Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet"

Transkript

1 Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: sommer 2009 Jobcenter: Silkeborg Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Susanne Thorstensen, , 1. Overordnet prioritering Sæt På hvilke områder igangsat udvikling: - Organisering - Ledelse - Styring og opfølgning - Interne arbejdsgange m.v. - Kompetencer, værdier m.v. - Nye tilbud til sygemeldte - Forebyggelse, fastholdelse - Nye samarbejder - Brug af andre aktører - Andre Der har været politisk fokus på området pga. en stigning antallet af sager som også slår igennem på udgiftssiden af budgettet. Jobcentret har derfor igangsat udvikling på de områder, som skal i spil, hvis man skal have styr på sygedagpengeområdet. Konkret iværksat: Ændret organisering - senest pr , så teamet består af 7 grupper sådan: En gruppe af sagsbehandlereder tager sig af sygemeldte med bevægeapparatlidelser En gruppe af sagsbehandlere, der tager sig af sygemeldte med stress og depression. Gruppen er suppleret med 2 sagsbehandlere som arbejder med de klassiske psykiatriske lidelser En gruppe af sagsbehandlere som arbejder med sygemeldte ledige & selvstændige En gruppe af sagsbehandlere som arbejder med sygemeldte med kræft eller hjerneskade 2 sagsbehandlere som arbejder med sager over 52-uger En gruppe af sagsbehandlere der arbejder med sager hvori der er bevilget revalidering + arbejdsfastholdelsessager fra gaden Der pågår et samarbejdsprojekt med praktiserende læger ift. at få dem tidligt inddraget i sager indenfor stress og depression Aftale med kommunen (arbejdsgiver), i stress og depressionssager, hvor sygedagpenge afdelingen kan deltage i første samtale. Er der evalueret? Strukturændringen er ganske ny. Der har været evalueret på seneste struktur, hvorfor der er lavet flere specialiserede grupper, da vi har haft god erfaring og resultater fra seneste struktur. Der er sket et fald i antallet af sager over 26-uger og der er flere som har genoptaget arbejdet delvist. 2. Strategi og mål Sæt Strategi/handlingsplan? Handlingsplanen er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Mål (udover mål 2)? For 2009 er der opstillet mål ift sager: + 26 uger. Antallet forventes nedbragt til 600. Involvering af LBR - Strategi og mål - Konkrete projekter - Handlings-/aktivitetsplan Involvering af fagpol. udv. - Strategi og mål - Konkrete projekter - Handlings-/aktivitetsplan LBR er ikke styrende organ, men orienteres løbende om udviklingen samt bevilliger midler til forebyggende projekter. Fagpolitisk udvalg er inddraget ifbm. styringen af området og fastsættelse af mål 3. Ledelse Sæt Koncepter for styring og opfølgning: Der følges via lister og KMD-opera hver uge op på, om måltallene overholdes både overordnet for hele området og ift. enkeltpersoners sager, men jobcentret har - Beskæftigelsesplan og mål ikke udarbejdet en strategi eller koncept for opfølgningen. - Rettidighed Medarbejderne orienteres hver 14. dag om udviklingen. - Refusion - Produktion Krav til/indhold i ledelse? Direktionen har udarbejdet retningslinjer for God ledelse, der tages afsæt i vær-

2 dierne; dialog, sammenhæng, kvalitet og dynamik. Koncepter for ledelsestilsyn Der udtages 10 tilfældigt udvalgt sager i kvartalet, til kvalitetskontrol. Sagerne gennemgås af faglig konsulent, som giver tilbagemelding til den enkelte sagsbehandler. Daglig ledelse - Jobcenterchef - Afdelingschef - Teamchef - Faglig koordinator I 2009 vil der være fokus på implementering af Handleplanen for sygefravær, herunder struktur og arbejdsgange i sygedagpengeopfølgningsteamet. Teamet har 30 timers faglig konsulentbistand pr. uge. Leder ansvar for andre områder Revalidering. 4. Organisering Antal Antal medarbejdere i JC i alt 120 Antal medarbejdere på SDP: - I alt - Socialrådgivere - Jobkonsulenter - Socialformidlere - Erhv/arb.mark. vejledere - Administrative medarb. - Virksomhedskonsulenter Læger/sygeplejersker 1 - Andre 4 Sager pr. sagsbehandler Ca. 70 Sæt Standardnormering: - Ja, ens for alle - Ja, afhænger af målgr./opg. - Nej Særskilt team Specialiserede enheder: - Visitation - Forebyggelse/fastholdelse - Udplacering Har tilpasset organiseringen til udviklingen i målgruppen fandt ud af, at 30 % af de nysyge havde depression og stress. Undersøgte, om det var muligt at forhindre at nogle sager kom til at prioritere sig selv frem for at andre. Det mundede ud i, at fordeling af sager ikke længere skulle ske på baggrund af cpr-nr. Afdelingen har fået ekstra normeringer, men hvis det skulle være helt optimalt, mangler der nok et par medarbejdere eller tre. Det optimale antal sager vil nok være 45mod de 50 de har i dag. Virksomhedskonsulenter placeret i team for sig. Arbejder med en udfører bestiller model. Indsatsen er for hele teamet pr opdelt efter målgrupper. Det overordnede er en fordeling i forhold til indsats, herunder er enkelte grupper inddelt efter diagnose. Sager til de pågældende grupper visiteres fra central indgang ind i gruppen, som fordeler sagerne mellem sig. Enkelte grupper har inddelt sig, så nogen tager alle 1. gangs samtaler + den efterfølgende 4 ugers opfølgning. Hvis der fortsat er sygemelding, går sagerne til videre opfølgning. Vedr. forebyggelse arbejder virksomhedsservice i Jobcentret med hot line og samarbejdsaftaler. Fordeling af sager: - Tilfældigt - Cpr-nøgle - Specialisering Fast sagsbehandler Jobkonsulenter specialiseret ift. fastholdelse/udplacering 5. Arbejdsgange og snitflader Arbejdet med arbejdsgange/snitflader: Både og Sæt Sagerne fordeles efter målgruppeopdelingen i teamet. Der fordeles ikke efter cpr.. I nogle grupper er der fast sagsbehandler for start til slut. I andre grupper er det mere indsatsen der er i fokus frem for hvem der står for indsatsen. Nej Der er brug for klare snitflader til ydelseskontor ifm. anmodning om sygedagpenge, socialkontor ifm. pensionsansøgning og det kræver, at samarbejdsrelationerne 2

3 - I teamet - Ift. andre team i jobcentret - Ift. Ydelseskontor - Ift. eksterne parter er på plads. Har fået indarbejdet en god model, så sagerne ikke kastes frem og tilbage f.eks. ifm. uenighed om, hvornår en borger bør indstilles til pension. 6. Visitation (kategori) Sæt Hvem foretager visitation: - Sagsbeh. individuelt - Gruppe af sagsbeh. - Tværfaglig gr./vis.udv. Strategi for tidlig visitation - Diagnoser - Brancher - Demografi - Sygdomsforløb - Ikke målgruppeafhængigt Sagerne visiteres til grupperne, som hver har lavet planer for håndtering af sagerne og inddragelse af tværfaglig viden. Rettidigheden styres gennem lister fra KMD-opera, som trækkes på den enkelte medarbejder Ja med den nye struktur. Samtalevarighed Kvalitetsstandarder Der er udarbejdet retningslinier for, hvad der skal ligge i en bestemt sag en form for tjekliste - samt brevskabeloner. En gruppe ajourfører løbende. 7. Opfølgning Sæt Strategi for hyppig opfølgning: Nej, men ligger implicit de den nye strukturs gruppeinddeling. - Udvalgte gr.(alder, etn.) - Ikke målgr. Afh. Krav til personligt fremmøde Det bliver der. Strategi for tidlig opf. plan Nej Højere intensitet: uger uger uger - Over 52 uger For sager + 52 uger er der 2 sagsbehandlere, som varetager funktionen for et antal af sagerne. Det kan være som aflastning. Desuden er der aftale med 2. aktør om 50 løbende sager over 52-uger. Samtalevarighed 90 Kvalitetsstandarder Skabeloner og retningslinier for, hvad en opfølgningssag skal indeholde 8. Tilbud Sæt Strategi for tilbud Hvilke tilbud: - Vejledning/afklaring - Virksomhedsr. tilbud - Jobsøgning - Tilb. ift. psyk. lidelser - Ergo/fysioterapeut - Sundhedsfr. tilbud 1. prioritet er at borgeren skal genoptage arbejdet deltvist der skal være en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det kræver en klar virksomhedsrettet indsats både i forhold til en arbejdspladsfastholdelse og ift. et andet job, hvis det er nødvendigt med brancheskift etc. 2. prioritet er, at borgeren med hjælp og støtte skal genoptage arbejdet delvist. 3. Prioritet er at der tilbydes en aktivitet. Her arbejdes der med at etablere tilbud, som er målrettet den enkelte målgruppe og som kan sammenstykkes og individuelt tilrettelægges Den aktuelle afklaring forventes videreført. 3

4 Aktive tilbud? 35% 9. Forebyggelse, fastholdelse og udplacering Sæt (5) Hvilke indsatser: - Delvis raskmelding - Omplacering - Virksomhedsrevalidering - Jobrettet indsats - Arbejdsprøvning - Rådg. om arb.pl. indretning - Forebyggende indsats - Partnerskaber privat - Opfølg. på ny-raskmeldte - Partnerskaber off - 3-parts drøft. m. arb.giv - Bev. af hjælpemidler Baggrunden er, at hovedparten af personer, der sygemeldes kommer fra ordinær beskæftigelse, så det er mest oplagt, at de kommer tilbage til arbejdet hurtigst muligt. Er blevet mere skarpe på, hvad der skal prioriteres der skal være sammenhæng i det man gør ift forståelse fra omverden. 10. Kompetenceudvikling Sæt Iværksat kompetenceudvikling? Hvilke områder: - Lovgivning - Retningslinier/arb.gange - IT - Sygdomsbegreber - Værdier/holdninger - Sam./aktører/tilbud - Samtale/coaching 11. Samarbejdsparter/- Sæt former Hvilke samarbejdsparter: - Læger - Ydelseskontoret - Staten i jobcentret - Andre forvaltninger - Private arbejdsgivere - Kommunen (arb.giver) - Psykologer - Udd./erhv.vejledere - A-kasser Ifm. at have tilpasset organiseringen har kompetenceudviklingen handlet om, at sagsbehandler skal have de rette værktøjer til også at håndtere de nye målgrupper. Der har været iværksat opkvalificering i forhold til fastlagte metodetilgange til udvalgte målgrupper. Der vil løbende blive arbejdet med opkvalificering. Opkvalificeringen af medarbejderne er gået på tværs af erfaring og er målrettet f.eks. dem, der sidder med de tungere sager eller dem der arbejder med stress og depressionsramte. Viden om kompetenceudviklingsbehov opsamles via MUS og generel føling med, hvordan hverdagen forløber og hvad der i den forbindelse er behov for. Arbejder med kollegial respons + særlig metode i forhold til stress og depressionssager. Forventer iværksat opkvalificering i forhold til kognitiv samtaleteknik. Centralt er at få sammenhæng i indsatsen. Den nye gruppestruktur er målrettet en styrket indsats i forhold til samarbejd partere. En afgrænset målgruppe giver afgrænsede samarbejdspartere og hermed mulighed for kvalificering af samarbejdet. Har indgået samarbejde med kommunen, da den har mange sygemeldte. Jobcentret har haft mere fokus på området i forbindelse med etableringen af nyt jobcenter. Vi har fået midler fra Forebyggelsesfonden til en samarbejdsprojekt med udvalgte praktiserende læger. Projektet forventes forankret i løbet af efteråret Inddraget nye samarbejdsparter? Anden aktør. Supplement til sagsbehandlingen. 12. Brug af andre aktører Sæt Dele af opf. hos anden aktør: Strategi: - Specialisering - Ressourceaflastning Udlægningen af sager til anden aktør med det primære formål at nedbringe og afkorte sygedagpengeforløbene. Der er udlagt antal sager over 52-uger + antal under 52-uger til anden aktør. 4

5 - Mere intensiv indsats - Politisk beslutning Hvor mange er lagt ud? 100 6,5 % pct. Hvilke målgrupper: - Ikke målgruppeafhængigt 13. Øvrige bemærkninger Sæt Øvrige bemærkninger? 5

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: sommer 2009 Jobcenter: Holstebro Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Elsebeth Dam Simonsen, eds@holstebro.dk, tlf. 96113841

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 265 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 265 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 265 Offentligt Beskrivelse af Jobcenter Nyborgs indsats i forbindelse med projekt Aktive Hurtigere tilbage Jobcenternavn: Jobcenter Nyborg

Læs mere

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes?

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? 215 Top 1 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 1 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer (foreløbig opsamling) 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Januar 2014 SLUTEVALUERING. KVIS forsøgsprogrammet Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere kategori 2

Januar 2014 SLUTEVALUERING. KVIS forsøgsprogrammet Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere kategori 2 Januar 2014 SLUTEVALUERING KVIS forsøgsprogrammet Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere kategori 2 KVIS slutevaluering 2014 Indhold Indledning 3 Del I. Konklusioner og hypoteser

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008

Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning sendes til: Ellen Pedersen Projektkonsulent Sekretariatet for Det Lokale Beskæftigelsesråd for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat...

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Økonomisk effektiv sygedagpengeadministration. Sammenligning af seks kommuner

Økonomisk effektiv sygedagpengeadministration. Sammenligning af seks kommuner Økonomisk effektiv sygedagpengeadministration Sammenligning af seks kommuner KREVI I denne rapport undersøges god administrativ praksis på sygedagpengeområdet i kommunerne, forstået som en økonomisk effektiv

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune RAPPORT Det sociale kort for Ikast Kommune Januar 2003 Indhold Resume 3 Anbefalinger 6 Organisering af den arbejdsmarkedsrettede indsats...6 Omlægning fra social aktivering til virksomhedsaktivering...11

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere