Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Oktober 2013

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for opklarende informationer Bilag Formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro, Krumtappen 2, 2500 Valby. Leder Karin Sonne Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg kl kl kl Datagrundlag Tilsynet omfatter 15 borgere forskellig plejetyngde, og omfatter også borgere, der får hjælp aften eller weekend. 12 af de 15 borgere modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 2 dage samt 1 aften. Fordelingen har været: 3 borgere, der er visiteret til hjælp 0 2 timer om ugen, har modtaget tilsyn i dagtiden. 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview henholdsvis borgere og arbejdere. Alle 15 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview 13 arbejdere, der på tilsynstidspunktet havde det pleje- og omsorgsfaglige ansvar for de deltagende borgere. 11 Social- og sundhedshjælpere 2 Social- og sundhedsassistenter Tilsynet opnår ikke kontakt til 2 arbejdere. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Chefkonsulent, sygeplejerske Karin Kappen, Chefkonsulent, sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro til at være ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering X Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige /eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2013). 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro har et løbende fokus på den sundhedsfaglige dokumentation og alle arbejdere i hjælpergrupperne kommer på workshop i sundhedsfaglig dokumentation internt i hjemmeplejen. Workshop-undervisningen følges op af individuel vejledning. Der er udnævnt støttepersoner i hjælpergrupperne og generelt har det løftet det faglige niveau, at assistenterne nu organisatorisk er knyttet til hjælpergrupperne. Assistenterne er gode til, at skabe overblik og refleksion over, hvad der er vigtigt at dokumentere. Alle arbejdere har tidligere haft en ergoterapeut eller sygeplejerske ud i hjemmet og har efterfølgende udarbejdet døgn- og ugeplan vejledning. Dette tilbud gives stadigvæk til de arbejdere, som har brug for det. De nye håndholdte fungerer godt og arbejderne giver udtryk for, at det har givet en nemmere kommunikation fx andre vagtlag. Medarbejderne sender nu advisér til hinanden. Medarbejderne modtager løbende tilbud om kurser bl.a. i forhold til rehabilitering, psykiatri og demens. Hjemmeplejen uddanner løbende demensvejledere i forhold til Københavns kommune demensstrategi. Der er p.t. gang i planlægningen af hygiejneuger i december måned. Ugerne vil sætte fokus på god hygiejne ved hjælp af bl.a. happenings, workshops, undervisning, skuespil og sang. Der er generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer overvejende, at den tildelte hjælp svarer til deres behov og størsteparten af borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Borgerne modtager generelt de planlagte besøg og oplever generelt, at de modtager den hjælp, der er beskrevet i døgn- og ugeplanen. Kvaliteten af den praktiske hjælp og kvaliteten af den personlige pleje er overvejende tilfredsstillende. Borgeren inddrages og anvender deres egne ressourcer. Borgerne oplever, at de har god kontakt til arbejderne og føler sig respekteret i hverdagen. Borgerne får deres icin og størsteparten af arbejderne kan beskrive, hvad der skal kontrolleres, inden icinen gives. Medarbejderne har et godt kendskab til borgeren og til døgn og ugeplanen, og de kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kender ligeledes retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgeren inddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats der gøres for at fastholde borgerens funktionsniveau. Medarbejderne kan ligeledes beskrive, hvilke ønsker borgerne har i forhold til respekt, tiltaleform og levevis. Mangler Der er ikke fundet i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Der er ikke fundet alvorlige i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen. I omkring halvdelen af døgn- og ugeplanerne ses mangelfuld dokumentation af borgerens visiterede ydelser, indsatsen i hjemmet og borgerens ressourcer. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at hjemmeplejen fortsat underviser, vejleder og oplærer arbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner, således at den indeholder handlevejledende beskrivelser af alle borgerens ydelser, hvorledes de udføres i hjemmet og hvordan borgerens ressourcer inddrages heri. 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte hjælp og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af indsatsen icinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til arbejderne og respekt i hverdagen X X X X X X X 88 % 86 % 95 % 98 % 97 % 85 % 98 % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). 6

7 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov X Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at skabe sammenhæng mellem den visterede hjælp og borgernes døgn- og ugeplan. Der er generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer overvejende, at den tildelte hjælp svarer til deres behov og borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. 88 % 7

8 Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgnog ugeplan? X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at skabe sammenhæng mellem den visterede hjælp og borgernes døgn- og ugeplan. 8 døgn- og ugeplaner afspejler de visterede ydelser. 2 døgn- og ugeplaner afspejler kun delvist de visiterede ydelser Eksempelvis er en borger visiteret til særlig støtte til personlig pleje, moderat støtte middag. Dette er ikke beskrevet i døgn- og ugeplanen. Desuden modtager borger hjælp aften tidligt og sent. Denne hjælp fremgår ikke af den døgn- og ugeplan, som tilsynsførende har fået udleveret. Medarbejder mener, at der foreligger beskrivelser herpå. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 57 % En anden døgn- og ugeplan indeholder beskrivelse af borgers rengøring, men der beskrivelse af, at borger får hjælp til skrald i modsatte uge. Denne ydelse bliver ind imellem glemt, oplyser borger. I forhold til 5 døgn- og ugeplaner ses ikke sammenhæng mellem døgn- og ugeplan og de visiterede ydelser. I forhold til en døgn- og ugeplan beskrivelse af hjælpen 8

9 til icinindtagelse middag, moderat støtte til personlig pleje morgen, støtte til opgaver i forhold til indkøbsordning, samt beskrivelse af praktiske opgaver udenfor hjemmet. I forhold til en anden døgn- og ugeplan afspejles det ikke, at borger har omfattende støtte både morgen og middag. Hjælpen knytter sig antageligt til en periode, hvor borger var immobil efter fald og havde brug for meget hjælp. Omfattende støtte til middag beskrives eksempelvis blot "servere den smurte mad". Borger er visiteret til 2 besøg i aftenvagten, begge moderat støtte, men modtager kun et besøg. Døgn- og ugeplanen beskriver to besøg begrænsede opgaver. Døgn- og ugeplanen beskriver øjendrypning morgen, middag og aften. Borger skal ikke have dryppet øjne til middag. Ordinationen er kun x 2 i døgnet. I forhold til en tredje døgn- og ugeplan har borger moderat støtte morgen, hjælp til støttestrømper og særlig støtte til personlig pleje, men det fremgår blot at borger får hjælp til morgenmad. Døgn- og ugeplanen desuden 9

10 beskrivelse af let støtte middag og omfattende støtte til rengøring. I forhold til en fjerde døgn- og ugeplan er der ingen beskrivelse af morgen let støtte, særlig støtte til personlig pleje og støtte til kropsbårne hjælpemidler. I forhold til en femte døgn- og ugeplan beskrivelse af følgende ydelser: Tidlig aften, Sen aften og særlig støtte til personlig hygiejne. Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? X Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. I forhold til 14 borgere ses fin sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. Tilsynet observerer, at 1 svært hukommelsessvækket borger har en kraftig øjeninfektion og sidder under tilsynet en tube antibiotika, som borger iflg. icinskema og præparatets datering er blevet behandlet frem til d ( 11 dage siden) Borger er tydeligt meget frustreret over situationen og efterspørger hjælp til at få dryppet sine øjne. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 0 97 % Indikator 1.3 X Tilsynet vurderer, at borgerne 11 borgere tilkendegiver stor 10

11 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? generelt modtager den hjælp, de har behov for. tilfredshed den hjælp, de modtager fra hjemmeplejen. 2 borger er kun delvist tilfredse. En borger synes hun generelt får den hjælp, hun har brug for, men synes, der er mange ting i hverdagen, der pga. parkinsonisme volder hende problemer fx. at pudse briller, børste tænder og åbne mælkekartoner osv. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 2 92 % En anden borger vil gerne have hjælp til at få dryppet sine øjne. Borgeren har en kraftig øjeninfektion. Borgeren har ikke længere dagligt besøg af sygeplejersken efter afslutning af behandling for øjenbetændelse for 11 dage siden. 2 borgere er hukommelsessvækkede og kan ikke besvare spørgsmålet. Indikator 1.4 Interview borger Ved borgeren hvordan man kan få hjælp til at klage? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt ved, hvor de kan få hjælp til at klage ved behov herfor. Borgerne vil kontakte hjemmeplejen eller bede familie om hjælp. 1 borger tilkendegiver, at han ikke ved, hvordan man får hjælp til at klage. 3 borgere vurderes for hukommelsessvækkede til at besvare spørgsmålet. Opfyldt 11 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 3 92 % Indikator 1.5 X Opfyldt Alle arbejdere kan redegøre 11

12 Interview arbejder Kan arbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder ved ændringer i hjemmet. I den forbindelse bemærker tilsynet positivt, hvordan der beskrives et tæt og godt samarbejde gruppeledere og planlæggere. 2 arbejdere opnår tilsynet ikke kontakt. Opfyldt 13 Ikke relevant % Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen. Borgerne modtager generelt de senest planlagte besøg. Borgerne kender generelt døgn- og ugeplanen. Borgerne modtager generelt den hjælp, der er aftalt og beskrevet i døgn- og ugeplanen. Medarbejderne kender døgn- og ugeplanen og kan redegøre for retningslinjerne vedrørende aflysningsårsager og tidsanvendelse. 86 % 12

13 Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen. 5 døgn- og ugeplaner opfylder kravene jfr. Vejledningen til sundhedsfaglig dokumentation Københavns kommune Døgn- og ugeplanerne fremstår handlevejledende og individuelle og tager sit udgangspunkt i sundhedsfremme og forebyggelse. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 5 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 50 % Døgn- og ugeplanerne beskriver en individuelt tilrettelagt pleje vægt på beboernes ønsker og vaner. Størsteparten af disse døgn- og ugeplaner indeholder ligeledes en fyldestgørende beskrivelse af borgeren under punktet Generelt. Her gives et klart billede af borgerens fysiske og psykiske funktionsniveau, adgangsforhold, tiltaleform og retningsgivende mål. Eksempelvis ses, i forhold til en borger som er meget hukommelsessvækket, en meget fin beskrivelse af mentale ressourcer og hverdagsaktiviteter. Døgn- og ugeplanerne indeholder 13

14 ligeledes beskrivelse af borgernes faste aftaler. 5 døgn- og ugeplaner opfylder kun delvist kravene til den sundhedsfaglige dokumentation. Fælles for disse døgn- og ugeplaner er sparsomme eller manglende beskrivelse under feltet Generelt. Døgn- og ugeplanerne ligeledes beskrivelse af flere visiterede ydelser. En døgn- og ugeplan ajourføring i forhold til, at borger ikke længere får hjælp om aftenen. En anden døgn- og ugeplan bl.a. angivelse af adgangsforhold. I forhold til denne borger er det vigtigt, da borger ikke selv kan åbne på grund af nedsat hørelse. En tredje eksempelvis beskrivelse af borgers hjælp til skrald hver uge. En hjælp der af og til udebliver ifølge borger. 5 døgn- og ugeplaner opfylder ikke kravene til den sundhedsfaglige dokumentation. Disse døgn- og ugeplaner beskrivelse af store dele af den hjælp borgeren er visiteret til. Eksempelvis moderat og 14

15 omfattende støtte om morgenen. For flere borgere gør det sig gældende, at døgn- og ugeplanerne ikke afspejler borgerens massive behov for en særlig indsats i forhold til både personlig og praktisk hjælp. Generelt-feltet er sparsomt eller slet ikke udfyldt og derfor der væsentlige oplysninger om bl.a. borgerens sindsstemning og adgangsforhold. I en enkelt døgn- og ugeplan desuden beskrivelse af en borger behov for psykisk pleje og omsorg. Indikator 2.2 Interview borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt modtager de planlagte besøg. 13 borgere tilkendegiver at modtager de planlagte besøg. Heraf en borger, som er hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. Medarbejderen er dog i hjemmet under tilsynet. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 1 borger modtager altid rengøring hver 14. dag - fast om tirsdagen. Borger skal den modsatte tirsdag have hjælp til at bære skrald ned. Den hjælp modtager borger ikke konsekvent. 96 % 1 borger er ligeledes hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. 15

16 Indikator 2.3 Interview borger Kender borgeren døgn- og ugeplanen? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt har kendskab til døgn- og ugeplanen. 8 borgere kan fremvise samarbejdsbogen og døgn- og ugeplanen og beskrive, at det er her, man kan læse, hvad borgeren skal have hjælp til. Opfyldt 8 2 borgere har ikke noget kendskab til døgn- og ugeplanen. 4 borgere er hukommelsesvækkede og kan ikke besvare spørgsmålet og i forhold til 1 borger er der ingen døgn- og ugeplan i hjemmet. Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 5 80 % Indikator 2.4 Interview borger Får borgeren den hjælp, der er beskrevet i døgnog ugeplanen/aftalt mellem borger og arbejder? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt får den hjælp der er aftalt og beskrevet i døgn- og ugeplanen. 1 borger modtager altid rengøring hver 14. dag - fast om tirsdagen. Borger skal den modsatte tirsdag have hjælp til at bære skrald ned. Den hjælp modtager borger ikke konsekvent. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 3 3 borgere er hukommelsesvækkede og kan ikke besvare spørgsmålet. 96 % Indikator 2.5 Interview arbejder Kender arbejderen indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager? X Opfyldt Alle arbejdere kan redegøre for retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Eksempelvis beskriver en arbejder et tæt samarbejde både gruppeleder og planlæggere, når en borger aflyser. Der sikres en dialog omkring årsagerne til borgerens aflysning og tiden anvendes Opfyldt 13 Ikke relevant % 16

17 efterfølgende til andre opgaver. 2 arbejdere opnår tilsynet ikke kontakt. Indikator 2.6 Interview arbejderen Har arbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? X Tilsynet vurderer, at arbejderne generelt har kendskab til borgernes døgn- og ugeplaner. Størsteparten af arbejderne kender borgerens døgn- og ugeplan. 1 arbejder har kun været hos borgeren en gang. Borgeren kunne selv fortælle, hvad der skulle udføres, så arbejderen orienterede sig ikke i døgn- og ugeplanen. Opfyldt 11 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 3 92 % 2 arbejdere opnår tilsynet ikke kontakt og 1 arbejder kender ikke borgeren, som hun interviewes i forhold til. Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende X Tilsynet vurderer, at borgernes hjem fremstår i hygiejnisk forsvarlig tilstand. Borgerne oplever generelt, at den praktiske hjælp tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og vaner. 95 % 17

18 Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler Indikator 3.2 Interview borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? X Opfyldt Tilsynet observerer udelukkende hjem som er i en hygiejnisk forsvarlig tilstand. Flere hjem bærer dog stærkt præg af, at borgeren har svært overskue almindelig husholdningsopgaver og har manglende stuktur. Det er dog tilsynets opfattelse, at der i alle hjem gøres en stor indsats i forhold til renholdelsen af borgerens hjem. 2 borgere får hjælp fra privat leverandør. X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt oplever at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker. Borgerne er generelt meget tilfredse den praktiske hjælp. Borgerne beskriver, hvordan hjælpen er grundig og hvordan arbejderne kommer godt ud i hjørnerne. En borger fortæller eksempelvis, at arbejderne altid spørger, hvad borgeren ønsker at får hjælp til. 2 borgere er kun delvist tilfredse hjælpen til rengøringen. For begge borgere gælder det, at de er utilfredse den måde Opfyldt 13 Ikke relevant % Opfyldt 9 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 4 91 % 18

19 der vaskes gulv på. 2 borgere modtager hjælp fra privat leverandør og 2 borgere er for hukommelsessvækkede til at besvare spørgsmålet. Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende X Borgerne er generelt velplejede. Borgerne oplever, at hjælpen til personlig pleje tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og vaner. Medarbejderne kan redegøre for indsatsen i forhold til borgernes personlige pleje. 98 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt fremstår velplejede. 1 borger bærer præg af, at der går langt tid imellem, at borgeren bliver vasket. Borger besøges i aftenvagten, og arbejderne kan ikke redegøre for indsatsen i forhold til borgerens personlige hygiejne, da den varetages i dagvagten. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 5 Der ses ingen beskrivelse af indsatsen i borgerens døgn- og ugeplan. 95 % 19

20 5 borgere modtager ikke hjælp til personlig hygiejne. Indikator 4.2 Interview borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? Indikator 4.3 Interview arbejderen Kan arbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? X Opfyldt 9 borgere er tilfredse tilrettelæggelsen af den personlige pleje. Bl.a. fortæller en borger, at hun er så glad for, at være visiteret til bad to gange om ugen. En anden borger fortæller, at han altid har klaret sig etagevask og ikke ser nogen grund til at bade hver uge. Dette respekteres ifølge borger. 5 borgere modtager ikke hjælp til personlig pleje og 1 borger er for hukommelsessvækket til at besvare spørgsmålet. X Opfyldt 9 arbejdere kan beskrive, hvorledes borgerens personlige pleje udføres. En arbejder beskriver bl.a. den sundhedsfremmende indsats i forhold til en borger, som er meget tynd. En anden arbejder beskriver, hvordan det er vigtigt at kunne forudse, hvad borgeren vil gøre, da borgeren er meget dement. Eksempelvis beskriver arbejderen, hvordan borgeren kan finde på at bruge aviser ved toiletbesøg. Borgeren Opfyldt 9 Ikke relevant % Opfyldt 9 Ikke relevant % 20

21 vil ligeledes ikke kunne samle sig om at spise, hvis der er spillekort i nærheden. 1 arbejder er aftenvagt og udfører ikke personlig pleje, 1 arbejder opnår tilsynet ikke kontakt og 4 arbejdere interviewes i forhold til borgere, der ikke modtager hjælp til personlig pleje. Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af indsatsen icinindtagelse er tilfredsstillende X Medicinen er givet korrekt. Borgerne tilkendegiver, at icinen giver, som aftalt. Medarbejderne kan generelt redegøre for, hvad der skal kontrolleres inden icinen gives. 97 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Observation Er der givet den icin, der skal være givet, på tilsynstidspunktet? X Opfyldt I forhold til 6 borgere, som modtager hjælp til icinindtagelse er den icin der skal være givet, givet på tilsynstidspunktet. Opfyldt 6 21

22 Indikator 5.2 Interview borger Får borgeren den ordinerede icin på de aftalte tidspunkter? 9 borgere modtager ikke hjælp til icinindtagelsen. X Opfyldt 5 borgere giver udtryk for stor tilfredshed kvaliteten i ydelsen hjælp til icinindtagelse. 9 borgere modtager ikke hjælp til icinindtagelse. 1 borger fremstår hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. Ikke relevant % Opfyldt 5 Ikke relevant % Indikator 5.3 Interview arbejder Kan arbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives icin? X Tilsynet vurderer, at størstedelen af arbejderne ved, hvad der skal kontrolleres i forbindelse hjælp til icinindtagelse. 5 arbejdere kan fint redegøre for, hvad der skal kontrolleres inden icinen gives. En arbejder er ligeledes opmærksom på, at borgeren skal have rigeligt vand til at sluge de mange piller. 1 arbejder tjekker altid navn og cpr. nr., men tæller ikke pillerne. Tilsynet orienterer arbejderen om korrekt kontrol af icin. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 9 92 % 9 arbejdere interviewes i forhold til borgere, som ikke får hjælp til icinindtagelse. 22

23 Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at døgn- og ugeplanerne afspejler borgernes ressourcer og inddragelsen af disse i plejen. Borgerne føler sig motiveret til at bruge egne ressourcer. Medarbejderne kan redegøre for borgernes ressourcer og inddragelsen heraf. 85 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen inddragelse af borgerens ressourcer? X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en stor udfordring i forhold til at sikre, at døgn- og ugeplanerne afspejler borgernes ressourcer og inddragelse heraf. 5 døgn- og ugeplaner afspejler borgernes fysiske, psykiske, mentale og sociale ressourcer, hvor disse ressourcer er relevante at beskrive. Døgn- og ugeplanerne beskriver ligeledes hvordan borgernes ressourcer inddrages i hverdagen. Eksempelvis ses en meget fyldestgørende beskrivelse af en hukommelsessvækket borgers ressourcer. I feltet generelt Opfyldt 5 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant 2 54 % 23

24 beskrives borgerens psykiske og fysiske funktionsniveau og hvorledes dette funktionsniveau påvirker borgerens hverdag. Ressourcerne er ligeledes inddraget i beskrivelserne af borgerens pleje og omsorg bl.a. hvordan borger massiv guidning kan klare store dele af sin personlige pleje. 4 døgn- og ugeplaner opfylder kun delvist kravene om en aktiverende tilgang. De fire døgn- og ugeplaner indeholder generelt beskrivelse af borgerens fysiske funktionsniveau, men det vurderes i alle tilfælde, at det ligeledes vil være relevant at beskrive mentale og psykiske ressourcer, idet borgerne i forskellige grader lider af hukommelsessvækkelse eller psykisk sygdom. 4 døgn- og ugeplaner indeholder ingen beskrivelser af borgernes ressourcer. Eksempelvis i forhold til en stærkt hukommelsessvækket borger, som både har vejrtrækningsproblemer og Parkinson. Borger har desuden intet netværk. 24

25 Indikator 6.2 Interview borgeren Oplever borgeren, at arbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer? X Opfyldt Alle borgere tilkendegiver, at de føler sig motiverede til at anvende egne ressourcer. Heraf beskriver to borgere, at det slet ikke er nødvendigt arbejdernes motivation. Der er begge meget motiverede i forhold til at holde sig i gang. 3 borgere er for hukommelsessvækkede til at besvare spørgsmålet og 2 borgere får udelukkende hjælp til opgaver de ikke kan klare selv eksempelvis gulvvask. Opfyldt 10 Ikke relevant % Indikator 6.3 Interview arbejderen Kan arbejderen beskrive, hvordan borgeren inddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? X Opfyldt 12 arbejdere kan give fyldestgørende beskrivelser af hvorledes de inddrager borgerne i opgaverne i hjemmet. Eksempelvis giver en arbejder meget kompetent redegørelse af hvordan borger inddrages. Borger kan deltage i det hele, men har behov for massiv guidning. 2 arbejdere interviewes i forhold til borgere, der kun modtager hjælp til opgaver, de ikke selv kan klare. 1 arbejder opnår tilsynet ikke kontakt. Opfyldt 12 Ikke relevant % 25

26 Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til arbejderne og respekt i hverdagen X Borgerne oplever generelt god og respektfuld kontakt arbejderne. Medarbejderne kan redegøre for borgernes ønsker og vaner. 98 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview borger Oplever borgeren god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At arbejderne udviser respekt for borgerens levevis X Tilsynet vurderer, at størsteparten af borgerne oplever god kontakt og respekt i hverdagen 13 borger giver udtryk for en god kontakt arbejderne. Flere borgere fremhæver den gode kontakt, de har deres faste kontaktperson. En ernæringstruet borger oplever bl.a., at hun får god vejledning i forhold til kosten af sin faste hjælper. Hun giver gode tips til relevante indkøb, der er gode for borger. En anden borger giver udtryk for, at alle arbejderne er meget flinke og imødekommende, samt at kommunikationen er særdeles respektfuld. 1 borgers faste hjælper er Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 96 % 26

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Center for Ældre Analyse af samarbejdet mellem bestiller og udfører og udfører og modtager samt kortlægning af vagtplanlægningsmodeller i hjemmeplejen December 2014 Ældrepuljen

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere