Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S"

Transkript

1 Skatteinformation august 2007 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks Viborg Tlf Fax

2 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n Forord Når man studerer udviklingen på skatte- og afgiftsområdet inden for det sidste halve års tid, falder det i øjnene, at stort set al lovgivning er begrundet i behovet for at tilpasse skattesystemet til den stigende internationalisering og medlemskabet af EU. De tidligere CFC-regler kunne ikke opretholdes, fordi de var i strid med EF-traktatens krav om retten til fri etablering. Desuden var selskabsskattegrundlaget generelt under pres, fordi afskrivningsreglerne og finansieringsstrukturerne åbnede mulighed for at nedbringe indtægterne og forøge udgifterne i Danmark. Folketingets svar var selskabsskattepakken, som indeholder en beskæring af rentefradragsretten, en stramning af afskrivningsreglerne samt lavere selskabsskattesatser. Der kan læses mere om selskabsskattepakken i kapitlet Nye love. Også på pensionsbeskatningsområdet har Danmark erfaret, at hidtidigt anerkendte principper er blevet forkastet af EF-domstolen. En tilpasning af skattereglerne på pensionsområdet er derfor også på trapperne. Skatteinformation august 2007 levner vanen tro plads til fordybning i en række artikler om udvalgte emner, som i praksis giver anledning til problemer, eller som bør ofres særlig opmærksomhed, fordi de forkerte valg kan medføre uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser. Dynamikken og den stadige udvikling inden for skatte- og afgiftsretten fremgår også af den praksis, som skabes af domstolene og Landsskatteretten. I Skatteinformation gennemgås og kommenteres relevante domme og afgørelser. Selv om det er åbenbart, at skatte- og afgiftsretten i stigende omfang er inspireret af den omgivende verden, går inspirationen heldigvis også den modsatte vej. Dette illustreres af billedserien i Skatteinformation august 2007, hvor vi har fokus på Dansk Design, som har slået igennem på den internationale scene og har inspireret rundt om i verden. Vi ønsker Dem en rigtig god sommer. Redaktionen er afsluttet den 22. juni 2007.

3 f l o r a d a n i c a. d e s i g n : d e n k o n g e l i g e p o r c e l æ n s fa b r i k Skatteinformation august 2007 Foto: Royal Copenhagen A/S

4 indhold KLISTERMÆRKER OG KONSEKVENSER VAREVOGNE OG PRIVAT BRUG Gode råd... 5 Klistermærker signalerer privat brug af varevogne... 5 Reglerne om momsfradrag ved køb af varevogne... 5 Forskellen mellem momspligtig og privat brug... 6 h o l m e g a a r d m b va s e r. d e s i g n : m i c h a e l b a n g FERIEBOLIG I UDLANDET Gode råd... 8 Generelt om beskatning... 8 Køb i personligt regi... 8 Køb via selskab... 9 investering af pensionsmidler i unoterede selskaber Gode råd Investering af pensionsmidler før og nu Hvilke pensionskonti? Hvilke unoterede aktier og anparter? Betingelser og begrænsninger Beskatning og værdiansættelse Fordele og ulemper Personers salg af børsnoterede aktier Gode råd Generelt om beskatning Aktier købt den 1. januar 2006 eller senere Aktier omfattet af den skattefrie beholdning Beskatning som kapitalindkomst Indgangsværdi pr. 19. maj Syntetisk indgangsværdi fiskekuttere og fka-andele Gode råd FKA-fartøjer Køb af fiskekutter med tilhørende FKA-andele i nye love Selskabsskattepakken Nedsættelse af selskabsskatten mv Rentefradragsbeskæring for selskaber Beskatning af aktieindkomst Nedsatte afskrivningsprocenter Udbyttebeskatning Indhold

5 CFC-beskatning Tonnagebeskatning Skattefrie omstruktureringer Koncerntilskud Sambeskatning Aktiesalg til det udstedende selskab Omkvalificering af renteudgifter og kurstab Udbetalingstidspunkt mv. for pensionsordninger Efterløns- og flexydelsesbidrag Beskatning ved uskiftet bo Begrænset skattepligt Underskudsoverførsel mellem ægtefæller ved udenlandsk indkomst Overspringelsesregel skatteankenævn AM-bidrag og biblioteksafgifter Hæderspriser til kunstnere Foto: Holmegaard A/S skat-meddelelser Brug af klistermærker ved privat anvendelse af varevogne Ændring af momsfritagelse for akupunktører Afskrivning på landbrugsbygninger Sign-on-fees til sportsfolk ef- og højesteretsdomme Pensionssagen for EF-domstolen Parcelhusreglen to helårsboliger Salg af helårsbolig anvendt som fritidsbolig Omgørelse landsretsdomme Moms og lønsumsafgift i boligorganisationer Fri bil til rådighed Succession i fast ejendom vedligeholdelsesudgifter administrative afgørelser Udlejning af pc-udstyr til skoleelever Momsfrihed for salg af optioner vedrørende fast ejendom Investering i værdipapirer Byttehandel byt til nyt mobiltelefoner Fri bil ekstraudstyr Fri bil deleleasing Bil på gule plader Fradrag for tab på bygninger Afskrivning på tyske vindmøller Virksomhedsordningen aktielejlighed Indhold

6 Foto: Louis Poulsen Lighting A/S Pa n t h e l l a b o r d l a m p e. D e s i g n : V e r n e r Pa n t o n

7 K listermærker og konsekvenser varevogne og privat brug Med virkning fra den 3. juni 2007 skal der sidde et særligt klistermærke i bagruden på varevogne, som bruges til både erhvervsmæssig og privat kørsel eller udelukkende til privat kørsel. SKAT s vurdering af, om der sker både erhvervsmæssig og privat brug af en varevogn, baseres ofte på, om køberen af varevognen har fradraget momsen på varevognens anskaffelsespris. I denne artikel gennemgås reglerne for momsfradrag ved anskaffelse af varevogne. Gode råd Vurdér allerede ved anskaffelsen af en varevogn, om den måske skal anvendes til andet end erhvervsmæssig kørsel i fremtiden, således at registreringen hos Centralregisteret for Motorkøretøjer er på plads allerede fra starten. Ved brug af en varevogn med en tilladt totalvægt på over tre tons skal skønnet over den momspligtige kørsel kunne sandsynliggøres eller dokumenteres. Klistermærker signalerer privat brug af varevogne De nye regler om brug af klistermærker på varevogne til blandet eller privat brug trådte i kraft den 3. juni Reglerne blev indført for at lette kontrollen med privat brug af varevogne, som ellers over for SKAT er angivet til at være udelukkende erhvervsmæssigt anvendt. Ejere af varevogne, som allerede var indregistreret den 3. juni 2007, modtog automatisk klistermærker fra SKAT, hvis de havde oplyst over for Centralregisteret for Motorkøretøjer, at deres varevogn ikke udelukkende skulle anvendes til erhvervsmæssig kørsel, og der derfor allerede var blevet opkrævet en forhøjet grøn ejerafgift. Ved indregistrering af varevogne fra og med den 3. juni 2007 vil SKAT uddele klistermærker til ejerne af de varevogne, som registreres til blandet eller privat brug i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Hvis en ejer af en varevogn er i tvivl om varevognens fremtidige brug, f.eks. hvis ejeren gerne vil holde muligheden for privat kørsel åben, skal ejeren allerede ved indregistreringen af varevognen angive den til blandet kørsel. Konsekvensen er, at varevognen skal forsynes med et klistermærke og belastes med en forhøjet grøn ejerafgift, samt at momsfradraget på varevognens anskaffelsespris enten beskæres eller helt bortfalder. Reglerne om momsfradrag ved køb af varevogne Retten til momsfradrag ved køb af varevogne afhænger dels af varevognens tilladte totalvægt og dels af varevognens brug til momspligtige aktiviteter. Tilsvarende gælder for varevognens løbende driftsomkostninger. Ved anskaffelse af en varevogn med en tilladt totalvægt på indtil tre tons gælder der helt specielle regler om momsfradrag, medens en varevogn med en tilladt totalvægt på tre tons og derover følger momslovens helt almindelige fradragsregler, som f.eks. også gælder ved anskaffelsen af en pc. Man skal være opmærksom på, at momsloven opererer med begrebet tilladt totalvægt og ikke med varevognens egenvægt. Eksempelvis har varevogne i form af stationcars, såsom Ford Mondeo, Opel Vectra og Peugeot 406, en tilladt totalvægt på under tre tons, og for denne type biler gælder de helt specielle regler om momsfradrag. Større varevogne, såsom Toyota Hiace, Fiat Ducato og Ford Transit, vil derimod ofte have en tilladt totalvægt på over tre tons og er i så fald omfattet af de helt almindelige regler om momsfradrag. Tilsvarende gælder for de såkaldte offroadere, såsom Landrover. Man skal også være opmærksom på, at momsfradragsreglerne knytter sig til varevognens brug til momspligtige formål. I visse situationer kan en varevogn blive brugt til formål, som er momsfrie Klistermærker og konsekvenser varevogne og privat brug

8 og erhvervsmæssige på samme tid. Eksempelvis hvis en virksomhed med momsfri udlejning af fast ejendom anvender en varevogn til kørsel mellem virksomheden og de enkelte udlejningsejendomme. I denne situation er kørslen ikke privat, og varevognen skal derfor heller ikke forsynes med et klistermærke eller pålægges en forhøjet grøn ejerafgift på grund af kørslen. Den momsfrie kørsel har dog den konsekvens, at momsen på varevognens anskaffelsespris ikke kan fradrages. Endelig skal arbejdsgivere være opmærksomme på, at momsfradraget for en varevogn bortfalder eller beskæres, og den grønne ejerafgift forhøjes, hvis en medarbejder bruger varevognen til privat kørsel, selv om det er i strid med arbejdsgiverens instrukser. Dette skyldes, at momsfradraget og størrelsen af den grønne ejerafgift afhænger af den objektive brug af varevognen. Momsfradrag ved køb af en varevogn med en tilladt totalvægt på under tre tons Virksomheden kan fradrage hele momsen på varevognens anskaffelsespris, hvis varevognen udelukkende bruges til momspligtig kørsel. Ved brug af varevognen til både momspligtig og anden kørsel (herunder kørsel til momsfrie, men stadig erhvervsmæssige formål), kan ingen del af momsen på anskaffelsesprisen fradrages. Hvis en varevogn lejes eller leases, er der fradrag for hele momsen på lejen/leasingudgiften, hvis varevognen udelukkende bruges til momspligtig kørsel. Anvendes varevognen til både momspligtige og andre formål, kan virksomheden fradrage 1/3 af momsen på lejen/leasingudgiften. Reglerne fortolkes meget restriktivt. Selv om en varevogn kun anvendes i ubetydeligt omfang til private formål, eksempelvis til private indkøb mellem to kundebesøg eller til aflevering af børn i skole på vej til et kundebesøg, bortfalder retten til momsfradrag. Momsfradrag ved køb af en varevogn med en tilladt totalvægt på tre tons eller derover Virksomheden har fuld fradragsret for moms på køb, leje eller lease af en varevogn, der udelukkende anvendes til momspligtige formål. Hvis varevognen anvendes både til momspligtige og til andre formål, har virksomheden delvis fradragsret for moms på køb, leje eller lease. I praksis omtales den delvise fradragsret for vare- og lastvogne ofte som splitmoms. Den delvise fradragsret opgøres på basis af et skøn over den momspligtige anvendelse i forhold til den samlede anvendelse af varevognen. Hvis virksomheden fører en kørebog over varevognens anvendelse, kan kørebogen bruges til at opgøre den delvise fradragsret. Forskellen mellem momspligtig og privat brug Kørsel mellem brugerens private hjem og det sædvanlige arbejdssted anses normalt for at være privat kørsel i momsmæssig forstand. Der kan derfor som udgangspunkt ikke foretages momsfradrag for varevogne, der anvendes af virksomhedens ejer eller ansatte til kørsel mellem hjemmet og den faste virksomhedsadresse. Skiftende arbejdssteder Kørsel mellem brugerens private hjem og skiftende arbejdssteder anses derimod for at være momspligtig brug af varevognen. Man skal være opmærksom på, at momsreglerne ikke indeholder den 60-dages regel, som kendes fra skattereglerne. Uanset længden af den periode, hvor brugeren af varevognen skal køre til en midlertidig arbejdsplads, anses kørslen for at være momspligtig. Der er dog ikke tale om kørsel mellem skiftende arbejdssteder, hvis virksomheden har to eller flere faste adresser, og en medarbejder arbejder skiftevis på flere af virksomhedens faste adresser og bruger varevognen til kørsel mellem sit private hjem og de forskellige faste adresser. I disse tilfælde er der tale om privat kørsel. Ved kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder skal man være særligt opmærksom på, at kørsel til det sædvanlige arbejdssted kun må forekomme lejlighedsvis i forbindelse med afhentning af nødvendige varer, værktøj og lignende samt ved deltagelse i interne kursusforløb og andre nødvendige ærinder. Som tommelfingerregel bør kørsel til det sædvanlige arbejdssted under ingen omstændigheder ske mere end en gang ugentligt, hvis varevognens momspligtige status skal bibeholdes. Vagtordning Hvis kørsel mellem hjemmet og arbejdspladsen sker som følge af, at en medarbejder indgår i en vagtordning og skal kunne møde på en midlertidig arbejdsplads eller hos virksomhedens kunder med meget kort varsel, er der mulighed for at Klistermærker og konsekvenser varevogne og privat brug

9 fradrage momsen på den varevogn, som benyttes til kørslen. Vagtordningen skal først og fremmest være etableret, fordi virksomheden har et reelt forretningsmæssigt behov for at yde vagtservice. Det vil i sagens natur først og fremmest dreje sig om forsynings- og servicevirksomheder, men også inden for andre erhvervsgrene kan behovet for en vagtordning være til stede. Det er mindre væsentligt, i hvilket omfang der rent faktisk sker tilkald i forbindelse med en vagtordning, hvis det kan sandsynliggøres, at et tilkald kræver en hurtig handling fra den vagthavendes side. De varevogne, som anvendes ved tilkaldevagten, skal være udstyret med det værktøj, reservedele eller andet, som er påkrævet for at dække et akut opstået behov hos en kunde. Varevognen skal således bruges til at transportere andet end blot medarbejderen. Det er også en betingelse for momsfradrag, at vagtordningen er tidsbegrænset for den enkelte medarbejder. En ordning, hvor medarbejderen er på vagt alle døgnets timer hele året rundt, vil ikke blive accepteret af SKAT. Når en medarbejder har en varevogn til rådighed i forbindelse med en tilkaldevagt, skal vagten som hovedregel passes fra medarbejderens bopæl. Varevognen må ikke anvendes i forbindelse med familiebesøg, daglige indkøb, deltagelse i idrætstræning, afhentning af børn i daginstitution, sygebesøg og lignende. Kun hvis der er tale om begivenheder, som er planlagt længere tid i forvejen, eksempelvis familiefest, barnedåb og lignende, kan varevognen medbringes, og tilkaldevagten passes fra det sted, hvor begivenheden finder sted, uden at det har momsmæssige konsekvenser. En medarbejder på vagt kan opholde sig på en anden midlertidig adresse, eksempelvis i et sommerhus, uden at virksomhedens momsfradrag for varevognen bortfalder. Medarbejderen må dog ikke bruge varevognen til kørsel fra den faste bopæl og direkte til den midlertidige adresse, fordi denne kørsel anses for at være privat. Det samme er tilfældet, hvis der sker kørsel fra den midlertidige adresse til den faste adresse. Derimod kan medarbejderen køre direkte fra arbejdspladsen til den midlertidige adresse. Kørselsruten skal være den direkte vej fra arbejdsplads/kunde til sommerhus eller omvendt. Foto: Eva denmark a/s e va - t r i o. d e s i g n : o l e pa l s b y

10 Feriebolig i udlandet Det er blevet mere og mere almindeligt for danskere at købe feriebolig i udlandet, men ikke alle købere er opmærksomme på, at udenlandske ferieboliger er skattepligtige i Danmark. Personer med fast bopæl i Danmark er omfattet af globalindkomstprincippet. Det betyder, at disse personer også er skattepligtige af indkomster fra udlandet. En udenlandsk feriebolig beskattes i Danmark efter samme regler som en dansk feriebolig. Foto: Bang & Olufsen a/s Gode råd Husk at medtage den udenlandske ejendom på den danske selvangivelse. Vedlæg dokumentation for skat, der er betalt i udlandet. Køb af en udenlandsk feriebolig bør ske i personligt regi. Hvis ejendommen er købt efter den 1. januar 2001, er beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten den mindste værdi af enten: handelsværdien på købstidspunktet (med tillæg af om-, til- eller nybygningsudgifter afholdt efter købstidspunktet) eller handelsværdien den 1. januar i indkomståret (f.eks. den 1. januar 2007 for indkomståret 2007). Generelt om beskatning Personer, der har fast bopæl i Danmark, skal beskattes af udenlandske ferieboliger efter de samme regler, som gælder for danske ferieboliger. Det betyder, at der normalt skal betales dansk ejendomsværdiskat, og at udlejningsindtægter er skattepligtige. Der skal også ske beskatning af fri sommerbolig for hovedaktionærer og personale. Køb i personligt regi Ved investering i en udenlandsk feriebolig i personligt regi skal der betales dansk ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskatten udgør 1 % af værdien op til kr. og 3 % af resten. For udenlandske ejendomme skal ejendomsværdiskatten beregnes på baggrund af ejendommens handelsværdi. Hvis ejendommen er købt den 1. januar 2001 eller tidligere, er beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten den mindste værdi af enten: handelsværdien den 1. januar 2001 (med tillæg af om-, til- eller nybygningsudgifter afholdt efter den 1. januar 2001) eller handelsværdien den 1. januar i indkomståret (f.eks. den 1. januar 2007 for indkomståret 2007). Hvis ferieboligen anvendes både privat og til udlejning, skal lejeindtægter mv. selvangives. Indkomsten opgøres enten efter sommerhusreglen eller efter et regnskabsmæssigt princip, og indkomsten beskattes som kapitalindkomst. Eventuelle renteudgifter kan fratrækkes, uanset hvilket princip indkomsten opgøres efter. Sommerhusreglen Ved valg af sommerhusreglen opgøres indkomsten som vist nedenfor. Eksempel på sommerhusreglen Bruttolejeindtægt Bundfradrag Lejeindtægt herefter 40 % s standardfradrag kr. Skattepligtig nettolejeindtægt kr kr kr kr. Bruttolejen består af lejeindtægten inkl. særskilt betaling for el, varme og telefon mv. Sommerhusreglen giver ikke fradrag for udgifter, der er forbundet med udlejningen. Disse udgifter skal i stedet dækkes af bundfradraget på kr. og standardfradraget på 40 %. Feriebolig i udlandet

11 Der skal desuden betales ejendomsværdiskat for hele indkomståret, dvs. også for de perioder, hvor ejendommen er udlejet. Regnskabsmæssigt princip Ved valg af det regnskabsmæssige princip til at opgøre den skattepligtige indkomst kan de faktiske udgifter, der er forbundet med udlejningen, fratrækkes i lejeindtægten. Øvrige udgifter, såsom ejendomsskatter, fællesudgifter, vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar, er også fradragsberettigede, men fradraget er begrænset til antal udlejningsdage. Derimod kan der ikke fratrækkes udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen. Eksempel på regnskabsmæssigt princip Bruttolejeindtægt Udgifter til el og varme Andel af indboforsikring Afskrivning af inventar Vedligeholdelse af inventar Andel af ejendomsskat Annonceudgifter Til beskatning kr kr kr kr kr kr kr kr. Der skal betales ejendomsværdiskat for de perioder, hvor sommerboligen ikke er udlejet. Betalt skat i udlandet Der skal betales dansk ejendomsværdiskat og dansk skat af lejeindtægter, uanset om der også er betalt skat i udlandet. Hvis der er betalt ejendomsværdiskat for boligen i udlandet, kan den udenlandske skat modregnes i den danske ejendomsværdiskat på betingelse af, at den udenlandske ejendomsværdiskat ligner den danske ejendomsværdiskat. Egentlige jordskatter, der svarer til den kommunale grundskyld, ligner ikke ejendomsværdiskatten. Betaling for eksempelvis løbende driftsudgifter, såsom renovation og vedligeholdelse af ejendommen, samt visse lokale skatter svarer heller ikke til den danske ejendomsværdiskat. For ejendomme, der er beliggende i Frankrig, Østrig og Israel, gælder der dog særlige regler. Principielt skal der også betales dansk ejendomsværdiskat af ferieboliger i disse lande, men den danske dobbeltbeskatningsoverenskomst med de respektive lande giver lempelse efter det såkaldte eksemptionprincip, hvilket medfører, at der ikke skal betales dansk ejendomsværdiskat af ferieboliger i disse lande. SKAT skal dog alligevel modtage oplysninger om ferieboligerne i forbindelse med selvangivelsen. Hvis en feriebolig har været udlejet, og der er betalt udenlandsk skat af udlejningsindtægterne, kan der ske nedsættelse af den danske skat, hvis indkomsten fra udlejningen er positiv opgjort efter danske skatteregler. Indkomsten opgøres enten efter sommerhusreglen eller det regnskabsmæssige princip. Renteudgifter, der har finansieret købet af ejendommen, fragår. Hvis indkomsten efter fradrag af renteudgifter er negativ, fragår dette underskud i anden indkomst. Hvis indkomsten derimod er positiv, gives der et nedslag i den danske skat. Nedslaget udgør den del af den danske skat, der forholdsmæssigt falder på resultatet af den udenlandske ejendom, men dog maksimalt den skat, der er betalt i udlandet. For ferieboliger beliggende i Frankrig, Østrig og Israel skal nettolejeindkomsten med fradrag af renteudgifter også påføres den danske selvangivelse. Hvis indkomsten fra udlejningen er positiv, gives der eksemptionlempelse med progressionsforbehold. Det betyder reelt, at der ikke skal betales dansk skat af denne indkomst, men indkomsten skal selvangives af hensyn til progressionen på øvrig indkomst. Beskatning ved salg Fortjeneste ved salg af en udenlandsk feriebolig er skattefri efter samme regler som fortjeneste ved salg af en dansk feriebolig. Det betyder, at familiens udenlandske feriebolig som regel kan sælges skattefrit. Skattefriheden gælder dog ikke for næringsdrivende inden for handel med fast ejendom. Hvorvidt en fortjeneste ved salg af ferieboligen skal beskattes i ferieboligens hjemland, afhænger af landets interne regler. Hvis fortjenesten beskattes i udlandet, berettiger det ikke til et nedslag i den danske skat, hvis fortjenesten er skattefri efter danske regler. Køb via selskab Ved køb af en udenlandsk feriebolig via et selskab skal der kun ske dansk selskabsbeskatning af den udenlandske feriebolig, hvis selskabet har valgt international sambeskatning. b e o c e n t e r d e s i g n : J a c o b j e n s e n Feriebolig i udlandet

12 Uanset om den udenlandske feriebolig er undergivet dansk selskabsbeskatning eller ej, vil købet af ferieboligen dog normalt have skattemæssige konsekvenser for selskabets hovedaktionærer m.fl. Beskatning af fri sommerbolig Når et selskab køber en feriebolig, som stilles til rådighed for hovedaktionæren m.fl., er der tale om et skattepligtigt personalegode. Den skattepligtige værdi af fri feriebolig udgør en procentdel af boligens værdi pr. uge afhængig af, hvornår boligen benyttes. For ugerne er det 0,5 % pr. uge, og for årets øvrige uger er det 0,25 % pr. uge. Den skattepligtige værdi er 16,25 % på årsbasis. For udenlandske ejendomme beregnes værdi af fri feriebolig på basis af en skønnet handelsværdi primo året. Hovedaktionærer Hovedaktionærer beskattes af rådigheden over en feriebolig, og ikke kun af den faktiske anvendelse. Derfor skal hovedaktionærer, der kan disponere over en feriebolig i hele året, beskattes med 16,25 % af boligens værdi. Hovedaktionærer kan dog få nedslag i beskatningen, hvis ferieboligen udlejes eller stilles til rådighed for ikke-nærtstående personer. En udlejning eller et udlån af ferieboligen til selskabets personale i eksempelvis fem uger i højsæsonen vil medføre en nedsættelse af den skattepligtige værdi fra 16,25 % til 13,75 % (5 x 0,5 %). Hvis to hovedaktionærer deler en feriebolig, deles den skattepligtige værdi af fri feriebolig på helårsbasis mellem de to hovedaktionærer. Undgå rådighedsbeskatning Beskatning ud fra en rådighedsbetragtning kan undgås, hvis minimum fem aktionærer stifter et selskab, hvis formål udelukkende er at eje en udenlandsk feriebolig. Ingen af aktionærerne er ansat i selskabet og kan derfor heller ikke anses for at have væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. De fem aktionærer ejer hver 20 % af kapitalen i selskabet og er derfor ikke hovedaktionærer, forudsat at ingen af aktionærerne er ægtefæller eller beslægtede i op- eller nedstigende linje. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal den enkelte aktionær kun beskattes af sin faktiske brug af sommerboligen. Personaleferiebolig En hovedaktionær beskattes ikke med den fulde skattepligtige værdi på 16,25 %, hvis der er tale om en personaleferiebolig. En personaleferiebolig er en bolig, som selskabet stiller til rådighed for personalet, og som anvendes af personalet i minimum 13 uger om året, hvoraf mindst 8 uger skal ligge i højsæsonen, dvs. i ugerne Det er en betingelse, at personalet ikke har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform (typisk direktører), og at de ikke er nærtstående (forældre eller børn m.fl.) til selskabets hovedaktionær. En hovedaktionærs brug af en personaleferiebolig beskattes på samme måde som de øvrige medarbejderes brug, dvs. kun beskatning af de uger, hvor hovedaktionæren rent faktisk benytter boligen. Reglerne om beskatning af medarbejdere og hovedaktionærer gælder, uanset om personaleferieboligen købes gennem et dansk eller et udenlandsk selskab. Foto: Strüwing / Fritz Hansen A/S. K i n a s t o l e n. D e s i g n : H a n s J. W e g n e r Feriebolig i udlandet

13 Investering af pensionsmidler i unoterede selskaber Regeringen har en målsætning om, at Danmark skal have et af Europas bedst fungerende markeder for risikovillig kapital med henblik på at skabe de bedste økonomiske muligheder for igangsættere og vækstvirksomheder. Som led i denne målsætning er der etableret en ordning, som tillader køb af unoterede aktier og anparter for pensionsmidler. Ordningen giver virksomhederne bedre muligheder for at tiltrække risikovillig kapital samtidig med, at en række almindelige personer får økonomisk mulighed for at investere i unoterede selskaber som business angels. Gode råd Vurdér risikoen inden investering i et unoteret selskab. Følg den økonomiske udvikling i det unoterede selskab nøje. Pensionsmidler kan også bruges til køb af medarbejderaktier. Den skattemæssige fordel ved investering af frie private midler i stedet for pensionsmidler kan være større. Investering af pensionsmidler før og nu Pensionsopsparere ønsker i vidt omfang at investere pensionsmidler i aktier med udsigt til et højt afkast. Investering i aktier betyder dog også en tabsrisiko. For at begrænse tabsrisikoen var børsnoterede aktier i en lang årrække den eneste investeringsmulighed for pensionsopsparere. For et par år siden blev det imidlertid muligt at investere pensionsmidler i unoterede selskaber. Frigivelsen af pensionsmidler til investering har betydet flere penge på markedet til køb af unoterede aktier og anparter. Pensionsmidler er ubeskattede, fordi der er skattemæssigt fradrag for pensionsindbetalinger. Skattereglerne er derfor med til at finansiere aktieinvesteringerne. En nøglemedarbejder, der får tilbudt medarbejderaktier, kan vælge at købe medarbejderaktierne for pensionsmidler. Dette vil være særligt fordelagtigt, hvis tilbuddet om aktiekøb i selskabet sker som et led i en tilpasning og kapitalisering af selskabet, dvs. med henblik på et fremtidigt salg af selskabet til en fremmed investor. I denne situation er der en god chance for at realisere en pæn gevinst på aktierne. Ved at anvende pensionsmidler til aktiekøbet skal gevinsten i første omgang kun beskattes i pensionsdepotet med pensionsafkastskatten på 15 %. Hvilke pensionskonti? Det er kun indeståender på rate- og kapitalpensioner i pengeinstitutter, der kan anvendes til investering i unoterede aktier og anparter. Indeståender på rate- og kapitalpensioner i f.eks. forsikringsselskaber kan ikke anvendes til køb af unoterede aktier og anparter. Hvilke unoterede aktier og anparter? Ingen kan udpege succesrige virksomheder og projekter på forhånd, og ordningen sigter da heller ikke på bestemte virksomheder eller brancher. Adgangen til at investere pensionsmidler i unoterede selskaber er generel, og der stilles ingen krav til selskabets aktiviteter. Det betyder, at der kan investeres i eksempelvis passive selskaber, investeringsselskaber og selskaber, der driver udlejningsvirksomhed. Ordningen giver også mulighed for at investere i både danske og udenlandske selskaber, hvis blot de udenlandske, unoterede selskaber er hjemmehørende inden for EU eller EØS. Det er ikke tilladt at investere pensionsmidler i aktier, anparter, tegningsretter eller aktieretter til aktier i selskaber, der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder til aktionærerne i selskabet. Eksempelvis kan pensionsmidler ikke anvendes til køb af en aktie- eller anpartslejlighed, hvis der er knyttet en brugsret til aktien eller anparten. Investering af pensionsmidler i unoterede selskaber 11

14 b i n g & G r ø n d a h l j u l e p l at t e Betingelser og begrænsninger Det primære formål med pensionsopsparing er at sikre opsparerens forsørgelse som pensionist. Investeringsmulighederne i unoterede aktier og anparter er derfor underlagt visse betingelser og begrænsninger, som skal forhindre, at opsparere mister hele deres pensionsopsparing, da investering i unoterede selskaber traditionelt anses for at være mere risikabel end investering i børsnoterede selskaber. Der stilles krav om en investering på mindst kr. i hvert selskab samtidig med, at ejerandelen i hvert enkelt selskab skal være mindre end 25 % af selskabets kapital. Der er desuden indført grænser for, hvor stor en andel af pensionsmidlerne der kan investeres i unoterede selskaber. De maksimale investeringsprocenter fremgår af nedenstående skema. Maksimale investeringsprocenter Depot Maksimal investeringsprocent Op til 2 mio. kr. 20 % 2-4 mio. kr. 50 % Over 4 mio. kr. 75 % En investor med et pensionsdepot på 5 mio. kr. kan altså investere kr. i unoterede selskaber, beregnet som 20 % af 2 mio. kr % af 2 mio. kr % af 1 mio. kr. Der er desuden et krav om, at den øvrige del af pensionsdepotet bevarer en værdi på mindst kr., for at investeringen i unoterede selskaber kan opretholdes. De fastsatte begrænsninger gælder for pensionsopsparinger i samme pengeinstitut på investeringstidspunktet. Investor kan ikke lægge pensionsopsparinger i forskellige pengeinstitutter sammen ved beregningen af, hvor stort et beløb der kan investeres i unoterede selskaber. Da investeringen i hvert enkelt selskab skal udgøre mindst kr., og den samlede investering i unoterede selskaber maksimalt må udgøre 20 % af pensionsopsparingen op til 2 mio. kr., er det en forudsætning for at investere i unoterede selskaber, at værdien af pensionsmidlerne i samme pengeinstitut udgør mindst kr. på investeringstidspunktet. Hvis kravene til ejerandel og investeringsprocenter ikke opfyldes, har investor tre måneder til at handle sine unoterede aktier og anparter. Ved overskridelse af denne tidsfrist skal de unoterede aktier og anparter udtages af pensionsdepotet, og der vil blive opkrævet en afgift på 60 % af værdien af disse aktier og anparter. Ejerandel på under 25 % af selskabskapitalen Reglen om, at den enkelte investor ikke må eje 25 % eller mere af kapitalen i et unoteret selskab, er indført, fordi ordningen ikke skal give investorer mulighed for at finansiere egen virksomhed med skattebegunstigede midler. Ved opgørelse af ejerandelen i det enkelte selskab medregnes de kapitalandele, som investor eventuelt ejer i privat regi. Også aktier og anparter, der ejes af investors ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn, børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer, skal medregnes. Stedbørn og adoptivbørn sidestilles med biologiske børn. Hvis investors ejerandel overskrider 25 % s grænsen, skal investor inden for tre måneder efter overskridelsen afstå aktier eller anparter, indtil den samlede beholdning bringes ned under 25 %. Kravet om nedbringelse af ejerandelen gælder uanset årsagen til overskridelsen, men investor kan frit vælge, om nedbringelsen skal ske ved afståelse af aktier placeret i pensionsdepotet eller ved afståelse af aktier anskaffet for frie midler eller ved en kombination. Hvis investor ikke ønsker at nedbringe sin ejerandel i selskabet, kan han vælge at erhverve samtlige aktier eller anparter for frie midler. Hvis tidsfristen på tre måneder ikke overholdes, skal de unoterede aktier og anparter udtages af pensionsdepotet, og der vil blive opkrævet en afgift på 60 % af værdien af disse aktier og anparter. Værdien af pensionsopsparingen falder Hvis den samlede værdi af pensionsmidlerne i det enkelte pengeinstitut (bortset fra den del, der er placeret i unoterede aktier og anparter) falder til under kr. målt den 30. november i kalenderåret, skal investor inden tre måneder efter dette tidspunkt enten sælge samtlige unoterede aktier og anparter eller købe de pågældende aktier og anparter for frie midler til handelsværdien på købstidspunktet. Hvis tidsfristen på tre måneder ikke overholdes, skal de unoterede aktier og anparter udtages af 12 Investering af pensionsmidler i unoterede selskaber

15 pensionsdepotet, og der vil blive opkrævet en afgift på 60 % af værdien af disse aktier og anparter. Handel med pensionsdepotet Bortset fra de nævnte begrænsninger kan rate- og kapitalpensionsmidler i pengeinstitutter investeres i unoterede aktier og anparter, herunder også unoterede aktier og anparter, som investor allerede har anskaffet for frie midler. Omvendt kan investor også købe unoterede aktier eller anparter ud af pensionsdepotet for frie midler. Investor har dermed mulighed for løbende at handle med sig selv. Hvis investor vælger at indskyde aktier eller anparter, der oprindeligt er erhvervet for frie midler, ind i en rateopsparings- eller kapitalpensionsordning, sidestilles det med afståelse, og der skal ske beskatning efter aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen udgør handelsværdien af aktierne eller anparterne på indskudstidspunktet. Indskuddet udgør samtidig et fradragsberettiget pensionsindskud. Beskatning og værdiansættelse Unoterede aktier og anparter, som er erhvervet for pensionsmidler, er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven. Det betyder, at der skal betales en pensionsafkastskat på 15 % af udbytter og kursgevinster på aktierne eller anparterne. Både positivt og negativt afkast medregnes i beskatningsgrundlaget, dvs. et konstateret tab ved salg af aktier fragår, herunder kan fremføres til senere år. De unoterede aktier eller anparter skal værdiansættes årligt efter lagerprincippet, og værdien udgør det største beløb af enten: a) anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne eller b) selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart opgjort ifølge den senest aflagte årsrapport pr. 15. oktober. Hvis aktierne i selskabet er tillagt forskellige rettigheder, skal der korrigeres herfor ved opgørelsen af selskabets indre værdi i det omfang, at de forskellige rettigheder har betydning for aktiernes eller anparternes værdier. Investor skal senest den 1. november hvert år give pengeinstituttet oplysning om disse værdier. Hvis selskabet har kalenderårsregnskab, svarer den senest aflagte årsrapport pr. 15. oktober 2007 til årsrapporten for Det betyder, at investor senest den 1. november 2007 skal give pengeinstituttet besked om selskabets indre værdi pr. 31. december Fordele og ulemper Der er ikke kun fordele forbundet med at købe unoterede aktier og anparter for pensionsmidler. Ved udbetaling af ratepensioner udgør marginalskatten op til 60 %. Tab ved salg af unoterede aktier og anparter, som konstateres i privat regi, er negativ aktieindkomst, der har en fradragsværdi på mellem 28 % - 45 % (dog op til 48 % fra og med indkomståret 2008). Omvendt er den løbende beskatning af udbytter og kursgevinster på aktier og anparter i pensionsdepotet kun 15 %, og der er tidligere opnået fradrag for indskuddet på pensionsordningen. Hvis der indskydes aktier og anparter på pensionsordningen, eller der foretages kontant indskud på pensionsordningen for at kunne erhverve aktier og anparter for pensionsmidler, opnås der ligeledes fradrag for indskuddet. Derudover kan pensionsmidlerne være investors eneste økonomiske mulighed for at erhverve de ønskede aktier og anparter. Foto: Royal Copenhagen A/S b i n g & G r ø n d a h l j u l e p l at t e Investering af pensionsmidler i unoterede selskaber 13

16 Foto: Bang & Olufsen a/s b e o 4 f j e r n b e t j e n i n g. D e s i g n : d av i d l e w i s

17 Personers salg af børsnoterede aktier Med virkning fra den 1. januar 2006 blev der indført nye regler for beskatning af aktieavance. Målsætningen om forenklede skatteregler for børsnoterede aktier er blevet indfriet, men en række komplicerede overgangsregler gør ikke livet lettere for de personer, der ejede børsnoterede aktier den 1. januar Artiklen gennemgår de nye regler for køb og salg af børsnoterede aktier, samt overgangsreglerne for børsnoterede aktier, der var ejet den 1. januar Gode råd Aktieejere med en skattefri beholdning bør overveje konsekvenserne inden køb af flere aktier i samme børsnoterede selskab, idet et senere delsalg af beholdningen betyder, at der først sker salg af den skattefrie del af beholdningen. Ved salg af børsnoterede aktier, der blev erhvervet før den 19. maj 1993, kan aktiernes værdi pr. 19. maj 1993 måske anvendes som anskaffelsessum. Ved salg af aktier, der er overgået fra skattefrihed til skattepligt efter de tidligere regler, kan det i nogle tilfælde være en fordel at anvende en syntetisk indgangsværdi som anskaffelsessum. Det anbefales at søge rådgivning, da reglerne er komplekse. Generelt om beskatning Fra den 1. januar 2006 er fortjeneste og tab ved salg af børsnoterede aktier altid omfattet af skattepligt, uanset ejertid og uanset beholdningens størrelse. Fortjeneste er aktieindkomst, der beskattes med 28 % af beløb op til kr. (2007) og 43 % af beløb derudover. For samlevende ægtefæller beskattes de første kr. (2007) med 28 %. Med virkning fra indkomståret 2008 er beskatning af aktieindkomst ændret. Skatten udgør fortsat 28 % af de første kr. (2007) og 43 % af de næste kr. (2007), men aktieindkomst på over kr. beskattes fremover med 45 %. Ægtefæller har dobbelte bundgrænser. Der er dog fastsat overgangsregler for aktieindkomst på over kr., hvis aktierne er anskaffet før den 1. januar Tab på børsnoterede aktier kan kun modregnes i fortjenester fra salg af andre børsnoterede aktier samt i udbytter fra børsnoterede aktier, herunder ved tilbagesalg af børsnoterede aktier til det udstedende selskab. Det samme gælder ikke-udnyttede tab på børsnoterede aktier, som er realiseret før den 1. januar Tab på børsnoterede aktier kan overføres til en samlevende ægtefælle eller fremføres til et senere indkomstår, hvis tabet overstiger årets udbytter og fortjenester på børsnoterede aktier. Ikke-udnyttede tab, der er konstateret i 2002 og senere, kan fremføres uden tidsbegrænsning. Aktier købt den 1. januar 2006 eller senere Ved delsalg af en beholdning af børsnoterede aktier skal aktieavancen opgøres på baggrund af gennemsnitsmetoden. Gennemsnitsmetoden indebærer, at anskaffelsessummen for de solgte aktier opgøres som et gennemsnit, hvilket kan illustreres ved nedenstående eksempel. Anskaffelsessummer : Køb af 100 stk. aktier i selskab A : Køb af 100 stk. aktier i selskab A : Køb af 100 stk. aktier i selskab A kr kr kr. Samlet anskaffelsessum for 300 stk. aktier i selskab A kr. Avanceopgørelse ved salg af 100 stk. aktier i selskab A for kr. den 1/5 2007: Personers salg af børsnoterede aktier 15

18 Avanceopgørelse Salgssum Skattepligtig avance kr. Anskaffelsessum ( kr. x 100 stk. / 300 stk.) kr kr. Aktier omfattet af den skattefrie beholdning Inden den 1. januar 2006 kunne personlige aktionærer afstå børsnoterede aktier skattefrit, hvis de havde ejet aktierne i mindst tre år, og den samlende beholdning af børsnoterede aktier var under den såkaldte kr. s grænse. Da den nye aktieavancebeskatningslov blev vedtaget, risikerede mere end husstande at blive skattepligtige af fortjenester ved salg af aktier, som de havde erhvervet i en forventning om skattefrihed. Der blev derfor indføjet en overgangsregel. Efter overgangsreglen er personer med en samlet beholdning af børsnoterede aktier, der ikke oversteg kr. ( kr. for samlevende ægtefæller) pr. 31. december 2005, skattefrie af denne beholdning, hvis aktierne afstås efter minimum tre års ejertid. Det er uden betydning, om aktierne havde været ejet i minimum tre år den 31. december Skattefriheden gælder også for fondsaktier, der tildeles på grundlag af en skattefri aktiebeholdning. Fortjenester ved salg af fondsaktier, der er tildelt efter den 31. december 2005, er dermed skattefrie, hvis fondsaktierne er tildelt på grundlag af aktier, som indgik i en skattefri beholdning pr. 31. december Overgangsreglen indebærer samtidig, at der ikke er fradrag for tab ved salg af aktier fra en skattefri beholdning, hvis salget sker efter mere end tre års ejertid. Hvis der er tab på de børsnoterede aktier, bør man overveje at sælge aktierne, inden de har været ejet i tre år. Tab på disse aktier er kildeartsbegrænsede og kan kun anvendes til modregning i gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier, herunder fremføres til modregning i senere års gevinster og udbytter uden tidsbegrænsning. De aktier, der er omfattet af en skattefri beholdning, indgår ikke i gennemsnitsberegningen ved salg af skattepligtige aktier. Ved salg af aktier fra en skattefri beholdning inden tre års ejertid opgøres den skattepligtige avance efter aktie-foraktie-metoden. Aktieejere vælger ikke selv, hvilke aktier der afstås først ved salg af aktier i samme selskab. Det såkaldte FIFO-princip bestemmer, at de først erhvervede aktier i selskabet også er de først afståede aktier. Hvis en aktieejer har købt børsnoterede aktier i et selskab den 1. januar 2006 eller senere, og aktier i samme selskab indgår i aktieejerens skattefrie beholdning, vil de skattefrie aktier blive solgt først ved et delsalg af beholdningen. Dette kan illustreres ved nedenstående eksempel. Anskaffelsessummer : Køb af 100 stk. aktier i selskab A (skattefri beholdning) : Køb af 100 stk. aktier i selskab A : Køb af 100 stk. aktier i selskab A Samlet anskaffelsessum for 200 stk. aktier i selskab A købt efter den 31. december 2005 Avanceopgørelser ved salg af 200 stk. aktier i selskab A for kr. den 1/5 2007: Avanceopgørelser 100 stk. aktier købt (skattefri beholdning): Salgssum Anskaffelsessum Skattefri avance 100 stk. aktier købt (skattepligtig beholdning): Salgssum Skattepligtig avance kr kr kr kr kr kr kr kr. Anskaffelsessum ( kr. x 100 stk. / 200 stk.) kr kr. Restbeholdning: 100 stk. aktier købt med en gennemsnitlig anskaffelsessum på i alt kr. Børsnoterede aktier, som er omfattet af en skattefri beholdning, men er blevet afnoteret på afståelsestidspunktet, er ikke omfattet af skattefriheden. Ved opgørelse af gevinst og tab anses disse aktier for at være anskaffet til kursværdien på afnoteringstidspunktet. Dette gælder dog ikke for børsnoterede investeringsforeningsbeviser, fordi disse 16 Personers salg af børsnoterede aktier

19 beviser bevarer deres status som børsnoterede, selv om investeringsforeningen har ladet sig afnotere. Beskatning som kapitalindkomst Før den 1. januar 2006 skulle fortjeneste ved salg af aktier ejet i under tre år beskattes som kapitalindkomst. Efter de nuværende regler beskattes fortjeneste ved salg af børsnoterede aktier som aktieindkomst, uanset ejertid. Dette fører typisk til en lavere skat. I visse tilfælde vil en beskatning af fortjenesten som kapitalindkomst dog resultere i den laveste skat. Det gælder eksempelvis, hvis personens aktieindkomst skal beskattes med 43 % eller 45 %, og personens kapitalindkomst samtidig er negativ (skatteværdi ca. 34 %). For at undgå en skærpet beskatning gælder der en overgangsregel for aktier, som er anskaffet før den 1. januar 2006, og som sælges efter en ejertid på under tre år. Overgangsreglen gælder også for fondsaktier og nytegnede aktier til favørkurs, der er modtaget på baggrund af børsnoterede aktier, som blev erhvervet før den 1. januar Det betyder, at eksempelvis fondsaktier, der tildeles efter den 1. januar 2006 på grundlag af aktier, som blev erhvervet før denne dato, er omfattet af overgangsreglen, hvis de oprindelige aktier blev anskaffet mindre end tre år før afståelsen. Fortjeneste på aktier omfattet af overgangsreglen selvangives på normal vis som aktieindkomst. SKAT vil herefter beregne den korrekte skat, dvs. den mindst mulige skat. Hvis det er mere fordelagtigt for aktieejeren at få fortjenesten helt eller delvist beskattet som kapitalindkomst, vil skatteberegningen blive foretaget således. Indgangsværdi pr. 19. maj 1993 Aktieejere kan vælge at erstatte aktiernes faktiske anskaffelsessum med aktiernes kursværdi pr. 19. maj 1993, hvis aktierne var ejet den 18. maj 1993, og de ikke var omfattet af hovedaktionærreglerne pr. 18. maj Valget mellem faktisk anskaffelsessum og kursværdi pr. 19. maj 1993 skal træffes samlet for alle aktier i hvert enkelt selskab. Et fradragsberettiget eller modregningsberettiget tab kan ikke overstige forskellen mellem afståelsessummen og aktiernes kursværdi pr. 19. maj Tabsbegrænsningen skal opgøres på baggrund af det tab, der beregnes efter gennemsnitsmetoden. Som udgangspunkt skal kursværdien pr. 19. maj 1993 derfor anvendes som anskaffelsessum, hvis der konstateres et tab på aktierne. Dette udgangspunkt fraviges kun, hvis den faktiske anskaffelsessum opgjort efter gennemsnitsmetoden medfører tab, medens kursværdien pr. 19. maj 1993 medfører fortjeneste. I denne situation begrænses tabet til 0 kr. For børsnoterede aktier, som afstås efter en ejertid på minimum tre år, og som indgik i en skattefri beholdning den 31. december 2005, er overgangsreglen om en indgangsværdi pr. 19. maj 1993 uden betydning, da disse aktier kan sælges skattefrit. Syntetisk indgangsværdi Efter de tidligere regler blev den faktiske anskaffelsessum for børsnoterede aktier, som havde været Foto: Martine Hamilton Knight / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n Personers salg af børsnoterede aktier 17

20 E J 5 C o r o n a. D e s i g n : p o u l m. w o lt h e r Foto: Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S ejet i mindst tre år, erstattet med børskursen på det måletidspunkt, hvor den samlede beholdning af børsnoterede aktier overgik fra at være skattefri til at være skattepligtig efter den 19. maj Dette kaldes en syntetisk indgangsværdi. En beholdning af børsnoterede aktier kunne kun overgå fra skattefrihed til skattepligt, hvis beholdningen på alle måletidspunkter havde været under kr. s grænsen inden for de seneste tre år før overskridelsen af kr. s grænsen. Måletidspunkter var lige efter køb, lige før salg og ved udgangen af hvert indkomstår. Kursbevægelser henover kr. s grænsen på alle andre tidspunkter var uden betydning for skattepligten og tildelingen af en syntetisk indgangsværdi. Tildelingen af en syntetisk indgangsværdi var som udgangspunkt obligatorisk. Hvis den samlede beholdning af børsnoterede aktier var kommet under kr. s grænsen igen efter en overskridelse, blev den syntetiske indgangsværdi opretholdt i tre år, hvorefter beholdningen atter blev skattefri. Selv om reglen blev ophævet med virkning fra den 1. januar 2006, gælder der en overgangsregel om, at aktieejere kan vælge at erstatte den faktiske anskaffelsessum eller en eventuel 19. maj 1993 kursværdi med en syntetisk indgangsværdi efter de tidligere regler ved et salg af aktierne den 1. januar 2006 eller senere. Valget skal træffes samlet for alle aktier i samme selskab. Valgmuligheden gælder dog kun for aktier med syntetiske indgangsværdier, der indgår i en beholdning, som var over kr. s grænsen den 31. december Dette hænger sammen med, at aktierne i modsat fald er omfattet af reglen om skattefrie beholdninger. Et fradragsberettiget tab på aktierne kan ikke overstige forskellen mellem den syntetiske indgangsværdi og salgssummen. Tabsbegrænsningen skal opgøres på baggrund af det tab, der beregnes efter gennemsnitsmetoden. Som udgangspunkt skal den syntetiske indgangsværdi derfor anvendes som anskaffelsessum, hvis der konstateres et tab på aktierne. Dette udgangspunkt fraviges kun, hvis den faktiske anskaffelsessum opgjort efter gennemsnitsmetoden medfører tab, medens en syntetisk indgangsværdi medfører fortjeneste. I denne situation begrænses tabet til 0 kr. Reglerne er meget komplekse, og aktieejere bør overveje at søge rådgivning, inden der selvangives aktieavancer af denne art. 18

21 FISKEKUTTERE OG FKA-ANDELE Frem til 2007 kunne der foretages skattemæssige afskrivninger på fiskefartøjer efter det relativt enkle princip et fiskefartøj, én afskrivningssats. Dette ændrede sig brat den 1. januar 2007, hvor Regeringen indførte en såkaldt ny regulering, der indplacerer fiskefartøjer med en vis omsætning som FKA-fartøjer. Den nye regulering har medført en del usikkerhed om den skattemæssige behandling af køb og salg af fiskekuttere med eller uden tildelte FKAandele. Gode råd Aftal altid en fordeling af købesummen på fiskekutteren og FKA-andele mv. Så lille en del af den samlede købesum som muligt bør fordeles til fiskekutteren, hvis kutteren ikke skal anvendes til fiskeri. Ved køb af en fiskekutter med tilhørende FKAandele bør det overvejes at anvende kutteren erhvervsmæssigt i en periode, da det giver mulighed for afskrivning og tabsfradrag ved salg. FKA-fartøjer De tidligere skatteregler for afskrivning og afståelse af fiskefartøjer var relativt enkle. Skattemæssigt kunne der foretages en årlig saldoafskrivning på op til 25 %. Ved salg af fiskekutteren blev fortjeneste eller tab opgjort som forskellen mellem salgssummen og saldoværdien ved ophørsårets begyndelse med tillæg af omkostninger til nyanskaffelser og forbedringer i løbet af ophørsåret. Personer kunne opnå et nedslag på 10 % i en eventuel avance. Den 1. januar 2007 indførte Regeringen en ny regulering, der medfører, at alle fiskefartøjer med en omsætning over FØI-grænsen på kr. (2007), som har fisket FKA-arter, bliver indplaceret som FKA-fartøjer. FKA-fartøjer bliver samtidig tildelt en vis mængde FKA-andele, som beregnes på baggrund af tidligeres års omsætninger. De nye regler medfører, at der allerede i 2006 kunne ske køb eller salg af en fiskekutter, hvortil der var knyttet nogle FKA-andele, som endnu ikke var tildelt. Skattemæssigt sidestilles en FKA-andel med en rettighed, hvilket betyder, at FKA-andele ikke kan afskrives sammen med fiskekutteren. Fra og med den 1. januar 2007 skal køber og sælger fordele den samlede købesum på: FKA-andele. Fiskekutter. Tonnage. Motorkraft. Redskaber. FKA-andele Den skattemæssige behandling af FKA-andele er som følger: Værdien af en vederlagsfrit tildelt FKA-andel er skattefri. Købesummen for en FKA-andel kan afskrives med op til 1/7 årligt. Hvis udnyttelsesperioden er kortere end 7 år, forhøjes afskrivningssatsen, således at anskaffelsessummen afskrives med lige store årlige beløb hen over udnyttelsesperioden. Fortjeneste og tab ved salg af en FKA-andel skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Ved udløb af en FKA-andel, inden den er fuldt udnyttet, er der skattemæssigt fradrag for en resterende anskaffelsessum. Foto: Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S Fiskekuttere og FKA-andele 19

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEinformation august 2006 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele med den stores ressourcer.

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Skatteinformation august 2011

Skatteinformation august 2011 Skatteinformation august 2011 Lersø Parkalle 112. 2100 København Ø. Telefon 39 29 08 00 www.buusjensen.dk. buusjensen@buusjensen.dk Forord Konsekvenserne af finanskrisen og internationaliseringen, herunder

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Skatteinformation januar 2007 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Globaliseringen har stadig større

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele med den stores ressourcer.

Læs mere

Selv om alle venter spændt på Skattekommissionens forslag, sker der dog stadig en del på skatte- og afgiftsområdet.

Selv om alle venter spændt på Skattekommissionens forslag, sker der dog stadig en del på skatte- og afgiftsområdet. Skatteinformation januar 2009 Forord Statsministerens tale på Venstres landsmøde udfoldede en fremtidsvision om et grønt Danmark, hvor endemålet er et samfund og en økonomi, som er fri for fossile brændstoffer.

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 Forord Når et folketingsvalg nærmer sig, går lovgivningsprocessen typisk i stå. Det bliver sværere end ellers at etablere brede forlig, fordi det

Læs mere

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier.

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier. Skatteinformation august 2008 Forord Skattekommissionen arbejder! Målet er en markant nedsættelse af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone. Samtidig skal kommissionens forslag

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere