform. Medarbejder fortæller om et eksempel, hvor to borgere indimellem kan have svært ved at være sammen og rumme hinanden, idet den ene borger engang imellem kan blive meget højtrøstet, hvilket generer den anden borger meget. Ifølge medarbejder har den borger, som blev generet af dette, lært nogle handlemuligheder gennem sit arbejde med udviklingspunkter, og borgeren ved nu, hvordan han skal tackle situationen med den anden borger. Borgerne fortæller, at de taler pænt til hinanden, og når der er brug for hjælp til at håndtere svære situationer, er medarbejderne tilgængelige og gode til at hjælpe. Borgerne giver alle udtryk for, at de meget sjældent er uvenner, og i høj grad hygger sig med hinanden. Slutteligt observerer tilsynet, at borgerne og medarbejder sidder sammen i en sofagruppe og drikker kaffe, mens de taler om, hvad de hver især har lavet i den forudgående weekend. Der hersker en behaglig og rolig atmosfære, hvor borgerne udviser interesse for hinandens beretninger. 10

12 Det er tilsynets, at borgerne generelt har en god omgangsform og sprogbrug, samt at medarbejderne reagerer relevant og tydeliggør rammerne for, hvilken kultur der skal være på bofælleskabet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er hjælpsomme over for borgerne i forhold til at finde handlemuligheder, når der opstår uoverensstemmelser, borgerne imellem Fysiske rammer Ved det sidste tilsyn blev de fysiske rammer beskrevet således: Bofællesskabet består af 5 stk. 2-værelses lejligheder på 35 m 2. Hver bolig har eget toilet, bad og køkkenfaciliteter samt udgang til egen terrasse. Derudover er der en 149 m 2 fælleslejlighed med fælles vaskerum, køkken, stue og udendørs skure. Der er tilknyttet en cafe kaldet Cafe Himmelblå i umiddelbar nærhed, som borgerne i tilbuddet kan benytte. I caféen tilbydes der mad flere gange om ugen, og derudover arrangeres der forskellige aktiviteter, som borgerne kan deltage i. Ved dette tilsyn observerer tilsynet, at der på fællesarealerne både er spil, et computerhjørne og dagens avis. Derudover er der fint pyntet med friske blomster. Endvidere er der på fællesarealet ophængt den månedlige madplan og nogle husregler. Det betyder, at alle borgere har mulighed for at læse dette og derved huske på, hvordan man skal agere i hverdagen i bofællesskabet. I husreglerne står der bl.a. beskrevet, hvordan man er påklædt på fællesarealerne, og der er tidsplaner for blomstervanding mm. Tilsynet bliver vist rundt inde i en af borgernes lejligheder, som både er personligt indrettet og har en hjemlig atmosfære. Der er samtidig pænt rent og rydeligt. I lejligheden er der ophængt en masse billeder og avisudklip, som alle relaterer personligt til borgeren. Der synes generelt pænt, rydeligt og rent på bofællesskab 2. Det er tilsynets, at de fysiske rammer og stedets beliggenhed opfylder borgergruppens behov. 11

13 3.4 Målgruppe, metode og resultater Faglige tilgange og metoder. Ved det foregående tilsyn blev der redegjort for, at den pædagogiske referenceramme og metode udspringer fra relationspædagogik, som anerkendende med afsæt i borgernes ressourcer. Endvidere blev det oplyst fra leders side, at der aktuelt pågik en ændring i forhold til tilgangen over for borgerne, idet tiderne har ændret sig, hvorfor der er opgaver som ikke længere skal varetages af pædagogerne. Der skal nu i snarere være fokus på, at borgerne skal have hjælp til selvhjælp og et sikkerhedsnet, men at personalet skal ikke overtage. Personalet skal i stedet udvikle og understøtte borgerne. Opgaven er blandt andet at hjælpe borgerne med at skabe relationer og så som personale efterfølgende trække sig. Lederen oplyser dertil, at hun har fokus på vidensdeling. Personalet skal præsentere de gode resultater og historier for hinanden, hvorved gode erfaringer og metoder spredes til hele organisationen. Ved dette tilsyn spørges der uddybende ind til, om der er sket ændringer eller udvidelser i relation til den pædagogiske referenceramme og de anvendte metoder. Hertil oplyser medarbejder, at metoderne og de pædagogiske tilgange er de samme, men dog tilpasset den nye målgruppe, som nu består af ældre borgere. Ifølge medarbejder er relationsarbejdet af stor betydning, idet borgerne skal føle sig trygge og have tillid til medarbejderne, for at de trives. Medarbejder oplyser, at i forhold til at målgruppen nu er ældre borgere har medarbejderne deltaget i kurser og undervisning om specifikke problemstillinger, der kan forekomme hos ældre borgere. Medarbejder fremhæver, at borgerne er forskellige og skal behandles individuelt, hvorfor medarbejderne skal være omstillingsparate og refleksive i forhold til den pædagogiske indsats. Hos enkelte borgere kan det handle om vedligehold af kompetencer, og det er ifølge medarbejder vigtigt at fremhæve, at en opgave som at sørge for at katten har vand og mad, kan være en tilpas udfordring for en borger. Tilsynet observer, at medarbejderen tager kontakt til beboerne, før hun hilser på tilsynet ved sin ankomst. Medarbejder bryder ud i fødselsdagssang, idet hun ser en borger komme ud fra sin lejlighed, til stor glæde for borgeren. Det er tilsynets, at den overordnede pædagogiske referenceramme er sammensat af relations arbejde med en anerkendende tilgang og kommunikation, hvor formålet er at tage udgangspunkt i borgerens kompetencer, ønsker og behov. Tilsynet bemærker, at medarbejderen tager kontakt til beboerne, før hun hilser på tilsynet ved sin ankomst, hvilket tilsynet anerkender. 12

14 3.4.2 Dokumentation og resultater Medarbejder oplyser, at alle borgere har en indsatsplan. Der afholdes som udgangspunkt møde med borgerens sagsbehandler en gang om året. Hertil oplyser medarbejder, at alle borgere skal revisiteres, men at processen er gået i stå. Ifølge medarbejder gælder dette også processen med at oprette VUM for alle borgerne i bofællesskabet. Det er kontaktpersonen, som sammen med borgeren opstiller de udviklingspunkter, der skal arbejdes med. Det er enkelte gange medarbejderne, som definerer udviklingspunkterne, idet borgeren ikke magter at deltage i denne proces. Alle medarbejdere ved, hvilke udviklingspunkter borgerne arbejder med. Medarbejderne drøfter udviklingspunkterne i hverdagen med borgerne samt på medarbejdermøder, herunder hvordan der er arbejdet med de enkelte udviklingspunkter, der justeres efter behov. Det er medarbejdernes oplevelse, at indsatsplanen er et godt dynamisk redskab i hverdagen, som er med til at fastholde medarbejdernes fokus på udvikling og vedligehold af borgerens færdigheder og kompetencer. Tilsynet får fremvist en indsatsplan, hvor der er en beskrivelse af livshistorie, en social beskrivelse, den pædagogiske indsats samt udviklingspunkter, hvortil der udarbejdet en arbejdsplan til udviklingspunkterne. Der er opstillet mål for beskæftigelsestilbuddet. Der er dato for udarbejdelsen af udviklingspunkter og dato for evalueringstidspunkt. Indsatsplanen er skrevet i et etisk og korrekt sprogbrug. Det er tilsynets, at indsatsplanen bliver anvendt som et dynamisk, pædagogisk redskab, hvor udviklingspunkter løbende justeres på medarbejdermøder og i samarbejde med den enkelte borger. Det er tilsynets, at den enkelte borger inddrages på relevant vis i udarbejdelsen af Indsatsplanen. Tilsynet vurderer, at indsatsplanen er skrevet i et etisk og ordentligt sprogbrug. 13

15 3.4.3 Dokumentation af borgerens selv- og medbestemmelse Medarbejder fortæller tilsynet, at idet der bor ældre borgere i bofællesskabet, kan de have behov for meget støtte til selv at træffe valg i hverdagen. Ifølge medarbejder er borgerne medbestemmende, når det gælder de daglige aktiviteter, men det kan indimellem kræve meget motivation fra medarbejderne at få borgerne til at træffe selvstændige valg, når det gælder dem selv og medbestemmelse. Medarbejder fremhæver det ugentlige beboermøde, hvor borgerne deltager aktivt og eksempelvis kommer med forslag til, hvilken mad der skal laves og serveres i huset. En borger fortæller, at han opholder sig en del alene, hvilket han sætter stor pris på, idet han har behov for ro. Borger oplever at have meget frihed, efter at han er blevet pensionist, hvilket han nyder. Tilsynet vurderer, at borgerne sikres indflydelse på deres liv og hverdag gennem husmøder, indsatsplanen, samt gennem en daglig dialog med medarbejderne. Det er tilsynets, at borgerne oplever at have indflydelse og medbestemmelse over de ting, som er vigtige og har betydning for dem Magtanvendelse og forebyggelse af overgreb Medarbejder oplyser, at der er kendskab til procedurer og retningslinjer for magtanvendelsescirkulæret, men at der ikke forekommer magtanvendelser på Bofælleskab 2. Adspurgt til gråzonetilfælde oplyser medarbejder, at de netop har drøftet et gråzonetilfælde i supervision. Medarbejder fortæller, at et gråzonetilfælde eksempelvis kan bestå i, at medarbejderne beder en borger forlade fællesarealer, idet borger udviser en uhensigtsmæssig adfærd. Adspurgt medarbejder, om det kunne være til en idé at drøfte gråzonetilfælde systematisk på medarbejdermøder med det formål at dele viden og erfaring med hinanden, er medarbejder imødekommende over for dette. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelse, samt at de drøfter gråzonetilfælde i supervision, når de opstår. Tilsynet anbefaler, at der indarbejdes en fast praksis for systematisk og løbende at drøfte gråzonetilfælde for magtanvendelse på medarbejdermøderne, med det formål at drage fælles læring. 14

16 3.5 Organisation og samarbejde Den daglige drift samarbejde og kommunikation Medarbejder oplyser, at det interne samarbejde i medarbejdergruppen er velfungerende. Medarbejder beskriver medarbejdergruppen som meget stabil med et lavt sygefravær, dog er der en langtidssygemeldt blandt medarbejderne. Medarbejder fortæller, at de afholder medarbejdermøder en gang ugentligt. Det er medarbejders oplevelse, at samtlige medarbejdere er påvirket af den fortløbende organisationsændring. Som eksempel nævnes det, at medarbejderne savner en mere fyldestgørende information fra leder om, hvor de er i processen, og hvilken indflydelse det eksempelvis får for medarbejderne arbejdsplaner. Medarbejder fremhæver, at det påvirker trivslen blandt medarbejderne, idet der hersker en vis utryghed ift. fremtiden. Det er tilsynets, at der forekommer et velfungerende internt samarbejde blandt medarbejderne. Der er tale om en stabil medarbejdergruppe med et lavt sygefravær, dog med en langtidssygemeldt medarbejder. Tilsynet bemærker, at medarbejder ønsker sig en mere aktuel og fyldestgørende information fra sin leder omkring organisationsændringen, idet det er medarbejders opfattelse, at det vil give medarbejderne tryghed og øget trivsel. Tilsynet anbefaler, at leder tager hånd om medarbejdernes arbejdstryghed og retter opmærksomhed mod at give en fyldestgørende og aktuel information til medarbejderne omkring organisationsændringen, så medarbejderne kan føle sig velinformerede Kvalitets- og kompetenceudvikling Medarbejder oplyser, at der for kort tid siden blev gennemført et kursusforløb om sundhed, demens, pleje mm., som bofællesskabet fik bevilliget fra ældreområdet, da bofællesskabets borgere er kategoriseret som ældre. Ifølge medarbejder har dette kursusforløb haft en positiv effekt på medarbejdernes faglige viden omkring ældre. Kurset har desuden generelt øget kompetencerne i forhold til den nuværende borgergruppe. Derudover fortæller medarbejder, at de modtager supervision ved ekstern superviser med jævne mellemrum, hvilket medarbejder fremhæver som meget positivt i forhold til, at medarbejderne opnår fælles viden og en ensartet tilgang til borgerne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fået tilført viden og erfaring, således at medarbejderkompetencerne tilpasses og matcher bofællesskabets målgruppe, hvilket tilsynet anerkender Procedurer og retningslinjer ift. medicin Det oplyses, at medarbejderne er uddannet i medicinhåndtering. Medarbejderne har kendskab til procedurer og retningslinjer ved indberetning 15

17 af utilsigtede hændelser. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er uddannet i medicinhåndtering, samt at medarbejderne har kendskab til indberetning af utilsigtede hændelser. 3.6 Øvrige udfordringer Adspurgt om der eksisterer øvrige udfordringer, end de allerede beskrevne, oplyser medarbejderen, at der ikke har været øvrige udfordringer Tilsynet har noteret sig informationen og har ingen yderligere bemærkning. 16

18 3 Formål og metode 3.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen, er formålet med tilsynet: At påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgere/brugere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til borgernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen inden for både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn, dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc., indgår efter aftale med Billund Kommune ikke i BDO s tilsyn. 3.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden. Metoderne tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er en struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som 17

19 benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. Endeligt skal det fremhæves, at dette tilsyn tematisk læner sig af Socialtilsynets kvalitetsmodel for flere af områderne. Dog er tilsynskonceptet justeret, således at det matcher det ønskede. 3.3 Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor der er forhold enten af positiv eller negativ art, men hvor det alene er vejledende for tilbuddet. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der skal arbejdes videre med et givent punkt, eksempelvis hvis der ikke er udarbejdet politikker eller nødvendige retningslinjer. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Billund Kommune at give stedet påbud, hvis der er tale om alvorlige forhold, eksempelvis hvis lovregler ikke er tilstrækkelig efterlevet, eller hvis der ikke er handlet på tidligere anbefalinger, og der ikke er særlige grunde hertil. 18

20 4 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Director og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatte-området, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 80 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt, både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 19

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Billund Kommune. Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 1

Tilsynsrapport. Billund Kommune. Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 1 Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 1 Uanmeldt tilsyn Oktober 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 3 - Nordstjernen Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Værkstedet Nymarksvej Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Rosengården Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Frøgård Allé Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Svaneparken Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Center for Beskæftigelse og Rehabilitering

Center for Beskæftigelse og Rehabilitering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Center for Beskæftigelse og Rehabilitering (CBR). Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune Social & Handicap. Perron 4. Anmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune Social & Handicap. Perron 4. Anmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Social & Handicap Perron 4 Anmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Frilandsvej Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Nordmandshusene Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 2 Årsrapport Tilsynsresultat Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer Fejl!

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING D Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Drosthuset Uanmeldt tilsyn Juli 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldte Socialfaglige tilsyn

Uanmeldte Socialfaglige tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere