APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING LÆRING FORANDRING REFERENCER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER..."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING LÆRING FORANDRING REFERENCER... 7

2

3 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien ligger sig meget op ad filosofien bag udviklingen af en benchmarkingmodel for en given organisation. Forandringsteorien er ligeledes vigtig iht. benchmarking, idet udvikling og anvendelse af en benchmarkingmodel fører til en forandring/ændring af organisationens/virksomhedens forretningsgange. Disse teorier skrives således efterfølgende uafhængig af hinanden. Projektgruppen har valgt at beskrive teorierne i samme appendiks da disse begge knytter sig til udvikling/implementering af benchmarkingmodellen beskrevet i hovedrapporten. De angivne kildehenvisninger henviser hhv. til hovedrapportens referenceliste med talhenvisninger eller til referencelisten i dette appendiks med romertal, hvis kilderne kun er anvendt i dette appendiks Over tid kan en organisations mål eller fremgangsmåder ændre sig, således at eksisterende processer og systemer bliver upraktiske og utidssvarende at arbejde med. Et læringssystem kan sikre eksisterende processer og systemernes fleksibilitet og funktionalitet. Desuden kan et læringssystem håndtere registrering af erfaring i det daglige arbejde, der kan føre til forbedringer til gavn for virksomheden. 5.1 Læring En måde at forny processer og systemer på, er gennem løbende forbedringer, hvor forbedringer og fornyelser sker hele tiden i små skridt, i modsætning til store gennemgribende forandringer med lange mellemrum. Et læringssystem skal således sikre, at der i organisationen bliver opsamlet viden (tavs viden) og erfaringer på alle niveauer i organisationen, så denne viden bliver anvendt konstruktivt og samtidig formidlet til de øvrige niveauer i organisationen. Fordelene ved opsamling og videreformidling af denne viden og information er, at andre i organisationen bliver opmærksomme på forholdene, og det bliver derved nemmere at komme med forslag til forbedringer. Viden i sig selv producerer ingenting - Værdiforøgelsen sker, når viden medfører handlekraft i forbindelse med eksempelvis stigende kreativitet, innovation og fleksibilitet [Side 23, I]. Et effektivt læringssystem vil betyde, at medarbejdernes forslag opsamles, tages til efterretning og kan føre til forandringer Læringsformer Læringsformer kan inddeles i tre forskellige indlæringsloop [I] og [II]: Enkelt indlæringsloop: Forekommer når fejl opdages og korrigeres, og virksomheden i øvrigt fortsætter med de nuværende politikker. Dobbelt indlæringsloop: Forekommer når en opdagelse og korrektion af fejl også involverer en spørgen til og modifikation af mere grundlæggende forhold, så som eksisterende normer, procedurer, politikker og formål. Tredobbelt indlæringsloop: Evnen til at lære at lære. Refleksion over tidligere situationer for herigennem at afgøre hvad der understøttede eller hæmmede læringen, opfinder nye strategier for læring, laver strategier, evaluerer og generaliserer. SIDE 1

4 Følgende viser enkelt, dobbelt og tredobbelt indlæringsloop, Figur 5.1. Erfare Erfare Erfare Handle Handle Handle Reflektere Beslutte Beslutte Tænke Beslutte Tænke Enkel indlæringsloop Dobbelt indlæringsloop Tredobbelt indlæringsloop Figur 5.1 Enkelt, dobbelt og tredobbelt indlæringsloop. [Side , II] Enkelt indlæringsloop relateres ofte til rutineprægede opgaver, mens dobbelt indlæringsloop relateres til ikke-rutineopgaver og mere langsigtede mål. Tredobbelt indlæringsloop bruges, når flere forandringer har fundet sted, og der er brug for reflektering, før der skal ske nye tiltag. Forskellene er kort opridset i Tabel 5.1. Indlæringsloop Enkelt loop Dobbelt loop Tredobbelt loop Området der læres om Regler Viden Principper Hvad der udføres Beslutning Tænkning Refleksion Topledelse Ledelse Hvem inddrages? Medarbejdere Ledelse Medarbejdere Medarbejdere Hvad har det konsekvenser for? Operation Koordinering Omgivelser Tabel 5.1 Forskelle mellem læringsmåderne. [Side 231, II] Målet med et læringssystem er således at bygge denne op omkring det dobbelte indlæringsloop, hvorved medarbejderne skal tage stilling til grundlæggende antagelser. Herved kommer den tavse viden, medarbejderne besidder, frem i forslag til handlinger. 5.2 Forandring I det følgende beskrives fremgangsmåden i forbindelse med en forandringsproces. Metoden bygger på bogen "I spidsen for forandringer" af Kotter (1997) [ 28], og beskriver en proces i otte trin, som en virksomhed bør gennemgå, for at grundlaget for en vellykket forandring er til stede. Figur 5.2 viser en oversigt over trinene. SIDE 2

5 Etablering af en oplevelse af nødvendighed Oprettelse af den styrende koalition Udvikling af en vision Kommunikation af forandringsvisionen Styrkelse af medarbejdernes kompetence Generering af kortsigtede gevinster Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Forankring af nye fremgangsmåder i kulturen Figur 5.2 De 8 trin i forandringsprocessen. I metoden bruges begreberne ledelse og lederskab. Definitionerne, som metoden benytter, er: Ledelse: En samling af processer, der kan holde et system af mennesker og teknologi kørende uden større problemer. De vigtigste aspekter omfatter planlægning, budgettering, organisering, bemanding, styring og problemløsning. Lederskab: En samling af processer, der først og fremmest skaber organisationer eller tilpasser dem til markant ændrede vilkår. Definerer hvordan fremtiden bør se ud, får medarbejderne til at slutte op bag en vision og inspirerer dem til at realisere den trods forhindringer. Etablering af en oplevelse af nødvendighed For at kunne indføre ændringer, er det en nødvendighed, at medarbejderne kan se fordelen herved. Problemet skal således være erkendt af medarbejderne. Er nødvendigheden ikke til stede, kan medarbejderne ikke tage problemstillingen alvorligt. Derfor er det vigtigt at rive medarbejderne ud af en status quo holdning, der siger, at her går det godt. Oprettelse af den styrende koalition Det næste trin er oprettelse af en styrende gruppe, der kan udvikle den rigtige vision, kommunikere denne videre, eliminere alle væsentlige forhindringer, generere kortsigtede gevinster og forankre nye fremgangsmåder i organisationens kultur. Der skal således etableres en gruppe, der har kendskab til det pågældende ændringsområde, der har evnen til at gennemføre implementering af ændringen og dermed kan holde processen under kontrol. Endvidere er det vigtigt, at der inddrages ledere i denne koalition for herved at højne troværdigheden hos medarbejderne. Uden denne ledelsesinddragelse kan det i længden begrænse medarbejdernes assistance, involvering og engagement i projektet. De ansattes troværdighed til systemet er altafgørende for succes. Grupper der ikke har troværdighed og tid til at overbevise medarbejdere om personlige ofre, vil ikke kunne implementere forandringer. Lederskab er det sidste væsentlige element i et godt team, da disse folk sidder med erfaringen. Udover at gruppen har de rette egenskaber, skal der også være den rette indstilling, indbyrdes tillid og fælles mål for SIDE 3

6 gruppen. Der skal være en fælles forståelse for problemstillingen, der kan udmønte sig i fælles mål, som alle kan bakke op omkring. Udvikling af vision En god vision tjener tre vigtige formål. At præcisere den generelle kurs for forandringen. At motivere medarbejderne i den rigtige retning. At medvirke til koordinering mellem forskellige menneskers handlinger på en hurtig og effektiv måde. Visionen kunne f.eks. formuleres således: Da arbejdet besidder en stor specialisering, og organisationen er i vækst, skal medarbejdernes viden blive i organisationen. Der skal derfor skabes en fleksibel struktur, hvor alle kan komme med forslag til forandringer. Den opsamlede viden skal anvendes konstruktivt, ved et tæt samarbejde med andre afdelinger, samt efteruddannelse af personalet. 4. Kommunikation af forandringsvisionen Efter at visionen er fastlagt, skal denne kommunikeres ud til hele organisationen. Da de ansatte har fået oplevelsen af nødvendighed iht. forandringsvisionen, se trin 1, er disse modtagelige for at få formidlet visionen. Dog skal fremgangsmåden, ved formidling af visionen overvejes, således at kommunikationen sker mest effektivt. En vision formidles effektivt ved brug af metaforer, analogier, eksempler og gentagelser. Anvendes metaforer og analogier kunne visionen for indførelse af et læringssystem f.eks. kommunikeres således: Da vi er blevet store, er vi nød til at opbygge systemer hvori vores viden lagres. Men uanset hvordan visionen bliver præsenteret første gang, vil det sjældent trænge ind i medarbejdernes bevidsthed første gang. Effektiv kommunikation af visionen kræver gentagelser. Dette kan sagtens gøres uden brug af kostbar tid på møder og planlagte samtaler med de ansatte. Vænner styringsgruppen og lederne i organisationen sig til at inddrage visionen ved samtaler, møder osv., vil visionen hurtigere trænge ind i medarbejdernes bevidsthed. Dog er det vigtigt, at medarbejderne kan se, at lederne forsøger at efterleve visionen, hvis medarbejderne skal føle sig overbeviste om visionens troværdighed. Dette kan ifølge Kotter (1997) [ 28] foregå ved, at lederne viser, hvordan de selv efterlever visionen, og hermed staturer et eksempel. Ledernes opgave med at udvise troværdighed, ligger derfor hovedsageligt i at opfordre medarbejderne til at gøre brug af den medindflydelse de får. Lederne skal efterfølgende tage bidragene seriøst, hvilket motiverer medarbejderne til fortsat deltagelse. Styrkelse af medarbejdernes kompetence Ofte er kompetenceudvikling nødvendig for medarbejdere, før en forandringsproces kan finde sted. Målet er at gøre flere mennesker mere handlekraftige. Barrierer for denne kompetenceudvikling er vist på Figur 5.3. SIDE 4

7 Formelle strukturer gør det svært at handle. Chefer søger at hindre handlinger, der er rettet mod at implementere den nye vision. Medarbejderne forstår visionen og vil gerne gøre den til en realitet, men er låst fast. En mangel på nødvendige færdigheder underminerer handling. Personale- og informationssystemet gør det svært at handle. Figur 5.3 Barrierer for kompetenceudvikling [Side 126, 28]. Fjernelse af de kompetenceudviklende barrierer er en nødvendighed. Organisationens struktur skal eventuelt ændres, så denne er i overensstemmelse med visionen. Medarbejderne skal efteruddannes, og der skal ske en opfølgning på efteruddannelserne. Præstationsvurdering, lønsystemer og karriereplanlægning skal være i overensstemmelse med visionen. Alle arbejdsledere skal være indstillet på implementeringen af visionen, hvis forandring skal lykkes. Generering af kortsigtede gevinster Formålet med kortsigtede gevinster er at opbygge den nødvendige fremdrift af forandringsprocessen. Hermed opnås den nødvendige støtte til at gennemføre forandringen. Støtte opnås bl.a. ved at: Bevise overfor medarbejderne, at deres indsats giver resultater. Bevise overfor modstander/skeptiker, at forandringsprocessen faktisk giver resultater. Bevise overfor lederne, at forandringen foregår som lovet, hvor de skal forstætte med at støtte forandringen. Desuden kan de kortsigtede gevinster bruges som et evalueringspunkt for styringsgruppen, hvor det vurderes om visionen og strategierne er helt rigtige. Nødvendigheden af kortsigtede gevinster er vist på Figur 5.4, der viser, at jo flere kortsigtede gevinster en forandringsproces kan præsentere, jo flere forandringer vil der forekomme. SIDE 5

8 Forandring Kortsigtede gevinster Case 3. Kortsigtede gevister efter 14 og 26 måneder Kortsigtede gevinster Kortsigtede gevinster Case 2. Kortsigtede gevister efter ca. 14 måneder, men ingen et år senere Case 1. Ingen kortsigtede gevister Tid (år) Figur 5.4 Kortsigtede gevinsters indflydelse på en virksomheds forandring. [Side 148, 28] Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Der må ikke slappes af efter små sejre. Disse skal fejres, men må ikke bruges som en sovepude. Kortsigtede gevinster er af stor betydning, men hvis de lovprises, kan oplevelsen af nødvendighed gå tabt. Det er nødvendigt, at der tænkes langsigtet. Der skal hele tiden skabes nye projekter. Dog skal der tages højde for, at ændringerne kan medføre følgeændringer på andre områder. Dette komplicerer i høj grad forandringsinitiativer, da forandring sker langt lettere i et system med uafhængige dele, se Figur 5.5. A E B D C I et system med uafhængige dele kan A flyttes ved simpelthen at flytte A. A E B D C I et system med en vis indbyrdes afhængighed kan det være nødvendigt at ændre elementerne (A,D,C) for at flytte A. A E B D C I et system med stor indbyrdes afhængighed kan det være nødvendigt at ændre alle elementerne for at flytte A. Figur 5.5 Forandring i systemer med forskellig indbyrdes afhængighed [Side 170, 28], redigeret. Ændringer af et element i en indbyrdes afhængig organisation vil medføre, at mange andre elementer skal ændres. At ændre flere elementer på én gang kan være en besværlig opgave, der kræver mange involverede. Forankring af nye fremgangsmåder i kulturen Nye forandringer der bliver til en succes, skal forankres ordentligt i organisationen for at undgå, at der vendes tilbage til oprindelige normer og værdier. Grunden til at dette kan ske er, at de nye fremgangsmåder ikke er forenelige med kulturen i den pågældende organisation. SIDE 6

9 Behandling af kulturen kommer til sidst i processen vedrørende forandringer. Kultur ændrer sig først, når medarbejdernes handlinger ændres. Og det sker først, når den nye adfærd i nogen tid har resulteret i visse fordele for medarbejderne, og forbindelsen mellem nye handlinger og præstationsforbedringer er synlige. Dermed ikke sagt, at opmærksomhed overfor kulturelle spørgsmål ikke er vigtige i de første faser af en forandring. Jo bedre den eksisterende kultur forstås, jo lettere er det at finde ud af, hvordan man forstærker oplevelsen af nødvendighed, etablerer styringsgruppen, former visionen osv. Både holdnings- og adfærdsændringer begynder tidligt i forandringsprocessen, men først i slutningen af forandringscyklen bliver hovedparten forankret i virksomheden. 5.3 Referencer I. Steen Hildebrandt og Søren Brandi. Lærende Organsiationer - erfaringer fra danske virksomheder. 1. ISBN: Børsen, II. Finn van Hauen, Vagn Strandgaard, Bjarne Kastberg: Den Lærende Organisation - om evnen til at skabe kollektiv forandring. ISBN: Industriens forlag, SIDE 7

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel 9 IMPLEMENTERING Dette kapitel beskriver faser og problemstillinger i forbindelse med en implementering af en handelsportal i den danske byggebranche, som er en del af projektgruppens løsningskoncept.

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Forandringsledelse Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Titelblad Forfatter: Rasmus Nordentoft Nielsen Studie nr.: A09543 Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr.

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. Forandringsledelse Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. k09vulip2421 Morten Grouleff Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

FRA TANKE TIL HANDLING

FRA TANKE TIL HANDLING FRA TANKE TIL HANDLING Forandringer i nordatlantiske samfund NORA PROJEKT - Communties for Change Resume og konklusion Indledning Qeqqata Kommunia i Grønland, Fjardabygd kommune i Island, Aukra kommune

Læs mere

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur Ved Kjeld Bo Andersen, Grundfos Grundfos Kultur Der findes mange forskellige forklaringer på hvad kultur er. Kulturbegrebet bruges til at beskrive de

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935 Aarhus School of Business and Social Sciences, AARHUS UNIVERSITET. Forfattere: Kim Tøttrup Torben Brinck Vejleder: Vibeke Thøis Madsen Anslag: 109.935 [FORANDRING FRYDER] En opgave om hvordan man implementerer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2006/07, Syndikat Douhet KN N. Majland Jørgensen APR 2007 LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING Hvorledes har udøvelse af ledelse

Læs mere

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen (Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen Af Per Vagn Freytag & Majbritt Rostgaard Evald Abstract I artiklen sættes fokus på den

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere