Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet"

Transkript

1 Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: sommer 2009 Jobcenter: Holstebro Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Elsebeth Dam Simonsen, tlf Overordnet prioritering På hvilke områder igangsat Eks. på udviklingsaktiviteter: udvikling: - Organisering - Ledelse - Styring og opfølgning - Interne arbejdsgange m.v. - Kompetencer, værdier m.v. - Nye tilbud til sygemeldte - Forebyggelse, fastholdelse - Nye samarbejder - Brug af andre aktører - Andre Har lavet omstrukturering af ledelsen i jobcentret har taget et ledelseslag væk. Den kommunale jobcenterchef rejste valgte i stedet at de 3 afdelingsledere sammen skulle lede jobcentret. Fik mulighed for at få ledelse tættere på medarbejdere og opnormerede med 2 teamlederstillinger, som har ansvar for den faglige del. Oprettede selvstyrende grupper har været rigtig godt. Medarbejderne har taget det til sig. Kommer kun til ledelsen med det, de ikke selv kan løse. Har lavet LBR-finansieret aftale med fysioterapeut-firma (Quick Care) om behandling af sygemeldte borgere med stress, angst og depression m.v. Skal ikke først godkendes efter revalideringslovningen når LBR betaler. Mulighed for tidligere indsats. Er der evalueret? Har evalueret organisationsændring og selvstyrende grupper. 2. Strategi og mål Strategi/handlingsplan? Mål (udover mål 2)? Mål om at antal forløb skal ned med 10 pct. samt at antallet af sager over 52 uger skal nedbringes. Mål på at have færre sygemeldte med stress i 2009 end i Politisk mål generelt at gøre noget ved trivslen i kommunen. Vigtigt med positiv vinkel - sundhed og trivsel i stedet for stress. For 2009 har vi et mål om mindst 50 % af antal løbende sygedagpengemodtagere i en aktivitet. Vores aktiviteter skal have et kvalitativ personligt tilrettet perspektiv, som forventes at bringe borgeren tættere på tilbagevenden til arbejde, og ikke bare i en aktivitet. Involvering af LBR Se under pkt Strategi og mål - Konkrete projekter I juni 2009 bevilget kr. fra LBR til 1½ års projekt omkring delvise sygemeldinger/raskmeldinger. Målet er at udbrede kendskabet til værktøjet hos virk- - Handlings-/aktivitetsplan somhederne. Vi vil besøge 100 virksomheder. Vi vil lave reklame for delvis raskmelding/sygemelding i aviser osv. Involvering af fagpol. udv. - Strategi og mål - Konkrete projekter - Handlings-/aktivitetsplan Vores aktiveringsstrategi skal forelægges det politiske udvalg og LBR i august. 3. Ledelse Koncepter for styring og Har generelt sat meget i system (se nedenfor). opfølgning: - Beskæftigelsesplan og mål - Rettidighed - Refusion - Produktion Krav til/indhold i ledelse? Stiller krav for, hvad ledelse skal arbejde med - f.eks. rettidighed på 100 pct.. Koncepter for ledelsestilsyn Ved årets start vælges 12 områder, der skal føres ledelsestilsyn på ét områder pr. måned. Der udtages 4-6 sager pr. område, som gennemgås ud fra et skema med punkter tilrettet det konkrete område. Daglig ledelse Der planlægges evaluering af ledelsesmodel juni Men løbende drøftelse af

2 - Jobcenterchef området. - Afdelingschef - Teamchef - Faglig koordinator Leder ansvar for andre områder Ledighedsydelse, fleksjob og revalidering. 4. Organisering Antal Antal medarbejdere i JC i alt 50 Antal medarbejdere på SDP: - I alt 23 - Socialrådgivere 18 - Jobkonsulenter 3 - Socialformidlere 2 - Erhv/arb.mark. vejledere 0 - Administrative medarb. 0 - Virksomhedskonsulenter 0 - Læger/sygeplejersker 1 Medarbejdersammensætning er overordnet set passende. En del af medarbejderne er på nedsat tid. 3 medarbejdere er under uddannelse til socialrådgiver. På baggrund af den vanskelige rekrutteringssituation har jobcentret valgt at ansætte andre faggrupper end socialrådgivere og socialformidlere som rådgivere (eks. vis pædagoger, HK'ere). - Andre 0 Sager pr. sagsbehandler sager pr. medarbejder indeholder både kategori 1, 2 og 3 sager samt revalideringssager (som kræver mindre arbejde). Nogle medarbejdere har svært ved at klare 50 sager på 37 timer mens andre kan uden problemer. OK at bede om hjælp hvis man ikke kan nå det. Standardnormering: - Ja, ens for alle - Ja, afhænger af målgr./opg. - Særskilt team Specialiserede enheder: - Visitation - Udvalgte diagnoser - Forebyggelse/fastholdelse - Udplacering Fordeling af sager: - Tilfældigt - Cpr-nøgle - Specialisering Fast sagsbehandler Jobkonsulenter specialiseret ift. fastholdelse/udplacering 5. Arbejdsgange og snitflader Arbejdet med arbejdsgange/snitflader: - I teamet - Ift. andre team i jobcentret - Ift. Ydelseskontor - Ift. eksterne parter Har prøvet specialiserede enheder før kommunalreformen (nogle sad specifikt med de nye sager). Erfaring at man har svært ved at komme af med sagerne igen svært at overdrage. Desuden oplevedes spildperiode mellem overdragelserne og viden om borger gik tabt. Godt med en blanding - det har psykologisk værdi at have en let sag en gang imellem. Desuden oplever borger ikke rådgiverskift. Evaluerer løbende. Leder har møde med medarbejderne hver 14. dag. Åben for at lave ændringer, hvis det er ønske herom. Har lavet workflow-diagrammer har gennemgået arbejdsgange fra A til Z sammen med kommunernes revision. Retter løbende hvis der er uhensigtsmæssigheder eller noget der mangler. Teamledernes ansvar sammen med medarbejderne. 2

3 6. Visitation (kategori) Hvem foretager visitation: - Sagsbeh. individuelt - Gruppe af sagsbeh. - Tværfaglig gr./vis.udv. Svære sager drøftes i gruppen eller med leder. Har ikke evalueret visitationen. Strategi for tidlig visitation - Diagnoser Jobcentret modtager de sygemeldte straks det er muligt. Dette er optimeret fra maj - Brancher Har siden efteråret 2007 arbejdet med tidlig indsats for borgere med stress, - Demografi depression og angst - har gode erfaringer med tidlig oversendelse af sager fra - Sygdomsforløb Ydelseskontoret. Forlænget arbejdsgiverperiode gør i nogle tilfælde, at det absolut tidligste, det kan lade sig gøre, er fra uge. - Ikke målgruppeafhængigt Samtalevarighed 45 Kvalitetsstandarder Kvalitet sikres bl.a. via kursusforløb i samtaler (f.eks. den svære samtale). Ved svære sager deltager leder i samtale. Nyuddannede rådgivere bliver oplært, inden de tager samtaler alene. 7. Opfølgning Sæt Strategi for hyppig opfølgning: - Udvalgte gr.(alder, etn.) - Udvalgte diagnoser - Ikke målgr. Afh. Har planer om evaluering men stort arbejde ift. udbytte. Hvis rådgiver har fornemmelse af, at noget ikke hænger sammen f.eks. mistanke om sort arbejde samtidig med sygemelding => hyppig opfølgning og visitering til tilbud. Hyppighed afhænger af, hvor pressede rådgiverne er. Det samlede antal sager svinger meget. Ved et lavt antal sager er opfølgningen hyppigere. Krav til personligt fremmøde Følger de lovmæssige krav Strategi for tidlig opf. plan Højere intensitet: uger uger uger - Over 52 uger Samtalevarighed 60 Kvalitetsstandarder 8. Tilbud Strategi for tilbud Eks.: Se under pkt. 1. Hvilke tilbud: - Vejledning/afklaring - Virksomhedsr. tilbud - Jobsøgning - Tilb. ift. psyk. lidelser - Ergo/fysioterapeut - Sundhedsfr. tilbud Har brugt AS3 til afklaring af sygedagpengemodtagere. Men kontrakt er lige udløbet og har valgt ikke at fortsætte samarbejde. Jobcentret starter selv afklaringsprojekt speeder proces lidt op. Gruppeundervisning i 4 uger, derefter maks. 4 uger med individuelle samtaler, og derefter i praktik. Afklaringsprojektet Vamos er kommet godt i gang. Vi tilretter løbende projektet efter behov, hvilket kun er muligt fordi det er vores eget projekt, alle er ansat på jobcentret. Har oprettet Café Arbejdsliv til gruppe borgere som har lidelse der medfører nedsat arbejdsevne ift. nuværende job, men som godt kan lave noget andet. Hvordan motiveres de til at søge andre job? Aktive tilbud? Ca. 40 pct.. Hvis der skal give tilbud, der ikke kan afslås, skal LAB-loven bruges. 9. Forebyggelse, fastholdelse og udplacering (5) 3

4 Hvilke indsatser: - Delvis raskmelding - Omplacering - Virksomhedsrevalidering - Jobrettet indsats - Arbejdsprøvning - Rådg. om arb.pl. indretning - Forebyggende indsats - Partnerskaber privat - Opfølg. på ny-raskmeldte - Partnerskaber off - 3-parts drøft. m. arb.giv - Bev. af hjælpemidler Delvis raskmelding er en meget vigtig indsats. Undgår ude af øje - ude af sind. I arbejde 10 timer om ugen er bedre end ingenting. Omplacering: Har en del der fastholdes på arbejdspladsen via omplacering uden at det bliver fleksjob. Forebyggende indsats: Vigtigt gør noget ud af den i samarbejde med LBR. Er i kontakt med 20 virksomheder ift. trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Hjælper med sundheds- og fastholdelsespolitikker. Ny-raskmeldte: Holder fast i tilknytning. Når en borger bliver raskmeldt aftales, at vedkommende kan ringe direkte til jobcenter ved fornyet sygdom. Hvis bekymring for raskmelding, har jobcentret aftale med Ydelsesekontor om, at jobcentret får besked, hvis vedkommende sygemelder sig igen inden Ydelseskontoret vurderer sagen. 10. Kompetenceudvikling Iværksat kompetenceudvikling? Har ikke egentlig kompetenceudviklingsplan Hvilke områder: - Lovgivning - Retningslinier/arb.gange - IT - Sygdomsbegreber - Værdier/holdninger - Sam./aktører/tilbud - Samtale/coaching Har gennemført coacing-undervisning. 11. Samarbejdsparter/- former Hvilke samarbejdsparter: Eks.: - Læger - Ydelseskontoret - Staten i jobcentret - Andre forvaltninger - Private arbejdsgivere - Kommunen (arb.giver) - Psykologer - Udd./erhv.vejledere - A-kasser Inddraget nye samarbejdsparter? 12. Brug af andre aktører Dele af opf. hos anden aktør: Strategi: - Specialisering - Ressourceaflastning - Mere intensiv indsats - Politisk beslutning Hvor mange er lagt ud? Hvilke målgrupper: Har desuden indgået aftale med to forskere (laver phd i beskæftigelsesmedarbejderes samtale med borgene). Vil gerne forske videre samtidig med undervisning af medarbejdere. Projekt sammen med Herning Kommune Behovsafdækning: Ledelsesvurdering/-fornemmelse: Opfanges ved tilsyn, klager, møder m.v. Samarbejde med private arbejdsgivere og kommunen: Prøver at stå til rådighed ift fastholdelse. Har brugt pressen ift. at sende signaler om, at jobcentret står til rådighed med rådgivning.. Og mulighed for kontakt forud for sygemelding. Ift. kommunen har jobcentret sammen med HR-afdeling udbudt kursus i sygefraværssamtale for kommunale ledere. Meget stor interesse. Har lavet 10 virksomhedscentre i private virksomheder. I virksomhedscentrene arbejdes målrettet med at give virksomhedspraktik til borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Virksomheden kan få mentor-kursus til deres medarbejdere. Har udvidet samarbejde med Quick Care til også at omfatte tidlig indsats. Individuelt tilrettelagt træningsprogram krydret med arbejdsmarkedsrettede samtaler. Er ikke interessant at bruge anden aktør i opfølgningsindsatsen har prøvet at lægge borgere på ledighedsydelse ud p.g.a langtidssygemeldinger hos medarbejdere. Ikke nogen succes har ledelsesmæssigt meget mere bøvl med de sager så hellere bruge vikarbureauer. Vil så vidt muligt undgå andre aktører. Vurdering at de ikke er gode nok. 4

5 - Udvalgte diagnoser - Ikke målgruppeafhængigt 13. Øvrige bemærkninger Øvrige bemærkninger? 5

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes?

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? 215 Top 1 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 1 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer (foreløbig opsamling) 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Hvad virker i aktiveringsindsatsen overfor udsatte unge med psykiske lidelser?

Hvad virker i aktiveringsindsatsen overfor udsatte unge med psykiske lidelser? Hvad virker i aktiveringsindsatsen overfor udsatte unge med psykiske lidelser? Sammendrag af specialets konklusioner vedr. parallel forløb Indhold 1. BAGGRUND FOR SPECIALET... 2 Programteori... 2 Metaevaluering...

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2009.. s. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s. 4 1.1 Mål 1 Styrket

Læs mere

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 Center for Særlig Social Indsats 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Center for Job og Oplevelse (CFJOO) Afd.: Værkstedet Ellehammersvej 6, 3000 Helsingør Leder:

Læs mere