Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Oktober 2013

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for opklarende informationer Bilag Formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro, Krumtappen 2, 2500 Valby. Leder Karin Sonne Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg kl kl kl Datagrundlag Tilsynet omfatter 15 borgere forskellig plejetyngde, og omfatter også borgere, der får hjælp aften eller weekend. 12 af de 15 borgere modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 2 dage samt 1 aften. Fordelingen har været: 3 borgere, der er visiteret til hjælp 0 2 timer om ugen, har modtaget tilsyn i dagtiden. 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview henholdsvis borgere og arbejdere. Alle 15 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview 13 arbejdere, der på tilsynstidspunktet havde det pleje- og omsorgsfaglige ansvar for de deltagende borgere. 11 Social- og sundhedshjælpere 2 Social- og sundhedsassistenter Tilsynet opnår ikke kontakt til 2 arbejdere. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Chefkonsulent, sygeplejerske Karin Kappen, Chefkonsulent, sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro til at være ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering X Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige /eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2013). 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro har et løbende fokus på den sundhedsfaglige dokumentation og alle arbejdere i hjælpergrupperne kommer på workshop i sundhedsfaglig dokumentation internt i hjemmeplejen. Workshop-undervisningen følges op af individuel vejledning. Der er udnævnt støttepersoner i hjælpergrupperne og generelt har det løftet det faglige niveau, at assistenterne nu organisatorisk er knyttet til hjælpergrupperne. Assistenterne er gode til, at skabe overblik og refleksion over, hvad der er vigtigt at dokumentere. Alle arbejdere har tidligere haft en ergoterapeut eller sygeplejerske ud i hjemmet og har efterfølgende udarbejdet døgn- og ugeplan vejledning. Dette tilbud gives stadigvæk til de arbejdere, som har brug for det. De nye håndholdte fungerer godt og arbejderne giver udtryk for, at det har givet en nemmere kommunikation fx andre vagtlag. Medarbejderne sender nu advisér til hinanden. Medarbejderne modtager løbende tilbud om kurser bl.a. i forhold til rehabilitering, psykiatri og demens. Hjemmeplejen uddanner løbende demensvejledere i forhold til Københavns kommune demensstrategi. Der er p.t. gang i planlægningen af hygiejneuger i december måned. Ugerne vil sætte fokus på god hygiejne ved hjælp af bl.a. happenings, workshops, undervisning, skuespil og sang. Der er generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer overvejende, at den tildelte hjælp svarer til deres behov og størsteparten af borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Borgerne modtager generelt de planlagte besøg og oplever generelt, at de modtager den hjælp, der er beskrevet i døgn- og ugeplanen. Kvaliteten af den praktiske hjælp og kvaliteten af den personlige pleje er overvejende tilfredsstillende. Borgeren inddrages og anvender deres egne ressourcer. Borgerne oplever, at de har god kontakt til arbejderne og føler sig respekteret i hverdagen. Borgerne får deres icin og størsteparten af arbejderne kan beskrive, hvad der skal kontrolleres, inden icinen gives. Medarbejderne har et godt kendskab til borgeren og til døgn og ugeplanen, og de kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kender ligeledes retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgeren inddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats der gøres for at fastholde borgerens funktionsniveau. Medarbejderne kan ligeledes beskrive, hvilke ønsker borgerne har i forhold til respekt, tiltaleform og levevis. Mangler Der er ikke fundet i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Der er ikke fundet alvorlige i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen. I omkring halvdelen af døgn- og ugeplanerne ses mangelfuld dokumentation af borgerens visiterede ydelser, indsatsen i hjemmet og borgerens ressourcer. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at hjemmeplejen fortsat underviser, vejleder og oplærer arbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner, således at den indeholder handlevejledende beskrivelser af alle borgerens ydelser, hvorledes de udføres i hjemmet og hvordan borgerens ressourcer inddrages heri. 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte hjælp og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af indsatsen icinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til arbejderne og respekt i hverdagen X X X X X X X 88 % 86 % 95 % 98 % 97 % 85 % 98 % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). 6

7 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov X Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at skabe sammenhæng mellem den visterede hjælp og borgernes døgn- og ugeplan. Der er generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer overvejende, at den tildelte hjælp svarer til deres behov og borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. 88 % 7

8 Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgnog ugeplan? X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at skabe sammenhæng mellem den visterede hjælp og borgernes døgn- og ugeplan. 8 døgn- og ugeplaner afspejler de visterede ydelser. 2 døgn- og ugeplaner afspejler kun delvist de visiterede ydelser Eksempelvis er en borger visiteret til særlig støtte til personlig pleje, moderat støtte middag. Dette er ikke beskrevet i døgn- og ugeplanen. Desuden modtager borger hjælp aften tidligt og sent. Denne hjælp fremgår ikke af den døgn- og ugeplan, som tilsynsførende har fået udleveret. Medarbejder mener, at der foreligger beskrivelser herpå. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 57 % En anden døgn- og ugeplan indeholder beskrivelse af borgers rengøring, men der beskrivelse af, at borger får hjælp til skrald i modsatte uge. Denne ydelse bliver ind imellem glemt, oplyser borger. I forhold til 5 døgn- og ugeplaner ses ikke sammenhæng mellem døgn- og ugeplan og de visiterede ydelser. I forhold til en døgn- og ugeplan beskrivelse af hjælpen 8

9 til icinindtagelse middag, moderat støtte til personlig pleje morgen, støtte til opgaver i forhold til indkøbsordning, samt beskrivelse af praktiske opgaver udenfor hjemmet. I forhold til en anden døgn- og ugeplan afspejles det ikke, at borger har omfattende støtte både morgen og middag. Hjælpen knytter sig antageligt til en periode, hvor borger var immobil efter fald og havde brug for meget hjælp. Omfattende støtte til middag beskrives eksempelvis blot "servere den smurte mad". Borger er visiteret til 2 besøg i aftenvagten, begge moderat støtte, men modtager kun et besøg. Døgn- og ugeplanen beskriver to besøg begrænsede opgaver. Døgn- og ugeplanen beskriver øjendrypning morgen, middag og aften. Borger skal ikke have dryppet øjne til middag. Ordinationen er kun x 2 i døgnet. I forhold til en tredje døgn- og ugeplan har borger moderat støtte morgen, hjælp til støttestrømper og særlig støtte til personlig pleje, men det fremgår blot at borger får hjælp til morgenmad. Døgn- og ugeplanen desuden 9

10 beskrivelse af let støtte middag og omfattende støtte til rengøring. I forhold til en fjerde døgn- og ugeplan er der ingen beskrivelse af morgen let støtte, særlig støtte til personlig pleje og støtte til kropsbårne hjælpemidler. I forhold til en femte døgn- og ugeplan beskrivelse af følgende ydelser: Tidlig aften, Sen aften og særlig støtte til personlig hygiejne. Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? X Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. I forhold til 14 borgere ses fin sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. Tilsynet observerer, at 1 svært hukommelsessvækket borger har en kraftig øjeninfektion og sidder under tilsynet en tube antibiotika, som borger iflg. icinskema og præparatets datering er blevet behandlet frem til d ( 11 dage siden) Borger er tydeligt meget frustreret over situationen og efterspørger hjælp til at få dryppet sine øjne. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 0 97 % Indikator 1.3 X Tilsynet vurderer, at borgerne 11 borgere tilkendegiver stor 10

11 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? generelt modtager den hjælp, de har behov for. tilfredshed den hjælp, de modtager fra hjemmeplejen. 2 borger er kun delvist tilfredse. En borger synes hun generelt får den hjælp, hun har brug for, men synes, der er mange ting i hverdagen, der pga. parkinsonisme volder hende problemer fx. at pudse briller, børste tænder og åbne mælkekartoner osv. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 2 92 % En anden borger vil gerne have hjælp til at få dryppet sine øjne. Borgeren har en kraftig øjeninfektion. Borgeren har ikke længere dagligt besøg af sygeplejersken efter afslutning af behandling for øjenbetændelse for 11 dage siden. 2 borgere er hukommelsessvækkede og kan ikke besvare spørgsmålet. Indikator 1.4 Interview borger Ved borgeren hvordan man kan få hjælp til at klage? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt ved, hvor de kan få hjælp til at klage ved behov herfor. Borgerne vil kontakte hjemmeplejen eller bede familie om hjælp. 1 borger tilkendegiver, at han ikke ved, hvordan man får hjælp til at klage. 3 borgere vurderes for hukommelsessvækkede til at besvare spørgsmålet. Opfyldt 11 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 3 92 % Indikator 1.5 X Opfyldt Alle arbejdere kan redegøre 11

12 Interview arbejder Kan arbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder ved ændringer i hjemmet. I den forbindelse bemærker tilsynet positivt, hvordan der beskrives et tæt og godt samarbejde gruppeledere og planlæggere. 2 arbejdere opnår tilsynet ikke kontakt. Opfyldt 13 Ikke relevant % Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen. Borgerne modtager generelt de senest planlagte besøg. Borgerne kender generelt døgn- og ugeplanen. Borgerne modtager generelt den hjælp, der er aftalt og beskrevet i døgn- og ugeplanen. Medarbejderne kender døgn- og ugeplanen og kan redegøre for retningslinjerne vedrørende aflysningsårsager og tidsanvendelse. 86 % 12

13 Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen. 5 døgn- og ugeplaner opfylder kravene jfr. Vejledningen til sundhedsfaglig dokumentation Københavns kommune Døgn- og ugeplanerne fremstår handlevejledende og individuelle og tager sit udgangspunkt i sundhedsfremme og forebyggelse. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 5 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 50 % Døgn- og ugeplanerne beskriver en individuelt tilrettelagt pleje vægt på beboernes ønsker og vaner. Størsteparten af disse døgn- og ugeplaner indeholder ligeledes en fyldestgørende beskrivelse af borgeren under punktet Generelt. Her gives et klart billede af borgerens fysiske og psykiske funktionsniveau, adgangsforhold, tiltaleform og retningsgivende mål. Eksempelvis ses, i forhold til en borger som er meget hukommelsessvækket, en meget fin beskrivelse af mentale ressourcer og hverdagsaktiviteter. Døgn- og ugeplanerne indeholder 13

14 ligeledes beskrivelse af borgernes faste aftaler. 5 døgn- og ugeplaner opfylder kun delvist kravene til den sundhedsfaglige dokumentation. Fælles for disse døgn- og ugeplaner er sparsomme eller manglende beskrivelse under feltet Generelt. Døgn- og ugeplanerne ligeledes beskrivelse af flere visiterede ydelser. En døgn- og ugeplan ajourføring i forhold til, at borger ikke længere får hjælp om aftenen. En anden døgn- og ugeplan bl.a. angivelse af adgangsforhold. I forhold til denne borger er det vigtigt, da borger ikke selv kan åbne på grund af nedsat hørelse. En tredje eksempelvis beskrivelse af borgers hjælp til skrald hver uge. En hjælp der af og til udebliver ifølge borger. 5 døgn- og ugeplaner opfylder ikke kravene til den sundhedsfaglige dokumentation. Disse døgn- og ugeplaner beskrivelse af store dele af den hjælp borgeren er visiteret til. Eksempelvis moderat og 14

15 omfattende støtte om morgenen. For flere borgere gør det sig gældende, at døgn- og ugeplanerne ikke afspejler borgerens massive behov for en særlig indsats i forhold til både personlig og praktisk hjælp. Generelt-feltet er sparsomt eller slet ikke udfyldt og derfor der væsentlige oplysninger om bl.a. borgerens sindsstemning og adgangsforhold. I en enkelt døgn- og ugeplan desuden beskrivelse af en borger behov for psykisk pleje og omsorg. Indikator 2.2 Interview borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt modtager de planlagte besøg. 13 borgere tilkendegiver at modtager de planlagte besøg. Heraf en borger, som er hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. Medarbejderen er dog i hjemmet under tilsynet. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 1 borger modtager altid rengøring hver 14. dag - fast om tirsdagen. Borger skal den modsatte tirsdag have hjælp til at bære skrald ned. Den hjælp modtager borger ikke konsekvent. 96 % 1 borger er ligeledes hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. 15

16 Indikator 2.3 Interview borger Kender borgeren døgn- og ugeplanen? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt har kendskab til døgn- og ugeplanen. 8 borgere kan fremvise samarbejdsbogen og døgn- og ugeplanen og beskrive, at det er her, man kan læse, hvad borgeren skal have hjælp til. Opfyldt 8 2 borgere har ikke noget kendskab til døgn- og ugeplanen. 4 borgere er hukommelsesvækkede og kan ikke besvare spørgsmålet og i forhold til 1 borger er der ingen døgn- og ugeplan i hjemmet. Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 5 80 % Indikator 2.4 Interview borger Får borgeren den hjælp, der er beskrevet i døgnog ugeplanen/aftalt mellem borger og arbejder? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt får den hjælp der er aftalt og beskrevet i døgn- og ugeplanen. 1 borger modtager altid rengøring hver 14. dag - fast om tirsdagen. Borger skal den modsatte tirsdag have hjælp til at bære skrald ned. Den hjælp modtager borger ikke konsekvent. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 3 3 borgere er hukommelsesvækkede og kan ikke besvare spørgsmålet. 96 % Indikator 2.5 Interview arbejder Kender arbejderen indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager? X Opfyldt Alle arbejdere kan redegøre for retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Eksempelvis beskriver en arbejder et tæt samarbejde både gruppeleder og planlæggere, når en borger aflyser. Der sikres en dialog omkring årsagerne til borgerens aflysning og tiden anvendes Opfyldt 13 Ikke relevant % 16

17 efterfølgende til andre opgaver. 2 arbejdere opnår tilsynet ikke kontakt. Indikator 2.6 Interview arbejderen Har arbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? X Tilsynet vurderer, at arbejderne generelt har kendskab til borgernes døgn- og ugeplaner. Størsteparten af arbejderne kender borgerens døgn- og ugeplan. 1 arbejder har kun været hos borgeren en gang. Borgeren kunne selv fortælle, hvad der skulle udføres, så arbejderen orienterede sig ikke i døgn- og ugeplanen. Opfyldt 11 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 3 92 % 2 arbejdere opnår tilsynet ikke kontakt og 1 arbejder kender ikke borgeren, som hun interviewes i forhold til. Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende X Tilsynet vurderer, at borgernes hjem fremstår i hygiejnisk forsvarlig tilstand. Borgerne oplever generelt, at den praktiske hjælp tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og vaner. 95 % 17

18 Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler Indikator 3.2 Interview borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? X Opfyldt Tilsynet observerer udelukkende hjem som er i en hygiejnisk forsvarlig tilstand. Flere hjem bærer dog stærkt præg af, at borgeren har svært overskue almindelig husholdningsopgaver og har manglende stuktur. Det er dog tilsynets opfattelse, at der i alle hjem gøres en stor indsats i forhold til renholdelsen af borgerens hjem. 2 borgere får hjælp fra privat leverandør. X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt oplever at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker. Borgerne er generelt meget tilfredse den praktiske hjælp. Borgerne beskriver, hvordan hjælpen er grundig og hvordan arbejderne kommer godt ud i hjørnerne. En borger fortæller eksempelvis, at arbejderne altid spørger, hvad borgeren ønsker at får hjælp til. 2 borgere er kun delvist tilfredse hjælpen til rengøringen. For begge borgere gælder det, at de er utilfredse den måde Opfyldt 13 Ikke relevant % Opfyldt 9 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 4 91 % 18

19 der vaskes gulv på. 2 borgere modtager hjælp fra privat leverandør og 2 borgere er for hukommelsessvækkede til at besvare spørgsmålet. Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende X Borgerne er generelt velplejede. Borgerne oplever, at hjælpen til personlig pleje tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og vaner. Medarbejderne kan redegøre for indsatsen i forhold til borgernes personlige pleje. 98 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt fremstår velplejede. 1 borger bærer præg af, at der går langt tid imellem, at borgeren bliver vasket. Borger besøges i aftenvagten, og arbejderne kan ikke redegøre for indsatsen i forhold til borgerens personlige hygiejne, da den varetages i dagvagten. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 5 Der ses ingen beskrivelse af indsatsen i borgerens døgn- og ugeplan. 95 % 19

20 5 borgere modtager ikke hjælp til personlig hygiejne. Indikator 4.2 Interview borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? Indikator 4.3 Interview arbejderen Kan arbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? X Opfyldt 9 borgere er tilfredse tilrettelæggelsen af den personlige pleje. Bl.a. fortæller en borger, at hun er så glad for, at være visiteret til bad to gange om ugen. En anden borger fortæller, at han altid har klaret sig etagevask og ikke ser nogen grund til at bade hver uge. Dette respekteres ifølge borger. 5 borgere modtager ikke hjælp til personlig pleje og 1 borger er for hukommelsessvækket til at besvare spørgsmålet. X Opfyldt 9 arbejdere kan beskrive, hvorledes borgerens personlige pleje udføres. En arbejder beskriver bl.a. den sundhedsfremmende indsats i forhold til en borger, som er meget tynd. En anden arbejder beskriver, hvordan det er vigtigt at kunne forudse, hvad borgeren vil gøre, da borgeren er meget dement. Eksempelvis beskriver arbejderen, hvordan borgeren kan finde på at bruge aviser ved toiletbesøg. Borgeren Opfyldt 9 Ikke relevant % Opfyldt 9 Ikke relevant % 20

21 vil ligeledes ikke kunne samle sig om at spise, hvis der er spillekort i nærheden. 1 arbejder er aftenvagt og udfører ikke personlig pleje, 1 arbejder opnår tilsynet ikke kontakt og 4 arbejdere interviewes i forhold til borgere, der ikke modtager hjælp til personlig pleje. Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af indsatsen icinindtagelse er tilfredsstillende X Medicinen er givet korrekt. Borgerne tilkendegiver, at icinen giver, som aftalt. Medarbejderne kan generelt redegøre for, hvad der skal kontrolleres inden icinen gives. 97 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Observation Er der givet den icin, der skal være givet, på tilsynstidspunktet? X Opfyldt I forhold til 6 borgere, som modtager hjælp til icinindtagelse er den icin der skal være givet, givet på tilsynstidspunktet. Opfyldt 6 21

22 Indikator 5.2 Interview borger Får borgeren den ordinerede icin på de aftalte tidspunkter? 9 borgere modtager ikke hjælp til icinindtagelsen. X Opfyldt 5 borgere giver udtryk for stor tilfredshed kvaliteten i ydelsen hjælp til icinindtagelse. 9 borgere modtager ikke hjælp til icinindtagelse. 1 borger fremstår hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. Ikke relevant % Opfyldt 5 Ikke relevant % Indikator 5.3 Interview arbejder Kan arbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives icin? X Tilsynet vurderer, at størstedelen af arbejderne ved, hvad der skal kontrolleres i forbindelse hjælp til icinindtagelse. 5 arbejdere kan fint redegøre for, hvad der skal kontrolleres inden icinen gives. En arbejder er ligeledes opmærksom på, at borgeren skal have rigeligt vand til at sluge de mange piller. 1 arbejder tjekker altid navn og cpr. nr., men tæller ikke pillerne. Tilsynet orienterer arbejderen om korrekt kontrol af icin. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 9 92 % 9 arbejdere interviewes i forhold til borgere, som ikke får hjælp til icinindtagelse. 22

23 Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at døgn- og ugeplanerne afspejler borgernes ressourcer og inddragelsen af disse i plejen. Borgerne føler sig motiveret til at bruge egne ressourcer. Medarbejderne kan redegøre for borgernes ressourcer og inddragelsen heraf. 85 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen inddragelse af borgerens ressourcer? X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en stor udfordring i forhold til at sikre, at døgn- og ugeplanerne afspejler borgernes ressourcer og inddragelse heraf. 5 døgn- og ugeplaner afspejler borgernes fysiske, psykiske, mentale og sociale ressourcer, hvor disse ressourcer er relevante at beskrive. Døgn- og ugeplanerne beskriver ligeledes hvordan borgernes ressourcer inddrages i hverdagen. Eksempelvis ses en meget fyldestgørende beskrivelse af en hukommelsessvækket borgers ressourcer. I feltet generelt Opfyldt 5 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant 2 54 % 23

24 beskrives borgerens psykiske og fysiske funktionsniveau og hvorledes dette funktionsniveau påvirker borgerens hverdag. Ressourcerne er ligeledes inddraget i beskrivelserne af borgerens pleje og omsorg bl.a. hvordan borger massiv guidning kan klare store dele af sin personlige pleje. 4 døgn- og ugeplaner opfylder kun delvist kravene om en aktiverende tilgang. De fire døgn- og ugeplaner indeholder generelt beskrivelse af borgerens fysiske funktionsniveau, men det vurderes i alle tilfælde, at det ligeledes vil være relevant at beskrive mentale og psykiske ressourcer, idet borgerne i forskellige grader lider af hukommelsessvækkelse eller psykisk sygdom. 4 døgn- og ugeplaner indeholder ingen beskrivelser af borgernes ressourcer. Eksempelvis i forhold til en stærkt hukommelsessvækket borger, som både har vejrtrækningsproblemer og Parkinson. Borger har desuden intet netværk. 24

25 Indikator 6.2 Interview borgeren Oplever borgeren, at arbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer? X Opfyldt Alle borgere tilkendegiver, at de føler sig motiverede til at anvende egne ressourcer. Heraf beskriver to borgere, at det slet ikke er nødvendigt arbejdernes motivation. Der er begge meget motiverede i forhold til at holde sig i gang. 3 borgere er for hukommelsessvækkede til at besvare spørgsmålet og 2 borgere får udelukkende hjælp til opgaver de ikke kan klare selv eksempelvis gulvvask. Opfyldt 10 Ikke relevant % Indikator 6.3 Interview arbejderen Kan arbejderen beskrive, hvordan borgeren inddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? X Opfyldt 12 arbejdere kan give fyldestgørende beskrivelser af hvorledes de inddrager borgerne i opgaverne i hjemmet. Eksempelvis giver en arbejder meget kompetent redegørelse af hvordan borger inddrages. Borger kan deltage i det hele, men har behov for massiv guidning. 2 arbejdere interviewes i forhold til borgere, der kun modtager hjælp til opgaver, de ikke selv kan klare. 1 arbejder opnår tilsynet ikke kontakt. Opfyldt 12 Ikke relevant % 25

26 Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til arbejderne og respekt i hverdagen X Borgerne oplever generelt god og respektfuld kontakt arbejderne. Medarbejderne kan redegøre for borgernes ønsker og vaner. 98 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview borger Oplever borgeren god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At arbejderne udviser respekt for borgerens levevis X Tilsynet vurderer, at størsteparten af borgerne oplever god kontakt og respekt i hverdagen 13 borger giver udtryk for en god kontakt arbejderne. Flere borgere fremhæver den gode kontakt, de har deres faste kontaktperson. En ernæringstruet borger oplever bl.a., at hun får god vejledning i forhold til kosten af sin faste hjælper. Hun giver gode tips til relevante indkøb, der er gode for borger. En anden borger giver udtryk for, at alle arbejderne er meget flinke og imødekommende, samt at kommunikationen er særdeles respektfuld. 1 borgers faste hjælper er Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 96 % 26

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21.

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet Uanmeldt tilsyn April 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på den 8 maj 2014. KRAV kompetence, ansvars- og opgavefordeling, herunder beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver, hvor indholdet

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Tilsynsrapport 2013 4. november 2013 Sagsnr. 5-2211-551/1 RIBERHUS PLEJEHJEM Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe Kommune: Esbjerg Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Telefon: 76 16 71 00 E-post: jyhe@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen.

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen. Tilsynsrapport 2011 Stenslundscentret 6. april 2011 J.nr. 2-17-160/6 Embedslægerne midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter Tilsynsrapport 2013 Område Nord, KRAGELUND Plejecenter 20. febraur 2013] Sagsnr. 5-2211-2396/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter J. nr.: 4-17-24/5 P nr.: 1003277645 Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Tilsynsrapport 2013 16. december 2013 Sagsnr. 5-2211-175/1 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund Kommune: Tønder Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Telefon: 74929910 / 74929891 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang.

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang. Tilsynsrapport 2013 29-07-2013 Sagsnr. 5-2211-1218/1 Rise Plejehjem Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Plejehjemsleder Ida Tang Telefon: 73766500 E-post: ita@aabenraa.dk og

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

plejehjemstilsynet 2012

plejehjemstilsynet 2012 plejehjemstilsynet 2012 2013 Plejehjemstilsynet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere