Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2"

Transkript

1 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads København Ø 4. juli 2007 Sag 4/ / FIB / MIK Deres ref GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med virkning fra 20. juni 2007 indgivet anmeldelse til Konkurrencestyrelsen om, at Telenor Danmark Holding A/S overtager Tele2 A/S. Telenor Danmark Holding A/S overtagelse af Tele2 A/S udgør en fusion, jf. konkurrencelovens 12a, stk. 1. Som følge af de i fusionen deltagende virksomheders omsætning skal fusionen godkendes af konkurrencemyndighederne, før fusionen kan gennemføres, jf. konkurrencelovens 12, stk. 1 og 12b, stk. 1. KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Afgørelse På baggrund af de oplysninger, anmelderne har indsendt, og besvarelsen af de spørgsmål, Konkurrencestyrelsen har stillet, er det styrelsens vurdering, at fusionen kan godkendes uden vilkår, jf. konkurrencelovens 12c, stk. 1. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET For så vidt angår de aftaler, som parterne har indgået i tilknytning til overtagelsesaftalen, skal styrelsen dog bemærke, at vilkåret i aktieoverdragelsesaftalens pkt om [ ], ikke kan betragtes som værende nødvendig for gennemførelsen af fusionen. Dette vilkår godkendes derfor ikke sammen med fusionen, men vil kunne blive genstand for en særskilt undersøgelse. Baggrunden for godkendelsen følger nedenfor. 1. Fusionsanmeldelsen Den 24. maj 2007 anmeldte Telenor Danmark Holding A/S (herefter Telenor), at selskabet havde indgået aftale af 9. maj 2007 om at overtage 100 pct. af aktierne i Tele2 A/S (herefter Tele2). Parterne har desuden indsendt supplerende oplysninger om fusionen ved breve af 12. juni og 20. juni Anmeldelsen blev herefter anset for fuldstændig med virkning fra 20. juni Konkurrencestyrelsen har en række mål med relevans for styrelsens kunder. De klare mål kan ses på styrelsens hjemmeside under Om KS \ klare mål.

2 2/14 Konkurrencestyrelsen offentliggjorde den 25. maj 2007, at styrelsen havde modtaget anmeldelse af fusion og opfordrede alle interesserede til at fremkomme med kommentarer til fusionen senest den 11. juni Der er ikke indkommet kommentarer eller indsigelser til fusionen. De deltagende virksomheder Fusionen omfatter Telenor og Tele2. Telenor er det tidligere monopolselskab på teleområdet i Norge. Telenor havde i 2006 en koncernomsætning på 80 mia. NOK. Heraf var omsætningen i Danmark på 6,5 mia. DKK. I Danmark er Telenor aktiv på teleog tv-området gennem datterselskaberne Sonofon, Cybercity, Canal Digital og CBB Mobil. Tele2 har indtil fusionen være en del af den svenskejede Tele2-koncern, som i 2006 havde en koncernomsætning på 50 mia. SEK. Heraf var omsætningen i Danmark på knap 1,4 mia. DKK. Aftaler ifm. fusionen Ifm. fusionen har køber (Telenor) og sælger (Tele2 Sverige AB) indgået tre aftaler: o En aktieoverdragelsesaftale, som fastlægger de overordnede betingelser for Telenors køb af samtlige aktier i Tele2. o En rammeaftale om serviceydelser mhp. at Tele2 fortsat kan aftage ydelser fra Tele2-koncernen i en overgangsperiode. o En rammeaftale om den konkrete omstilling af Tele2, hvor sælgeren i en overgangsperiode skal være behjælpelig med udvikling af ydelser, som Tele2 hidtil har fået leveret fra sælgeren. Aktieoverdragelsesaftalen indeholder i pkt. 15 en konkurrenceklausul, der som udgangspunkt forbyder sælgeren at udøve konkurrerende virksomhed med Tele2 i en 3-årig periode. Sælgeren må dog [...] 2. Fusionskontrol Konkurrencemyndighederne skal godkende en fusion, inden den gennemføres, når visse omsætningstærskler blandt de deltagende virksomheder i fusionen er nået, jf. konkurrencelovens kapitel 4 om fusionskontrol. Ved en fusion forstås bl.a., når to eller flere hidtil uafhængige virksomheder sammensmeltes til én virksomhed, jf. konkurrencelovens 12a, stk. 1. Det fremgår af oplysningerne i fusionsanmeldelsen, at Telenors overtagelse af Tele2 som følge af de deltagende virksomheders omsætning er omfattet af fusionskontrol i Danmark. Det fremgår ligeledes, at overtagelsen ikke er omfattet af EU fusionskontrol.

3 3/14 Telenors overtagelse af Tele2 er således omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol og kan ikke gennemføres, før konkurrencemyndighederne i Danmark har godkendt overtagelsen. 3. Relevante markeder Fusionsparterne udbyder i Danmark produkter inden for følgende områder: Produktområde Kundetype Telenor Tele2 Fastnettelefoni Privatkunder Erhvervskunder Mobiltelefoni Privatkunder Erhvervskunder Bredbånd/internet Privatkunder Erhvervskunder TV Privatkunder Antenneforeninger mv. Oversigten omhandler salg til slutbrugere (dvs. detailmarkeder). Som det fremgår, har fusionen betydning for alle de tre hovedproduktgrupper på teleområdet fastnettelefoni, mobiltelefoni og bredbånd/internet. Indtil nu har såvel Europa-Kommissionen som konkurrence- og telemyndighederne i alle de tilfælde, som Konkurrencestyrelsen har kendskab til, fundet, at de tre produktgrupper fastnettelefoni, bredbånd/internet og mobiltelefoni tilhører separate produktmarkeder. Disse vurderinger har været baseret på, at der endnu ikke i konkrete tilfælde har været tilstrækkelig indbyrdes efterspørgselssubstitution. Der vil formentlig kunne fremlægges argumenter for, at de relevante markeder kan afgrænses såvel mere snævert (dvs. efterspørgselssubstitution mellem fastnettelefoni, mobiltelefoni og bredbånd/internet) som bredere (opdelinger i delmarkeder for fx erhvervs- og privatkunder mv.). Da markedsafgrænsningen imidlertid ikke vil have væsentlig betydning for den samlede vurdering af fusionen, finder Konkurrencestyrelsen ikke anledning til at tage endelig stilling til den præcise afgrænsning af detailmarkederne. Fusionen vil desuden have virkninger på engrosniveauet (handlen mellem teleselskaber). Det gælder især for mobilområdet, hvor Tele2 s udbud er baseret på anvendelsen af Telenors mobilnet. Fusionen indebærer her, at Tele2 s efterspørgsel fastlåses til Telenors net. Engrosmarkedet

4 4/14 for mobiltelefoni omhandler især serviceprovideres og MVNO eres 1 adgang til at anvende mobilnet, dvs. et marked som nogenlunde svarer til engrosmarkedet for mobilaccess, således som dette er defineret af Europa-Kommissionen 2. Da den konkrete afgrænsning af engrosmarkedet for mobiltelefoni imidlertid ikke vil have væsentlig betydning for den samlede vurdering af fusionen, finder Konkurrencestyrelsen heller ikke her anledning til at tage endelig stilling til den præcise markedsafgrænsning. Begge fusionsparters udbud af fastnettelefoni og bredbånd/internet er i modsætning hertil baseret på anvendelsen af TDC s kobbernet. Fusionen indebærer derfor alene, at to kunder slås sammen til én større kunde, og den omhandler alene fusionsparternes rolle som kunder på engrosmarkeder, hvor adgangen til de pågældende ydelser er reguleret i telelovgivningen. På denne baggrund vurderes fusionen især at have betydning for følgende 4 områder: Detailmarkederne for (1) fastnettelefoni, (2) bredbånd/internet og (3) mobiltelefoni samt (4) engrosmarkedet for mobiltelefoni. 4. Fusionens umiddelbare virkninger på de relevante markeder Fusionens umiddelbare virkninger for hhv. detailmarkederne og engrosmarkedet for mobiltelefoni er kort beskrevet i de følgende afsnit. Fusionens konkrete virkninger på detailmarkederne Som det fremgår af oversigten ovenfor, udbyder Telenor produkter indenfor stort set hele tele- og tv-området. Tele2 s udbud er koncentreret om salg af teleprodukter til private forbrugere. Fusionens væsentligste produktmæssige virkning er, at Telenor også bliver udbyder af fastnettelefoni til privatkunder. Fusionen har følgende umiddelbare virkninger for Telenors markedsposition: 1 MVNO er en forkortelse af Mobile Virtuel Network Operator dvs. en virtuel mobilnetoperatør. Modellen svarer nogenlunde til tredjepartsadgang, idet MVNO-selskabet anvender en del af netejerens infrastruktur (fx master, antenner og de yderste koblingspunkter mv.), men har egne mobilcentraler og står selv for videretransport af opkald mv. 2 Jf. Marked nr. 15 i Europa-Kommissionens henstilling af 11. februar 2003 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. Den Europæiske Unions Tidende, 8. maj 2003.

5 5/14 Pct. Telenor (ekskl. Tele2) Telenor (inkl. Tele2) Fastnet Abonnenter 2,4 8,0 Trafikminutter 6,6 16,0 Abonnenter 23,9 27,8 Mobil Trafikminutter 27,3 29,3 SMS 21,1 22,6 Bredbånd Abonnenter 10,8 15,2 Markedsandelene i denne og de følgende tabeller er beregnet ud fra ITog Telestyrelsens halvårsstatistik opgjort for andet halvår Telenor får den højeste andel på mobiltelefoni, hvor selskabet overhaler Telia og bliver næststørste udbyder efter TDC mht. både abonnementer og trafikminutter. Selv om Telenor med fusionen får styrket sine markedsandele på både fastnet og bredbånd markant, er Telenors markedsandele på disse områder langt mindre end TDC s andele, jf. følgende oversigt: Pct. TDC Telia Telenor Samlet Samlet (inkl. Tele2) før fusion efter fusion Fastnet Abonnenter 81,0 8,0 8,0 91,4 97,0 Trafikminutter 65,4 10,2 16,0 82,3 91,6 Abonnenter 40,8 24,3 27,8 89,0 92,9 Mobil Trafikminutter 39,2 24,4 29,3 90,9 92,8 SMS 28,9 42,7 22,6 92,8 94,2 Bredbånd Abonnenter 60,4 10,7 15,2 81,9 86,3 Oversigten viser desuden de tre største selskabers TDC s 3, Telias 4 og Telenors 5 samlede markedsandele. Fusionens virkninger mht. koncentration kan også opgøres vha. HHIindeks: HHI Før fusion Efter fusion Forskel (delta) Fastnet Abonnenter Trafikminutter Abonnenter Mobil Trafikminutter SMS Bredbånd Abonnenter I opgørelsen for TDC er også medregnet tal for Dansk Kabel TV, Telelet og Telmore. 4 I opgørelsen for Telia er også medregnet tal for TeliaStofa, debitel, DLG Tele og Orange Business Service. 5 Opgørelsen for Telenor omfatter Sonofon, Cybercity, Canal Digital og CBB Mobil.

6 6/14 Parterne har ifm. anmeldelsen af fusionen oplyst, at især mobilmarkedet er præget af mange og hyppige leverandørskift. Ifølge parterne har alle selskaber på mobilområdet churn-rater, som typisk er på pct., og enkelte mindre mobilselskaber har endda endnu højere churn-rater. På trods af disse høje churn-rater har der været forholdsvis stabile markedsandele selskaberne imellem, hvilket ifølge parterne bl.a. skyldes en udbredt anvendelse af kampagnetilbud. Ud over de ovennævnte virkninger mht. produktudbud og markedsandele indebærer fusionen også, at der bliver en uafhængig aktør mindre på telemarkedet. Tele2 er den største aktør på telemarkedet, som ikke har eget mobilnet, jf. nedenfor om engrosmarkedet for mobiltelefoni. Desuden har Tele2 efter Konkurrencestyrelsens oplysninger i et vist omfang haft et image som den aggressive udfordrer til TDC på især fastnetområdet. En sådan rolle som egenrådig og aggressiv virksomhed, som har større betydning for konkurrencen, end virksomhedens markedsandele umiddelbart tilsiger, betegnes ofte indenfor konkurrenceretten som en maverick. Konkurrencestyrelsen har ifm. nærværende sag overvejet, om Tele2 har en sådan rolle som maverick på de relevante markeder. Det er Konkurrencestyrelsens umiddelbare vurdering, at Tele2 i et vist omfang har og har haft rolle som maverick på detailmarkedet for fastnettelefoni. Det er bl.a. kommet til udtryk ved, at Tele2 på flere produktområder indenfor fastnettelefoni har og har haft markedets laveste priser, og at Tele2, i modsætning til de større selskaber, fx også anvender gadesælgere. Det er dog samtidig styrelsens umiddelbare vurdering, at Tele2 ikke har haft samme rolle på detailmarkederne for bredbånd/internet og for mobiltelefoni. På disse områder har Tele2 ikke haft markedets laveste priser. Fusionens virkninger på engrosmarkedet for mobiltelefoni På engrosmarkedet for mobiltelefoni indebærer fusionen først og fremmest, at den største af de tilbageværende udbydere af mobiltelefoni, som ikke råder over eget mobilnet, opsluges af en af ejerne af mobilnettene. Følgende oversigt, som er baseret på tal fra IT- og Telestyrelsens teleårbøger og halvårsstatistik, viser udviklingen i antallet af aktører med og uden egne mobilnet samt udviklingen i de uafhængige serviceprovideres og MVNO eres samlede andel af mobilabonnementerne:

7 7/ Ejere af mobilnet (antal) Øvrige mobiludbydere (antal) Øvriges udbyderes markedsandel 25% 20% 15 15% 10 10% 5 5% % Som det fremgår af oversigten, er der siden 1997 kommet flere og flere nye serviceprovidere og MVNO ere, som frem til 2003 opnåede stadig større andele af markedet. Herefter er de uafhængige serviceprovideres og MVNO eres samlede markedsandele faldet ifm. netejeres opkøb af serviceprovidere/mvno ere 6. Fusionen har derfor også den virkning, at markedets største aktør uden eget mobilnet, Tele2, bliver opslugt af en af mobilnetejerne, Telenor. Da Tele2 s udbud i forvejen er baseret på anvendelsen af Telenors mobilnet, indebærer fusionen ikke, at der flyttes markedsandele mellem netejerne på engrosmarkedet for mobiltelefoni. Med fusionen bliver Tele2 s efterspørgsel dog fastlåst til Telenors net, og det potentielle konkurrencepres, Tele2 i princippet udøvede som selvstændig aktør (ved at kunne skifte leverandør af mobilnetydelser), forsvinder. Denne fastlåsning af efterspørgslen har dog formentlig ikke større praktisk betydning, idet der efter Konkurrencestyrelsens oplysninger endnu ikke har været serviceprovidere eller MVNO ere, som i praksis har foretaget leverandørskift. 5. Vurdering af fusionen En fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal godkendes. En fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal omvendt forbydes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. I det følgende vurderes først, om fusionen giver fusionsparterne en dominerende stilling som enkeltvirksomhed. Dernæst vurderes, om fusionen fører til skabelsen af en kollektiv dominerende stilling. Disse vurde- 6 Tallene for 2007 er skønnet på baggrund af 2006 tal og korrigeret for Telias opkøb af debitel (og 50 pct. af DLG Tele). Desuden er der korrigeret for nærværende fusion, hvor Tele2 s omsætning er medregnet under Telenor.

8 8/14 ringer efterfølges af vurderinger om, hvorvidt fusionen overordnet set hæmmer konkurrencen betydeligt på de relevante markeder. Dominerende stilling som enkeltvirksomhed En virksomhed, som er i stand til at agere uafhængigt af et marked ved f.eks. at begrænse udbuddet og hæve priserne over det niveau, som vil gælde på et konkurrencepræget marked, uden at dette får konsekvenser for virksomheden, antages at være dominerende 7. Det formodes, at virksomheder, som har en markedsandel på under 40 pct., ikke er dominerende, at virksomheder med en markedsandel mellem 40 og 50 pct. kan være dominerende, mens virksomheder med en markedsandel på mere end 50 pct. er dominerende. Kun én virksomhed kan være dominerende på det samme marked. Som følge af fusionen øger Telenor sine markedsandele på de relevante detailmarkeder for fastnettelefoni, bredbånd/internet og mobiltelefoni, jf. oversigten over fusionens virkninger for Telenors markedsandele ovenfor. Men fusionen indebærer dog ikke, at Telenor bliver markedets største udbyder, jf. følgende oversigt hvor største markedsandel er markeret med grå baggrund: Pct. TDC Telia Telenor (inkl. Tele2) Fastnet Abonnenter Trafikminutter Abonnenter Mobil Trafikminutter SMS Bredbånd Abonnenter Det følger heraf, at der ikke kan etableres en formodning for, at Telenor som enkeltvirksomhed bliver dominerende på nogen af de relevante berørte markeder. Dette gælder også efter gennemførelse af den anmeldte transaktion. Der er derfor ikke grund til nærmere at undersøge, om Telenor som følge af gennemførelsen af den anmeldte transaktion bliver dominerende på et eller flere af de relevante berørte markeder. Kollektiv dominans Reglen i konkurrencelovens 12c, stk. 2 om, at en fusion skal godkendes eller forbydes afhængigt af, om den hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling omhandler også en situation, hvor en fusion fører til skabelsen eller styrkelsen af en kollektiv dominerende stilling. Det betyder, at en fusion, hvor fusionsparterne ikke i sig selv har eller får en dominerende stilling, vil kunne forbydes, såfremt fusionsparterne sam- 7 F.eks. sag 322/81, Michelin

9 9/14 men med andre virksomheder tilsammen opnår eller styrker en kollektiv dominerende stilling. Kollektiv dominans er sandsynlig, hvis følgende kriterier kumulativt er opfyldt 8 : Markedsforholdene er befordrende for kollektiv dominans, de koordinerende virksomheder kan kontrollere hinandens adfærd, der findes en troværdig disciplinerende afstraffelsesmekanisme, som kan iværksættes overfor afvigelser fra den koordinerede adfærd, og udenforstående virksomheder eller kunder kan ikke bringe resultaterne af koordineringen i fare. Konkurrencestyrelsen har undersøgt en række forskellige forhold og indikatorer til vurdering af, om der ifm. fusionen mellem Telenor og Tele2 skabes eller styrkes en kollektiv dominerende stilling. Undersøgelsen har især omhandlet markedet for mobiltelefoni, hvor TDC, Telenor og Telia råder over hvert sit mobilnet, og hvor alle de 3 store selskaber har betydelige markedsandele. Det er på baggrund af denne undersøgelse Konkurrencestyrelsens samlede vurdering, at der ikke er formodning for, at fusionen mellem Telenor og Tele2 fører til, at TDC, Telenor og Telia tilsammen opnår en kollektiv dominerende stilling. Denne vurdering er bl.a. baseret på, at der iht. telelovgivningen er tredjepartsadgang til TDC s og Sonofons mobilnet på ikke-diskriminerende vilkår, og at tredjeparterne derfor vil kunne underminere en evt. konkurrencebegrænsende priskoordinering. Dertil kommer, at den kommende overgang til 3G telefoni med forventning om betydelige innovationer vil kunne vanskeliggøre opretholdelsen af en evt. koordinering. På markederne for fastnettelefoni og bredbånd/internet er der i modsætning til markedet for mobiltelefoni tale om, at TDC er eneste udbyder med landsdækkende infrastruktur, at de 3 store selskaber har meget asymmetriske markedsandele, og at TDC iht. telelovgivningen er udpeget som (single) dominerende aktør og pålagt sektorspecifik regulering om bl.a. at give de øvrige selskaber tredjepartsadgang til TDC s kobbernet. Fusionens virkninger for den effektive konkurrence Vurdering af, om fusionen kan godkendes, afhænger som nævnt overordnet set af, om fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Det kan principielt være tilfældet, selv om det, som det fremgår ovenfor, er Konkurrencestyrelsens vurdering, at der ikke er formodning for, at fusionen skaber eller styrker dominerende stillinger. 8 Jf. afsnittene om koordinerede virkninger i pkt i Kommissionens meddelelse om retningslinier om horisontale fusioner (2004/C31/03).

10 10/14 Som det også fremgår ovenfor, er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at fusionen har forskellige virkninger for på den ene side markederne for mobiltelefoni og på den anden side markederne for fastnettelefoni og bredbånd/internet. På fastnet og bredbånd/internet har fusionsparterne markedsandele, som sammenlagt ikke overstiger pct. Ifølge konkurrenceretlig praksis 9 opfattes markedsandele på under 25 pct. normalt som tegn på, at fusionen ikke er egnet til at hæmme den effektive konkurrence. Hertil kommer, at fusionens virkninger mht. ændringer i HHI på disse markeder er under 125. Ifølge Europa-Kommissionen 10 er det usandsynligt, at horisontale fusioner, hvor ændringerne i HHI er under 150, kan indebære konkurrencemæssige problemer. På mobilmarkedet har Telenor og Tele2 tilsammen markedsandele, som er på knap 30 pct. for abonnementer og trafikminutter og kun godt 22 pct. for SMS. Ændringerne i HHI er betydeligt under 150 for trafikminutter og SMS, men dog på 186 opgjort for abonnementer. Telenors markedsandele bliver med fusionen kun forøget med op til knap 4 pct. Fusionsparterne har i denne forbindelse anført, at parternes samlede markedsandel er væsentligt lavere end markedets største udbyder, og at Kommissionens praksis 11 viser, at fusioner, som kun forøger en markedsandel med op til 5 pct., sjældent vil være egnet til at give konkurrencemæssige problemer. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at de ovenfor nævnte ændringer i markedsandele og HHI-værdier er forholdsvis beskedne. Ved ændringer af en sådan beskeden størrelse vil det normalt ikke være sandsynligt, at fusionen kan hæmme den effektive konkurrence i betydeligt omfang. Som det fremgår ovenfor, har Tele2 efter styrelsens opfattelse i et vist omfang haft rolle som maverick på detailmarkedet for fastnettelefoni, men ikke på markederne for bredbånd/internet og for mobiltelefoni. Tele2 vil efter fusionen fortsat kunne have rollen som maverick på markedet for fastnettelefoni. Da Tele2 på fastnetområdet alene afsætter sine produkter til privatkunder, og da Telenor ikke tidligere har været udbyder ift. privatkundesegmentet, vil Tele2 s rolle som maverick derfor ikke være rettet mod Telenor, men i stedet fortsat mod de øvrige konkurrenter på fastnetområdet, herunder især TDC. 9 Jf. fx betragtning 32 i præamblen til rådets forordning af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (139/2004). 10 Jf. pkt. 20 i Kommissionens meddelelse om retningslinier om horisontale fusioner (2004/C31/03). 11 Parterne henviser her til C.J. Cook & C.S. Kerse: EC Merger Control, 3. udgave, Sweet & Maxwell, s. 155.

11 11/14 Det ville således have givet anledning til betydeligt større konkurrencemæssige betænkeligheder, såfremt Tele2 havde været maverick på nogle af de områder, hvor Tele2 forud for fusionen var i direkte konkurrence med Telenor. Det er derfor Konkurrencestyrelsens vurdering, at det forhold, at Tele2 i et vist omfang har haft rollen som maverick på detailmarkedet for fastnettelefoni, ikke indebærer, at fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Endeligt er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at fusionen heller ikke indebærer sådanne ændringer i de strukturelle forhold på markedet, at fusionen kan vurderes at hæmme den effektive konkurrence betydeligt. På markederne indenfor teleområdet kan der efter omstændighederne være tale om en række forskellige strukturelle adgangsbarrierer, herunder fx om krav til likviditet/adgang til kapital, adgang til infrastrukturer, adgang til distributionskanaler, it- og telekompetencer, samproduktionsfordele, stordriftsfordele etc. Det er dog Konkurrencestyrelsens vurdering, at fusionen ikke i nævneværdigt omfang kan vurderes at forøge disse adgangsbarrierer. Tilsvarende gælder for andre strukturelle konkurrenceforhold, herunder fx mht. forskellige konkurrenceparametre (ud over prisen), teletekniske forhold og innovation mv. Fusionen vil ikke føre til ændringer i de strukturelle konkurrenceforhold, som vil kunne hæmme konkurrencen betydeligt. Samlet vurdering Det er på denne baggrund Konkurrencestyrelsens samlede vurdering, at fusionen mellem Telenor og Tele2 ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, og at fusionen derfor kan godkendes. 6. Accessoriske begrænsninger I forbindelse med en fusion indgås ofte en række yderligere aftaler end selve fusionsaftalen. Sådanne aftaler er omfattet af fusionens godkendelse i det omfang, aftalerne er accessoriske til fusionen. Såfremt aftalerne ikke er accessoriske, skal de vurderes selvstændigt efter konkurrencelovens 6 og 8. Europa-Kommissionen har udstedt en meddelelse om begrebet accessoriske begrænsninger. 12 Meddelelsen er vejledende for fortolkningen af begrebet accessoriske begrænsninger ved fusionskontrol efter reglerne i konkurrencelovens kapitel Jf. Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelse af fusioner, jf. EUT 2005, nr. C 56, side 24.

12 12/14 Der er tale om en accessorisk begrænsning i det omfang, en aftale er direkte knyttet til og nødvendig for fusionens gennemførelse. Vurderingen af, om en begrænsning er direkte knyttet til og nødvendig for fusionen, er af objektiv karakter. En begrænsning er således ikke direkte knyttet til eller nødvendig, blot fordi fusionsparterne anser den for at være det. 13 For at en begrænsning kan betragtes som direkte knyttet til fusionens gennemførelse, må den være snævert forbundet med selve fusionen. Det er ikke tilstrækkeligt, at aftalen er indgået i samme kontekst eller på samme tidspunkt for fusionen. En begrænsning, der er direkte knyttet til fusionen, skal således være økonomisk knyttet til hovedtransaktionen og tage sigte på at lette en gnidningsløs overgang til den ændrede virksomhedsstruktur efter fusionen. 14 For at en begrænsning er nødvendig for fusionens gennemførelse, skal fusionen ikke uden aftalen kunne gennemføres eller kun kunne gennemføres på mere risikobetonede vilkår, med betydelige højere omkostninger, over en længere periode eller med langt større vanskeligheder. 15 I forbindelse med fusionsaftalen har parterne oplyst om to supplerende aftaler. Hertil indgår der i aktieovertagelsesaftalen en bestemmelse om, at sælger i en periode er begrænset i sin adgang til at udøve konkurrerende virksomhed (konkurrenceklausul). De to supplerende aftaler vedrører den praktiske gennemførelse af overdragelsen af Tele2 til Telenor. Styrelsen har i de supplerende aftaler ikke konstateret forhold, som ikke er nødvendige for gennemførelsen af fusionen, eller som i øvrigt indeholder konkurrencebegrænsende elementer. Disse to supplerende aftaler er således at betragte som accessoriske aftaler. For så vidt angår konkurrenceklausulerne i overtagelsesaftalens pkt. 15, skal styrelsen bemærke følgende. Konkurrenceklausuler, som begrænser sælger i at udøve konkurrerende virksomhed i en periode på op til tre år, samt klausuler, der afskærer sælger fra at kontakte sin tidligere kundeportefølje i op til tre år, antages normalt at være accessoriske og proportionale, såfremt de ikke strækker sig over en længere periode end nødvendigt, ikke omfatter et større geografisk område end nødvendigt, den personkreds klausulen omfattet ikke er mere omfattende end nødvendigt, og klausulens indhold i øvrigt ikke fremstår som værende mere vidtgående end nødvendigt Jf. Kommissionens meddelelse, pkt. 7 og Jf. Kommissionens meddelelse, pkt Jf. Kommissionens meddelelse, pkt Jf. Kommissionens meddelelse, pkt. 19 og 20.

13 13/14 Således bør sælger ikke være afskåret fra at investere i konkurrerende virksomhed, så længe sælger ikke erhverver kontrol med et konkurrerende selskab. Sælger skal i den sammenhæng forstås som den sælgende virksomhed samt de datterselskaber, som sælger har kontrol over. Konkurrenceklausulerne i denne fusion begrænser sælgers ret til at udøve konkurrerende virksomhed i Danmark i [ ]. Desuden er sælger afskåret fra at tage kontakt til sin kundekreds i [ ]. Disse klausuler er normale ved fusioner og har netop til formål at sikre købers investering. Såfremt sælger umiddelbart kunne etablere en ny virksomhed og anvende sin kundedatabase, kunne sælger opnå en betydelig fordel ved både at sælge sin virksomhed og derefter trække alle sine gamle kunder over i et nyt selskab. Klausulen om ikke at udøve konkurrerende virksomhed i [ ] er lempet således, at sælger kan erhverve kontrol over ikke-danske selskaber, som har aktiviteter på de markeder, hvor Tele2 i dag er aktiv. Sælger skal dog frasælge en sådan aktivitet [ ] efter erhvervelsen. [ ]. [ ] Vilkåret om [ ] fremstår ikke som et nødvendigt vilkår for gennemførelsen af Telenors overtagelse af Tele2. Således kan vilkåret stille Telenor bedre end Telenors konkurrenter. Dermed kan vilkåret få direkte indvirkning på Telenors konkurrencesituation til tredjemand, uden at dette i øvrigt er knyttet til den anmeldte transaktion. Dette vilkår kan derfor ikke godkendes i forbindelse med godkendelse af denne fusion, men vil kunne underkastes en selvstændig prøvelse iht. konkurrenceloven 6 og Konklusion Telenor Danmark Holding A/S overtagelse af Tele2 A/S udgør en fusion, jf. konkurrencelovens 12a, stk. 1. Som følge af de i fusionen deltagende virksomheders omsætning, jf. konkurrencelovens 12, stk. 1 og 12b, stk. 1, finder konkurrencelovens regler om fusionskontrol anvendelse. Det er Konkurrencestyrelsens samlede vurdering, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Fusionen kan derfor godkendes uden vilkår, jf. konkurrencelovens 12c, stk. 1. For så vidt angår de aftaler, som parterne har indgået i tilknytning til overtagelsesaftalen, er det dog styrelsens opfattelse, at vilkåret i aktieoverdragelsesaftalens pkt om [ ], ikke kan betragtes som værende nødvendig for gennemførelsen af fusionen. Dette vilkår godkendes derfor ikke sammen med fusionen, men vil kunne blive genstand for en særskilt undersøgelse.

14 14/14 I det omfang afgørelsen ikke giver anmelder fuldstændig medhold, kan afgørelsen påklages til Konkurrenceankenævnet, sekretariatet, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Påklage skal ske senest 4 uger fra Konkurrencestyrelsens afgørelse og skal ledsages af et klagegebyr på kr. I tilfælde af, at klager får medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret. Med venlig hilsen Michael Fibiger Specialkonsulent Tlf. direkte

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

~ == ~

~ == ~ ~ ---------- == -------~ KONKURRENCESTYRELSEN Danish Agro A.m.b.A. Køgevej 55 4653 Karise 01-02-2010 4/0120-0401-0045 /LG Deres ref. Tilbagekaldelse af Konkurrencestyreisens fusionsgodkendelse af 25. januar

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Teleankenævnet i tal 2013

Teleankenævnet i tal 2013 1 Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: Indkomne klager 323 474 Overført fra tidligere år 56 114 I alt til behandling 379 588 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet. TeliaSonera Danmark A/S Ejby Industrivej 135 2600 Glostrup TeliaSoneras priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Teleankenævnet i tal 2008

Teleankenævnet i tal 2008 Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: Indkomne klager 414 391 Overført fra tidligere år 179 218 I alt til behandling 593 609 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Song Networks klager vedr. erhvervstelemarkederne

Song Networks klager vedr. erhvervstelemarkederne Song Networks klager vedr. erhvervstelemarkederne Journal nr.3/1120-0100-0557/mha/sek Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Song Networks A/S (Song), der udbyder fastnettelefoni til erhvervsvirksomheder,

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Teleankenævnet i 2008

Teleankenævnet i 2008 Teleankenævnet i Traditionen tro indledes årsberetningen med et par ord fra formanden om nævnets virksomhed i det forgangne år. Igen i år har Teleankenævnet behandlet et bredt udvalg af klager, både hvad

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b Orientering om markedsundersøgelser - Marked 3a og 3b Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk 13. marts 2006 TTO Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Der henvises til Direktoratets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere