Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Oktober

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for opklarende informationer Bilag Formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro, Krumtappen 2, 2500 Valby. Leder Karin Sonne Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg kl kl kl Datagrundlag Tilsynet omfatter 15 borgere forskellig plejetyngde, og omfatter også borgere, der får hjælp aften eller weekend. 12 af de 15 borgere modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 2 dage samt 1 aften. Fordelingen har været: 3 borgere, der er visiteret til hjælp 0 2 timer om ugen, har modtaget tilsyn i dagtiden. 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview henholdsvis borgere og arbejdere. Alle 15 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview 13 arbejdere, der på tilsynstidspunktet havde det pleje- og omsorgsfaglige ansvar for de deltagende borgere. 11 Social- og sundhedshjælpere 2 Social- og sundhedsassistenter Tilsynet opnår ikke kontakt til 2 arbejdere. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Chefkonsulent, sygeplejerske Karin Kappen, Chefkonsulent, sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro til at være ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering X Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige /eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2013). 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro har et løbende fokus på den sundhedsfaglige dokumentation og alle arbejdere i hjælpergrupperne kommer på workshop i sundhedsfaglig dokumentation internt i hjemmeplejen. Workshop-undervisningen følges op af individuel vejledning. Der er udnævnt støttepersoner i hjælpergrupperne og generelt har det løftet det faglige niveau, at assistenterne nu organisatorisk er knyttet til hjælpergrupperne. Assistenterne er gode til, at skabe overblik og refleksion over, hvad der er vigtigt at dokumentere. Alle arbejdere har tidligere haft en ergoterapeut eller sygeplejerske ud i hjemmet og har efterfølgende udarbejdet døgn- og ugeplan vejledning. Dette tilbud gives stadigvæk til de arbejdere, som har brug for det. De nye håndholdte fungerer godt og arbejderne giver udtryk for, at det har givet en nemmere kommunikation fx andre vagtlag. Medarbejderne sender nu advisér til hinanden. Medarbejderne modtager løbende tilbud om kurser bl.a. i forhold til rehabilitering, psykiatri og demens. Hjemmeplejen uddanner løbende demensvejledere i forhold til Københavns kommune demensstrategi. Der er p.t. gang i planlægningen af hygiejneuger i december måned. Ugerne vil sætte fokus på god hygiejne ved hjælp af bl.a. happenings, workshops, undervisning, skuespil og sang. Der er generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer overvejende, at den tildelte hjælp svarer til deres behov og størsteparten af borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Borgerne modtager generelt de planlagte besøg og oplever generelt, at de modtager den hjælp, der er beskrevet i døgn- og ugeplanen. Kvaliteten af den praktiske hjælp og kvaliteten af den personlige pleje er overvejende tilfredsstillende. Borgeren inddrages og anvender deres egne ressourcer. Borgerne oplever, at de har god kontakt til arbejderne og føler sig respekteret i hverdagen. Borgerne får deres icin og størsteparten af arbejderne kan beskrive, hvad der skal kontrolleres, inden icinen gives. Medarbejderne har et godt kendskab til borgeren og til døgn og ugeplanen, og de kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kender ligeledes retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgeren inddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats der gøres for at fastholde borgerens funktionsniveau. Medarbejderne kan ligeledes beskrive, hvilke ønsker borgerne har i forhold til respekt, tiltaleform og levevis. Mangler Der er ikke fundet i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Der er ikke fundet alvorlige i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen. I omkring halvdelen af døgn- og ugeplanerne ses mangelfuld dokumentation af borgerens visiterede ydelser, indsatsen i hjemmet og borgerens ressourcer. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at hjemmeplejen fortsat underviser, vejleder og oplærer arbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner, således at den indeholder handlevejledende beskrivelser af alle borgerens ydelser, hvorledes de udføres i hjemmet og hvordan borgerens ressourcer inddrages heri. 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte hjælp og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af indsatsen icinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til arbejderne og respekt i hverdagen X X X X X X X 88 % 86 % 95 % 98 % 97 % 85 % 98 % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). 6

7 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov X Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at skabe sammenhæng mellem den visterede hjælp og borgernes døgn- og ugeplan. Der er generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer overvejende, at den tildelte hjælp svarer til deres behov og borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. 88 % 7

8 Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgnog ugeplan? X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at skabe sammenhæng mellem den visterede hjælp og borgernes døgn- og ugeplan. 8 døgn- og ugeplaner afspejler de visterede ydelser. 2 døgn- og ugeplaner afspejler kun delvist de visiterede ydelser Eksempelvis er en borger visiteret til særlig støtte til personlig pleje, moderat støtte middag. Dette er ikke beskrevet i døgn- og ugeplanen. Desuden modtager borger hjælp aften tidligt og sent. Denne hjælp fremgår ikke af den døgn- og ugeplan, som tilsynsførende har fået udleveret. Medarbejder mener, at der foreligger beskrivelser herpå. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 57 % En anden døgn- og ugeplan indeholder beskrivelse af borgers rengøring, men der beskrivelse af, at borger får hjælp til skrald i modsatte uge. Denne ydelse bliver ind imellem glemt, oplyser borger. I forhold til 5 døgn- og ugeplaner ses ikke sammenhæng mellem døgn- og ugeplan og de visiterede ydelser. I forhold til en døgn- og ugeplan beskrivelse af hjælpen 8

9 til icinindtagelse middag, moderat støtte til personlig pleje morgen, støtte til opgaver i forhold til indkøbsordning, samt beskrivelse af praktiske opgaver udenfor hjemmet. I forhold til en anden døgn- og ugeplan afspejles det ikke, at borger har omfattende støtte både morgen og middag. Hjælpen knytter sig antageligt til en periode, hvor borger var immobil efter fald og havde brug for meget hjælp. Omfattende støtte til middag beskrives eksempelvis blot "servere den smurte mad". Borger er visiteret til 2 besøg i aftenvagten, begge moderat støtte, men modtager kun et besøg. Døgn- og ugeplanen beskriver to besøg begrænsede opgaver. Døgn- og ugeplanen beskriver øjendrypning morgen, middag og aften. Borger skal ikke have dryppet øjne til middag. Ordinationen er kun x 2 i døgnet. I forhold til en tredje døgn- og ugeplan har borger moderat støtte morgen, hjælp til støttestrømper og særlig støtte til personlig pleje, men det fremgår blot at borger får hjælp til morgenmad. Døgn- og ugeplanen desuden 9

10 beskrivelse af let støtte middag og omfattende støtte til rengøring. I forhold til en fjerde døgn- og ugeplan er der ingen beskrivelse af morgen let støtte, særlig støtte til personlig pleje og støtte til kropsbårne hjælpemidler. I forhold til en femte døgn- og ugeplan beskrivelse af følgende ydelser: Tidlig aften, Sen aften og særlig støtte til personlig hygiejne. Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? X Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. I forhold til 14 borgere ses fin sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. Tilsynet observerer, at 1 svært hukommelsessvækket borger har en kraftig øjeninfektion og sidder under tilsynet en tube antibiotika, som borger iflg. icinskema og præparatets datering er blevet behandlet frem til d ( 11 dage siden) Borger er tydeligt meget frustreret over situationen og efterspørger hjælp til at få dryppet sine øjne. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 0 97 % Indikator 1.3 X Tilsynet vurderer, at borgerne 11 borgere tilkendegiver stor 10

11 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? generelt modtager den hjælp, de har behov for. tilfredshed den hjælp, de modtager fra hjemmeplejen. 2 borger er kun delvist tilfredse. En borger synes hun generelt får den hjælp, hun har brug for, men synes, der er mange ting i hverdagen, der pga. parkinsonisme volder hende problemer fx. at pudse briller, børste tænder og åbne mælkekartoner osv. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 2 92 % En anden borger vil gerne have hjælp til at få dryppet sine øjne. Borgeren har en kraftig øjeninfektion. Borgeren har ikke længere dagligt besøg af sygeplejersken efter afslutning af behandling for øjenbetændelse for 11 dage siden. 2 borgere er hukommelsessvækkede og kan ikke besvare spørgsmålet. Indikator 1.4 Interview borger Ved borgeren hvordan man kan få hjælp til at klage? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt ved, hvor de kan få hjælp til at klage ved behov herfor. Borgerne vil kontakte hjemmeplejen eller bede familie om hjælp. 1 borger tilkendegiver, at han ikke ved, hvordan man får hjælp til at klage. 3 borgere vurderes for hukommelsessvækkede til at besvare spørgsmålet. Opfyldt 11 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 3 92 % Indikator 1.5 X Opfyldt Alle arbejdere kan redegøre 11

12 Interview arbejder Kan arbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder ved ændringer i hjemmet. I den forbindelse bemærker tilsynet positivt, hvordan der beskrives et tæt og godt samarbejde gruppeledere og planlæggere. 2 arbejdere opnår tilsynet ikke kontakt. Opfyldt 13 Ikke relevant % Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen. Borgerne modtager generelt de senest planlagte besøg. Borgerne kender generelt døgn- og ugeplanen. Borgerne modtager generelt den hjælp, der er aftalt og beskrevet i døgn- og ugeplanen. Medarbejderne kender døgn- og ugeplanen og kan redegøre for retningslinjerne vedrørende aflysningsårsager og tidsanvendelse. 86 % 12

13 Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen. 5 døgn- og ugeplaner opfylder kravene jfr. Vejledningen til sundhedsfaglig dokumentation Københavns kommune Døgn- og ugeplanerne fremstår handlevejledende og individuelle og tager sit udgangspunkt i sundhedsfremme og forebyggelse. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 5 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 50 % Døgn- og ugeplanerne beskriver en individuelt tilrettelagt pleje vægt på beboernes ønsker og vaner. Størsteparten af disse døgn- og ugeplaner indeholder ligeledes en fyldestgørende beskrivelse af borgeren under punktet Generelt. Her gives et klart billede af borgerens fysiske og psykiske funktionsniveau, adgangsforhold, tiltaleform og retningsgivende mål. Eksempelvis ses, i forhold til en borger som er meget hukommelsessvækket, en meget fin beskrivelse af mentale ressourcer og hverdagsaktiviteter. Døgn- og ugeplanerne indeholder 13

14 ligeledes beskrivelse af borgernes faste aftaler. 5 døgn- og ugeplaner opfylder kun delvist kravene til den sundhedsfaglige dokumentation. Fælles for disse døgn- og ugeplaner er sparsomme eller manglende beskrivelse under feltet Generelt. Døgn- og ugeplanerne ligeledes beskrivelse af flere visiterede ydelser. En døgn- og ugeplan ajourføring i forhold til, at borger ikke længere får hjælp om aftenen. En anden døgn- og ugeplan bl.a. angivelse af adgangsforhold. I forhold til denne borger er det vigtigt, da borger ikke selv kan åbne på grund af nedsat hørelse. En tredje eksempelvis beskrivelse af borgers hjælp til skrald hver uge. En hjælp der af og til udebliver ifølge borger. 5 døgn- og ugeplaner opfylder ikke kravene til den sundhedsfaglige dokumentation. Disse døgn- og ugeplaner beskrivelse af store dele af den hjælp borgeren er visiteret til. Eksempelvis moderat og 14

15 omfattende støtte om morgenen. For flere borgere gør det sig gældende, at døgn- og ugeplanerne ikke afspejler borgerens massive behov for en særlig indsats i forhold til både personlig og praktisk hjælp. Generelt-feltet er sparsomt eller slet ikke udfyldt og derfor der væsentlige oplysninger om bl.a. borgerens sindsstemning og adgangsforhold. I en enkelt døgn- og ugeplan desuden beskrivelse af en borger behov for psykisk pleje og omsorg. Indikator 2.2 Interview borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt modtager de planlagte besøg. 13 borgere tilkendegiver at modtager de planlagte besøg. Heraf en borger, som er hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. Medarbejderen er dog i hjemmet under tilsynet. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 1 borger modtager altid rengøring hver 14. dag - fast om tirsdagen. Borger skal den modsatte tirsdag have hjælp til at bære skrald ned. Den hjælp modtager borger ikke konsekvent. 96 % 1 borger er ligeledes hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. 15

16 Indikator 2.3 Interview borger Kender borgeren døgn- og ugeplanen? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt har kendskab til døgn- og ugeplanen. 8 borgere kan fremvise samarbejdsbogen og døgn- og ugeplanen og beskrive, at det er her, man kan læse, hvad borgeren skal have hjælp til. Opfyldt 8 2 borgere har ikke noget kendskab til døgn- og ugeplanen. 4 borgere er hukommelsesvækkede og kan ikke besvare spørgsmålet og i forhold til 1 borger er der ingen døgn- og ugeplan i hjemmet. Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 5 80 % Indikator 2.4 Interview borger Får borgeren den hjælp, der er beskrevet i døgnog ugeplanen/aftalt mellem borger og arbejder? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt får den hjælp der er aftalt og beskrevet i døgn- og ugeplanen. 1 borger modtager altid rengøring hver 14. dag - fast om tirsdagen. Borger skal den modsatte tirsdag have hjælp til at bære skrald ned. Den hjælp modtager borger ikke konsekvent. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 3 3 borgere er hukommelsesvækkede og kan ikke besvare spørgsmålet. 96 % Indikator 2.5 Interview arbejder Kender arbejderen indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager? X Opfyldt Alle arbejdere kan redegøre for retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Eksempelvis beskriver en arbejder et tæt samarbejde både gruppeleder og planlæggere, når en borger aflyser. Der sikres en dialog omkring årsagerne til borgerens aflysning og tiden anvendes Opfyldt 13 Ikke relevant % 16

17 efterfølgende til andre opgaver. 2 arbejdere opnår tilsynet ikke kontakt. Indikator 2.6 Interview arbejderen Har arbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? X Tilsynet vurderer, at arbejderne generelt har kendskab til borgernes døgn- og ugeplaner. Størsteparten af arbejderne kender borgerens døgn- og ugeplan. 1 arbejder har kun været hos borgeren en gang. Borgeren kunne selv fortælle, hvad der skulle udføres, så arbejderen orienterede sig ikke i døgn- og ugeplanen. Opfyldt 11 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 3 92 % 2 arbejdere opnår tilsynet ikke kontakt og 1 arbejder kender ikke borgeren, som hun interviewes i forhold til. Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende X Tilsynet vurderer, at borgernes hjem fremstår i hygiejnisk forsvarlig tilstand. Borgerne oplever generelt, at den praktiske hjælp tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og vaner. 95 % 17

18 Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler Indikator 3.2 Interview borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? X Opfyldt Tilsynet observerer udelukkende hjem som er i en hygiejnisk forsvarlig tilstand. Flere hjem bærer dog stærkt præg af, at borgeren har svært overskue almindelig husholdningsopgaver og har manglende stuktur. Det er dog tilsynets opfattelse, at der i alle hjem gøres en stor indsats i forhold til renholdelsen af borgerens hjem. 2 borgere får hjælp fra privat leverandør. X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt oplever at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker. Borgerne er generelt meget tilfredse den praktiske hjælp. Borgerne beskriver, hvordan hjælpen er grundig og hvordan arbejderne kommer godt ud i hjørnerne. En borger fortæller eksempelvis, at arbejderne altid spørger, hvad borgeren ønsker at får hjælp til. 2 borgere er kun delvist tilfredse hjælpen til rengøringen. For begge borgere gælder det, at de er utilfredse den måde Opfyldt 13 Ikke relevant % Opfyldt 9 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 4 91 % 18

19 der vaskes gulv på. 2 borgere modtager hjælp fra privat leverandør og 2 borgere er for hukommelsessvækkede til at besvare spørgsmålet. Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende X Borgerne er generelt velplejede. Borgerne oplever, at hjælpen til personlig pleje tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og vaner. Medarbejderne kan redegøre for indsatsen i forhold til borgernes personlige pleje. 98 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt fremstår velplejede. 1 borger bærer præg af, at der går langt tid imellem, at borgeren bliver vasket. Borger besøges i aftenvagten, og arbejderne kan ikke redegøre for indsatsen i forhold til borgerens personlige hygiejne, da den varetages i dagvagten. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 5 Der ses ingen beskrivelse af indsatsen i borgerens døgn- og ugeplan. 95 % 19

20 5 borgere modtager ikke hjælp til personlig hygiejne. Indikator 4.2 Interview borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? Indikator 4.3 Interview arbejderen Kan arbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? X Opfyldt 9 borgere er tilfredse tilrettelæggelsen af den personlige pleje. Bl.a. fortæller en borger, at hun er så glad for, at være visiteret til bad to gange om ugen. En anden borger fortæller, at han altid har klaret sig etagevask og ikke ser nogen grund til at bade hver uge. Dette respekteres ifølge borger. 5 borgere modtager ikke hjælp til personlig pleje og 1 borger er for hukommelsessvækket til at besvare spørgsmålet. X Opfyldt 9 arbejdere kan beskrive, hvorledes borgerens personlige pleje udføres. En arbejder beskriver bl.a. den sundhedsfremmende indsats i forhold til en borger, som er meget tynd. En anden arbejder beskriver, hvordan det er vigtigt at kunne forudse, hvad borgeren vil gøre, da borgeren er meget dement. Eksempelvis beskriver arbejderen, hvordan borgeren kan finde på at bruge aviser ved toiletbesøg. Borgeren Opfyldt 9 Ikke relevant % Opfyldt 9 Ikke relevant % 20

21 vil ligeledes ikke kunne samle sig om at spise, hvis der er spillekort i nærheden. 1 arbejder er aftenvagt og udfører ikke personlig pleje, 1 arbejder opnår tilsynet ikke kontakt og 4 arbejdere interviewes i forhold til borgere, der ikke modtager hjælp til personlig pleje. Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af indsatsen icinindtagelse er tilfredsstillende X Medicinen er givet korrekt. Borgerne tilkendegiver, at icinen giver, som aftalt. Medarbejderne kan generelt redegøre for, hvad der skal kontrolleres inden icinen gives. 97 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Observation Er der givet den icin, der skal være givet, på tilsynstidspunktet? X Opfyldt I forhold til 6 borgere, som modtager hjælp til icinindtagelse er den icin der skal være givet, givet på tilsynstidspunktet. Opfyldt 6 21

22 Indikator 5.2 Interview borger Får borgeren den ordinerede icin på de aftalte tidspunkter? 9 borgere modtager ikke hjælp til icinindtagelsen. X Opfyldt 5 borgere giver udtryk for stor tilfredshed kvaliteten i ydelsen hjælp til icinindtagelse. 9 borgere modtager ikke hjælp til icinindtagelse. 1 borger fremstår hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. Ikke relevant % Opfyldt 5 Ikke relevant % Indikator 5.3 Interview arbejder Kan arbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives icin? X Tilsynet vurderer, at størstedelen af arbejderne ved, hvad der skal kontrolleres i forbindelse hjælp til icinindtagelse. 5 arbejdere kan fint redegøre for, hvad der skal kontrolleres inden icinen gives. En arbejder er ligeledes opmærksom på, at borgeren skal have rigeligt vand til at sluge de mange piller. 1 arbejder tjekker altid navn og cpr. nr., men tæller ikke pillerne. Tilsynet orienterer arbejderen om korrekt kontrol af icin. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 9 92 % 9 arbejdere interviewes i forhold til borgere, som ikke får hjælp til icinindtagelse. 22

23 Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at døgn- og ugeplanerne afspejler borgernes ressourcer og inddragelsen af disse i plejen. Borgerne føler sig motiveret til at bruge egne ressourcer. Medarbejderne kan redegøre for borgernes ressourcer og inddragelsen heraf. 85 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen inddragelse af borgerens ressourcer? X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en stor udfordring i forhold til at sikre, at døgn- og ugeplanerne afspejler borgernes ressourcer og inddragelse heraf. 5 døgn- og ugeplaner afspejler borgernes fysiske, psykiske, mentale og sociale ressourcer, hvor disse ressourcer er relevante at beskrive. Døgn- og ugeplanerne beskriver ligeledes hvordan borgernes ressourcer inddrages i hverdagen. Eksempelvis ses en meget fyldestgørende beskrivelse af en hukommelsessvækket borgers ressourcer. I feltet generelt Opfyldt 5 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant 2 54 % 23

24 beskrives borgerens psykiske og fysiske funktionsniveau og hvorledes dette funktionsniveau påvirker borgerens hverdag. Ressourcerne er ligeledes inddraget i beskrivelserne af borgerens pleje og omsorg bl.a. hvordan borger massiv guidning kan klare store dele af sin personlige pleje. 4 døgn- og ugeplaner opfylder kun delvist kravene om en aktiverende tilgang. De fire døgn- og ugeplaner indeholder generelt beskrivelse af borgerens fysiske funktionsniveau, men det vurderes i alle tilfælde, at det ligeledes vil være relevant at beskrive mentale og psykiske ressourcer, idet borgerne i forskellige grader lider af hukommelsessvækkelse eller psykisk sygdom. 4 døgn- og ugeplaner indeholder ingen beskrivelser af borgernes ressourcer. Eksempelvis i forhold til en stærkt hukommelsessvækket borger, som både har vejrtrækningsproblemer og Parkinson. Borger har desuden intet netværk. 24

25 Indikator 6.2 Interview borgeren Oplever borgeren, at arbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer? X Opfyldt Alle borgere tilkendegiver, at de føler sig motiverede til at anvende egne ressourcer. Heraf beskriver to borgere, at det slet ikke er nødvendigt arbejdernes motivation. Der er begge meget motiverede i forhold til at holde sig i gang. 3 borgere er for hukommelsessvækkede til at besvare spørgsmålet og 2 borgere får udelukkende hjælp til opgaver de ikke kan klare selv eksempelvis gulvvask. Opfyldt 10 Ikke relevant % Indikator 6.3 Interview arbejderen Kan arbejderen beskrive, hvordan borgeren inddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? X Opfyldt 12 arbejdere kan give fyldestgørende beskrivelser af hvorledes de inddrager borgerne i opgaverne i hjemmet. Eksempelvis giver en arbejder meget kompetent redegørelse af hvordan borger inddrages. Borger kan deltage i det hele, men har behov for massiv guidning. 2 arbejdere interviewes i forhold til borgere, der kun modtager hjælp til opgaver, de ikke selv kan klare. 1 arbejder opnår tilsynet ikke kontakt. Opfyldt 12 Ikke relevant % 25

26 Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til arbejderne og respekt i hverdagen X Borgerne oplever generelt god og respektfuld kontakt arbejderne. Medarbejderne kan redegøre for borgernes ønsker og vaner. 98 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview borger Oplever borgeren god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At arbejderne udviser respekt for borgerens levevis X Tilsynet vurderer, at størsteparten af borgerne oplever god kontakt og respekt i hverdagen 13 borger giver udtryk for en god kontakt arbejderne. Flere borgere fremhæver den gode kontakt, de har deres faste kontaktperson. En ernæringstruet borger oplever bl.a., at hun får god vejledning i forhold til kosten af sin faste hjælper. Hun giver gode tips til relevante indkøb, der er gode for borger. En anden borger giver udtryk for, at alle arbejderne er meget flinke og imødekommende, samt at kommunikationen er særdeles respektfuld. 1 borgers faste hjælper er Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 96 % 26

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre by/østerbro Københavns Kommune WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere