Referat fra Generalforsamling i Beboerrepræsentationen Dambakken, 25. januar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling i Beboerrepræsentationen Dambakken, 25. januar 2006"

Transkript

1 Birkerød Referat fra Generalforsamling i Beboerrepræsentationen Dambakken, 25. januar 2006 Antal fremmødte: 30 personer repræsenterende 27 lejligheder, heraf 2 ved fuldmagt Referat fra Generalforsamling i Beboerrepræsentationen Dambakken, 25 januar Valg af dirigent...1 Valg af referent...1 Formandens beretning...1 Fremlæggelse af regnskab...4 Fastlæggelse af kontingent...4 Indkomne forslag fra beboerne...4 Bestyrelsens forslag...5 Valg af beboerrepræsentanter...5 Valg af suppleanter...5 Valg af revisor...5 Eventuelt...5 Valg af dirigent Som dirigent var foreslået Lars Topgaard som tog imod valget. Han kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen som dermed blev erklæret åbnet. Valg af referent Niels Lerke var foreslået og blev valgt. Formandens beretning Beboerforeningens formand, Willy R. Fløe, benyttede sig af en PowerPoint præsentationsform, projiceret på væggen, til at fremlægge beretningen. Willy startede beretningen med en præsentation af bestyrelsen og deres funktion. Den oprindelige bestyrelse bestod ydermere af Hans Ulrik Millmann der imidlertid var fraflyttet beboelsen, hvorefter den resterende bestyrelse havde konstitueret sig med Willy som formand. Willy fortalte om de aktiviteter der havde været siden sidste generalforsamling: 6 bestyrelsesmøder 2 møder med DanEjendomme (DE) 2 møder med PFA 2 arbejdsmøder før arrangementer 2 arrangementer - fastelavn og juletræstænding 4 nyhedsbreve

2 Efterfølgende gennemgik Willy de vigtigste emner der var blevet behandlet af bestyrelsen. Områder hvor DE har været involveret: DE s nedsættelse af viceværtens arbejdstid med 25%. Dette har naturligvis haft indflydelse på omfanget af det arbejde varmemester Søren Strand har været i stand til at nå på området. Det er typisk gået ud over f.eks. snerydning på steder hvor traktoren ikke kan komme frem, græsslåning ved områdets ydergrænser, klipning af buske og lugning af ukrudt i bedene m.m.. Bestyrelsen hat skriftligt klaget til DE vedr. nedsættelse. DE s driftbudget: o Der var i det oprindelige oplæg kun afsat et mindre beløb til udskiftning og vedligeholdelse af hårde hvidevarer. Da ejendommen nærmer sig 10 år er der i stigende grad behov for løbende udskiftning og reparationer af disse og det afsatte beløb blev kraftigt sat op for at tilgodese dette behov. o Der var i det oprindelige budget oplæg ikke afsat ret mange penge til vedligeholdelse af legepladsen hvilket er nødvendigt. Således var der ikke råd til at erstatte rutsjebanen i 2005, da denne var rådnet i trævangerne. En ny er indkøbt og monteret her i januar måned. o Der var ikke afsat penge i det oprindelige budget til vedligeholdelse af veje og pladser. Dette er blevet ændret. DE s varmeregnskab o DE er blevet bedt om at uddybe de meget høje fællesandele af varmeregnskabet. I hver enkelt boligs samlede varmeudgift udgør kun en forholdsvis lille del det egentlige forbrug, hvorimod bidrag til varmetab og vedligeholdelse af rør o.lign. er relativt stort. DE har skrevet adskillige mere eller mindre uddybende svar på henvendelser ang. dette, men sagen er endnu ikke afsluttet. Det er blevet arrangeret at DE én gang årligt pudser de vinduer i 2. sals lejlighederne, der er meget vanskeligt tilgængelige (på begge facader). Det udvendige cedertræ bliver ikke malet. Det har aldrig været hensigten at dette træ skulle vedligeholdes, idet det i sig selv er meget olieholdigt, men der var afsat et meget stort beløb i det oprindelige driftbudget hvilket i stedet blandt andet bliver brugt på vedligeholdelse og udskiftning af hårde hvidevarer som nævnt ovenfor. Efter mange års dialog og diskussion er der omsider kommet en afklaring på udbedring af de knirkende gulve. Der er 3 muligheder for beboerne, som alle betales af PFA: o Fuld reparation: hele boligen rømmes, gulvene skrues fast og lakeres overalt. Dette kræver at alle møbler flyttes i en container mens arbejdet udføres. PFA stiller container og flyttekasser til rådighed og lejer skal pakke i flyttekasser. o Delvis reparation: boligens gulve blotlægges ved at møbler flyttes ud til væggene mens gulvene skrues fast. Der bliver kun udført pletlakering.. o Ingen reparation: gulvene bliver først skruet fast, letslebet og lakeret ved fraflytning af lejligheden uden omkostning for fraflyttende lejer.

3 Der har i mange år været klager over buldrende tage. Disse er imidlertid udført efter forskrifterne og en udbedring kan kun ske ved at udskifte hele taget, hvilket PFA naturligvis har fravalgt. Det er kun beboere i de øverste lejligheder der er berørt af denne gene. Ventilation og udsugning har været diskuteret med DE da mange beboere har givet udtryk at man fornemmer en for kraftig udsugning af boligerne. En kontrol har dog vist at styrken på udsugningen er i overensstemmelse med specifikationerne. Bestyrelsen har planlagt at få efterkalkuleret behovet for udsugning i henhold til de gældende bygningsreglementer. Beboerne i 8 af punkthusene har alle problemer med kuldenedfald ved det høje vindue ved terrassedøren. Et forsøg med eftermontering af en radiator over terrassedøren bliver udført i februar måned Giver det et godt resultatet, udføres dette i samtlige 8 punkthuse. Mange af ejendommens boliger har problemer med utætte vinduesindfatninger og kolde ruder. Dette skyldes både design og kvalitet. Det er aftalt at der først skal udføres et forsøg for at dokumentere påstanden om træk ved vinduerne. Af øvrige punkter bestyrelsen har behandlet uden at involvere DE: Der har været klager over høj fortovskant ved indkørslen til ejendommen og dette er allerede udbedret med ny asfaltbelægning. Det har altid været svært at se cyklister på Dambakken for parkerede biler når man kører ud gennem porten. Derfor har bestyrelsen med sedler i parkerede bilers vinduer søgt at opfordre ejerne af de parkerede biler til at parkere minimum 5m fra indkørslen. Der har gennem en periode været en del motorcykler på området hvorfor der blev reserveret en parkeringsplads til disse. Ejerne er imidlertid flyttet fra ejendommen og bestyrelsen har valgt at afdække parkeringsskiltet til der igen bliver behov. Problemer med hundeefterladenskaber har provokeret bestyrelsen til at iværksætte en skiltekampagne for at opfordre ejerne til at vise hensyn og rydde op efter hundene. Et stort behov for at kunne aflevere aviser og pap til genbrug fik bestyrelsen til via Søren at anskaffe en container til formålet Brug containerne!! Adskillige beboere ved legepladsen har klaget over at der ofte var mange, støjende børn og voksne på legepladsen som ikke boede på området. Det har fået Søren til at sætte et skilt op om at området er forbeholdt beboerne. Bestyrelsen har indkøbt 2 fodboldmål til brug for børnene for at undgå for meget boldspil på fællesarealerne mellem punkthusene. Målene opbevares i skrældeskuret ved nr , og er beregnet til opstilling og benyttelse på vendepladsen ud for nr Flere beboere har spurgt om muligheden for at kunne vælge flere kabel-tv pakker end de nuværende. Det har fået TDC til at tilbyde alle beboere Mellempakken mod en månedlig tillægspris på kr. 83,33. Punkter der endnu ikke er færdigbehandlet i bestyrelsen: Ny sandkasse; det er under overvejelse at anskaffe en ny da den gamle dels er ret slidt, dels er for lille. Da det er ret besværligt at rengøre bag lejlighedernes vaskesøjle har det været undersøgt om det er muligt at placere hjul under denne. Det har vist sig at ledningerne tilmed er for korte så disse må udskiftes for at muliggøre rengøring ved at køre vaskesøjlen ud fra væggen. Emnet er sat i bero.

4 Det er meget vanskeligt som bilist der kører rundt om hjørnet ved nr. 23 at se om f.eks. et barn løber ned af bakken mod vejen. Derfor er det foreslået at placere et vinkelspejl overfor fælleshuset for at mindske risikoen for uheld. Det er under overvejelse i bestyrelsen at anskaffe ekstra borde og bænke på området med henblik på at opnå mere brug af fællesarealerne. Det har været diskuteret i bestyrelsen at anskaffe enten et TV eller en projektor så der ved særarrangementer for alle beboerne kunne vises f.eks. sportskampe i fælleshuset. Under juletræsfesten blev der vist tegnefilm for børnene med en projektor. Beboerrepræsentationen Dambakken har i mange år haft en hjemmeside der dog ikke har været holdt vedlige i adskillige år, da bestyrelsen ikke har kendskab til at arbejde med hjemmesider. Priser for opdatering og videreførelse af hjemmesiden har dog været undersøgt og drøftes videre i bestyrelsen. Efter gennemgang af bestyrelsesarbejdet opfordrede Willy beboerne til: SÆNK FARTEN. Der er mange børn og voksne på området der ikke venter at der pludselig kommer biler kørende Læg LÅG på sandkassen efter brug. Sandkasser er et yndet sted at besørge i for katte og ræve. Disses afføring kan være særdeles giftigt for børn. Gør fælleshuset ordentligt rent efter brug. Der bliver med jævne mellemrum konstateret tilfælde hvor fælleshuset er så uacceptabelt rengjort at næste bruger har måttet udføre ekstra rengøring af f.eks. ovn, køleskab eller gulve. Bestyrelsen har udarbejdet en seddel med en opfordring til brugerne som Søren udleverer sammen med nøglen til fælleshuset. Samtidig opfordres Søren til at yde ekstra kvalitetskontrol og eventuelle påtaler efter de individuelle brug. Formanden fortalte også om de 2 fælles arrangementer der har været i årets løb; Fastelavn og Juletræsfest som begge har været vel besøgte og blev afholdt med succes. Formanden benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på næste fællesarrangement som er FASTELAVNSFEST d. 26. Februar. Der bliver udsendt invitationer. Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen med bifald. Fremlæggelse af regnskab Regnskabet der på forhånd var blevet uddelt sammen med den endelige indkaldelse til Generalforsamling og godkendt af bestyrelsen og revisor Børge Persson, blev godkendt af Generalforsamlingen uden yderligere spørgsmål. Fastlæggelse af kontingent Bestyrelsen foreslog et uændret beløb på 10 kr. pr. måned, hvilket blev godkendt af forsamlingen. Indkomne forslag fra beboerne Det var blevet foreslået at ændre Dambakkens husorden, så det blev tilladt at holde hund i lejlighederne. Ifølge bekendtgørelse om beboerrepræsentation fra

5 Bygge- og Boligstyrelsen kan ændringer af husordenen kun ske, hvis et flertal af samtlige beboelseslejligheder stemmer herfor. Emnet blev diskuteret på generalforsamlingen med talrige argumenter både for og imod at bestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget blev afgjort ved afstemning. Der var 10 stemmer for og 11 stemmer imod og forslaget blev forkastet. Forslag om kollektiv opkobling til internet/billig IP telefoni. Der blev diskuteret hvilke muligheder der forelå. Efter en hurtig rundspørge på generalforsamlingen viste det sig at der var meget ringe interesse for emnet, og generalforsamlingen bad derfor bestyrelsen ikke at arbejde videre med forslaget. Bestyrelsens forslag Bestyrelsen har på et tidligere tidspunkt undersøgt interessen for etablering af en Petanguebane, bl.a. for at skabe et mere socialt fællesskab. Denne undersøgelse der blev foretaget skriftligt viste, at 6 stemte for etableringen og 11 imod. På spørgsmålet om interessen til forsamlingen viste der sig samme mangel på interesse og forslaget blev forkastet. Det blev besluttet at antallet af beboerrepræsentanter ikke skulle ændres fra 5 til 3, men blot omformuleres til fra 3 til 5 repræsentanter. Valg af beboerrepræsentanter Jørgen Maack valgte ikke at genopstille og i stedet blev valgt Karsten fra nr. 37. Niels i nr. 43 blev genvalgt. Willy fra nr. 49 var ikke på valg, og fortsætter i bestyrelsen. Valg af suppleanter Begge suppleanter blev genvalgt: Birgit Storm i nr tv. og Inger Jensen i nr tv. Valg af revisor Børge Persson havde valgt efter mange år i denne funktion at trække sig. Knud Erik Poulsen, nr. 11, blev foreslået og valgt. Eventuelt Willy gennemgik under eventuelt PFA s varslede salg af ejendommen. Willy havde haft kontakt med PFA og det viste sig at man ville udnytte de nuværende meget høje boligpriser på ejendomsmarkedet til at få den bedst mulige fortjeneste ved et samlet salg til en ny ejer. Det har været undersøgt, om beboelsen evt. kunne ændres til en andelsforening, men dette er ikke muligt, da boligerne er tinglyst som ejerlejligheder. Slutteligt takkede formanden for en god generalforsamling med gode diskussioner og erklærede herefter denne for afsluttet. Herefter blev de fremmødte budt på en Italiensk inspireret let anretning med vin, øl og vand.

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Afkalkning af bruseområdet på badeværelser

Afkalkning af bruseområdet på badeværelser Beboerinformation Måløv Park juli 2004 Indhold: Afkalkningsregler side 1 Mødeindkaldelser side 2 Om leje af fælleshus side 2 Udgange og havelåger side 3 Referat fra afdelingsmøde side 4-10 Afkalkning af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere