H øiesteretssagen. om revtsoransvaret. --?Fñ Ñç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H øiesteretssagen. om revtsoransvaret. --?Fñ Ñç"

Transkript

1 H øiesteretssagen om revtsoransvaret I --?Fñ Ñç

2 I artiklen gennemgås dommens afgørelse af revisoransvaret, der foretages en analyse af præmisserne og der redegøres for en del af de synspunkter, der blev fremfø 't og det forsøges afgjort om Højesteret har taget stilling til dem. Af advokot Ceorg Lett lndledning Højesterets dom i Memory Card Technology-sagen H e af mange blevet opfattet som overraskende, fordi revisorerne blev frifunde! selvom de var dømt for revisornævnet. Dommen er imidlertid en stringent håndhævelse af de erstatningsretlige betingelser. Ved en tidligere anledning havde jeg sammen med flere kolleger forsøgt at analysere Højesterets praksis i sager anlagt af et konkursbo mod bestyrelse og revision. Denne praksis fremstod som en vurdering af culpa hos de to organer. Såfremt der forelå culpa, blev bestyrelse og revisor gjort solidarisk ansvarlige for en skønsmæssig del af det tab, kreditorerne havde lidt. M.a.o. fremstod det som om kreditorerne var skadelidte, selvom de ikke var part i sagen. Denne praksis betegnede vi som "bunkebrylluppet", fordi der ikke blev sondret mellem de enkelte parters pligter over for selskabet henholdsvis kreditorerne. Af samme grund spillede overve.jelser om årsagsforbindelse og tabsopgørelse en beskeden rolle. I en artikel i Erhvervsiuridisk Ïidsskrift 2010 s. 79 redegiorde vi for, at denne praksis skyldtes, at de procederende advokater havde været enige om denne synsmåde. Det havde som konsekvens, at diskussionen om årsagsforbindelse blev ganske forplumre! og Højesteret var henvist til ud fra løse overvejelser at güe revisor og bestyrelse solidarisk ansvarlige for en skønsmæssig andel af selskabets underbalance. Se f.eks. U H og H. En ændret praksis slog igennem i sagen e-huset U H. I MCT-sagen var det herefter muligt, at påpege, at bestyrelse og revision har forskellig opgaver, og at vurdering af årsagsforbindelse skal bedømmes for hver gruppe for sig. Det blev udtrykkeligt fastslået af Højesteret og er måske dommens største nyskabelse. Ved vurderingen af årsagsforbindelse skal det overvejes, om ledelsen ville have handlet anderledes, hvis fejlen ikke var begået og årsrapporten havde set anderledes ud. Helt banalt kan det siges på den måde, at årsrapporten er en bagudskuende konstatering på et givet tidspunkt. Den kommer med to-tre måneders forsinkelse og er på det tidspunkt allerede historie for selskabets ledelse. Selskabet ledelse træffer deres beslutninger på grundlag af budgetter og forventninger til fremtiden. Det kræver derfor en detaljeret analyse at fastlægge, hvilken betydning - om nogen - mangler ved revisionen har haft for ledelsens beslutninger. Hvis ledelsen har realiseret et driftstab, skyldes det som regel fejlagtige priskalkulationer, urealistiske budgetter eller andre ledelsesfell. Det kan ikke lastes revisor. Revisor driver ikke selskabet. Det relevante faktum Memory Card Technology var en producent af hukommelseschip, som op gennem I 990'erne havde haft stor succes. De var blevet noteret på Københavns Fondsbørs, og hovedaktionæren havde herefter godt 50 o/o af aktierne i holdingselskabet, mens resten af porteføljen var spredt. Efter børsnoteringen ønskede hovedaktionæren at styrke bestyrelsen og fik tre erfarne erhvervsfolk ind. Hovedaktionæren sad fortsat selv i bestyrelsen samtidig med, at han varetog hvervet som administrerende direktør. Mod slutningen af 1999 besluttede man at øge råvarelageret i forventning om yderligere prisstigninger og af frygt for leverancemangel. Det var en risikabel satsning, da priserne på råvarer svingede voldsomt. lnvestering i varelageret skete for lånte penge, da væksten i omsætningen var voldsom - og væksten af varelageropbygningen blev således finansieret af Danske Bank og Nordea med halvdelen til hver. Selskabets to største aktiver var varelager og udestående fordringer. I foråret 2000 ønskede selskabet introduktion på Nasdaq, blandt Rev s on & Regnskabsvæsen ff. 9. 2O1 5 Højesteretssagen om revisoransvaret 1 05

3 Sagerr rroij revisionerì var ltegruncletrnéld, atsàir'enri retviso -elne ikl<e havde beg:iet fejl, ville regnskabetlrave sei anderiedes r-rcj rremlig sådan sor-n KPNi'lG's korrektioner vis'ier - og ktestyrelsen ville i så falij have a:nd retltil passet dritten. andet for at få nedbragt låneengagementet. Omkring april 2000 faldt Nasdaq-kurserne sammen på it-aktier, og børsintroduktionen blev opgivet. Selskabet havde forskudt regnskabsår, som gik fra 1. juli juni. Regnskabet for viste et mindre overskud og en pæn egenkapital. Regnskabet for viste et mindre underskud og en pæn egenkapital. Dette regnskab blev aflagt i oktober I slutningen af oktober/begyndelsen af november faldt priserne på hukommelseschip på verdensmarkedet dramatisk. Da man aflagde kvartalsregnskab for 1. kvartal 2O0O 2O01 i begyndelsen af november, konstaterede man, at egenkapitalen formentlig var tabt. Der blev foretaget et rekonstruktionsforsøg med bankernes tilbagetræden, men i foråret 2001 anså man det for nødvendigt at træde i betalingsstandsning. Resterne af virksomheden blev solgt til stærkt nedskrevne værdier, men dog stadig med en goodwill på 85 mio. kr. som en del af prisen. Aktiver og passiver blev købt af "Dataram", der et par år efter også måtte dreje nøglen om, idet nedturen på markedet foftsatte. Selskabets regnskabsprincip for varelageret var ikke det sædvanlige " fi'to" (f ørst-ind, først-ud), men deri mod gennemsn itl i g anskaffelsespris. Cennemsnitlig anskaffelsespris anses for velegnet til et varelager med stærkt svingende priser, men rummer til gengæld store udfordringer med hensyn til den rigtige beregning. Det kan reelt ikke lade sig gøre at foretage manuel beregning. Det forudsætter computermodeller og computerprogrammer, der kan håndtere den rigtige udregning. Det forudsætter endvidere en genberegningsfunktion, som justerer for de fejl, der sker ved, at der er tidsforskel på registreringen af bevægelser på varelageret og den efterfølgende registrering af købs- eller salgsfakturaer. Disse genberegninger er legitime justeringer af varelagerværdien. I løbet af 2001 blev der på grund af rygter i firmaet igangsat en undersøgelse, som viste, at der var foretaget ændringer i varelagerværdien, som ikke var den såkaldte genberegning, men derimod en egentlig opskrivning i strid med regnskabsprincipperne. På det grundlag blev der indledt en straffesag mod hovedaktionæren for regnskabsmanipulation, og konkursboet anlagde en erstatningssag mod bestyrelsen og revisionen. I straffesagen blev KPMC antaget til at gennemgå regnskabet. Da de ikke kunne støtte sig på computermodellerne, blev det foretaget manuelt. Det tog to år og kostede 15 mio. kr. Herved konstaterede de forskellige former for manipulation; navnlig opskrivning - altså illegitim opskrivning - af varelageret. Der var også regnskabsmanipulationer med udestående fordringer. Det viste sig, at der var foretaget en opskrivning i regnskabet pà 67 mio. kr. og OO på 235 mio. kr. På dette grundlag besluttedes det at indlede en disciplinærsag mod revisorerne i selskabet. Revisorerne blev ikendt Revisornævnets maksimumbøde på kr. til hver af de fire revisorer. Kendelsen var stærkt kritisk over for revisorernes arbejde og betegnede det som en skærpende omstændighed, at fejlene var sket to år i træk. Retssagens synspunkter Erstatningssagen mod revisionen var begrundet med, at såfremt revisorerne ikke havde begået fejl, ville regnskabet have set anderledes ud, nemlig sådan som KPMC's korrektioner viste - og bestyrelsen ville i så fald have ændret/tilpasset driften. Selskabet kunne ikke have opnået løbende kredit hos banken - og kunne dermed ikke have investeret i varelagere! og ville således heller ikke have tabt penge, da varelageret faldt i værdi. Revisorernes indsigelse gik ud på følgende: De havde meddelt i revisionsprotokollaterne, at computerberegningen af varelagerets størrelse ikke kunne revideres for så vidt angik genberegningen. De kunne tølgelig heller ikke bekræfte, at varelageret var opg.jort til gennemsnitlig genanskaffelsespris, men de fandt desuagtet varelageret forsvarligt ansaç da der var revisionsbevis for, at det var optaget til en værdi, der lå under nettorealisationsprisen. Bestyrelsen havde således fuld indsigt i problemerne med opgørelsen af varelageret. Man henviste endvidere til, at Revisornævnet ikke havde kritiseret revisorerne for ikke at have fundet frem til, at der var foretaget svindel - og heller ikke for ikke at finde de rigtige tal, men alene for ikke at tage forbehold for varelagerets værdi. På denne baggrund gjorde revisorerne gældende, at der ikke forelå årsagsforbindelse mellem deres fejl og tabet. For så vidt angâr 19981"1999 regnskabet var det ikke sandsynligt, at ledelsen ville have handlet anderledes, hvis det rigtige tal havde været indføjet i regnskabet. For så vidt angär regnskabet blev det aflagt kort tid før selskabets sammenbrud, og fejlene heri kunne således ikke have påvirket forløbet. Endvidere gjorde man gældende, at man ikke kunne gøre revisor ansvarlig, når selskabets ansvarlige ledelse havde gjort alt for atføre revisor bag lyset. lfølge Dl hæfter selskabet - ved handlinger foretaget i kontraktsforhold - for sin direktør også ved abnorme handlinger, såsom bedrageri. Deftil kom, at selskabets økonomidirektør omkring l. marts 2000 meddelte bestyrelsesformanden, at hovedaktionæren foretog opskrivninger på lagere! hvorfor revisionen ikke kunne være ansvarlig for fejl for længere tid end frem til denne oplysning, som bestyrelsesformanden valgte ikke at videregive til revisorerne. Den relevante periode for årsagsforbindelsen var således tiden mellem regnskabets aflæggelse i oktober 1999 og 1. marts I den periode svingede varelagerets værdi væsentligt, men landede i mafts nogenlunde på den værdi, som det havde haft i november, hvorfor revisorerne hævdede, at såfremt bestyrelsesformanden havde brugt de oplysninger, han fik fra den fratrædende økonomidirektør, ville en afsløring af den administrerende direktørs opskrivninger ikke have medført et tab for selskabet. Det blev tydeligt klargjort under hovedforhandlingen - både i landsretten og i Højesteret - at resultatet meget vel kunne være et andef hvis de to banker havde rejst krav direkte mod revisorerne, idet de 1 06 Højesteretssagen om revisoransvaret Revision & Regnskabsvæsen ff.9. 20'15

4 havde ydet kredit i henhold til en blank påtegning på årsregnskabet, og bankerne havde ikke adgang til de revisionsprotokollater, som viste, at varelagerværdien ikke kunne revideres. Det blev således tydeliggjort, at der var forskel på det krav, selskabet kunne rejse, og det krav kreditorerne kunne rejse. Og der blev procederet kraftigt på, at boet ikke kan rejse kreditorernes krav. Dommen I landsretsdommen blev det fastslået, at boet godt kan rejse kreditorernes krav. lnden hovedforhandlingen i Højesteret var der afsagt dom i ehuset U H og Aurora Fiskeindustri U2O H, som begge gjorde det klart, at der var forskel på kreditorernes krav og boets krav mod revisor. Det særlige ved MCT-sagen var imidlertid, at der ikke var nogen konkurrence mellem to krav af forskellig oprindelse, idet kreditorerne ikke havde rejst noget selvstændigt krav (bortset fra, at de under adhæsionsprocessen i straffesagen havde rejst deres krav mod hovedaktionæren, som også var part i den civile sag). Højesteret fastslår først at revisorerne har handlet culpøst på de punkter, hvor Revisornævnet har kritiseret deres adfærd. Tilsyneladende har Højesteret ikke tillagt det betydning, at revisorerne havde anlørt de væsentligste forhold i revisionsprotokollatet, Det er ikke forklaret hvorfor. I dommen U H fritog Højesteret revisor for ansvar, fordi der var advaret i revisionsprotokollatet, selvom han med urette havde undladt at tage forbehold på regnskabet. Hvad angår selve hovedspørgsmålet, indleder Højesteret med at fastslå de grundlæggende ansvarsbetingelser i forhold til ledelse og revt50r. For så vidt angår ledelsen kan den ifalde ansvar ved at fortsætte driften efter håbløshedstidspunktet ved en ansvarspådragende adfærd. For så vidt angår revisor er formuleringen mere kringlet, idet der herom siges, at såfremt selskabets drift fortsættes efter håbløshedstidspunktet med deraf følgende Lab, "fordi virksomheden giver underskud eller risici virkeliggøres", kan selskobet rejse erstatningskrav mod revisor "f.eks. i tilfælde, hvor urigtige eller misvisende regnskober er muliggjort of ansvorspådrogende fejl ved revisionen og hor forårsoget, ot virksomheden ikke bliver indstillet eller tilpasset i tide". Dette er den klossiske tilgong, idet man dog vil bemærke, ot den kringlede formulering dækker over, at det ikke er revisor, der laver regnskabet, hvorfor det hedder, ot et misvisende regnskob er muliggjort - hvormed mene\ at revisor på grund of fejl i sin revision ikke har grebet ind over for et misvisende regnskab, som le' delsen hor udorbejdet. Disse fejl skal så have forårsaget, qt vírksomheden ikke blev indstillet eller tilposset i tide. Det er svært at se, om denne formulering reelt gør revisor ansvarlig for driftstab. Hvis lageret var opskrevet, måtte enhver priskalkyle levne en snævrere fortjenstmargin ved næste års salg. Det måtte alt andet lige føre til en forsigtigere adfærd i ledelsen end hvis lageret var optaget til den rigtige lavere pris. Fejlen i regnskabet kan således ikke føre til en forøgelse af et eventuelt driftstab, men snarere en formindskelse. Der var dog hverken fremlagt budgetter eller priskalkyler i sagen. I engelsk ret er det klart fastslået, at revisor ikke bliver ansvarlig, blot fordi at han ved en fejl i regnskabet gør det muligt at selskabet fortsat eksistere idet revisor ikke driver selskabet. Selskabet drives af ledelsen. (Caloo Ltd mod Bright Crahame Murray: "The breach of duty by the defendants gave the opportunity to Galoo and Camine to incur and continue to incur trading losses; it did not cause those trading losses, in the sense in which the word "cause" is used in law") Det er vel rimeligt at sige. at dette synspunkt er afuist, når det hedder, at der indtræder ansvar, når ansvarspådragende fejl ved revisionen har forårsaget, at virksomheden ikke blev indstillet eller tilpasset i Iide, " og at selskabet som følge deraf lider tob, fordi virksomheden giver underskud eller risici virkeliggøres". DeI er imidlertid fortsat uklart, hvorledes årsagsforbindelsen skal etableres mellem det forkerte regnskab og det fortsatte underskud. Et selskab drives ikke på grundlag af regnskabe! men på grundlag af budgetter og forventninger til fremtiden. Et historisk regnskab er tilbageskuende og mister meget kort tid efter aflæggelsen sin betydning som grundlag for driften. Det vil derfor fortsat være muligt at procedere på, at der rent faktisk ikke foreligger årsagsforbindelse mellem revisors fejl og den underskudsgivende drift. Derefter følger et afsnit i dommen, som tydeliggør forskellen på kreditors direkte krav og selskabets krav mod ledelsen og revisor. Det gentages, at de to krav hviler på forskelligt grundlag, og det præciseres så yderligere " selvom de onsvorspådragende fejl måtte være de somme; dette gælder således årsogsforbindelse og tobsopgørelsen". Der henvises til dommen i ehuset og Aurora Fiskeindustri. Men den citerede passage er ny i forhold til de to domme. Højesteret tog ikke stilling til anbringendet om, at culpabedømmelsen må være forskellig i forhold til boet og tredjemand, fordi revisor har givet flere oplysninger i revisionsprotokollatet end i påtegningen. Pointen var, at revisornævnskendelsen vedrørte påtegningen og dermed forholdet til tredjemand, og at den derfor ikke kunne lægges til grund ved vurdering i forhold til selskabet, som havde fået flere oplysninger i revisionsprotokollatet. Det følger imidlertid af tidligere højesteretspraksis, at en sådan forskel godt kan forekomme jfr. u H. Høiesteret tiltræder landsrettens vurdering; al " revisorerne efter en samlet vurdering har handlet onsvarspådrogende i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 1 998/1 999". Højesteret lægger således ikke vægt på, at der i forhold til boet blev givet oplysn nger i revisionsprotokollatet. Baggrunden forklares ikke. Højesteret baserer sin vurdering af culpa på Revisornævnets kendelse - eller som det anføres "efter en samlet vurdering" hvad det så betyder. Under højesteretssagen var det ikke bestridt, at Revisornævnets kendelse var rigtig, men alene gjort gældende, at der ikke forelå culpa i forhold til boet, da boet havde fået alle relevante oplysninger i revisionsprotokollatet. Det var Højeste- Revision & Regnskabsvæsen N 9. 2O15 Højesteretssagenomrevisoransvaret 107

5 N/ãske spillede den adr arsel cler llods: iilv _tr i revisionsprotokoiialol rncl på bedøriiinelsen af ärsaqsir 'binc-lelseir Det l'orbtiver dog spekulation cl r der ikke er spor af en s idan ianker; rlq i piænrisser e, ret så ikke enig i. Der er en henvisning til landsrettens præmisser, hvor der lægges vægt på, at revisorerne så flere faresignaler, end dem de formidlede gennem revisionsprotokollatet. Det er nok den henvisning, der rummer svaret Men måske spillede den advarsel der trods alt var i revisionsprotokollatet ind på bedømmelsen af årsagsforbindelsen. Det forbliver dog spekulation, da der ikke er spor af en sådan tankegang i præmtsserne. De punkter, som Højesteret kritiserer revisorerne for i regnskabet, svarer til de punkter, som medførte domfældelse i Revisornævnet for det år. Det var dels manglende forbehold over for varelageropskrivningen, dels et par andre småpunkter. I Højesteret var der udarbejdet et hjælpebilag, der viste, hvordan regnskabet ville have set ud, hvis man imødekom Revisornævnets kritik. Dette regnskab så væsentligt pænere ud end det regnskab, som KPMC havde etableret som det "rigiige" regnskab. Forskellen kom frem ved, at Revisornævnet ikke havde dømt revisorerne for alle afuigelserne mellem det aflagte regnskab og KPMC's "rigtige" regnskab. Udover mindre poster var en væsentlig forskel, at Revisornævnet ikke havde kritiseret revisorerne for ikke at finde rigtige tal for varelageret, men blot for ikke at tage forbehold. Hjælpebilagets regnskab afveg fra det aflagte regnskab på egenkapitalen med 25 mio. kr. og var vedføjet et forbehold om varelagerets rigtige opgørelse. Højesteret siger herom, at Højesteret ikke finder det godtgjort, at en imødekommelse af kritikken fra Revisornævnet"ville have fø t til mere vidtgðende ændringe/' i regnskabet end, hvad der var angivet i hlælpebilaget. Hjælpebilaget er ikke udtrykkeligt nævnt i dommen, men tallet 25 mio. kr. er taget derfra. Dernæst kommer den mest afgørende tilføjelse " Det er heller ikke godtgjort, ot sådonne ændringer i årsregnskabets værdiansættelser og revisionspåtegning i sig selv ville hove ført til, at bestyrelsen ville hove indstillet eller tilpasset vírksomhedens drif('. Det svarer til vores procedure. Men så kommer tilføjelsen " Efter forklaringerne fra bankernes medarbejdere og i lyset of bankernes villighed til at yde lån í november efter at være blevet bekendt med underskuddet på 36 mio. kr. ifølge regnskabet fra L kvaftal af regnskabsåret 2000/ er det endvidere ikke godtgjort, at bonkerne ville have nægtet for-tsat lðngivning, hvis 1 998/1 999 regnskabet var blevet korrigeret som anført for de ansvarspådragende fejl". BoeT havde ganske vist procederet på, at årsagsforbindelsen gik via bankernes lånevillighed, men det forekommer overraskende, at Højesteret strækker årsagskæden så langt uden at komme ind på overvejelser om adækvans - som revisorerne procederede en del på. Navnlig havde revisionen med megen optimisme procederet på den svenske højesteretsdom i Daydreamsagen af 17. april 2014, hvor adækvanssynspunkter spiller en fremtrædende rolle ved bedømmelsen af revisoransvaret. Hvorom alting er, lægger Høfesteret til grund, at fejlene i 1998/1999 regnskabet ikke har forårsaget noget tab. For så vidt angår OOO regnskabet hedder det herefter kort, "at det blev aflagt så kort tid før sammenbruddet, at det ikke kan antages at have forårsaget noget som helst". Dommens betydning Skal man vurdere dommens betydning, vil jeg fremhæve følgende. Det er karakteristisk for sagen, at revisorerne havde foretaget betydelige og alvorlige fejl, som var veldokumenterede. Boet havde procederet på grov uagtsomhed for at lette bevisbyrden for årsagsforbindelse. lmidlertid fastholder Højesteret fuldt bevis for årsagsforbindelsen. Med i billedet skal naturligvis, at der var to andre meget markante årsager til konkursen, nemlig at it-boblen bristede, og at dollarkursen steg, hvilket medførte tab, da selskabet netop havde omlagt noget af sin kredit i dollar. Opbygningen af dommen svarer til ehuset, idet man siger, at bankerne og selskabet ville have handlet på samme måde, selvom regnskabet havde imødekommet kritikken fra Revisornævnet. Til forskel fra dommen i e-huset må det fremhæves, at fejlene vedrørte større beløb, som ikke havde samme bagatelagtige karakter, og endvidere var dette fastslået ved en revisornævnskendelse med maksimale bøder. Samlet set synes dommen således at have gjort det sværere for konkursboer at rejse krav mod selskabets revisor, idet kravet til bevis for årsagsforbindelse håndhæves strengt, selv ved klare fejl for store beløb. Dommen kan formentlig også tages som udtryk for at Højesteret ikke accepterer en argumentation baseret på generelle betragtninger om årsagsforbindelse, der fører til et skønsmæssigt opgjort tab. Hermed synes dommen at gøre endeligt om med "bunkebrylluppet", som er beskrevet i indledningen. Afgørelsen i forhold til ansvarsvurdering for bestyrelsesformanden var mild. Den slår fast, at det var en fejlvurdering, at han godtog hovedaktionærens svar på kritikken fra den fratrådte økonomidirektør uden at orientere de øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorerne - og så tilføjes det "Efter en somlet vurdering finder Højesteret imídle tíd, at der íkke på grund af en enkeltstående fejl af denne korakter er grundlag for ot pålægge (bestyrelsesformanden) erstatningsonsvar". Det er så vidt ses nyt, at man slipperfor ansvar blotfordi, man kun har begået én fejl. Denne bedømmelse kan også have spillet tilbage på revisorernes ansvar. Fra det øjeblik økonomidirektøren havde informeret bestyrelsesformanden, vidste han mere end revisor. Det er som nævnt svært at klandre revisorerne for et tab efter det tidspunkt. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke tages stilling til det selvstændige ansvar for regnskabets rigtighed i betragtning af de oplysninger, der fremgik af revisionsprotokollatet. Herved synes Højesteret at anlægge en ret lav standard for bestyrelsens ansvar for regnskabets rigtighed. Et åbent spørgsmål er også, hvilken betydning direktørens bedrageri har haft. Revisorerne g.jorde gældende, at selskabet skulle identificeres 1 08 Højesteretssagen om revisoransvaret Revision & Regnskabsvæsen nt. 9. 2O-15

6 med hans handlinger. Støtte kan findes i dommen U200O.2267H. Ved erstatning i kontrakt gælder som nævnt også abnorme handlinger jfr. Comard Forholdet mellem erstatning i og uden for kontrakt s, 90. Der er imidlertid ingen spor af denne tankegang i præmisserne. Men Højesteret har dog fundet anledning til i at nævne, at direktøren havde fået en dom på 6 års fængsel for bedrageri mod de långivende banker. Det må betyde, at Højesteret må have tillagt det betydning. Men intet om hvilken betydning. Har Højesteret haft lidt sympati for identifikationsargumentet, eller har det påvirket bedømmelsen af årsagsforbindelsen? Når direktøren går så langt som til bedrageri, må det formodes, at han ville have fortsat med uændret kurs, selvom de rigtige tal og et forbehold var blevet påført regnskabet. Men som domslæser må man rive sig i håret over alle de spørgsmå, Højesteret ikke har besvaret. Dødsbobeskatning Af Karsten GianeLLÌ De senere år er retsområdet omkring dødsbobeskatning btevet ændret på en række punkter, herunder blandt andet den nylige ophævetse af formueskatteku rsen på unoterede aktier Titsvarende er der på en række områder kommet yderligere fortolkningsbidrag i kraft af myndighedernes og domstolenes praksis. Sigtet med denne 5 udgave er en praktisk håndbog, der giver en ajourført og samtet fremstilting af den gæ[dende dødsboskatteret. e Der tages forbehotd for trykfejl og udsotgte varel Fa: ogsa r en onirne versiolr Bestit i vores on[ nebutik: p.dk etter på mail: post.dkfilkarnovgroup.com Bestrllrngsnr: ó1 93ó080 Pr s: kr ó9ó,- ekski rnoms Sider:381 Udgave: 5/201 5 ililfirn0v GROUP Revision & Regnskabsvæsen ff Højesteretssagenom revìsoransvaret 109

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 Sag 182/2013 (1. afdeling) Arne B. Jepsen, Erling Lauridsen, Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, Harald Birkwald, Michael Nielsson og Strandvejen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. - 198- også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

BESTYRELSESANSVAR. Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1

BESTYRELSESANSVAR. Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1 BESTYRELSESANSVAR Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1 HØJESTERETSPRAKSIS SIDE 2 5 HØJESTERETSDOMME, DER IDØMMER ANSVAR U 1982.595 H - Bønnelycke Træ: Ansvar for fortielser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018395 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 K E N D E L S E Billetlugen A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Det Kongelige Teater

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM 1 Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM2008.596 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 17/6 2008 tiltrådte Landsskatteretten, at en post

Læs mere

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG 13. JUNI 2016 BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG I erstatningssager gør skadelidte ikke sjældent gældende, at når der ikke kan påpeges andre sandsynlige årsager til skadens indtræden, må sagen skyldes en nærmere

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE 29. APRIL 2010 DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE En ny landsretsdom tager bl.a. stilling til, hvorvidt der i en erstatningssag om ansvar for olieforurening

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER 13. MARTS 2012 PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER Da Forsvarsministeriets ammunitionsrydningstjeneste forsøgte at demontere en ueksploderet flybombe fra

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere