u nder jor den med køb enha v n s ener gi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "u nder jor den med køb enha v n s ener gi"

Transkript

1 u nder jor den med køb enha v n s ener gi v ipa sse r b y ens afløb el g a s v a nd v a r me a fløb

2 h v a der en st ikledning? H vor gå r græ nsen mellem den offentlige og priva te del a f kloa ksystemet? H va d gør jeg, hvis stikledningen er tilstoppet? H vorda n undgå r jeg va nd i kæ lderen? D e r e r m a nge gode spør g s m å l, men heldigv i s k a ndu f å sva r p å dem og a ndr e idenne pjec e, der p r imæ rt henvender sig til grundejere i K øb enha vns K ommune. D et er de fæ rreste a f os, der skæ nker kloa ksystemet en t a nke ide t d a glige og så d a n sk a lde t helst ogs åbliv e v ed med a t v æ r e. D e t e r k u n, n å r noget g å r g a lt,at s pør g s - m å lene melder s ig. O g som det e r t ilfæ ldet med så m a nge a ndre ting, er foreb yggelse a ltid a t foretræ kke frem for helbredelse de t e r også meget billigere, i sær n år der e r ta le om et b yområ de, hvor repa ra tioner a f kloa ksystemet ofte medfører b esvæ rlige opgra vninger a f vejbaner m.m. D enne pjec es formå l er,at give gode rå d om foreb yggelse s a m t e t p a r kla r e sv a r p å de spør g s m å l, der a fog til melder s ig. Kan du ikke finde sv a r e t p å dit s pør g s m å lhe r, er du na turligvis mere end velkommen til a t konta kte os. D u finder vores a dresse og telefonnummer påba gsiden. S tikledninger og ejerforhold S iden 1. ja nua r 1994 ha r K øb enha vns K ommune ha ft a n- sva ret for etablering og vedligeholdelse a f den offentlige del a f kloa kstikledningen. K ommunens a nsva r for vedligeholdelse omfa tter kun stikledningens fysiske tilsta nd og ikke selve renholdelsen. S om grundejer ska l du sørge for a t holde hele stikledningen ren. K ommunens a nsva r for a nlæ g og vedligeholdelse omfa t - ter stikledningen fra hovedkloakken og frem til ejendommens s kel. D e t e r s om regel her, g r æ n s en mellem den offent lige og pr iv a t e del a f kloa kstikledningen gå r. D e sæ rlige storb yforhold i K øb enha vn gør dog, at der er mange undtagelser fra denne regel. For at kunne betjene sa mtlige ejendomme, bestå r kloa ksystemet a f et komplic eret net a f stikledninger og forgreninger. D et er i hvert enkelt tilfælde forholdene på stedet, der afgør, hvor skillelinien mellem den offent lige og pr iv a t e del a f st ikledningen p ræcist g å r. E r d u i tv i v lom, h v o r g r æ n s en mellem den offent lige og pr iv at e del af st ikledningen på din ejendom går, kan du kontakte Københavns Energi og få det oplyst. R egler ne for, h v o r g r æ n s en mellem den offent lige og p r iv a t e del a f stikledningen gå r, ka n du læ se mere om i K øb enha vns B orgerrepræ senta tions forha ndlinger b ind 4, N y stikledning H vis din ejendom ikke tidligere ha r væ ret tilsluttet, og der ikke er b eta lt tilslutningsb idra g, ska l du som grundejer b eta le for tilslutningsb idra g til kloa ksystemet. K øb enha vns E nergi sørger for etableringen a f den offentlige del a f stikledningen, men pr ojekt er ingen a f hele st ikledningen -inklusive den offentlige del -er dit a nsva r som grundejer. S t ikledningen sk a l- sa mmen med de ø vrige a fløb s - installationer på din ejendom -godkendes af Byggeri og B olig. H vis du ska l b eta le tilslutningsb idra g, udføres den offent - lige del a f st ikledningen uden udgift for dig. I n æ sten a lle a ndre tilfæ lde ska l du b eta le for det udførte a rb ejde. K onta kt K øb enha vns E nergi, hvis du ha r spørgsmå l vedr ør ende et abler ing a f st ikledningen. D u ka n læ se mere om b eta lingsb etingelserne i B eta lings - vedtæ gt for K øb enha vns K ommunes offentlige spildeva ndsa nlæ g. B eta lingsvedtæ gten ka n få s ved henvendelse til K øb enha vns E nergi. Du kan også finde betalingsvedtægten på vores hjemmeside sa mt påkøb enha vns H ovedb ib liotek og K øb enha vner info i b ustermina len pårå dhuspla dsen. H o v eda fløb s ledning G ræ n sefo r a fløb s - insta lla t ionen (oft e det s a mme som g rundens g ræ n se) A fløb s insta lla t ion B y gning H o v eda fløb s ledning G ræ n sefo r a fløb s - insta lla t ionen (oft e det s a mme som g rundens g ræ n se) A fløb s insta lla t ion B y gning O ffent lig st ikledning P ri va t stikledning O ffent lig st ikledning P ri va t stikledning K loa k stikledning B etegnelse for den del a f forb indelsen mellem en ejendoms a fløb sinsta lla tion og hovedkloa ksystemet, som er uden a fgreninger. E n stikledning ka n endvidere væ re opdelt i en offentlig og en priva t del. A fløb s insta lla t ion E jendommens a fløb sinsta lla tion er den del a f a fløb s - systemet, som er b eliggende i b ygninger med tilhørende grund. A fløb sinsta lla tionen omfa tter både indendørs insta lla t ioner s om h å ndv a s ke, g u l v a fløb og toilette r sa mt udendørs insta lla tioner som nedløb srør,brønde, nedgra vede rør m.m.

3 G rundgr æ n s e M indr e end 2 m G rundgr æ n s e M e r e end 2 m V ejb r ønd G rundgr æ n s e P ri va t f æ lles vej H v o r h a r kommu nen a n sva r e t for a nlæ gog vedligeholdels e a fkloa k systemet? O ghvo r h a r d u a n sva re t? T egningen gengiver princ ippet i B orgerrepræ senta tionens b eslutning om, hvor græ nsen mellem den offentlige og den priva te del a f stikledningen gå r. H vis kloa kstikledningen er forsynet med en nedga ngs -eller spuleb rønd indtil 2 meter inden for ejendommens skel, ha r kommunen a nsva ret for a nlæ g og vedligeholdelse a f kloa kstikledningen og b rønden, forudsa t a t der ikke findes sidetilløb mellem b r ønd og ga dekloa k. O ffent lige vedligeholdels e P ri va t vedligeholdelse V ejb r ønd G rundgr æ n s e

4

5 p r o b lemer med kloa kog a fløb P rob lemer med stikledninger E r stikledningen tilstoppet, ska l du tilka lde et priva t sla m- sugerfirma. H vis du derimod mener,at en eventuel tilstopning i st ikledningen sk y ldes,at hov edkloa kken e r tilstoppet (f.eks.hvis naboerne også har tilstoppede stikledninger ), ska l du konta kte K øb enha vns E nergi. D ette g æ lder ogs å, h v i s d u h a r mista nke om, at der e r noget ga lt med den offentlige del a f stikledningen (f.eks. ved genta gne tilstopninger, sæ tninger eller lignende). Ud fr a dine oplysninger, vil vi som regel tv -ins picer e den offent lige del a f st ikledningen og vurder e, om kloa kken ska l repa reres, og i givet fa ld hvorda n. U ndersøgelse og r epa r a t ion a f den offent lige del a f st ikledningen udfør es påkøb enha vns E nergi s regning. A l vedligeholdelse og repa ra tion a f ejendommens øvrige kloa ksystem ska l du der imod b et a le. Vand i kæ lder en D et køb enha vnske hovedkloa ksystem er ikke b ygget til at bortlede vand fra meget kraftige eller langvarige regnskyl. V ed så da nne regnskyl er der risiko for,at regnva nd og spildeva nd presses tilbage i stikledningerne. H vis der e r g u l v a fløb, wc eller v a s ke under det niv e a u, som va ndet n å r op til, vil det medfør eov e rsvømmels e r. F o r a t for hindr e oversvømmelser ka n a fløb et i kæ lderen enten forsynes med et godkendt højva ndslukke eller tilsluttes en pumpeb r ønd. Er dit afløb i kælderen tilsluttet en pumpebrønd eller for - synet med et højva ndslukke, bør insta lla tionerne under - søges med jæ vne mellemrum, for a t se om de virker. D in VVS-insta lla tør eller kloa kmester ka n give dig rå d og v ejledning omkr ing den a lmene vedligeholdels e. D e steder, hvor vi erfa ringsmæ ssigt ved, at der ka n opstå p ro b lemer under regnsk yl, e r der i ejendommens b yggesa g stillet kra v om enten højva ndslukke eller etablering a f en pumpeb rønd. D u ska l væ re opmæ rksom på, a t der a l t id vil væ r e ri s iko for,at der k a n tr æ nge va nd ind ikæ l- deren, hvis a fløb sinsta lla tionerne er a nb ra gt under terræ n og ikke er tilsluttet en pumpeb rønd eller er monteret med højvandslukke. Det gælder altså ikke kun i forbindelse med regnv ejr, men kan ogs å for ekomme ved tilstopninger ikloa k systemet. f a k t a H øjv a nds l u kke E n a nordning, der ka n lukkes ma nuelt eller a utom a t is k, så der ikke k a n strømme va nd ind i a fløb s - insta lla tionen eller i selve b ygningen oven for højv a nds l u kket. P u mpeb r ønd A nlæ g til b ortpu mpning a f a fløb sva nd. A nlæ gget b e stå r norm a l t a feneller flerepumper a n b ra g t i en opsa mlingsb eholder eller opsa mlingsb rønd. R ens e- og ins pekt ions b r ønd med a dga ng for personer til bundløb og de tilsluttede ledninger. S p u leb r ønd E n sp u leb r ønd h a r s a mme f u nkt ion som en nedga ngsb rønd. E n spuleb rønd ha r dog en mindre diamet er, og man kan ikke gå ned i br ønden. B rønd, der modta ger regnva nd gennem rist og/ eller tilsluttet ledning. E n nedløb sb rønd er forsynet med sa ndfa ng og eventuelt med va ndl å s. Sæt ninger Sætninger viser sig ved, at jorden synker, eller ved a t der opstå r huller eller fordyb ninger over kloa kken. V ejb r ønd E n vejb r ønd a fleder den regn, der f a lder p å vejene. B r ønden ved st ikledningen vedligeholdes a f vejens ejer, som k a n væ r e V ej og Par k, så f r emt v ejen e r offentlig, eller grundejerne la ngs vejen, så fremt vejen er fæ lles priva tvej.

6 15 gode a fløb srå d S elv om d u ikke k a n se hele dit kloa k system, k a ndu ikke u ndv æ r ede t, så der for... H usk a t rense dine ta grender for b la de, små grene m.m. Så undgår du tilstopning af nedløbsbrønden. F ej ikke grus, bla de og lignende ned i nedløb s b r ønden. D e t b liv e r liggende p åbu nden og vil med tiden medfør e tilstopninger. H usk a t rense sa ndfa nget i dine nedløb sb rønde for s a nd og b l a de m.v. O verdæ k ikke dine dæ ksler. B røndene er a nb ra gt som rensemuligheder og ska l væ re nemme a t komme til. U ndersøg jæ vnligt, om dine dæ ksler er i orden. E t bar nka ngodt f a lde ned i selv en mindr e b r ønd. H old øje med sæ tninger over kloa kken. D e ka n væ re t egn p å, a t der e r noget g a l t med den. P la nt ikke træ er over eller ved siden a f kloa kken. R ødderne søger efter va nd og ka n ødelæ gge rørene eller medføre tilstopninger. H usk a t kigge efter i din nedga ngsb rønd eller spuleb r ønd, om der e r v ed a t opstå en tilstopning. S eog s å efter, om der eventuelt træ nger jord ind. D et ka n v æ r e tegn p å, a t r ø r eller b r ønden e r defekt. Hæld ikke fedt i a fløb e t. D e t stø r kner med tiden og medfører tilstopninger. T ør derfor overskydende fedt - stof a f gryder og pa nder med et stykke køkkenrulle, før d u v a s ker op. Hæld ikke miljøfa rligt a ffa ld som f.eks.kemika lier, olie, opløsningsmidler og medic inrester i kloa kken. D et er til gene for både miljøet og kloa ka rb ejdernes sundhed. R 98 knn hjæ lpe dig med a t komme a fmed den sla gs a ffa ld. S ky l ikke b leer, hy giejneb ind, va t pinde, kondomer, kaffegrums, kattegrus og lignende ud i afløb og toilet. E r dine a fløb s insta lla t ioner i kæ lder en forsynet med højv a nds lu kke, så undersøg jæ v nligt om lu kkemeka nis men k a n b e v æ ge sig, eller om noget h a r s a t s ig iklemme. Har du en pumpebrønd, så undersøg jævnligt, om pu mpen st a dig vir ker. Får du va nd i kæ lderen igennem husets funda ment, ka n det skyldes en utæ t eller tilstoppet kloa kledning eller nedløbsbrønd. Det kan dog også skyldes en utæt va ndledning, eller a t der træ nger grundva nd ind. R epa rér ikke selv dit kloa ksystem. A rb ejdet ska l udføres a f en a utoriseret kloa kmester. det e r b illiger e a t for e b y gge p r o b lemer med dit kloa ksystem end a t helb rede

7

8 go ener gi til liv e t K ø b enha v n s E ner gi e r køb enha v ner nes m u l t iforsyner. D øgnet rundt s ø r ger v ifo r,at k u nder h a r el, g a s og va r me ide r e s hjem, og a t ca. enha l v millioner mennesker ha r rent drikkeva nd i ha nerne. el g a s v a nd v a r me a fløb M en under K øb enha vn er der en hel verden a f underjordiske bassiner, kloa k- ker og a fløb, som det ogs å e r v o r e s opga v e a t t a ge o s a ffo r b l.a. a t k u nne hå ndtere køb enha vnernes spildeva nd forsva rligt. KØBENHAVNS ENERGI VOGNMAGERGADE KØBENHAVN K TLF KUNDESERVICE TLF MAN- TOR KL FREDAG KL VAGTSTATIONEN VED DRIFTSFORSTYRRELSER VEDR. EL, GAS, VAND, VARME OG AFLØB KAN DU KOMME IKONTAKT MED OS DØGNET RUNDT PÅ

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Muligheden for at få en tilstræ kkelig

Muligheden for at få en tilstræ kkelig 1 DET DAGLIGE BRØD VAR IKKE NOK Af Tine Jensen Tine Jensen modtog Arbejderhistorieprisen 2010 for specialet Et æ ble om dagen... En undersøgelse af landarbejdernes ernæringsforhold og den fysiske påvirkning

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Livet med en ny nyre Information til patienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre

Livet med en ny nyre Information til patienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre Livet med en ny nyre Information til patienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre Information tilpatienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre Udarbejdet af SIG Transplantation,

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere