Energirigtig renovering. Om Udbudsfri OPI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirigtig renovering. Om Udbudsfri OPI"

Transkript

1 Energirigtig renovering Om Udbudsfri OPI

2

3 Håndbog om Udbudsfri OPI 1. Baggrund og formål s juraen og MODELlen s udbudsfri OPI trin for trin s SUPPLERENDE AFTALER OG HJÆLPEBILAG s afslutning s. 50

4 Om foto: Udbudsfri gate OPI 21

5 Baggrund og formål 1.1 baggrund s formål s opi før udbud s. 10 noter s. 13

6 foto: gate 21

7 Energirigtig renovering 1. Baggrund & formål 1.1 Baggrund I marts 2009 udgav Erhvervs- og Byggestyrelsen 1 publikationen: Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation (OPI). Publikationen satte fokus på en ny samarbejdsform, hvor private virksomheder kan gå sammen med en offentlig part med henblik på udvikling af nye, innovative løsninger. Analysen viste bl.a., at der var en stor interesse for innovationspartnerskaber, og at der når projekterne lykkedes var en række betydelige fordele forbundet med et OPI-samarbejde 2. Europa-Kommissionen har i Grønbog af 27. januar 2011 om modernisering af EU s politik for offentlige indkøb anført: Europa har et kæmpestort og uudnyttet potentiale med hensyn til at fremme innovation gennem offentlige indkøb [ ] Med hensyn til de værdier, som OPI-projektet kan tilføre parterne tales der om den tredobbelte bundlinje. Fordelen for den offentlige myndighed er hovedsageligt, at man kan eliminere risiciene for, at der anvendes uhensigtsmæssige eller utidssvarende løsninger, samt at man gennem partnerskabet kan opnå en bedre løsning eller viden om denne både i forhold til kvalitet og pris. For den deltagende private virksomhed er fordelene ved OPI, at virksomheden gennem det offentlige partnerskab opnår indsigt i det offentliges behov og mulighed for at påvirke dette. Virksomheden får ligeledes gennem sin deltagelse evt. mod vederlag eller dækning den tredobbelte bundlinje OPI-projekter kan give: Værdi for den offentlige myndighed Værdi for den private virksomhed Værdi for borgeren FORDELE VED OPI-PROJEKTER For offentlige myndigheder: Eliminering af risici for, at der anvendes uhensigtsmæssige løsninger Bedre løsninger i forhold til kvalitet, tid og pris For private virksomheder: Indsigt i det offentliges behov Udvikling af nye kommercialiser - bare løsninger, der imødekommer det offentliges behov Adgang til at udnytte de opnåede resultater kommercielt Om Udbudsfri OPI

8 af omkostninger lejlighed til at bidrage til udvikling af nye kommercialisérbare løsninger og services, der imødekommer det offentliges konkrete behov. Endvidere får virksomheden adgang til at udnytte de opnåede resultater kommercielt i relation til såvel den offentlige OPIsamarbejdspartner som andre ordregivende myndigheder. Værdiskabelsen udspringer således af innovationspartnerskabet, hvor der med udgangspunkt i brugernes behov, det offentliges viden om disse og adgang til at inddrage borgerne i projektet udvikles nye innovative løsninger i samarbejde med virksomheden og tillige på baggrund af dennes kompetencer og markedskendskab. OPI-projektforløbet bidrager derved som værdiskabelsesproces til såvel en intelligent offentlig efterspørgsel som til realisering af et vækstpotentiale for virksomhederne. Erhvervs- og Byggestyrelsens ovennævnte analyse viste imidlertid også, at parterne oplever en række barrierer for etablering af innovationspartnerskaber. foto: gate 21 Det er for eksempel fortsat en udbredt opfattelse, at der er en lang række juridiske barrierer forbundet med OPI. For den offentlige part handler det typisk om frygt for tilsidesættelse af udbuds- og statsstøttereglerne. For den private part handler det gerne om frygt for inhabilitet i et eventuelt kommende udbud. I den efterfølgende omtale af OPI er disse barrierer også blevet problematiseret. Eksempelvis er det anført i introduktionen til OPI-guiden: 3 [ ] Det tætte samarbejde mellem offentlige og private udfordrer på flere områder rammerne i det offentlige. Dette drejer sig ikke mindst Om Udbudsfri OPI

9 Energirigtig renovering om de gældende juridiske rammer for samarbejdet mellem offentlige og private. Men også den typiske offentlige drift- og udviklingsmodel kan være en udfordring for succesfulde OPI samarbejder. Da OPI er en meget kompleks tilgang til udvikling, kræver det en organisation, som er moden til at kunne indgå i denne type af samarbejder. [ ] 1.2 Formål Formålet med denne håndbog er at imødegå en overdreven problematisering af de juridiske forhold vedfor OPI ved i stedet at anvise konkrete, farbare veje til OPI. Det sker med udgangspunkt i: en illustreret model for udbudsfri OPI inden for gældende regelsæt. anvisning af en praktisk fremgangsmåde ved etablering og igangsætning af et OPI-projekt. Veltilrettelagte OPI-projekter kan således gennemføres uden at indebære vanskeligheder i forhold til udbudsregler, statsstøtteregler og inhabilitet. foto: Shutterstock Inddragelsen af brugere af offentlige serviceydelser under OPI-projektet giver endvidere mulighed for at sikre, at en udviklet løsning også får højere værdi for borgerne, hvilket også skaber merværdi for såvel den offentlige som den private part. Om Udbudsfri OPI

10 Denne håndbog anviser en enkel og farbar vej for, hvordan et OPI-samarbejde kan gennemføres uden konflikter med eksisterende regelsæt og uden at den private part efterlades som inhabil tilbudsgiver i tilfælde af efterfølgende udbud. Håndbogen er tænkt som et praktisk redskab til private virksomheder og offentlige myndigheder ved indgåelsen af OPI-partnerskaber. 1.3 OPI før udbud En offentlig virksomhed må ved indgåelse af en kontrakt med en privat virksomhed efter og på baggrund af et udbud typisk forvente en vis form for suboptimering hos virksomheden, der kan have interesse i at levere det kravs- eller funktionsspecifikke for færrest mulige omkostninger. Den offentlige part vil derfor sjældent kunne forvente væsentlige innovationsaktiviteter rettet mod offentlige besparelser eller fordele foretaget af virksomheden efter et udbud. Innovation Hvornår udbud og overgang fra innovation til leverance? Resultat af udvikling Opnået værdi Innovation Udbud Udførelse Proces 10 Om Udbudsfri OPI

11 Energirigtig renovering Denne håndbog tager derfor udgangspunkt i, at OPI-projektets (offentligrettede) innovationshøjde som illustreret på side 13 i al væsentlighed typisk vil afhænge af udbudstidspunktet. Som illustrationen ovenfor viser, er der mulighed for at opnå en øget innovationshøjde, såfremt udbud gennemføres senere i processen i forhold til projekter, hvor udbud foretages tidligt i processen. Nærværende håndbog vil derfor også udelukkende beskæftige sig med den tilgang til OPI, hvor den offentlige part og den private virksomhed indgår et OPI-samarbejde uden udbud, men med evt. sigte på et efterfølgende udbud, hvis den udviklede løsning måtte ønskes udnyttet 4. I OPI-Guide 5 anføres tillige en anden tilgang til OPI (tilgang 2), end den tilgang, der er beskrevet i nærværende håndbog (tilgang 1). Tilgang 2 omhandler forløb, hvor udvikling og indkøb udbydes samlet, inden OPI-projektet startes. Den offentlige part er dog ved denne type udbud alene berettiget, men ikke forpligtet til at købe den ydelse, der udvikles under projektet. I tilgang 1 foretages udbud med sigte på indkøb efter OPI-forløbet, hvis projektresultatet kan anvendes. I tilgang 2 foretages udbud før projektforløbet, men uden en forpligtelse til at købe. Den private part har ved denne tilgang således ikke større sikkerhed for, at den offentlige part vil købe den udviklede ydelse, end tilfældet er ved tilgang 1. I begge tilfælde vil det afhænge af, om den offentlige part gennem projektet opnår et tilfredsstillende resultat. Den private part skal uanset tilgang gennem et udbud. Om Udbudsfri OPI 11

12 I modsætning til tilgang 1 ved den private part ved tilgang 2 meget mindre konkret om den løsning, den offentlige part ønsker, idet udbuddet her ligger forud for projektet. Medmindre den private part får fuld betaling for sine ydelser under projektet (indkøb), er der således ingen reel grund for den private part til at vælge tilgang 2 fremfor tilgang 1, eftersom den private part som anført i begge tilfælde ikke er sikret et efterfølgende indkøb. Det er endvidere vanskeligt at se, hvorledes udbudsreglerne ved tilgang 2 sikres opfyldt samtidig med at adgangen til innovation opretholdes, idet leverancen jo netop ikke kendes på forhånd i OPI-projekter. Det kan dog ikke ganske udelukkes, at tilgang 2 vil kunne gennemføres i overensstemmelse med udbudsreglerne, såfremt udbuddet gennemføres som et funktionsudbud, men det må antages at ville høre til sjældenhederne, eftersom der i forbindelse med udarbejdelse af en funktionsbeskrivelse, der skal give plads til innovation, fortsat vil foreligge væsentlige udfordringer og risici i forhold til opfyldelse af gennemsigtigheds- og lige-behandlingskriteriet i udbudsdirektivet. På side 13 er illustreret, hvilken værdiskabelse der er forbundet med et udbudsfrit OPI-forløb, eftersom projektresultatets innovationshøjde (værdi) afhænger af tidspunktet for udbud. Foretages udbuddet på et tidligt tidspunkt i forløbet, vil innovationshøjden som oftest være begrænset. Foretages udbuddet først senere i OPI-processen, vil dette typisk medføre, at parterne vil opnå en væsentligt forøget innovationshøjde. 12 Om Udbudsfri OPI

13 Energirigtig renovering Innovationshøjde Udbudsfri OPI Juridisk muligt Resultat af udvikling Opnået værdi Resultat af udvikling Opnået værdi uden udbudsfri OPI Proces Noter 1 I denne sammenhæng nu Erhvervsstyrelsen. 2 Af efterfølgende udgivelser kan blandt andre nævnes: Dansk Industri og Dansk Sundhedsinstitut: Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren, september 2009, Dansk Industri: Offentlig-privat samarbejde redegørelse 2010, 11. marts 2010, norden: Strategic use of public-private cooperation in the Nordic region, 28. februar 2011, KL og Dansk Industri: Samarbejde fører til bedre løsninger, april 2011, Dansk Industri: Offentlig-privat samarbejde redegørelse 2011, august 2011, Region Hovedstaden: Region Hovedstadens model til Offentlig-Privat Innovation i sundhedsvæsenet, marts Håndbogen er baseret på modellen beskrevet i notat af 28. november 2011 om udbudsfri offentligprivat innovation i byggeriet udarbejdet af Rønne & Lundgren for Plan C. 5 Om Udbudsfri OPI 13

14 foto: billedportal colourbox

15 Juraen og modellen 2.1 indledning s udbudsfrie rammer i udbudsreglerne s OPI-projektets omfang s modeller for udbudsfri opi s. 23 noter s. 25

16 2. Juraen og modellen 2.1 Indledning Det er muligt at gennemføre udbudsfrie OPI-projekter inden for gældende udbudsretlige rammer. Et OPI-projekt kan gennemføres i overensstemmelse med statsstøttereglerne, men skal tilrettelægges i overensstemmelse med disse. Projektet kan tilrettelægges, uden at den private part bliver inhabil som tilbudsgiver i et eventuelt efterfølgende udbud. Den private part kan endvidere tilsikres eventuelle rettigheder til projektresultatet. 2.2 Udbudsfrie rammer i udbudsreglerne De udbudsfrie rammer afgrænses hovedsageligt af: udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2a (gensidigt bebyrdende aftaler) udbudsdirektivets artikel 16f (forskning og udvikling) Gensidigt bebyrdende aftaler (artikel 1, stk. 2a) Udbudsdirektivet gælder for offentlige indkøb i form af offentlige kontrakter, hvorved der efter direktivets artikel 1, stk. 2a, forstås gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, og som vedrører udførelsen af arbejde og levering af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af direktivet. foto: gate 21 Foreligger der ikke en gensidigt bebyrdende aftale, foretages der intet indkøb i udbudsretlig forstand, og dermed foreligger der ingen udbudspligt. 16 Om Udbudsfri OPI

17 Energirigtig renovering Begrebet gensidigt bebyrdende aftale er nærmere beskrevet i betragtning 3 i udkast til nyt udbudsdirektiv 6, hvor Kommissionen har fundet anledning til at: [ ] præcisere definitionen af selve indkøbsbegrebet [ ] tager ikke sigte på at omhandle alle former for udbetaling af offentlige midler, men kun de midler, der betales som vederlag for anskaffelse [ ] ikke den blotte finansiering af en aktivitet, som hyppigt er forbundet med forpligtelsen til at refundere de modtagne beløb, hvis de ikke anvendes til de tilsigtede formål. Det er altså ikke alle aftaler mellem offentlige og private parter, hvor den private part modtager offentlige midler, der er udbudspligtige gensidigt bebyrdende aftaler om indkøb i udbudsreglernes forstand. kendetegn ved et opi-projekt Et OPI-projekt er typisk kendetegnet ved, at der ikke skal leveres kontraktbestemte ydelser, hvis det ikke er bestemt, hvad der skal komme ud af projektet, men alene hvad der kan komme ud af det. I Cambridge-dommen blev det således fastslået: [ ] Det er ikke enhver betaling, der foretages af en ordregivende myndighed, som har til formål at skabe eller forstærke et specifikt underordnelses- eller afhængighedsforhold. Kun de ydelser, der finansierer eller støtter den berørte virksomheds aktiviteter ved økonomisk bidrag uden særlig modydelse, kan kvalificeres som offentlig finansiering [ ]. I Cambridge-dommen 7 er der således taget stilling til grænsen mellem gensidigt bebyrdende aftaler og ensidig støtte. Af Cambridgedommen kan det udledes, at der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale, når der foreligger en modydelse for en kontraktbestemt ydelse. I det omfang den ordregivende myndighed har en direkte økonomisk interesse i levering af den ydelse, som betalingen er en modydelse for, taler dette for, at der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale, og dermed ikke en offentligt finansieret aktivitet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ligeledes taget stilling til spørgsmålet om gensidigt bebyrdende aftaler i klagesagen om VIBORG- Om Udbudsfri OPI 17

18 egnens Erhvervsråd 8. I afgørelsen blev det fastslået, at der kun foreligger en gensidigt bebyrdende aftale, hvis der skal leveres en kontraktbestemt ydelse. Et OPI-projekt om udvikling af nye, innovative løsninger er typisk kendetegnet ved, at der ikke skal leveres kontraktbestemte ydelser, hvis det ikke er bestemt, hvad der skal komme ud af projektet, men alene hvad der kan komme ud af det. Det er således ikke bestemt, at den offentlige part skal modtage en ydelse fra den private part, men derimod bestemt, at parterne vil samarbejde om at nå et fælles udviklingsmål. Netop fordi der i disse tilfælde ikke kan leveres en kontraktbestemt ydelse, vil der ikke være knyttet sædvanlige misligholdelsesbeføjelser til de ydelser og ressourcer/timer, parterne skal bidrage med under udviklingsprojektet. I tilfælde af mangler i forhold til antal anvendte timer, kvaliteten af indsatsen eller lignende, vil der således ikke kunne gøres sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende. Manglen vil alene kunne føre til opsigelse af kontrakten eller ophør af projektet. Har parterne indgået en sådan OPI-projektaftale, vil der således ikke være tale om et indkøb (en gensidigt bebyrdende aftale) i udbudsretlig forstand. Er der tvivl om, hvorvidt der er tale om et udviklingsprojekt eller et indkøb kan følgende to forhold overvejes: 1) Er der aftalt et fælles uforpligtende udviklingsmål eller 2) Er der aftalt en leverance (kontraktbestemt modydelse) med en resultatforpligtelse for den private part? Ved prøvelse af, om der foreligger en resultatforpligtelse, må der lægges vægt på, hvilke konsekvenser en manglende kontraktopfyldelse har. Kan den offentlige part gøre et mangelansvar og/eller forsinkelse gældende og foretage dækningskøb taler dette for, at der er tale om en resultatforpligtelse og dermed et indkøb. 18 Om Udbudsfri OPI

19 Energirigtig renovering Det må med andre ord vurderes, om den private part er forpligtet til at levere et bestemt resultat, eller om projektet indeholder et udviklingsmål, som parterne ikke på forhånd ved, om kan opnås. Der vil normalt ikke være tale om et indkøb i et udviklingsprojekt, hvis den private part ikke modtager betaling. Et sådant projekt vil således sædvanligvis falde uden for udbudsdirektivet, jf. artikel 1, stk. 2a. Det vil tilsvarende kunne gælde, selvom den private part modtager en delvis omkostningsdækning fra den offentlige part. Der er flere muligheder for fordelingen af rettigheder til projektresultatet. For eksempel kan det aftales, at den offentlige part stiller projektresultatet til rådighed for offentligheden. Det kan også aftales, at den private part får ret til at kommercialisere projektresultatet, mens den offentlige part får ret til at anvende projektresultatet under sin opgavevaretagelse. Disse rettigheder behøver ikke at være registrerbare patenter, idet rettighederne også kan vedrøre projektresultater i form af viden og kendskab (knowhow) til særlige forretningsmæssige og tekniske sammenhænge, som er afdækket under projektet. Det bemærkes i den forbindelse, at det i en aftale mellem parterne typisk kun vil være ny viden forgrundsviden som indgår i rettighedsfordelingen. Parterne må som udgangspunkt forventes at ville bevare retten til deres egen forudgående baggrundsviden. foto: shutterstock Selvom udbudsreglerne er opfyldt, så skal også statsstøttereglerne overholdes. Dette indebærer, at parternes bidrag i form af tidsforbrug, andre ressourcer, der stilles til rådighed, og afholdte udgifter, på den ene side, og udbytte i form af rettigheder til projektresultatet og modtaget omkostningsdækning, på den anden side, skal opgøres i et såkaldt statsstøtteregnskab. Om Udbudsfri OPI 19

20 Den statsstøtteretlige opgørelse skal vise, at det offentliges bidrag mindst modsvares af den offentlige parts udbytte, og at den private part ikke har opnået en fordel, den private part ikke gennem sit eget bidrag fuldt ud har kompenseret for. Går regnskabet ikke op, idet den private part vil modtage en økonomisk fordel, kan det dog ofte sikres, at statsstøtten gøres forenelig efter undtagelsesreglerne i de-minimis-forordningen 9 og den generelle gruppefritagelsesforordnings 10 artikel 31 m.fl Forskning og udvikling (artikel 16f) Selv i tilfælde, hvor der betales vederlag til den private part, kan OPIprojektet være udbudsfrit. Er der således tale om en gensidigt bebyrdende aftale om indkøb, kan disse være undtaget fra udbudspligten efter udbudsdirektivets artikel 16f: Særlige undtagelser [...] Dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige tjenesteydelseskontrakter: [ ] f) om tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte udelukkende tilhører den ordregivende myndighed til brug for egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed. En aftale om et udviklingsprojekt, hvor der er tale om køb af tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, er således omfattet af artikel 16f og dermed undtaget for udbud hvis blot den offentlige part enten ikke betaler hele vederlaget, eller ikke modtager hele udbyttet. I Klagenævnet for Udbudskendelse i en klagesag indbragt af Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Miljøministeriet 11 fandt Klagenævnet, at en betydelig del af de i sagen omhandlede ydelser, som 20 Om Udbudsfri OPI

21 Energirigtig renovering Miljøministeriet havde anmodet Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) om at foretage, vedrørte forskning og udvikling, og at udbyttet ikke udelukkende tilhørte den ordregivende myndighed, da DMU havde ret og pligt til at offentliggøre projektresultaterne. Aftalen om disse ydelser, såvel som visse tilknyttede ydelser, fandtes derfor at være omfattet af undtagelsesreglen i artikel 16f. I Kommissionens meddelelse KOM (2007) 799 og det tilhørende arbejdsdokument SEC (2007) 1668 om prækommercielle indkøb 12 er der anført forslag til, hvordan artikel 16f kan anvendes. 2.3 OPI-projektets omfang Et OPI-projekt er et forsknings- og/eller udviklingsprojekt, der kan omfatte al udvikling frem til kommercialiseringen og altså skabe det tilstrækkelige grundlag for et kommercielt udbytte. I Kommissionens meddelelse KOM (2007) 799 er det anført: [ ] F&U kan omfatte aktiviteter som f.eks. udforskning af løsninger og design, fremstilling af prototyper samt nyudvikling af et begrænset antal førstegangsprodukter eller tjenester som en prøveserie. Nyudvikling af førstegangsprodukter eller -tjenester kan omfatte en begrænset produktion eller begrænsede ydelser, der indgår i feltforsøg for at vise, at produktet eller tjenesten kan fremstilles eller leveres i større mængder og i en acceptabel kvalitet [ ] Udvikling Forskning Undersøgelser Prototype test Demonstration Analyser m.v. Om Udbudsfri OPI 21

22 Som det fremgår af illustrationen side 21 kan OPI-projektet således også omfatte udvikling af prototyper, test af projektresultat samt demonstration af disse i et kommercielt repræsentativt miljø. Den private part må sikre sig, at adgangen hertil indgår i projektet. Der findes ikke i udbudsdirektivet en definition på forskning og udvikling, men Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 27. marts henvist til definitionen på forskning og udvikling i forsvarsog sikkerhedsdirektivet. I forsvars- og sikkerhedsdirektivet er der anført følgende 14 :»forskning og udvikling«alle aktiviteter omfattende grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling, hvor sidstnævnte kan omfatte tilvejebringelse af teknologidemonstratorer, dvs. anordninger, der viser et nyt koncepts eller en ny teknologis ydeevne i et relevant eller repræsentativt miljø. foto: gate 21 I den generelle gruppefritagelsesforordning 15 er der anført følgende definitioner:»industriel forskning«: Planlagt forskning eller kritiske undersøgelser med det formål at erhverve ny viden og nye færdigheder med henblik på udvikling af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser eller med henblik på en mærkbar forbedring af de eksisterende produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Dette omfatter frembringelsen af komponenter til komplekse systemer, som er nødvendig til industriel forskning, navnlig til generisk teknologivalidering, dog undtaget prototyper.»eksperimentel udvikling«: Erhvervelse, kombination, udformning og anvendelse af eksisterende videnskabelig, teknologisk, kommerciel og anden relevant viden og færdigheder med henblik på at udarbejde planer, projekter eller tegninger for nye, ændrede eller forbedrede produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Dette kan også 22 Om Udbudsfri OPI

23 Energirigtig renovering omfatte f.eks. andre aktiviteter, der er rettet mod konceptmæssig formulering og planlægning og dokumentering af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Aktiviteterne kan endvidere omfatte udarbejdelse af udkast, tegninger, planer og anden dokumentation, forudsat at de ikke er beregnet til kommerciel udnyttelse. Udvikling af kommercielt anvendelige prototyper og pilotprojekter er også omfattet, såfremt prototypen nødvendigvis må være det endelige kommercielle produkt, og såfremt den er for kostbar at fremstille til kun at blive brugt til demonstration og validering. Hvis demonstrationseller pilotprojekterne efterfølgende udnyttes kommercielt, fradrages eventuelle indtægter ved en sådan udnyttelse i de støtteberettigede omkostninger. Forsøgsproduktionen og testningen af produkter, produktionsmetoder og tjenesteydelser er ligeledes støtteberettiget, forudsat at de ikke kan anvendes eller ændres til at blive anvendt i industrien eller kommercielt. 2.4 Modeller for udbudsfri OPI Et OPI-projekt, hvor parterne hver især bidrager til opnåelse af udviklingsmålet og får en modsvarende andel i resultatet heraf, kan således i almindelighed gennemføres uden udbud, når det inden for de i punkt 2 (se afsnit 2.2.1) anførte rammer kan konstateres, at der ikke foreligger en gensidigt bebyrdende aftale om indkøb. Ligeledes vil et OPI-projekt kunne gennemføres uden udbud, selvom der foreligger en gensidigt bebyrdende aftale, hvor den private deltager får vederlag for sit bidrag, når betingelserne for dette i udbudsdirektivets artikel 16f er opfyldt. På side 24 er illustreret 3 modeller for udbudsfri OPI, model A, B og C. Model A og B er undtaget fra udbudsreglerne, jf. udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2a. Model C er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 16f om forskning og udvikling (se afsnit 2.2.2). Dette kan dog også i konkrete OPI-projekter være forudsætningen for udbudsfrihed i Model B. Om Udbudsfri OPI 23

24 modeller for udbudsfri opi Ingen udbudspligt da intet indkøb Ingen statsstøtte da ingen fordel Ingen udbudspligt da intet indkøb Ingen statsstøtte eller forenelig statstøtte Ingen udbudspligt da undtaget efter art. 16f Ingen statsstøtte da ydelse mod betaling Ingen betaling omkostnings- Betalt markedspris dækning Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat part part part part part part Udbytte Bidrag Bidrag Udbytte Udbytte Bidrag Bidrag Udbytte Udbytte OPI OPI OPI Model A Model B Model C Bidrag Bidrag Udbytte Model A Ved Model A sker der ingen betaling fra den offentlige part til den private part, og der aftales ingen kontraktmæssig modydelse. Der er dermed ikke tale om en gensidigt bebyrdende aftale omfattet af udbudsdirektivet, jf. udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2a. Med andre ord skal udviklingsprojektet således ikke sendes i udbud. Parterne bidrager hver især med personaleressourcer, men der betales som nævnt ingen vederlag til den private part. Udbyttet, eksempelvis i form af rettigheder, overstiger ikke projektbidraget Model B Ved Model B dækker den offentlige part den private parts omkostninger (faktiske lønomkostninger mv.) i forbindelse med projektet. Såfremt den private part udelukkende modtager omkostningsdækning, uden at der leveres nogen kontraktbestemt ydelse under OPI-projektet, foretages ikke et indkøb i udbudsretlig forstand. Når der ikke foretages et indkøb, er OPI-projektet (under Model B) ikke omfattet af udbudsdirektivet, jf. udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2a. Parterne bidrager hver især med personaleressourcer. Rettighedernes værdi skal opgøres på forhånd, og værdien medtages i statsstøtteregnskabet, uden at dette fører til en økonomisk fordel for den private part, som den offentlige part ikke kompenseres for, eller som er forenelig med statsstøttereglerne. Det anbefales dog i Model B så vidt muligt også at opfylde forudsætningerne i Model C Model C Model C kan anvendes ved tjenesteydelser inden for forsknings- /udviklingsområdet. Model C er omfattet af udbudsdirektivets artikel 16f om prækommercielle indkøb og er af denne grund undtaget for udbudspligt. Ved Model C foretages der et indkøb, idet der betales markedspris for projektydelsen. Begge parter bidrager med personaleressourcer, og den offentlige part betaler vederlag til den private part for dennes bidrag til projektet. Der tages ved projektets start stilling til, hvorledes rettighederne til projektet skal fordeles mellem parterne. I den forbindelse bemærkes det, at en offentliggørelse af projektets resultater er tilstrækkeligt til at anse rettighederne som fordelt efter udbudsdirektivets artikel 16f, jf. Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. marts

25 Energirigtig renovering Statstøtte Som anført skal der udarbejdes et statstøtteregnskab, og dette gælder uanset, hvilken OPI-model projektet gennemføres efter. De rettigheder /fordele som den private part får, må således opgøres i et statsstøtteregnskab. Se nærmere herom under punkt 2.2.1, og 4.5. Noter 6 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om offentlige indkøb af 20. december 2011, KOM (2011) EF-domstolens dom af 3. oktober 2000 i sag c-380/98, University of Cambridge. 8 Konkurrencestyrelsens afgørelse af 4. april 2011, Klage over Viborg Kommunes aftale med VIBORGegnens Erhvervsråd. 9 Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis støtte. Der skal her forud afgives en de minimis erklæring. 10 Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel gruppefritagelsesforordning). 11 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. marts 2012 i sagen Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Miljøministeriet. 12 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet m.fl. om prækommercielle indkøb: Vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation KOM (2007) 799 og det tilhørende arbejdsdokument SEC (2007) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. marts 2012 i sagen Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Miljøministeriet, side 21, 1. afsnit. 14 Direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 artikel 1, nr Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning). 16 Klagenævnet for Udbudskendelse af 27. marts 2012 i sagen Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Miljøministeriet, side 21, 2. afsnit. Om Udbudsfri OPI 25

26 foto: gate 21

27 Udbudsfri OPI trin for trin 3.1 forløb og elementer i et opi-samarbejde s fase 1 - indledende fase / screeningsfase s fase 2 - initieringsfase s fase 3 - præprojektfasen s Fase 4 - opi-projektforløb s. 42 noter s. 43

28 3. Udbudsbri OPI trin for trin 3.1 Forløb og elementer i et OPI-samarbejde Et offentlig-privat innovationssamarbejde kan med fordel indgås, når en offentlig part har behov for at få løst en opgave, hvor den offentlige part har ønske om en ny ydelse eller løsning, der ikke på forhånd udbydes på markedet. Ydelsen eller løsningen skal derfor udvikles, og det er ikke muligt på forhånd klart at definere på en måde, der opfylder udbudsreglerne om gennemsigtighed og ligebehandling eller giver den offentlige part tilstrækkelig sikkerhed for den ønskede ydelse eller løsning. Den offentlige part og den private part har under OPI-samarbejdet et fælles mål om at udvikle nye, innovative løsninger. Projektets parter bidrager hver især med kompetencer, baggrundviden og eventuelle rettigheder. OPI OPI OPI OPI Projektidé Proces Projektresultat Resultat Udnyttelse 28 Om Udbudsfri OPI

29 Energirigtig renovering faser i et opi-projekt En OPI-proces kan bestå af følgende faser og elementer: Fase 1 Indledende fase/screeningsfase (punkt 3.2 side 30-31) Vurdering af projektidé og projektets egnethed som OPI-projekt Afklaring af overordnet udviklingsmål Fase 2 Initieringsfase (punkt 3.3 side 32-39) Afklaring af projektinteressenter Afklaring af partnernes interesser Overordnet afklaring af partnernes påtænkte projektbidrag, finansiering og rettighedsfordeling Afstemning til statsstøtteregler og udbudsfrihed samt kommunalretlige rammer Indgåelse af OPI-præprojektaftale Fase 3 Præprojektfase (punkt 3.4 side 40-42) Detaljering af OPI-projektets mål, forløb, finansiering og organisering Fastlæggelse af vilkår, der sikrer mod efterfølgende inhabilitet Indgåelse af OPI-projektaftale Fase 4 Projektforløb (punkt 3.5 side 42) Projektforløb (forundersøgelser, udvikling af løsning, test og demonstration af projektresultat) Om Udbudsfri OPI 29

30 Nedenfor følger en redegørelse for elementerne i de 4 faser. Det bemærkes, at dele af faserne ofte forløber parallelt. 3.2 Fase 1 indledende fase/screeningsfase Indledningsvist bemærkes det, at nærværende håndbog ikke beskæftiger sig med idéskabelsen eller idégenereringen, der ofte sker i dialogen før et udviklingsprojekt igangsættes, men også udbygges under projektforløbet Vurdering af projektidé og projektets egnethed som OPI-projekt Inden igangsætning af et OPI-forløb vil det være naturligt, at den offentlige part overvejer, hvorvidt der i stedet blot skal gennemføres et udbud 17. Nedenfor er illustreret de overvejelser, der typisk kan indgå i sådan en screeningsproces. Idé Projektet er ikke OPI-egnet Kan den offentlige part løse projektet selv uden viden fra private parter? NEJ Kan løsningen beskrives i overensstemmelse med udbudsreglerne? NEJ JA JA JA Giver beskrivelsen tilstrækkelig sikkerhed for den ønskede løsning? NEJ Projektet er OPI-egnet 30 Om Udbudsfri OPI

31 Energirigtig renovering Udover ovenstående overvejelser, der tager udgangspunkt i, at den offentlige part ønsker en bedre løsning, end der kan defineres med tilstrækkelig sikkerhed, er der naturligvis også en overvejelse, der handler om, hvorvidt den offentlige part hellere vil nøjes med den ringere løsning, der kan beskrives og opnås nu, fremfor at igangsætte og bruge ressourcer på et OPI-projekt. Det afhænger naturligvis af, hvilket udbytte, der forventes af den bedre løsning. Derimod er der intet, der taler for, at de ressourcer, der anvendes i forsøg på at indbygge krav til en bedre løsning ved et udbud på et eksisterende beskrivelsesniveau og opfølgning herpå, vil være mindre end de ressourcer, der skal anvendes på et tilsvarende forudgående OPI-forløb, eller at det vil gå hurtigere. Udbyttet af en afklaringsproces afledes af de ressourcer, der lægges i det, og ressourceanvendelsen afhænger først og fremmest af, hvor godt afklaring af behovene og udvikling af ydelsen eller løsningen tilrettelægges 18. OPI-projektet omfatter netop denne afklarings- og udviklingsproces. Og tilrettelæggelen af et sådant struktureret OPI-projektforløb skal derfor også gerne føre til et bedre resultat end en ikke-struktureret tilgang eller en tilgang uden forudsætningsvise bidrag fra private virksomheder må forventes at skabe Afklaring af overordnet udviklingsmål Det at kunne beskrive et overordnet udviklingsmål det der ønskes udviklet er et essentielt led i en OPI-proces. Beskrivelse af et udviklingsmål adskiller sig fra et leverancekrav ved, at løsningen eller kravene hertil ikke nøje kan beskrives. Det skal derimod kunne beskrives, hvad der er formålet med udviklingen, herunder hvad der søges opnået ved projektet. Der gælder ikke her udbudsretlige krav til beskrivelsen eller til specifikationen. Om Udbudsfri OPI 31

32 3.3 Fase 2 Initieringsfase Afklaring af projektinteressenter I denne fase foretages der undersøgelse af det eksisterende marked, og der afholdes møder med potentielle projektinteressenter. Der skal her skelnes mellem den situation, hvor en ordregivende myndighed henvender sig til markedet med henblik på at kunne fastlægge tekniske krav og udforme et udbudsmateriale, og de tilfælde, hvor en offentlig part søger et samarbejde med en virksomhed om deltagelse i et samarbejde om udvikling af en ny løsning. I førstnævnte situation er sigtet at få tilstrækkelige informationer til at kunne udforme udbudsmaterialet 19. I det andet tilfælde er det sigtet at igangsætte et udviklingssamarbejde med en virksomhed med henblik på at opnå en bedre løsning eller viden om en sådan, som den offentlige part eventuelt får ret til at udnytte uden udbud, eller der først efterfølgende skal indkøbes for det tilfælde, at der opnås det ønskede resultatet af udviklingssamarbejdet. Afklaring og valg af hvilken virksomhed, der er den bedste samarbejdspartner for den offentlige part, kræver ikke udbud. Her gælder alene et krav om saglighed. En offentlig myndighed skal naturligvis anvende sine ressourcer økonomisk forsvarligt, og et samarbejde med bestemte virksomheder skal derfor kunne begrundes sagligt. Saglighed betyder ikke, at den offentlige part skal gennemføre et udbud eller en annoncering efter tilbudsloven, men det kan naturligvis være hensigtsmæssigt for en offentlig part tidligt at orientere om de generelle planer på sin hjemmeside, hvis det derigennem eller på anden måde kan afdække, om der kunne findes andre lige så egnede samarbejdspartnere. Udgangspunktet for saglighedsvurderingen er den samme, som gælder 32 Om Udbudsfri OPI

33 Energirigtig renovering for offentlige myndigheder i almindelighed. Valget af samarbejdspartner skal være sket ud fra saglige kriterier som led i en ordentlig sagsbehandling. Kravene til markedsmæssige forundersøgelser vil i den forbindelse selvsagt øges i tilfælde af og i takt med, at den private virksomhed modtager vederlag eller hel eller delvis refusion af omkostninger. Samme resultat kan siges at følge af de forvaltningsretlige lighedsprincipper, der jo ikke indebærer, at alle skal behandles lige, men at forskelsbehandling skal være sagligt begrundet. Nedenfor er en eksemplificering af processen med afklaring af samarbejdspartner illustreret. Har den offentlige part allerede et godt kendskab til markedet og leverandørerne kan det saglige valg af samarbejdspartnerne ske på det grundlag. Undersøgelse Valg af partner Behov for bidrag til opnåelse af udviklingsmål Tematisering/informationssøgning/markedsundersøgelse/evt. offentlig interesseretilkendegivelse fx på hjemmeside Møder med potietielle partnere Sagligt valg af samarbejdspartner(e) Afklaring af partnernes interesser Det er vigtigt som led i den indledende OPI-procesfase at få klarlagt og være åben om, hvad partnernes forskellige interesser, behov og forudsætninger er. Det kan ofte være særdeles nyttigt at beskrive dem hver for sig, frem for at forsøge udelukkende at beskrive fællesinteresser. I Om Udbudsfri OPI 33

34 ny illu denne fase af OPI-processen skal således foretages en begyndende afklaring af, om parterne er indstillet på at forfølge samme mål, og hvilket udbytte parterne ønsker at opnå. Forskellige interesser når det gælder udnyttelse af projektresultatet betyder ikke, at der ikke kan være fælles interesse i opnåelse af dette. Meningen er naturligvis så tidligt som muligt at afdække, om der overhovedet er grundlag for et samarbejde Overordnet afklaring af partnernes påtænkte projektbidrag, finansiering og rettighedsfordeling Der skal ligeledes i første omgang i overordnede linjer tages stilling til, hvilke ressourcer, herunder hvilke personalemæssige og økonomiske ressourcer og hvilke udstyrsmæssige og lokalemæssige faciliteter, der skal anvendes for at opnå målet, og hvad partnerne hver især er villige til at stille til rådighed for projektet for at opnå det ønskede resultat. foto: gate 21 En afklaring af parternes udnyttelse af projektresultatet forudsætter en stillingtagen til og aftale om parternes rettigheder til resultatet. Også dette må drøftes indledningsvist, så det afklares om og i givet fald i hvilket omfang parterne hver især har ret til at udnytte resultatet og på hvilken måde. Uanset om der er tale om ny knowhow eller rettigheder, der kan beskyttes, bør parterne endvidere af hensyn til statsstøttereglerne tage stilling til, hvilken værdi rettigheder til de forventede resultater har. Det gælder særligt værdien af de rettigheder, der tillægges den private part. Der vil selvsagt være tale om et skøn. Der er jo i almindelighed ikke tale om nævneværdige værdier, når det gælder rettigheder til mulige, fremtidige resultater. Det er dog vigtigt at parterne bliver enige om dette på forhånd, så det ikke efterfølgende giver problemer indbyrdes eller i relation til statsstøttereglerne Om Udbudsfri OPI

35 Energirigtig renovering Afstemning til statsstøtteregler og udbudsfrihed samt kommunalretlige rammer Med afstemning til statsstøtteregler og udbudsfrihed samt kommunalretlige rammer menes, at der før indgåelse af en aftale om projektet foretages en juridisk gennemgang og tilpasning af aftalevilkårene, så det sikres, at projektet kan gennemføres i overensstemmelse med statsstøttereglerne og uden udbud og inden for de øvrige offentligretlige, herunder kommunalretlige rammer. Vedrørende de statsstøtte- og udbudsretlige forhold henvises til afsnit 2. Hovedindholdet er for så vidt angår det udbudsretlige, at udbudsfrihed opnås, hvis følgende forhold er opfyldt: Der er enten tale om rene projektsamarbejder i form af en ikke gensidigt bebyrdende aftale, hvor der ikke betales et vederlag for en leverance, men eventuelt finansieres en projektaktivitet. eller der er tale om et indkøb i form af en gensidigt bebyrdende aftale, hvor der betales et vederlag for leverance af en tjenesteydelse. hvis det er køb af tjenesteydelser om forskning og udvikling og udbyttet ikke udelukkende tilfalder den ordregivende myndighed eller tjenesteydelsen ikke fuldt ud betales af ordregiveren Om Udbudsfri OPI 35

36 For så vidt angår de statsstøtteretlige begrænsninger er hovedreglen, at den offentlige part ikke må give støtte til enkeltvirksomheder, medmindre sådan støtte undtagelsesvist måtte være lovligt hjemlet 21. Det betyder, at betalinger, overdragelse af rettigheder baseret på offentlig viden eller andre fordele, som den offentlige part giver til den private part i forbindelse med et OPI-projekt skal modsvares fuldt ud af den offentlige parts fordel af den private parts bidrag til projektet. Den private part må ikke opnå en fordel, som den private part gennem sit bidrag ikke har betalt for. Dette statsstøtteregnskab skal så at sige gå op. For så vidt angår de øvrige offentligretlige, herunder kommunalretlige rammer handler dette i det væsentligste om følgende forhold: Der skal foreligge en saglig redegørelse for valget af OPI-samarbejdspartneren, jfr. pkt ovenfor. Saglighed forudsætter ikke udbud. En kommune skal iagttage økonomisk ansvarlighed, og der skal være et rimeligt forhold mellem ressourceanvendelse og det forventede kommunale projektudbytte. Der skal for den offentlige part foreligge en hjemmel til at deltage i OPI-projektet. Det vil der sædvanligvis foreligge, såfremt udviklingen er i den offentlige parts egen interesse, forstået sådan, at den offentlige part selv har brug for den løsning, der ønskes udviklet, til brug for egen opgaveløsning. Deltagelsen er da omfattet af kommunalfuldmagten. Der kan også foreligge en hjemmel i Erhvervsfremmeloven i tilfælde, hvor samarbejdet har en bredere karakter Om Udbudsfri OPI

37 Energirigtig renovering Det skal erindres, at den offentlige part er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt, og at det derfor bør fremgå klart, hvad der opfattes som erhvervshemmeligheder. Rønne & Lundgren anbefaler, at der rekvireres fornøden juridisk bistand i forbindelse med aftalernes udarbejdelse og ovennævnte retlige afstemning Indgåelse af OPI-præprojektaftale Med henblik på så tidligt som muligt at sikre en afklaring af, hvorvidt en aftale om et OPI-samarbejde i tilstrækkelig grad er til stede, anbefales det, at parterne, så snart de overordnede linjer for et projektsamarbejde er på plads, nedfælder disse i en OPI-præprojektaftale, der beskriver partnernes intentioner. OPI-præprojektaftalen er en forløber for en egentlig mere detaljeret OPI-projektaftale, men udmærker sig ved, at det for alle parter herefter står klart, at parterne er parate til at forpligte sig til et egentligt OPIforløb, når nogle beskrevne udestående forhold er nærmere afklaret. foto: billedportal colourbox Selv processen omkring indgåelse af en sådan OPI-præprojektaftale frembringer ofte i sig selv en række afklaringer omkring partnernes interesse i form af forhold eller forbehold, der først bliver givet udtryk for, når en aftale skal underskrives. I OPI-præprojektaftalen vil alle ovenstående forhold være beskrevet i ikke detaljeret grad, men således at det nu klart fremgår, hvilke forhold, der mangler yderligere afklaring eller yderligere detaljering af. Om Udbudsfri OPI 37

38 En OPI-præprojektaftale En OPI-præprojektaftale vil typisk indeholde nedenstående elementer Projektets parter Her anføres oplysninger om projektets parter Projektets baggrund og formål Her beskrives baggrunden for projektet, og det beskrives, hvilken ydelse der søges optimeret ved projektet eller hvilken ny løsning, der ønskes opnået. Ligeledes beskrives det kort, hvilke fordele henholdsvis den offentlige part og den private part søger at opnå ved projektdeltagelsen. Det kan aftales, at en nærmere detaljering af formål, effektmål og resultatkrav sker under præprojektet. Det gælder også målgruppen for ydelsen eller markedet for den ønskede løsning Projektets indhold Under dette punkt henvises til projektbeskrivelsen samt en tids- og aktivitetsplan. Det aftales, at projektet nærmere detaljeres under præprojektet. Det samme kan gælde udarbejdelse eller detaljering af tids- og aktivitetsplan for projektforløbet Projektets organisering Hvis det er afklaret, hvorledes parterne ønsker samarbejdet organiseret, anføres dette, men ellers anføres det, at dette skal afklares under præprojektfasen Parternes bidrag og finansiering (økonomi) Det skal naturligvis overvejes, hvilke kompetencer og faciliteter, der er relevante for projektet, og hvilket udstyr, der er behov for. Det aftales her, i hvilket omfang projektet alene er bygget op om et bidrag i form af et antal medarbejdertimer til projektet eller om det også indebærer udlån eller tilvejebringelse af udstyr, andre faciliteter, betaling af omkostninger eller et egentligt vederlag. Herunder bør også tages stilling til, hvem der skal afholde eventuelle omkostninger til evt. advokatbistand eller anden ekstern bistand under præprojektet. I det omfang dette ikke er endeligt afklaret, anføres det i OPI-præprojektaftalen, at parterne afstemmer dette nærmere under præprojektet. I det omfang, der er tale om eksterne bevillinger, vil der være tilknyttet nogle bevillingsvilkår, som skal overholdes og derfor også refereres til. Foreligger der et opstillet budget over projektet henvises til dette, og under alle omstændigheder er det væsentligt i OPI-præprojektaftalen at tage stilling til parternes respektive bidrag og til finansieringen af disse og eksterne omkostninger under OPI-præprojektet, hvor projektet nærmere detaljeres og bidrag og finansiering nærmere aftales. I øvrigt må der henvises til, at nærmere budget for OPI-projektet udarbejdes under OPI-præprojektet. 38 Om Udbudsfri OPI

39 Energirigtig renovering Rettigheder i projektet Parterne afklarer som led i præprojektaftalen, hvilke rettigheder parterne ønsker i relation til de under projektet opnåede resultater og tilknyttet knowhow (forgrundsviden), og hvordan disse rettigheder eventuelt skal fordeles og udnyttes af parterne. I OPIpræprojektaftalen kan eventuelt blot anføres, hvad parterne ønsker hver især, men at dette i øvrigt nærmere skal afklares under præprojektet Fortrolighed Det skal afklares, om materiale og informationer, som en part modtager fra den anden part under præprojektet, skal behandles fortroligt, og om materialet må benyttes af modtageren til andet end til præprojektet. Indgås der aftale om fortrolighed, bør der også tages stilling til, hvorledes fortroligt materiale skal behandles og opbevares. Det specificeres nærmere, hvilket materiale, der skal betragtes som fortroligt. Fortroligheden vil sædvanligvis ikke omfatte information, som er alment kendt eller alment tilgængeligt på tidspunktet for modtagelsen af informationen eller senere måtte blive alment kendt eller tilgængeligt, medmindre dette skyldes videregivelse fra modtageren Øvrige bestemmelser i OPI-præprojektaftalen I OPI-præprojektaftalen kan endvidere indsættes en standardformulering om vilkår, der sikrer mod efterfølgende inhabilitet. Denne formulering må dog uddybes nærmere under præprojektfasen, jf. også nedenfor under punkt Der vil ikke være behov for mange bestemmelser om misligholdelse m.v., idet parterne ikke på dette tidspunkt forpligter sig til at gennemføre et OPI-samarbejde. Hver part kan når som helst under præprojektet meddele, at de ikke længere ønsker at fortsætte. Det væsentlige ved præprojektet er således dels at skabe en ramme omkring det, parterne er enige om at afklare, inden et OPI-projekt kan påbegyndes, dels at skabe rum for forhandlinger samt formulering og indgåelse af en aftale om OPI-projektet og forløbet af dette. Meningen med OPI-præprojektaftalen er således først og fremmest at sikre, at parterne hurtigst muligt hver især får afklaret deres muligheder og de andre parters interesser og vilje til at bidrage, så eventuelle knaster for et OPI-projekt afdækkes så tidligt som muligt. Ofte vil OPI-præprojektaftalen også medvirke til at afklare, hvilke parter, der er villige til at bidrage til projektet og hvem, der blot ønsker at være tilhørere og således måske slet ikke i virkeligheden hører til som partnere i OPI-projektet. Om Udbudsfri OPI 39

40 3.4 Fase 3 Præprojektfasen Detaljering af OPI-projektets mål, forløb, finansiering og organisering På baggrund af parternes videre drøftelser og forhandlinger specificeres og detaljeres i den efterfølgende præprojektperiode OPI-projektets mål, indhold, forløb, parternes bidrag og projektets finansiering og organisering, rettighedernes fordeling m.v Fastlæggelse af vilkår, der sikrer mod efterfølgende inhabilitet Inden en aftale om et OPI-projektsamarbejde indgås, bør der også tages stilling til, hvordan parterne skal forholde sig i tilfælde af, at den offentlige part efter projektets afslutning ønsker at købe den løsning, der måtte blive udviklet under projektet. Dette har naturligvis ingen betydning, hvis den offentlige part i projektaftalen ønsker sig tillagt rettighederne til vederlagsfri brug af løsningen. Et OPI-projekt skal ikke tilrettelægges med henblik på, at den private part formulerer eller rådgiver om formulering af udbudsvilkårene. Det primære sigte med OPI-projektet skal være at udvikle en bedre løsning eller opnå viden om denne. Da udbuddet jo formuleres af den offentlige part og dette først sker efter OPI-projektet, kan den offentlige part forpligte sig til at formulere eller tilrettelægge et efterfølgende udbud, så den private part ikke bliver inhabil. Eksempelvis kan udbuddet formuleres tilstrækkelig bredt til at, også andre måske ikke kendte løsninger kan opfylde udbudsvilkårene. Det kan også aftales mellem parterne, at den offentlige part kan gøre projektresultatet tilgængeligt for andre tilbudsgivere, så andre tilbudsgivere har reel mulighed for at tilbyde en ydelse, der er baseret på projektresultatet. 40 Om Udbudsfri OPI

41 Energirigtig renovering Inhabilitet afhænger af udbudsvilkårene efter innovationssamarbejdet Innovationshøjde Hvornår udbud og overgang fra innovation til udføfrelse? Resultat af udvikling Opnået værdi Innovationsproces Innovation Udbud Udførelse Ordregivende myndighed kan sikre privat innovationspart mod inhabilitet ved udbud efter OPI Men det bør aftales i forvejen Endelig kan det også aftales, at den private part i aftalen forpligter sig til mod et aftalt vederlag at give andre tilbudsgivere licens til projektresultatet. Dette kan sikre den private parts dækning af projektomkostningerne, også i de tilfælde, hvor der er tale om rettigheder, eksempelvis knowhow eller forretningskoncepter, der vanskeligt kan beskyttes 24. Om Udbudsfri OPI 41

Innovationssamarbejde om intelligente transportsystemer

Innovationssamarbejde om intelligente transportsystemer Innovationssamarbejde om intelligente transportsystemer offentlig-privat innovation - OPI den 9. oktober 2013 Side 1 Banking & Finance Corporate & Commercial Mergers & Acquisition Skatteret Kernekompetencer

Læs mere

Udbudsfri OPI Roadshow den 21. marts 2013 Supplerende slides

Udbudsfri OPI Roadshow den 21. marts 2013 Supplerende slides Udbudsfri Roadshow den 21. marts 2013 Supplerende slides Søren Hilbert Advokat, Partner Tlf.: 3525 2962 shi@rl.dk Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup Telefon: 3525 2535 Fax: 3525 2536 www.ronnelundgren.dk

Læs mere

Offentlig-Privat Innovation

Offentlig-Privat Innovation Offentlig-Privat Innovation Høringskonference -Overordnet perspektivering v/partner, Advokat Michael Alstrøm Offentlig-Privat Innovation Høringskonference -Overordnet perspektivering Baggrund for OPI-modelaftaler

Læs mere

Copyright Rønne & Lundgren. Jurakonference

Copyright Rønne & Lundgren. Jurakonference Jurakonference OPI-Lab Jurakonference Program 09:00 09:15 Velkomst og introduktion til konferencen v/projektleder Susan Dalum, OPI-Lab 09:15 10:20 Udbudsfri OPI v/advokat Michael Alstrøm og advokat Søren

Læs mere

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter Udbudsfri OPI Om udbudsfri OPI Hvorfor udbudsfri OPI Modellen Case Kontakter OPI (offentlig-privat innovation) projekter er med til at skabe udvikling og innovation i byggeriet, men udbudsreglerne betragtes

Læs mere

Introduktion til ny OPI aftale-skabelon

Introduktion til ny OPI aftale-skabelon Introduktion til ny OPI aftale-skabelon 1 Peter Bamberg Jensen 26.05.2016 Hvorfor bruge OPI-aftaler? Udviklingsprojekter mellem offentlige og private parter rummer en række juridiske udfordringer Ligebehandling

Læs mere

Udarbejdet af Rønne & Lundgren i Plan C

Udarbejdet af Rønne & Lundgren i Plan C Udbudsfri offentlig-privat innovation i byggeriet, 2012 Udbudsfri offentlig-privat innovation i byggeriet Juridisk model Udarbejdet af Rønne & Lundgren i Plan C Plan C www.plan-c.dk Side 1/18 Forord Mange

Læs mere

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation Offentlig Privat Innovation - juridiske udfordringer og løsningsveje - juridiske OPI modelaftaler KLs Innovationsdag 20.11.2012 Version: 20.11.2012 Peter Bamberg Jensen Baggrund - OPI-Lab D1 leverance:

Læs mere

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg. Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.dk Michael Alstrøm Advokat, Partner Rønne & Lundgren Advokatfirma Afdeling for

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation 24. maj 2012 Offentlig Privat Innovation udfordringer og løsningsveje 1 Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsinnovation Region Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regionsyddanmark.dk Mobil:

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Juridiske aspekter af OPI OPI og udbudsretten. V/ udbudsjurist Bill Busch Kyed

Juridiske aspekter af OPI OPI og udbudsretten. V/ udbudsjurist Bill Busch Kyed Juridiske aspekter af OPI OPI og udbudsretten V/ udbudsjurist Bill Busch Kyed 1 Præsentation Bill Busch Kyed Daglig leder af indkøbskontoret ved Syddansk Universitet Ekstern lektor i udbudsret ved Syddansk

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE

INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE - i en udbudsretlig kontekst DI, KL og Danske Regioners fokus på klimatilpasningsplaner, Silkeborg den 16. november 2015 Indlæg af advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann

Læs mere

Modeller for offentlig-privat samarbejde

Modeller for offentlig-privat samarbejde DAKOFA Ressourceforvaltning i offentlig-privat samarbejde Tirsdag den 26. juni 2012 1 Modeller for offentlig-privat samarbejde Den brede pallet kort Mulige modeller for affaldsbranchen (?): Servicepartnerskaber

Læs mere

OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation Århus, 23. april 2014

OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation Århus, 23. april 2014 OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation 1 Århus, 23. april 2014 Version: 22.04.2014 Peter Bamberg Jensen, Syddansk Sundhedsinnovation Hvorfor bruge juridiske aftaler?

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter

Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter OPI-AFTALE 1B Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [PRIVAT PART 2] OPI-Lab og Living Lab

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007 Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com Statistik EF-domstolen 2007 Indenfor udbudsområdet (herunder art. 43/49) har EF-domstolen

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPI-AFTALE 3

VEJLEDNING TIL OPI-AFTALE 3 VEJLEDNING TIL OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 19. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation Version: LLDK 23.01.2013 PBJ Offentlig Privat Innovation - etablering af et godt samarbejde Udarbejdet af: Peter Bamberg Jensen OPI chefrådgiver, Syddansk Sundhedsinnovation Region Syddanmark Hvorfor Offentligt

Læs mere

Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler

Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler Welfare Tech, den 2. november 2015 Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler v/ Juridisk rådgiver Tina Pihlkjær Gade Hvordan sælger man ifølge udbudsreglerne? Det er den offentlige

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud NOTAT Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet Baggrund Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret K. Hagel-Sørensen (red.) Aktuel udbudsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 K. Hagel-Sørensen (red.)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Kontraktens omfang...3 1.2 Udbudsform og grundlag...3 1.3 Udbudsmaterialet...4 2 5 2.1 Ordregiver...5 2.2

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

OPI-AFTALE 2A. Offentligt køb af udviklingsydelse fra én privat part Artikel 16 f-undtagelse. Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART]

OPI-AFTALE 2A. Offentligt køb af udviklingsydelse fra én privat part Artikel 16 f-undtagelse. Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART] OPI-AFTALE 2A Offentligt køb af udviklingsydelse fra én privat part Artikel 16 f-undtagelse Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART] OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne,

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel Advokat Henrik Holtse Ordregiver er berettiget til at indregne omstillingsomkostninger, men det skal fremgå af udbudsmaterialet med angivelse af beløb eller beregningsmetode. Eksempel Kommune X har en

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 Brownfield development og byudvikling v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Brownfield development Omdannelse eller udvikling af en eksisterende ejendom eller bebyggelse. Typisk

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

KTC ÅRSMØDE 2016 Fra Smart City til Smart Society. FAGSESSION OPI Offentlig-privat Innovation. Moderator: Advokat Søren Hilbert

KTC ÅRSMØDE 2016 Fra Smart City til Smart Society. FAGSESSION OPI Offentlig-privat Innovation. Moderator: Advokat Søren Hilbert KTC ÅRSMØDE 2016 Fra Smart City til Smart Society FAGSESSION OPI Offentlig-privat Innovation Hvordan kommer man fra plan til realisering? Moderator: Advokat Søren Hilbert PROGRAM 9.30-9.50 Introduktion

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

OffentligPrivatInnovation

OffentligPrivatInnovation OffentligPrivatInnovation -etableringafet godtsamarbejde Version: LLDK 23.01.2013 Forfatter: Peter Bamberg Jensen Baggrund Region Syddanmark satsning på velfærdsteknologi Intelligent offentligt indkøb

Læs mere